MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 286/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 286         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 28 aprilie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 64 din 24 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            271. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            197. - Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 64

din 24 februarie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Filiala Hidroelectrica Hidrosind din Bucureşti şi de Sindicatul Hidroelectrica Hidrosind din Bucureşti, în numele membrilor lor de sindicat, în dosarele nr. 31.699/3/2013, nr. 31.693/3/2013 (4.103/2014), nr. 31.694/3/2013 (3.063/2014), nr. 31.697/3/2013 (3.064/2014), nr. 16.164/3/2014, nr. 16.165/3/2014, nr. 16.166/3/2014, nr. 16.167/3/2014, nr. 16.169/3/2014, nr. 16.183/3/2014, nr. 26.031/3/2013, nr. 9.824/3/2013 (4.463/2014), nr. 24.570/3/2013, nr. 24.581/3/2013, nr. 26.074/3/2013, nr. 26.029/3/2013, nr. 32.995/3/2014, nr. 32.996/3/2014, nr. 33.004/3/2014, nr. 31.696/3/2013 (3.060/2014), nr. 9.879/3/2013 (5.543/2014), nr. 17.819/3/2014 şi nr. 17.817/3/2014 ale Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi ale Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul dosarelor Curţii Constituţionale nr. 934D/2014, nr. 959D/2014-961 D/2014, nr. 1.013D-1.019D/2014, nr. 1.044D/2014, nr. 1.196D/2014, nr. 1.197D/2014, nr. 1.201D/2014, nr. 1.237D/2014- 1.240D/2014, nr. 1.249D/2014, nr. 1.316D/2014, nr. 1.372D/2014 şi nr. 1.374D/2014.

2. Dezbaterile au avut loc la data de 17 februarie 2015, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, Simona Ricu, şi în prezenţa reprezentanţilor Sindicatului Hidroelectrica Hidrosind şi a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” S.A., fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, având în vedere cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, în baza art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea a amânat pronunţarea pentru data de 24 februarie 2015, dată la care s-a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

3. Prin încheierile din 5 septembrie 2014, 15 septembrie 2014, 26 septembrie 2014, 30 septembrie 2014, 6 octombrie 2014, 13 noiembrie 2014, 17 noiembrie 2014, 20 noiembrie 2014,24 noiembrie 2014 şi din 2 decembrie 2014, pronunţate în dosarele nr. 31.699/3/2013, nr. 31.693/3/2013 (4.103/2014), nr. 31.694/3/2013 (3.063/2014), nr. 31.697/3/2013 (3.064/2014), nr. 16.164/3/2014, nr. 16.165/3/2014, nr. 16.166/3/2014, nr. 16.167/3/2014, nr. 16.169/3/2014, nr. 16.183/3/2014, nr. 26.031/3/2013, nr. 9.824/3/2013 (4.463/2014), nr. 24.570/3/2013, nr. 24.581/3/2013, nr. 26.074/3/2013, nr. 26.029/3/2013, nr. 32.995/3/2014, nr. 32.996/3/2014, nr. 33.004/3/2014, nr. 31.696/3/2013 (3.060/2014), nr. 9.879/3/2013 (5.543/2014), nr. 17.819/3/2014 şi nr. 17.817/3/2014, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie invocată de Filiala Hidroelectrica Hidrosind din Bucureşti şi de Sindicatul Hidroelectrica Hidrosind din Bucureşti, în numele membrilor lor de sindicat, în dosare având ca obiect contestarea unor decizii de concediere colectivă emise în cadrul procedurii insolvenţei.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât înlătură, în cazul angajatorului aflat în insolvenţă, dreptul salariaţilor la consultare şi informare atunci când au loc concedieri colective, drept recunoscut, în general, salariaţilor şi reglementat expres în art. 69 şi următoarele din Codul muncii, instituind o derogare şi cu privire la termenul de preaviz ce trebuie respectat în această situaţie.

5. Se arată că prin Hotărârea din 3 martie 2011, pronunţată în Cauza C-235/2010 David Claes şi alţii împotriva Landsbanki Luxembourg SA, în interpretarea Directivei 98/59/CE, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a dat o interpretare directă dreptului fundamental al salariaţilor de a fi consultaţi şi informaţi, inclusiv în procedura insolvenţei (în cazul respectiv societatea se afla chiar în lichidare). În aceste condiţii, în opinia autorilor excepţiei, este evident că această hotărâre este generatoare de efecte juridice obligatorii pentru statele membre, în sensul recunoaşterii acestor drepturi.

6. De asemenea, se arată că prin modul neclar, imprecis şi lipsit de previzibilitate în care textul este formulat, nu se poate determina intenţia reală a legiuitorului, dacă a dorit sau nu reglementarea unei derogări de la normele generale privind termenul de preaviz în caz de concediere colectivă, menţionate în Codul muncii, termen de 20 de zile. Se are în vedere că la data adoptării Legii nr. 85/2006, în Codul muncii era reglementat un termen de 15 zile lucrătoare de preaviz în caz de concediere colectivă, termen modificat în anul 2011, fiind instituit un termen de 20 de zile lucrătoare de preaviz. Or, legea criticată face referire la un termen de 15 zile care pare a fi o transpunere a termenului existent în forma anterioară a dispoziţiilor în materie din Codul muncii şi care era de 15 zile.

7. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Instanţa apreciază că derogarea contestată este prevăzută de lege şi este justificată, în mod obiectiv, de situaţia specifică în care se află un angajator în caz de insolvenţă, stare ce atrage derogări importante de la regulile generale în numeroase alte situaţii, pe plan substanţial şi procesual, nu doar în raporturile angajatorului cu salariaţii. Aceste dispoziţii se aplică tuturor salariaţilor ale căror locuri de muncă au fost desfiinţate în cadrul unei concedieri colective dispuse de un angajator aflat în insolvenţă. Totodată, măsura poate fi apreciată drept necesară şi proporţională, având în vedere că nu este suprimat orice drept al salariatului în caz de concediere, ci doar cele de natură procedurală pe care le presupune o concediere colectivă, legiuitorul păstrând o protecţie adecvată a drepturilor salariatului în raport cu situaţia ce a justificat derogarea, conformă cu articolul care face obiectul excepţiei. Mai mult, textul criticat este foarte clar, pretinsa imprevizibilitate, ca motiv de neconstituţionalitate, neputând fi pusă nici pe seama modului în care i s-ar face aplicare, nici a unui eveniment legislativ ulterior care ar naşte discuţii cu privire la păstrarea valabilităţii unuia dintre termenii săi, pentru că şi în acest caz este vorba despre un conflict al legilor în timp, de soluţionat după reguli specifice de instanţele de judecată, iar nu despre un conflict de constituţionalitate.

8. Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Instanţa arată că textul prevede o derogare de la prevederile Codului muncii, însă această derogare este instituită prin lege, astfel că nu se poate vorbi despre nerespectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Avocatul Poporului, în punctul său de vedere exprimat în dosarele nr. 934D/2014, nr. 959D/2014-961 D/2014, nr. 1.196D/2014, nr. 1.197D/2014, nr. 1.201 D/2014, nr. 1.237D/2014-1.240D/2014 şi nr. 1.249D/2014, consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Acesta arată că eventualele necorelări de ordin legislativ dintre dispoziţiile Legii nr. 85/2006 şi cele ale Codului muncii nu pot forma obiect al controlului de constituţionalitate şi nici nu pot fi invocate drept argument în sprijinul susţinerii neconstituţionalităţii unor reglementări. Examinarea acestora intră în competenţa exclusivă a Parlamentului de a interveni pe calea unor modificări, completări sau abrogări pentru a asigura ordinea juridică necesară.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, care au următoarea formulare: “Prin derogare de /a prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, după data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de urgenţă de către administratorul judiciar/lichidator, fără a Fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare.

14. Curtea observă că Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei a fost abrogată prin Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014. Având în vedere considerentele Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, dar şi dispoziţiile art. 343 din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora “Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date”, Curtea urmează să analizeze dispoziţiile art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

15. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că aceste texte de lege aduc atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil şi ale art. 41 alin. (2) privind dreptul la măsuri de protecţie socială. Se mai invocă, în susţinerea excepţiei, şi art. 6 privind dreptul Sa un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 29 din Carta socială europeană, art. 27 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi Directiva 98/59/CE privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la concedierile colective, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 225 din 12 august 1998, transpusă în art. 69 şi următoarele din Codul muncii, dispoziţii referitoare la dreptul salariaţilor la consultare şi informare în caz de concediere colectivă - ca o componentă a măsurilor de protecţie socială.

16. De asemenea, se invocă şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, respectiv Hotărârea din 3 martie 2011, pronunţată în Cauza C 235/2010 - David Claes şi alţii împotriva Landsbanki Luxembourg SA referitoare la dreptul fundamental al salariaţilor de a fi consultaţi şi informaţi, inclusiv în procedura insolvenţei. Totodată, cu privire la cerinţa de claritate şi previzibilitate a normei legale invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, spre exemplu Hotărârea din 4 mai 2000, pronunţată în Cauza Rotam împotriva României, paragraful 52, şi Hotărârea din 25 ianuarie 2007, pronunţată în Cauza Sissanis împotriva României, paragraful 66, jurisprudenţa reţinută şi de Curtea Constituţională, spre exemplu în Decizia nr. 348 din 17 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 16 iulie 2014.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 cuprinde două teze distincte care se subsumează aceleiaşi ipoteze normative, respectiv procedurii concedierii colective reglementate în situaţia reorganizării judiciare sau lichidării societăţii. Ambele teze cuprind reglementări derogatorii, în sensul art. 15 aţin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, în raport cu reglementarea-cadru în materie, respectiv Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, în privinţa informării şi consultării angajaţilor, pe de o parte, şi a duratei preavizului, pe de altă parte; aşadar, Curtea reţine că cele două teze ale art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 derogă de la prevederile art. 69-73 şi ale art. 75 alin. (1) din Codul muncii. În acest context normativ, Curtea, având în vedere criticile de neconstituţionalitate formulate, urmează să analizeze, distinct în raport cu fiecare teză identificată, dacă derogările prevăzute la teza întâi al art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 sunt conforme cu dispoziţiile art. 41 alin. (2) şi art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţie, iar în privinţa celor de la teza a două a art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006, dacă sunt conforme dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Constituţie.

18. Cu privire la criticile de neconstituţionalitate formulate în legătură cu art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006, Curtea reţine că o componentă esenţială a dreptului la muncă o reprezintă protecţia socială a muncii ce cuprinde, la rândul ei, aspectele prevăzute în art. 41 alin. (2) din Constituţie (Decizia nr. 312 din 8 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 30 august 2004), aceasta avându-şi sorgintea în prevederile art. 1 alin. (3) din Constituţie (Decizia nr. 252 din 18 septembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 19 noiembrie 2001), care consacră principiul statului social (cu privire la acest concept constituţional, a se vedea Decizia nr. 1.594 din 14 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 21 decembrie 2011). Protecţia socială a muncii este o noţiune bivalentă, fiind reglementată atât ca drept fundamental din perspectiva cetăţeanului (Decizia nr. 269 din 12 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 21 iunie 2005), cât şi ca obligaţie din perspectiva statului în vederea apărării persoanei aflate într-o poziţie de inferioritate economică în cadrul raportului de muncă (Decizia nr. 356 din 5 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 13 septembrie 2005). Cu privire la garanţiile drepturilor fundamentale la muncă şi la protecţia socială a muncii, Curtea a stabilit că acestea vizează reglementarea legală a raporturilor de muncă, asigurarea stabilităţii acestora, a drepturilor şi obligaţiilor angajatorilor şi ale angajaţilor, ele având menirea, pe de o parte, să asigure desfăşurarea raporturilor juridice de muncă într-un cadru legal, judicios şi echitabil, apărarea deopotrivă a intereselor legitime, atât ale angajatorilor, cât şi ale salariaţilor (Decizia nr. 506 din 4 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 4 noiembrie 2005) şi, pe de altă parte, să împiedice angajatorii să dispună, din proprie iniţiativă, încetarea raporturilor de muncă în mod abuziv, nelegal şi nejustificat, şi, corelativ, să asigure exercitarea dreptului de apărare al salariaţilor împotriva oricăror masuri nelegale sau neîntemeiate (Decizia nr. 205 din 26 iunie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 19 septembrie 2001 sau Decizia nr. 252 din 18 septembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 19 noiembrie 2001).

19. Garanţiile anterior menţionate îşi găsesc reglementarea de principiu în cuprinsul Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (Decizia nr. 269 din 12 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 21 iunie 2005), act normativ infraconstituţional care consacră caracterul efectiv al drepturilor fundamentale la muncă şi la protecţia socială a muncii. Cu privire la acest aspect, Curtea a reţinut că măsurile care se subsumează conceptului de protecţie socială a muncii trebuie să îşi găsească o aplicare concretă şi efectivă, astfel că, în mod necesar, ele trebuie să fie instituite pe calea unor norme imperative, iar nu pe calea unor norme supletive, caz în care respectarea lor ar deveni facultativă, părţile având posibilitatea de a deroga prin acordul lor de voinţă, împrejurare care ar permite angajatorului să îşi impună punctul de vedere, iar protecţia socială a muncii ar deveni, astfel, pur formală şi iluzorie. Or, Curtea a reţinut că interdicţia instituită de legiuitor cu privire la renunţarea de către angajaţi la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege reprezintă “un corolar logic al art. 41 alin. (2) din Constituţie” (Decizia nr. 356 din 5 iulie 2005, precitată), aşadar al dreptului constituţional la protecţia socială a muncii, precum şi al garanţiilor care se subsumează conţinutului normativ al acestuia.

20. Având în vedere cele anterior expuse, Curtea reţine că art. 41 alin. (2) din Constituţie, consacrând dreptul salariaţilor la măsuri de protecţie socială, enumera elementele componente ale acestui drept, respectiv securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum şi”a#e situaţii specifice, stabilite prin lege”. Curtea constată că intenţia legiuitorului constituant, prin trimiterea la “alte situaţii specifice, stabilite prin lege” în vederea determinării sferei de cuprindere normativă a dreptului, a fost aceea de a permite configurarea şi structurarea acestuia într-un mod dinamic, permiţând adaptarea sa noilor realităţi economice sau sociale care intervin în evoluţia societăţii (cu privire la interpretarea normelor constituţionale, a se vedea Decizia nr. 22 din 17 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 9 martie 2012). În acest sens, în jurisprudenţa sa, Curtea a subliniat permanent faptul că dreptul este viu (Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011 şi Decizia nr. 356 din 25 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 22 septembrie 2014), iar drepturile fundamentale nu au o existenţă abstractă (Decizia nr. 1.533 din 28 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011) în contextul în care înseşi conceptele constituţionale sunt supuse la rândul lor unei viziuni interpretative evolutive (Decizia nr. 498 din 10 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 28 iunie 2012, sau Decizia nr. 1 din 10 ianuarie 2014, paragraful 171, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 19 februarie 2014), Curtea fiind însă unica autoritate publică care are competenţa de a da o interpretare obligatorie textului Constituţiei. De aceea, faptul că teza a două a art. 41 alin. (2) din Constituţie identifică anumite elemente componente ale dreptului nu poate duce la concluzia că această enumerare este exhaustivă, întrucât în final foloseşte sintagma “alte situaţii specifice, stabilite prin lege”, ceea ce înseamnă că legiuitorul constituant, prin enumerarea realizată, a dorit ca în mod obligatoriu elementele esenţiale, componente ale dreptului să se regăsească în corpul Constituţiei, impunând, aşadar, acest minim în privinţa standardului de protecţie al dreptului, fără să excludă posibilitatea adaptării conţinutului dreptului la alte situaţii specifice.

21. Pentru a determina sfera de cuprindere a dreptului, Curtea, în mod necesar, trebuie să distingă între acele elemente componente ale dreptului care îl definesc şi-l caracterizează, fiind inerente existenţei sale constituţionale, şi cele care au O natură pur legală. Dacă în raport cu această din urmă categorie de elemente care ţin de protecţia socială a muncii, legiuitorul are o largă marjă de apreciere, în raport cu prima categorie marja acestuia de apreciere este una limitată, ţinând cont tocmai de natura juridică specifică a acesteia.

22. În aceste condiţii, pentru a răspunde la critica de neconstituţionalitate, Curtea, mai întâi, trebuie să stabilească dacă informarea şi consultarea angajaţilor reprezintă o măsură de protecţie socială a muncii, iar în cazul unui răspuns pozitiv, dacă este un drept pur legal sau din contră caracterizează însuşi dreptul fundamental la măsuri de protecţie socială a muncii. Cu privire la primul aspect, Curtea constată că informarea şi consultarea angajaţilor are drept premisă existenţa unor raporturi de muncă, plasate, la rândul lor, în sfera de protecţie a dreptului la muncă, drept consacrat de art. 41 alin. (1) din Constituţie; în consecinţă, obligaţia legiuitorului de a institui măsuri concrete de informare şi consultare a angajaţilor vizează, din punct de vedere temporal, perioada cuprinsă între începerea şi încetarea raporturilor de muncă, astfel încât în tot acest interval de timp angajatorul trebuie să se manifeste activ în îndeplinirea cu bună-credinţă a acestora. Rezultă că atât informarea, cât şi consultarea angajaţilor nu pot fi calificate decât ca fiind măsuri care protejează partea aflată pe o poziţie de inferioritate din punct de vedere economic în relaţiile sociale de muncă şi, îndeosebi, în raporturile sale cu angajatorul; aşadar, Curtea constată că informarea şi consultarea angajaţilor reprezintă veritabile măsuri de protecţie socială a muncii.

23. În continuare, aprecierea Curţii în vederea configurării dreptului fundamental la protecţia socială a muncii, pe lângă elementele componente ale acestuia expres enumerate de textul constituţional, va ţine cont şi de dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora “Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte”, respectiv “Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte”. Stabilind obligativitatea interpretării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în concordanţă cu tratatele internaţionale la care România este parte, legiuitorul constituant a impus în mod implicit un nivel de protecţie constituţională a drepturilor şi libertăţilor fundamentale cel puţin la nivelul celui prevăzut în actele internaţionale. În acest context, reglementarea unei măsuri de protecţie socială a muncii într-un tratat internaţional, coroborată cu importanţa şi amplitudinea sa socială, are drept rezultat conferirea dreptului sau libertăţii prevăzute în cuprinsul Constituţiei a unei interpretări în consonanţă cu tratatul internaţional, cu alte cuvinte a unei interpretări care dezvoltă în mod evolutiv conceptul constituţional [a se vedea, în acelaşi sens, cu privire la criteriile de nediscriminare prevăzute de art. 4 alin. (2) coroborat cu art. 16 alin. (1) din Constituţie, Decizia nr. 513 din 20 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 11 iulie 2006]. Astfel, Curtea reţine că, potrivit părţii I pct. 21 şi 29 din Carta socială europeană revizuită adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin Legea nr. 74/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 4 mai 1999, “lucrătorii au dreptul de a fi informaţi şi consultaţi în cadrul întreprinderii”, respectiv “toţi lucrătorii au dreptul de a fi informaţi şi consultaţi în procedurile de concediere colectivă”, ceea ce, prin prisma art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (1)şi art. 41 alin. (2) teza întâi din Constituţie, nu poate duce decât la interpretarea dreptului la protecţia socială a muncii în sensul că acesta cuprinde ca elemente componente informarea şi consultarea angajaţilor, acestea fiind, astfel, integrate conţinutului normativ al dreptului fundamental anterior menţionat.

24. Având în vedere cele anterior expuse, Curtea reţine că teza întâi a art. 41 alin. (2) din Constituţie are un conţinut normativ flexibil tocmai pentru a putea fi adaptat la schimbările social-economice la care este supusă societatea de-a lungul timpului. Această concluzie este susţinută şi de faptul că teza a două a aceluiaşi text constituţional, pentru a defini elementele componente ale dreptului la măsuri de protecţie socială a muncii, dezvoltă teza întâi a art. 41 alin. (2) din Constituţie, printr-o trimitere generică la lege. Această trimitere la lege permite Curţii Constituţionale ca, prin jurisprudenţa sa, să constituţionalizeze acele drepturi ale angajaţilor prevăzute de lege care reprezintă fie o transpunere a unor prevederi din tratate internaţionale la care România este parte, fie măsuri de protecţie socială a muncii cu un impact social-economic deosebit.

25. Rezultă aşadar că, pe lângă elementele esenţiale componente ale dreptului la protecţia socială a muncii menţionate expres în cuprinsul tezei a două a art. 41 alin. (2) din Constituţie, conţinutul normativ al acestui drept-cadru este definit şi prin posibilitatea constituţionalizării pe calea jurisprudenţei Curţii Constituţionale a măsurilor de protecţie socială a muncii reglementate prin tratate internaţionale (a se vedea paragraful 23), precum şi a celor prevăzute prin lege ca urmare a unor obligaţii internaţionale asumate de statul român sau a necesităţii reglementării unor măsuri cu un impact social-economic deosebit (a se vedea paragraful 24).

26. În cauza de faţă, Curtea reţine că dreptul la informare şi consultare al angajaţilor, pe de o parte, este reglementat în Carta socială europeană revizuită, iar, pe de altă parte, în art. 69-73 din Codul muncii, texte legale care transpun obligaţii internaţionale asumate de statul român, astfel încât, atât prin prisma tezei întâi, cât şi a tezei a două a dispoziţiilor art. 41 alin. (2) din Constituţie - teze care cuprind condiţii alternative pentru calificarea unor măsuri de protecţie socială a muncii ca fiind părţi componente ale dreptului fundamental pe care acestea îl consacră - dreptul la informare şi consultare nu se plasează în coordonatele unei simple opţiuni legislative, ci, din contră, este inerent conţinutului normativ al dreptului fundamental la măsuri de protecţie socială a muncii.

27. Având în vedere cele anterior expuse, Curtea constată că informarea şi consultarea angajaţilor sunt elemente componente ale dreptului la măsuri de protecţie socială a muncii cu valenţe constituţionale (a se vedea cu privire la această sintagmă şi Decizia nr. 727 din 9 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 12 iulie 2012), alăturându-se, pe cale interpretativă, celor expres menţionate în cuprinsul art. 41 alin. (2) teza a două din Constituţie.

28. În aceste condiţii, Curtea reţine că dreptul la informarea şi consultarea angajaţilor în ipoteza concedierilor colective vizează orice procedură de concediere colectivă, indiferent de particularităţile domeniului în care aceasta intervine. Desigur, legiuitorul poate adecva modul de configurare a dreptului, cu respectarea principiului proporţionalităţii, în funcţie de particularităţile anterior menţionate, însă, este evident că nu poate nega acest drept. În speţă, Curtea reţine că legiuitorul prin modul în care a înţeles să reglementeze procedura concedierilor colective în ipoteza unei societăţi aflate în procedura insolvenţei a negat dreptul la informarea şi consultarea angajaţilor, ceea ce echivalează cu nesocotirea dispoziţiilor art. 41 alin. (2) din Constituţie, astfel încât, prin ipoteză, nici nu mai trebuie analizată proporţionalitatea măsurii, textul legal criticat fiind neechivoc. În consecinţă, Curtea constată că dispoziţiile art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006 sunt neconstituţionale, fiind contrare art. 41 alin. (2) din Constituţie, astfel cum acesta este interpretat, în temeiul art. 20 alin. (1) din Constituţie, prin prisma părţii I pct. 21 şi 29 din Carta socială europeană revizuită.

29. Cu privire la susţinerile autorilor excepţiei de neconstituţionalitate referitoare la încălcarea unor acte ale Uniunii Europene, Curtea reţine că art. 27 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, având titlul marginal Dreptul lucrătorilor la informare şi la consultare în cadrul întreprinderii prevede că “Lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora li se garantează, la nivelurile corespunzătoare, informarea şi consultarea în timp util, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de dreptul Uniunii şi de legislaţiile şi practicile naţionale”. De asemenea, art. 153 alin. (1) lit. e) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevede că “În vederea realizării obiectivelor menţionate la articolul 151 [promovarea ocupării forţei de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de muncă, protecţie socială adecvată, dialogul social, dezvoltarea resurselor umane şi combaterea excluziunii – sn], Uniunea susţine şi completează acţiunea statelor membre în domeniile următoare: [...] (e) informarea şi consultarea lucrătorilor”. În vederea punerii în aplicare a generoaselor principii enunţate, art. 2, având titlul marginal Informarea şi consultarea, din Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la concedierile colective, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 225 din 12 august 1998, prevede că, în cazul în care un angajator are în vedere concedieri colective, va iniţia în timp util consultări cu reprezentanţii lucrătorilor pentru a ajunge la un acord, consultări care referă cel puţin la posibilităţile de a evita concedierile colective sau de a reduce numărul de lucrători afectaţi, precum şi la posibilităţile de a atenua consecinţele prin recurgerea la măsuri sociale însoţitoare vizând, între altele, sprijin pentru redistribuirea sau recalificarea lucrătorilor concediaţi. În vederea îndeplinirii finalităţii urmărite, angajatorul este obligat să furnizeze toate informaţiile necesare pentru a permite reprezentanţilor lucrătorilor să formuleze propuneri constructive. În acest sens, Curtea reţine că prin Hotărârea din 3 martie 2011, pronunţată în Cauza C-235/2010 David Claes şi alţii împotriva Landsbanki Luxembourg SA, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat “consultările prevăzute la articolul 2 din Directiva 98/59 se referă nu numai la posibilităţile de a evita sau de a reduce numărul de concedieri colective, ci şi la posibilităţile de a atenua consecinţele acestora prin recurgerea la măsuri sociale însoţitoare vizând, printre altele, sprijin pentru redistribuirea sau recalificarea lucrătorilor concediat1(paragraful 56). Prin aceeaşi hotărâre, Curtea de la Luxemburg a stabilit că, “până la încetarea definitivă a personalităţii juridice a unei instituţii cu privire la care se dispune dizolvarea şi lichidarea, trebuie îndeplinite obligaţiile care decurg din articolele 2 şi 3 din Directiva 98/59. Obligaţiile care revin angajatorului în temeiul acestor articole trebuie executate de conducerea instituţiei în cauză, cât timp aceasta rămâne în funcţie, chiar cu competenţe limitate în ceea ce priveşte administrarea respectivei instituţii, sau de lichidatorul acesteia, în măsura în care administrarea instituţiei menţionate este preluată în totalitate de acest lichidator” (a se vedea punctul 2 al dispozitivului hotărârii). Aşadar, obligaţiile de informare şi consultare prevăzute de directivă trebuie respectate indiferent că faţă de societate a fost deschisă procedura reorganizării judiciare sau cea a lichidării.

30. Curtea Constituţională, în jurisprudenţa sa, a statuat în privinţa Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene faptul că aceasta este un act distinct ca natură juridică de celelalte tratate internaţionale la care face referire art. 20 din Constituţie, astfel încât textul constituţional care o vizează este art. 148 din Constituţie şi că, de principiu, dispoziţiile sale sunt aplicabile în controlul de constituţionalitate în măsura în care asigură, garantează şi dezvoltă prevederile constituţionale în materia drepturilor fundamentale, cu alte cuvinte, în măsura în care nivelul lor de protecţie este cel puţin la nivelul normelor constituţionale în domeniul drepturilor omului (Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, şi Decizia nr. 206 din 6 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 17 aprilie 2012). Curtea apreciază că nu există nici motiv de a se îndepărta de la această jurisprudenţa şi să o aplice mutatis mutandis şi în privinţa exigenţelor care rezultă atât din tratatele constitutive ale Uniunii Europene, cât şi din actele secundare ale acesteia, în speţă, directivele.

31. În privinţa aplicării actelor obligatorii ale Uniunii Europene în cadrul controlului de constituţionalitate, Curtea, în jurisprudenţa sa, a reţinut că “folosirea unei norme de drept european în cadrul controlului de constituţionalitate ca normă interpusă celei de referinţă implică, în temeiul art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţia României, o condiţionalitate cumulativă: pe de o parte, această normă să fie suficient de clară, precisă şi neechivocă prin ea însăşi sau înţelesul acesteia să fi fost stabilit în mod clar, precis şi neechivoc de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi, pe de altă parte, norma trebuie să se circumscrie unui anumit nivel de relevanţă constituţională, astfel încât conţinutul său normativ să susţină posibila încălcare de către legea naţională a Constituţiei - unica normă directă de referinţă în cadrul controlului de constituţionalitate” (Decizia nr. 668 din 18 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 8 iulie 2011).

32. Raportat la cauza de faţă, Curtea constată că prima condiţionalitate este îndeplinită, art. 153 alin. (1) lit. e) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, art. 27 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene şi art. 2 şi 3 din directiva menţionată având un conţinut suficient de clar, precis şi neechivoc, mai ales prin prisma interpretării date de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene prin hotărârea anterior menţionată. Cu privire la cea de-a două condiţionalitate, Curtea constată că, prin conţinutul lor normativ, actele Uniunii Europene protejează dreptul la “informarea şi consultarea lucrătorilor”, susţinând şi completând acţiunea statelor membre, aşadar, vizând, în mod direct, dreptul fundamental la protecţia socială a muncii prevăzut de art. 41 alin. (2) din Constituţie astfel cum a fost interpretat prin prezenta decizie, text constituţional care asigură un standard de protecţie egal cu cel rezultat din actele Uniunii Europene. Rezultă, aşadar, că actele Uniunii Europene anterior menţionate au, în mod evident, o relevanţă constituţională, ceea ce înseamnă, pe de o parte, că se circumscriu şi se subsumează art. 41 alin. (2) din Constituţie, prin îndeplinirea dublei condiţionalităţi anterior menţionate, fără a încălca identitatea constituţională naţională (Decizia nr. 683 din 27 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 12 iulie 2012), iar, pe de altă parte, că este de competenţa Curţii Constituţionale constatarea existenţei acestei neconcordanţe normative între actele Uniunii Europene anterior menţionate şi cele naţionale, respectiv art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006. Cu privire la acest din urmă aspect, Curtea reţine că neconcordanţa normativă astfel constatată nu îşi poate avea rezolvarea doar prin recurgerea la principiul constituţional al priorităţii de aplicare a actelor Uniunii Europene, ci prin constatarea încălcării art. 148 alin. (2) din Constituţie, text care cuprinde, în mod implicit, o clauză de conformare a legilor interne cu actele Uniunii Europene (cu distincţiile menţionate în Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 7 aprilie 2014, paragraful 455), iar încălcarea acesteia, în ipoteza actelor Uniunii Europene cu relevanţă constituţională, trebuie sancţionată ca atare de către Curtea Constituţională. Desigur, în privinţa actelor Uniunii Europene care nu au relevanţă constituţională competenţa de a remedia neconcordanţa normativă aparţine legiuitorului sau instanţelor judecătoreşti, după caz (a se vedea Decizia nr. 668 din 18 mai 2011, anterior citată).

33. Curtea constată că, întrucât textul legal criticat este abrogat, fiind, aşadar, eliminat din fondul activ al legislaţiei, legiuitorul nu îl mai poate pune de acord cu actele Uniunii Europene incidente, astfel încât numai instanţele judecătoreşti ar fi competente să soluţioneze conflictul dintre norma europeană şi cea naţională. Nepunerea de acord a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006 cu actele obligatorii Uniunii Europene cu relevanţă constituţională în perioada de activitate a Legii nr. 85/2006 constituie eo ipso o încălcare a prevederilor art. 148 alin. (4) din Constituţie, întrucât legiuitorul a permis ca raporturile juridice de muncă să fie guvernate de aceste dispoziţii naţionale, derobându-se de obligaţia sa constituţională de a garanta, pe plan legislativ, cel puţin acelaşi nivel de protecţie al dreptului la măsuri de protecţie socială a muncii cu cel prevăzut în actele obligatorii ale Uniunii Europene, precum şi de a pune de acord în mod permanent şi continuu legislaţia naţională infraconstituţională cu actele obligatorii ale Uniunii Europene.

34. De altfel, legiuitorul ordinar a sesizat aceste deficienţe de reglementare şi a schimbat soluţia legislativă prin Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014 (care a abrogat Legea nr. 85/2006), şi care prevede în art. 123 alin. (8) că “După data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitorului se va putea face de urgenţă de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar. Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar va acorda personalului concediat doar termenul legal de preaviz. În cazul în care sunt incidente dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte concedierea colectivă, termenele prevăzute de art. 71 şi ari.. 72 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se reduc la jumătate.” [a se vedea mutatis mutandis şi art. 123 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 4 octombrie 2013].

35. Cu privire la dispoziţiile art. 86 alin. (6) teza a două din Legea nr. 85/2006, acestea se referă la termenul de preaviz care se acordă salariaţilor, acesta având o durată de 15 zile. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate, raportându-se la prevederile art. 1 alin. (5) din Constituţie, apreciază că prevederile legale criticate sunt de natură să provoace confuzie, întrucât la data adoptării Legii nr. 85/2006 în Codul muncii era reglementat un termen de 15 zile lucrătoare de preaviz în caz de concediere colectivă, termen care a fost modificat în anul 2011, fiind instituit un termen de 20 de zile lucrătoare de preaviz, iar Legea nr. 85/2006 nu a fost modificată pentru a prelua acest termen de preaviz de 20 de zile.

36. Curtea constată că art. 1 alin. (5) din Constituţie consacră principiul respectării obligatorii a legilor. Pentru a fi respectată de destinatarii săi, legea trebuie să îndeplinească anumite cerinţe de claritate şi previzibilitate, astfel încât aceşti destinatari să îşi poată adapta în mod corespunzător conduita. În acest sens, Curtea Constituţională a statuat în jurisprudenţa sa (de exemplu, Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012, precitată) că, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis şi clar pentru a putea fi aplicat; astfel, formularea cu o precizie suficientă a actului normativ permite persoanelor interesate - care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist - să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanţele speţei, consecinţele care pot rezulta dintr-un act determinat. Desigur, poate să fie dificil să se redacteze legi de o precizie totală şi o anumită supleţe poate chiar să se dovedească de dorit, supleţe care nu trebuie să afecteze, însă, previzibilitatea legii (a se vedea, în acest sens, Decizia Curţii Constituţionale nr. 903 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 17 august 2010, şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 743 din 2 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 16 august 2011, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la care se reţin, spre exemplu, Hotărârea din 15 noiembrie 1996, pronunţată în Cauza Cantoni împotriva Franţei, paragraful 29, Hotărârea din

25 noiembrie 1996, pronunţată în Cauza Wingrove împotriva Regatului Unit, paragraful 40, Hotărârea din 4 mai 2000, pronunţată în Cauza Rotaru împotriva României, paragraful 55, Hotărârea din 9 noiembrie 2006, pronunţată în Cauza Leempoel & S.A. ED, Cine Revue împotriva Belgiei, paragraful 59).

37. În cazul de faţă, Curtea observă că stabilirea duratei termenului de preaviz de 15 zile ţine de opţiunea legiuitorului, având în vedere situaţia specifică a procedurii insolvenţei. Dispoziţiile legale sunt precise şi previzibile, destinatarul normei juridice” fiind capabil să îşi adapteze conduita în funcţie de conţinutul acesteia, astfel încât nu se poate reţine încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituţie.

38. În consecinţă, Curtea reţine că în condiţiile admiterii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, soluţia legislativă consacrată prin sintagma “doar preavizul de 15 zile lucrătoare” trebuie interpretată în sensul că se referă la o durată a termenului de preaviz mai scurtă decât cea reglementată în dreptul comun, respectiv art. 75 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu respectarea, aşadar, a dreptului la informare şi consultare a angajaţilor.

39. În fine, Curtea constată că autorii excepţiei de neconstituţionalitate invocă încălcarea art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil din Constituţie, precum şi a art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, fără a arăta în ce constă această încălcare. În aceste condiţii, Curtea constată că simpla enumerare a unor dispoziţii constituţionale sau convenţionale nu poate fi considerată o veritabilă critică de neconstituţionalitate (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 785 din 16 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 9 septembrie 2011, precum şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012), Curtea neputând să se substituie autorului excepţiei în formularea acesteia.

40. În privinţa efectelor prezentei decizii, Curtea constată că decizia de constatare a neconstituţionalităţii art. 86 teza întâi din Legea nr. 85/2006, având în vedere natura juridică a excepţiei de neconstituţionalitate de mijloc de apărare pus la îndemâna justiţiabilului (Decizia nr. 5 din 9 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2007), se aplică în mod direct tuturor litigiilor pendinte, constituind, în acelaşi timp, cauză de revizuire a hotărârilor judecătoreşti în condiţiile art. 509 pct. 11 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora; “(1) Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă: [...] 11. după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională prevederea care a făcut obiectul acelei excepţii” (a se vedea şi Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, precitată).

41. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi în privinţa art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006 şi cu unanimitate de voturi în privinţa art. 86 alin. (6) teza a două din Legea nr. 85/2006,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1 .Admite excepţia de neconstituţionalitate invocată de Sindicatul Hidroelectrica Hidrosind, în numele membrilor de sindicat, în dosarele nr. 31.699/3/2013, nr. 31.693/3/2013 (4.103/2014), nr. 31.694/3/2013 (3.063/2014), nr. 31.697/3/2013 (3.064/2014), nr. 9.824/3/2013 (4.463/2014), nr. 31.696/3/2013 (3.060/2014), nr. 9.879/3/2013 (5.543/2014) ale Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi în dosarele nr. 17.819/3/2014 şi nr. 17.817/3/2014 ale Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi de Filiala Hidroelectrica Hidrosind din Bucureşti în dosarele nr. Î6.164/3/2014, nr. 16.165/3/2014, nr. 16.166/3/2014, nr. 16.167/3/2014, nr. 16.169/3/2014, nr. 16.183/3/2014, nr. 26.031/3/2013, nr. 24.570/3/2013, nr. 24.581/3/2013, nr. 26.074/3/2013, nr. 26.029/3/2013, nr. 32.995/3/2014, nr. 32.996/3/2014 şi nr. 33.004/3/2014 ale Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că prevederile art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sunt neconstituţionale.

2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceleaşi părţi în dosarele aceloraşi instanţe şi constată că prevederile art. 86 alin. (6) teza a două din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa din data de 24 februarie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Pentru magistrat-asistent

Fabian Niculae

semnează, în temeiul art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă,

magistrat-asistent-şef,

Benke Károly

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 53 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi al art. 35 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul “Cheltuieli de personal”, cu suma de 11.200 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011. Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Curţii de Conturi a României,

Nicolae Văcăroiu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 22 aprilie 2015.

Nr. 271.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

Văzând Referatul de aprobare al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 582 din 2 aprilie 2015, având în vedere prevederile:

- titlurilor II şi VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016;

- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 şi 529 bis din 22 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, tabelul 1 “Situaţia bolnavilor pe tipuri de afecţiune şi a cheltuielilor aferente (lei)” şi tabelul 2 “Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)” ale Programului naţional de boli cardiovasculare se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1 şi 2 prevăzute în anexa nr. 1.

2. În anexa nr. 1, după tabelul 1 “Situaţia bolnavilor beneficiari de servicii de diagnostic pentru leucemie acuta şi a cheltuielilor aferente (lei)” al Programului naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, Citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute se introduce pentru Subprogramul de radioterapie tabelul 1 “Situaţia bolnavilor pe tipuri de servicii de radioterapie şi a cheltuielilor aferente (lei)”, prevăzut în anexa nr. 2.

3. În anexa nr. 1, tabelul “Situaţia bolnavilor cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea hemoglobinei glicate (Hb A1c) şi a cheltuielilor aferente (lei)” al Programului naţional de diabet zaharat se modifică şi înlocuieşte cu tabelul prevăzut în anexa nr. 3.

4. În anexa nr. 1, tabelul 1 “Situaţia bolnavilor cu hemofilie şi talasemie trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)” şi tabelul 2 “Situaţia stocului de medicamente (lei)” ale Programului naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1 şi 2 prevăzute în anexa nr. 4.

5. În anexa nr. 1, tabelul 1 “Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului”, tabelul 2 “Situaţia cheltuielilor pe tipuri (lei)”, tabelul 3 “Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)” şi tabelul 4 “Situaţia numărului de materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare” ale Programului naţional de ortopedie se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1-4 prevăzute în anexa nr. 5.

6. În anexa nr. 1, tabelul 1 “Situaţia bolnavilor pe tipuri de tratament şi a cheltuielilor aferente (lei)” şi tabelul 2 “Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)” ale Programului naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1 şi 2 prevăzute în anexa nr. 6.

7. În anexa nr. 1, tabelul “Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative” se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul prevăzut în anexa nr. 7.

8. În anexa nr. 2, tabelul 1 “Situaţia bolnavilor pe tipuri de afecţiune şi a cheltuielilor aferente (lei)” şi tabelul 2 “Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)” ale Programului naţional de boli cardiovasculare se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1 şi 2 prevăzute în anexa nr. 8.

9. În anexa nr. 2, tabelul 1 “Situaţia bolnavilor cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT şi a cheltuielilor aferente (lei)” al Programului naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul 1 prevăzut în anexa nr. 9.

10. În anexa nr. 2, după tabelul 1 “Situaţia bolnavilor beneficiari de servicii de diagnostic pentru leucemie acută şi a cheltuielilor aferente (lei)” al Programului naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemii lor acute se introduce pentru Subprogramul de radioterapie tabelul 1 “Situaţia bolnavilor pe tipuri de servicii de radioterapie şi a cheltuielilor aferente (lei)” prevăzut în anexa nr. 10.

11. În anexa nr. 2, tabelul “Situaţia bolnavilor cu diabet zaharat automonitorizaţi şi a bolnavilor evaluaţi prin dozarea hemoglobinei glicozilate (Hb A1c) şi a cheltuielilor aferente (lei)” al Programului naţional de diabet zaharat se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul prevăzut în anexa nr. 11.

12. În anexa nr. 2, tabelul 1 “Situaţia bolnavilor cu hemofilie şi talasemie trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)” şi tabelul 2 “Situaţia stocului de medicamente (lei)” ale Programului naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1 şi 2 prevăzute în anexa nr. 12.

13. În anexa nr. 2, tabelul 4 “Situaţia bolnavilor cu boli rare şi a cheltuielilor aferente (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit deschis) ale Programului naţional de tratament pentru boli rare” se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul 4 prevăzut în anexa nr. 13.

14. În anexa nr. 2, tabelul 1 “Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului”, tabelul 2 “Situaţia cheltuielilor pe tipuri (lei)”, tabelul 3 “Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)” şi tabelul 4 “Situaţia numărului de materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare” ale Programului naţional de ortopedie se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1-4 prevăzute în anexa nr. 14.

15. În anexa nr. 2, tabelul 1 “Situaţia bolnavilor pe tipuri de tratament şi a cheltuielilor aferente (lei)” şi tabelul 2 “Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)” de la Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1 şi 2 prevăzute în anexa nr. 15.

16. În anexa nr. 2, tabelul “Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative” se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul prevăzut în anexa nr. 16.

17. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 17.

18. În toate tabelele din anexele nr. 1 şi nr. 2, sintagma “[se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului nr. 190/2013]” se înlocuieşte cu sintagma “(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)”.

Art. II. - Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile de specialitate care derulează programe/subprograme naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se aplică începând cu luna aprilie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 2 aprilie 2015.

Nr. 197.

 

ANEXA Nr. 1

 

UNITATEA SANITARĂ:...................................

PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE

Raportare pentru...............................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel 1 “Situaţia bolnavilor pe tipuri de afecţiune şi a cheltuielilor aferente (lei)”

 

Nr. de bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, beneficiari de:

Nr. total de bolnavi beneficiari ai programului

proceduri de dilatare percutană

proceduri terapeutice de electrofiziologie

implantare de stimulatoare cardiace

implantare de difibrilatoare interne

Implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

intervenţii de chirurgie cardiovasculara - adulţi

intervenţii de chirurgie cardiovasculara - copii

intervenţii de chirurgia vasculara

proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitala

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu materialele sanitare pentru:

 

Cheltuieli totale

pentru materiale

sanitare

proceduri de dilatare percutană

proceduri terapeutice de electrofiziotogie

Implantare de stimulatoare cardiace

implantare de difibrilatoare interne

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - adulţi

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - copii

implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

intervenţii de chirurgie vasculară

proceduri da cardiologie Intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20=C11+...+C19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 “Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)”

 

Tip de intervenţie

Valoarea materialelor sanitare

în stoc la începutul perioadei

de raportare

Valoarea materialelor sanitare

intrate în cursul perioadei

de raportare

Valoarea materialelor sanitare

consumate în cursul perioadei

de raportare

Valoarea materialelor sanitare

în stoc la sfârşitul perioadei

de raportare

CO

C1

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

proceduri de dilatare percutană

 

 

 

 

proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

 

 

 

implantare de stimulatoare cardiace

 

 

 

 

implantare de difibrilatoare interne

 

 

 

 

implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

 

 

 

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - adulţi

 

 

 

 

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - copii

 

 

 

 

intervenţii de chirurgie vasculară

 

 

 

 

proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

C3 proceduri de dilatare percutană = C11 din tabelul 1

C3 proceduri terapeutice de electrofiziologie = C12 din tabelul 1

C3 implantare de stimulatoare cardiace - C13 din tabelul 1

C3 implantare de difibrilatoare interne = C14 din tabelul 1

C3 implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă = C15 din tabelul 1

C3 intervenţii de chirurgie cardiovasculară - adulţi = C16 din tabelul 1

C3 intervenţii de chirurgie cardiovasculară - copii = C17 din tabelul 1

C3 intervenţii de chirurgie vasculară = C18 din tabelul 1

C3 proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale = C19 din tabelul 1

C3 TOTAL = C20 din tabelul 1

 

Întocmit

 

ANEXA Nr. 2

 

 

UNITATEA SANITARA...........................

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE RADIOTERAPIE

Raportare pentru................................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel 1 “Situaţia bolnavilor pe tipuri de servicii de radioterapie şi a cheltuielilor aferente (lei)”

 

Nr. de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu:

Total

Nr. de servicii de radioterapie cu:

ortovoltaj

cobaltoterapie

radioterapie 2D

radioterapie 3D

IMRT

brahiterapie

ortovoltaj

cobaltoterapie

radioterapie 2D

radioterapie 3D

IMRT

brahiterapie

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli pentru servicii de radioterapie cu:

Cheltuieli totale

ortovoltaj

cobaltoterapie

radioterapie 2D

radioterapie 3D

IMRT

brahiterapie

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20=C14+….+C19

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

 

ANEXA Nr. 3

 

 

UNITATEA SANITARĂ...........................

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT

Raportare pentru.................................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabelul “Situaţia bolnavilor cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) şi a cheltuielilor aferente (lei)”

 

Număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c

Număr de dozări de hemoglobina glicozilată

Cheltuieli pentru evaluarea bolnavilor prin dozarea HbA1c

C1

C2

C3

 

 

 

 

Întocmit

 

ANEXA Nr. 4

 

UNITATEA SANITARA...........................

PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT AL HEMOFILIEI ŞI TALASEMIEI

Raportare pentru.............................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel 1 “Situaţia bolnavilor cu hemofilie şi talasemie trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)”

 

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Total bolnavi beneficiari

ai programului

 

 

Hemofilie

Talasemie

Intre 1 şi 18 ani, cu substituţie profilactică

cu substituţie “on demand”

cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

cu substituţie de scurta durata

(recuperare medicala după intervenţii chirurgicale)

Total bolnavi cu hemofilie

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9=C7+C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu medicamentele pentru

Cheltuieli totale

 

 

 

Hemofilie

Talasemie

 

 

Intre 1 şi 18 ani, cu substituţie profilactică

cu substituţie “on demand”

cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

cu substituţie de scurta durata (recuperare medicala după intervenţii chirurgicale)

Total bolnavi cu hemofilie

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16=C10+…+C15

C17

C18=C16+C17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 “Situaţia stocului de medicamente (lei)”

 

Medicamente pentru:

Valoarea medicamentelor în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

hemofilie

 

 

 

 

talasemie

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

C3 hemofilie = C16

C3 talasemie = C17

C3 TOTAL = C18

 

Întocmit

 

ANEXA Nr. 5

 

UNITATEA SANITARĂ...........................

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIE

Raportare pentru............................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel 1 “Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului”

 

Nr. de endoproteze

proteză totală şold cimentată

proteză totală şold cimentată tip luxaţie congenitală

proteză totală şold necimentată

proteză bipolară sold cimentată

proteză cervicocefalică

 

proteză totală genunchi cimentată fără stabilizare post

proteză totală genunchi cimentată cu stabilizare post

proteză unicompartimentală genunchi

 

proteză totală şold

cimentată revizie

proteză totală şold necimentată revizie

elemente

de ranforsare cotil şi metafizodializară

proteză  totala genunchi cimentată revizie

proteză  totala de umăr

proteză  parţială de umăr

proteză  totala cot

alte

endoproteze

Total

endoproteze

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17=C1+...-Cl6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. de bolnavi cu endoproteze

Nr. de bolnavi cu endoproteze tumorale

Nr. de bolnavi cu implant segmentar de coloană

Număr de bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

Număr de bolnavi copii

trataţi prin instrumentaţie

specifică

Număr de adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare

Nr. total bolnavi

Nr. de bolnavi adulţi cu endoproteze

Nr. de bolnavi copii cu endoproteze

Nr. de bolnavi adulţi cu endoproteze tumorale

Nr. de bolnavi copii cu endoproteze tumorale

Nr. de bolnavi adulţi cu implant segmentar de coloană

Nr. de bolnavi copii cu implant segmentar de coloană

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27=C18+...+C26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 “Situaţia cheltuielilor pe tipuri (lei)”

 

Cheltuieli pentru endoproteze, pe tipuri de endoproteze

proteză totală şold cimentată

proteză totală şold

cimentată tip luxaţie

congenitală

 

 

proteză totală şold

necimentată

proteză bipolară sold cimentată

proteză cervicocefalică

 

proteză totală genunchi cimentată fără stabilizare post

proteză totală genunchi cimentată cu stabilizare post

proteză unicompartimentală genunchi

 

proteză totală şold

cimentată revizie

proteză totală şold

necimentată revizie

elemente

de ranforsare cotil şi metafizodializară

proteză totală genunchi cimentată revizie

proteză totală de umăr

proteză parţială de umăr

proteză totală cot

Alte endoproteze

Total cheltuieli

pentru endoproteze

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17=C1+...+C16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli pentru endoproteze

Cheltuieli pentru endoproteze tumorale

Cheltuieli pentru implant segmentar de coloană

Cheltuieli pentru bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

Cheltuieli pentru bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică

Cheltuieli pentru adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare

Cheltuieli pentru total bolnavi

bolnavi adulţi cu endoproteze

bolnavi copii cu endoproteze

bolnavi adulţi cu endoproteze tumorale

bolnavi copii cu endoproteze tumorale

bolnavi adulţi cu implant segmentar

de coloană

bolnavi copii cu implant segmentar

de coloană

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27=C18+...+C26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:

Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. Exp. În col C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor totale de şold cimentate şi a cimentului utilizat pentru implantarea acestora.

 

Tabel 3 “Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)”

 

Materiala sanitare

Valoarea materialelor sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

endoproteze + ciment

 

 

 

 

Endoproteze tumorale

 

 

 

 

implant segmentar

 

 

 

 

chirurgie spinală

 

 

 

 

instrumentaţie specifică

 

 

 

 

implanturi de fixare

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

C3 endoproteze = (C18+C19) din tabelul 2

C3 endoproteze tumorale = (C20+C21) din tabelul 2

C3 implant segmentar = (C22+C23) din tabelul 2

C3 chirurgie spinală = C24 din tabelul 2

C3 instrumentaţie specifică = C25 din tabelul 2

C3 implanturi de fixare = C26 din tabelul 2

C3 TOTAL = C27 din tabelul 2

 

Tabel 4 “Situaţia numărului de materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare”

 

Număr de endoproteze

proteză totală şold cimentată

proteză totală şold

cimentată tip luxaţie congenitală

proteză totală şold necimentată

proteză  bipolară şold cimentată

proteză cervicocefalică

 

proteză totală genunchi cimentată fără stabilizare post

proteză totală genunchi cimentată cu stabilizare post

proteză unicompartimentală genunchi

proteză totală şold

cimentată revizie

proteză totală şold

necimentată revizie

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. de

endoproteze

tu morale

 

 

Nr. de

implanturi

segmentare de coloană

 

 

Nr. de sisteme

instrumentaţie specifică

 

 

elemente

de ranforsare cotil şi metafizodializară

proteză totală

genunchi

cimentată revizie

proteză  totala de umăr

proteză  parţial de umăr

proteză  totala cot

Total endoproteze în perioada de raportare

C11

C12

C13

C14

C15

C16=C1+...+C15

C17

C18

C19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant = ansamblul necesar rezolvării unui caz.

Întocmit

 

ANEXA Nr. 6

 

UNITATEA SANITARĂ...........................

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT CU AJUTORUL APARATURII DE ÎNALTĂ PERFORMANŢA - SUBPROGRAMUL DE RADIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ Raportare pentru......................................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel 1 “Situaţia bolnavilor pe tipuri de tratament şi a cheltuielilor aferente (lei)”

 

Nr. de bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, din care cu:

Nr. de bolnavi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrala profundă

Nr. de bolnavi cu servicii prin tratament

Gamma-Knife

Număr de servicii prin tratament

Gamma-Knife

afecţiuni cerebrovasculare

Stimulatoare cerebrale implantabile

pompe implantabile

afecţiuni vasculare periferice

afecţiuni ale coloanei vertebrale

afecţiuni oncologice

hemoragii acute sau cronice trataţi

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. total de bolnavi beneficiari ai programului

 

 

Cheltuieli cu materialele sanitare pentru:

Cheltuieli totale pentru materiale sanitare

Cheltuieli pentru bolnavi cu distonii musculare trataţi

prin stimulare cerebrală profundă

Cheltuieli cu servicii prin tratament Gamma-Knife

Cheltuieli totale în cadrul subprogramului

afecţiuni cerebrovasculare

Stimulatoare

Cerebrale implantabile

pompe implantabile

afecţiuni vasculare periferice

afecţiuni ale coloanei vertebrale

afecţiuni oncologice

hemoragii acute sau cronice trataţi

C11=C1+...+C9

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19=C11+...C18

C20

C21

C22=C19+C20+C21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 “Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)”

 

Tratament pentru

Valoarea materialelor sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

afecţiuni cerebrovasculare

 

 

 

 

stimulatoare cerebrale implantabile

 

 

 

 

pompe implantabile

 

 

 

 

afecţiuni vasculare periferice

 

 

 

 

afecţiuni ale coloanei vertebrale

 

 

 

 

afecţiuni oncologice

 

 

 

 

hemoragii acute sau cronice trataţi

 

 

 

 

distonii musculare

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

C3 tratament pentru afecţiuni cerebrovasculare = C12 din tabelul 1

C3 stimulatoare cerebrale implantabile = C13 din tabelul 1

C3 pompe implantabile = C14 din tabelul 1

C3 tratamente pentru afecţiuni vasculare periferice = C15 din tabelul 1

C3 tratamente pentru afecţiuni ale coloanei vertebrale = C16 din tabelul 1

C3 tratamente pentru afecţiuni oncologice = C17 din tabelul 1

C3 tratamente pentru hemoragii acute sau cronice trataţi = C18 din tabelul 1

C3 tratamente pentru distonii musculare = C20 din tabelul 1

C3 TOTAL = (C19+C20) din tabelul 1 întocmit

 

ANEXA Nr. 7

 

UNITATEA SANITARĂ...................................

Raportare pentru................................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

Program/ Subprogram de sănătate curativ

Indicatori fizici

 

Indicatori de eficientă

 

Denumirea indicatorului fizic

Valoarea (nr.)

Denumirea indicatorului de eficienţă

Valoarea (lei)

Programul naţional de boli cardiovasculare

 număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană

 

 număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

 număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare cardiace

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilatoare interne

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi trataţi prin chirurgie vasculară

 

cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie vasculară

 

număr de copii cu malformaţii cardiace congenitale trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

cost mediu/copil cu malformaţii cardiace congenitale tratat prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii a pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

număr de bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

 

cost mediu/investigaţie PET-CT

 

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

număr de bolnave cu reconstrucţie mamară

 

cost mediu/bolnavă cu reconstrucţie mamară

 

Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute

 

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute (medulogramă şi/sau examen citologic al frotiului sanguin, coloraţii citochimice)

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 


 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice

 

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu ortovoltaj

 

tarif/serviciu de radioterapie cu ortovoltaj

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu cobaltoterapie

 

tarif/serviciu de radioterapie cu cobaltoterapie

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie IMRT

 

tarif/serviciu de radioterapie IMRT

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin brahiterapie

 

tarif/serviciu de brahiterapie

 

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

număr de implanturi cohleare

 

cost mediu/implant cohlear

 

număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

 

cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA

 

număr de proteze implantabile de ureche medie

 

cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie

 

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat

 

 

număr de persoane cu diabet evaluaţi prin dozarea HbA1c

 

cost mediu/dozare de hemoglobina glicozilată

 

Programul naţional de diabet zaharat

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulina

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulina

 

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulina

 

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an

 

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi

 

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

număr de bolnavi cu hemofilie între 1 şi 18 ani, cu substituţie profilactică

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie între 1 şi 18 ani, cu substituţie profilactică

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie “on demand”

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie “on demand”

 


 

 număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale)

 

 cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale)

 

 număr de bolnavi cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

 cost mediu/bolnav cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

 număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

 cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu talasemie

 

cost mediu/bolnav cu talasemie

 

Programul naţional de tratament pentru boli rare

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice

degenerative/inflamator-imune forme acute

 

număr de bolnavi cu boala Fabry

 

cost mediu/bolnav cu boala Fabry

 

număr de bolnavi cu boala Pompe

 

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

 

număr de bolnavi cu tirozinemie

 

cost mediu/bolnav cu tirozinemie

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip 1 (sindromul Hurler)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip 1 (sindromul Hurler)

 

număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală

 

cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală

 

număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

număr de bolnavi cu HTPA

 

cost mediu/bolnav cu HTPA

 

număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială 1 amiloidă cu transtiretină |

 

 număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive

 

 cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive

 

purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

 cost mediu/bolnav cu purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 


 

număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

 cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă

 

cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă

 

cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă

 

Programul naţional de sănătate mintală

 

număr de bolnavi în tratament substitutiv

 

cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie cu metadonă

 

număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor

 

cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină

 

Programul naţional de boli endocrine

 

 

număr de bolnavi cu osteoporoză

 

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

Programul naţional de ortopedie

 

 

 

 

 

 

 

 

număr de bolnavi copii endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav copil endoprotezat

 

număr de bolnavi adulţi endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav adult endoprotezat

 

număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi adulţi cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi copii cu implant segmentar de coloană

 

cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi cu implant segmentar de coloană

 

cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

 

cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală

 

număr de bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică

 

cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentaţie specifică

 

număr de adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare

 

cost mediu/adult cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare -

 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 


Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională

 

cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională

 

număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată

 

 Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

număr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică

 

cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică

 

Subprogramul de radiologie intervenţională

număr de bolnavi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni cerebrovasculare tratat

 

număr de bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile

 

cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil

 

număr de bolnavi cu pompe implantabile

 

cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă

 

număr de bolnavi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni vasculare periferice tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni ale coloanei vertebrale tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni oncologice tratat

 

număr de bolnavi cu hemoragii acute sau cronice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice tratat

 

număr de pacienţi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă

 

cost mediu/pacient cu distonii musculare tratat prin stimulare cerebrală profundă

 

număr de bolnavi cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

cost mediu/bolnav cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale

 

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag

 

 Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

număr de bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi

 

 cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat

 

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

număr de bolnavi trataţi prin implant neuromodulator

 

cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator

 

 

ANEXA Nr. 8

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE...........................

PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE

Raportare pentru..............................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel 1 “Situaţia bolnavilor pe tipuri de afecţiune şi a cheltuielilor aferente (lei)”

 

Nr. de bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, beneficiari de:

Nr. total de bolnavi beneficiari ai programului

proceduri de dilatare percutană

proceduri terapeutice de electrofiziologie

implantare de stimulatoare cardiace

implantare de difibrilatoare interne

implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

intervenţii de chirurgie cardiovasculara - adulţi

intervenţii de chirurgie cardiovasculara - copii

intervenţii de chirurgia vasculara

proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitala

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu materialele sanitare pentru:

Cheltuieli totale pentru materiale sanitare

proceduri de dilatare percutană

proceduri terapeutice de electrofiziotogie

implantare de stimulatoare cardiace

implantare de difibrilatoare interne

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - adulţi

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - copii

implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

intervenţii de chirurgie vasculară

proceduri da cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20=C11+...+C19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 “Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)”

 

Tip de intervenţie

Valoarea materialelor sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1 +C2-C3

proceduri de dilatare percutană

 

 

 

 

proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

 

 

 

implantare de stimulatoare cardiace

 

 

 

 

implantare de difibrilatoare interne

 

 

 

 

implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

 

 

 

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - adulţi

 

 

 

 

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - copii

 

 

 

 

intervenţii de chirurgie vasculară

 

 

 

 

proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

C3 proceduri de dilatare percutană = C11 din tabelul 1

C3 proceduri terapeutice de electrofiziologie = C12 din tabelul 1

C3 implantare de stimulatoare cardiace = C13 din tabelul 1

C3 implantare de difibrilatoare interne = C14 din tabelul 1

C3 implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă = C15 din tabelul 1

C3 intervenţii de chirurgie cardiovasculară - adulţi = C16 din tabelul 1

C3 intervenţii de chirurgie cardiovasculară - copii = C17 din tabelul 1

C3 intervenţii de chirurgie vasculară = C18 din tabelul 1

C3 proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale = C19 din tabelul 1

C3 total = C 20 din tabelul 1

 

Întocmit

 

ANEXA Nr. 9

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE...........................

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE MONITORIZARE A EVOLUŢIEI BOLII LA PACIENŢII CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE PRIN PET-CT

Raportare pentru..............................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel 1 “Situaţia bolnavilor cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT şi a cheltuielilor aferente (lei)”

 

Nr. de bolnavi cu monitorizare a evoluţiei boli prin PET-CT

Număr de investigaţii PET-CT

Cheltuieli pentru bolnavi cu monitorizare a evoluţiei boli prin PET-CT

C1

C2

C3

 

 

 

 Întocmit

 

ANEXA Nr. 10

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE..........................

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE RADIOTERAPIE

Raportare pentru luna....................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel 1 “Situaţia bolnavilor pe tipuri de servicii de radioterapie şi a cheltuielilor aferente (lei)”

 

Nr. de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu:

Total

Nr. de servicii de radioterapie cu:

Cheltuieli pentru servicii de radioterapie cu:

Cheltuieli totale

ortovoltaj

cobaltoterapie

radioterapie 2D

radioterapie 3D

IMRT

brahiterapie

ortovoltaj

cobaltoterapie

radioterapie 2D

radioterapie 3D

IMRT

brahiterapie

ortovoltaj

cobaltoterapie

radioterapie 2D

radioterapie 3D

IMRT

brahiterapie

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20=C14+…+C19

 

Întocmit

 

ANEXA Nr. 11

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE...........................

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT

Raportare pentru luna......................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel “Situaţia bolnavilor cu diabet zaharat automonitorizaţi şi a bolnavilor evaluaţi prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c)şi a cheltuielilor aferente (lei)”

 

Număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi cu insulină automonitorizaţi

Număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c

Număr de dozări cu hemoglobina glicozilată

Cheltuieli pentru bolnavii cu diabet zaharat trataţi cu insulină automonitorizaţi

Cheltuieli pentru evaluarea bolnavilor prin dozarea HbA1c

copii

adulţi

copii

adulţi

 

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

 

ANEXA Nr. 12

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE...........................

PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT AL HEMOFILIEI ŞI TALASEMIEI

Raportare pentru luna.............................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel 1 “Situaţia bolnavilor cu hemofilie şi talasemie trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)”

 

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Total

bolnavi

beneficiari

ai programului

Hemofilie

Talasemie

Intre 1 şi 18 ani,

cu substituţie profilactică

cu substituţie “on demand”

cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

cu substituţie de scurta durata(recuperare medicala după intervenţii chirurgicale)

Total bolnavi cu hemofilie

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9=C7+C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu medicamentele pentru

Cheltuieli totale

 

 

 

Hemofilie

Talasemie

 

 

Intre 1 şi 18 ani,

cu substituţie profilactică

cu substituţie “on demand”

cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

cu substituţie de scurta durata (recuperare medicala după intervenţii chirurgicale)

Total bolnavi cu hemofilie

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16=C10+…+C15

C17

C18=C16+C17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 “Situaţia stocului de medicamente (lei)”

 

Medicamente pentru

Valoarea medicamentelor în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor în stoc la sfârşitul perioada  de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1 + C2-C3

hemofilie

 

 

 

 

talasemie

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

C3 hemofilie = C16

C3 talasemie = C17

C3 total = C18

 

Întocmit

 

ANEXA Nr. 13

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE...........................

PROGRAMUL NATIONAL OE TRATAMENT PENTRU BOLI RARE

Raportare pentru luna..............................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel 4 “Situaţia bolnavilor cu boli rare şi a cheltuielilor aferente (lei)” (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit deschis)

 

Nr. de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

 

Cheltuieli cu medicamentele pentru

Cheltuieli totale

Mucoviscidoza copii

Mucoviscidoza adulţi

Scleroză laterală amiotrofică

Sindrom Prader Willi

Mucoviscidoza copii

Mucoviscidoza adulţi

Scleroză laterală amiotrofică

Sindrom Prader Willi

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9 = C5+...+ C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 14

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE...........................

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIE

Raportare pentru luna.............................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

 

Tabel 1 “Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului”

 

Nr. de endoproteze

proteză  totală şold cimentată

proteză totală şold

cimentată tip luxaţie

congenitală

proteză totală şold

necimentată

proteză bipolară sold cimentată

proteză cervicocefalică

proteză totală genunchi cimentată fără stabilizare post

proteză totală genunchi cimentată cu stabilizare post

proteză unicompartimentală genunchi

proteză totală şold

cimentată revizie

proteză totală şold

necimentată revizie

elemente

de ranforsare cotil şi metafizodializară

proteză  totala genunchi cimentată revizie

proteză  totala de umăr

proteză  parţial de umăr

proteză  totala cot

Alte endoproteze

Total

endoproteze

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17=C1+...-Cl6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. de bolnavi cu endoproteze

Nr. de bolnavi cu endoproteze tumorale

Nr. de bolnavi cu implant segmentar de coloană

Număr de bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

Număr de bolnavi copii

trataţi prin instrumentaţie

specifică

Număr de adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin Implanturi de fixare

Nr. total bolnavi

Nr. de bolnavi adulţi cu endoproteze

Nr. de bolnavi copii cu endoproteze

Nr. de bolnavi adulţi cu endoproteze tumorale

Nr. de bolnavi copii cu endoproteze tumorale

Nr. de bolnavi adulţi

cu implant segmentar

de coloană

Nr. de bolnavi copii

cu implant segmentar

de coloană

 

 

 

 

 

 

 

 

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27=C18+...+C26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 “Situaţia cheltuielilor pe tipuri (lei)”

 

Cheltuieli pentru endoproteze, pe tipuri de endoproteze

proteză totală şold cimentată

proteză totală şold

cimentată tip luxaţie

congenitală

proteză totală şold

necimentată

proteză bipolară sold cimentată

proteză cervicocefalică

proteză totală genunchi cimentată fără stabilizare post

proteză totală genunchi cimentată cu stabilizare post

proteză unicompartimentală genunchi

proteză totală şold

cimentată revizie

proteză totală şold

necimentată revizie

elemente

de ranforsare cotil şi metafizodializară

proteză  totala genunchi cimentată revizie

proteză  totala de umăr

proteză  parţial de umăr

proteză  totala cot

alte

endoproteze

Total cheltuieli

pentru endoproteze

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17=C1+...+C16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli pentru endoproteze

Cheltuieli pentru endoproteze tumorale

Cheltuieli pentru

implant segmentar de coloană

Cheltuieli

pentru bolnavi

adulţi trataţi prin

chirurgie spinală

Cheltuieli pentru bolnavi

copii trataţi prin instrumentaţie specifică

Cheltuieli pentru adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare

Cheltuieli pentru total bolnavi

bolnavi adulţi cu endoproteze

bolnavi copii cu endoproteze

bolnavi adulţi cu endoproteze tumorale

bolnavi copii cu endoproteze tumorale

bolnavi adulţi cu implant segmentar

de coloană

bolnavi copii cu implant segmentar de coloană

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27=C18+...+C26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. Exp. m col. C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor total de şold cimentate şi a cimentului utilizat pentru implantarea acestora.

 

Tabel 3 “Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)”

 

Materiale sanitare

Valoarea materialelor sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

endoproteze + ciment

 

 

 

 

endoproteze tumorale

 

 

 

 

implant segmentar

 

 

 

 

chirurgie spinală

 

 

 

 

instrumentaţie specifică

 

 

 

 

implanturi de fixare

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

C3 endoproteze = (Băşică18+C19) din tabelul 2

C3 endoproteze tumorale = (C20+C21) din tabelul 2

C3 implant segmentar = (C22+C23) din tabelul 2

C3 chirurgie spinală = C24 din tabelul 2

C3 instrumentaţie specifică “ C25 din tabelul 2

C3 implanturi de fixare = C26 din tabelul 2

C3 TOTAL = C27 din tabelul 2

 

Tabel 4 “Situaţia numărului de materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare”

 

Număr de endoproteze

proteză totală şold cimentată

proteză totală şold

cimentată tip luxaţie

congenitală

proteză totală şold

necimentată

proteză bipolară sold cimentată

proteză cervicocefalică

proteză totală genunchi cimentată fără stabilizare post

proteză totală genunchi cimentată cu stabilizare post

proteză unicompartimentală genunchi

proteză totală şold

cimentată revizie

proteză totală şold

necimentată revizie

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total endoproteze în perioada de raportare

Nr. de endoproteze tumorale

Nr. de implanturi segmentare de coloană

Nr. de sisteme

instrumentaţie specifică

Elemente de ranforsare cotil şi metafizodializară

proteză  totala genunchi cimentată revizie

proteză  totala de umăr

proteză  parţial de umăr

proteză  totala cot

C11

C12

C13

C14

C15

C16=C1+...+C15

C17

C18

C19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant = ansamblul necesar rezolvării unui caz.

Întocmit

 

ANEXA Nr. 15

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE...........................

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT CU AJUTORUL APARATURII DE ÎNALTA PERFORMANŢĂ - SUBPROGRAMUL DE RADIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ

Raportare pentru..............................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel 1 Situaţia bolnavilor pe tipuri de tratament şi a cheltuielilor aferente(lei)”

 

Nr. de bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, din care cu:

Nr. de bolnavi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrala profundă

 

 

Nr. de bolnavi cu servicii prin tratament

Gamma-Knife

 

 

Număr de servicii prin tratament Gamma-Knife

 

 

afecţiuni cerebrovasculare

Stimulatoare cerebrale

implantabile

pompe implantabile

afecţiuni vasculare periferice

afecţiuni ale coloanei vertebrale

afecţiuni oncologice

hemoragii acute sau cronice trataţi

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. total de bolnavi beneficiari ai programului

Cheltuieli cu materialele sanitare pentru:

Cheltuieli totale pentru materiale sanitare

Cheltuieli pentru bolnavi cu distonii musculare trataţi

prin stimulare

cerebrală

profundă

Cheltuieli cu servicii prin tratament Gamma-Knife

Cheltuieli totale în cadrul subprogramului

afecţiuni cerebrovasculare

stimulatoare

cerebrale

implantabile

pompe implantabile

afecţiuni vasculare periferice

afecţiuni ale coloanei vertebrale

afecţiuni oncologice

hemoragii acute sau cronice trataţi

C11=C1+...+C9

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19=C11+...C18

C20

C21

C22=C19+C20+C21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 “Situaţia stocului de materiale sanitare(lei)”

 

Tratament pentru

Valoarea materialelor sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitara consumata în cursul perioadei de raportare

valoarea materialelor sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

ca

C4 = C1+C2-C3

afecţiuni cerebrovasculare

 

 

 

 

stimulatoare cerebrale implantablie

 

 

 

 

pompe implantabile

 

 

 

 

afecţiuni vasculare periferice

 

 

 

 

afecţiuni ale coloanei vertebrale

 

 

 

 

afecţiuni oncologice

 

 

 

 

hemoragii acute sau cronice - trataţi

 

 

 

 

distonii musculare

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

C3 tratament pentru afecţiuni cerebrovasculare = C12 din tabelul 1

C3 stimulatoare cerebrale implantabile = C13 din tabelul 1

C3 pompe implantabile = C14 din tabelul 1

C3 tratamente pentru afecţiuni vasculare periferice = C15 din tabelul 1

C3 tratamente pentru afecţiuni ale coloanei vertebrale = C16 din tabelul 1

C3 tratamente pentru afecţiuni oncologice = C17 din tabelul 1

C3 tratamente pentru hemoragii acute sau cronice - trataţi = C18 din tabelul 1

C3 tratamente pentru distonii musculare = C20 din tabelul 1

C3 TOTAL = (C19 + C20) din tabelul 1

 

 

Întocmit

 

ANEXA Nr. 16

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Raportare pentru.............................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

Program/ Subprogram de sănătate curativ

Indicatori fizici

Indicatori de eficientă

Denumirea indicatorului fizic

Valoarea (nr.)

Denumirea indicatorului de eficienţă

Valoarea (lei)

Programul naţional de boli cardiovasculare

număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană

 

număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare cardiace

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilatoare interne

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi trataţi prin chirurgie vasculară

 

cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie vasculară

 

număr de copii cu malformaţii cardiace congenitale trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

cost mediu/copil cu malformaţii cardiace congenitale tratat prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

număr de bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

 

cost mediu/investigaţie PET-CT

 

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

număr de bolnave cu reconstrucţie mamară

 

cost mediu/bolnavă cu reconstrucţie mamară

 


Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute

 

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute (medulogramă şi/sau examen citologic al frotiului sanguin, coloraţii citochimice]

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de certitudine al

leucemiei acute prin imunofenotipare

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu ortovoltaj

 

tarif/serviciu de radioterapie cu ortovoltaj

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu cobaltoterapie

 

tarif/serviciu de radioterapie cu cobaltoterapie

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie IMRT

 

tarif/serviciu de radioterapie IMRT

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin brahiterapie

 

tarif/serviciu de brahiterapie

 

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

număr de implanturi cohleare

 

cost mediu/implant cohlear

 

număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

 

cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA

 

număr de proteze implantabile de ureche medie

 

cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie

 

 

Programul naţional de diabet zaharat

număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile

pentru pompele de insulină

 

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an

 

număr de copii cu diabet zaharat automonitorizaţi

 

cost mediu/copii cu diabet zaharat automonitorizat

 

număr de adulţi cu diabet zaharat automonitorizaţi

 

cost mediu/adult cu diabet zaharat automonitorizat

 

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi

 

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

număr de bolnavi cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie “on demand”

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie “on demand”

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale)

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale)

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu talasemie

 

cost mediu/bolnav cu talasemie

 

 

Programul naţional de tratament pentru boli rare

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator - imune forme cronice

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator - imune forme cronice

 

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator - imune forme acute

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator - imune forme acute

 

număr de bolnavi cu boala Fabry

 

cost mediu/bolnav cu boala Fabry

 

număr de bolnavi cu boala Pompe

 

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

 

număr de bolnavi cu tirozinemie

 

cost mediu/bolnav cu tirozinemie

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip 1 (sindromul Hurler)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip 1 (sindromul Hurler)

 

număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală

 

cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală

 

număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

număr de bolnavi cu HTPA

 

cost mediu/bolnav cu HTPA

 

număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive

 

cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive

 

purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

cost mediu/bolnav cu purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

număr de bolnavi cu scleroză tube roasă

 

cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă

 

cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă

 

număr de bolnavi copii cu mucoviscidoză

 

cost mediu/bolnav copil cu mucoviscidoză

 

număr de bolnavi adulţi cu mucoviscidoză

 

cost mediu/bolnav adult cu mucoviscidoză

 

număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică

 

cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică

 

 

 

număr de bolnavi cu sindrom Prader Willi

 

cost mediu/bolnav cu sindrom Prader Willi

 

Program naţional de sănătate mintală

număr de bolnavi în tratament substitutiv

 

cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie cu metadonă

 

număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor

 

cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină

 

Programul naţional de boli endocrine

număr de bolnavi cu osteoporoză

 

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

Programul naţional de ortopedie

număr de bolnavi copii endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav copil endoprotezat

 

număr de bolnavi adulţi endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav adult endoprotezat

 

număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi adulţi cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi copii cu implant segmentar de coloană

 

cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi cu implant segmentar de coloană

 

cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

 

cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală

 

număr de bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică

 

cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentaţie specifică

 

număr de adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare

 

cost mediu/adult cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare

 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

număr de bolnavi trataţi pentru stare posttransplant

 

cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant

 

număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională

 

cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională

 

număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line