MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 288/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 288         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 28 aprilie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            380. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            70. - Ordin privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. NB 3.080/2015;

- Adresa Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia nr. 845/2015,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

 

Bucureşti, 27 martie 2015.

Nr. 380.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia

 

CUPRINS

 

Cap. I - Dispoziţii generale

Cap. II - Obiectul de activitate

Cap. III - Conducerea sanatoriului

Cap. IV - Structura organizatorică şi atribuţiile compartimentelor

Cap. V - Consiliile şi comisiile din cadrul sanatoriului

Cap. VI - Finanţarea sanatoriului

Cap. VII - Dispoziţii finale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia este o unitate sanitară de specialitate cu personalitate juridică, de interes naţional, înfiinţată prin Decizia nr. 346 din 20 martie 1975 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Constanţa şi este subordonată Ministerului Sănătăţii.

(2) Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia îndeplineşte condiţiile de autorizare sanitară de funcţionare, fiind acreditată prin Autorizaţia nr. 427 din 23 iulie 2009, vizată anual de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa.

(3) Sediul Sanatoriului Balnear şi de Recuperare se află în Mangalia, str. Mircea cel Bătrân nr. 2.

Art. 2. - Sanatoriul - unitate sanitară cu paturi pentru adulţi, de specialitate recuperare, medicină fizică şi balneologie, asigură asistenţă medicală de specialitate spitalicească şi ambulatorie, utilizând factori naturali curativi asociaţi cu celelalte procedee, tehnici şi mijloace terapeutice.

Art. 3. - În cadrul Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia se desfăşoară asistenţă medicală în specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

Art. 4. - În raport cu obiectul său de activitate sanatoriul asigură asistenţă medicală în specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie, atât pacienţilor internaţi, cât şi celor din ambulatoriul de specialitate.

Art. 5. - Sanatoriul asigură următoarele servicii medicale:

a) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, stabilirea diagnosticului, a tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale tuturor bolnavilor spitalizaţi sau în sistem ambulatoriu;

b) recuperarea medicală a bolnavilor internaţi şi a celor în sistem ambulatoriu;

c) informarea şi documentarea în domeniul medicamentelor;

d) achiziţionarea, gestionarea şi distribuirea medicamentelor;

e) achiziţionarea, depozitarea, distribuirea şi întreţinerea aparaturii medicale, a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare;

f) controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor administrate bolnavilor în vederea ridicării eficienţei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse;

g) crearea unor condiţii modeme de confort, asigurarea unei alimentaţii specifice afecţiunilor şi servirea mesei în condiţii de igienă;

h) educaţia sanitară a bolnavilor internaţi sau asistaţi în ambulatoriu;

i) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi pază contra incendiilor, precum şi a celor privind protecţia civilă, corespunzător normelor legale;

j) organizarea şi desfăşurarea activităţii de arhivare a documentelor primite, generate şi deţinute de unitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare; asigurarea condiţiilor optime de păstrare a fondului de documente, cu respectarea termenelor de păstrare stabilite pentru unităţile sanitare.

Art. 6. - În îndeplinirea atribuţiilor sale, sanatoriul colaborează cu:

a) toate unităţile sanitare, cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii;

b) spitalele şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, pe bază de contract încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Art. 7. - (1) Sanatoriul este organizat ca unitate sanitară cu paturi pentru adulţi, de specialitate recuperare, medicină fizică şi balneologie.

(2) Sanatoriul asigură asistenţă medicală spitalicească şi ambulatorie, utilizând factori naturali curativi asociaţi cu celelalte procedee, tehnici şi mijloace terapeutice, atât pentru bolnavii internaţi, cât şi pentru cei din sistem ambulatoriu, corespunzător normelor (egale,

(3) Sanatoriul are implementat şi menţine un sistem de management al calităţii conform standardului internaţional ISO 9001, parte integrantă a politicii obiectivelor şi strategiilor proiectate care stabilesc angajamentul şi cooperarea tuturor managerilor, menţinut prin audituri şi analize periodice în scopul confirmării calităţii activităţilor desfăşurate la nivelul cerinţelor şi asigurării eficienţei maxime.

Art. 8. - În cadrul sanatoriului într-un sistem funcţional unitar se asigură:

a) accesul la asistenţă medicală/internare al populaţiei;

b) utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investigaţie şi tratament;

C) aplicarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită, precum şi indicatorii de performanţă ai managementului calităţii prin raportare la valorile medii naţionale.

Art. 9. - (1) în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sanatoriul are următoarele atribuţii:

a) să înregistreze persoanele cărora le acordă asistenţă medicală, să le întocmească foaie de observaţie, să completeze prescripţiile medicale pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi;

b) să elibereze, la cerere, potrivit dispoziţiilor legale, certificate medicale, buletine de analiză şi alte asemenea acte;

c) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze, să transmită informaţiile legate de activitatea sa. Raportările se fac unitar, la Ministerul Sănătăţii, cât şi la casele de asigurări de sănătate, pe baza indicatorilor stabiliţi prin norme;

d) documentaţia primară, ca sursă a acestor date, va fi păstrată, securizată şi asigurată sub formă de document scris şi electronic constituind arhiva sanatoriului, conform reglementărilor legale în vigoare;

e) să asigure pacienţilor accesul la informaţii exacte privind afecţiunea de care suferă, tratamentele pentru care pot opta, la cererea şi pe înţelesul acestora;

f) să respecte dreptul pacienţilor de a opta pentru medicul curant şi de a alege liber furnizorul de servicii medicale în ceea ce priveşte consulturile interdisciplinare, în limita specificului;

g) să asigure pacienţilor dreptul de confidenţialitate privind starea de sănătate şi afecţiunea de care suferă;

h) să obţină de la pacienţi informaţii privind istoricul bolii şi afecţiunile anterioare;

i) să informeze pacienţii că pot dispune de datele personale integrate în sistemul de date al sanatoriului prin respectarea dreptului acestora de acces, intervenţie şi opoziţie.

(2) Obligativitatea furnizării pacienţilor informaţii referitoare la:

a) serviciile medicale disponibile şi modul de acces la acestea;

b) identitatea şi statutul profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;

c) regulile şi obiceiurile pe care trebuie să le respecte pe durata internării în sanatoriu;

d) starea propriei sănătăţi;

e) intervenţiile medicale propuse;

f) riscurile potenţiale ale fiecărei proceduri care urmează să fie aplicată;

g) alternative existente la procedurile propuse;

h) consecinţele neefectuării tratamentului şi ale nerespectării recomandărilor medicale;

i) diagnosticul stabilit şi prognosticul afecţiunilor diagnosticate.

Art. 10. - (1) Sanatoriul trebuie să asigure accesul neîngrădit al pacienţilor la datele medicale personale.

(2) în situaţiile în care se solicită informaţii cu caracter confidenţial, personalul angajat al sanatoriului are obligaţia să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora.

(3) Personalul medical are obligaţia să respecte confidenţialitatea informaţiilor privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul şi datele personale, nediscriminatoriu, indiferent de rasă, etnie, credinţă sau apartenenţă politică.

Art. 11. - (1) în scopul asigurării continuităţii îngrijirilor acordate pacienţilor, precum şi a serviciilor comunitare necesare după externare, sanatoriul acordă sprijin pentru întocmirea dosarului în vederea îngrijirii la domiciliu a bolnavilor externaţi.

(2) Transferurile pacienţilor în altă unitate sanitară se admite cu aprobarea şefului de secţie/directorului medical/managerului.

 

CAPITOLUL III

Conducerea sanatoriului

 

Art. 12. - (1) Consiliul de administraţie din Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi este compus din următorii membri:

a) 3 reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa;

b) 1 reprezentant al Consiliului Local Mangalia;

c) 1 reprezentant al Colegiului Medicilor Constanţa, cu statut de invitat;

d) 1 reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali General işti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali Constanţa, cu statut de invitat;

e) reprezentanţii sindicatelor din unitate cu statut de invitat permanent;

f) membrii supleanţi.

(2) Managerul participă la şedinţele Consiliului de administraţie fără drept de vot.

(3) La şedinţele Consiliului de administraţie reprezentanţii sindicatelor legal constituite au statut de invitat permanent.

(4) Consiliul de administraţie are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi de funcţionare a sanatoriului.

(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului. Deciziile Consiliului de administraţie se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

Art. 13. - Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele:

a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al sanatoriului, precum şi situaţiile financiare, trimestriale şi anuale;

b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager;

c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii sanatoriului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;

e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;

f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în care constată existenţa unor incompatibilităţi prevăzute de legislaţia în vigoare;

g) îndeplineşte orice altă sarcină conform legislaţiei în vigoare.

Art. 14. - (1) în cadrul Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia este organizat şi funcţionează un Comitet director format din:

- managerul sanatoriului;

- directorul medical;

- directorul financiar-contabil.

(2) Funcţiile specifice Comitetului director se ocupă prin concurs organizat de manager.

(3) Până la ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere care fac parte din Comitetul director, conducerea interimară se numeşte prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 15. - (1) Contractul individual de muncă al managerului se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.

(2) Contractul individual de muncă al persoanelor care fac parte din comitetul director se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.

Art. 16. - Managerul încheie contract de management cu Ministerul Sănătăţii, pe o perioadă de maximum 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 17. - Drepturile şi atribuţiile managerului sunt cuprinse în contractul de management încheiat cu Ministerul Sănătăţii, conform ordinului ministrului sănătăţii.

Art. 18. - Atribuţiile generale ale Comitetului director sunt:

1. elaborează planul de dezvoltare al sanatoriului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical;

2. elaborează, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al sanatoriului;

3. propune managerului, în vederea aprobării:

a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă în funcţie de reglementările în vigoare;

b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

4. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea

actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al sanatoriului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar, a propunerilor fundamentale ale conducerilor secţiilor şi compartimentelor din structura sanatoriului, pe care le supune aprobării managerului;

7. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

8. analizează propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

9. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

10. analizează la propunerea Consiliului medical măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii sanatoriului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;

11. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

12. la propunerea Consiliului medical întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar. În condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;

13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii sanatoriului;

14. negociază prin manager, directorul medical şi directorul financiar contabil contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;

15. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului sanatoriului;

16. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii sanatoriului;

17. negociază cu şeful de secţie/laborator, compartiment şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexe la contractul de administrare al secţiei/laboratorului/compartimentului/serviciului;

18. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;

19. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al sanatoriului;

20. Întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul medical şi le prezintă direcţiei de sănătate publică judeţene, precum şi Ministerului Sănătăţii, la solicitarea acestora.

Art. 19. - Atribuţii specifice directorului medical, stabilite prin contractul de administrare:

a) coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al sanatoriului, planul anual de servicii medicale, planul anual de achiziţii publice cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare, bugetul de venituri şi cheltuieli;

b) monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul sanatoriului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;

c) aprobă protocoale de practică medicală la nivelul sanatoriului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului sanatoriu;

d) răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;

e) coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul sanatoriului;

f) întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii, laboratoare şi servicii;

g) avizează utilizarea bazei de date medicale a sanatoriului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;

h) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul sanatoriului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

i) răspunde de acreditarea personalului medical al sanatoriului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în sanatoriu, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

j) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);

k) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

l) stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul sanatoriului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor sanatoriului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;

m) supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei sanatoriului;

n) răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;

o) ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale.

Art. 20. - Atribuţiile principale ale directorului financiar-contabil, stabilite prin contractul de administrare, sunt:

a) asigură şt răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale;

b) organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;

c) asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;

d) propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;

e) asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al sanatoriului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;

f) participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;

g) angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;

h) analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;

i) participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;

j) evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;

k) asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, trezorerie şi terţi;

l) asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în sanatoriu;

m) asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

n) organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin sanatoriului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;

o) ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;

p) asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării;

q) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;

r) îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;

s) împreună cu directorul financiar-contabil/serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale;

ş) organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;

t) organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică şi atribuţiile compartimentelor

 

Art. 21. - (1) Structura organizatorică a Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii.

(2) Structura organizatorică, la data aprobării prezentului regulament, este următoarea:

- Secţia Sanatorială recuperare, medicină fizică şi balneologie;

- Secţia Spital recuperare, medicină fizică şi balneologie I;

- Secţia Spital recuperare, medicină fizică şi balneologie II;

- Sterilizare;

- Serviciul de primire şi internare a bolnavilor;

- Compartiment evaluare şi statistică medicală;

- Cabinet psihologie;

- Laborator analize medicale cu punct de lucru în ambulatoriul de specialitate al unităţii;

- Laborator radiologie şi imagistică medicală.

- Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament):

1. Electroterapie;

2. Fototerapie;

3. Pneumoterapie;

4. Hidro-termo-terapie;

5. Kinetoterapie;

6. Masoterapie;

7. Balneoterapie.

- Ambulatoriul de specialitate al unităţii cuprinde:

a) cabinete recuperare, medicină fizică şi balneologie;

b) Cabinet geriatrie şi gerontologie;

c) Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament):

1. Electroterapie;

2. Fototerapie;

3. Pneumoterapie;

4. Hidro-termo-terapie;

5. Kinetoterapie;

6. Masoterapie;

7. Balneoterapie.

(3) Laboratoarele de analize medicale, radiologie şi imagistică medicală deservesc atât paturile, cât şi ambulatoriul de specialitate.

(4) Structura organizatorică se aprobă/modifică prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii:

Art. 22. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin cu privire la activitatea economică, financiară şi administrativă, Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia are în structură următoarele servicii, compartimente şi birouri funcţionale:

a) Compartimentul juridic;

b) Compartimentul securitatea muncii, prevenire şi stingere a incendiilor, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă;

c) Birou resurse umane-salarizare;

d) Serviciul financiar-contabilitate;

e) Birou achiziţii-contractare;

f) Birou administrativ;

g) Compartiment aprovizionare, transport; h) Compartiment informatică;

i) Compartiment tehnic.

Art. 23. - Atribuţiile specifice ale secţiilor: Sanatorială recuperare, medicină fizică şi balneologie, Spital recuperare, medicină fizică şi balneologie I şi Spital recuperare, medicină fizică şi balneologie II sunt următoarele:

a) asigură un sistem continuu de educaţie sanitară a bolnavilor în scopul consolidării comportamentului igienic şi al favorizării procesului de recuperare;

b) primirea, îngrijirea şi tratamentul complet;

c) întocmirea foii de observaţie, controlul medical şi supraveghere sistematică a bolnavilor trimişi în mod organizat sau internaţi contra cost;

d) primul ajutor medical şi asistenţa medicală de urgenţă în cazurile de afecţiuni acute prin cabinetele medicale şi camera de gardă;

e) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şt a altor îngrijiri medicale acordate bolnavilor internaţi sau în ambulatoriu;

f) prescrierea şi eliberarea reţetelor conform legislaţiei în vigoare;

g) stabilirea şi înlăturarea factorilor de risc profesional în unitate, a influenţei acestora asupra sănătăţii salariaţilor şi controlul aplicării normelor de igienă;

h) informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii şi evoluţiei acesteia, în scopul asigurării eficienţei tratamentului aplicat;

i) crearea unei ambianţe plăcute, asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare prin meniuri diversificate, prin asigurarea cantitativă şi calitativă, precum şi servirea mesei în condiţii de igienă şi ambianţă;

j) asigurarea asistenţei medicale şi a funcţionalităţii unităţii în perioada de calamităţi sau în alte situaţii cu caracter deosebit;

k) asigurarea disciplinei bolnavilor internaţi;

l) respectarea normelor de igienă;

m) implementează măsurile aprobate pentru creşterea calităţii serviciilor medicale oferite pacienţilor pe perioada de spitalizare;

n) aplică protocoale de bună practică în serviciile medicale oferite pacienţilor;

o) valorifică eficient resursele de care dispune pentru implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii;

p) asigură realizarea indicatorilor de performanţă aferenţi obiectivelor calităţii stabiliţi.

Art. 24. Sterilizarea are în principal următoarele atribuţii:

a) preia materialele curăţate şi dezinfectate, împachetează materialele pentru sterilizare;

b) execută sterilizarea propriu-zisă prin autoclavare;

c) asigură predarea-preluarea instrumentarului sterilizat;

d) se îngrijeşte de aparatura din dotare şi sesizează medicul şef de secţie şi responsabilii de service despre eventualele defecţiuni;

e) urmăreşte efectuarea curăţeniei de către îngrijitoare, cu respectarea normelor igienico-sanitare obligatorii şi a circuitelor;

f) anunţă structurile competente de defectarea aparaturii. Art. 25. - Serviciul de primire şi internare a bolnavilor are în principal următoarele atribuţii:

1. internarea se face la serviciul de recepţie pe baza biletului de tratament emis de beneficiar conform contractelor anuale sau contra cost pe baza trimiterilor emise de medicul de familie al bolnavului;

2. internarea bolnavilor contra cost se aprobă de manager în limita locurilor disponibile existente conform diagramei zilnice de ocupare a spaţiului de cazare, după ocuparea locurilor conform contractelor încheiate;

3. repartizarea bolnavilor în camere se face avându-se în vedere şi gravitatea bolii, sexul, categoria de confort înscrisă pe biletul de tratament cu asigurarea măsurilor de profilaxie a infecţiilor nosocomiale;

4. În primele 24 de ore de la internare se asigură consultaţia medicală de specialitate care stabileşte diagnosticul şi tratamentul ce urmează să fie aplicat;

5. programarea la procedurile terapeutice se face menţionând în fişa de tratament cabina şi ora de începere a tratamentului prescris de medic;

6. ţinerea evidenţei zilnice a mişcării bolnavilor (efectivele zilnice) şi a locurilor neocupate în seria respectivă.

Art. 26. - Compartimentul de evaluare şi statistică medicală are în principal următoarele atribuţii:

1. este responsabil pentru organizarea bazelor de date medicale ale sanatoriului, verificarea şi codificarea informaţiilor medicale, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

2. colectează şi prelucrează lunar datele transmise de secţii şi laboratoare, în vederea întocmirii raportului de decontare a serviciilor medicale prestate;

3. colaborează cu celelalte structuri ale sanatoriului pe probleme legate de statistică medicală;

4. transmite conform reglementărilor în vigoare datele statistice specifice solicitate de instituţiile abilitate;

5. pune la dispoziţia tuturor structurilor interne datele solicitate, iar la dispoziţia structurilor externe date statistice medicale, cu acordul managerului sanatoriului şi în conformitate cu legislaţia în vigoare;

6. transmite informări operative, în timp real, managerului sanatoriului, membrilor comitetului director şi celorlalte persoane cu atribuţii de decizie;

7. participă la monitorizarea lunară a indicatorilor de performanţă ai sanatoriului, prin furnizarea datelor şi cifrelor corecte necesare calculării acestora.

Art. 27. - Cabinetul psihologie are în principal următoarele atribuţii:

1. respectă secretul profesional şi codul de etică profesională;

2. sfătuieşte şi îndrumă subiecţii;

3. păstrează, apară, corectează sau restabileşte sănătatea personalităţii umane;

4. redă dispoziţia de lucru a oamenilor cu care vine în contact;

5. colaborează cu personalul medical (şi nu numai) în cazul accidentelor de muncă;

6. răspunde de realizarea la timp a examenelor psihologice;

7. răspunde de calitatea şi precizia examenelor psihologice;

8. răspunde de dezvoltarea şi amenajarea cabinetului psihologic;

9. răspunde de aplicarea şi reînnoirea bateriilor de teste şi formelor de interviu realizate;

10. răspunde de modul de realizare a consilierii şi orientării profesionale.

Art. 28. - Laboratorul de analize medicale are în principal următoarele atribuţii:

1. Laboratorul de analize medicale aprobat deserveşte atât paturile, cât şi ambulatoriul de specialitate şi asigură efectuarea investigaţiilor paraclinice necesare precizării diagnosticului;

2. efectuează cu prioritate analize de biochimie, hematologie şi imunologie, în baza recomandării medicilor din unitate, prezentată de pacient;

3. colaborează cu celelalte compartimente şi servicii din unitate pe probleme legate de specificul laboratorului;

4. pune la dispoziţia compartimentului de statistică informaţiile necesare evaluării activităţii laboratorului (număr de analize pe tipuri de analize de laborator, biochimie, hematologie, imunologie etc.);

5. urmăreşte permanent încadrarea în cheltuielile efective totale efectuate pentru analizele de laborator;

6. are şi alte atribuţii specifice, stabilite de conducerea unităţii.

Art. 29. - Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală are în principal următoarele atribuţii:

1. efectuează radiografii şi radioscopii atât pacienţilor internaţi în secţiile cu paturi, cât şi celor din ambulatoriu;

2. efectuează radiografii şi radioscopii la cererea unor beneficiari, alţii decât pacienţii trataţi în secţiile cu paturi, contra cost;

3. colaborează cu celelalte compartimente şi servicii din unitate pe probleme legate de specificul laboratorului;

4. pune la dispoziţia compartimentului de statistică informaţiile necesare evaluării activităţii laboratorului (număr de radiografii/radioscopii etc.);

5. urmăreşte şi respectă tarifele stabilite pe tip de radiografie/radioscopie, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

6. urmăreşte permanent încadrarea în cheltuielile efective totale efectuate;

7. are şi alte atribuţii specifice, stabilite de conducerea unităţii.

Art. 30. - Laboratorul de recuperare, medicină fizică şi balneologie are în principal următoarele atribuţii:

1. efectuează tratamente de recuperare prin kinetoterapie şi balneofizioterapie recomandate de medicii de specialitate;

2. ţine evidenţa bolnavilor cuprinşi în acţiunea de recuperare medicală, adulţi;

3. Întocmeşte planurile de recuperare medicală a bolnavilor împreună cu personalul de specialitate din sanatoriu şi ambulatoriu.

Art. 31. - Ambulatoriul de specialitate are în principal următoarele atribuţii:

1. asigură prin cabinetele din structură asistenţă medicală de specialitate bolnavilor în regim ambulatoriu;

2. stabileşte diagnosticul şi tratamentul pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere către sanatoriu de la medicul de familie sau de la un medic specialist şi care nu necesită internare;

3. Întocmeşte în mod corect şi complet documentaţia medicală pentru bolnavii asistaţi;

4. planifică judicios bolnavii la tratament pe proceduri şi ore, urmărindu-se evitarea aglomeraţiei şi a suprapunerilor;

5. organizează şi asigură condiţiile necesare aplicării procedurilor de recuperare medicală a bolnavilor repartizaţi;

6. implementează măsurile aprobate pentru creşterea calităţii serviciilor medicale oferite pacienţilor;

7. aplică protocoale de bună practică în serviciile medicale oferite pacienţilor;

8. valorifică eficient resursele de care dispune pentru implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii;

9. asigură realizarea indicatorilor de performanţă aferenţi obiectivelor calităţii stabiliţi.

Art. 32. - Cabinetele de recuperare medicină fizică şi balneologie din ambulatoriul de specialitate au în principal următoarele atribuţii:

1. asigură asistenţă medicală de specialitate bolnavilor din ambulatoriu;

2. stabilesc diagnosticul şi tratamentul pacienţilor;

3. Întocmesc în mod corect şi complet documentaţia medicală pentru bolnavii asistaţi;

4. planifică judicios bolnavii la tratament pe proceduri şi ore, urmărindu-se evitarea aglomeraţiei şi a suprapunerilor;

5. organizează şi asigură condiţiile necesare aplicării procedurilor de recuperare medicală a bolnavilor repartizaţi.

Art. 33. - (1) Aparatul funcţional se constituie pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin sanatoriului cu privire la activitatea economico-financiară şi administrativ-juridică.

(2) Activitatea economico-financiară şi administrativă se asigură prin următoarele servicii/birouri şi compartimente:

1. Compartiment juridic;

2. Biroul resurse umane-salarizare;

3. Serviciul financiar-contabilitate;

4. Birou achiziţii publice, contractare;

5. Biroul administrativ;

6. Compartiment aprovizionare, transport;

7. Compartiment informatic;

8. Compartimentul tehnic;

9. Compartimentul securitatea muncii, prevenire şi stingere incendii, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă.

Art. 34. - Compartimentul juridic este subordonat direct managerului şi are în principal următoarele atribuţii:

1. avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele juridice, avizul pozitiv sau negativ, precum şi semnătura sa, fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv;

2. realizează consultaţii şi soluţionează cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;

3. redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea instituţiei;

4. redactează proiecte de contracte, precum şi negocierea clauzelor legale contractuale;

5. redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc instituţia în favoarea căreia consilierul juridic exercită profesia;

6. verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;

7. nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta;

8. manifestă independenţă în relaţia cu organele de conducere ale instituţiei publice unde exercită profesia, precum şi cu orice alte persoane din cadrul acesteia;

9. nu poate fi supus niciunei presiuni din partea persoanei juridice unde îşi exercită profesia;

10. se supune numai Constituţiei, legii, statutului profesiei şi regulilor eticii profesionale;

11. verifică, sub semnătură, îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru întocmirea dosarelor privind achiziţiile publice;

12. participă la negocierea şi încheierea contractelor, participă în comisiile de întocmire a documentaţiei pentru achiziţiile publice;

13. avizează la cererea conducerii actele care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;

14. se preocupă de obţinerea titlurilor executorii şi sesizează directorul financiar-contabil în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă;

15. urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor interesate atribuţiile ce le revin din acestea;

16. contribuie prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii;

17. analizează împreună cu compartimentul financiar-contabil şi cu alte compartimente interesate modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în desfăşurarea activităţii, asigură transmiterea către compartimentele unităţii a tuturor prevederilor legale în vigoare;

18. realizează evidenţa actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în Monitorul Oficial al României.

Art. 35. - Biroul resurse umane-salarizare este subordonat managerului sanatoriului şi are în principal următoarele atribuţii:

1. Întocmeşte şi verifică statul de funcţii şi organigrama, conform structurii organizatorice aprobate, pentru toate categoriile de personal, precum şi lucrările necesare pentru modificarea şi completarea acestora, conform dispoziţiilor legale;

2. În colaborare cu compartimentul juridic face propuneri pentru modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi regulamentului intern pe care le supune aprobării/managerului;

3. efectuarea documentelor pentru încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă, precum şi stabilirea drepturilor salariale ale salariaţilor prevăzute de legislaţia muncii;

4. Întocmirea şi actualizarea la propunerea conducătorilor de compartimente şi aprobate de către conducerea unităţii a fişelor de post şi gestionarea lor conform prevederilor legale;

5. ţine evidenţa fişelor de evaluare a performanţelor anuale profesionale individuale ale salariaţilor, iar rezultatele acestora le pune la dispoziţia conducerii;

6. actualizarea, conform reglementărilor în vigoare, a salariilor de încadrare şi a celorlalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unităţii, în funcţie de vechimea în specialitate şi în muncă;

7. introducerea şi actualizarea, în baza de date, a informaţiilor referitoare la angajaţii proprii;

8. Întocmirea dosarelor de pensionare;

9. Întocmirea şi actualizarea registrului de evidenţă a salariaţilor;

10. asigură secretariatul concursurilor/promovărilor pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmirea formalităţilor pentru semnarea contractelor individuale de muncă de către candidaţii declaraţi admişi, pe baza proceselor-verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;

11. Întocmirea statului de funcţii, a situaţiei posturilor vacante şi temporar vacante;

12. elaborarea deciziilor în domeniul de responsabilitate, la solicitarea managerului;

13. Întocmirea, la cerere, a adeverinţelor privind calitatea de salariat care să ateste vechimea în muncă sau drepturile salariale;

14. transmiterea la termenul prestabilit sau solicitat a diferitelor situaţii statistice şi de resurse umane;

15. verifică existenţa la zi a certificatelor de membru şi a asigurărilor civile de malpraxis pentru personalul medical;

16. efectuarea operaţiunilor de normare a activităţii personalului aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare;

17. Întocmirea statelor lunare de salarii şi a celorlalte documente aferente;

18. Întocmeşte şi ţine evidenţa privind programarea anuală a concediilor de odihnă;

19. ţinerea evidenţei efectuării de către salariaţi a concediilor (odihnă, medicale, fără plată);

20. transmiterea la termenul prestabilit sau solicitat a diferitelor situaţii statistice de salarizare sau resurse umane;

21. răspunde de acordarea la termenele stabilite a drepturilor salariale pentru angajaţii unităţii;

22. verifică şi ţine evidenţa pontajelor pe baza cărora se materializează drepturile salariale ale personalului;

23. Întocmeşte statele pentru acordarea tichetelor de masă pe baza pontajelor primite de la secţii/compartimente/laboratoare;

24. calculează drepturile salariale ale angajaţilor în baza foilor de pontaj primite de la secţii, laboratoare, servicii, birouri, compartimente, cu semnăturile celor în drept (manager, şef secţie/laborator/serviciu/birou/compartiment);

25. verifică şi calculează orele de gardă efectuate de medici, care reies din graficele de gardă şi din pontaje;

26. ţine evidenţa plafonului de ore suplimentare aprobat conform legislaţiei în vigoare, a modului de compensare a acestora;

27. ţine evidenţa zilelor de incapacitate temporară de muncă pe ultimele 12 luni ale fiecărui an calendaristic;

28. actualizează deducerile fiscale pentru fiecare angajat;

29. Întocmeşte fişele fiscale anuale privind impozitul pe venit şi le depune la termenele stabilite de administraţia financiară;

30. colaborează cu compartimentul financiar-contabil pentru întocmirea raportărilor lunare, trimestriale şi anuale privind cheltuielile de personal efectuate de unitate finanţate integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;

31. aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane privind selecţia, recrutarea, angajarea, evaluarea şi perfecţionarea profesională a resursei umane din cadrul unităţii.

Art. 36. - Serviciul financiar-contabilitate se află în subordinea directorului financiar-contabil şi are următoarele atribuţii:

1. aplică şi respectă legislaţia în vigoare referitoare la:

a) organizarea şi conducerea contabilităţii;

b) planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;

2. elaborează proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al sanatoriului;

3. conduce contabilitatea operaţiunilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terţilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi a rezultatelor;

4. angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;

5. organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

6. organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

7. modul de întocmire, circulare, înregistrare şi arhivare a documentelor financiar-contabile;

8. reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiei publice;

9. Întocmirea situaţiilor financiare ale sanatoriului la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;

10. exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale, prin salariaţii anume desemnaţi;

11. asigură îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor;

12. asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiilor de încasări şi plăţi în numerar;

13. analizează şi face propuneri cu privire la situaţia stocurilor de bunuri materiale pentru prevenirea risipei, imobilizării de fonduri şi formării de stocuri supranormative;

14. ia măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului sanatoriului şi pentru recuperarea pagubelor produse;

15. analizează modul de utilizare a resurselor materiale şi financiare ale sanatoriului şi propune Comitetului director măsurile necesare pentru evitarea cheltuielilor inutile;

16. monitorizează lunar gradul de realizare a indicatorilor financiari ai sanatoriului şi informează managerul;

17. Îndeplineşte toate sarcinile specifice stabilite prin legislaţia în vigoare;

18. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin sanatoriului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;

19. efectuează trimestrial închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli.

Art. 37. - Biroul achiziţii, contractare este compartimentul de specialitate subordonat directorului financiar-contabil care asigură şi răspunde de activitatea de atribuire a contractelor pentru achiziţiile publice de bunuri şi servicii şi are următoarele atribuţii şi răspunderi:

1. elaborează programul anual al achiziţiilor publice împreună cu biroul aprovizionare transport şi stabileşte gradele de prioritate în achiziţionare, împreună cu managerul instituţiei şi directorul financiar-contabil;

2. creează, exploatează şi actualizează ori de câte ori este necesar baza de date privind furnizorii, produsele, serviciile şi lucrările, preţurile practicate;

3. estimează, conform prevederilor legale în vigoare, valoarea contractelor de achiziţii publice, pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv;

4. definitivează programul anual al achiziţiilor publice şi îl supune avizării directorului financiar-contabil, apoi aprobării managerului instituţiei şi Consiliului de administraţie;

5. selectează modalitatea de realizare a achiziţiilor publice, respectiv prin achiziţie directă sau, după caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire: licitaţia deschisă, restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii;

6. elaborează nota de justificare pentru procedura selectată;

7. elaborează sau, după caz, coordonează documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire selectată pentru acesta;

8. pune la dispoziţia operatorilor economici documentaţia de atribuire, conform modalităţii stabilite de legislaţia în vigoare;

9. realizează şi transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale, utilizând mijloacele electronice la dispoziţie, anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire către Sistemul electronic de achiziţii publice, după caz, Jurnalului Oficial al Uniunii Europene şi către Monitorul Oficial;

10. primeşte de la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice notificările privind invalidarea unor anunţuri, remediază lipsurile sau omisiunile, conform motivaţiei pe care se susţine notificarea în cauză, precum şi acceptul sau refuzul de la derogările solicitate;

11. răspunde, conform prevederilor legale, de desfăşurarea în bune condiţii a corespondenţei (inclusiv respectarea cerinţelor privind înregistrarea documentelor) ce se derulează cu operatorii economici, pe parcursul aplicării procedurilor, în fiecare etapă;

12. comunică şi transmite datele legate de întregul proces de achiziţii publice, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;

13. asigură respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice, de constituirea şi de activitatea comisiilor specifice fiecărui tip de procedură ales;

14. sesizează conducerii nerespectarea procedurilor de achiziţie din partea comisiilor şi propune măsuri corective;

15. răspunde de respectarea întocmai a procedurilor de desfăşurare pentru fiecare din procedurile de atribuire selectate şi lansate, împreună cu comisia de licitaţie desemnată;

16. redactează raportul procedurii de atribuire şi apoi contractul de achiziţie publică şi îl înaintează spre verificare, avizare şi semnare entităţilor abilitate din cadrul autorităţii contractante;

17. Întocmeşte şi păstrează dosarul achiziţiei publice cu toate documentele aferente conţinute de acesta, specificate conform legislaţiei în vigoare;

18. participă, împreună cu comisia de contestaţii desemnată de către manager, la soluţionarea eventualelor contestaţii privind derularea procedurii de achiziţii publice în cadrul sanatoriului;

19. execută orice alte sarcini dispuse de şefii ierarhici superiori, în limita prevederilor legale;

20. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

21. organizează desfăşurarea licitaţiilor conform reglementărilor legale în vigoare, recepţia bunurilor achiziţionate, precum şi repartiţia acestora către compartimentele solicitante;

22. participă în comisiile de întocmire, evaluare, negociere şi atribuire a contractelor de achiziţie publică;

23. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, conform legislaţiei în vigoare;

24. aplică şi finalizează procedurile de atribuire;

25. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.

Art. 38. - Biroul administrativ este compartimentul de specialitate subordonat directorului financiar-contabil care asigură baza materială necesară desfăşurării activităţilor instituţiei şi are următoarele atribuţii/răspunderi:

1. organizează şi conduce activitatea specifică în conformitate cu metodologia şi legislaţia în vigoare;

2. elaborează şi propune spre aprobare strategia de aprovizionare cu produse de orice fel, stabilind împreună cu secţiile, laboratoarele, compartimentele şi biroul unic de achiziţii ordinea priorităţilor pentru realizarea achiziţiilor;

3. Întocmeşte note de fundamentare în domeniile de răspundere;

4. Întocmeşte comenzile pentru derularea contractelor de achiziţii publice de produse;

5. efectuează cumpărările directe prin respectarea prevederilor legale în vigoare;

6. ia măsurile prevăzute în actele normative privind recepţia, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor materiale pentru gospodărirea economicoasă şi integritatea bunurilor din unitate;

7. asigură demersurile necesare pentru transferul, suplimentarea sau diminuarea sumelor alocate în cadrul bugetului în timpul execuţiei bugetare, împreună cu serviciul financiar-contabilitate;

8. elaborează şi propune aprobarea deciziilor în domeniul de competenţă;

9. răspunde de dotarea unităţii din investiţii centralizate sau necentralizate, lucrări în regie proprie etc.;

10. supraveghează activitatea de colectare a deşeurilor, de evacuare, de depozitare şi de predare a acestora spre valorificare;

11. implementează măsurile aprobate pentru creşterea calităţii serviciilor hoteliere (cazare şi masă) oferite pacienţilor pe perioada de spitalizare;

12. valorifică eficient resursele de care dispune pentru implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii.

Art. 39. - Compartimentul aprovizionare, transport este subordonat directorului financiar-contabil şi are următoarele atribuţii principale:

1. Îndrumă, coordonează şi răspunde de activitatea de transport, evidenţa consumurilor de combustibil şi lubrefianţi;

2. răspunde de întocmirea necesarului de transport pe fiecare autovehicul şi şofer în parte;

3. elaborează propuneri pentru necesarul de cheltuieli pe autovehicule, inclusiv necesarul bonurilor valorice de combustibil în limita impusă de legislaţia în vigoare;

4. asigură controlul zilnic, reviziile tehnice, reparaţiile curente şi capitale la autovehicule, conform prevederilor normativelor auto;

5. asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor necesare şi urmăreşte buna gospodărire a garajului, luarea măsurilor de securitate necesare, de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor;

6. face propuneri pentru elaborarea planului de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului din subordine în vederea creşterii nivelului de pregătire profesională şi pentru cunoaşterea noilor reglementări legislative;

7. elaborează şi propune aprobarea deciziilor în domeniul de competenţă.

Art. 40. - Compartimentul informatic este subordonat directorului financiar-contabil şi are în principal următoarele atribuţii:

1. organizează şi monitorizează activitatea de informatică din cadrul sanatoriului, luând toate măsurile necesare pentru derularea acesteia în condiţii optime;

2. se ocupă de mentenanţa şi actualizarea site-ului oficial al instituţiei.

Art. 41. - Compartimentul tehnic este subordonat directorului financiar-contabil fiind destinat pentru rezolvarea tuturor problemelor tehnice legate de întreţinerea şi funcţionarea aparaturii tehnice (utilaje, instalaţii) şi are în principal următoarele atribuţii/răspunderi:

1. organizează, planifică şi conduce activitatea specifică în conformitate cu metodologia şi legislaţia în vigoare;

2. controlează periodic şi ia măsuri de remediere din/la timp a deficienţelor ce apar în funcţionarea instalaţiilor electrice, termice, sanitare, precum şi a bunurilor aflate în dotarea instituţiei;

3. verifică situaţia lucrărilor ce se execută conform documentaţiei tehnice anexate - asigură recepţia lucrărilor de reparaţii şi investiţii conform standardelor în vigoare;

4. organizează recepţia preliminară, finală (de punere în funcţiune) sau definitivă - după caz;

5. participă în comisia de recepţie a lucrărilor executate, la punerea în funcţiune a obiectivelor, a utilajelor, la probe, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

6. monitorizează consumurile la utilităţi lunar.

Art. 42. - (1) Compartimentul protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă este subordonat direct managerului, căruia îi aduce la cunoştinţă toate aspectele legate de activitatea compartimentului şi are următoarele atribuţii:

1. asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din instituţie şi justifică autorităţilor competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura şi nivelul riscurilor;

2. Întocmeşte şi actualizează permanent lista cu substanţele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metode de prim ajutor, substanţe pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

3. elaborează instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte sarcinile ce revin salariaţilor, pentru fiecare loc de muncă;

4. asigură mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei în caz de incendiu, precum şi condiţiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activităţii şi mărimea unităţii;

5. asigură întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în orice moment;

6. propune prevederea fondurilor necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

7. ia măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă în vederea prevenirii accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale şi asigură instructajul periodic din punctul de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă, conform prevederilor legale în vigoare şi normelor de aplicare în vigoare;

8. ia măsuri privind asigurarea echipamentului de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei în cazuri deosebite conform normativelor în vigoare;

9. afişează vizibil la fiecare loc de muncă instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, sarcinile ce revin salariaţilor pe linie de situaţii de urgenţă - prevenirea şi stingerea incendiilor, planuri de evacuare în caz de incendiu, organizarea stingerii incendiilor;

10. instruieşte personalul unităţii din punctul de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

11. asigură dotarea locurilor de muncă cu mijloace de stingere în caz de incendiu în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi urmăreşte încărcarea extinctoarelor cu încărcătură corespunzătoare şi înlocuirea celor defecte;

12. acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice;

13. avizarea documentaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

14. controlul modului de respectare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

15. elaborarea documentelor specifice activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;

16. instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;

17. investigarea contextului producerii incendiilor;

18. monitorizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;

19. organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;

20. planificarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în unitate.

(2) Atribuţiile specifice privind protecţia muncii sunt următoarele:

1. asigură identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenţă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă şi mediul de muncă;

2. elaborează instrucţiuni proprii pentru aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă şi care vor fi aprobate de angajator prin fişa postului;

3. verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi responsabilităţile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

4. Întocmeşte necesarul de documentaţii cu caracter de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

5. elaborează programul de instruire şi testare la nivelul organizaţiei;

6. ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;

7. Întocmeşte planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi instruieşte lucrătorii cu privire la aplicarea lui;

8. stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, precum şi tipul de semnalizare necesară şi amplasarea conform prevederilor legale;

9. ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

10. informează angajatorul în scris asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propune măsurile de prevenire şi protecţie;

11. identifică echipamentele individuale de protecţie necesare şi întocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;

12. participă la comunicarea şi cercetarea evenimentelor;

13. Întocmeşte:

a) Registrul unic de evidenţă a accidentelor de muncă;

b) Registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase;

c) Registrul unic de evidenţă a accidentelor uşoare;

d) Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile;

14. elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrători în conformitate cu prevederile legale;

15. urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor.

 

CAPITOLUL V

Consiliile şi comisiile din cadrul sanatoriului

 

Art. 43. - În cadrul Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia, conform prevederilor legale în vigoare, funcţionează următoarele comitete, consilii şi comisii:

1. Consiliul etic;

2. Consiliul medical;

3. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă;

4. Comisia de cercetare disciplinară;

5. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru angajare/promovare;

6. Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 44. - Atribuţiile Consiliului etic sunt următoarele: a) se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparţinător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate

drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale;

b) analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic-asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară;

c) verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare;

d) sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii;

e) analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de caz, măsuri de intrare în legalitate;

f) veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale;

g) analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele sesizate, cât şi măsurile propuse a fi luate de către managerul sanatoriului. Procesul-verbal va fi întocmit numai după ce Consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părţilor implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi semnată de către acestea. Procesul-verbal va fi înaintat managerului în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 45. - Consiliul medical este alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare şi asistentul şef, iar preşedintele acestuia este directorul medical al unităţii.

Art. 46. - Atribuţiile Consiliului medical sunt următoarele:

a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate pentru creşterea gradului de satisfacţie a pacienţilor;

b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în sanatoriu în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;

c) înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al sanatoriului;

d) propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii sanatoriului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;

e) evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de sanatoriu şi face propuneri pentru elaborarea:

1. planului de dezvoltare a sanatoriului, pe perioada mandatului;

2. planului anual de furnizare de servicii medicale al sanatoriului;

3. planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare;

f) face propuneri Comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al sanatoriului;

g) participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale sanatoriului;

h) desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în sanatoriu;

i) evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul sanatoriului sau în ambulatoriul acestuia;

j) monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;

k) prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale;

l) stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul sanatoriului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;

m) elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de sanatoriu, pe care îl supune spre aprobare managerului;

n) înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul sanatoriului;

o) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii, fiecărui laborator şi face propuneri Comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a sanatoriului;

p) evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul sanatoriului, după caz;

q) participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;

r) înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar;

s) reprezintă sanatoriul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;

ş) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul sanatoriului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

t) răspunde de acreditarea personalului medical al sanatoriului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în sanatoriu, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

ţ) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;

u) supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei sanatoriului;

v) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în sanatoriu, referitoare la activitatea medicală a sanatoriului;

w) elaborează raportul anual de activitate medicală a sanatoriului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

x) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 47. - Pentru realizarea informării, consultării şi participării lucrătorilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, comitetul de securitate şi sănătate în muncă are cel puţin următoarele atribuţii:

a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;

b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;

c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;

d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;

e) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;

f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice;

g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;

h) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;

i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;

j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;

k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;

l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.

Art. 48. - (1) Membrii comisiei de cercetare disciplinară sunt numiţi prin decizie internă a managerului.

(2) Din comisia de cercetare disciplinară face parte, fără drept de vot, în calitate de observator, un reprezentant al organizaţiei sindicale al cărei membru este salariatul cercetat disciplinar.

Art. 49. - Atribuţiile Comisiei de cercetare disciplinară sunt următoarele:

a) efectuarea cercetării disciplinare prealabile;

b) convocarea în scris a salariatului care a săvârşit o abatere disciplinară, în vederea cercetării disciplinare prealabile;

c) analiza încălcării prevederilor din regulamentul intern, din fişa de post, din contractul individual de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil;

d) analiza şi stabilirea împrejurărilor în care a fost săvârşită fapta încadrată drept abatere disciplinară;

e) analiza gradului de vinovăţie a salariatului, precum şi consecinţele abaterii disciplinare;

f) verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;

g) întocmeşte un referat prin care propune managerului sancţiunea disciplinară ce urmează a fi aprobată de către manager prin decizie de sancţionare.

Art. 50. - Atribuţiile Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru angajare/promovare sunt următoarele:

1. selectează dosarele de concurs/examen ale candidaţilor;

2. stabileşte subiectele pentru proba scrisă;

3. stabileşte planul interviului şi realizează interviul;

4. stabileşte planul probei practice şi asigură condiţiile necesare realizării ei;

5. stabileşte modul de acordare a punctajului pentru probele scrise şi pentru interviu;

6. notează pentru fiecare candidat fiecare probă a concursului/examenului;

7. transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului/examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.

Art. 51. - Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:

1. soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;

2. transmite secretariatului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.

 

CAPITOLUL VI

Finanţarea sanatoriului

 

Art. 52. - Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia este o instituţie publică, de interes naţional, finanţata integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale unităţii provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii.

Art. 53. - (1) Contractele de furnizare servicii medicale încheiate cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Constanţa şi cu Casa Naţională de Pensii Publice reprezintă principala sursă a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli. Contractul cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Constanţa se negociază de către managerul unităţii cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale. Pentru încheierea contractului cu Casa Naţională de Pensii Publice unitatea participă anual la licitaţia naţională organizată în acest scop. Unitatea poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private.

(2) Separat de veniturile realizate prin contractele încheiate cu casa de asigurări de sănătate, unitatea realizează venituri şi din serviciile medicale oferite contra cost pacienţilor şi este finanţată de la bugetul de stat, în cazurile în care este nominalizată pentru desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate.

(3) Sanatoriul poate realiza venituri suplimentare din:

a) donaţii şi sponsorizări;

b) legate;

c) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;

d) închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;

e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau operatori economici;

f) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;

g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;

h) servicii de asistenţă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor;

i) contracte de cercetare şi alte surse;

j) alte surse, conform legii.

Art. 54. - (1) Organizarea activităţii se face în baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unităţii cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior.

(2) Elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli se face pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor şi compartimentelor din structura unităţii.

(3) Realizarea veniturilor şi fundamentarea cheltuielilor se asigură în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare.

(4) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al sanatoriului public se elaborează de către Comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura sanatoriului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi cu contractele colective de muncă.

(5) Bugetul de venituri şi cheltuieli al sanatoriului se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului sanatoriului.

(6) Bugetul de venituri şi cheltuieli al sanatoriului se repartizează pe secţiile şi compartimentele din structura sanatoriului, nivelul acestora fiind indicator al contractului de administrare.

(7) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se urmăreşte pe secţii şi compartimente, fiind un indicator al contractului încheiat între manager şi şefii secţiilor şi compartimentelor din structura sanatoriului. Abaterile faţă de indicatorii din contractul cu managerul se analizează şi se soluţionează de conducerea sanatoriului cu conducerile structurilor în cauză.

(8) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial Direcţiei de Sănătate Publică şi Ministerului Sănătăţii.

(9) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial şi Consiliului local şi/sau judeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale.

(10) în cazul existenţei unor datorii la data încheierii contractului de management, acestea vor fi evidenţiate separat, stabilindu-se posibilităţile şi intervalul în care vor fi lichidate, în condiţiile legii.

Art. 55. - (1) Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe bază de documente justificative, în funcţie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

(2) în cazul unor activităţi medicale sau farmaceutice pentru care unitatea spitalicească nu are specialişti competenţi în astfel de activităţi sau manopere medicale, se poate încheia un contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale sau farmaceutice cu un cabinet medical specializat, respectiv furnizor de servicii farmaceutice ori cu o altă unitate medicală publică sau privată acreditată. Unităţile spitaliceşti pot încheia contracte privind furnizarea de servicii auxiliare necesare funcţionării sanatoriului.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 56. - Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se aplică tuturor angajaţilor, indiferent de gradul profesional şi de durata contractului individual de muncă, precum şi pentru:

a) personalul încadrat într-o altă unitate care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare, specializare, voluntariat;

b) bolnavii internaţi în secţiile cu paturi sau trataţi în sistem ambulatoriu, precum şi familiile sau rudele acestora ori vizitatori;

c) firmele care asigură diverse servicii în incinta sanatoriului şi care în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi au obligaţia de a respecta prezentul regulament referitor la curăţenia şi circuitele sanatoriului, integritatea bunurilor din patrimoniul sanatoriului, cu care intră în contact.

Art. 57. - (1) Toate categoriile de personal din sanatoriu au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

(2) Toate secţiile/laboratoarele/serviciile/compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul sanatoriului.

Art. 58. - (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al sanatoriului va fi adus la cunoştinţă tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al sanatoriului se completează cu prevederile legale în vigoare.

Art. 59. - Modificarea prezentului regulament se face cu avizul Consiliului de administraţie, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinară 2015-2016

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (4) din Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2015,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin;

Art. 1. - Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016, la un nivel de 18.726.788,948 MWh, defalcat după cum urmează:

a) stoc aferent categoriei de clienţi finali casnici - 7.535.760,006 MWh;

b) stoc aferent categoriei de clienţi finali producători de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei - 3.198.492,786 MWh;

c) stoc aferent categoriei de clienţi finali noncasnici 7.992.536,156 MWh.

Art. 2. - Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a clienţilor finali au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la data de 31 octombrie 2015, inclusiv, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Se aprobă stocul de gaze naturale pe care Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. are obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la data de 31 octombrie 2015 inclusiv, la un nivel de 95.000 MWh.

(2) în situaţia utilizării stocului de gaze naturale prevăzut la alin. (1), Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. are obligaţia să îl reconstituie până la sfârşitul fiecărei luni calendaristice a intervalului cuprins între data de 31 octombrie 2015 şi data care marchează sfârşitul fazei de extracţie din anul 2016, aferentă ciclului de înmagazinare subterană a gazelor naturale 2015-2016. Această operaţiune se realizează pe bază de contracte de achiziţie, având ca obiect cantităţi determinate de gaze naturale, înmagazinate de un titular al licenţei de furnizare care a înmagazinat respectivele cantităţi anterior datei perfectării contractelor de achiziţie.

(3) Până la data de 15 a fiecărei luni calendaristice, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. va transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei documentele justificative privind achiziţia de gaze naturale, în cazul reconstituirii stocului de gaze naturale, în conformitate cu prevederile alin. (2).

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 21 aprilie 2015.

Nr. 70.

 

ANEXĂ

 

Nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a clienţilor finali au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2015

 

Nr. crt.

Furnizori

Stoc minim pentru clienţi casnici

Stoc minim pentru producători de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei

Stoc minim pentru clienţi noncasnici

Total stoc minim furnizor

0

1

2

3

4

5

1

S.C. ALPIQ ROMINDUSTRIES - S.R.L

0,000

0,000

3.744,656

3.744,656

2

S.C. ALPHA METAL- SA

0,000

8.099,497

13.755,161

21.854,657

3

S.C. AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L.

4.849,639

0,000

1.097,091

5.946,731

4

S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L

21,950

0,000

8.934

30,883

5

S.C. ARELCO POWER - S.R.L.

0,000

0,000

98.021,873

98.021,873

6

S.C. ARMAX GAZ - SA

0,000

33.003,142

13.008,901

46.012,043

7

S.C. AXPO ENERGY ROMÂNIA- S.A.

0,000

0,000

49.514,401

49.514,401

8

S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ -S.A.

7.279,458

0,000

1.101,690

8.381,148

9

S.C. CEZ VÂNZARE - S.A.

0,000

0,000

5,873,581

5.873,581

10

S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUŢIE - S.R.L.

1.160,831

77.661 f667

56.759,937

135.582,435

11

S.C. CIS GAZ -S.A.

33,766

9.812,501

6.565,890

16.412,157

12

S.C. CONEF GAZ -S.R.L

0,000

0,000

224.934,349

224.934,349

13

S.C. CONGAZ- S.A.

188.628,057

11.417,927

32.027,138

232.073,122

14

S.C. CORDUN GAZ - S.A.

2.695,126

0,000

2.046,357

4.741,482

15

SC. COSVAN - S.R.L

0,000

0,000

116,761

116,761

16

S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

43.242,752

0,000

3.332,922

46.575,674

17

S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA-S.R.L.

25.891,728

0,000

6.898,767

32.790,495

18

S.C. DESIGN PROIECT -S.R.L.

1.059,771

0,000

203,690

1.263,462

19

S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A.

16.112,334

0,000

9.166,733

25.279,067

20

S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA-SA

3.190.536,483

257.678,641

1.028.442,608

4.476657,732

21

S.C. ENERGY GAS PROVIDER - S.R.L.

2.522,693

39.141,384

10.838,907

52.502,985

22

S.C. EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

7.686,108

0,000

3.140,371

10.826,479

23

S.C. FIDELIS ENERGY - S.R.L.

0,000

0,000

4.914,357

4.914,357

24

S.C. FORTE GAZ GN - S.R.L

0,000

0,000

11.715,279

11.715,279

25

S.C. GAZ EST -S.A.

56.652.186

1.766,046

12.894,680

71.312,912

26

S.C. GAZ NORD EST - S.A.

5.800,167

0,000

954,882

6.755,049

27

S.C. GAZ SUD - S.A.

54.692,920

0,000

14.169,498

68.862,419

28

S.C. GAZ VEST - SA

29.935,598

0,000

11.367,344

41.302,942

29

S.C. GAZMIR IAŞI - S.R.L.

 4.884,437

0,000

3.280,777

8.165,214

30

S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA- S.A.

3.606.517,686

634.905,381

1.573.949,200

5.815.372,266

31

S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A.

27.669,977

648,083

5.448,175

33.766,235

32

S.C. GECABUILD - S.R.L.

0,000

0,000

408,336

408,336

33

S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

10.485,883

120,577

19.330,373

29.936,833

34

S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY- S.A.

1.916,077

0,000

278,100

2.194,177

3b

S.C. INTERAGRO -S.R.L.

0,000

0,000

1.246.958,852

1.246.958,852

36

S.C. INTERGAZ-EST - S.R.L.

4.022,667

0,000

28.936,000

32.958,666

37

S.C. M.M. DATA- S.R.L

2.362,635

0,000

504,127

2.866,762

38

S.C. MACIN GAZ - S.R.L.

3.043,705

0,000

1,967

3.045,672

39

S.C. MEGACONSTRUCT - S.A.

21.103,359

586,303

8.335,746

30.025,408

40

S.C. MEHEDINŢI GAZ - S.A.

1.607,295

0,000

652,748

2.260,044

41

S.C. MET ROMÂNIA ENERGY TRADE - S.R.L.

0,000

0,000

22.395,449

22.395,449

42

S.C. MIHOCOIL - S.R.L.

2.561,106

0,000

558,905

3.120,011

43

S.C. NEXT ENERGY DISTRIBUTION - S.R.L.

287,811

0,000

10.248,698

10.536,510

44

S.C. NORD GAZ - S.R.L.

9.719,716

15.884,746

8.684,745

34.289,206

45

S.C. NOVA POWER & GAS - S.R.L.

3.124,300

0,000

12.543,202

15.667,502

46

S.C. OLIGOPOL - S.R.L.

923,645

0,000

741,017

1.664,662

47

S.C. OMV PETROM GAS - S.R.L.

0,000

277.851,217

2.217.160,959

2.495.012,176

48

S.C. OTTO GAZ - S.R.L.

26.382,293

0,000

4.146,100

30.528,393

49

S.C. PADO GROUP INFRASTRUCTURES - S.R.L.

717,233

0,000

265,161

982,394

50

S.C. PREMIER ENERGY - S.R.L.

62.260,357

0,000

21.763,229

84.023,586

51

S.C. PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

1.258,325

0,000

2.677,487

3.935,811

52

S.C. PROGAZ P&D - S.A.

10.481,533

0,000

433,562

10.915,095

53

S.N.G.N. ROMGAZ - S.A.

359,597

1.825.097,363

1.086.370,320

2.911.827,280

54

S.C. SAFI-STAR - S.R.L.

6,287

0,000

2.776,941

2.783,228

55

S.C. SALGAZ - S.A.

6.579,564

0,000

1.751,082

8.330,646

56

S.C. TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

1.363,081

0,000

1.524,405

2.887,486

57

S.C. TETAROM - S.A.

0,000

0,000

297,125

297,125

58

S.C.TIMGAZ -S.A.

3.643,124

0,000

1.237,599

4.880,723

59

S.C.TINMAR-IND -S.A.

0,000

0,000

42.260,339

42.260,339

60

S.C. TULCEA GAZ - S.A.

16.175,793

0,000

5.084,958

21.260,751

61

S.C. VEGA 93 - S.R.L.

3.112,065

0,000

294,599

3.406,663

62

S.C. WIEE ROMÂNIA - S.R.L.

0,000

0,000

25.331,540

25.331,540

63

S.C. WIROM GAS - S.A.

64,388,888

4.818,313

9.287,575

78.494,776

 

TOTAL

7.535.760,006

3.198.492,786

7.992.536,156

18.726.788,948

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.