MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 290/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 290         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 28 aprilie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

33. - Hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului de preşedinte al Institutului Cultural Român

 

34. - Hotărâre privind numirea preşedintelui Institutului Cultural Român

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

273. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

 

277. - Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit Forumul Emitenţilor Suverani, organizată de Ministerul Finanţelor Publice în colaborare cu Banca Mondială, în perioada 11-14 mai 2015

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

611. – Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

 

612. - Ordin al ministrului transporturilor privind stabilirea tarifului de trecere înregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

610. - Decizie privind sancţionarea Societăţii SOFIA FACULTAS - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

 

612. - Decizie privind sancţionarea Societăţii CLEVER WAY TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

 

613. - Decizie privind sancţionarea asociaţiei APA - ASOCIAŢIA PROFESIONIŞTILOR DIN ASIGURĂRI cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea prin demisie a mandatului de preşedinte al Institutului Cultural Român

În temeiul dispoziţiilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de preşedinte al Institutului Cultural Român al domnului Lilian Zamfiroiu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 28 aprilie 2015.

Nr. 33.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind numirea preşedintelui Institutului Cultural Român

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, al dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 132 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul îl numeşte, începând cu data de 28 aprilie 2015, pe domnul Radu Boroianu în calitate de preşedinte al Institutului Cultural Român, ca urmare a demisiei domnului Lilian Zamfiroiu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 28 aprilie 2015.

Nr. 34.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Fondurilor Europene este de 907, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului.”

2. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Conducerea Ministerului Fondurilor Europene se exercită de către ministrul fondurilor europene. Ministrul fondurilor europene este ajutat în activitatea sa de către patru secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului.”

3 Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

 

Bucureşti, 22 aprilie 2015.

Nr. 273.

 

ANEXA

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 43/2013)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI FONDURILOR EUROPENE

 

Număr de posturi = 907 (exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului)

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea pentru coordonarea verificării şi aplicării unitare a corecţiilor *

 

 

Unitate Audit*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitate Control financiar preventiv propriu*

 

 

Structura de Securitate*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea de Comunicare publică şi informare privind instrumentele structurale*

 

 

Corpul de control, anticorupţie şi integritate*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generala de analiză, programare şi evaluare

 

Direcţia coordonare sistem şi monitorizare

 

Direcţia generală asistenţă tehnică **

 

Direcţia generală programe infrastructura mare ***

 

Direcţia generală programe capital uman ****

 

Direcţia generală programe competitivitate *****

 

Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile ******

 

Direcţia juridică, soluţionare contestaţii, politici publice şi relaţia cu Parlamentul

 

Unitatea pentru implementarea POAD*

 

Direcţia IT şi coordonare SMIS

 

Direcţia economică şi resurse umane

 

Direcţia achiziţii publice

 

Direcţia management contracte, investiţii şi protocol


* Se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment/birou/serviciu.

** Îndeplineşte funcţia de autoritate de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică 2007-2013 şi 2014-2020.

*** Îndeplineşte funcţia de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport 2007-2013, funcţia de autoritate de management pentru Programul operaţional Infrastructura mare 2014-2020 şi are ca obiect de activitate şi gestionarea instrumentului de preaderare I5PA. De asemenea îndeplineşte funcţia de organism intermediar prin cele 8 direcţii organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala în România, cu modificările şi completările ulterioare.

**** Îndeplineşte funcţia de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 şi pentru Programul operaţional Capital uman şi Programul operaţional pentru Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020 şi agenţie de Implementare pentru programele PHARE.

***** Îndeplineşte funcţia de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice 2007-2013 şi pentru Programul operaţional Competitivitate 2014-2020.

****** Are ca obiect de activitate gestionarea instrumentului de preaderare (PHAHE1, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie. Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European pentru perioadele 2004 - 2009 şi 2009 - 2014, Programul de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004 - 2009, Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2009 - 2014, Facilitatea Schengen, Programul de cooperare elveţiano-român şi Fondul Frontierelor Externe şi include şi funcţia de autoritate de plată pentru Facilitatea Schengen, Programul de cooperare elveţiano-român, Fondul Frontierelor Externe şi Fondul pentru Securitate Interna 2014-2020.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit Forumul Emitenţilor Suverani, organizată de Ministerul Finanţelor Publice în colaborare cu Banca Mondială, în perioada 11-14 mai 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă normativele de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit Forumul Emitenţilor Suverani, organizată de Ministerul Finanţelor Publice în colaborare cu Banca Mondială, în perioada 11-14 mai 2015.

Art. 2. - (1) Finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi desfăşurării evenimentului se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2015, capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 20 “Bunuri şi servicii”, în limita sumei de 474.750 lei, conform devizului estimativ de cheltuieli prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prin derogare de la prevederile cap. I pct. 4 din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1 §91 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, cu modificările ulterioare, se aprobă organizarea a două mese oficiale.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice răspunde, în conformitate cu prevederile legale, de modul de utilizare a sumelor aferente organizării acţiunii prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 aprilie 2015.

Nr. 277.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

prilejuite de organizarea la Bucureşti a Forumului Emitenţilor Suverani, în perioada 11-14 mai 2015

- pentru un număr de 100 de persoane –

 

Nr. crt.

Tip acţiune

Barem/persoană

- lei -

Valoare totală

- lei -

1

Recepţie (cocktail de bun venit) în data de 11 mai

275

27.500

2

închiriere spaţiu pentru desfăşurarea recepţiei în data de 11 mai

 

72.350

3

închiriere sală 20 de persoane pentru data de 11 mai

 

3.100

4

Trataţii în sală

46,5

930

5

închiriere sală 100 de persoane pentru desfăşurarea lucrărilor în zilele de 12-13 mai

 

20.250

6

Masa de prânz în data de 12 mai 2015

235

23.500

7

Masă de prânz în data de 13 mai 2015

220

22.000

8

Cină oficială în data de 12 mai 2015

370

37.000

9

Cină oficială în data de 13 mai 2015

390

39.000

10

închiriere spaţiu cină în data de 13 mai 2015

 

81.550

11

închiriere sală secretariat în zilele de 12 şi 13 mai 2015

 

4.650

12

Transport (la cele 2 cine şi vizitare obiective turistice)

 

8.800

13

Momente artistice la cina oficială din data de 13 mai 2015

 

11.000

14

Servicii hostess şi coordonare eveniment

 

11.100

15

Welcome package (harta oraşului, informaţii turistice, agenda forumului etc.)

 

6.870

16

Vizitare Palatul Parlamentului în data de 12 mai 2015

 

8.800

17

Tur oraş cu ghid limba engleză

 

1.350

18

Cadouri simbolice

268

26.800

19

Onorariu societate organizatoare eveniment

 

61.000

20

Cheltuieli neprevăzute (trataţii în autocar, parcări, fotograf profesionist, variaţie curs valutar etc.)

 

7.200

 

TOTAL:

 

474.750

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

 

În temeiul prevederilor art. VI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se aplică prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 30 aprilie 2015.

Art. 3. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 769/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 670 din 1 octombrie 2010r cu modificările şi completările ulterioare.

 

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

 

Bucureşti, 28 aprilie 2015.

Nr. 611.

 

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţă, utilizatorii reţelei de drumuri naţionale din România au obligaţia de a achita tariful de utilizare şi, după caz, tariful de trecere.

(2) Tariful de utilizare se achită în funcţie de tipul vehiculului şi se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate temporar sau definitiv care utilizează reţeaua de drumuri naţionale din România pe parcursul unei perioade date.

(3) Tariful de trecere se achită în funcţie de tipul vehiculului şi se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate temporar sau definitiv care utilizează o anumită distanţă de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte care fac parte din reţeaua de drumuri naţionale din România.

(4) înregistrarea în format electronic a informaţiilor privind achitarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, gestiunea datelor privind vehiculele pentru care au fost achitate, monitorizarea şi controlul achitării tarifelor se realizează prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei, denumit în continuare SIEGMCR, sistem deţinut de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.. denumită în continuare CNADNR - S.A.

(5) Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplică tarifelor pentru care informaţiile privind achitarea tarifului, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare şi cu drept de trecere, monitorizarea şi controlul achitării acestora nu se înregistrează prin intermediul SIEGMCR.

(6) SIEGMCR permite înregistrarea în format electronic a informaţiilor privind achitarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere prin intermediul:

a) unor dispozitive mobile, parte a SIEGMCR;

b) unor aplicaţii informatice, cu drept de acces la SIEGMCR;

c) portalului securizat web dedicat al CNADNR - S.A.;

d) serviciul de mesaje scurte - SMS, cu drept de acces la SIEGMCR.

(7) După achitarea tarifului de utilizare şi, după caz, a tarifului de trecere se emite rovinieta şi, după caz, peajul, prin înregistrare în format electronic în SIEGMCR.

Art. 2. - (1) în sensul prezentelor norme metodologice, utilizatori sunt:

a) utilizatori români:

a1) persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care au în proprietate vehicule înmatriculate în România;

a2) persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România;

b) utilizatori străini:

b1) persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care au în proprietate vehicule înmatriculate în alte state;

b2) persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. a1) sau lit. b) pct. b1) sunt considerate utilizatori în sensul prezentelor norme metodologice numai dacă pe certificatul de înmatriculare nu sunt înscrise şi persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. a2) sau lit. b) pct. b2).

Art. 3. - (1) în sensul prezentelor norme metodologice, distribuitori sunt:

a) subunităţile CNADNR - SA, respectiv direcţiile regionale de drumuri şi poduri, secţiile de drumuri naţionale, agenţiile de control şi încasare, agenţiile de încasare, precum şi alte subunităţi înfiinţate conform legii;

b) persoane juridice cu care CNADNR - S.A. a încheiat convenţii în acest scop.

(2) Convenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se încheie numai la solicitarea CNADNR - S.A. cu persoane juridice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) la data încheierii convenţiei şi, după caz, la data actelor adiţionale privind prelungirea termenului de valabilitate a acesteia să nu înregistreze obligaţii restante la plată faţă de CNADNR - SA, faţă de bugetul consolidat al statului şi/sau faţă de bugetele locale;

b) să aibă în structură puncte de lucru pe teritoriul României, declarate potrivit prevederilor legale în vigoare, amplasate în minimum 10 judeţe, prin care să asigure încasarea tarifului de utilizare şi/sau a tarifului de trecere şi emiterea rovinietei şi/sau a peajului;

c) punctele de lucru prevăzute la lit. b) să fie amplasate pe drumurile naţionale sau la o distanţă de maximum 100 m de acestea, în cazul în care sunt situate în afara oraşelor şi municipiilor;

d) să constituie, conform prevederilor legale în vigoare, o garanţie în favoarea CNADNR - S.A. Valoarea totală a garanţiei se stabileşte de către CNADNR - S.A. În funcţie de numărul punctelor de lucru prin care se încasează tariful de utilizare şi/sau tariful de trecere.

(3) Fac excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (2) lit. b) distribuitorii care au în structură puncte de lucru declarate potrivit prevederilor legale în vigoare, prin care să asigure încasarea tarifului de utilizare şi/sau a tarifului de trecere situate la mai mult de 30 de km de cel mai apropiat punct autorizat, în zona punctelor de trecere a frontierei, în oraşe sau municipii, şi distribuitorii care emit prin intermediul serviciului de mesaje scurte.

(4) Distribuitorii prevăzuţi la alin. (1) lit. b), cu excepţia celor care emit prin intermediul serviciului de mesaje scurte, vor încasa tariful de utilizare şi/sau tariful de trecere şi vor elibera rovinieta şi/sau peajul numai în punctele de lucru proprii, pentru care au fost încheiate convenţiile, şi beneficiază de un comision din tarifele încasate. Sumele încasate de către aceştia ca tarif de utilizare şi ca tarif de trecere sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare şi nu pot fi depăşite prin aplicarea unor comisioane suplimentare.

(5) încasarea de către distribuitori, ca tarif de utilizare şi ca tarif de trecere, a unor sume care depăşesc nivelul tarifelor stabilite prin legislaţia în vigoare, perceperea de către aceştia a unor comisioane suplimentare, încasarea tarifelor în puncte de lucru neautorizate de CNADNR - S.A. sau prin mijloace neautorizate de aceasta conduce la rezilierea imediată si unilaterală de către CNADNR - S.A. a convenţiei încheiate, fără posibilitatea de încheiere a unei alte convenţii.

(6) în cazul emiterii rovinietei şi peajului prin intermediul serviciului de mesaje scurte - SMS, cu drept de acces la SIEGMCR, potrivit art. 1 alin. (6) lit. d), nu este considerat comision suplimentar costul generat de utilizarea serviciului de mesaje scurte.

(7) Distribuitorii pot încasa tariful de utilizare şi tariful de trecere prin puncte de lucru proprii, declarate conform prevederilor legale în vigoare, altele decât cele pentru care au fost încheiate convenţiile, numai cu acordul scris al CNADNR - SA

(8) Informaţiile privind distribuitorii şi punctele de lucru ale acestora prin care se încasează tariful de utilizare şi tariful de trecere vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorilor prin publicarea pe pagina oficială web a CNADNR - SA

(9) CNADNR -S.A. va analiza anual rezultatele activităţii de încasare a tarifului de utilizare şi/sau a tarifului de trecere de către distribuitori, în vederea prelungirii sau rezilierii convenţiilor încheiate şi a suspendării activităţii de distribuţie în unele dintre punctele de lucru ale acestora, după caz.

 

CAPITOLUL II

Aplicarea tarifului de utilizare

 

Art. 4. - (1) Tariful de utilizare este structurat:

a) pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată, denumită în continuare MTMA, mai mare sau egală cu 12 tone - în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România şi de numărul de axe;

b) pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică de 12 tone - în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România şi de MTMA;

c) pentru vehiculele de transport de persoane - în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România şi de numărul de locuri.

(2) Prin durată de utilizare se înţelege durata de parcurs şi de staţionare pe reţeaua de drumuri naţionale din România, astfel cum este prevăzută fa art. 1 alin. (21) din Ordonanţă.

Art. 5. - (1) Tariful de utilizare se achită în avans pentru perioade de valabilitate de: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile sau 12 luni.

(2) Perioadele de valabilitate se determină astfel:

a) o zi - ziua corespunzătoare datei pentru care a fost achitat;

b) 7 zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 6 zile;

c) 30 de zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 29 de zile;

d) 90 de zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 89 de zile;

e) 12 luni - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi până în ziua anterioară aceleiaşi zile a anului următor, inclusiv.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru autoturisme şi pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone, perioada minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.

(4) La solicitarea utilizatorului, achitarea tarifului de utilizare şi emiterea rovinietei se pot realiza cu cel mult 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii.

Art. 6. - (1) La achitarea tarifului de utilizare şi emiterea rovinietei la punctele de lucru ale distribuitorilor prin intermediul dispozitivelor mobile prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a) sau prin aplicaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. b), aceştia vor elibera solicitantului:

a) documentul fiscal care atestă plata sumelor încasate;

b) documentul care conţine informaţiile care sunt înregistrate în baza de date a SIEGMCR, respectiv:

(i) numele distribuitorului şi datele de identificare ale punctului de lucru la care s-a emis rovinieta, identificat conform art. 3 alin. (2) lit. b);

(ii) data şi ora emiterii rovinietei;

(iii) seria rovinietei şi seria unică a tranzacţiei;

(iv) numărul de înmatriculare al vehiculului;

(v) numărul de identificare al vehiculului, în cazul achitării tarifului pentru:

i. perioada de utilizare mai mare sau egală cu 30 de zile, înscris manual de către personalul distribuitorului, în cazul utilizatorilor străini;

ii. orice perioadă de utilizare dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1), astfel cum acesta este identificat şi furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule, în cazul utilizatorilor români;

(vi) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţă;

(vii) anul, luna, ziua şi ora de la care este valabilă rovinieta;

(viii) anul, luna, ziua expirării valabilităţii rovinietei, conform perioadei de valabilitate solicitate;

(ix) nivelul tarifului în euro;

(x) nivelul tarifului în iei;

(xi) cursul de schimb euro/leu.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (v) subpct. ii., dacă din motive tehnice numărul de identificare nu poate fi identificat şi furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule, acesta se înscrie în baza de date numai în cazul achitării tarifului de utilizare pentru perioade mai mari sau egale cu 30 de zile, manual, de către personalul distribuitorului.

(3) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) va fi eliberat în două exemplare, din care:

a) primul exemplar, denumit copie partener, va fi semnat de către solicitant, semnătură prin care acesta va certifica conformitatea datelor înscrise în document cu cele solicitate şi care vor fi înscrise în baza de date a SIEGMCR, exemplar ce va rămâne la distribuitor;

b) al doilea exemplar, denumit copie client, exemplar care atestă emiterea rovinietei şi înscrierea datelor în baza de date a SIEGMCR, va fi ştampilat de către distribuitor şi va fi înmânat solicitantului.

(4) Solicitantul furnizează datele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (iv) şi, după caz, cele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (v), conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare, şi stabileşte tipul vehiculului prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (vi).

(5) La achitarea tarifului de utilizare şi emiterea rovinietei prin intermediul portalului securizat web, prevăzut la art. 1 alin. (6) lit. c), CNADNR - S.A. eliberează, în format electronic, un document ce conţine datele prevăzute la alin. (1) lit. b), conform datelor introduse de solicitant, document ce poate fi tipărit de către acesta.

(6) Achitarea tarifului de utilizare în cazul emiterii rovinietei prin intermediul portalului securizat web prevăzut la art. 1 alin. (6) lit. c) se realizează prin intermediul serviciilor de plată electronică, integrate cu portalul CNADNR - S.A.

(7) în cazul prevăzut la alin. (5) emiterea rovinietei este condiţionată de confirmarea finalizării tranzacţiei de către procesatorul de plăţi, în cazul în care data de început a valabilităţii solicitate este ziua în curs, data şi ora de început a valabilităţii rovinietei fiind data şi ora confirmării finalizării tranzacţiei.

(8) La achitarea tarifului de utilizare şi emiterea rovinietei prin intermediul serviciului de mesaje scurte - SMS, cu drept de acces la SIEGMCR, prevăzut la art. 1 alin. (6) lit. d), solicitantul:

a) va transmite la numărul de telefon alocat, prin mesaj text, numărul de înmatriculare al vehiculului şi tipul acestuia, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţă;

b) va primi un mesaj text, prin care va fi informat că rovinieta va fi emisă pentru datele furnizate, prevăzute la lit. a);

c) va confirma emiterea rovinietei prin transmiterea unui mesaj text;

d) va primi un mesaj text de confirmare a emiterii rovinietei, care va conţine următoarele informaţii care se înregistrează în baza de date a SIEGMCR:

(i) seria rovinietei;

(ii) numărul de înmatriculare al vehiculului;

(iii) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţă;

(iv) anul, luna, ziua expirării valabilităţii rovinietei.

(9) Pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (8) lit. d), în baza de date a SIEGMCR se vor înregistra şi următoarele informaţii:

(i) seria unică a tranzacţiei;

(ii) numărul de identificare al vehiculului, astfel cum acesta este identificat şi furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule;

(iii) anul, luna, ziua şi ora de la care este valabilă rovinieta.

(10) Prin intermediul SMS, cu drept de acces la SIEGMCR, tariful de utilizare se achită numai pentru utilizatorii români, în funcţie de tipul vehiculului, şi doar pentru perioada minimă de utilizare, data şi ora de început a valabilităţii rovinietei fiind data şi ora confirmării de către distribuitor a emiterii acesteia.

 

CAPITOLUL III

Aplicarea tarifului de trecere

 

Art. 7. - Tariful de trecere este structurat:

a) pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone - în funcţie de numărul de axe şi de numărul de treceri;

b) pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică de 12 tone - în funcţie de MTMA şi de numărul de treceri;

c) pentru vehiculele de transport persoane - în funcţie de numărul de locuri şi de numărul de treceri.

Art. 8. - (1) La achitarea tarifului de trecere şi emiterea peajului la punctele de lucru ale distribuitorilor prin intermediul dispozitivelor mobile prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a) sau prin aplicaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. b), aceştia vor elibera solicitantului:

a) documentul fiscal care atestă plata sumelor încasate;

b) documentul care conţine informaţiile care sunt înregistrate în baza de date a SIEGMCR, respectiv:

(i) numele distribuitorului şi datele de identificare ale punctului de lucru la care s-a emis peajul, identificat conform art. 3 alin (2) lit. b);

(ii) data şi ora emitem peajului,

(iii) seria peajului şi seria unică a tranzacţiei;

(iv) numărul de înmatriculare al vehiculului;

(v) numărul de identificare al vehiculului:

i. înscris manual de către personalul distribuitorului, în cazul utilizatorilor străini;

ii. astfel cum acesta este identificat şi furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule, în cazul utilizatorilor români;

(vi) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNADNR - SA pentru tarifele de trecere care se încasează prin intermediul SIEGMCR;

(vii) anul, luna, ziua expirării valabilităţii peajului;

(viii) nivelul tarifului în lei.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (v) subpct. ii., dacă din motive tehnice numărul de identificare nu poate fi identificat şi furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule, acesta se înscrie în baza de date, manual, de către personalul distribuitorului.

(3) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) va fi eliberat în două exemplare, din care:

a) primul exemplar, denumit copie partener, va fi semnat de către solicitant, semnătură prin care acesta va certifica conformitatea datelor înscrise în document cu cele solicitate şi care vor fi înscrise în baza de date a SIEGMCR, exemplar ce va rămâne la distribuitor;

b) al doilea exemplar, denumit copie client, exemplar care atestă emiterea peajului şi înscrierea datelor în baza de date a SIEGMCR, va fi ştampilat de către distribuitor şi va fi înmânat solicitantului.

(4) Solicitantul furnizează datele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (iv) şi, după caz, cele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (v), conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare, şi stabileşte tipul vehiculului prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (vi).

(5) La achitarea tarifului de trecere şi emiterea peajului prin intermediul portalului securizat web, prevăzut la art. 1 alin. (6) lit. c), CNADNR - S.A. eliberează, în format electronic, un document ce conţine datele prevăzute la alin. (1) lit. b), conform datelor introduse de solicitant, document ce poate fi tipărit de către acesta.

(6) Achitarea tarifului de trecere în cazul emiterii peajului prin intermediul portalului securizat web prevăzut la art. 1 alin. (6) lit. c) se realizează prin intermediul serviciilor de plată electronică, integrate cu portalul CNADNR - S.A.

(7) în cazul prevăzut la alin. (5) emiterea peajului este condiţionată de confirmarea finalizării tranzacţiei de către procesatorul de plăţi, data şi ora emiterii fiind data şi ora confirmării.

(8) La achitarea tarifului de trecere şi emiterea peajului prin intermediul serviciului de mesaje scurte - SMS, cu drept de acces la SIEGMCR. prevăzut la art. 1 alin. (6) lit. d), solicitantul:

a) va transmite la numărul de telefon alocat, prin mesaj text, numărul de înmatriculare al vehiculului şi tipul acestuia, conform clasificării prevăzute în ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNADNR - S.A. pentru tarifele de trecere care se încasează prin intermediul SIEGMCR;

b) va primi un mesaj text, prin care va fi informat că peajul va fi emis pentru datele furnizate, prevăzute la lit. a);

c) va confirma emiterea peajului prin transmiterea unui mesaj text;

d) va primi un mesaj text de confirmare a emiterii peajului, care va conţine următoarele informaţii care se înregistrează în baza de date a SI EGMCR:

(i) seria peajului;

(ii) numărul de înmatriculare al vehiculului;

(iii) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNADNR - S.A. pentru tarifele de trecere care se încasează prin intermediul SIEGMCR;

(iv) anul, luna, ziua expirării valabilităţii peajului.

(9) Pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (8) lit. d), în baza de date a SIEGMCR se vor înregistra şi următoarele informaţii:

(i) seria unică a tranzacţiei;

(ii) numărul de identificare al vehiculului, astfel cum acesta este identificat şi furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule;

(iii) data şi ora emiterii peajului.

(10) Prin intermediul SMS, cu drept de acces la SIEGMCR, tariful de trecere se achită numai pentru utilizatorii români, în funcţie de tipul vehiculului şi doar pentru o trecere, data şi ora emiterii peajului fiind data şi ora confirmării de către distribuitor a emiterii acestuia.

 

CAPITOLUL IV

Corecţia erorilor materiale în documentele emise

 

Art. 9. - (1) Dacă în documentul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) sau la art. 8 alin. (1) lit. b) a fost înscris de către personalul distribuitorului un număr de înmatriculare eronat, utilizatorul poate solicita la acelaşi punct de lucru al acestuia, în termen de maximum 60 de minute din momentul emiterii rovinietei sau peajului, efectuarea corecţiei numărului de înmatriculare în baza de date.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1), distribuitorul:

a) va efectua corecţia numărului de înmatriculare în baza de date;

b) va elibera, în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (3) sau art. 8 alin. (3), un nou document care va conţine datele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) sau la art. 8 alin. (1) lit. b), conform numărului de înmatriculare corect;

c) va păstra, în cadrul aceluiaşi punct de lucru, pe termen de un an de la data expirării valabilităţii rovinietei sau peajului, următoarele documente ce trebuie puse la dispoziţia CNADNR - SA, la solicitarea acesteia:

(i) originalul copiei client şi al copiei partener, emise pentru numărul de înmatriculare eronat;

(ii) o copie a certificatului de înmatriculare sau a cărţii de identitate a vehiculului, din care să reiasă numărul de înmatriculare corect;

(iii) originalul copiei partener a documentului emis pentru numărul de înmatriculare corect.

(3) în situaţia emiterii rovinietei sau peajului pentru un număr de înmatriculare eronat, în cazul în care nu a fost solicitată şi efectuată corecţia numărului de înmatriculare în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), utilizatorul va solicita CNADNR - S.A. corecţia numărului de înmatriculare în baza de date.

(4) Solicitarea prevăzută la alin, (3) se transmite la CNADNR- SA, conform formularului-tip care se regăseşte pe pagina web a acesteia, împreună cu:

a) o copie a documentului copie client emis pentru numărul de înmatriculare eronat;

b) o copie a certificatului de înmatriculare sau a cărţii de identitate a vehiculului, din care să reiasă numărul de înmatriculare corect;

c) o copie a documentului de plată.

(5) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (4), CNADNR - S.A. va efectua corecţia numărului de înmatriculare dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

a) numărul de identificare al vehiculului, înscris în documentul copie client, corespunde cu cel înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului, transmisă de utilizator;

b) în documentul eliberat de distribuitor, în cazul utilizatorilor români, nu este înscris numărul de identificare al vehiculului, iar conform înregistrărilor din baza de date a Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule numărul de înmatriculare înscris în document, la data eliberării rovinietei sau peajului, nu era alocat unui vehicul;

c) în documentul eliberat de distribuitor, în cazul utilizatorilor români, conform înregistrărilor din baza de date a Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule, este înscris un număr de înmatriculare al unui vehicul pentru care, potrivit legii, nu este obligatorie achitarea tarifului de utilizare sau a tarifului de trecere;

d) în documentul eliberat de distribuitor, în cazul utilizatorilor străini, numărul de înmatriculare înscris la emiterea rovinietei şi a peajului prezintă o eroare de maximum două caractere şi numărul de identificare al vehiculului nu este înscris în documentele eliberate la emiterea rovinietei.

(6) Solicitarea se verifică în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la CNADNR - S.A. şi, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (4) şi (5), se efectuează corecţia.

(7) în cazul prevăzut la alin. (3) utilizatorii vor fi informaţi, în scris, de către CNADNR - S.A., cu privire la modalitatea de soluţionare a cererii, în termen de maximum 5ziie lucrătoare de la data înregistrării acesteia la CNADNR - S.A.

(8) în cazul prevăzut la alin. (3) utilizatorii nu pot considera rovinieta valabilă sau peajul valabil pentru numărul de înmatriculare pentru care solicită corecţia până la confirmarea, în scris, de către CNADNR - S.A. a efectuării modificării în baza de date.

 

CAPITOLUL V

Returnarea contravalorii tarifelor

 

Art. 10. - (1) CNADNR - S.A. va returna, la solicitarea utilizatorului, sumele reprezentând contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare, sau contravaloarea tarifului de trecere, corespunzătoare numărului de treceri neutilizate, în situaţia radierii din circulaţie a vehiculului ca urmare a:

a) dezmembrării, casării sau predării vehiculului unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării;

b) scoaterii definitive din România a vehiculului;

c) declarării furtului vehiculului.

(2) Solicitarea de returnare a sumelor prevăzute la alin. (1) se depune la CNADNR - S.A., împreună cu documentele emise de organele abilitate, din care să reiasă, după caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predării vehiculului unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului la organele abilitate, originalul sau copia legalizată a dovezii de radiere din circulaţie a vehiculului, emisă de organele Poliţiei Rutiere.

(3) în cazul tarifului de utilizare, suma ce se va returna va fi calculată proporţional cu perioada de neutilizare a vehiculului, respectiv cu perioada cuprinsă între data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predării la o unitate specializată în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului la organele abilitate, data radierii din circulaţie în cazul scoaterii definitive din România a vehiculului, după caz, şi data expirării perioadei de valabilitate a rovinietei, mai puţin comisioanele bancare şi cele cuvenite distribuitorilor.

(4) în cazul tarifului de trecere, suma ce se va returna va fi calculată proporţional cu numărul de treceri neutilizate în perioada cuprinsă între data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predării la o unitate specializată în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului la organele abilitate, data radierii din circulaţie în cazul scoaterii definitive din România a vehiculului, după caz, şi data expirării valabilităţii peajului, mai puţin comisioanele bancare şi cele cuvenite distribuitorilor.

Art. 11. - (1)în cazul în care pentru acelaşi vehicul se achită tariful de utilizare de două sau mai multe ori pentru perioade de valabilitate ce se suprapun pentru cel puţin o zi, la solicitarea utilizatorului, CNADNR - S.A. va returna contravaloarea tarifului corespunzător perioadei de suprapunere.

(2) Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului, corespunzător perioadei de suprapunere, se depune la CNADNR - S.A. Împreună cu o copie a cărţii de identitate sau a certificatului de înmatriculare al vehiculului ce va purta înscrisul “conform cu originalul”, semnătura şi, după caz, ştampila utilizatorului.

(3) Suma ce se va returna va fi calculată în funcţie de perioada de suprapunere a valabilităţii, mai puţin comisioanele bancare şi cele cuvenite distribuitorilor.

Art. 12. - (1) Pentru cererile de restituire, CNADNR - S.A. are obligaţia să verifice încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 10 şi/sau la art. 11 şi să restituie utilizatorului suma la care are dreptul, în termen de:

a) 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii în cazul tarifului de utilizare;

b) 90 de zile lucrătoare de la data primirii cererii în cazul tarifului de trecere.

(2) Pentru cererile de restituire prevăzute la art. 10 şi 11, CNADNR - S.A., în cazul în care constată că utilizatorul nu are dreptul la restituirea sumelor solicitate, va comunica în termenul prevăzut la alin. (1) motivul pentru care aceasta a fost respinsă total sau parţial, după caz.

Art. 13. - (1) Pentru tarifele de trecere achitate anticipat pentru riverani în conformitate cu Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. aflate în perioada de valabilitate la data de 30 aprilie 2015 şi neutilizate, la solicitarea utilizatorului, CNADNR - SA, prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa, va returna contravaloarea tarifului de trecere, corespunzătoare numărului de treceri neutilizate.

(2) Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului se depune la CNADNR S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa împreună cu biletele matcă-cupon preplătite şi neutilizate şi o copie a cărţii de identitate sau a certificatului de înmatriculare al vehiculului, ce va purta înscrisul “conform cu originalul” şi semnătura utilizatorului.

(3) Pentru cererile de restituire, CNADNR - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa are obligaţia să verifice încadrarea în situaţia prevăzuta la alin. (1) şi să restituie utilizatorului suma la care are dreptul, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii.

(4) Pentru cererile de restituire prevăzute la alin. (1), CNADNR - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa, în cazul în care constată că utilizatorul nu are dreptul la restituirea sumelor solicitate, va comunica în termenul prevăzut la alin. (3) motivul pentru care aceasta a fost respinsă total sau parţial, după caz.

(5) Suma ce se va returna va fi calculată în funcţie de biletele matcă-cupon preplătite şi neutilizate prezentata de utilizator, mai puţin comisioanele bancare.

 

CAPITOLUL VI

Menţinerea valabilităţii tarifului în cazul schimbării numărului de înmatriculare a vehiculului, prevăzut de art. 1 alin. (13) din Ordonanţă

 

Art. 14. - (1) în cazul utilizatorilor români care îşi schimbă numărul de înmatriculare al vehiculului, rovinieta sau peajul îşi menţin valabilitatea în condiţiile în care în baza de date a autorităţii de înmatriculare este operată modificarea respectivă. Autoritatea de înmatriculare va asigura, pe bază de protocol, accesul zilnic al CNADNR - S.A. la baza de date cu modificările privind schimbarea numărului de înmatriculare.

(2) În cazul utilizatorilor români şi străini, în situaţia schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare sau tariful de trecere, rovinieta sau peajul îşi menţin valabilitatea numai în condiţiile în care la emiterea acestora numărul de identificare al vehiculului a fost înscris corect.

Art. 15. - (1) în condiţiile în care la emiterea rovinietei numărul de identificare a vehiculului nu a fost înscris sau nu a fost înscris corect, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare, utilizatorul va solicita CNADNR - SA, în scris, efectuarea modificării numărului de înmatriculare în baza de date a SIEGMCR.

(2) Pentru efectuarea modificării prevăzute la alin. (1) utilizatorul se va prezenta la una dintre subunităţile CNADNR - S.A. cu următoarele documente:

a) cerere scrisă, conform formularului-tip care se regăseşte pe pagina web a CNADNR - SA.;

b) cartea de identitate a autovehiculului în copie şi originalul acesteia pentru verificarea conformităţii.

(3) Solicitarea se verifică pe loc şi, dacă cererea este justificată, se efectuează modificarea în baza de date.

(4) Odată cu modificarea numărului de înmatriculare în baza de date se va elibera, prin intermediul SIEGMCR, un document care atestă efectuarea modificării şi valabilitatea rovinietei pentru noul număr de înmatriculare, în două exemplare, dintre care:

a) unul va fi ştampilat de către CNADNR - S.A. şi va fi înmânat solicitantului;

b) unul va fi semnat de către solicitant şi va rămâne la CNADNR - S.A.

Art. 16. - (1) în condiţiile în care la emiterea rovinietei numărul de identificare a vehiculului nu a fost înscris corect, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de trecere, utilizatorul va solicita CNADNR - SA, în scris, efectuarea corecţiei numărului de identificare în baza de date a SIEGMCR.

(2) Solicitarea, completată conform formularului-tip care se regăseşte pe pagina web a CNADNR - S.A., se transmite acesteia, împreună cu o copie a cărţii de identitate a vehiculului, din care să reiasă numărul de identificare corect şi o copie a certificatului de înmatriculare a acestuia.

(3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), CNADNR - S.A. va efectua corecţia numărului de identificare dacă numărul anterior de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost emis peajul corespunde cu cel înscris în cartea de identitate a vehiculului, transmisă de utilizator.

(4) Solicitarea se verifică în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la CNADNR - S.A. şi, dacă aceasta este justificată, se efectuează corecţia.

(5) Utilizatorii nu pot considera peajul valabil pentru numărul de identificare pentru care solicită corecţia până la confirmarea, în scris, de către CNADNR - S.A. a efectuării modificării în baza de date.

(6) Utilizatorii vor fi informaţi, în scris, de către CNADNR - S.A. cu privire la modalitatea de soluţionare a cererii, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la CNADNR - S.A.

 

CAPITOLUL VII

Documente şi condiţii necesare pentru exceptarea de la plata tarifelor

 

Art. 17. - (1) în vederea exceptării de la plata tarifului de utilizare pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-d) din Ordonanţă şi, după caz, a exceptării de la plata tarifului de trecere, pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (11) din Ordonanţă, utilizatorii acestora sunt obligaţi să comunice CNADNR - SA, sub declaraţie pe propria răspundere, lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor, însoţită de copii ale certificatelor de înmatriculare ale acestora.

(2) Vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (11) lit. a) din Ordonanţă sunt exceptate de la plata tarifului de trecere în baza contractelor încheiate cu CNADNR - SA, pe perioada de valabilitate a acestora.

(3) Pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (11) lit. b) din Ordonanţă, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), utilizatorii sunt obligaţi să comunice CNADNR - SA:

a) copie a actului de identitate din care să reiasă că domiciliul utilizatorului este situat de o parte a podului, tunelului sau trecătoarei de munte pe care se aplică tariful de trecere;

b) o adeverinţă emisă de angajator care să ateste calitatea de angajat sau, după caz, emisă de primăriile/consiliile locale care să ateste deţinerea unui teren agricol în baza unui titlu de proprietate, din care să reiasă că locul de muncă sau, după caz, terenul agricol se află de cealaltă parte a podului, tunelului sau trecătoarei de munte, faţă de domiciliu.

(4) Vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (11) lit. b) din Ordonanţă sunt exceptate de la plata tarifului de trecere pe o perioada de 6 luni de la data includerii acestora în baza de date, ca vehicule exceptate.

(5) Pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) din Ordonanţă, utilizatorii acestora vor transmite Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule lista cu numerele de înmatriculare ale acestora, în vederea marcării în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, ca vehicule exceptate de la plata tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere.

(6) După caz, utilizatorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) şi (5) au obligaţia de a transmite CNADNR - SA, respectiv Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule orice modificare apărută cu privire la vehiculele aflate în proprietate sau care, după caz, pot fi folosite în baza unui drept legal.

(7) CNADNR - S.A. are obligaţia să completeze/modifice baza de date cu vehiculele exceptate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (1)-(3).

(8) în cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) utilizatorii nu pot considera vehiculele exceptate până la confirmarea, în scris, de către CNADNR - S.A. a includerii acestora în baza de date sau, după caz, a modificării acesteia.

 

CAPITOLUL VIII

Aplicarea sancţiunilor contravenţionale

 

Art. 18. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 8 din Ordonanţă se efectuează cu ajutorul mijloacelor tehnice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. o) din Ordonanţă.

(2) în cazul utilizatorilor români, dacă se constată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. o) pct. (ii) din Ordonanţă, lipsa rovinietei valabile sau a peajului valabil pentru vehiculul verificat, în baza datelor privind utilizatorul acestuia furnizate de Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule, personalul abilitat aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

(3) în cazul prevăzut la alin. (2), datele furnizate sunt: a) în cazul utilizatorilor persoane fizice:

(i) numele şi prenumele;

(ii) datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal; b)în cazul utilizatorilor persoane juridice: (i) denumirea;

(ii) sediul;

(iii) codul de înregistrare fiscală.

(4) în cazul utilizatorilor români sau străini, dacă se constată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. o) pct. (i) din Ordonanţă, lipsa rovinietei valabile pentru vehiculul verificat, personalul abilitat aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei după identificarea contravenientului.

(5) în cazul utilizatorilor români sau străini, dacă se constată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. o) pct. (i) din Ordonanţă că pentru vehiculul verificat trebuia achitat tariful de trecere iar, la data efectuării controlului, a expirat termenul prevăzut la art. 1 alin. (73) din Ordonanţă, personalul abilitat aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei după identificarea contravenientului.

(6) în situaţia în care prin mijloacele tehnice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. o) pct. (i) din Ordonanţă nu se poate interoga baza de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare sau a tarifului de trecere pentru un anumit vehicul, agentul constatator va realiza o fotografie a vehiculului şi va întocmi un proces-verbal de constatare în care va menţiona locul, data, ora efectuării controlului, numărul de înmatriculare al vehiculului şi imposibilitatea tehnică de interogare a bazei de date, proces-verbal ce va fi înaintat spre semnare şi conducătorului auto al vehiculului.

(7) în cazul prevăzut la alin. (6), la reluarea conexiunii cu baza de date, în cazul în care vehiculul nu deţinea rovinieta valabilă la data efectuării controlului, agentul constatator va întocmi procesul-verbal de constatare a contravenţiei, prin care va aplica sancţiunea.

(8) în cazul prevăzut la alin. (6), la reluarea conexiunii cu baza de date, în cazul în care pentru vehiculul verificat trebuia achitat tariful de trecere iar, la data efectuării controlului, a expirat termenul prevăzut la art. 1 alin. (73) din Ordonanţă, agentul constatator va întocmi procesul-verbal de constatare a contravenţiei, prin care va aplica sancţiunea.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind stabilirea tarifului de trecere înregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. VI alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 30 aprilie 2015, tarifele de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Feteşti şi Cernavodă se încasează prin sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei - SIEGMCR.

Art. 2. - Nivelul tarifelor de trecere prevăzute la art. 1 se stabileşte potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. 5 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din data de 2 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 30 aprilie 2015.

 

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

 

Bucureşti, 28 aprilie 2015.

Nr. 612.

 

ANEXĂ

 

TARIFE DE TRECERE

pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Feteşti şi Cernavodă

 

 

Tipul vehiculului

Numărul de treceri

Tariful

- lei –

(cu TVA inclus)

1

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto - autoturisme

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

1

13,00

2

26,00

20

208,00

2

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, şi maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de

12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

1

47,00

2

94,00

20

818,00

3

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

1

64,00

2

128,00

20

1.114,00

4

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

1

91,00

2

182,00

20

1.584,00

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii SOFIA FACULTAS - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin, (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 4 februarie 2015, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA275 din 16 ianuarie 2015, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea SOFIA FACULTAS - S.R.L., cu sediul social în Oradea, Str. Grădinarilor nr. 13, judeţul Bihor, J05/886/2010, CUI 27144377, F-0014,

a constatat următoarele:

Societatea nu a achitat taxa anuală de menţinere în Registrul furnizorilor în cuantumul şi la termenele legale; astfel, furnizorul de programe educaţionale a încălcat prevederile art. 4 alin. (3) din Normele privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor “nr. 8/2012.

Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina Societăţii SOFIA FACULTAS - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea SOFIA FACULTAS - S.R.L., cu sediul social în Oradea, Str. Grădinarilor nr. 13, judeţul Bihor, J05/886/2010, CUI 27144377, F-0014, cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale, potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 lit. d) din Normele privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2012.

Art. 2. - Furnizorul de programe educaţionale are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi revocarea aprobării şi radierea din Registrul furnizorilor, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea SOFIA FACULTAS - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiara,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 30 martie 2015.

Nr. 610.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii CLEVER WAY TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 4 februarie 2015, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA275 din 16 ianuarie 2015, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea CLEVER WAY TRAINING - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Belşugului nr. 51G, sectorul 6, J40/10254/26.10.2010, CUI 27624308, F-0026,

a constatat următoarele:

Societatea nu a achitat taxa anuală de menţinere în Registrul furnizorilor în cuantumul şi la termenele legale; astfel, furnizorul de programe educaţionale a încălcat prevederile art. 4 alin. (3) din Normele privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2012.

Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina Societăţii CLEVER WAY TRAINING - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea CLEVER WAY TRAINING - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Belşugului nr. 51G, sectorul 6, J40/10254/26.10.2010, CUI 27624308, F-0026, cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale, potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 lit. d) din Normele privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2012.

Art. 2. - Furnizorul de programe educaţionale are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi revocarea aprobării şi radierea din Registrul furnizorilor, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea CLEVER WAYTRAINING - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 30 martie 2015.

Nr. 612.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

DECIZIE

privind sancţionarea asociaţiei APA - ASOCIAŢIA PROFESIONIŞTILOR DIN ASIGURĂRI cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 4 februarie 2015, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA275 din 16 ianuarie 2015, ca urmare a controlului permanent efectuat la asociaţia APA - ASOCIAŢIA PROFESIONIŞTILOR DIN ASIGURĂRI, cu sediul social în Bucureşti, bd. Regina Maria nr. 32, parter, sectorul 4, CUI 27139419, F-0011,

a constatat următoarele:

Societatea nu a achitat taxa anuală de menţinere în Registrul furnizorilor în cuantumul şi la termenele legale; astfel, furnizorul de programe educaţionale a încălcat prevederile art. 4 alin. (3) din Normele privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2012.

Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina asociaţiei APA - ASOCIAŢIA PROFESIONIŞTILOR DIN ASIGURĂRI, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează asociaţia APA- ASOCIAŢI A PROFESIONIŞTILOR DIN ASIGURĂRI, cu sediul social în Bucureşti, bd. Regina Maria nr. 32, parter,

sectorul 4, CUI 27139419, F-0011, cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registru) furnizorilor de programe educaţionale, potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 lit. d) din Normele privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2012.

Art. 2. - Furnizorul de programe educaţionale are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi revocarea aprobării şi radierea din Registrul furnizorilor, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - (1) împotriva prezentei decizii, asociaţia APA - ASOCIAŢIA PROFESIONIŞTILOR DIN ASIGURĂRI poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 30 martie 2015.

Nr. 613.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.