MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 296/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 296         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 30 aprilie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

627/M.25. - Ordin al ministrului afacerilor externe şi al ministrului apărării naţionale privind publicarea textului Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europă şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare privind acordarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea operaţiilor şi exerciţiilor NATO, semnat la Mons, Belgia, la 6 aprilie 2006 şi la 10 aprilie 2006

 

Memorandum de înţelegere (MOU) între Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare privind acordarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea operaţiilor şi exerciţiilor NATO

 

ACTE ALE AUTORITATII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

71. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A

 

72. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L

 

73. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ VEST - S.A

 

74. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 627 din 2 aprilie 2015

MINISTERUL APARARII NAŢIONALE

Nr. M.25 din 17 martie 2015

 

ORDIN

privind publicarea textului Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare privind acordarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea operaţiilor şi exerciţiilor NATO, semnat la Mons, Belgia, la 6 aprilie 2006 şi la 10 aprilie 2006

 

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) şi art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2004 privind procedura de încheiere a înţelegerilor tehnice în domeniul cooperării cu forţele armate străine, precum şi prevederile Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949. cu modificările ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 22/2004, ale Acordului între statele părţi fa Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi ale Protocolului privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952, la care România a aderat prin Legea nr. 362/2004, ale Acordului privind statutul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, ai reprezentanţilor naţionali şi al personalului internaţional, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, şi ale Acordului privind statutul misiunilor şi reprezentanţilor statelor terţe pe lângă Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, încheiat la Bruxelles la 14 septembrie 1994, ratificate prin Legea nr. 540/2004,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 13 şi art. 5 alin. (7 ) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor art. 4 şi ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul afacerilor externe şi ministrul apărării naţionale emit prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare privind acordarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea operaţiilor şi exerciţiilor NATO, semnat la Mons, Belgia, la 6 aprilie 2006 şi la 10 aprilie 2006.

 

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE (MOU)

între Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare privind acordarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea operaţiilor şi exerciţiilor NATO

 

PREAMBUL

 

Guvernul României reprezentat de Ministerul Apărării Naţionale (MOD) şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE) şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (HQ SACT), denumiţi în continuare participanţi:

având în vedere prevederile Tratatului Atlanticului de Nord, încheiat la 4 aprilie 1949, cu precădere articolul 3 al acestuia, având în vedere Documentul-cadru al Parteneriatului pentru Pace, adoptat de şefii de stat şi de guvern, participanţi la întrunirea Consiliului Atlanticului de Nord (Documentul-cadru), la data de 10 ianuarie 1994,

având în vedere prevederile Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace, cu privire la statutul forţelor lor (PfP SOFA) şi ale Protocolului adiţiona, la acest Acord, semnate la 19 iunie 1995,

având în vedere prevederile Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor (NATO SOFA), semnat la 19 iunie 1951,

având în vedere prevederile Protocolului privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord (Protocolul de la Paris), semnat la 28 august 1952,

având în vedere prevederile Protocolului adiţional la Acordul dintre statele-părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor (Protocolul adiţional), semnat la 19 decembrie 1997, având în vedere conceptul desfăşurării forţelor NATO şi a forţelor de coaliţie, aflate sub comanda şi controlul NATO, pe teritoriul României, pe timp de pace, în situaţii de urgenţă, criză şi conflict, în sprijinul operaţiilor NATO,

având în vedere concepţia exerciţiilor şi operaţiilor preconizate a avea loc cu participarea forţelor NATO, ale Parteneriatului pentru Pace (PfP) şi cu ale altor forţe conduse de NATO

şi luând în considerare necesităţile României, denumită în continuare naţiunea gazdă (HN), şi necesităţile Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE) şi ale Comandamentului Suprem Aliat pentru Transformare (HQ SACT), denumite în continuare comandamente strategice,

participanţii au ajuns la următoarea înţelegere:

 

ARTICOLUL 1

Definiţii

 

Pentru scopurile prezentului memorandum de înţelegere şi documentelor conexe se vor utiliza următoarele definiţii:

1.1. forţe - toate componentele unei forţe conduse de NATO, inclusiv personalul, animalele, materialele şi proviziile, precum şi componentele civile ale acestor forţe, aşa cum sunt definite îh NATO SOFA, Protocolul de la Paris şi PfP SOFA. De asemenea, termenul include navele, aeronavele, vehiculele, materialele, tehnica, muniţiile, precum şi resursele necesare mişcării şi transportului aerian, terestru şi maritim, împreună cu serviciile de sprijin al acestora, inclusiv agenţii economici care participă la dislocarea sau susţinerea forţei;

1.2. operaţii NATO - acţiuni militare, inclusiv exerciţii sau desfăşurarea de către forţe a unei misiuni militare strategice, tactice, de deservire, de antrenament sau de ordin administrativ; procesul ducerii luptei, inclusiv atacul, apărarea, dislocarea, aprovizionarea şi manevrele necesare îndeplinirii obiectivelor oricărei lupte sau campanii;

1.3. comandant NATO - un comandant militar din lanţul de comandă NATO;

1.4. organizaţii NATO - comandamente şi unităţi organizate aflate sub comanda şi controlul NATO;

1.5. comandamente internaţionale - comandamente militare internaţionale din structura de comandă NATO integrată. Termenul include detaşamente sau unităţi care pot fi temporar în cadrul comandamentelor;

1.6. comandamente naţionale - comandamentele forţelor naţionale aflate sub comanda şi controlul NATO;

1.7. comandamente multinaţionale - comandamente al căror personal aparţine mai multor naţiuni, înfiinţate prin acordul ţărilor participante şi aflate sub comanda şi controlul NATO;

1.8. naţiuni trimiţătoare (SNs) - acele naţiuni şi comandamente sau elemente ale acestora, care se dislocă pe teritoriul naţiunii gazdă (HN), în sprijinul operaţiilor NATO;

1.9. naţiunea gazdă (HN) - România;

1.10. comandanţi sau comandamente de nivel strategic (SC) - comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi comandantul suprem al Forţelor Aliate pentru Transformare (SACT), ale căror comandamente sunt SHAPE si, respectiv, HQ SACT;

1.11. sprijinul naţiunii gazdă (HNS) - asistenţă cu caracter civil şi militar, acordată în timp de pace, situaţii de urgenţă, criză şi conflict, de către naţiunea gazdă forţelor şi organizaţiilor aliate, care staţionează, operează sau se află în tranzit pe teritoriul, în apele teritoriale sau în spaţiul aerian ale naţiunii gazdă (HN);

1.12. protecţia forţei (FP) - Toate măsurile luate sau mijloacele utilizate pentru minimizarea vulnerabilităţii personalului, instalaţiilor, tehnicii şi operaţiilor împotriva oricărei ameninţări şi în toate situaţiile, pentru protejarea libertăţii de acţiune şi a eficacităţii operaţionale a forţei;

1.13. cheltuieli - acele sume de bani cheltuite pentru înfiinţarea, sprijinul şi susţinerea comandamentelor naţionale, multinaţionale sau internaţionale, a forţelor sau organizaţiilor NATO. Pentru scopurile prezentului MOU şi ale documentelor conexe acestuia:

a) costuri comune NATO. Acele cheltuieli convenite în prealabil să fie în responsabilitatea comună a Alianţei;

b) costuri partajate. Acele cheltuieli convenite în prealabil să constituie responsabilitatea partajată a cel puţin două naţiuni, înţelegerile referitoare la costurile partajate sunt, de obicei, bazate pe o formulă specificată într-un acord tehnic şi/sau aranjamente de implementare întrunită.

c) costuri naţionale directe. Acele cheltuieli considerate a fi în responsabilitatea unei singure naţiuni trimiţătoare (SN);

1.14. finanţare comună NATO - fonduri asigurate de naţiunile NATO şi aprobate a fi puse la dispoziţie din bugetele NATO pentru cheltuielile comune, pe timpul executării operaţiilor sau exerciţiilor specifice;

1.15. notă de aderare (NOA) - un document care indică intenţia unei naţiuni trimiţătoare (SN) de a participa în cadrul aranjamentelor HNS, potrivit prevederilor prezentului MOU, pentru o anumită operaţie condusă de NATO;

1.16. declarare de intenţie (SOI) - un document care indică intenţia unei naţiuni trimiţătoare (SN) de a participa în cadrul aranjamentelor HNS, potrivit prevederilor prezentului MOU, cu formularea anumitor rezerve Naţiunea gazdă va confirma în ce măsură rezervele respective sunt acceptabile pentru acordarea sprijinului naţiunii gazdă (HNS);

1.17. acord tehnic (TA) - un document bilateral subsecvent specific unei anumite operaţii conduse de NATO în acest document sunt detaliate responsabilităţile şi procedurile pentru acordarea sprijinului naţiunii gazdă (HNS), de către naţiunea gazdă (HN), comandantului NATO şi naţiunilor trimiţătoare (SNs);

1.18. aranjament de implementare întrunită (JIA) - un document bilateral subsecvent, în care se stabileşte angajamentul participanţilor semnatari privind furnizarea şi primirea sprijinului naţiunii gazdă (HNS). Documentul include informaţii detaliate privind sprijinul solicitat şi pus la dispoziţie, procedurile de implementare locale specifice şi detaliile privind rambursarea sau condiţiile de plată;

1.19. Comitetul director întrunit pentru acordarea sprijinului naţiunii gazdă (JHNSSC) - un comitet înfiinţat ad hoc şi prezidat în comun de către naţiunea gazdă (HN) şi comandantul NATO. Comitetul este compus din reprezentanţii autorizaţi ai tuturor naţiunilor trimiţătoare (SNs), naţiunii gazdă (HN) şi comandantul NATO şi se va întruni pentru coordonarea aranjamentelor necesare pentru acordarea sprijinului naţiunii gazdă (HNS) - acorduri tehnice (TAs) şi aranjamente de implementare întrunită (JIAs);

1.20. locaţii operaţionale - locaţii situate pe teritoriul naţiunii gazdă (HN), utilizate pentru acordarea sprijinului operaţional şi/sau logistic al forţelor în cadrul unei operaţii conduse de NATO. În aceste locaţii sunt constituite detaşamente ale unui comandament strategic, aflate sub comanda şi controlul comandantului NATO.

1.21. Dacă termenilor utilizaţi nu li s-a stabilit un înţeles în textul prezentului memorandum de înţelegere (MOU), aceştia au înţelesul specificat în “Glosarul NATO de termeni şi definiţii (AAP-6)”.

 

ARTICOLUL 2

Scop

 

2.1. Scopul prezentului memorandum de înţelegere (MOU) este de a reglementa politica şi procedurile pentru stabilirea locaţiilor operaţionale şi acordarea HNS sau sprijinul forţelor NATO de către naţiunea gazdă (HN), pe timpul operaţiilor NATO.

2.2. Prezentul memorandum de înţelegere (MOU) şi documentele conexe sunt destinate a constitui un fundament pentru planificarea, de către autorităţile competente ale naţiunii gazdă (HN) şi de către comandantul NATO, a operaţiilor conduse de NATO. Aceste misiuni includ cazurile în care forţele dislocabile au fost identificate şi cazurile în care aceste forţe urmează să fie identificate.

 

ARTICOLUL 3

Domeniu de aplicare şl aranjamente generale

 

3.1. Prevederile NATO SOFA sau PfP SOFA, ale Protocolului de la Paris şi ale Protocolului adiţional, precum şi cele ale oricăror altor acorduri relevante, aflate în vigoare între comandamentele/comandanţii strategici (SC) şi naţiunea gazdă (HN) se vor aplica tuturor operaţiilor NATO.

3.2. Naţiunea gazdă (HN) recunoaşte locaţiile operaţionale stabilite prin aplicarea prezentului memorandum de înţelegere (MOU) ca detaşamente ale comandamentului/comandantului strategic (SC) care le înfiinţează şi că acţiunile acestor detaşamente sunt întreprinse de către SC. Locaţiile operaţionale vor fi identificate în documentele conexe. Aranjamentele privind comanda şi controlul vor fi menţionate în planurile operaţionale aplicabile.

3.3. Acest memorandum de înţelegere (MOU) corespunde doctrinei şi politicii NATO şi constituie un fundament pentru acordarea sprijinului naţiunii gazdă (HNS),

3.4. Naţiunea gazdă (HN) va acorda sprijin forţelor desfăşurate în operaţii conduse de NATO într-un spectru cât mai extins, în limita resurselor disponibile şi ţinând cont de limitările practice determinate de circumstanţe obiective. Detaliile privind acest sprijin vor fi precizate în documentele conexe.

3.5. Prevederile acestui memorandum de înţelegere (MOU) se vor aplica în timp de pace, situaţii de urgenţă, criză şi conflict sau în perioade de tensiune internaţională, după cum consideră, de comun acord, naţiunea gazdă (HN) şi autorităţile NATO.

3.6. Concomitent cu încurajarea naţiunilor trimiţătoare (SNs) de a participa la operaţiile conduse de NATO şi de a accepta prevederile prezentului memorandum de înţelegere (MOU) ca document de bază pentru acordarea sprijinului naţiunii gazdă (HNS), naţiunea gazdă (HN) poate invoca, de la caz la caz, şi acordurile bilaterale încheiate separat cu anumite naţiuni.

3.7. Naţiunea gazdă (HN) şi comandanţii/comandamentele strategice (SC) pot desemna reprezentanţi care să negocieze documentele conexe în sprijinul şi pentru detalierea prevederilor acestui memorandum de înţelegere (MOU).

3.8. Operaţiile conduse de NATO, potrivit acestui memorandum de înţelegere (MOU), pot necesita operaţii aeriene de sprijin multinaţional prin utilizarea de aeronave cu aripă fixă şi elicoptere, iar în cazul porturilor, de nave comerciale şi militare de sprijin. Naţiunea gazdă (HN) consimte ca mişcarea unor astfel de aeronave, elicoptere, nave şi echipajele lor pe teritoriul său să aibă loc în baza unei autorizări generale, pe durata operaţiei. Naţiunea gazdă (HN) va administra/controla toate aspectele unei asemenea autorizări.

 

ARTICOLUL 4

Documente de referinţă

 

            Documentele de referinţă, care pot fi aplicabile acestui memorandum de înţelegere (MOU), sunt cuprinse în anexa A.

 

ARTICOLUL 5

Responsabilităţi

 

Potrivit prevederilor prezentului memorandum de înţelegere (MOU) se definesc următoarele responsabilităţi:

5.1 Naţiunea gazdă:

a) În cazul apariţiei unor modificări, pe timpul elaborării documentelor conexe acestui memorandum de înţelegere (MOU) şi ulterior finalizării respectivelor documente, naţiunea gazdă (HN) îl va înştiinţa din timp pe respectivul comandant NATO cu privire la disponibilitatea sau la lipsa capabilităţilor HNS. Naţiunea gazdă (HN) ia notă că planificatorii NATO se bazează pe documentele conexe elaborate în sprijinul acestui MOU şi că aceştia solicită înştiinţarea din vreme despre modificările survenite la facilităţile planificate şi la capabilităţile naţionale.

b) În vederea acordării sprijinului, naţiunea gazdă (HN) va încheia aranjamentele necesare cu sursele de sprijin, inclusiv cele civile şi comerciale. Sprijinul comercial va fi obţinut prin derularea unei proceduri de achiziţie, prin licitaţie, la preţurile cele mai mici.

c) Naţiunea gazdă (HN) va ţine evidenţa administrativă şi financiară necesară derulării procesului de rambursare către aceasta a sumelor cheltuite pentru resursele puse la dispoziţia forţelor. Evidenţele care reflectă tranzacţiile finanţate din bugetele NATO vor fi puse la dispoziţia NATO, la cerere, în scopul efectuării auditului.

d) Calitatea bunurilor şi serviciilor furnizate de către naţiunea gazdă (HN) va corespunde detaliilor precizate în documentele conexe ale acestui memorandum de înţelegere (MOU).

e) Naţiunea gazdă (HN) va menţine controlul asupra propriilor resurse destinate sprijinului naţiunii gazdă (HNS), cu excepţia cazului în care se renunţă la exercitarea acestui control.

f) Naţiunea gazdă (HN) va asigura, înainte de orice operaţie condusă de NATO, o listă de preţuri pentru produsele şi serviciile specifice sprijinului naţiunii gazdă (HNS) solicitat sau identificat.

g) Naţiunea gazdă (HN) va invita naţiunile trimiţătoare (SNs) să accepte prevederile acestui memorandum de înţelegere (MOU) prin notă de aderare (NOA) sau prin declaraţie de intenţie (SOI).

h) Naţiunea gazdă (HN) va asigura procedurile necesare pentru acordarea sprijinului medical pentru naţiunile trimiţătoare (SNs), inclusiv lista punctelor de contact (POCs) pe linie medicală.

i) Personalul şi structurile militare ale naţiunii gazdă (HN) vor asigura, prin coordonare cu comandantul NATO, asistenţă medicală şi stomatologică forţei, în aceleaşi condiţii în care aceasta este asigurată militarilor naţiunii gazdă (HN).

j) Pe timpul elaborării documentelor conexe memorandumului de înţelegere (MOU), naţiunea gazdă (HN) va pune la dispoziţia comandantului NATO copii ale reglementărilor din domeniul sanitar, al protecţiei şi siguranţei, protecţiei mediului şi agriculturii care pot fi aplicate operaţiilor conduse de NATO, precum şi ale reglementărilor în domeniul depozitării, mişcării sau distrugerii materialelor periculoase.

5.2. Comandantul NATO:

a) Comandantul NATO va dispune ca documentele conexe memorandumului de înţelegere (MOU) să precizeze cât mai exact posibil tipul, cantitatea şi calitatea sprijinului solicitat. Seva avea în vedere că misiunea şi structura forţei nu pot fi precizate înainte de stabilirea acestora în Planul operaţiei (OPLAN), în Ordinul operaţiei (OPORD) sau în Ordinul exerciţiului (EXOPORD). Comandantul NATO va pune la dispoziţia naţiunii gazdă (HN), cât mai din vreme, informaţiile suplimentare necesare planificării.

b) Comandantul NATO va înştiinţa din vreme naţiunea gazdă (HN) despre orice modificare a circumstanţelor şi va propune, după caz, modificarea documentelor conexe.

c) Comandantul NATO va stabili dacă este disponibilă finanţarea comună şi care sunt cerinţele eligibile, în acest sens.

d) Comandantul NATO va stabili ordinea priorităţilor pentru cerinţele asociate sprijinului naţiunii gazdă (HNS) şi va aproba lista de preţuri pentru costurile comune.

e) Comandantul NATO va asigura rambursarea financiară către naţiunea gazdă (HN), pentru cheltuielile realizate prin finanţare comună. În toate celelalte cazuri, comandantul NATO va sprijini cât mai mult posibil îndeplinirea obligaţiilor financiare existente între naţiunile trimiţătoare (SNs) şi naţiunea gazdă (HN).

f) Dacă cerinţele naţiunii trimiţătoare (SN) privind resursele contravin priorităţilor privind distribuirea ale comandantului NATO, acesta va rezolva contradicţia cu naţiunea trimiţătoare (SNs) implicată.

g) Comandantul NATO va identifica personalul şi orice alte cerinţe pentru funcţionarea locaţiilor operaţionale care vor fi stabilite pe teritoriul naţiunii gazdă (HN).

h) Comandantul NATO va facilita standardizarea cerinţelor de sprijin şi a costurilor pe timpul negocierilor şi/sau la întrunirea Comitetului director întrunit pentru acordarea sprijinului naţiunii gazdă (JHNSSC).

5.3. Naţiunile trimiţătoare (SNs)

a) Naţiunile trimiţătoare (SNs) pot alege să participe în structura şi la procedurile de sprijin HNS prin acceptarea prevederilor acestui memorandum de înţelegere (MOU) printr-o notă de aderare (NOA) sau prin semnarea unei declaraţii de intenţie (SOI), pentru o anumită operaţie NATO.

b) Naţiunile trimiţătoare (SNs) vor notifica cerinţele de sprijin HNS către naţiunea gazdă (HN) şi către comandantul NATO responsabil.

c) Pentru cerinţele privind costurile naţionale directe, de regulă, naţiunea trimiţătoare (SN) va participa la negocierile pentru acordarea sprijinului naţiunii gazdă (HNS) pe timpul întrunirii Comitetului director întrunit pentru acordarea sprijinului naţiunii gazdă (JHNSSC) sau vor contacta direct naţiunea gazdă (HN), dacă nu a fost înfiinţat Comitetul director întrunit pentru acordarea sprijinului naţiunii gazdă (JHNSSC). Naţiunile trimiţătoare (SNs) vor asigura plata directă sau rambursarea către naţiunea gazdă (HN) numai pentru serviciile furnizate din surse militare în cadrul sprijinului naţiunii gazdă (HNS), dacă nu sunt utilizate, de comun acord, alte proceduri de plată. Prin aranjamente contractuale încheiate între naţiunea gazdă (HN) şi naţiunile trimiţătoare (SNs), sprijinul furnizat din resurse comerciale sau civile va fi plătit direct de către naţiunile trimiţătoare (SNs).

d) în cazul înfiinţării Comitetului director întrunit pentru acordarea sprijinului naţiunii gazdă (JHNSSC), naţiunile trimiţătoare (SNs) vor asigura personalul autorizat pentru participarea la discuţiile referitoare la sprijinul naţiunii gazdă (HNS).

e) Naţiunile trimiţătoare (SNs) vor informa naţiunea gazdă (HN) şi comandantul NATO despre modificările survenite în privinţa cerinţelor de sprijin al naţiunii gazdă (HNS) şi vor trimite cerinţele revizuite de sprijin HNS şi/sau rapoarte de situaţie

f) Naţiunile trimiţătoare (SNs) sunt responsabile pentru costurile oricăror servicii civile medicale sau stomatologice furnizate de către naţiunea gazdă (HN).

g) Naţiunile trimiţătoare (SNs) trebuie să respecte reglementările şi procedurile naţiunii gazdă (HN) în domeniul sanitar, al protecţiei şi siguranţei, protecţiei mediului şi agriculturii care au fost precizate pentru locaţiile operaţionale, precum şi orice reglementări ale naţiunii gazdă (HN) privind depozitarea, mişcarea sau distrugerea materialelor periculoase.

 

ARTICOLUL 6

Prevederi financiare

 

6.1. Prin acord bilateral şi/sau prin convenţie internaţională, activităţile asociate comandamentelor internaţionale, locaţiilor operaţionale, navelor, aeronavelor, vehiculelor deţinute sau închiriate de NATO, precum şi carburanţii - lubrifianţii şi forţele puse la dispoziţia NATO vor fi scutite de taxe, dobânzi, speze şi de alte impozite sau taxe similare.

6.2. Protocolul de la Paris, Protocolul adiţional şi dreptul cutumiar internaţional referitor la imunităţile şi privilegiile comandamentelor aliate vor fi aplicate oricăror comandamente internaţionale, elementelor de comandamente, detaşamentelor care pot fi desfăşurate pe teritoriul naţiunii gazdă (HN) pentru executarea unei operaţii conduse de NATO.

6.3. Atunci când nu există posibilitatea scutirii totale de taxe, dobânzi, speze şi de alte impozite sau taxe similare, acestea nu vor fi mai mari decât cele aplicate forţelor armate ale naţiunii gazdă (HN). Toate cheltuielile vor trebui efectuate cu minimum de cerinţe de ordin administrativ.

6.4. tranzacţiile financiare, inclusiv transferul de fonduri şi crearea de conturi bancare, la orice bancă privată sau de stat, trebuie efectuate fără perceperea de taxe, comisioane ori impozite.

6.5. Aranjamentele financiare finale, în special cele legate de finanţarea comună NATO, vor putea fi stabilite chiar înainte de începerea unei operaţii NATO. Toate aranjamentele financiare negociate în prealabil trebuie totuşi considerate ca responsabilităţi financiare maximale ale NATO. Costurile care nu au fost aprobate în prealabil a face obiectul finanţării comune NATO nu vor primi finanţare comună NATO.

6.6 Documentele conexe vor constitui baza iniţială a estimărilor de costuri şi vor servi ca bază pentru clasificarea cheltuielilor în cheltuieli comune NATO, dacă e cazul, costuri partajate sau costuri naţionale directe.

6.7. în cazul în care comandantul NATO stabileşte că anumite costuri sunt eligibile şi fac obiectul finanţării comune NATO, din alocaţii bugetare aprobate, comandamentul/ comandantul strategic (SC) va autoriza finanţarea comună a acelor cheltuieli, care vor fi plătite direct sau rambursate naţiunii gazdă (HN).

6.8. Când anumite cheltuieli sunt repartizate mai multor naţiuni, aceste cheltuieli pot fi indicate drept costuri partajate şi pot fi suportate în comun, prin acordul naţiunilor implicate, aplicându-se o formulă de partajare a costurilor, aprobată prin Acord tehnic (TA) sau prin alte documente conexe.

6.9. Spezele pentru materialele şi serviciile civile şi militare furnizate de naţiunea gazdă (HN) nu vor fi percepute la niveluri mai mari decât cele la care sunt percepute forţelor armate ale naţiunii gazdă (HN) şi nu vor include suprataxe de ordin administrativ sau TVA, dar pot reflecta ajustări de preţ datorate unor programe, puncte de livrare ori unor considerente similare. Rambursarea nu va fi efectuată în cazul sprijinului executat de personal militar.

6.10. Comandantul NATO şi naţiunile trimiţătoare (SNs) pot încheia direct contracte cu furnizorii comerciali pentru materiale, servicii sau alt tip de sprijin.

6.11. Vehiculele deţinute de NATO şi vehiculele militare ale naţiunilor trimiţătoare (SN) sunt asigurate şi pot fi utilizate fără asigurare comercială.

6.12. Exceptând cazul unei solicitări exprese, transmisă în prealabil de către un reprezentant autorizat, şi exceptând faptul că naţiunea gazdă (HN) acceptă să îşi asume responsabilitatea plăţii pentru costuri, aceasta nu va fi angajată cu obligaţii financiare, nici din partea comandantului NATO şi nici din cea a naţiunilor trimiţătoare (SNs). În plus, nicio finanţare nu va fi angajată până când comandamentul/comandantul strategic (SC) sau naţiunile trimiţătoare (SNs), după caz, nu aprobă documentele doveditoare relevante şi nu dispun aplicarea acestora.

6.13. Finanţarea nu face obiectul acestui memorandum de înţelegere (MOU), iar acest document nu impune o obligaţie specifică de finanţare, nici din partea comandantului NATO, nici din cea a naţiunilor trimiţătoare (SNs). Aranjamentele financiare detaliate şi procedurile de rambursare vor fi precizate în documentele conexe.

6.14. înfiinţarea de locaţii operaţionale în sprijinul operaţiei NATO nu implică activităţi de construcţie sau reabilitare a infrastructurii.

 

ARTICOLUL 7

Aspecte juridice

 

7.1. Comandamentul/Comandantul strategic (SC) va îndeplini sau poate delega îndeplinirea unor activităţi juridice necesare pentru executarea misiunilor, inclusiv prin, dar fără a se limita la exercitarea capacităţii de a încheia contracte, de a îndeplini proceduri legale sau administrative şi de a achiziţiona ori înstrăina proprietăţi.

7.2. Statutul forţelor desfăşurate pe teritoriul naţiunii gazdă (HN) va fi stabilit potrivit NATO SOFA sau PfP SOFA, Protocolului de la Paris şi/sau Protocolului adiţional.

7.3. Tehnica, proviziile, produsele şi materialele temporar importate pe sau exportate de pe teritoriul naţiunii gazdă (HN), pentru o operaţie NATO, sunt scutite de orice impuneri, taxe şi impozite. În acest sens vor fi stabilite proceduri vamale specifice, după caz, în conformitate cu NATO SOFA sau PfP SOFA, Protocolul de la Paris şi Protocolul adiţional.

7.4. Pretenţiile civile care nu rezultă din contracte, formulate în urma executării memorandumului de înţelegere (MOU) sau în legătură cu acesta, vor fi rezolvate în conformitate cu prevederile din NATO SOFA ori PfP SOFA.

7.5. Pretenţiile civile rezultate din contracte vor fi soluţionate de către naţiunea gazdă (HN) conform reglementărilor referitoare la contractele publice şi în concordanţă cu legislaţia sa, cu rambursare, după caz, de către comandantul NATO sau naţiunea trimiţătoare (SN).

 

ARTICOLUL 8

Protecţia forţei (FP)

 

8.1. O protecţie a Forţei (FP) cuprinzătoare şi efectivă va fi planificată pentru comandamentele statice, operaţiile, antrenamentele şi exerciţiile NATO şi va fi detaliată, după caz, în planurile operaţionale (OPLANs), planurile exerciţiilor (EXPIs) sau prin acorduri suplimentare. Protecţia forţei (FP) va fi aplicată în conformitate cu politica şi procedurile NATO şi în conformitate cu NATO sau PfP SOFA. În nicio situaţie protecţia Forţei (FP) solicitată sau furnizată nu va fi contrară NATO sau PfP SOFA ori legislaţiei naţiunii gazdă (HN).

8.2. După caz, naţiunea gazdă (HN) va informa naţiunea trimiţătoare (SN) şi comandantul NATO despre măsurile acesteia propuse pentru protecţia forţei (FP), limite şi restricţii,

8.3. După caz, fiecare naţiune trimiţătoare (SN) este responsabilă de identificarea şi trimiterea cerinţelor proprii de protecţie a forţei (FP) şi a limitărilor în acest domeniu, către naţiunea gazdă (HN) şi comandantul NATO.

8.4. în plus faţă de responsabilităţile de protecţie a forţei (FP), detaliate în politica şi procedurile de protecţie a forţei NATO (NATO FP), comandantul NATO e responsabil de coordonarea tuturor acţiunilor de protecţie a forţei solicitate şi asigurate de către naţiunea gazdă (HN) şi naţiunile trimiţătoare (SN), după caz, în protecţia Forţei.

 

ARTICOLUL 9

Securitatea şi transmiterea informaţiilor

 

9.1. Participanţii şi naţiunile trimiţătoare (SNs) se vor conforma procedurilor NATO de securitate pentru păstrarea, manipularea, transmiterea şi securizarea tuturor materialelor clasificate deţinute, utilizate, create, furnizate sau schimbate.

9.2. Informaţiile furnizate, cu titlu confidenţial, de către participanţi, precum şi informaţiile cu titlu confidenţial emise de către participanţi sau de către o naţiune trimiţătoare (SN) ce necesită confidenţialitate îşi vor păstra nivelul de clasificare original sau vor fi clasificate, astfel încât să asigure un nivel de protecţie împotriva eventualelor dezvăluiri, echivalent cu cel solicitat de celălalt participant sau de respectiva naţiune trimiţătoare (SN).

9.3. Fiecare participant şi naţiune trimiţătoare va întreprinde toate demersurile legale pentru a împiedica dezvăluirea oricăror informaţii schimbate cu titlu confidenţial, exceptând cazul în care celălalt participant şi/sau naţiunile trimiţătoare (SNs) consimt la o asemenea dezvăluire.

9.4. Pentru a contribui la asigurarea protecţiei dorite, fiecare participant sau naţiune trimiţătoare (SN) va marca informaţiile furnizate celorlalţi ca fiind cu titlu confidenţial, cu o “legendă” indicând originea tor, nivelul de clasificare, condiţiile de diseminare, faptul că informaţiile au legătură cu o anumită operaţie NATO şi că sunt furnizate cu titlu confidenţial.

9.5. Vizitele personalului vor fi programate în conformitate cu procedurile precizate în OM (2002)49 amendat.

 

ARTICOLUL 10

Intrarea în vigoare, durata şi încetarea valabilităţii

 

10.1. Prezentul memorandum de înţelegere (MOU) va intra în vigoare la data ultimei semnături şi va rămâne în vigoare CU excepţia denunţării de către unul dintre participanţi, prin notificarea, în scris, cu 6 luni înainte, a celorlalţi participanţi.

10.2. Prevederile articolelor 6, 7 şi 9 vor rămâne în vigoare în cazul retragerii vreunui participant sau în cazul încetării valabilităţii prezentului memorandum de înţelegere (MOU), până când sunt îndeplinite toate obligaţiile în curs. Naţiunile trimiţătoare (SNs) îşi vor îndeplini obligaţiile, în cazul unei eventuale denunţări sau retrageri.

 

ARTICOLUL 11

Modificare şi interpretare

 

11.1. Prezentul memorandum de înţelegere (MOU) poate fi amendat, în scris, prin consimţământul tuturor participanţilor.

11.2. Eventualele divergenţe privind interpretarea şi aplicarea prezentului memorandum de înţelegere (MOU) vor fi rezolvate prin consultări între participanţi, la cel mai scăzut nivel posibil, şi nu vor fi înaintate niciunei instanţe naţionale ori internaţionale sau unei terţe părţi spre soluţionare.

11.3. Prezentul memorandum de înţelegere (MOU) este semnat în 3 exemplare fiecare în limbile română şt engleză.

11.4. în caz de diferenţe de traducere sau interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Cele menţionate mai sus reprezintă înţelegerea la care s-a ajuns între Guvernul României, Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Aliat pentru Transformare asupra chestiunilor avute în vedere.

 

Pentru Guvernul României

General de brigadă,

Nicolae Vladimir Dohotariu

Funcţia/Gradul

Pentru Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa

şi Comandamentul Aliat pentru Transformare

General, GE- A Rainer Schuwirth,

şef de stat major

Funcţia/Gradul

Data: 10 aprilie 2006

Locul: -

Data: 6 aprilie 2006

Locul: Mons, Belgia

 

ANEXA A

 

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

 

A. Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la 4 aprilie 1949

B. Documentul-cadru al Parteneriatului pentru Pace, adoptat de şefii de stat şi Guvern participanţi la întrunirea Consiliului Atlanticului de Nord (Document-cadru), semnat la 10 ianuarie 1994

C. Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor (NATO SOFA), semnat la 19 iunie 1951

D. Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor (NATO/PfP SOFA), semnat la 19 iunie 1995

E. Protocolul adiţional la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor (Protocolul adiţional), semnat la 19 decembrie 1997

F. Protocol privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord (Protocolul de la Paris), datat 28 august 1952

G. MC 319/2[1] - Principii şi politici NATO pentru logistică

H. MC 334/1 - Principii şi politici NATO pentru sprijinul naţiunii gazdă (HNS)

I. STANAG-uri NATO aplicabile şi directive de politică pentru sprijinul logistic, protecţia forţei şi rambursarea financiară

J. AJP-4.5 (A) - publicaţie întrunită interaliată pentru doctrina şi procedurile sprijinului naţiunii gazdă (HNS)

K. CM (2002) 50 - măsuri de protecţie pentru organismele civile şi militare NATO, forţele desfăşurate şi instalaţii (dotări) împotriva ameninţărilor teroriste

L. Directiva 80-25 Bi-SC de protecţie a forţei, 1 ianuarie 2003

M. Îndrumar Bi-SC de planificare funcţională pentru protecţia forţei

N. AAP-6 - glosar de termeni

O. C-M (2002)49, Securitatea în cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord.

 

ANEXAB

 

Model de notă de aderare (NOA)/Declaraţie de intenţie (SOI)

 

NOTĂ DE ADERARE/DECLARAŢIE DE INTENŢIE

de a participa la sprijinul naţiunii gazdă şi la responsabilităţile financiare şi de altă natură stabilite în România (HN) pentru operaţia/exerciţiul ………….

 

Republica/Regatul/Guvernul/Ministerul ………………………………………….  din (SN),

reprezentat(ă) de către ………………………………

potrivit deciziei ca armata sa să participe la operaţia/exerciţiul …………………………………..

considerând conceptul general de operaţie/exerciţiu NATO/PfP din cadrul doctrinei NATO şi dorind să participe la aranjamentele cu privire la sprijinul naţiunii gazdă şi financiare şi alte responsabilităţi ale  (naţiunea gazdă), comandantului NATO (inseraţi numele respectiv) şi altor naţiuni trimiţătoare (SNs) relativ la sprijinul acestor armate pe timpul operaţiei/exerciţiului,

ALEGE SĂ PARTICIPE LA ŞI SĂ FIE DE ACORD CU PREVEDERILE STIPULATE ÎN:

“Memorandumul de înţelegere între …………………………………………………………………. (naţiunea gazdă) şi comandantul NATO (inseraţi numele respectiv) privind furnizarea sprijinului naţiunii gazdă pe timpul operaţiei/exerciţiului ……………………………………” care a intrat în vigoare în data de 

după cum urmează:

ca naţiune trimiţătoare pentru planificarea, pregătirea operaţiei/exerciţiului [şi scenariul exerciţiului] prin mai sus-menţionatul MOU [în cazul în care trebuie declarate anumite condiţii ar putea fi adăugate următoarea formulare la propoziţie: “cu următoarele rezerve”, apoi, după două puncte se vor formula rezervele].

Pentru Guvernul …………………………………….  (SN)

……………………………………………………….

……………………………………………………….

 

Data:  …………………………………

 

NOTĂ:

Această parte e necesară doar dacă naţiunea trimiţătoare trimite declaraţia de intenţie (SOI) cu rezerve. Apoi, HN trebuie să aprobe acele rezerve prin semnarea SOI şi returnarea acesteia la SN pentru confirmare.

 

Naţiunea gazdă va/nu va furniza sprijin armatei Guvernului   (SN)

participantă la operaţie/exerciţiu conform prevederilor MOU privind HNS şi rezervelor (SN).

 

Pentru Guvernul…………………………………….  (HN)

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Data:  …………………………………

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1 c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru anul 2015, conform anexei nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Comercială GAZ NORD EST- S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor finali ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială GAZ NORD EST- S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 7. - Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 66/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 14 aprilie 2015.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 71.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizate de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

31.374

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

11,17

Venitul total unitar

lei/MWh

10,14

Rata de creştere a eficienţei economice

 

0,74%

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizate de Societatea Comercială GAZ NORD EST - SA pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

31 183

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

11,24

Venitul total unitar

lei/MWh

7,52

 

ANEXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizate de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

31 200

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

12,17

Venitul total unitar

Iei/MWh

3,60

 

ANEXA Nr. 1.d

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizate de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

21.850

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

4,35

Venitul total unitar

Iei/MWh

5,78

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A.

 

Categoria da clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

3,80

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

3,46

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

3,29

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

2,77

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

79,68

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

78,90

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

78,51

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

77,35

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate  de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin, (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. pentru primul an al cetei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea NOVA POWER & GÂS - S.R.L. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. pentru anul 2015, conform anexei nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 7. - Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 8. - La data intrării În vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEN GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 25 august 2011, cu modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 137/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TEN GAZ - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEN GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 27 noiembrie 2014.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 72.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

33.648

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

34,51

Venitul total unitar

lei/MWh

43,04

Rata de creştere a eficienţei economice

 

6,67%

 

ANEXA Nr.1b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

42.605

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

32,91

Venitul total unitar

lei/MWh

40,30

 

ANEXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

44.451

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

32,07

Venitul total unitar

lei/MWh

44,18

 

ANEXA Nr. 1.d

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

13.800

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

8,14

Venitul total unitar

lei/MWh

8,79

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale realizată de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

46,65

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

45,85

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

44,26

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

43,52

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

41,86

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria da clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

124,03

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

122,40

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ VEST - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ VEST - S.A. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ VEST - S.A. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ VEST - S.A. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială GAZ VEST - S.A. pentru anul 2015, conform anexei nr. 1 d, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Comercială GAZ VEST - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor finali ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială GAZ VEST - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi TVA.

Art. 7. - Societatea Comercială GAZ VEST - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. GAZ VEST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ VEST- S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ VEST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 73.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizate de Societatea Comercială GAZ VEST - SA pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

339.166

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

30,13

Venitul total unitar

lei/MWh

39,38

Rata de creştere a eficienţei economice

 

6,89%

 

ANEXA Nr.1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizate de Societatea Comercială GAZ VEST - S.A. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

346.963

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

28,84

Venitul total unitar

lei/MWh

38,21

 

ANEXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizate de Societatea Comercială GAZ VEST - S.A. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

358.500

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

28,25

Venit total unitar

lei/MWh

40,45

 

ANEXA Nr. 1.d

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizate de Societatea Comercială GAZ VEST - S.A. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

121.000

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

5,24

Venitul total unitar

lei/MWh

5,89

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ VEST - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

43,31

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

42,07

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

39,68

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

38,80

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

38,14

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

120,69

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

119,14

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

116,19

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor finali ale căror focuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 7. - Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - SA va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2015.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1 .b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1 .c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. pentru anul 2015, conform anexei nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Comercială MEGACONSTRUCT- S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 74.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizate de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

218.482

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

24,52

Venitul total unitar

lei/MWh

27,60

Rata de creştere a eficienţei economice

 

15,67 %

 

ANEXA Nr.1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizate de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

281.129

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

27,30

Venitul total unitar

lei/MWh

25,76

 

ANEXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizate de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

318.000

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

33,61

Venitul total unitar

lei/MWh

35,49

 

ANEXA Nr. 1.d

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizate de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

87.970

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

7,23

Venitul total unitar

lei/MWh

8,04

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

37,38

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

36,27

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

35,05

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

34,79

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

34,33

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectai în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

116,09

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

114,38

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

112,68

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.