MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 299/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 299         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 30 aprilie 2015

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

9. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

 

278. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

493/198. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

723. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

 

860. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 în anul 2015, Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 “Sprijin pentru doctoranzi”, domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, şi Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 188 “Oportunităţi integrate de diminuare a părăsirii timpurii a şcolii”, domeniul major de intervenţie 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

22. - Hotărâre privind aprobarea Procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

 

Având în vedere că anul acesta se împlinesc 70 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, iar ultimii supravieţuitori ai acestui eveniment istoric au vârste deosebit de înaintate, dispariţia pe cale naturală fiind una accelerată,

ţinând cont că la data de 29 aprilie se sărbătoreşte Ziua Veteranilor de Război, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 164/2015 anul 2015 a fost declarat “Anul Veteranilor de Război”,

luând în considerare faptul că rentele acordate veteranilor de război nu au fost reanalizate de la adoptarea legii de referinţă, iar cheltuielile cu servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi îngrijiri medicale la domiciliu sunt considerabile, iar rata inflaţiei a redus foarte mult puterea de cumpărare a acestei categorii de persoane,

având în vedere faptul că lipsa unei forme de sprijin adecvate are efecte negative ireversibile,

pentru formarea şi promovarea unei culturi educaţionale adecvate a tineretului, în spiritul solidarităţii şi camaraderiei faţă de cei care au făcut sacrificii enorme pentru patrie,

întrucât neprezentarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea consecinţe negative asupra persoanelor aflate în această situaţie, a căror vârstă înaintată necesită asigurarea de îndată a unor condiţii adaptate cerinţelor individuale, pe care nu şi le pot asigura din cauza veniturilor insuficiente,

luând în considerare impactul pe care îl au actele de vitejie şi sacrificiile veteranilor de război, faţă de care societatea contemporană are datoria de a cinsti, în timpul vieţii, faptele lor eroice săvârşite pe câmpul de luptă,

având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, necesitând adoptarea de măsuri imediate, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Veteranii de război, cărora le-au fost acordate ordine şi medalii pentru faptele de arme săvârşite pe câmpul de luptă, beneficiază de următoarele drepturi, dacă nu le-au primit prin alte legi de împroprietărire de la data decorării până în prezent şi dovedesc cu acte legale dreptul solicitat:

a) cei decoraţi cu Ordinul Mihai Viteazul sau Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler:

- Împroprietărirea cu un lot de 5 ha teren agricol, din rezerva creată conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în localitatea de domiciliu sau un loc de casă de 500 m2 în municipiul, oraşul sau comuna în care domiciliază decoratul;

- cei decoraţi cu Ordinul Mihai Viteazul, de o rentă lunară echivalentă cu 1,75 solde de bază ale unui sublocotenent, solda de bază fiind compusă din solda de grad şi solda de funcţie la minim;

- cei decoraţi cu Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler, de o rentă lunară echivalentă cu 1,75 solde de grad ale unui sublocotenent;

b) cei decoraţi cu Ordinul Steaua României cu spade şi panglică de Virtute Militară sau cu Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, Ordinul Coroana României cu spade şi panglică de Virtute Militară sau Ordinul Coroana României cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militară de Război, Medalia Virtutea Maritimă, Medalia Virtutea Aeronautică sau Medalia Aeronautică, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Bărbăţie şi Credinţă cu

spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar; precum şi Medalia Virtutea Ostăşească, numai dacă aceasta a fost conferită pentru fapte de arme săvârşite pe câmpurile de luptă ale primului sau celui de-al Doilea Război Mondial ori pentru servicii deosebite aduse armatei în timp de război, în conformitate cu prevederile art. 1:

- împroprietărirea cu 500 m2 pentru loc de casă în municipiul, oraşul sau comuna în care domiciliază sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu 1 ha teren arabil în extravilan.

Cei decoraţi cu ordinele sau medaliile prevăzute la lit. b) beneficiază de o rentă lunară echivalentă cu 1,3 solde de grad ale unui sublocotenent.

Veteranii de război care, din cauza deficitului de teren în localităţile unde domiciliază sau în alte localităţi, nu au putut fi împroprietăriţi conform legii vor fi despăgubiţi cu o sumă ce reprezintă contravaloarea terenului la care erau îndreptăţiţi conform legii.

Cuantumul despăgubirilor se suportă din bugetul de stat şi se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.”

2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Veteranii de război care nu sunt decoraţi cu ordine, medalii sau cruci de război prevăzute la art. 13 alin. 1 lit. a) şi b), dar cărora le-a fost conferită Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945» beneficiază de o rentă lunară echivalentă cu 90% din solda de grad a unui sublocotenent.”

3. La articolul 15, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Veteranii de război pot beneficia de avansări onorifice în grad, de regulă, cu ocazia Zilei de 9 Mai - Ziua Victoriei, potrivit propunerilor ce se fac de către asociaţiile veteranilor de război, cu respectarea criteriilor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale sau de Ministerul Afacerilor Interne, după caz.”

Art. II. - Alineatul (1) al articolului 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Invalizii, precum şi veteranii de război primesc, pe lângă indemnizaţiile prevăzute la art. 1, şi un spor de câte 20 de lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării, la care se adaugă câte 5 lei pentru fiecare lună de participare la război ce depăşeşte un an calendaristic.”

Art. III. - (1) Noua bază de calcul a rentelor lunare prevăzute la art. 13 şi 14 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.

(2) Prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 9.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2015,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 125 din 18 februarie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 48, după alineatul (5) se Introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

2. La articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Adaptarea la progresul tehnic a prevederilor cuprinse în anexa nr. 1, anexa nr. 2, partea III pct. 11 şi 13, apendicele A, apendicele B pct. 5, apendicele C şi anexa nr. 5, se face prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, ulterior modificărilor adoptate în acest sens de către Comisia Europeană potrivit prevederilor art. 46 din Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.”

3. La anexa nr. 2, apendicele A se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Apendicele A

Lista substanţelor CMR şi a utilizărilor permise ale acestora în conformitate cu pct. 4, 5 şi 6 din partea III

 

Substanţa

Clasificarea

Utilizarea permisă

Nichel

CMR 2

În jucării şi componente ale jucăriilor confecţionate din oţel inoxidabil, în componente ale jucăriilor destinate a fi conductoare de curent electric.”

 

4. La anexa nr. 2, după apendicele B se introduce un nou apendice, apendicele C, cu următorul cuprins:

“Apendicele C

Valori-limită specifice pentru substanţele chimice utilizate în jucăriile destinate utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni sau în alte jucării destinate introducerii în gură, adoptate în conformitate cu art. 46 alin. (2) din Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

 

Substanţa

Nr. CAS

Valoare-limită

TCEP

(fosfat de tri(2-cloretil)

115-96-8

5 mg/kg (conţinutul-limită)

TCPP

fosfat de

tri(2-cloro-1 -metiletil)

13674-84-5

5 mg/kg (conţinutul-limită)

TDCP

fosfat de tri[2-cloro-1- (clormetil)etil]

13674-87-8

5 mg/kg (conţinutul-limită)

Bisfenol A

80-05-7

0,1 mg/l (limită de acţiune în migrat apos) în conformitate cu metodele stabilite în standardele SR EN 71-10:2006 şi SR EN 71-11:2006”

 

Art. II. - În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor, cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Economiei” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului”.

Art. III. - Prevederile art. I pct. 3 se aplică de la data de 1 iulie 2015, iar prevederile art. I pct. 4 se aplică de la data de 21 decembrie 2015.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranţa jucăriilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 170 din 30 iunie 2009, astfel cum a fost modificată prin:

Directiva 2014/79/UE a Comisiei din 20 iunie 2014 de modificare a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor, în ceea ce priveşte TCEP, TCPP şi TDCP, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 182 din 21 iunie 2014;

Directiva 2014/81/UE a Comisiei din 23 iunie 2014 de modificare a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor în ceea ce priveşte bisfenol A, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 183 din 24 iunie 2014;

Directiva 2014/84/UE a Comisiei din 30 iunie 2014 de modificare a apendicelui A din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor, în ceea ce priveşte nichelul, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 192 din 1 iulie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunca

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 282.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 493 din 21 aprilie 2015

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 198 din 3 aprilie 2015

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătăţii nr. N.B. 9.312 din 21 aprilie 2015 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 583 din 3 aprilie 2015;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014- 2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015,

în temeiul dispoziţiilor:

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 1 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Pentru serviciile medicale paraclinice - analize medicale de laborator recomandate de medicii de familie ca urmare a consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 17 ani inclusiv, precum şi pentru persoanele asimptomatice cu vârsta de 18 ani şi peste 18 ani, a căror contravaloare se suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, se utilizează biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice - formular cu regim special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1f. Durata de valabilitate a biletului de trimitere al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1f este de 90 de zile.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea şi numerotarea formularelor de bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice, formulare ce conţin elemente de protecţie împotriva falsificării şi contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1, respectiv în anexele nr. 1a, 1b, 1c, 1d şi 1f.”

3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru biletul de trimitere prevăzut în anexa nr. 1f sunt prevăzute în anexa nr. 2a.”

4. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2i), cu următorul cuprins:

“(21) Aplicarea prevederilor instrucţiunilor prevăzute la alin. (11) este obligatorie pentru toţi medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate şi pentru toţi furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.”

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Anexele nr. 1,1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 2,2a şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

6. După anexa nr. 1e se Introduce o nouă anexă, anexa nr. 1f, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

7. În anexa nr. 2, la litera C, secţiunea “Câmpul 2 - «Date identificare asigurat»“, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“d) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele, adresa completă); adresa completă nu este câmp obligatoriu de completat;”.

8. În anexa nr. 2, la litera C, secţiunea “Câmpul 2 - «Date identificare asigurat»“, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“e) câmpul «CID/CNP/CE/PASS» corespunde codului unic de identificare/codului numeric personal/numărului cârdului european/numărului paşaportului. Acest câmp va permite alocarea până la 20 de caractere şi se completează astfel:

- pentru cetăţenii români se completează codul unic de identificare sau, după caz, codul numeric personal al pacientului format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsuţe; se poate aplica şi codul de bare aferent CNP-ului asiguratului beneficiar;

- pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se va completa: numărul paşaportului/cărţii de identitate pentru beneficiarii formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv toate cele 20 de căsuţe corespunzătoare numărului de identificare al cârdului european de asigurări de sănătate (câmpul nr. 8 de pe acesta) pentru titularii de card european;

- pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se va completa numărul paşaportului.

Pentru cetăţenii străini menţionaţi mai sus se va preciza cetăţenia, prin selecţia codului ţării din Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.”

9. În anexa nr. 2, la litera C, după secţiunea “Câmpul 2 - «Date identificare asigurat»“ se introduce o notă, cu următorul cuprins:

“Notă: Pentru situaţiile în care se recomandă analize medicale de laborator de medicii de familie ca urmare a consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 17 ani inclusiv, precum şi pentru persoanele asimptomatice cu vârsta de 18 ani şi peste 18 ani, a căror contravaloare se suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator - până la tipărirea formularelor de bilete de trimitere al căror model este prevăzut în anexa nr. 1f, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2015 -, informaţiile de la lit. c) a câmpului 2 se completează obligatoriu numai pentru situaţiile prevăzute la categoriile «Acorduri internaţionale» şi «Alte categorii» - pentru beneficiarii formularelor europene.”

10. În anexa nr. 2, la litera C, secţiunea “Câmpul 3 - «Cod diagnostic»“, punctul (ii), după notă se introduce o nouă notă, cu următorul cuprins:

“Pentru situaţiile în care se recomandă analize medicale de laborator de medicii de familie ca urmare a consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 17 ani inclusiv, precum şi pentru persoanele asimptomatice cu vârsta de 18 ani şi peste 18 ani, a căror contravaloare se suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator-până la tipărirea formularelor de bilete de trimitere al căror model este prevăzut în anexa nr. 1f, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2015 -, medicul care face recomandarea va menţiona pe formularul biletului de trimitere, după caz, următoarele:

- «PREV 1» - dacă analizele medicale de laborator se recomandă pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 5 ani inclusiv;

- «PREV 2» - dacă analizele medicale de laborator se recomandă pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 ani

inclusiv;

- «PREV 3» - dacă analizele medicale de laborator se recomandă pentru copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani inclusiv;

- «PREV 4» - dacă analizele medicale de laborator se recomandă pentru persoanele asimptomatice cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 de ani;

- «PREV 5» - dacă analizele medicale de laborator se recomandă pentru persoanele asimptomatice cu vârsta de 40 de ani şi peste 40 de ani,

aplicând totodată semnătura şi parafa, fără a se completa vreuna dintre căsuţele: P; A/S; C; M, şi în titlul biletului de trimitere medicul de familie va tăia cu o linie sintagma «decontate de CAS».

Pentru recomandarea analizelor medicale de laborator de medicii de familie ca urmare a consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 17 ani inclusiv şi pentru persoanele asimptomatice cu vârsta de 18 ani şi peste 18 ani medicii de familie vor întocmi bilet de trimitere distinct.”

11. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2a, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Până la tipărirea formularelor biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice în formatul prevăzut în anexa nr. 1f la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, şi achiziţionarea acestora de către furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară, pentru recomandarea serviciilor medicale paraclinice - analize medicale de laborator de medicii de familie ca urmare a consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 17 ani inclusiv, precum şi pentru persoanele asimptomatice cu vârsta de 18 ani şi peste 18 ani, care nu se decontează de către casele de asigurări de sănătate, se utilizează biletul de trimitere pentru investigaţia paraclinice - formular cu regim special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin - dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2015.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu luna aprilie 2015.

 

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1f la Ordinul nr. 868/542/2011)

 

BILET DE TRIMITERE

pentru investigaţii paraclinice - analize medicale de laborator recomandate de medicii de familie în cadrul consultaţiilor preventive din pachetul de bază - a căror contravaloare se suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator aflaţi În relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate

 

 

 

COD DE BARE

 

 

 

 

 

SERIE …………………..  NR. ………………….

 

 

 

1. Unitate medicală

………………………

CUI ………………………….………

Sediu (localitate, str., nr.) ………………………….………

Judeţul ………………………….………

Casa de asigurări ………………………….………

Nr. Contract/Convenţie ………………………….………

 

2. Date de identificare asigurat

Asigurat la CAS: ………………………….………

RC: ………………………….………                        |_|  Acorduri internaţionale

                                                            |_|  Alte categorii

Nume ………………………….………

Prenume ………………………….………

Data naşterii ....../…./……..

Vârsta |_|  |_| 

Sexul |_|  M |_|  F

CID/

CNP/ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   Cetăţenia |_|_|

PASS

 

3. Cod diagnostic

 

prev.

 

         |_|_|_|_|_|

Diagnostic ……………………………………………..

  |_|

 

 

            Data trimiterii ../../..  Semnătura medicului …………………... Cod parafă |_|_|_|_|_|_|  L.S.

 

            4..

Poziţia

Cod investigaţie

Investigaţii recomandate

Investigaţii efectuate

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            5. Numele şi semnătura persoanei desemnate de furnizorul de servicii paraclinice: ……………………………………………………………………………….. L.S.

 

6. Data prezentării asiguratului

………/……………………/………

Semnătura asiguratului

……………………………………

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2a la Ordinul nr. 868/542/2011)

 

INSTRUCŢIUNI

privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice - analize medicale de laborator recomandate de medicii de familie în cadrul consultaţiilor preventive din pachetul de bază - a căror contravaloare se suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate

 

A. Principii generale

1. Recomandarea pentru investigaţii medicale paraclinice a căror contravaloare se suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate se face pe formularul cu regim special prevăzut în anexa nr. 1f la ordin, de către medicii de familie care aur potrivit reglementărilor legale în vigoare, dreptul de a face recomandări de astfel de investigaţii medicale paraclinice în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

2. Biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice a căror contravaloare se suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, denumit în continuare bilet de trimitere, se completează de către medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia şi numai pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

3. Se interzice emiterea acestor bilete de trimitere de către medicii de familie care nu au încheiat contracte/convenţii de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.

4. Investigaţiile medicale paraclinice - analize medicale de laborator recomandate pe baza biletului de trimitere al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1f se pot efectua de către orice furnizor de investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia.

B. Instrucţiuni privind utilizarea în sistemul de asigurări sociale de sănătate a formularelor de bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice - analize medicale de laborator care nu sunt decontate de casele de asigurări de sănătate

1. Biletul de trimitere este tipărit pe hârtie autocopiantă în două culori. Exemplarul 2 (roz) rămâne în carnet, la medicul de familie care a făcut trimiterea, iar exemplarul 1 (alb) se predă asiguratului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice care va efectua investigaţiile recomandate. Furnizorul de servicii medicale paraclinice va păstra exemplarul alb (originalul), pe care îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.

2. În situaţia în care în interiorul carnetului cu bilete de trimitere există formulare greşit tipărite, incomplete sau completate greşit de către medic, se va scrie cuvântul “ANULAT” pe formular şi acesta nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe versoul cotorului ultimului bilet de trimitere se va preciza: “Acest carnet conţine... file (în cifre şi în litere), de la numărul.... la numărul şi.... file anulate.”

3. Gestionarea, distribuirea şi achiziţionarea carnetelor cu bilete de trimitere se vor face după cum urmează:

a) carnetele înseriate şi numerotate vor fi distribuite de către fiecare casă de asigurări de sănătate, în funcţie de necesităţi, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, fiecărui furnizor de servicii medicale în asistenţa medicală primară care a încheiat în prealabil contract/convenţie cu aceasta, asigurând evidenţa biletelor de trimitere distribuite furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară;

b) gestionarea carnetelor cu bilete de trimitere la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare;

c) furnizorii de servicii medicale îşi vor achiziţiona la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale;

d) achiziţia formularelor de bilete de trimitere se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale în asistenţa medicală primară sau de delegatul acestuia, pe baza facturii.

4. Furnizorul de servicii medicale îşi va organiza modul de gestionare şi evidenţă a carnetelor cu bilete de trimitere, precum şi modul de păstrare a carnetelor epuizate.

Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai mulţi medici de familie angajaţi care au dreptul de a trimite asiguratul la investigaţii medicale paraclinice pe baza biletului de trimitere prevăzut în anexa nr. 1f la ordin, distribuirea şi arhivarea carnetelor cu bilete de trimitere la nivelul furnizorului se vor face pe baza unui tabel centralizator care va conţine următoarele rubrici obligatorii: numele şi prenumele medicului de familie, data repartizării carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnătura de primire şi parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 2, seria biletelor de trimitere returnate (exemplarul 2), semnătura de returnare şi parafa.

Înregistrarea biletelor de trimitere emise asiguraţilor se va face în registrul de consultaţii, la rubrica “Recomandări”, unde se vor nota seria şi numărul biletului de trimitere emis.

C. Instrucţiuni de completare a formularelor de bilet de trimitere pentru analize medicale de laborator a căror contravaloare se suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Formularele de bilete de trimitere se completează în succesiunea numerelor şi în ordinea cronologică a consultaţiilor, astfel:

“Cod de bare”

Formularele cu regim special - biletele de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice vor avea inscripţionat codul de bare aferent seriei şi numărului formularelor respective.

Câmpul 1 - “Unitate medicală”:

Se completează cu denumirea unităţii medicale, codul unic de înregistrare (CUI) al cabinetului medical sau al unităţii sanitare, adresa completă, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul are încheiat(ă) contract/convenţie, numărul contractului/convenţiei de furnizare de servicii medicale în baza Căruia/Căreia medicul prescriptor prestează serviciul; medicii de familie pot aplica şi codul de bare aferent numărului contractului/convenţiei de furnizare de servicii medicale.

Câmpul 2 - “Date de identificare asigurat”:

a) “Asigurat la CAS” - se va înscrie casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află asiguratul;

b) “RC” - se completează numărul din registrul de consultaţii (RC);

c) “data naşterii” - se va completa ziua, luna şi anul naşterii;

d) la “vârstă” se notează în cifre vârsta împlinită a asiguratului;

e) se va bifa cu x căsuţa F sau M corespunzătoare sexului (feminin/masculin);

f) se bifează căsuţa “Acorduri internaţionale” pentru persoanele care se încadrează în una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, la care România este parte;

g) la rubrica “Alte categorii” se va nota:

- cifra 2, pentru beneficiarii formularelor europene, menţionându-se distinct fiecare tip de formular european, respectiv: E 106, E 109, E 112, E 120, E 121; pot fi menţionate şi formularele europene S - corespondente acestor formulare;

h) se vor nota datele de identificare ale pacientului - numele şi prenumele;

i) câmpul “CID/CNP/PASS” corespunde codului unic de identificare/codului numeric personal/numărului paşaportului. Acest câmp va permite alocarea până la 20 de caractere şi se completează astfel:

- pentru cetăţenii români se completează codul unic de asigurare sau, după caz, codul numeric personal al pacientului format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsuţe; se poate aplica şi codul de bare aferent CNP-ului asiguratului beneficiar;

- pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se va completa: numărul paşaportului/cărţii de identitate pentru beneficiarii formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

- pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se va completa numărul paşaportului.

Pentru cetăţenii străini menţionaţi mai sus se va preciza cetăţenia, prin selecţia codului ţârii din Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

Câmpul 3 - “Cod diagnostic”:

(i) Pentru biletele de trimitere emise de medicii de familie prin care se recomandă investigaţii paraclinice - analize medicale de laborator în cadrul consultaţiilor preventive din pachetul de bază pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 17 ani inclusiv, precum şi pentru persoanele asimptomatice cu vârsta de 18 ani şi peste 18 ani, codul de diagnostic completat va fi 999.

(ii) în căsuţa “PREV” se va nota:

- cifra 1 - pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 5 ani inclusiv;

- cifra 2 - pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 ani inclusiv;

- cifra 3 - pentru copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani inclusiv;

- cifra 4 - pentru persoanele asimptomatice cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 de ani;

- cifra 5 - pentru persoanele asimptomatice cu vârsta de 40 de ani şi peste.

(iii) “Data trimiterii” - se va specifica data întocmirii biletului de trimitere pentru investigaţiile paraclinice recomandate.

(iv) “Semnătura medicului/Cod parafă/L.S.” - se execută specimenul de semnătură a medicului de familie care a emis biletul de trimitere şi se aplică parafa şi codul corespunzător acestuia; se aplică ştampila furnizorului de servicii medicale care a emis biletul de trimitere; medicii de familie pot aplica şi codul de bare aferent codului de parafă.

Câmpul 4

“Cod investigaţie/Investigaţii recomandate/Investigaţii efectuate”:

- medicul care trimite asiguratul, în mod facultativ, poate completa codul de investigaţie, separat, pentru fiecare investigaţie recomandată;

- codurile proprii investigaţiilor paraclinice se vor completa obligatoriu de către furnizorul de servicii medicale paraclinice care a efectuat investigaţiile, corespunzător reglementărilor în vigoare;

- “Investigaţii recomandate” - se va completa de medicul care trimite asiguratul; investigaţiile recomandate vor fi scrise lizibil cu majuscule;

- “Investigaţii efectuate” - se va completa prin bifare cu “x” de furnizorul de servicii medicale paraclinice care a efectuat investigaţiile. În situaţia în care furnizorul nu poate efectua toate investigaţiile prescrise, le va anula cu o linie pe cele neefectuate, pe biletul de trimitere, fără a avea posibilitatea înlocuirii sau adăugării altor investigaţii medicale paraclinice, prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru.

Câmpul 5 - “Numele şi semnătura persoanei desemnate de furnizorul de servicii paraclinice”:

- se va completa în clar numele persoanei desemnate de furnizorul de servicii medicale paraclinice, care va executa Specimenul de semnătură;

- “LS” - se va aplica ştampila furnizorului de servicii paraclinice care a efectuat investigaţiile recomandate.

Câmpul 6 - “Data prezentării asiguratului”:

- se va completa de către asigurat data la care acesta s-a prezentat la furnizorul de servicii paraclinice pentru efectuarea investigaţiilor, numai dacă investigaţiile medicale paraclinice sunt efectuate la momentul prezentării;

- “Semnătura asiguratului” - se execută semnătura beneficiarului serviciilor paraclinice recomandate după ce a fost informat asupra tipurilor de investigaţii medicale paraclinice de care urmează să beneficieze, numai dacă investigaţiile medicale paraclinice sunt efectuate la momentul prezentării.

Câmpul 7 - “Date care necesită a fi inscripţionate pe versoul biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice”:

În situaţia în care, din motive obiective, investigaţiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentării asiguratului, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligaţia de a-l programa în perioada de valabilitate a biletului de trimitere, consemnând pe versoul exemplarului de bilet de trimitere data prezentării pentru programare şi data programării, semnătura şi ştampila furnizorului; dacă asiguratul refuză programarea, furnizorul va restitui asiguratului biletul de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la alt furnizor de investigaţii medicale paraclinice. La momentul prezentării la furnizorul de investigaţii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigaţiilor, asiguratul va declara pe propria răspundere pe versoul biletului de trimitere că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigaţiilor.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 184.690/GC din 20 aprilie 2015 al Direcţiei managementul resurselor de apă, prevederile Acordului dintre R.P. Română şi R.P.F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la Bucureşti la 7 aprilie 1955, prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999, prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004, prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2010,

în temeiul art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2010 pentru reprezentarea în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră şi ai art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 36/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se numeşte domnul Iulian Jugan, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de preşedinte al părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-sârbe pentru aplicarea Acordului dintre R.P. Română şi R.P.F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la Bucureşti la 7 aprilie 1955.

(2) Se numeşte domnul Ovidiu Gabor, director general adjunct al Administraţiei Naţionale “Apele Române”, în calitate de locţiitor al preşedintelui părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-sârbe pentru aplicarea Acordului dintre R.R Română şi R.RF. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la Bucureşti la 7 aprilie 1955.

(3) în cazul indisponibilităţii preşedintelui părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-sârbe pentru aplicarea Acordului dintre R.R Română şi R.P.R Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la Bucureşti la 7 aprilie 1955, locţiitorul preia toate prerogativele acestuia.

Art. 2. - (1) Se numeşte domnul Iulian Jugan, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de împuternicit al părţii române pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999.

(2) Se numeşte domnul Ovidiu Gabor, director general adjunct al Administraţiei Naţionale “Apele Române”, în calitate de locţiitor al împuternicitului părţii române pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999.

(3) în cazul indisponibilităţii împuternicitului părţii române pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999, locţiitorul preia toate prerogativele acestuia.

Art. 3. - (1) Se numeşte domnul Iulian Jugan, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de împuternicit guvernamental al părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004.

(2) Se numeşte domnul Ovidiu Gabor, director general adjunct în cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române”, în calitate de supleant al împuternicitului guvernamental al părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul

Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004.

(3) în cazul indisponibilităţii împuternicitului guvernamental al părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004, supleantul preia toate prerogativele acestuia.

Art. 4. - (1) Se numeşte domnul Iulian Jugan, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de preşedinte al părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2010.

(2) Se numeşte domnul Ovidiu Gabor, director general adjunct al Administraţiei Naţionale “Apele Române”, în calitate de supleant al preşedintelui părţii române pentru aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2010.

(3) în cazul indisponibilităţii preşedintelui părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2010, supleantul preia toate prerogativele acestuia.

Art. 5. - Persoanele nominalizate la art. 1-4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 486/2013 privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 8 aprilie 2013, se abrogă.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 282.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 în anul 2015, Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 “Sprijin pentru doctoranzi”, domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, şi Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 188 “Oportunităţi integrate de diminuare a părăsirii timpurii a şcolii”, domeniul major de intervenţie 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie2007, în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 în anul 2015, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 “Sprijin pentru doctoranzi”, domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 188 “Oportunităţi integrate de diminuare a părăsirii timpurii a şcolii”, domeniul major de intervenţie 2,2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 şi 3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 27 aprilie 2015.

Nr. 860.


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor

În temeiul prevederilor:

a) art. 5 alin. (3) lit. i) şi art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; şi

b) art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 19 martie 2015, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi care urmează a fi utilizate de către executivul CAFR în cadrul viitoarelor proiecte de traducere ale

standardelor internaţionale emise de Federaţia Internaţională a Contabililor.

Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică, spre avizare, Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 19 martie 2015.

Nr. 22.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURILE

Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor

 

ARTICOLUL 1

 

Obligaţiile Camerei Auditorilor Financiari din România în procesul de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor

Camera Auditorilor Financiari din România (Camera), în calitate de membru al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), are obligaţia de a promova şi, implicit, de a aduce la cunoştinţa membrilor săi Standardele internaţionale emise de IAASB (Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare) şi IESBA (Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili). Aceste obligaţii îi revin Camerei şi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 2

Obiectivele Camerei

 

(1) Camera trebuie să implementeze un proces care prevede o traducere completă, corectă şi la timp a standardelor internaţionale emise de IFAC şi să asigure diseminarea la timp, în rândul membrilor şi stagiarilor săi, a standardelor traduse, care sunt relevante pentru desfăşurarea activităţii lor.

(2) Această procedură se aplică traducerii textului integral al unui standard, atunci când procesul de traducere este desfăşurat de către Cameră.

(3) Obiectivele prezentei proceduri sunt;

a) obţinerea unei traduceri fidele a standardelor, fără adăugiri, modificări sau eliminări ale conţinutului şi fără modificări ale înţelesului standardelor finale. O traducere fidelă respectă intenţia, tonul şi structura standardelor finale şi permite celor care le citesc în limba română să obţină o înţelegere a sensului lor, similară cu cea obţinută de un vorbitor nativ de limba engleză, care deţine calificări similare. Traducerea fidelă acordă prioritate sensului textului original faţă de modificările necesare pentru adaptarea la circumstanţele locale. Traducerea fidelă nu presupune o traducere “cuvânt cu cuvânt”, ci trebuie să aibă drept rezultat un text inteligibil în limba română;

b) obţinerea, în timp util, a unei traduceri a standardelor, având în vedere că traducerea iniţială este disponibilă într-o perioadă de timp rezonabilă după ce standardul final a fost emis de către IFAC; şi

c) asigurarea actualizării periodice a traducerii standardelor, având în vedere că traducerea iniţială este actualizată într-o perioadă de timp rezonabilă, după ce un standard nou sau revizuit a fost emis de către IFAC.

 

ARTICOLUL 3

Obţinerea permisiunii de traducere ţi reproducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor

 

Camera va înainta către IFAC în scris, în limba engleză, o Solicitare de permisiune şi o Propunere de traducere, atunci când intenţionează să traducă şi să reproducă standardele pentru care IFAC deţine dreptul de autor, fie că procesul de traducere este derulat în scopuri comerciale sau necomerciale, în conformitate cu Politica de traducere şi reproducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor, emisă în iunie 2013 (denumită în continuare politica de traducere IFAC).

 

ARTICOLUL 4

Acordul de traducere

 

(1) în situaţia în care IFAC consideră că este adecvată oferirea permisiunii solicitate de traducere a standardelor, aceasta va întocmi un acord pe baza informaţiilor din Solicitarea de permisiune şi Propunerea de traducere.

(2) Acordul va fi redactat în limba engleză şi va fi semnat de către IFAC şi Cameră.

(3) Acest acord este confidenţial, conform prevederilor IFAC, neputând fi înaintat către alte părţi.

 

ARTICOLUL 5

Procesul de traducere

 

(1) În situaţia în care IFAC acordă permisiunea de traducere a standardelor publicate de către IFAC, Camera trebuie să respecte procesul de traducere convenit cu IFAC şi prevăzut în Propunerea de traducere.

(2) Procesul de traducere a standardelor publicate de către IFAC va implica:

a) un traducător principal;

b) un comitet de traducere;

c) un comitet de revizuire;

d) personalul IFAC.

(3) Traducătorul principal, membrii Comitetului de traducere şi cei ai Comitetului de revizuire sunt aprobaţi de către Consiliul Camerei, care va stabili, după caz, şi remuneraţiile persoanelor implicate.

 

ARTICOLUL 6

Traducătorul principal

 

Traducătorul principal va îndeplini următoarele cerinţe:

a) este angajat sau colaborator al Camerei;

b) este vorbitor fluent al limbii române şi are cunoştinţe excelente de limba engleză;

c) are cunoştinţe şi experienţă în traducerea standardelor emise de IFAC;

d) coordonează traducerea standardelor emise de IFAC;

e) este responsabil de traducerea standardelor, inclusiv de schimbul de informaţii şi comentarii dintre membrii comitetului de revizuire şi traducători, precum şi de coordonarea implicării altor membri, asociaţi şi altor părţi interesate;

f) comunică şi colaborează cu personalul IFAC.

 

ARTICOLUL 7

Comitetul de traducere

 

Comitetul de traducere va îndeplini următoarele cerinţe:

a) este alcătuit din minimum 3 membri, inclusiv traducătorul principal, care trebuie să fie traducători autorizaţi sau auditori financiari cu experienţă în traducerea textelor economice şi financiare şi au cunoştinţe avansate de limba engleză şi gramatica limbii române;

b) este responsabil de calitatea traducerii standardelor care i-au fost repartizate, în conformitate cu prezentele proceduri de traducere şi cu politica de traducere IFAC;

c) este responsabil de utilizarea consecventă, pe parcursul traducerii, a termenilor-cheie, astfel încât textul final să fie inteligibil.

 

ARTICOLUL 8

Comitetul de revizuire

 

(1) Comitetul de revizuire va îndeplini următoarele cerinţe:

a) este alcătuit din minimum 3 membri voluntari care trebuie să cunoască la un nivel avansat limba engleză şi gramatica limbii române;

b) membrii Comitetului de revizuire trebuie să fie auditori financiari practicieni sau să aibă experienţă în utilizarea standardelor care sunt traduse;

c) membrii Comitetului de revizuire au responsabilitatea revizuirii traducerii standardelor.

(2) în cadrul etapei de revizuire se pot implica sau consulta părţi interesate: Ministerul Finanţelor Publice (în calitate de iniţiator legislativ naţional de audit) şi organismul de supraveghere în interes public a profesiei contabile etc.

 

ARTICOLUL 9

Personalul IFAC

 

Personalul IFAC va supraveghea şi va monitoriza traducerea standardelor, având un rol activ în asigurarea respectării procesului de traducere agreat. Camera va ţine cont şi va aplica recomandările personalului IFAC în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conform prezentelor Proceduri de traducere şi a politicii de traducere IFAC.

 

ARTICOLUL 10

Etapele procesului de traducere şi revizuire

 

(1) Etapele procesului de traducere sunt următoarele:

a) aprobarea în Consiliul Camerei a iniţierii procedurii de traducere: aprobarea componenţei Comitetului de traducere (inclusiv a traducătorului principal) şi a Comitetului de revizuire;

b) înaintarea către IFAC în scris, a unei solicitări de permisiune şi a unei propuneri de traducere (care prevede stabilirea programului de traducere);

c) semnarea acordului de traducere cu IFAC;

d) traducerea termenilor-cheie şi transmiterea acestora către IFAC;

e) traducerea standardelor;

f) revizuirea standardelor;

g) aprobarea standardelor traduse (agrearea acestora cu IFAC, anterior publicării];

h) redactarea hotărârii de adoptare a standardelor traduse, aprobarea acesteia de către Consiliul Camerei şi înaintarea sa spre avizare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC)\

i) după avizarea CSIPPC, această hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Camerei.

(2) Materialele şi documentele rezultate din procesul de traducere şi revizuire sunt confidenţiale, toate părţile implicate trebuind să asigure caracterul confidenţial al acestora.

 

ARTICOLUL 11

Aprobarea de câtre Consiliul CAFR a iniţierii procedurii de traducere

 

            Consiliul Camerei va aproba iniţierea procedurii de traducere, componenţa Comitetului de traducere, inclusiv a traducătorului principal şi a Comitetului de revizuire, în baza notei conţinând propunerile departamentului de specialitate al Camerei şi a prevederilor prezentei proceduri.

 

ARTICOLUL 12

Înaintarea către IFAC a Solicitării de permisiune şi a Propunerii de traducere

 

Prin Solicitarea de permisiune şi Propunerea de traducere Camera informează personalul IFAC cu privire la intenţia sa de a traduce şi de a reproduce standardele internaţionale emise de IFAC, oferind detalii despre procesul de traducere, componenţa comitetelor de traducere şi revizuire, calendarul traducerii etc.

 

ARTICOLUL 13

Semnarea acordului cu IFAC

 

(1) Semnarea acordului de traducere şi publicare a standardelor de către Cameră şi IFAC se va face în conformitate cu prevederile prezentei proceduri şi ale politicii de traducere IFAC. Conform normelor IFAC, acordul de traducere este un document confidenţial.

(2) CSIPPC va primi, spre informare, o sinteză a calendarului de traducere, conform acordului de traducere semnat cu IFAC.

 

ARTICOLUL 14

Traducerea termenilor-cheie

 

Termenii-cheie presupun următoarele:

a) termenii-cheie includ termenii individuali şi frazele repetitive care trebuie utilizate consecvent pe parcursul traducerii. La propunerea traducătorilor şi cu aprobarea Comitetului de revizuire se pot stabili termeni-cheie suplimentari, în funcţie de necesitate;

b) Comitetul de traducere, sub coordonarea traducătorului principal, va alcătui şi va traduce lista termenilor-cheie;

c) Comitetul de revizuire revizuieşte traducerea termenilor-cheie efectuată de Comitetul de traducere, înaintează observaţiile sale traducătorului principal şi stabileşte de comun acord cu acesta traducerea acelor termeni-cheie pentru care sunt propuse mai multe variante;

d) lista termenilor-cheie este înaintată spre consultare CSIPPC;

e) traducătorul principal. Comitetul de revizuire şi reprezentanţii CSIPPC vor conveni cu privire la acei termeni-cheie pentru care vor exista propuneri diferite de traducere. În cazul în care nu se poate ajunge la un consens, se va apela la personalul IFAC pentru a primi lămuri suplimentare, conform politicii de traducere IFAC;

f) lista finală a termenilor-cheie conveniţi de traducătorul principal, Comitetul de revizuire şi reprezentanţii CSIPPC va fi trimisă spre aprobare către IFAC;

g) după aprobarea listei de termeni-cheie, pe parcursul derulării traducerii, în urma consultărilor dintre Comitetul de traducere şi Comitetul de revizuire, se poate considera necesară modificarea traducerii unui termen-cheie, din perspectiva utilizării termenului respectiv în textul tradus. Această modificare se va face cu respectarea metodologiei de la pct. b)-f);

h) termenii-cheie, precum şi modificările aduse acestora ulterior vor fi utilizate consecvent în întregul text al standardelor traduse.

 

ARTICOLUL 15

Traducerea standardelor

 

Traducerea standardelor publicate de IFAC se face astfel:

a) standardele vor fi traduse utilizând lista de termeni-cheie convenită pentru traducerea textului complet al standardelor şi respectând programul şi calendarul de traducere stabilit cu IFAC;

b) în funcţie de necesităţi, Biroul permanent al Consiliului Camerei va aproba achiziţionarea unui software specializat de traducere, compatibil cu programele de traducere utilizate de către IFAC.

 

ARTICOLUL 16

Revizuirea traducerii standardelor publicate de IFAC

 

Standardele publicate de IFAC şi traduse de Cameră se revizuiesc astfel:

a) standardele traduse trebuie revizuite de către membrii Comitetului de revizuire. Revizuirea se va axa pe acurateţea

tehnică, utilizarea consecventă a termenilor-cheie şi claritatea textului;

b) comentariile membrilor Comitetului de revizuire vor fi trimise traducătorului principal, care fie le înaintează traducătorilor, fie decide că sunt necesare consultări suplimentare între membrii Comitetului de traducere şi ai Comitetului de revizuire;

c) standardele revizuite de Comitetul de revizuire vor fi transmise către CSIPPC spre consultare;

d) eventualele comentarii primite de la reprezentanţii CSIPPC cu privire la traducerea standardelor vor fi analizate de către traducătorul principal şi Comitetul de revizuire care împreună cu reprezentantul CSIPPC vor conveni asupra unei traduceri finale.

 

ARTICOLUL 17

Aprobarea standardelor publicate de IFAC care au fost traduse de Cameră

 

Standardele publicate de IFAC şi traduse de Cameră se aprobă astfel:

a) varianta finală a traducerii în limba română a standardelor internaţionale emise de IFAC va fi aprobată de către Consiliul Camerei;

b) hotărârea de adoptare a standardelor finale, traduse în limba română, aprobate de câtre Consiliul Camerei, va fi transmisă către CSIPPC spre avizare;

c) hotărârea de adoptare a standardelor avizată de către CSIPPC împreună cu standardele finale, traduse în limba română, vor fi transmise către IFAC. Această formă reprezintă varianta oficială a traducerii în limba română, care va fi publicată.

 

ARTICOLUL 18

Redactarea hotărârii de adoptare a standardelor traduse

 

            Consiliul Camerei va aproba hotărârea de adoptare a standardelor traduse, care va fi ulterior transmisă către CSIPPC, spre avizare. După avizarea hotărârii de către CSIPPC, aceasta va fi publicată de către Cameră în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ARTICOLUL 19

Drepturi de autor

 

Pentru a păstra controlul asupra proprietăţii sale intelectuale, IFAC solicită Camerei să transfere către IFAC drepturile de autor asupra standardelor traduse. IFAC, în calitate de deţinător al drepturilor de autor asupra standardelor traduse, transmite către Cameră drepturile de publicare comercială sau necomercială şi de distribuţie.

 

ARTICOLUL 20

Publicarea standardelor traduse

 

(1) Traducerea în limba română a standardelor internaţionale emise de IFAC va fi publicată de către Cameră numai în urma primirii unei notificări scrise, în acest sens, de la personalul IFAC, conform căreia a fost aprobată traducerea în limba română a standardelor.

(2) în cadrul procesului de publicare a standardelor publicate de IFAC şi traduse de Cameră, aceasta trebuie să respecte politicile şi procedurile IFAC, inclusiv pe cele referitoare la drepturile de autor, la utilizarea logo-ului IFAC şi la inserarea unor formulări specifice în textul final publicat, aşa cum sunt acestea prevăzute în politica de traducere IFAC şi aşa cum sunt acestea convenite cu personalul IFAC,

 

ARTICOLUL 21

Textul în limba engleză prevalează

 

            În cazul oricărei dispute în legătură cu sensul unui cuvânt sau al unei fraze din traducerea în limba română a standardelor, va prevala textul original în limba engleză.

 

ARTICOLUL 22

Prevederi tranzitorii

 

(1) Prezentele proceduri pot fi adaptate şi actualizate, după caz, în funcţie de eventualele modificări aduse de către IFAC politicii sale de traducere şi reproducere a standardelor publicate de către IFAC şi în funcţie de fiecare proiect de traducere individual, al unui set de distinct de standarde internaţionale.

(2) Prezentele proceduri vor intra în vigoare după data aprobării lor de către Consiliul Camerei.

(3) Prezentele proceduri se completează cu prevederile Politicii de traducere şi reproducere a standardelor publicate de către IFAC.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.