MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 582/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 582         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 3 august 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

617. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

621. - Hotărâre privind aprobarea unor modificări şt completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

82. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 597/2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne

 

813. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea Planului sectorial al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulteriore, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 iulie 2015.

Nr. 617.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională “Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de

clasificare

Denumirea

Descrierea tehnica

Adresa

Valoarea de inventar

actualizată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

63761

8.03.01

BH Ialomiţa + afl - aferent DAAV

Lungime cursuri - 41 km, suprafaţa lucii de apă = 3.6 kmp

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; -; -; Nr.: -; DA Argeş-Vedea

3.988.851

2

63762

8.03.01

BH Mostiştea - aferent DAAV

Lungime 32 km, supr. = 1.3 kmp

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; -; -; Nr.: -; DA Argeş-Vedea

1.440.419

3

63769

8.03.10

Canale de derivaţie DA Argeş - Vedea

Canale şi derivaţii lungime = 45,7 km

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; -; -; Nr.:-; DA Argeş-Vedea

41.557.687

4

63866

8.03.03

Acumularea Zâmbreasca 2

BH Vedea, supr. = 6 ha

Ţara: România; Judeţ: Teleorman; Comuna Zâmbreasca; -; Nr.:-; DA Argeş Vedea

174.000

5

64076

8.17.03

Acumulare Pecineagu râul Dâmboviţa

v = 69 mii. mc, Vat = 6 mii. mc, supr. NNR = 183.4 ha

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Comuna Rucăr; -; Nr.: -; DAAV

224.904.855

6

64077

8.17.03

Ac. Vâlcele râul Argeş

v = 51.2 mii. mc, Vat = 9.6 mii. mc, supr. NNR = 445.39 ha

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Comuna Merişani; -; Nr.:-; sat Vâlcele, DAAV

90.029.327

7

64078

8.17.03

Acumulare Râuşor, râul Târgului

pe râul Târgului, Vt = 68 mii. mc, Vat = 15.6 mii. mc, supr. (NNR) = 180.6 ha

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Comuna Lereşti; -; Nr.: -; DAAV

296.263.334

8

64079

8.17.02

lac acumulare Bascov şi st. pompare râul Argeş

v = 1.5 mii. mc, supr. NNR = 199.3 ha

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Comuna Bascov;-; Nr.: -; DAAV

21.938.570

9

64080

8.17.03

Ac. Budeasa şi clădire administrativă râul Argeş

Suprafaţa expropriată = mp; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mp; CF = Stotală = 4477664 mp, St = 1176772 mp; Sconstr C1- dig = 95132 mp, CF nr. 80958, UAT Merişani, St = 31 mp, CF nr. 80956, UAT Merişani, St = 57 mp, CF nr. 80957, UAT Merişani, St = 440 mp, CF nr. 84404, UAT Bascov, St = 32 mp, CF nr. 84771, UAT Bascov, St = 1602862 mp, Sconstr C1-dig mal drept = 127030 mp, CF nr. 84772, UAT Bascov, St = 1697470 mp, Sconstr C1-dig = 26891 mp, Sconstr_C2-dig=29164 mp, Sconstr_C3-magazie = 22 mp, Sconstr_C4-atelier_mecanic = 93 mp, Sconstr_C5-batardou = 321 mp, Sconstr_C6- priză_mal_stâng = 23 mp, Sconstr_C7-punct_comandă = 36 mp, Sdesf_C7-punct_comandă = 72 mp, clădire tip P+1, Sconstr C8-priză mal drept = 405 mp, CF nr. 81087, UAT Budeasa

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Comuna Budeasa; -; Nr.: -; DAAV

103.285.350

10

64081

8.17.03

Ac. Mărăcineni, râul Doamnei

v = 38,7 mii mc, Vat = 38.5 mii. mc, supr. NNR = 64 ha

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Comuna Mărăcineni; -; Nr.: -; DAAV

121.186.142

11

64082

8.17.02

Lac acumulare Prundu pe râul Argeş

v = 3.3 mii. mc, supr. NNR = 110 ha, Steren = 1.502.685 mp inclusiv construcţiile C16-C26; municipiul Piteşti, localitatea Ştefăneşti

Tara: România; Judeţ:Argeş; MRJ Piteşti;-; Nr.: -; DAAV

38.467.995

12

64084

8.17.03

Acumulare Zăvoiul Orbului râul Argeş şi staţie Alertpol

râul Argeş Vtot = 10.48 mii. mc, Vat - 9.2 mii. mc, supr. NNR = 356.49 ha

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; Comuna Mogoşani; -; Nr.: -; DAAV

115.312.683

13

64085

8.17.03

Acumularea Văcăreşti şi polder Văcăreşti

Slac = 216.5 ha, Spolder = 507.1 ha.

Stot = 20142 mp, Sconstr = 198 mp (sediu sistem P+2) Vt = 14.5 mii. mc, Vat = 9,2 mii. mc, râul Dâmboviţa

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; Comuna Văcăreşti; -; Nr.: -; DAAV

182.763.147

14

64086

8.17.03

Acumularea Rusciori

supr. = 74 ha, Vt = 3.85 mii. mc, Vat = 2.53 mii. mc

Tara: România; Judeţ: Olt; Oraş Scorniceşti; -; Nr.: -; DAAV

3.629.920

15

64088

8.17.03

Acumulare Buftea

S = 188ha,Vt = 9.5mil. mc, Vat = 1.94 mii. mc

Tara: România; Judeţ: Ilfov; Oraş Buftea; -; Nr.: -; DAAV

1.616.080

16

64090

8.17.03

Acumulare Plumbuita

Vt= 1.5 mii. mc, Vat= 0.4 mii. mc S = 55 ha

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sector 2; str. Petricani Nr.: -; DAAV

1.144.746

17

64091

8.17.03

Acumularea Fundeni

S = 88 ha, Vt = 2.0 mii. mc, Vat = 0.6 mii. mc

Tara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sector 2;-;Nr.:-; DAAV

1.324.952

18

64092

8.17.03

Acumularea Chitila

V = 0,7 mil, mc, Vat = 0.3 mii. mc. S = 35 ha

Tara: România; Judeţ: Ilfov; Oraş Chitila; -; Nr.: -; DAAV

723.987

19

64094

8.17.03

Acumulare Snagov

V = 22,6 mii. mc, S = 592 ha, Vat = 5.0 mii. mc

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; Comuna Snagov; -; Nn -; DAAV

6.759.334


20

64096

8.17.02

Acumularea Căldăruşani, inclusiv 2 poduri - Valea Cociovaliştea şi Vlăsia

V = 21 mii. mc, S = 290 ha, Vat = 8.0 mii. mc Lpodl = 41 m, Lpod2 = 21 m

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; Comuna Grădiştea; -; Nr.: -; DAAV

3.226.516

21

64100

8.17.03

Acumulare Tunari 2 r. Pasărea

Vtot = 0.38 mii. mc, Vat = 0.01 mii. mc, S = 28.3 ha

Tara: România; Judeţ: Ilfov; Comuna Tunari; -; Nr.: -; DAAV

151.697

22

64101

8.17.03

Acumularea nepermanentă Udreşti, râul Ilfov

S = 51,8 ha, Vat = 1,47 mii. mc; canal rapid L = 0,07 km

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; Comuna Ulmi; -; Nn -; Dâmboviţa

3.035.372

23

64102

8.17.03

Acumularea Bunget 1

S = 74 ha, Vt = 2.03 mii. mc, Vat = 1.7 mii. mc, râul Ilfov

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; Comuna Văcăreşti; -; Nr.: -; DAAV

7.094.220

24

64103

8.17.03

Acumularea Bunget 2

S = 91 ha, Vt = 2,5 mii. mc, Vat = 1,56 mii. mc, râul Ilfov

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; Comuna Văcăreşti; -; Nr.: -; DAAV

3.056.886

25

64104

8.17.03

Acumularea Brăteşti

S = 97 ha, Vt = 3.52 mii. mc, Vat = 1.05 mii. mc, râul Ilfov

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; comuna Văcăreşti; -; Nr.: -; DAAV

3.258.656

26

64105

8.17.03

Acumularea Adunaţi

S = 96.9 ha, Vt = 4.8 mii. mc, Vat = 1.45 mii. mc, râul Ilfov

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; comuna Nucet; -; Nr. -; DAAV

6.885.190

27

64106

8.17.03

Acumularea Ilfoveni

S = 96 ha, Vt = 2.6 mii. mc, Vat = 1.36 mii. mc, râu Ilfov

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; comuna Nucet; -; Nr. -; DAAV

5.705.806

28

64108

8.17.03

Acumularea Lacul Morii

Steren = 2.566.476 mp (include şi construcţii)

Sbarajfrontal = 7.402 mp; S_baraj_de_contur = 74.206 mp;

S bazin colectare = 31 mp; S_stăvilar = 1.135 mp; Vtot = 12.01 mii. mc. Vat = 3.7 mii. mc, baraj descărcător 3 stavile

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; sectorul 6; -; Nr.: -; DAAV

54.784.841

29

64311

8.16.01

Baraj priză Pojorâta - captare R. Târgului

Q = 1.6 mc/s

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Comuna Lereşti; -; Nr.-; DAAV

1.878.009

30

64313

8.03.10

Noduri hidrotehnice Brezoaiele - Mircea Vodă - Sabar

Q = 995,5 mc/s 3 buc.

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; -; -; Nr.: -; Dâmboviţa

28.718.620

31

64500

8.16.08

Borne cadastrale

nr. borne = 583

Tara: România; Judeţ: Argeş; -; -; Nr.: -; DAAV

169.150

32

64577

8.17.03

Baraj priză de apă Clucereasa, inclusiv st. de pompe R. Târgului

Q = 1.38 mc/s, R. Târgului

Tara: România; Judeţ: Argeş; Sat Ţiţesti; -; Nr.: -; DAAV

11.231.156

33

64604

8.03.09

Regularizări DA Argeş-Vedea

lungime curs de apă regularizat = 127,595 km

Tara: România; Judeţ: Argeş; -; -; Nr.: -; DAAV

31.821.813

34

64605

8.03.09

Regularizări DA Argeş-Vedea

lungime curs de apă regularizat = 54,34 km

Tara: România; Judeţ: Dâmboviţa; -; -; Nr.: -; DAAV

32.146.909

35

64607

8.03.09

Regularizări DA Argeş-Vedea

lungime curs de apă regularizat = 38.71 km

Tara: România; Judeţ: Olt; -; -; Nn -; Olt

12.838.150

36

64609

8.03.09

Regularizări DA Argeş-Vedea

lungime curs de apă regularizat = 10.116 km

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; -; -; Nr.: -; Bucureşti

19.569.594

37

64996

8.03.09

Amenajări ac. Mogoşoaia + descărcător suplimentar

lucrări dragaje, Qdesc = 15 mc/s, 1 stavilă

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; Comuna Mogoşoaia; -; Nn -;

217.423

38

65001

8.28.01

clădire sediu Potcoava (at. rep., depozit carb., magazie, gard, antenă)

Suprafaţă teren = 2468 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 109 mp, S_C3-atelier = 75 mp, S_C4-depozil = 48 mp, S_C5-magazie = 30 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 109 mp, S_C3-atelier = 75 mp, S_C4-depozit = 48 mp, S_C5-magazie = 30 mp; Tip clădire = P; CF = 50201, UAT Potcoava; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Olt; Sat Potcoava Fălcoeni; -; Nr.: -; Olt

18.690

39

65002

8.28.01

punct colectare date Costeşti (sediu, magazii, atelier, gard, antenă)

Suprafaţă teren = 2048 mp; Suprafaţă construită = 143 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp;Tip clădire = P; CF = 80946,

UAT Costeşti, zidărie; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Oraş Costeşti; -; Nr.: -; DAAV

20.245

 

40

65003

8.28.01

Canton Snagov şi drum de acces canton

Suprafaţă teren = 9517 mp; Suprafaţă construită = C1- canton = 123 mp, C2 = 75 mp, C3 = 66 mp, C4 = 69 mp, C5 = 103 mp, C6 = 43 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 246 mp, C2 = 75mp, C3 = 66 mp, C4 = 69 mp, C5 = 103 mp, C6 = 43 mp; Tip clădire = P+1; CF = 50991, UAT Gruiu; Suprafaţă utilă = mp

Tara: România; Judeţ: Ilfov; Comuna Gruiu; -; Nr. -; Ilfov

124.685

41

65004

8.28.01

Canton Căldăruşani şi drum de acces, canton tehnologic

Suprafaţă teren = 1326 mp; Suprafaţă construită = C1 = 101 mp, C2 = 71 mp, C3 = 8 mp, C4 = 1 mp, C5 = 3 mp, C6 = 2 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1 = 202 mp, C2 = 71 mp, C3 = 8 mp, C4 = 1 mp, C5 = 3 mp, C6 = 2 mp; Tip clădire - P+1; CF = 50248, UAT Grădiştea; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; Comuna Grădiştea; -; Nr.: -; Ilfov

130.838

42

65006

8.28.01

Canton Cocani

St = 1020 mp, Sconstr_C1-canton = 123 mp, Sdesf_C1-canton = 351 mp, clădire tip P+1+M, Sconstr_C2-anexă = 4 mp, Sdesf_C2-anexă = 4 mp, Sconstr_C3-anexă = 14 mp, Sdesf_C3-anexă = 14 mp, Sconstr_C4-anexă = 18 mp, Sdesf_C4-anexă = 18 mp, Sconstr_C5-anexă = 50 mp,

Sdesf_C5-anexă = 50 mp, Sconstr_C6-anexă = 16 mp,

Sdesf_C6-anexă = 16 mp, Sconstr_C7-anexă = 10 mp,

Sdesf_C7-anexă = 10 mp, CF nr. 73551, UAT Crevedia

Ţara; România; Judeţ: Dâmboviţa; Comuna Crevedia; -; Nr.: -; DAAV

69.484

43

65018

8.28.01

Canton Ilfoveni

Suprafaţă teren = 17600 mp; Suprafaţă construită = 108 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Tip clădire = P; CF = ; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; Comuna Nucet; -; Nr.: -; Dâmboviţa

115.937

44

65020

8.28.01

Canton Brezoaele

Suprafaţă teren = 3700 mp; Suprafaţă construită = 131 mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Tip clădire = P+anexa; CF =; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Dâmboviţa; Comuna Brezoaele; -; Nr.: -; Dâmboviţa

432.976

45

65025

8.28.01

Canton Tânganu şi drum tehnologic

Suprafaţă teren = 1380 mp; Suprafaţă construită = C1- canton = 111 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 333 mp; Tip clădire = P+2; CF = 21353, UAT Fundeni; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; Sat Tânganu; -; Nr.: -; DAAV

1.322.833

46

65029

8.28.01

Cabină mecanici priză sediu formaţie Crivina

Sconstr. = 35 mp, Stotală = 290-0 mp. P, fundaţie = stâlpi beton, zidărie cărămidă, acoperiş plăci azbociment

Ţara: România; Judeţ: Giurgiu; Oraş Bolintin-Vale; -; Nr.: -;

197.443

47

102136

8.03.02

Insula Plumbuita

S = 1.94 ha

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sectorul 2; -; Nr.: -;

21.496

48

102141

8.03.02

Insula lac Fundeni

Supr. = 3.16 ha

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sectorul 2; -; Nr.: -;

35.013

49

106182

8.03.01

BH Ialomiţa şi afl. I-VI

I = 177 km, supr. = 153 kmp

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; -; -; Nr.: -;

169.526.179

50

106223

8.03.01

bh Argeş şi afl. I-VI

l = 1086km,s = 44kmp

Tara: România; Judeţ: Dâmboviţa; -; -; Nr. -;

31.309.600

51

106228

8.03.01

bh Argeş şi afl. I-VI

L = 232.1 km, s = 20,2 kmp

Tara: România; Judeţ: Ilfov; -; -; Nr.:-;

20.745.472

52

106230

8.03.01

bh Argeş cu afl. I-VI

I = 29.35 km, s = 5.9 kmp

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; -; - ;Nr.: -;

6.537.284

53

106232

8.03.01

-

bh Argeş cu afl. I-VI

1 = 151 km, s = 25 kmp

Tara: România; Judeţ: Călăraşi; -; -; Nr.:-;

25.103.261

54

108493

8.16.07

Dig Boteni

1 = 3.5 km, h = 1,3m

Tara; România; Judeţ: Dâmboviţa; Sat Boteni;-; Nr.:-; DAAV

642.489

55

112841

8.03.02

Insula Lacul Morii

Steren = 32.723 mp, inclusiv construcţiile: S_C1_anexa = 17 mp; S_C2_anexa = 15 mp; S_C3_anexa = 13 mp;  S_C4_anexa = 252 mp (fântână) S_C5_anexa = 60 mp (foişor)

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sectorul 6; -; Nr.: -;

1.521.564

56

121042

8.03.10

Priză şi Canal CAU Ciurel

priză Ciurel 2 casete

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sectorul 6; -; Nr.: -;

12.014.973

57

121668

8.17.03

Acumularea Goleşti şi staţie pompe râul Argeş

V = 68 mii. mc; Vat = 12,5 mii. mc; SupNNR = 758 ha

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Comuna Călineşti; -; Nr. -; DAAV

275.611.859

58

153213

8.29.08

teren

S = 7150, din care 645 mp suprafaţa construită şi 3540 mp căi de acces şi utilităţi, provine din divizarea bunului cu nr. MF 149641

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti;  Sectorul 6; Spl. Independenţei; Nr.: 294;

12.200.345

59

153399

8.28.01

Sediu exploatare Lacul Morii şi alee pietonala

Sconstruită = 184,25 mp; Stotală = 1328 mp; Lung_alee = 124 m

Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sectorul 6; -; Nr.: -;

2.210.104

60

153409

8.03.09

Regularizarea râului Cotmeana şi pârâul Vârtej la Lunca Corbului

L_AlbieAmenajată = 0,348 km, L_Consolid = 0,250 km, Hgabioane = 2 m, Lconsolidare = 0,048 km, Hgabioane = 3 m

Tara: România; Judeţ: Argeş; Comuna Lunca Corbului; -; Nr.: -; DAAV

1.021.595

61

155249

8.03.09

Regularizarea râului Argeş pe sectorul Oieşti - Curtea de Argeş

L_Apărare de mal = 100 m

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Municipiul Curtea de Argeş; -; Nr.: -; BH Argeş

108.566

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^ şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea adreselor unde sunt situate bunurile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a adăugării cărţilor funciare aferente după intabulare.

Art. 4- - Se aprobă completarea datelor de identificare privind baza legală cu actele juridice care atestă dreptul de administrare al Ministerului Apărării Naţionale asupra unor bunuri din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, în scopul îndreptării unor erori materiale.

Art. 5. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dezmembrării acestora pentru constituirea unor imobile noi în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ în cadrul instituţiei militare.

Art. 6. - Se aprobă înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, ca urmare a constituirii unor imobile noi, prin dezmembrare din alte bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale sau în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ în cadrul instituţiei militare.

Art. 7. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, CU modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 iulie 2015.

Nr. 621.


*) Anexele nr. 1-6 nu se publică, deoarece sunt clasificate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 597/2008 privind stabilirea conţi nu tu Iu i-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 597/2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 9 octombrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Şedinţele Consiliului tehnico-economic se organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie.”

2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) La şedinţele Consiliului tehnico-economic participă şi reprezentanţi ai ordonatorilor secundari de credite pentru investiţiile ai căror beneficiari sunt ordonatorii terţiari de credite din subordine, reprezentanţi ai beneficiarilor care au calitatea de ordonatori terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, precum şi, după caz, reprezentanţi ai beneficiarilor care nu dispun de suport logistic propriu, pentru susţinerea necesităţii şi oportunităţii investiţiilor propuse spre avizare.”

3. La articolul 10, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

“4. analizarea stadiului execuţiei investiţiilor avizate, în cazul modificărilor de indicatori tehnico-economici.”

4. La articolul 11, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) transmite avizele şi documentaţia supusă avizării ordonatorilor de credite beneficiari şi structurii din aparatul central al M.A.I. care gestionează programul de investiţii al ministerului;”.

5. La articolul 16, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) actualizarea devizelor generale, potrivit art. 5 din anexa nr. 4 «Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii» la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, cu excepţia cazurilor în care actualizarea se face în baza indicilor preţurilor de consum lunari comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică sau ca urmare a modificării TVA;”.

6. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

“Art. 161. - Actualizarea devizului general la data încheierii contractului de achiziţie publică constituie etapă obligatorie în derularea investiţiei/lucrărilor de intervenţie.”

7. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Prin grija Secretariatului, pe baza procesului-verbal al şedinţei de avizare, se întocmeşte avizul Consiliului tehnico-economic şi se prezintă spre semnare preşedintelui. Avizul cuprinde informaţii privind denumirea, codul şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15.”

8. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii pentru care, în termen de 4 ani de la data eliberării avizului, nu s-a efectuat nicio cheltuială dintre cele cuprinse în devizul general aprobat fac obiectul unei noi proceduri de avizare, în conformitate cu prevederile art. 15.”

9. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

10. În anexa nr. 2 punctul III, subpunctele 2 şi 3 se abrogă.

11. În anexa nr. 3 punctul III, subpunctul 2 se abrogă.

12. În anexa nr. 5 litera A punctul III, subpunctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1. valoarea totală, cu detalierea pe structura devizului general;

Costurile estimative ale investiţiei se evaluează de către proiectanţii de specialitate pe baza soluţiilor impuse prin tema de proiectare şi se prezintă detaliat pe structura devizului general.

Cheltuielile se estimează pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

Cheltuielile aferente fiecărei construcţii sunt estimate prin devizul pe obiect. Acestea vor avea la bază evaluări ale categoriilor de lucrări pe unitatea de măsură. Evaluările categoriilor de lucrări vor fi realizate de către colectivele de specialitate pe fiecare tip de lucrare, adaptate la natura lucrărilor şi la tehnologia de execuţie.”

13. În anexa nr. 8, la articolul 6, după primul alineat se Introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Valoarea actualizată se compune din cheltuielile legal efectuate până la data actualizării, conform evidenţelor contabile, la care se adaugă valoarea restului de executat multiplicat cu indicele de preţuri lunar (total) comunicat de Institutul Naţional de Statistică, calculat între data întocmirii devizului general şi data actualizării.

14. În anexa nr. 11 punctul II, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

“Pentru obiectivele de investiţii noi şi/sau lucrările de intervenţii care fac obiectul unei noi proceduri de avizare, beneficiarul transmite o notă de fundamentare, temeinic justificată, în care va prezenta o analiză pertinentă a studiilor de fezabilitate/documentaţiilor aferente lucrărilor de intervenţii întocmite anterior. În situaţia în care soluţiile funcţionale, tehnologice şi constructive prevăzute iniţial nu mai sunt viabile, se refac documentaţiile tehnico-economice.”

15. După anexa nr. 14 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 15, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte Integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 24 iulie 2015.

Nr. 82.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 151a Ordinul nr. 597/2008)

 

ANTET

Aprob.

Preşedintele Consiliului tehnico-economic,

..............................................................................................

 

AVIZ Nr. .........

În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 597/2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne, în urma analizei efectuate în şedinţa din data .................

Biroul/Consiliul tehnico-economic AVIZEAZĂ FAVORABIL documentaţia pentru realizarea investiţiilor cu următorii indicatori tehnico-economici:

 

Tipul avizului: ........................................................................................................................

 

Nr. crt.

Denumire lucrare + amplasament, tip obiectiv + cod documentaţie

INV

C+M

Valoarea totală,

din care:

Sursa de finanţare

(capitol/sursă/titlu)

Capacităţi aprobate

Durata de realizare

(luni)

Data la care s-a stabilit cursul euro

(luna/anul)

mii lei

mii euro

1

.....................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 Valori iniţiale

 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDARE - ......................................................

 

 

 

 

 

 

 

 MODERNIZARE - ...................................................

 

 

 

 

 

 

 

REFACERE - ..............................................................

 

 

 

 

 

 

 

EXTINDERE - ............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 INVESTIŢIE -.............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 Valori actualizate

 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDARE - ......................................................

 

 

 

 

 

 

 

MODERNIZARE - ....................................................

 

 

 

 

 

 

 

REFACERE - ..............................................................

 

 

 

 

 

 

 

EXTINDERE - ............................................................

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIŢIE - .............................................................

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului tehnico-economic,

........................................................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea Planului sectorial al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 6.983 din 2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Academiei de Ştiinţe Medicale din România nr. 191 din 13 mai 2015, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 31.457 din 13 mai 2015,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Strategia naţională de sănătate 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin

Art. 1. - Se aprobă Planul sectorial al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Activitatea de coordonare ştiinţifică a planului sectorial se atribuie Academiei de Ştiinţe Medicale, ca for ştiinţific consacrat în domeniul sănătăţii, responsabilitatea derulării programului fiind asigurată de către secretarul general al Academiei de Ştiinţe Medicale.

Art. 3. - Bugetul alocat planului sectorial pentru anul 2015 este de 12.000.000 lei, iar perioada de implementare este 2015-2017.

Art. 4. - Atribuirea contractelor de finanţare pentru realizarea proiectelor cuprinse în planul sectorial se face în sistem competiţional, pe baza termenilor de referinţă care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 5. - Metodologia privind evaluarea ofertelor, contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor selectate se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

 

Bucureşti, 30 iunie 2015.

Nr. 813.

 

ANEXĂ

 

PLANUL SECTORIAL

al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017

 

Scopul planului sectorial

Cercetarea şi inovarea în domeniul sănătăţii reprezintă unul dintre instrumentele esenţiale de dezvoltare şi implementare a conceptului de medicină bazată pe dovezi prin furnizarea de noi tehnologii sau noi metode de diagnostic şi tratament, care vor conduce la o îmbunătăţire a calităţii asistenţei medicale furnizate, cu impact determinant asupra creşterii speranţei de viaţă şi a calităţii vieţii pacienţilor.

Implementarea unor proiecte de cercetare va conduce implicit la o creştere a eficienţei în sectorul sanitar, întrucât determină o diminuare în timp a fondurilor cheltuite pentru diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor, folosind metodologii moderne de diagnostic şi tratament, de tipul celor care vor fi generate de către rezultatele proiectelor de cercetare.

Durata planului sectorial

Prezentul plan sectorial se va aplica şi finanţa în perioada 2015-2017.

Finanţarea planului sectorial

Fondurile publice alocate cu această destinaţie în anul 2015 sunt de 12.000.000 lei.

Necesarul estimat pentru finanţarea întregului plan în perioada de referinţă este de 50.000.000 lei.

Obiective

Obiectivele planului sectorial derivă din obiectivul strategic nr. 5.6 “Promovarea cercetării şi inovării în sănătate”, prevăzut în Strategia naţională de sănătate 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014, şi vizează următoarele componente:

a) Dezvoltarea capacităţii de cercetare, dezvoltare, inovare pentru sectorul de sănătate, vizând rezultate care ar putea fi integrate în practică:

- atragerea, menţinerea şi susţinerea cercetătorilor români implicaţi în proiecte naţionale şi/sau internaţionale din sănătate;

- dezvoltarea infrastructurii instituţionale de cercetare în sănătate în poli de excelenţă în cercetare/structuri instituţionale competitive pe piaţa cercetării/constituirea/promovarea de clustere, având ca obiectiv principal dezvoltarea de mecanisme formale de transferai rezultatelor cercetării în practica medicală (baze de date, platforme, parteneriate);

- studii de evaluare a implementării protocoalelor clinice.

b) Dezvoltarea cercetării în sănătatea publică şi servicii de sănătate, pentru elaborarea de politici de sănătate bazate pe evidenţe:

- dezvoltarea capacităţii de cercetare populaţională a institutelor specializate din sistemul de sănătate, cercetări care să fundamenteze intervenţia în sănătatea publică;

- crearea de mecanisme formale de realizare a studiilor, prin dezvoltarea mecanismelor de colaborare în domeniul cercetării cu sectorul academic şi/sau cu organizaţii neguvemamentale cu experienţă în cercetarea în domeniul sănătăţii;

- susţinerea prin tematici de cercetare a priorităţilor naţionale care pot fi realizate cu noile infrastructuri de sănătate dezvoltate până în prezent, inclusiv din fonduri structurale;

- proiectarea şi implementarea de intervenţii în domeniul sănătăţii publice în domenii precum:

- evaluarea morbidităţii şi mortalităţii - analize de nevoi de sănătate ale populaţiei;

- evaluarea stării de sănătate şi a determinanţilor acesteia; monitorizarea stării de sănătate a copiilor/persoanelor vulnerabile, evaluarea echităţii furnizării serviciilor medicale/ accesului la serviciile de sănătate;

- evaluarea capacităţilor de sănătate publică (nevoi de servicii, de resurse umane şi financiare);

- analiza contextului, a nevoilor şi a eficacităţii şi eficienţei intervenţiilor de sănătate publică în domenii care reprezintă priorităţi europene (bolile transmisibile, screening pentru unele cancere) sau naţionale de sănătate publică (sănătatea reproducerii, HIV/SIDA, imunizări etc.); studii de evaluare a riscurilor/comportamentelor la risc pentru starea de sănătate (inactivitate fizică, consum de tutun, alcool, alimentaţie nesănătoasă etc.) şi dezvoltarea de planuri de combatere;

- studii de utilizare a serviciilor de sănătate, de performanţă a sistemului de sănătate, de costificare a serviciilor de sănătate, de satisfacţie a pacienţilor/populaţiei;

- evaluarea capacităţii de administrare şi conducere a sistemului de sănătate (evaluarea proceselor de management cu rol în administrarea sistemului de sănătate şi evaluarea politicii de resurse umane în sistemul de sănătate) şi implementarea recomandărilor;

- evaluarea finanţării serviciilor de sănătate (evaluarea alocării resurselor în sistemul de sănătate, evaluare comparativă a modalităţilor de finanţare a serviciilor de sănătate);

- studii de impact financiar al diferitelor propuneri de politici de sănătate;

- studii cu privire la efortul comparativ dedicat diferitelor tipuri de afecţiuni (de exemplu, cele transmisibile comparativ cu cele netransmisibile);

- evaluare a rezultatelor serviciilor de sănătate (de exemplu, reinternări, cancer depistat în fază tardivă, complicaţii evitabile, precum numărul de amputaţii de membre inferioare din cauza diabetului);

- studii privind siguranţa pacientului în serviciile de sănătate.

Rezultatele estimate

Proiectele care urmează a fi finanţate prin intermediul acestui instrument trebuie să conducă la obţinerea unor rezultate care să faciliteze translaţia spre trialurile clinice şi, în final, spre practica medicală a unor metode diagnostice şi terapeutice inovatoare, cu potenţial de a completa sau chiar de a înlocui metodele clasice (chimioterapia, radioterapia, intervenţia chirurgicală etc.).

Sunt aşteptate rezultate de tipul: dezvoltare de modele experimentale, instalaţii-pilot, procese, servicii şi/sau protocoale inovative, trialuri clinice, publicarea de articole ISI, cărţi, propuneri de brevete înregistrate, locuri de muncă create, în corelare cu obiectivele programului. Este necesar ca rezultatele să fie cuantificate prin indicatori.

Propunere de plan sectorial şi tipuri de proiecte/intervenţii care urmează a se finanţa

A. Îmbunătăţirea sănătăţii mamei şi copilului

Pentru acest capitol, bugetul total estimativ aferent perioadei de derulare a planului sectorial este de 2.500.000 lei, din care 545.000 lei sunt alocaţi în 2015.

1. Cercetări ştiinţifice pentru dezvoltarea unor metode de evaluare a stării de sănătate a copiilor între 0-18 ani din România

Rezumat: Cercetarea ştiinţifică vizează evaluarea stării de sănătate a nou-născutului prin diagnosticul prenatal şi perinatal de dezvoltare intrauterină şi aplicaţii ale medicinii genomice; evaluarea stării de sănătate a copiilor în grupa de vârstă 1 -6 ani; evaluarea parametrilor biologici şi de sănătate a copiilor în grupa de vârstă 6-18 ani.

Rezultate potenţiale: elaborarea de protocoale cu potenţial de standardizare şi extindere la nivelul întregii ţări, realizarea de softuri medicale performante (baze de date şi statistică medicală) în vederea elaborării de politici publice cu privire la starea de sănătate a copiilor între 0-18 ani.

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 1.000.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

2. Elaborarea şi realizarea unui registru naţional de malformaţii congenitale prin crearea unui sistem electronic de raportare a cazurilor din ţară

Rezumat: Cercetarea ştiinţifică urmăreşte analiza relaţiei afecţiunilor embrio-fetale şi materne şi apariţia unui handicap grav asociat sarcinii; fundamentarea necesităţii realizării registrului naţional de malformaţii congenitale; dezvoltarea de instrumente informatice noi/îmbunătăţirea celor existente, precum şi validarea acestora pentru raportarea cazurilor de malformaţii congenitale la nivel naţional.

Rezultat: Registrul naţional de malformaţii congenitale

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 1.000.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

3. Cercetarea cauzelor medico-sociale ale mortalităţii copiilor sub 5 ani şi ale mortalităţii materne

Rezumat: Cercetarea ştiinţifică vizează identificarea cauzelor directe şi favorizante care conduc la o rată crescută a mortalităţii infantile, a mortalităţii la grupa de vârstă 1-4 ani şi a mortalităţii materne, a barierelor care stau în calea accesului echitabil la servicii de sănătate, precum şi identificarea măsurilor cost-eficienţă de suport educaţional, parental, financiar, medical pentru segmentul de populaţie vizat.

Rezultat: identificarea barierelor în ceea ce priveşte adresabilitatea şi accesibilitatea la servicii medicale, care determină rate crescute ale deceselor sub 5 ani şi ale deceselor materne, a măsurilor de suport medico-social pentru populaţia vulnerabilă, a deficitului de servicii medicale specifice pentru mamă şi copil şi a procedurilor de diagnostic şi terapeutice pentru care se impune reglementarea prin ghiduri şi protocoale

Durata proiectului: 2015-2016

Valoarea proiectului: 200.000 lei, din care 45.000 lei în 2015

4. Copilul născut înainte de termen - epidemiologie, cauze, consecinţe, prevenire

Rezumat: Cercetarea ştiinţifică vizează identificarea factorilor de risc sociali şi comportamentali, a unor afecţiuni infecţioase si inflamatorii în timpul sarcinii, precum şi a unor boli organice şi de metabolism, a factorilor genetici şi fetali asociaţi naşterilor premature, precum şi a măsurilor cost-eficienţă pentru diminuarea numărului de copii cu greutate mică la naştere.

Rezultat: elaborarea de recomandări noi în protocolul consultaţiei prenatale şi accentuarea importanţei luării în evidenţă a gravidei în primul trimestru de sarcină; revizuirea şi distribuirea unei variante noi a Metodologiei privind consultaţia prenatală, metodologie care va fi aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii

Durata proiectului: 2015-2016

Valoarea proiectului: 300.000 lei, din care 100.000 lei în 2015

B. Combaterea poverii prin boli netransmisibile în populaţie

Reducerea poverii prin boli netransmisibile evitabile, inclusiv intervenţii privind patologii cronice istoric neglijate (cancer, boli cardiovasculare, diabet, boli rare etc.) este o direcţie importantă în Strategia naţională de sănătate.

Pentru acest capitol, bugetul total estimativ aferent perioadei de derulare a planului sectorial este de 44.000.000 lei, din care 10.855.000 lei sunt alocaţi în 2015.

I. Boli neoplazice

1. Dezvoltarea registrului de boală oncologică şi a ghidului de prevenţie

Rezumat: Cercetarea ştiinţifică vizează derularea de studii exploratorii, de analiză statistică şi de evaluare a incidenţei bolilor neoplazice, având ca scop elaborarea registrului de boală oncologică, prin implementarea unui sistem-pilot de identificare de date, folosind inclusiv sisteme GIS (sistem geografic informaţional). Identificarea bolilor neoplazice cu un potenţial ridicat de diseminare la nivelul sistemului de sănătate pe baza unor aplicaţii IT are ca scop dezvoltarea de ghiduri de prevenţie primară şi/sau secundară.

Rezultat: registru de boală oncologică şi ghiduri de prevenţie primară şi/sau secundară a bolilor neoplazice

Durate proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 1.500.000 lei, din care 500.000 lei în 2015

2. Cercetări privind dezvoltarea de metode moderne de diagnostic şi orientare terapeutică în boala canceroasă (tumori solide)

Rezumat: Cercetarea ştiinţifică vizează introducerea în România a unor metode moderne de medicină bazată pe dovezi şi de tratament medical personalizat al pacientului oncologic. Cercetările ştiinţifice au ca obiectiv dezvoltarea, optimizarea şi implementarea unui set de servicii de caracterizare moleculară avansată a tumorilor solide. O altă direcţie de cercetare este orientată spre evaluarea oportunităţilor de implementare a unui model naţional de lucru în acest domeniu, similar celor din statele Uniunii Europene.

Rezultat: introducerea diagnosticului personalizat în terapia oncologică cu potenţial de extindere la nivel naţional, concomitent cu creşterea semnificativă a ratei de răspuns al pacienţilor la tratament şi eficientizarea cheltuielilor generate de diagnosticarea şi tratamentul tumorilor solide

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 14.390.000 lei, din care 5.000.000 lei în 2015

3. Cercetări privind creşterea substanţială a specificităţii unor metode moderne de diagnostic şi orientare terapeutică în bolile neoplazice

Rezumat: Cercetările ştiinţifice au ca obiectiv dezvoltarea, optimizarea şi implementarea unor protocoale pentru creşterea specificităţii şi acurateţei examenului PET-CT în scop de diagnostic şi de monitorizare a evoluţiei bolii. Totodată se evaluează posibilitatea şi oportunitatea de a implementa un model naţional de lucru în acest domeniu şi care ulterior va putea deveni obiect al unui program naţional de sănătate.

Rezultat: reducerea substanţială a rezultatelor fals pozitive la examinările PET, cu economii semnificative de fonduri şi cu utilizarea eficientă a infrastructurii existente în ţară

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 1.000.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

4. Cercetare fundamentală şi dezvoltare experimentală în medicina translaţională

Rezumat: Cercetarea ştiinţifică vizează crearea unei platforme integrate, adecvate pentru plasarea şi interconectarea activităţilor şi tehnologiilor biomedicale de înaltă performanţă, orientate spre integrarea explorărilor fundamentale cu cercetarea clinică prin intermediul modelelor experimentale.

Rezultat: realizarea de instrumente moleculare de diagnostic cuplate cu identificarea de noi ţinte terapeutice - concept formal consacrat în cadrul noţiunii de teranostic

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 3.000.000, din care 1.000.000 lei în 2015

5. Cercetări privind dezvoltarea de metode modeme de diagnostic şi orientare terapeutică în leucemii

Rezumat: Cercetarea ştiinţifică vizează introducerea în România a unor metode moderne de medicină bazată pe dovezi şi tratament medical personalizat al pacientului oncologic. Cercetările ştiinţifice au ca obiectiv de a dezvolta, optimiza şi implementa un set de servicii de caracterizare moleculară avansată în leucemii.

Totodată se evaluează posibilitatea şi oportunitatea de a implementa un model naţional de lucru în acest domeniu, similar celor din statele Uniunii Europene.

Rezultat: introducerea diagnosticului personalizat în terapia oncologică cu potenţial de extindere la nivel naţional, concomitent cu creşterea semnificativă a ratei de răspuns al pacienţilor la tratament şi eficientizarea cheltuielilor cu diagnosticarea şi tratamentul leucemiilor

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 3.000.000 lei, din care 1.000.000 lei în 2015

6. Studiu comparativ al alterărilor genice şi al expresiei genice dintre cancerul de pancreas şi metastazele hepatice

Rezumat: Cercetarea ştiinţifică vizează efectuarea de studii comparative pentru determinarea profilului genomic al ţesuturilor primare de adenocarcinom pancreatic şi al metastazelor recoltate de la acelaşi pacient prin secvenţiere ADN şi ARN, introducerea diagnosticului personalizat în cazul tumorilor solide (pancreas, inclusiv formele cu metastaze hepatice) şi corelarea răspunsului la tratament cu caracteristici genomice specifice.

Rezultat: generarea unui catalog comprehensiv al alterărilor genomice depistate în adenocarcinom pancreatic; HCC, brevetarea de biomarkeri relevanţi (gene-ţintă pentru dezvoltarea de anticorpi sau pentru identificarea de medicamente-ţintă în oncologia digestivă)

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 6.000.000 lei. din care 300,000 lei în 2015

7. Utilitatea chirurgiei minim invazive prin toracoscopie videoasistată în cancerul pulmonar

Rezumat: Cercetarea ştiinţifică vizează să realizeze un studiu comparativ între două metode chirurgicale de rezecţie în chirurgia cancerului pulmonar: chirurgia deschisă şi chirurgia toracoscopică, prin evaluarea mai multor parametri: criteriile de selecţie a pacienţilor pentru o metodă sau alta, evaluarea costurilor comparative ale metodelor (incluzând aparatura, dar şi durata de spitalizare şi frecvenţa complicaţiilor postoperatorii), evaluarea funcţiei pulmonare complexe pre- şi postoperatorii cu cele două metode, evaluarea supravieţuirii pe termen lung şi a frecventei recidivelor.

Rezultat: îmbunătăţirea standardelor de îngrijire a pacienţilor din punct de vedere economic prin eficienţă crescută şi scăderea costurilor îngrijirilor medicale; reducerea timpului de recuperare, accelerarea integrării sociale. Actualizarea ghidurilor româneşti de tratament al cancerului pulmonar prin introducerea toracoscopiei în abordarea pacientului cu cancer pulmonar

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 500.000 lei, din care 50.000 lei în 2015

8. Determinarea markerilor serici şi tisulari cu valoare prognostică în transplantul hepatic

Rezumat: Cercetarea ştiinţifică vizează determinarea markerilor serici şi tisulari cu valoare prognostică în transplantul hepatic, evaluarea eficienţei terapiilor de hemoadsorbţie cu filtre cu proprietăţi specifice, generarea unui panel de biomarkeri serici şi tisulari şi brevetarea panelului de biomarkeri relevanţi.

Rezultat: obţinerea unui panel de biomarkeri serici şi tisulari relevanţi şi brevetarea lui, protocoale, modele experimentale

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 1.800.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

9. Cromoendoscopia virtuală pentru supravegherea cancerului colorectal la pacienţii cu boli inflamatorii intestinale şi studiul infecţiei cu Clostridium difficile la aceşti pacienţi

Rezumat: Cercetarea ştiinţifică vizează un studiu comparativ asupra eficacităţii detecţiei leziunilor displazice prin endoscopie cu lumina albă şi un protocol de biopsii seriate şi tehnologia I-Scan (Pentax) (cromoendoscopie virtuală). Cromoendoscopia virtuală a fost validată pentru screening-ul leziunilor displazice: polipi adenomatoşi, adenoma serrata, dar până în prezent nu a fost validată în screening-ul leziunilor displazice asociate BII.

De asemenea se doreşte evaluarea prevalentei infecţiei cu Clostridium difficile la pacienţii cu pusee de activitate ale BII (colită ulcerativă sau boala Crohn) şi investigarea factorilor de risc pentru infecţia cu C. difficile: spitalizări recente, medicamente (imunomodulatoare, antibiotice în ultimele 6 luni), proceduri endoscopice recente.

Rezultat: validarea unei noi metode endoscopice de screening al leziunilor displazice la pacienţii cu BII cu durată îndelungată şi a unui algoritm în doi paşi de screening cu EIA pentru GDH, urmat de EIA pentru toxine şi cultură pentru C. difficile

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 2,000.000 lei, din care 80,000 lei în 2015

II. Boli cardiovasculare, accidente vasculare cerebrale, boli neurologice, diabet şi de altă natură

1. Evaluarea disfuncţiei miocardice microvasculare ca marker de risc în prezenţa sau absenţa bolii coronariene obstructive

Rezumat: Studii recente utilizând imagistica morfologică şi funcţională evidenţiază rolul disfuncţiei microvasculare miocardice (DMM) în riscul cardiac, în general, şi în cel ischemic, în special. DMM este prezentă la un număr mare de pacienţi atât cu, cât şi fără boală coronariană obstructivă. Cercetarea ştiinţifică vizează evaluarea contribuţiei acesteia în povara ischemică totală, precum şi valoarea diagnostică a DMM. Prin cercetările în acest domeniu se vizează testarea DMM prin metode noninvazive şi invazive, incluzând evaluarea imagistică modernă morfologică prin studiu angio- şi scintigramă cardiacă SPECT şi PET, cu evaluarea ischemiei miocardice, a morfologiei coronariene, a raportului metabolism miocard/vascularizaţie şi alegerea terapiei optime.

Rezultate: reducerea mortalităţii în rândul pacienţilor cu risc cardiac şi care nu prezintă leziuni coronariene obstructive. Elaborarea de ghiduri şi protocoale cu extindere la nivel naţional

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 310.000, din care 200.000 lei în 2015

2. Evaluarea riscului de moarte subită cardiacă şi valoarea prognostică a ablaţiei focarelor de tahicardie ventriculară la pacienţi încadraţi tradiţional în clasa de risc mic sau chiar fără risc

Rezumat: Cercetarea clinică internaţională actuală evaluează extensiv riscul de moarte subită cardiacă (MSC) la pacienţi care tradiţional au fost consideraţi în categoria cu risc scăzut, dar care reprezintă un rezervor important de ţinte ale MSC, numeric mai mare decât al pacienţilor consideraţi în categoria cu risc înalt.

Rezultat: Prin cercetările în acest domeniu se vizează stratificarea noninvazivă a riscului de moarte subită, detectarea şi evaluarea electrofiziologică a inductibilităţii aritmii lor maligne (tahicardie ventriculară) şi ablaţia focarelor aritmice. Elaborare de ghiduri şi protocoale cu posibilitate de standardizare naţională

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 1.000.000, din care 200.000 lei în 2015

3. Cercetări privind tulburările vegetative în bolile neurodegenerative

Rezumat: Bolile neurodegenerative au o incidenţă globală în creştere şi nu beneficiază încă de tratamente curative sau de ameliorare. Printre simptomele invalidante ale acestor afecţiuni se găsesc tulburările vegetative (disautonomia) care sunt subdiagnosticate şi subtratate în momentul de faţă. Prin cercetările specifice în acest domeniu se vizează evaluarea clinico-imagistică complexă a acestor pacienţi cu disautonomie în cadrul bolilor neurodegenerative.

Rezultat: Prin diagnosticarea disautonomiei în bolile neurodegenerative (boala Alzheimer, demenţa fronto-temporală, boala Parkinson, scleroza laterală amiotrofică, atrofia multisistemică) se urmăreşte identificarea unor opţiuni terapeutice adaptate care să îmbunătăţească substanţial calitatea vieţii acestor pacienţi, reducând din povara bolii şi prelungind perioada de independenţă a acestor pacienţi, cu beneficii majore din punct de vedere social, dar şi cu mari economii pentru sistemul de sănătate.

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 1.000.000, din care 200.000 lei în 2015

4. Cercetări ştiinţifice privind elaborarea de metode moderne privind tratamentul antiagregant personalizat în accidentul vascular cerebral

Rezumat: Cercetarea ştiinţifică vizează testarea în vitro a răspunsului la tratamentul antiagregant; corelaţiile privind farmacocinetica antiagregantelor şi răspunsul în vivo; modelarea farmacocinetică şi farmacodinamică în elaborarea schemelor de tratament antiagregant; elaborarea unor teste alternative de screening privind răspunsul la tratamentul antiagregant.

Rezultat: scheme de tratament personalizat în bolile neurovasculare

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 1.000.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

5. Îmbunătăţirea performanţei cardiace prin tehnici de cardiologie intervenţională (angioplastia în SCA, cardiostimularea permanentă, restenoza coronară)

Rezumat: Cercetarea ştiinţifică vizează evaluarea terapiei endovasculare prin tehnici imagistice invazive şi neinvazive de înaltă performanţă în patologia endovasculară, a prognosticului pacienţilor cu afectare cardiovasculară, evaluarea performanţei cardiace prin tehnici de cardiologie intervenţională şi ameliorarea calităţii vieţii bolnavului cardiovascular.

Rezultat: dezvoltarea de tehnici intervenţionale pentru pacienţii critici, publicarea unui atlas de imagistică în patologia cardiovasculară

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 1.000.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

6. Ameliorarea prognosticului pacienţilor cu ateroscleroză (terapia endovasculară a stenozelor carotidiene, renale şi periferice; implicaţiile cardiovasculare la hemodializatul cronic; tehnici endovasculare la diabetici

Rezumat: Cercetarea ştiinţifică vizează dezvoltarea unor tehnici intervenţionale la pacienţii cu patologie multiplă, critici şi abordarea pluridisciplinară a pacienţilor cu ateroscleroză

Rezultat: dezvoltarea tehnicilor moderne intervenţionale la pacienţii cardiaci, diagnosticarea precoce a bolilor aterosclerotice şi scăderea complicaţiilor în patologia aterosclerotică

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 600.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

7. Evaluarea comparativă morfologică şi imagistică, pre- şi postoperatorie a grefoanelor arteriale şi venoase utilizate în revascularizarea chirurgicală a miocardului

Rezumat: Boala arterelor coronare reprezintă cea mai frecventă cauză de mortalitate, ceea ce relevă gravitatea acestei afecţiuni. Tratamentul acesteia este unul complex, medical şi/sau chirurgical. Odată cu dezvoltarea accelerată a tehnicilor de revascularizare percutană şi chirurgicală şi în contextul schimbărilor demografice care se constituie în cazuri cu profil de risc din ce în ce mai ridicat, este nevoie de o cât mai bună stratificare a riscului periprocedural în vederea luării celei mai bune decizii în ceea ce priveşte prognosticul atât pe termen scurt, intraspitalicesc, cât şi pe termen lung al acestei categorii de pacienţi.

Rezultat: dezvoltarea tehnicilor moderne intervenţionale la pacienţii cardiaci, diagnosticarea precoce a bolilor aterosclerotice şi scăderea complicaţiilor în patologia aterosclerotică

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 600.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

8. Identificarea şi validarea unor noi markeri de prognostic prin tehnici avansate de evaluare biologică şi imagistică la pacienţii cu sindroame coronariene acute

Rezumat: Cercetarea ştiinţifică vizează identificarea de noi corelaţii între gravitatea leziunilor aterosclerotice coronariene/artere periferice şi, respectiv, markerii biologici şi moleculari personalizaţi cu rol predictiv al evenimentelor adverse cardiace majore.

Rezultat: dezvoltarea unui protocol de evaluare a perfuziei miocardice cu substanţă de contrast, cu posibilitatea extinderii la nivel naţional

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 1.000.000 lei, din care 300.000 lei în 2015

9. Dezvoltarea şi validarea unui model hemodinamic de evaluare funcţională a stenozelor coronariene în vederea personalizării strategiei de revascularizare coronariană la pacienţii cu leziuni complexe

Rezumat: Studii recente au demonstrat fezabilitatea utilizării unor modele hemodinamice pentru estimarea severităţii leziunilor coronariene pornind de la date morfologice (angiografice). Cercetarea ştiinţifică vizează evaluarea gradului de adaptare, de extindere şi validare a unui astfel de model hemodinamic prin intermediul unor seturi de date colectate de la pacienţi cu leziuni coronariene complexe.

Rezultat: crearea unui model hemodinamic al severităţii leziunilor coronariene pe baza caracteristicilor morfologice, crearea unui algoritm de ghidare a strategiei de revascularizare pe baza modelului realizat

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 1.000.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

III. Bolile rare

1. Dezvoltarea unor capacităţi specifice şi coerente de diagnostic în domeniul bolilor rare neuromusculare

Rezumat: Bolile rare neuromusculare sunt afecţiuni major invalidante care afectează toate grupele de populaţie. Diagnosticul acestor afecţiuni este extrem de laborios şi costisitor. Activităţile de cercetare specifică includ biopsii de muşchi şi nerv periferic cu analiză histologică, imunohistochimică, electrono-microscopică şi genetică. De asemenea, se vizează o abordare clinico-patologică integrată care în final să ducă la elaborarea de protocoale şi la iniţierea unui registru naţional pentru acest tip de afecţiuni.

Rezultat: protocoale de diagnostic care se vor putea extinde la nivel naţional

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 1.000.000, din care 200.000 lei în 2015

2. Dezvoltarea Registrului de boli rare, de ghiduri clinice şi de recuperare

Rezumat: Derularea de cercetări exploratorii, analiză statistică şi de evaluare a incidenţei bolilor rare care vor constitui surse de date care se vor integra în registrul de boli rare.

Rezultat: Registrul naţional de boli rare şi elaborarea de ghiduri clinice şi de recuperare

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 600.000 lei, din care 100.000 lei în 2015

IV. Boli endocrine

Cercetări privind genetica bolilor endocrine

Rezumat: Reducerea îmbolnăvirilor şi asigurarea unei îmbătrâniri sănătoase prin studiul geneticii tulburărilor de determinism şi dezvoltare sexuală, al hipotrofiei staturale cu dismorfism şi a) determinismului genetic al unor boli cu caracterizarea moleculară şi imunohistochimică a cancerelor endocrino-dependente, caracterizarea influenţei genetice asupra atingerii capitalului osos maxim, analiza relaţiei genotip-fenotip şi studiul rolului endocrin al ţesutului adipos în apariţia diabetului zaharat şi a obezităţii.

Rezultat: set de biomarkeri, standarde auxologice, protocoale de bună practică în cercetare, protocoale de investigaţie, protocoale de tratament personalizat, brevet

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 1.500.000 lei, din care 300.000 lei în 2015

V. Pneumopatii

Perfecţionarea Registrului de pneumopatii interstiţiale difuze şi sarcoidoză (REGIS) şi elaborarea şi implementarea Ghidului naţional de management al pneumopatiilor interstiţiale difuze

Rezumat: Cercetarea ştiinţifică vizează perfecţionarea bazei de date a REGIS prin adăugarea de noi componente în registru şi analiza bazei de date acumulate pentru extragerea de informaţii epidemiologice care în prezent nu sunt disponibile în România: date de prevalentă şi incidenţă a pneumopatiilor interstiţiale, distribuţie regională, factori de risc incriminaţi, profilul pacienţilor români diagnosticaţi cu aceste boli, mortalitate, indicaţii de transplant pulmonar, identificarea pacienţilor eligibili pentru studii clinice cu noi molecule. În paralel se vizează elaborarea şi implementarea unui Ghid naţional pentru pneumopatii interstiţiale difuze, care să uniformizeze pe plan naţional abordarea acestor maladii rare şi complexe, să îmbunătăţească calitatea diagnosticului şi numărul de pacienţi diagnosticaţi corect, cu scopul prelungirii supravieţuirii şi creşterii calităţii vieţii pacienţilor cu maladii interstiţiale pulmonare.

Rezultat: elaborarea unui algoritm de diagnostic al pneumopatiilor interstiţiale difuze, cu posibilitatea includerii în protocoalele clinice ale clinicilor de pneumologie din ţară, precum şi elaborarea Ghidului naţional pentru pneumopatii interstiţiale difuze

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 200.000 lei, din care 25.000 lei în 2015

C. Reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin boli transmisibile, a impactului lor la nivel de individ şi societate

Pentru acest capitol, bugetul total estimativ aferent perioadei de derulare a planului sectorial este 2.000.000 lei, din care 200.000 lei sunt alocaţi în 2015.

1. Studii ale fenomenelor inflamatorii şi ale interacţiunilor patogen/gazdă în infecţii virale şi bacteriene

Rezumat: Cercetarea ştiinţifică vizează fenotiparea unor populaţii, subpopulaţii de limfocite prin metode de citometrie în flux, evaluarea impactului unor molecule asupra răspunsului imun în vitro pe culturi celulare, cuatificarea prin ELISA/luminex a unor molecule asociate cu procese inflamatorii, în diverse fluide biologice, identificarea de molecule ale gazdei implicate în ciclul de replicare HCV, evaluarea impactului infecţiilor virale asupra fenotipului şi funcţiei celulelor sistemului imunitar, identificarea de biomarkeri de susceptibilitate, evoluţie a bolii şi de răspuns la tratament prin studii de genomică, transcriptomică şi proteomică.

Rezultat: cuantificarea impactului mecanismelor fiziopatologice cu implicaţii directe în evoluţia bolilor respective, elaborarea de algoritmuri de diagnostic şi terapie şi de scoruri de agresivitate a unor microorganisme

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 1.000.000 iei, din care 100.000 lei în 2015

2. Studii de epidemiologie moleculară bacteriană; determinanţi moleculari ai virulenţei şi rezistenţei la antibiotice

Rezumat: Cercetarea ştiinţifică vizează caracterizarea moleculară a stafilococilor mettcilino-rezistenţi/sensibili, a tulpinilor asociate îngrijirilor medicale versus tulpinilor comunitare (cu potenţial crescut de transmitere, risc de infectare cu potenţial letal a copilului mic); evidenţierea de gene de rezistenţă, secvenţierea, epidemiologia moleculară, caracterizarea moleculară a streptococilor, caracterizarea moleculară a enterococilor vancomicino-rezistenţi (VRE), caracterizarea şi monitorizarea infecţiilor cu Klebsiella: diagnosticul, epidemiologia tulpinilor secretoare de beta-lactamaze cu spectru extins (ESBL), în special la pacienţii internaţi în secţii de terapie intensivă; evaluarea riscului şi a modalităţilor de transmitere; supravegherea riscului de răspândire a tulpinilor cu rezistenţă multiplă dinspre mediul spitalicesc spre comunitate.

Rezultat: cuantificarea impactului mecanismelor fiziopatologice cu implicaţii directe în evoluţia bolilor respective, elaborarea de algoritmi de diagnostic şi terapie şi de scoruri de agresivitate a unor microorganisme

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 1.000.000 lei, din care 100.000 lei în 2015

D. Terapii alternative în sănătate

Pentru acest capitol, bugetul total estimativ aferent perioadei de derulare a planului sectorial este 600.000 lei, din care 200.000 lei sunt alocaţi în 2015

Studii privind evaluarea adresabilităţii pacienţilor către cabinetele şi unităţile de specialitate care prestează activităţi medicale alternative

Rezumat: evaluarea metodelor etichetate ca fiind medicină alternativă; evaluarea riscurilor şi avantajelor metodelor oferite de medicina alternativă (complementară), precum şi crearea unei baze de date a furnizorilor de medicină alternativă

Rezultat: analize şi studii de impact

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 600.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

E. Conştientizarea şi educarea populaţiei privind soluţiile eficace cu caracter preventiv

Pentru acest capitol, bugetul total estimativ aferent perioadei de derulare a planului sectorial este 900.000 lei, din care 200.000 lei sunt alocaţi în 2015.

Cercetări exploratorii pentru determinarea şi elaborarea de metode moderne de informare, educare şi comunicare privind prevenţia bolilor transmisibile

Rezultate: ghid clinic de prevenţie cu rol educativ pentru sănătate încă de la vârstele tinere, cu accent pe temele prioritare legate de prevenirea şi combaterea comportamentelor cu risc, în funcţie de problematica specifică vârstei, prin creşterea gradului de informare în rândul elevilor, pentru formarea unui stil de viaţă sănătos şi responsabil al acestora

Durata proiectului: 2015-2017

Valoarea proiectului: 900.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.