MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 596/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 596         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 7 august 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 428 din 9 iunie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 1 alin. (2) şi art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

Decizia nr. 466 din 16 iunie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi şi teza a două din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.69. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare

 

90. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

 

631/843/1.112. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii „Electrificare CFR” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

817/864/1.452. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje „CFR IRLU” - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marf㠄C.F.R. Marf㔠- S.A

 

818/880/1.450. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Reparaţii Locomotive „C.F.R. - SCRL Braşov” - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

34. - Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 4 iunie 2015

 

Rectificări la:

 - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.964/2015

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 428

din 9 iunie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 1 alin. (2) şi art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la art. 1 alin. (2) şi art. 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Mihnea Basil Ştefănescu, Tudor Basil Ştefănescu, Dan Costin Petrescu şi Irina Igirosianu în Dosarul nr. 13.263/3/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a (fostă a IX-a) contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.213D/2014 al Curţii Constituţionale

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că părţile Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor şi Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor au transmis la dosar note scrise prin care, în esenţă, solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care precizează că textele de lege criticate au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, în cauza de faţă menţinându-şi valabilitatea jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, motiv pentru care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin Sentinţa civilă nr. 4.793 din 27 iunie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 13.263/3/2013, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a (fostă a IX-a) contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la art. 1 alin. (2) şi art. 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Mihnea Basil Ştefănescu, Tudor Basil Ştefănescu, Dan Costin Petrescu şi Irina Igirosianu într-o cauză civilă având ca obiect soluţionarea cererii de obligare a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor de a desemna un expert pentru evaluarea unui imobil revendicatoare nu mai poate fi restituit în natura şi de a emite titlul de despăgubire corespunzător.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile art. 4 din Legea nr. 165/2013, care stabilesc că dispoziţiile legii se aplică cererilor aflate pe rolul instanţelor, încalcă principiul neretroactivităţii legii. Arată că se nesocoteşte şi principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, întrucât art. i alin. (2) din Legea nr. 165/2013 prevede că, în cazul în care restituirea în natură nu mai este posibilă, singura măsură reparatorie în echivalent care se acordă este compensarea prin puncte, în condiţiile în care până la apariţia Legii nr. 165/2013 se acordau despăgubiri în numerar sau acţiuni. În ce priveşte art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, susţin că se creează inegalităţi între persoanele îndreptăţite sub aspectul cuantumului despăgubirilor cuvenite, deoarece până la intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013 se aplica principiul restitutio în integrum şi se evaluau imobilele la valoarea de piaţă, iar după acest moment valoarea imobilelor se stabileşte în funcţie de grila notarială. Prin urmare, persoanele îndreptăţite sunt discriminate în funcţie de momentul soluţionării notificărilor sub aspectul cuantumului şi naturii reparaţiei acordate.

7. Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a (fostă a IX-a) contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 a devenit inadmisibilă ca urmare a pronunţării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 210 din 8 aprilie 2014. Apreciază, totodată, că art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 nu contravine prevederilor art. 16 din Constituţie.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit actului de sesizare, prevederile art. 4 teza întâi raportate la art. 1 alin. (2) şi art. 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013.

13. Având în vedere că acţiunea introductivă de instanţă a fost promovată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, Curtea constată că autorii excepţiei s-au referit în mod eronat la teza întâi a art. 4 din Legea 165/2013 care vizează cererile formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile învestite de lege, nesoluţionate până la data intrării în vigoare a acestei legi. Autorii excepţiei se află în ipoteza art. 4 teza a doua, care determină aplicabilitatea Legii nr. 165/2013 cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a actului normativ menţionat. De asemenea, în ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 din Legea nr. 165/2013, Curtea observă că, deşi autorii acesteia nominalizează întregul articol, în realitate, criticile formulate vizează doar alin. (6) din acesta, motiv pentru care obiectul excepţiei a fost restrâns doar la alineatul menţionat. În consecinţă, faţă de data introducerii acţiunii şi de motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine că obiectul acesteia îl reprezintă, în realitate, prevederile art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 1 alin. (2) şi art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, care au următoarea redactare:

- Art. 1 alin. (2): „(2) în situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, măsurile reparatorii în echivalent care se pot acorda sunt compensarea cu bunuri oferite în echivalent de entitatea învestită cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi măsura compensării prin puncte, prevăzută în cap. III.”,

- Art. 4 teza a doua: „Dispoziţiile prezentei legi se aplică cererilor (...) aflate pe rolul instanţelor (...) la data intrării în vigoare a prezentei legi.

- Art. 21 alin. (6): „Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi de către Secretariatul Comisiei Naţionale şi se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu.”

14. În opinia autorilor excepţiei, textele de lege criticate contravin prevederilor din Constituţie cuprinse la art. 15 alin. (2) care instituie principiul neretroactivităţii legii, cu excepţia celei penale şi contravenţionale mai favorabile, şi la art. 16 alin. (1) care consacră principiul egalităţii în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă, în ceea ce priveşte critica formulată faţă de prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, că soluţia legislativă prevăzută iniţial de acest text a fost modificată prin dispoziţiile Legii nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 decembrie 2013, dobândind un conţinut normativ diferit faţă

de forma redacţională iniţială a Legii nr. 165/2013, în sensul că, în situaţia în care restituirea în natură nu mai este posibilă, măsurile reparatorii în echivalent care se pot acorda sunt compensarea prin puncte (aceasta fiind, înainte de modificarea adusă prin Legea nr. 368/2013, singura măsură prevăzută) şi compensarea prin bunuri oferite în echivalent de entitatea învestită cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

16. Autorii prezentei excepţii nu critică însă textul din Legea nr. 165/2013 în varianta iniţială, ci noua concepţie a legiuitorului cu privire la restituirea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, introdusă de Legea nr. 165/2013, în sensul eliminării posibilităţii de a obţine despăgubiri în numerar sau acţiuni, prevăzută prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea V nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

17. Curtea s-a pronunţat, faţă de aceste aspecte, prin Decizia nr. 744 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 11 februarie 2015, paragraful 24, reţinând că art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 reprezintă modalitatea prin care legiuitorul a înţeles să transpună în legislaţia naţională exigenţele impuse de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, aşa cum rezultă din expunerea de motive a Legii nr. 165/2013. În plus, prin Hotărârea din 29 aprilie 2014, pronunţată în Cauza Preda şi alţii împotriva României, instanţa de la Strasbourg a considerat, având în vedere marja de apreciere a statului român şi garanţiile instituite prin Legea nr. 165/2013 - respectiv, regulile de procedură clare şi previzibile, însoţite de termene constrângătoare şi de un control judecătoresc efectiv -, că legea menţionată oferă, în principiu, un cadru accesibil şi efectiv pentru redresarea criticilor referitoare la atingerile aduse dreptului la respectarea bunurilor în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale rezultate în urma aplicării legilor de restituire (paragraful 129). Având în vedere aceste consideraţii, Curtea Constituţională a constatat, prin decizia menţionată, că dispoziţiile art. 4 teza a două raportate la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 368/2013, sunt constituţionale.

18. În ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, care stabilesc că evaluarea imobilului a cărui restituire se solicită se realizează prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 şi se exprimă în puncte, autorii excepţiei susţin că prin aceste dispoziţii se creează inegalităţi între persoanele îndreptăţite, sub aspectul cuantumului despăgubirilor cuvenite. Aceasta, deoarece până la intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013 se aplica principiul restitutio în integrum şi se evaluau imobilele la valoarea de piaţă, iar după acest moment valoarea imobilelor se stabileşte în funcţie de grila notarială. Prin urmare, în opinia autorilor excepţiei, persoanele îndreptăţite sunt discriminate în funcţie de momentul soluţionării notificărilor sub aspectul cuantumului şi naturii reparaţiei acordate.

19. Curtea s-a mai pronunţat, în numeroase rânduri, asupra unor critici similare referitoare la constituţionalitatea dispoziţiilor din Legea nr. 165/2013 care instituie, pentru evaluarea imobilului ce constituie obiectul deciziei de compensare, metoda aplicării grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a legii, putând fi amintite, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 269 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din

19 iulie 2014, paragraful 44, sau Decizia nr. 20 din 21 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 26 februarie 2015, paragraful 22). Curtea a reţinut, în mod constant, că aplicarea unui regim juridic diferit nu poate crea o stare de discriminare între diverse persoane, în funcţie de actul normativ incident fiecăreia. „Faptul că, prin jocul unor prevederi legale, anumite persoane pot ajunge în situaţii defavorabile, apreciate subiectiv, prin prisma propriilor lor interese, ca defavorabile, nu reprezintă o discriminare care să afecteze constituţionalitatea textelor respective”. Altfel spus, raportat la situaţia de faţă, inegalitatea de tratament juridic prin comparaţie cu acele persoane ale căror dosare de despăgubire au fost deja soluţionate sub imperiul Legii nr. 247/2005, adică anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, nu reprezintă un viciu de constituţionalitate, fiind rezultatul unor regimuri juridice diferite, aplicate succesiv în timp, incidente în virtutea aceluiaşi principiu tempus regit actum.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Mihnea Basil Ştefănescu, Tudor Basil Ştefănescu,

Dan Costin Petrescu şi Irina Igirosianu în Dosarul nr. 13.263/3/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a (fostă a IX-a) contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 1 alin. (2) şi art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a (fostă a IX-a) contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

Pronunţată în şedinţa din data de 9 iunie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 466

din 16 iunie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi şi teza a două din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Ana Zerge (prin mandatar Emilia Zerge) în Dosarul nr. 6.465/111/2012** al Tribunalului Bihor - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 166D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că părţile Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor au depus la dosarul cauzei puncte de vedere prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, în principal, ca inadmisibilă şi, în subsidiar, ca neîntemeiată. De asemenea, menţionează că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a depus răspuns la punctul de vedere al părţilor, note de şedinţă prin care solicită admiterea excepţiei şi judecarea în lipsă, precum şi o cerere de amânare a judecării cauzei ca urmare a faptului că a solicitat instanţei de judecată, pe rolul căreia se află soluţionarea cauzei, îndreptarea erorii materiale strecurate în încheierea de şedinţă prin care a fost sesizată Curtea Constituţională, în sensul că instanţa de judecată a reţinut dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 165/2013, iar nu dispoziţiile art. 4 teza întâi şi teza a două din această lege.

4. Reprezentantul Ministerului Public, faţă de cele solicitate de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, apreciază cauza ca fiind în stare de judecată.

5. Curtea respinge cererea de amânare a judecării cauzei, apreciind că aceasta este în stare de judecată, aspectul învederat de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate neputând fi circumscris situaţiilor reglementate de prevederile art. 220 din Codul de procedură civilă coroborate cu cele ale art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

6. Reprezentantul Ministerului Public arată, pe de o parte, că interpretarea restrictivă pe care o doreşte autoarea excepţiei de neconstituţionalitate ar goli de conţinut aplicarea unor norme din Legea nr. 165/2013, iar, pe de altă parte, critica privind neretroactivitatea este neîntemeiată, având în vedere că era o situaţia juridică în curs la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. Pentru a vorbi de existenţa dreptului stabilit anterior, ar trebui să prezinte o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care să constate cuantumul menţionat şi care să impună autoritatea de lucru judecat. Faţă de cele menţionate, pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi din Legea nr. 165/2013, şi ca inadmisibilă, în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 4 teza a două din Legea nr. 165/2013, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

7. Prin încheierea din 13 ianuarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 6.465/111/2012**, Tribunalul Bihor - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Ana Zerge (prin mandatar Emilia Zerge) într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri prin care se solicită obligarea autorităţilor la plata sumei stabilite prin raportul de evaluare reprezentând despăgubiri pentru un imobil, precum şi obligarea la emiterea deciziei privind titlul de despăgubire.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile art. 4 teza întâi din Legea nr. 165/2013 sunt constituţionale în măsura în care termenul „nesoluţionat” este în sensul că nu cuprinde şi cazurile în care calitatea de persoană îndreptăţită la despăgubire s-a dobândit printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, dar prin care nu s-a stabilit şi cuantumul. Referitor la dispoziţiile art. 4 teza a două din Legea nr. 165/2013, susţine că acestea contravin prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Constituţie, în ceea ce priveşte aplicarea Legii nr. 165/2013 proceselor aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a acestei legi. De asemenea, consideră că, în speţa de faţă, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 10/2001 şi ale Legii nr. 247/2005.

9. Tribunalul Bihor - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul că dispoziţiile criticate nu sunt în contradicţie cu exigenţele impuse de art. 15 alin. (2) şi art. 20 din Constituţie. Faptul că legiuitorul a intervenit printr-un act normativ nou asupra modalităţilor de acordare a despăgubirilor nu este de natură a avea caracter retroactiv. Totodată, prin măsurile adoptate, dispoziţiile Legii nr. 165/2013 nu aduc atingere dreptului de acces la instanţă şi nici dreptului la un bun în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie.

10. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

11. Avocatul Poporului apreciază că, în ceea ce priveşte pretinsa retroactivitate a normelor supuse controlului de constituţionalitate, aceasta poate fi reţinută, iar dispoziţiile art. 4 teza întâi din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sunt constituţionale numai în măsura în care noile prevederi nu se aplică cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile învestite de lege, nesoluţionate până la data intrării în vigoare a acestei legi, în care instanţele s-au pronunţat irevocabil/definitiv asupra calităţii de persoane îndreptăţite şi asupra întinderii dreptului de proprietate. Referitor la celelalte critici, precizează că acestea nu pot fi reţinute.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013. Din examinarea motivării autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea observă însă că aceasta critică doar prevederile art. 4 teza întâi şi teza a două din Legea nr. 165/2013, care au următorul cuprins: „Dispoziţiile prezentei legi se aplică cererilor formulate şi depuse, în termen legai, la entităţile învestite de lege, nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv; aflate pe rolul instanţelor

15. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate dispoziţiile constituţionale ale art. 15 alin. (2) potrivit căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile şi ale art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului. De asemenea, menţionează prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, astfel cum reiese din dosarul cauzei, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate nu doreşte aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 165/2013, considerând că îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 10/2001 şi ale Legii nr. 247/2005, fiind nemulţumită de modalitatea de acordare a despăgubirilor stabilită prin Legea nr. 165/2013. Astfel, solicită emiterea deciziei privind titlul de despăgubire pentru suma de 642.875 RON sau o sumă actualizată la nivelul lunii emiterii deciziei, conform legilor anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, respectiv conform art. 10 alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 10/2001, potrivit cărora „(8) Valoarea corespunzătoare a construcţiilor preluate în mod abuziv şi demolate se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare în funcţie de volumul de informaţii puse la dispoziţia evaluatorului.

(9) Valoarea terenurilor, precum şi a construcţiilor nedemolate preluate în mod abuziv, care nu se pot restitui în natură, se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare.0 [art. 10 alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 10/2001]. Aşadar, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate urmăreşte prin constatarea neconstituţionalităţii celor două teze ale art. 4 din Legea nr. 165/2013 exceptarea cauzei sale din sfera de aplicare a acestei legi. În aceste condiţii, Curtea constată îndeplinite condiţiile de admisibilitate în ceea ce priveşte legătura prevederilor criticate cu soluţionarea cauzei.

17. În acest context, Curtea reţine că Legea nr. 10/2001 reglementează dreptul la măsuri reparatorii, în natură sau prin echivalent, iar în ceea ce priveşte natura măsurilor reparatorii prin echivalent, Legea nr. 10/2001 nu prevede decât că acestea pot consta în compensarea cu alte bunuri sau cu despăgubiri care vor fi acordate în condiţiile legii speciale, sens în care a fost adoptată Legea nr. 247/2005 şi, ulterior, Legea nr. 165/2013.

18. De altfel, în jurisprudenţa sa referitoare la unele dispoziţii din Legea nr. 165/2013, Curtea a observat că actul normativ examinat a fost adoptat de legiuitor ca urmare a pronunţării de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010 în Cauza Mana Atanasiu şi alţii împotriva României prin care a fost reţinută în sarcina statului român obligaţia implementării unor proceduri simplificate şi eficiente, întemeiate pe măsuri legislative şi pe o practică judiciară şi administrativă coerentă, precum şi obligaţia adoptării unor reguli de procedură clare şi simplificate, care să acorde sistemului de despăgubiri o previzibilitate sporită. Curtea a reţinut, de asemenea, că prin hotărârea-pilot menţionată a fost lăsată însă statului român o largă marjă de apreciere în privinţa mijloacelor prin care să îndeplinească obligaţiile juridice impuse şi să garanteze respectarea drepturilor patrimoniale sau să reglementeze raporturile de proprietate avute în vedere ( a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 269 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 9 iulie 2014).

19. De asemenea, Curtea a reţinut că este aplicabil principiul tempus regit actum, fiind normal ca modalitatea de calcul al despăgubirilor să se supună regulilor în vigoare la data acordării lor prin decizie a autorităţii abilitate. Astfel, este firesc ca obligaţia emiterii titlurilor de despăgubire stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 să fie executată în condiţiile noii legi, aceasta fiind tocmai expresia concretă a principiului tempus regit actum şi a principiului aplicării imediate a legii noi (a se vedea Decizia nr. 715 din 9 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 13 februarie 2015).

20. Faţă de cele prezentate, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România este neîntemeiată.

21. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a două Legea nr. 165/2013, Curtea constată că aceasta este inadmisibilă, întrucât autoarea excepţiei de neconstituţionalitate invocă neconstituţionalitatea acestor dispoziţii legale fără însă a indica şi prevederile legale cuprinse în acest act normativ incidente în soluţionarea litigiului aflat pe rolul instanţei de judecată, în cadrul căruia a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate. Or, Curtea, în jurisprudenţa sa, a statuat că, având în vedere existenţa unor proceduri diferite de restituire, în cadrul cărora pot fi incidente atât dispoziţii cu caracter procedural, cât şi dispoziţii cu caracter substanţial, cuprinse în Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, analiza constituţionalităţii prevederilor art. 4 teza a două cuprinsă în acest act normativ, potrivit cărora „Dispoziţiile prezentei legi se aplică (...) cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor (...) la data intrării în vigoare a prezentei legi”, nu poate fi disociată de indicarea expresă a prevederilor legale cuprinse în acest act normativ, incidente în soluţionarea litigiului aflat pe rolul instanţei de judecată, în cadrul căruia a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate (a se vedea, în acest, spre exemplu Decizia nr. 177 din 1 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 23 iunie 2014).

22. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi ai art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ana Zerge (prin mandatar Emilia Zerge) în Dosarul nr. 6.465/111/2012** al Tribunalului Bihor - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 4 teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

2. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a două din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv îh perioada regimului comunist în România, excepţie ridicata de aceeaşi autoare în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bihor - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 16 iunie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 751 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 şi 8 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu completările ulterioare, în scopul asigurării transparenţei şi şanselor egale de promovare în funcţii şi al realizării cadrului unitar de selecţie pentru valorificarea performanţelor profesionale ale cadrelor militare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 22/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de selecţie şi ierarhizare în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 19 februarie 2010;

b) art. 9 din Instrucţiunile privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 75/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 4 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 28 iulie 2015.

Nr. M.69.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme reglementează selecţia cadrelor militare pentru evoluţia în carieră, în vederea:

a) promovării în funcţii şi/sau înaintării în grad a cadrelor militare pe baza performanţelor profesionale obţinute de-a lungul carierei, a experienţei profesionale acumulate, a nivelului de studii dobândite, precum şi a competenţelor, aptitudinilor şi atitudinilor profesionale;

b) creării cadrului procedural care să permită intrarea în competiţie a tuturor candidaţilor eligibili, în condiţiile prevăzute de actele normative, şi ierarhizarea acestora în vederea promovării în funcţii, în condiţii de transparenţă şi egalitate de şanse;

c) trecerii maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor.

Art. 2. - (1) în sensul prezentelor norme, prin promovarea în funcţie se înţelege:

a) eliberarea cadrelor militare din funcţiile deţinute şi numirea în funcţii de execuţie sau de comandă/conducere, prevăzute în statele de organizare cu grade superioare gradelor funcţiilor din care au fost eliberate;

b) eliberarea cadrelor militare din funcţiile în care sunt încadrate şi numirea în funcţii situate la niveluri ierarhice superioare, prevăzute în statele de organizare cu aceleaşi grade;

c) eliberarea cadrelor militare din funcţii cu atribuţii de execuţie şi numirea în funcţii cu atribuţii de comandă/conducere, prevăzute cu aceleaşi grade.

(2) în sensul prezentelor norme, noţiunea de „funcţie” este aceeaşi cu cea de „post”.

 

CAPITOLUL II

Organizarea sistemului de ierarhizare şi selecţie

 

Art. 3. - Structurile implicate în procesul de Ierarhizare şi selecţie a cadrelor militare în vederea promovării în funcţii şi/sau înaintării în grad sunt:

a) comisiile de selecţie;

b) secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie;

c) structurile de resurse umane de la toate eşaloanele;

d) comisiile de interviu.

Art. 4. - (1) Comisiile de selecţie au competenţele generale stabilite prin Ghidul carierei militare şi competenţele specifice stabilite prin prezentele norme.

(2) Competenţele specifice ale comisiilor de selecţie reprezintă limitele în care acestea pot emite hotărâri privind promovarea în funcţii şi/sau înaintarea în grad a cadrelor militare, potrivit corpului profesional din care fac parte, avizarea candidaţilor în vederea participării la concursuri/examene organizate conform prevederilor legislaţiei naţionale pentru încadrarea unor funcţii, precum şi trecerea maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor.

(3) Comisiile de selecţie şi competenţele specifice ale acestora sunt următoarele:

a) Comisia de selecţie nr. 1 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute în statele de  organizare cu grade de general/similar; de a analiza şi aviza ofiţerii propuşi să li se acorde gradul de general de brigadă/similar - cu o stea şi de înaintare a generalilor/similar în gradul următor;

b) Comisia de selecţie nr. 2 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade de colonel/comandor; de a analiza şi aviza ofiţerii care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul de colonel/comandor;

c) Comisia de selecţie nr. 3 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona cadrele militare în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale Statului Major General şi structurilor subordonate nemijlocit acestuia, mai puţin ale statelor majore ale categoriilor de forţe şi comandamentelor; de a analiza şi aviza cadrele militare din cadrul Statului Major General şi al structurilor subordonate nemijlocit acestuia, mai puţin statele majore ale categoriilor de forţe şi comandamentele, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv;

d) Comisia de selecţie nr. 4 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona cadrele militare în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor centrale, ale celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale şi ale structurilor subordonate acestora, altele decât Statul Major General; de a analiza şi aviza cadrele militare din cadrul structurilor centrale, al celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale şi al structurilor subordonate acestora, altele decât Statul Major General, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv;

e) Comisia de selecţie nr. 5 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale Structurilor militare din Forţele Terestre, cu excepţia funcţiilor prevăzute în statele de organizare cu grade de până la maior/locotenent-comandor, inclusiv, din cadrul diviziilor şi al structurilor subordonate acestora; de a analiza şi aviza ofiţerii din Forţele Terestre, cu excepţia celor cu grade de până la căpitan, inclusiv, din cadrul diviziilor şi al structurilor subordonate acestora, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv;

f) Comisia de selecţie nr. 6 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Forţele Aeriene; de a analiza şi aviza ofiţerii din Forţele Aeriene, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv;

g) Comisia de selecţie nr. 7 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute  cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Forţele Navale, cu excepţia funcţiilor prevăzute cu grade de până la maior/locotenent-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale Flotei; de a analiza şi aviza ofiţerii din Forţele Navale, cu excepţia celor cu grade de până la căpitan, inclusiv, din cadrul Flotei, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv;

h) Comisia de selecţie nr. 8 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona maiştrii militari şi subofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute în statele de organizare ale structurilor militare din Forţele Terestre, cu excepţia diviziilor şi a structurilor subordonate acestora; de a analiza şi aviza maiştrii militari şi subofiţerii din cadrul Forţelor Terestre, cu excepţia celor din cadrul diviziilor şi al structurilor subordonate acestora, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor;

i) Comisia de selecţie nr. 9 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona maiştrii militari şi subofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute în statele de organizare ale structurilor militare din Forţele Aeriene; de a analiza şi aviza maiştrii militari şi subofiţerii din cadrul Forţelor Aeriene, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor;

j) Comisia de selecţie nr. 10 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona maiştrii militari şi subofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute în statele de organizare ale structurilor militare din Forţele Navale, cu excepţia Flotei; de a analiza şi aviza maiştrii militari şi subofiţerii din cadrul Forţelor Navale, cu excepţia celor din cadrul Flotei, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor;

k) Comisia de selecţie nr. 11 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona cadrele militare în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Comandamentul logistic întrunit; de a analiza şi aviza cadrele militare din Comandamentul logistic întrunit, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv;

l) Comisia de selecţie nr. 12 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona cadrele militare în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Comandamentul comunicaţiilor şi informaticii; de a analiza şi aviza cadrele militare din Comandamentul comunicaţiilor şi informaticii, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv;

m) Comisia de selecţie nr. 13 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona cadrele militare în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la maior/locotenent-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Divizia 2 Infanterie; de a analiza şi aviza cadrele militare din Divizia 2 Infanterie, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor până la maior/locotenent-comandor, inclusiv;

n) Comisia de selecţie nr. 14 are următoarele competenţe:

de a analiza, ierarhiza şi selecţiona cadrele militare în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la maior/locotenent-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Divizia 4 Infanterie; de a analiza şi aviza cadrele militare din Divizia 4 Infanterie care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor până la maior/locotenent-comandor, inclusiv;

o) Comisia de selecţie nr. 15 are următoarele competenţe:

de a analiza, ierarhiza şi selecţiona cadrele militare în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la maior/locotenent-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din cadrul Flotei; de a analiza şi aviza cadrele militare din cadrul Flotei care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor până la maior/locotenent-comandor, inclusiv;

p) Comisia de selecţie nr. 16 are competenţa de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii pentru promovarea în funcţii de consilieri juridici prevăzute în statele de organizare, cu grade de până la colonel, inclusiv;

q) Comisia de selecţie nr. 17 are competenţa de a analiza şi selecţiona maiştrii militari şi subofiţerii în vederea participării la concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate sau a trecerii acestora în corpul ofiţerilor.

(4) Comisia de selecţie nr. 2 are şi competenţa de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii pentru încadrarea funcţiilor prevăzute cu grade de colonel/comandor, alocate României, din cadrul structurilor militare multinaţionale dislocate pe teritoriul statului român.

(5) Comisia de selecţie nr. 5 are şi competenţa de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii pentru încadrarea funcţiilor prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, alocate României, din cadrul structurilor militare multinaţionale dislocate pe teritoriul statului român.

(6) Comisia de selecţie nr. 8 are şi competenţa de a analiza, ierarhiza şi selecţiona maiştrii militari şi subofiţerii pentru încadrarea funcţiilor alocate României din cadrul structurilor militare multinaţionale dislocate pe teritoriul statului român,

(7) Comisiile de selecţie menţionate la alin. (4)-(6) au şi competenţa de a analiza şi aviza cadrele militare încadrate în funcţiile alocate României în cadrul structurilor militare multinaţionale dislocate pe teritoriul statului român, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor.

Art. 5. - Componenţa comisiilor de selecţie şi structurile care asigură secretariatele tehnice ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 6. - Secretariatele tehnice sunt entităţi organizaţionale permanente care se constituie la nivelul structurilor pe lângă care funcţionează comisiile de selecţie şi au rolul de a susţine activitatea acestora.

Art. 7. - În cazul în care preşedinţii sau membrii titulari din comisiile de selecţie se află în misiuni ordonate în afara garnizoanei sau în străinătate, internaţi în spital, în concedii medicale sau de odihnă ori în alte activităţi ordonate, la comisii se prezintă înlocuitorii legali.

 

CAPITOLUL III

Funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie

 

SECŢIUNEA 1

ierarhizarea şi selecţia cadrelor militare în vederea promovării în funcţii

 

Art. 8. - Ierarhizarea şi selecţia cadrelor militare în vederea promovării în funcţii se realizează prin procedură normală sau prin procedură de urgenţă.

Art. 9. - Procedura normală cuprinde următoarele activităţi:

a) transmiterea tabelului cu funcţiile vacante, întocmit conform modelului din anexa nr. 2, de către structurile centrale la Secretariatul general, până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru a fi publicat în luna următoare în Buletinul Informativ al Armatei şi postat pe pagina de INTRAMAN a Secretariatului general;

b) transmiterea fişelor posturilor vacante de către comandanţii/şefii structurilor în cadrul cărora se află acestea la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie care au competenţa de a le analiza, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicare;

c) întocmirea şi depunerea rapoartelor personale de către cadrele militare până în ultima zi lucrătoare, inclusiv, a lunii în care s-au publicat funcţiile vacante;

d) transmiterea de către comandanţi/şefi, direct la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie în competenţa cărora se află analiza funcţiilor vacante, a tabelului centralizator cu candidaţii care au solicitat să fie analizaţi de comisia de selecţie, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoţit de rapoartele personale ale cadrelor militare şi memoriile originale ale acestora; documentele se transmit în primele 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor, iar tabelul centralizator cu candidaţii care au solicitat să fie analizaţi de comisia de selecţie se transmite şi prin reţeaua INTRAMAN;

e) întocmirea de către secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie a documentelor prevăzute la art. 29 lit. b), d), e) şi f) conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4,5 şi 6, în termen de 10 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor;

f) desfăşurarea şedinţelor comisiilor de selecţie în termen de 15 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor, conform algoritmului specificat la art. 15-25;

g) elaborarea de către secretariatele tehnice a proceselor-verbale ale comisiilor de selecţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, şi a hotărârii comisiei de selecţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în termen de 17 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor,

h) transmiterea hotărârii comisiei de selecţie comandanţilor/şefilor care au competenţe de numire în funcţii, în termen de 18 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor;

i) transmiterea de către secretariatele tehnice a listei candidaţilor care întrunesc condiţiile pentru a participa la interviu la structurile militare unde se organizează interviul şi la structurile militare unde sunt încadraţi candidaţii, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor;

j) desfăşurarea probelor de interviu în termen de 27 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor;

k) transmiterea proceselor-verbale cu rezultatele probelor de interviu de către structurile militare care le-au organizat la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor;

l) întocmirea tabelului centralizator cu ierarhia finală a candidaţilor, rezultată după analiza în comisia de selecţie şi după desfăşurarea interviului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;

m) emiterea hotărârii comisiei de selecţie, pentru funcţiile prevăzute cu interviu, în prima şedinţă după desfăşurarea interviului, în termen de 35 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor;

n) transmiterea hotărârii comisiei de selecţie comandanţilor/ şefilor care au competenţe de numire în funcţii, în termen de 36 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor.

Art. 10. - (1) Procedura de urgenţă se aplică în situaţia în care neîncadrarea unor funcţii afectează starea de operaţionalizare şi/sau funcţionarea eficientă a structurilor militare.

(2) Iniţierea procedurii de urgenţă pentru promovarea cadrelor militare în funcţii vacante se face la iniţiativa sau cu aprobarea ministrului apărării naţionale, la propunerea comandanţilor/şefilor structurilor centrale şi ai celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), şeful Statului Major General poate iniţia sau aproba procedura de urgenţă, la propunerea şefului Direcţiei personal şi mobilizare, pentru promovarea cadrelor militare în funcţii vacante din cadrul Statului Major General şi al structurilor subordonate acestuia, mai puţin pentru cele prevăzute în statele de organizare cu grade de generali/similar.

(4) Propunerile specificate la alin. (2) şi (3) cuprind elementele de identificare ale funcţiilor vacante prevăzute în anexa nr. 2 şi candidaţii pentru fiecare funcţie vacantă.

(5) Propunerile specificate la alin. (2) se avizează de către şeful Direcţiei management resurse umane.

Art. 11. - Selecţionarea cadrelor militare pentru promovarea în funcţii prin procedura de urgenţă se face fără interviu.

Art. 12. - Procedura de urgenţă cuprinde următoarele activităţi:

a) transmiterea de către şeful structurii care a solicitat iniţierea procedurii de urgenţă a raportului cu aprobarea ministrului apărării naţionale sau a şefului Statului Major General, după caz, a memoriilor originale şi a fişelor posturilor vacante la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie care au competenţa selecţionării candidaţilor pentru promovarea în funcţiile vacante; documentele se transmit în termen de două zile lucrătoare de la data obţinerii aprobării;

b) desfăşurarea de către secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie a activităţilor prevăzute la art. 29 lit. b), d) şi e), în termen de 3 zile lucrătoare de la data obţinerii aprobării;

c) desfăşurarea şedinţelor comisiilor de selecţie, în termen de 6 zile lucrătoare de la data obţinerii aprobării, conform algoritmului specificat la art. 16, art. 17 alin. (1) şi art. 22 şi 23;

d) elaborarea de către secretariatele tehnice a proceselor-verbale ale comisiilor de selecţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, şi a hotărârii comisiei de selecţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în termen de 7 zile lucrătoare de la data obţinerii aprobării;

e) transmiterea hotărârii comisiei de selecţie comandanţilor/ şefilor care au competenţe de numire în funcţii, în termen de 8 zile lucrătoare de la data obţinerii aprobării.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Analizarea cadrelor militare în vederea înaintării în gradul următor

 

Art. 13. - Cadrele militare care sunt analizate pentru a fi promovate în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade superioare celor deţinute şi au împlinit stagiul minim în grad sunt analizate şi pentru înaintarea în gradul următor.

Art. 14. - (1) Cadrele militare numite în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade superioare celor deţinute sunt analizate în comisiile de selecţie, astfel încât înaintarea în gradul următor să se facă la împlinirea stagiului minim în grad.

(2) Activităţile desfăşurate pentru analiza cadrelor militare în vederea înaintării în gradul următor sunt:

a) înaintarea, ierarhic, de către structurile de resurse umane a listei cu cadrele militare propuse a fi înaintate în gradul următor la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie, cu cel puţin 75 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru înaintarea în gradul următor;

b) analizarea cadrelor militare în şedinţele comisiilor de selecţie cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru înaintarea în gradul următor;

c) trimiterea de către secretariatele tehnice a hotărârilor comisiilor de selecţie la comandanţii/şefii care au competenţe de a prezenta propuneri/înainta în gradul următor, în termen de 5 zile lucrătoare de Sa data desfăşurării şedinţei comisiei de selecţie.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Desfăşurarea şedinţelor comisiilor de selecţie

 

Art. 15. - (1) Şedinţele comisiilor de selecţie se desfăşoară la ordinul preşedintelui comisiei de selecţie în perioadele prevăzute la art. 9 lit. f) şi la art. 12 lit. c), cu excepţia şedinţei Comisiei de selecţie nr. 17, care se desfăşoară la nevoie.

(2) Şedinţele comisiilor de selecţie se pot desfăşura cu participarea â cel puţin două treimi din membri.

Art. 16. - (1) La începutul fiecărei şedinţe a comisiei de selecţie, preşedintele acesteia face precizări privind principalele obligaţii şi responsabilităţi prevăzute în prezentele norme şi anunţă ordinea de zi.

(2) După anunţarea ordinii de zi, preşedintele şi membrii comisiei au obligaţia să verifice documentele prezentate de către secretariatul tehnic şi să completeze declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 10.

(3) Preşedintele şi membrii comisiei nu participă la ierarhizarea şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea unei funcţii, dacă se află cu unul dintre candidaţi în una dintre următoarele situaţii:

a) este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al/a cel puţin unuia dintre candidaţi;

b) se află în raporturi de subordonare nemijlocită faţă de cel puţin unul dintre candidaţi;

c) se află ori s-a aflat în ultimii 5 ani în relaţii patrimoniale cu oricare dintre candidaţi;

d) se găseşte în alte situaţii de conflict de interese prevăzute de lege.

(4) în cazul constatării uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), ulterior desfăşurării selecţiei, dar nu mai târziu de data numirii în funcţie, rezultatul selecţiei se recalculează prin eliminarea evaluării membrului comisiei aflat în aceste situaţii, pentru toţi candidaţii participanţi la selecţie pentru ocuparea funcţiei respective.

(5) Dacă, în situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), nu este asigurată validitatea evaluării de către cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei, şedinţa pentru încadrarea funcţiei respective se repetă în termen de două zile lucrătoare, luându-se măsuri de înlocuire a membrilor comisiei de selecţie aflaţi în conflict de interese, prin grija comandanţilor/şefilor structurilor din care aceştia fac parte, la solicitarea preşedintelui comisiei.

Art. 17. - (1) în procesul de analiză, ierarhizare şi selecţie a candidaţilor, membrii comisiei studiază memoriile originale, fişele cu principalele date, fişele posturilor vacante, completează şi semnează fişa de evaluare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.

(2) Experienţa profesională dobândită de-a lungul carierei se cuantifică astfel:

a) un punct pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de execuţie şi două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de conducere în structuri de nivel 1, pe o perioadă de minimum 2 ani;

b) două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de execuţie şi trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de conducere în structuri de nivel 2, pe o perioadă de minimum 2 ani;

c) trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de execuţie şi patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de conducere în structuri de nivel 3, pe o perioadă de minimum 2 ani;

d) patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de execuţie şi cinci puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de conducere în structuri de nivel 4, pe o perioadă de minimum 2 ani;

e) trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de instructor pe o perioadă de minimum 2 ani;

f) un punct pentru fiecare 6 luni cumulate în care au fost îndeplinite atribuţii de instructor asociat;

g) un punct pentru fiecare 6 luni de participare neîntreruptă sau cumulată din perioade de câte cel puţin 3 luni neîntrerupte, în misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

(3) Ierarhizarea structurilor militare pe niveluri este reglementată prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(4) Candidaţilor care au absolvit cursul de bază li se acordă un punct dacă au obţinut o medie cuprinsă între 9,00 şi 9,50, respectiv două puncte dacă aceasta este mai mare.

(5) Pentru deţinerea titlului de doctor în ştiinţe obţinut în domeniul fundamental al studiilor universitare de licenţă şi de maşter corespunzătoare domeniului funcţiei pentru care candidează se acordă patru puncte.

(6) Fiecare criteriu specificat la lit. d), e) şi f) din secţiunea B a anexei nr. 11 se evaluează prin acordarea unui punctaj de la 1 la 10.

Art. 18. - Punctajele acordate individual de către fiecare membru al comisiei, conform precizărilor de la art. 17 alin. (2)-<5), se transformă în note prin împărţirea la 10 a sumei punctelor acordate.

Art. 19. - Punctajul individual al fiecărui candidat se calculează prin împărţirea sumei notelor specificate la art. 18 la numărul componenţilor comisiei de selecţie care au evaluat candidatul respectiv.

Art. 20. - (1) Pentru funcţiile pentru care nu se organizează interviu, punctajul individual calculat conform prevederilor art. 19 reprezintă punctajul final acordat candidatului de către comisia de selecţie.

(2) Pentru funcţiile pentru care se organizează interviu, punctajul final se calculează prin împărţirea la doi a sumei punctajului individual, calculat conform prevederilor art. 19, şi a punctajului obţinut la interviu.

Art. 21. - (1) Comisiile de selecţie ierarhizează candidaţii pe baza punctajului final, fapt ce se consemnează în procesul-verbal al şedinţei şi care constituie fundamentul elaborării hotărârii.

(2) în cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin acelaşi punctaj final, pentru departajarea acestora se utilizează punctajul acordat pentru experienţa profesională, prevăzut la art. 17 alin. (2). Dacă egalitatea se menţine, departajarea se realizează după punctajul acordat pentru evaluarea adecvării experienţei profesionale la cerinţele funcţiei, prevăzut în anexa nr. 11 secţiunea B lit. d).

Art. 22. - Membrii comisiei de selecţie analizează, individual, îndeplinirea condiţiilor de către cadrele militare propuse pentru înaintarea în gradul următor şi consemnează prin „da” sau „nu”, după caz, rezultatul analizei în tabelele întocmite în acest sens de către secretariatele tehnice.

Art. 23. - Pentru funcţiile vacante care se încadrează prin concurs, organizat conform prevederilor legislaţiei naţionale, membrii comisiei de selecţie analizează, individual, îndeplinirea condicilor de către cadrele militare care au solicitat participarea la concurs şi consemnează prin „da” sau „nu”, după caz, rezultatul analizei în tabelele întocmite în acest sens de către secretariatele tehnice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.

Art. 24. - Pentru situaţiile specificate la art. 22 şi 23, hotărârile comisiilor de selecţie se adoptă prin majoritatea simplă a participanţilor la şedinţă.

Art. 25. - (1) Hotărârile comisiilor de selecţie sunt definitive şi se pun în aplicare de către comandanţii/şefii care au competenţe în acest sens, pentru emiterea ordinelor de numire în funcţii a candidaţilor clasaţi pe primul loc în ordinea descrescătoare a punctajelor finale şi/sau pentru emiterea ordinelor de înaintare în gradul următor.

(2) în situaţia în care un candidat a participat la selecţia pentru încadrarea mai multor funcţii vacante şi s-a clasat pe primul loc pentru cel puţin două funcţii vacante, ordinul de numire se emite numai pentru prima funcţie vacantă la care s-a clasat pe primul ioc, în ordinea opţiunilor exprimate în raportul personal prin care s-a înscris la selecţie, iar pentru celelalte funcţii vacante sunt numiţi candidaţii clasaţi pe locul al doilea.

(3) în situaţia în care candidatul care s-a clasat pe primul loc se retrage/renunţă până la data emiterii ordinului de numire, acesta se emite pentru candidatul clasat pe locul următor.

(4) în situaţia în care la selecţia pentru încadrarea unei funcţii s-a înscris un singur candidat, care a fost selecţionat şi apoi se retrage/renunţă înainte de data emiterii ordinului de numire, funcţia se republică.

 

CAPITOLUL IV

Responsabilităţile cadrelor militare şi ale structurilor implicate în procesul de analiză, ierarhizare şi selecţie

 

SECŢIUNEA 1

Responsabilităţile cadrelor militare

 

Art. 26. - (1) în vederea promovării în funcţii, cadrele militare au următoarele responsabilităţi:

a) să se informeze despre funcţiile vacante, elementele specifice ale acestora şi datele privind desfăşurarea selecţiei, publicate în mijloacele de informare prevăzute la art. 9 lit. a);

b) să întocmească rapoarte personale, adresate comandanţilor/şefilor unităţilor militare din care fac parte, prin care să îşi exprime opţiunea de a participa la selecţia organizată pentru încadrarea uneia dintre funcţiile vacante publicate sau pentru trecerea maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor, în termenele prevăzute de prezentele norme;

c) să furnizeze datele necesare pentru actualizarea memoriului original, din proprie iniţiativă sau la solicitarea prealabilă a structurilor de resurse umane;

d) să verifice şi să semneze de luare la cunoştinţă tabelul centralizator cu candidaţii care au solicitat să fie analizaţi de comisia de selecţie, prevăzut la art. 9 lit. d);

e) să se prezinte la locul, data şi ora stabilite pentru susţinerea interviului.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), cadrele militare pot solicita să candideze pentru încadrarea mai multor funcţii numai dacă acestea se analizează prin acelaşi tip de procedură şi cu susţinerea aceloraşi probe de selecţie, urmând să precizeze în rapoartele personale prioritatea de încadrare a acestora.

(3) Rapoartele personale de participare la selecţie se înregistrează la compartimentul documente clasificate.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Responsabilităţile structurilor de resurse umane

 

Art. 27. - Structurile de resurse umane au următoarele responsabilităţi;

a) să întocmească tabelul cu funcţiile vacante, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pe care îl prezintă pentru aprobare comandanţilor/şefilor ierarhici, în scopul publicării acestora;

b) să verifice şi să actualizeze memoriile originale şi datele personale din aplicaţia RESMIL ale cadrelor militare care şi-au exprimat opţiunea de a participa la selecţie;

c) să înainteze rapoartele personale şi memoriile originale ale cadrelor militare menţionate la lit. b), tabelul centralizator cu candidaţii care au solicitat să fie analizaţi de comisia de selecţie, conform anexei nr. 3, şi fişele posturilor vacante, direct către secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie în analiza cărora se află funcţiile vacante;

d) să transmită la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie, prin reţeaua INTRAMAN, tabelul centralizator cu candidaţii care au solicitat să fie analizaţi de comisia de selecţie, conform anexei nr. 3;

e) să asigure documentele necesare, în vederea întocmirii dosarelor de candidat, maiştrilor militari şi subofiţerilor care participă la susţinerea probelor de selecţie şi la concursul/ examenul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate, conform reglementărilor specifice stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;

f) să întocmească şi să înainteze secretariatelor tehnice ale comisiilor de selecţie listele cu cadrele militare care îndeplinesc condiţiile de înaintare în gradul următor.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Responsabilităţi comandanţilor/şefilor

 

Art. 28. - (1) în raport cu competenţele stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare, comandanţii/şefii de la toate eşaloanele au următoarele responsabilităţi:

 a) să dispună înaintarea pe cale ierarhică, în scris şi în format electronic, la structurile centrale şi cele subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale a tabelului cu funcţiile vacante din subordine propuse a fi încadrate;

b) să dispună informarea cadrelor militare din subordine despre funcţiile vacante publicate, astfel încât să se respecte termenele de întocmire a rapoartelor personale prevăzute de prezentele norme;

c) să dispună măsurile necesare pentru înaintarea rapoartelor cadrelor militare direct la secretariatele tehnice care funcţionează pe lângă comisiile de selecţie;

d) să informeze comandanţii/şefii ierarhici despre participarea la selecţie a cadrelor militare din subordine;

e) să asigure transmiterea documentelor prevăzute la art. 27 lit. c)-f) către secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie;

f) să dispună măsurile necesare pentru a permite prezenţa cadrelor militare din subordine în vederea susţinerii interviului organizat pentru încadrarea funcţiilor pentru care acestea au optat.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), comandanţii structurilor subordonate operaţional/sub control operaţional la Direcţia generală de informaţii a apărării sau la structurile din compunerea/subordinea acesteia nu transmit funcţiile vacante pentru publicare în Buletinul Informativ al Armatei.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Responsabilităţile secretariatelor tehnice ale comisiilor de selecţie

 

Art. 29. - Secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie au următoarele responsabilităţi:

a) să centralizeze documentele prevăzute la art. 27 lit. c)-f);

b) să genereze, din aplicaţia informatică RESMIL, fişele cu principalele date ale cadrelor militare care s-au înscris la selecţie;

c) să analizeze documentele prevăzute la lit. a) şi b) pentru verificarea îndeplinirii criteriilor obligatorii specificate în anexa nr. 11 secţiunea A, precum şi a condiţiilor prevăzute de lege pentru admiterea cadrelor militare la analiză în cadrul comisiilor de selecţie;

d) să întocmească, pe grade şi în ordine alfabetică, tabelul cuprinzând cadrele militare care nu îndeplinesc criteriile obligatorii, conform modelului specificat în anexa nr. 4, şi tabelul cu cadrele militare care îndeplinesc criteriile obligatorii pentru a fi analizate în cadrul comisiilor de selecţie, conform modelului Specificat în anexa nr. 5, pe care le prezintă membrilor comisiilor de selecţie, însoţite şi de opţiunile şi datele suplimentare furnizate de comandanţii/şefii ierarhici, precum şi cele rezultate din memoriile originale;

e) să întocmească pentru fiecare candidat fişa de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, după caz;

f) să întocmească tabelul centralizator cu propunerile pentru înaintarea în gradul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;

g) să centralizeze punctajul acordat de către membrii comisiilor de selecţie şi să întocmească tabelul centralizator cu ierarhia, în ordinea descrescătoare a mediilor aritmetice obţinute de cadrele militare evaluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13;

h) să redacteze, în urma desfăşurării şedinţelor comisiilor de selecţie, procesul-verbal, conform precizărilor din anexa nr. 7, la care anexează tabelul centralizator prevăzut la lit. g);

i) să comunice în scris comandanţilor/şefilor structurilor militare în care sunt încadrate cadrele militare înscrise la selecţie, precum şi celor care organizează interviul candidaţii care îndeplinesc condiţiile pentru a participa la interviu;

j) să comunice în scris comandanţilor/şefilor structurilor militare în care sunt încadrate cadrele militare înscrise la selecţie candidaţii care nu au obţinut nota minimă la interviu sau nu au fost ierarhizaţi de comisia de selecţie, cu precizarea criteriilor obligatorii neîndeplinite;

k) să trimită documentele cadrelor militare înscrise la selecţie la structurile cu atribuţii în domeniu, în vederea eliberării avizului de specialitate, potrivit legislaţiei specifice, pentru încadrarea funcţiilor care necesită acest aviz, potrivit prevederilor art. 42;

l) să întocmească tabelul centralizator cu ierarhia finală a candidaţilor, rezultată după analizarea în comisia de selecţie şi desfăşurarea interviului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;

m) să redacteze hotărârea comisiei de selecţie în baza procesului-verbal prevăzut la lit. h) şi a procesului-verbal al comisiei de interviu, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;

n) să întocmească tabelul cu candidaţii selecţionaţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, şi să îl înainteze, împreună cu copia hotărârii comisiei de selecţie sau un extras al acesteia, după caz, comandanţilor/şefilor care au competenţa de a emite ordine de numire în funcţie/înaintare în grad;

o) să informeze în scris structurile care au înaintat rapoartele candidaţilor despre punctajele obţinute şi locurile pe care s-au clasat aceştia;

p) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor despre candidaţii evaluaţi, punctajele acordate şi hotărârile adoptate.

Art. 30. - Secretarii comisiilor de selecţie nu participă la analizarea, ierarhizarea şi selecţia cadrelor militare, cu excepţia secretarilor comisiilor de selecţie nr. 1, 2 şi 3.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Responsabilităţile comisiilor de selecţie

 

Art. 31. - Responsabilităţile comisiilor de selecţie sunt:

a) să analizeze toate cadrele militare pentru care au primit propuneri prin intermediul secretariatelor tehnice privind îndeplinirea cerinţelor şi criteriilor specifice pentru participarea la selecţie şi să le stabilească pe cele care continuă procesul de selecţie;

b) să evalueze şi să ierarhizeze cadrele militare stabilite conform prevederilor lit. a);

c) să analizeze şi să avizeze cadrele militare propuse a fi înaintate în gradul următor;

d) să analizeze şi să avizeze cadrele militare care au optat pentru ocuparea funcţiilor vacante care, potrivit legislaţiei naţionale, se ocupă numai prin concurs/examen, dacă îndeplinesc criteriile obligatorii;

e) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor despre candidaţii evaluaţi, punctajele acordate şi hotărârile adoptate.

Art. 32. - Componenţilor comisiilor de selecţie le este interzis să facă parte din comisiile de interviu pentru funcţiile aflate în competenţa comisiei respective.

 

CAPITOLUL V

Organizarea şi desfăşurarea interviului

 

Art. 33. - (1) Interviul se desfăşoară în cadrul structurii militare din care face parte funcţia vacantă, o singură dată cu toţi candidaţii, în urma comunicării de către secretariatul tehnic al comisiei de selecţie a candidaţilor care au optat pentru ocuparea aceleiaşi funcţii şi au fost ierarhizaţi de comisia de selecţie.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), interviul se organizează şi la nivelul altor structuri, astfel:

a) la eşalonul superior, pentru încadrarea funcţiilor vacante de comandanţi/şefi de unităţi/mari unităţi şi de locţiitori ai acestora/similare, precum şi a celor din structurile militare care nu au în compunere microstructură de resurse umane, cu excepţia funcţiilor vacante de comandanţi/şefi ai structurilor centrale şi ai celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale;

b) la nivelul statelor majore ale categoriilor de forţe sau al comandamentelor, după caz, pentru încadrarea funcţiilor vacante alocate României în cadrul structurilor multinaţionale dislocate pe teritoriul statului român.

Art. 34. - (1) Prin interviu se verifică, după caz, în ce măsură candidatul deţine competenţa profesională, aptitudinile, pregătirea de specialitate şi experienţa profesională în raport cu specificul funcţiei respective şi se obţin informaţii suplimentare privind aspiraţiile profesionale, motivaţiile şi situaţia socială a acestuia.

(2) Prin interviu se pot evidenţia şi o serie de elemente ale personalităţii candidatului, precum abilitatea de comunicare, flexibilitatea în gândire, viziunea de ansamblu, spontaneitatea sau controlul emoţional.

(3) în cadrul interviului se formulează întrebări ce necesită răspunsuri concrete, întrebări analitice şi întrebări bazate pe scenarii/studii de caz, care pot viza aspecte cum sunt:

a) date biografice despre candidat şi situaţia sa socială: locuinţă, familie, locui de muncă al soţiei/soţului şi altele asemenea;

b) aspecte privind evoluţia în carieră;

c) motivaţia care stă la baza opţiunii pentru ocuparea funcţiei respective;

d) atribuţiile specifice funcţiei pentru ocuparea căreia se organizează interviul, cu accent pe latura creativă, care ar putea îmbunătăţi activitatea în domeniul respectiv;

e) imaginea de sine a candidatului: puncte tari, puncte slabe;

f) cunoştinţe militare generale şi de specialitate.

(4) Pentru ocuparea funcţiilor de comandanţi/şefi de unităţi/mari unităţi vacante, stabilite de către comandanţii/şefii Structurilor imediat ierarhic superioare, interviul poate fi însoţit de prezentarea unui plan de management, prin care se indică şi se argumentează măsurile pe care le-ar adopta candidatul pentru creşterea eficienţei activităţii structurii respective.

(5) Solicitarea prezentării planului de management este posibilă numai în condiţiile în care acest fapt s-a menţionat la publicarea funcţiei vacante, conform prevederilor prezentelor norme, şi li s-au asigurat candidaţilor toate informaţiile necesare pentru elaborarea planului.

Art. 35. - (1) Comisia pentru desfăşurarea interviului se numeşte de către comandantul structurii la care se desfăşoară acesta şi are în compunere 3-5 ofiţeri, care au gradul cel puţin egal cu cei al candidaţilor şi care sunt încadraţi în funcţii prevăzute cu grad cel puţin egal cu cel al funcţiei vacante. În situaţia organizării interviului pentru încadrarea funcţiilor vacante prevăzute cu grade de colonel, preşedintele comisiei de interviu este comandantul/şeful/conducătorul sau locţiitorul comandantului/şefului/conducătorului structurii militare la nivelul căreia se organizează interviul.

(2) în situaţia în care structura militară la care se desfăşoară interviul nu poate asigura numărul minim de cadre militare care să respecte condiţiile prevăzute la alin. (1), comisia pentru desfăşurarea interviului se completează cu ofiţeri de la eşalonul superior sau de la alte structuri similare de acelaşi nivel ierarhic.

(3) Pentru încadrarea funcţiilor vacante prevăzute cu grade de generali/similar din cadrul tuturor structurilor subordonate Statului Major General, componenţa comisiei pentru desfăşurarea interviului şi locul desfăşurării acestuia se aprobă de către şeful Statului Major General, la propunerea şefului statului major al categoriei de forţe sau a comandantului comandamentului în care se află funcţia vacantă. În situaţia în care interviul se organizează în vederea încadrării funcţiilor vacante de şefi ai statelor majore ale categoriilor de forţe sau de comandanţi ai comandamentelor, propunerile se înaintează de către şeful Direcţiei personal şi mobilizare din Statul Major General.

(4) Pentru încadrarea funcţiilor vacante prevăzute cu grade de generali/similar din cadrul structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi al celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, componenţa comisiei pentru desfăşurarea interviului şi locul desfăşurării acestuia se aprobă de către ministrul apărării naţionale, la propunerea şefului structurii în care se află funcţia vacantă. Pentru structurile aflate în coordonarea altor structuri, propunerile se înaintează de către comandantul/şeful structurii coordonatoare. Pentru organizarea interviului în vederea încadrării funcţiilor vacante de şefi/locţiitori ai structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi ai celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, cu excepţia celor de şef al Statului Major General şi director general al Direcţiei generale de informaţii a apărării, propunerile de organizare a interviului se înaintează de către şeful Direcţiei management resurse umane.

Art. 36. - Membrii comisiei de interviu au aceleaşi obligaţii ca şi membrii comisiei de selecţie, prevăzute la art. 16 alin. (3), iar în situaţia în care un membru al comisiei de interviu se află în stare de incompatibilitate, comandantul structurii responsabile cu organizarea interviului ia măsuri pentru înlocuirea acestuia.

Art. 37. - (1) Interviul poate consta în probe orale, scrise şi practice.

(2) Structura şi conţinutul interviului se stabilesc de către comisia constituită în acest sens.

(3) Pe timpul desfăşurării interviurilor toţi candidaţii susţin aceleaşi probe şi răspund la aceleaşi întrebări, astfel încât rezultatele acestora să poată fi comparate.

(4) Pe timpul desfăşurării fiecărei probe de interviu sau la sfârşitul acesteia, după caz, membrii comisiei acordă, individual, puncte de la 1 la 10 fiecărui candidat.

(5) Punctajul interviului se obţine prin calcularea mediei aritmetice, cu două zecimale, a punctajelor acordate de fiecare component al comisiei de interviu pentru fiecare probă a interviului.

(6) Candidaţii care la proba de interviu nu au obţinut un punctaj cel puţin egal cu 6 sunt declaraţi respinşi de către comisia de selecţie.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 38. - Analiza, ierarhizarea şi selecţia candidaţilor pentru promovarea în funcţiile vacante publicate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme se realizează şi se finalizează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la data publicării funcţiilor respective.

Art. 39.  - (1) Comandanţii/Şefii care au competenţe stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale emit ordinul de numire în funcţie şi/sau de înaintare în grad, în perioada cuprinsă între data primirii hotărârilor comisiilor de selecţie şi ultima zi lucrătoare a lunii respective, iar prin grija structurilor de resurse umane care contrasemnează aceste ordine informează secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie în care au fost analizate cadrele militare asupra punerii în aplicare a hotărârilor comisiilor de selecţie.

(2) Numirea cadrelor militare în noile funcţii se face, de regulă, începând cu data de 1 a lunii următoare emiterii hotărârii comisiei de selecţie.

Art. 40. - Funcţiile vacante pentru care nu s-au înscris candidaţi şi funcţiile care nu au fost ocupate deoarece niciunul dintre cei înscrişi nu a fost admis la selecţie sunt republicate conform prevederilor art. 9 lit. a).

Art. 41. - Organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea promovării în funcţii şi/sau înaintării în grad a cadrelor militare din Direcţia generală de informaţii a apărării şi structurile subordonate acesteia, în funcţii prevăzute cu grade de până la colonel/comandor inclusiv, se reglementează prin norme elaborate de către direcţia generală respectivă şi aprobate de ministrul apărării naţionale.

Art. 42. - Analizarea, ierarhizarea şi selecţia cadrelor militare pentru promovarea în funcţii din domeniile financiar-contabil, psihologie, audit, relaţii publice, securitate şi sănătate în muncă şi operaţii speciale se realizează după obţinerea avizului de specialitate de la structurile care sunt responsabile de coordonarea profesională a domeniilor respective.

Art. 43. - În situaţia în care, de la data publicării şi până la data desfăşurării şedinţei comisiilor de selecţie sau, după caz, până la data desfăşurării primei şedinţe a comisiei de selecţie, atunci când procedura prevede interviu, intervin schimbări în definirea funcţiilor sau unele elemente de definire a funcţiilor vacante au fost publicate eronat ori încadrarea nu mai este oportună, comandanţii/şefii structurilor centrale şi cei ai structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale dispun următoarele măsuri:

a) înştiinţarea secretariatului tehnic al comisiei de selecţie în analiza căreia se află funcţiile vacante privind anularea selecţiei;

b) postarea pe pagina de INTRAMAN a Secretariatului general a anunţului privind anularea selecţiei;

c) republicarea funcţiei, în situaţia în care este necesară reluarea procesului de selecţie.

Art. 44. - Direcţia management resurse umane analizează periodic modul de desfăşurare a procesului de analiză, ierarhizare şi selecţie şi prezintă ministrului apărării naţionale concluzii şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii, precum şi de remediere a disfuncţionalităţilor constatate.

Art. 45. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

Componenţa comisiilor de selecţie şi structurile care asigură secretariatele tehnice

 

Nr. crt.

Comisia

Componenţa

- Funcţia -

Structura la care se constituie

secretariatul tehnic

0

1

2

3

1.

Comisia de selecţie nr. 1

- preşedinte: şeful Statului Major General;

- membri:

- directorul general al Direcţiei generale de informaţii a apărării;

- şeful Statului Major al Forţelor Terestre;

- şeful Statului Major al Forţelor Aeriene;

- şeful Statului Major al Forţelor Navale;

- comandantul Comandamentului logistic întrunit;

- şeful Direcţiei management resurse umane-este şi secretar al comisiei

Direcţia management resurse umane

2.

Comisia de selecţie nr. 2

- preşedinte: locţiitorul şefului Statului Major General;

- membri:

- locţiitorul şefului Direcţiei management resurse umane;

- locţiitorii şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe;

- şefii resurselor din statele majore ale categoriilor de forţe;

- locţiitorul comandantului Comandamentului logistic întrunit;

- locţiitorul comandantului Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii;

- locţiitorii şefilor Departamentului pentru politica de apărare şi planificare, Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, Departamentului pentru armamente, Secretariatului general, Direcţiei financiar-contabile, Corpului de control şi inspecţie, Direcţiei medicale - numai când se analizează candidaţi pentru încadrarea funcţiilor vacante din structura respectivă;

- şeful Direcţiei personal şi mobilizare din Statul Major General - este şi secretar al comisiei

Statul Major General

3.

Comisia de selecţie nr. 3

- preşedinte: locţiitorul pentru resurse al şefului Statului Major General;

- membri:

- şefii direcţiilor din compunerea Statului Major General (mai puţin ai Direcţiei personal şi mobilizare şi Direcţiei informaţii militare);

- locţiitorul şefului Direcţiei personal şi mobilizare din Statul Major General - este şi secretar al comisiei

Statul Major General

4.

Comisia de selecţie nr. 4

- preşedinte: locţiitorul şefului Direcţiei management resurse umane;

- membri:

- directorul adjunct al Direcţiei management resurse umane;

- şefii structurilor de personal din Departamentul pentru politica de apărare şi planificare, Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, Departamentul pentru armamente, Secretariatul general, Direcţia financiar-contabilă, Corpul de control şi inspecţie, Direcţia medicală;

- secretar: şeful serviciului lucrări specifice resurselor umane ale Ministerului Apărării Naţionale

Direcţia management resurse umane

5.

Comisia de selecţie nr. 5

- preşedinte: locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Terestre;

- membri:

- şeful resurselor;

- şeful instrucţiei şi doctrinei;

- locţiitorii comandanţilor de divizie;

- şeful Componentei Operaţionale Terestre;

- secretar: şeful serviciului personal şi mobilizare

Statul Major al Forţelor Terestre

6.

Comisia de selecţie nr. 6

- preşedinte; locţiitorul şefului Statului Majorai Forţelor Aeriene;

- membri:

- şeful resurselor;

- şeful instrucţiei şi doctrinei;

- şeful Componentei Operaţionale Aeriene;

- secretar: şeful serviciului personal şi mobilizare

Statul Majorai Forţelor Aeriene

7.

Comisia de selecţie nr. 7

- preşedinte: locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Navale;

- membri:

- şeful resurselor;

- şeful instrucţiei şi doctrinei;

- locţiitorul comandantului Flotei;

- şeful Comandamentului Operaţional Naval;

- secretar: şeful serviciului personal şi mobilizare

Statul Majorai Forţelor Navale

8.

Comisia de selecţie nr. 8

- preşedinte: şeful resurselor;

- membri:

- şefii statelor majore ale diviziilor;

- şeful serviciului personal şi mobilizare;

- şeful serviciului logistic;

- şeful serviciului instrucţie;

- secretar: şeful biroului secretariat tehnic

Statul Majorai Forţelor Terestre

 

9.

Comisia de selecţie nr. 9

- preşedinte: şeful resurselor;

- membri:

- şefii statelor majore ale bazelor aeriene şi ale brigăzilor;

- şeful serviciului personal şi mobilizare;

- şeful serviciului logistic;

- şeful serviciului instrucţie;

- secretar: şeful biroului secretariat tehnic

Statul Majorai Forţelor Aeriene

10.

Comisia de selecţie nr. 10

- preşedinte: şeful resurselor;

- membri:

- şeful statului major al Flotei;

- şeful serviciului personal şi mobilizare;

- şeful serviciului logistic;

- şeful serviciului instrucţie;

- secretar: şeful biroului secretariat tehnic

Statul Major al Forţelor Navale

11.

Comisia de selecţie nr. 11

- preşedinte: locţiitorul comandantului Comandamentului logistic întrunit;

- membri:

- şeful resurselor;

- comandanţii bazelor logistice;

- şeful serviciului instrucţie şi doctrină;

- şeful serviciului operaţii;

- şeful secţiei structuri şi planificarea înzestrării;

- secretar: şeful secţiei personal şi mobilizare

Comandamentul logistic întrunit

12.

Comisia de selecţie nr. 12

- preşedinte: locţiitorul comandantului Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii;

- membri:

- comandanţii centrelor de comunicaţii;

- şeful personalului;

- şeful operaţiilor;

- şeful logisticii;

- şeful comunicaţiilor şi informaticii;

- şeful instrucţiei şi doctrinei;

- secretar: şeful biroului management personal

Structura secretariat tehnic este asigurată de Biroul management personal din G1 - personal al Comandamentului

comunicaţiilor şi informaticii

13.

Comisia de selecţie nr. 13

- preşedinte: locţiitorul comandantului Divizie 2 Infanterie;

- membri:

- comandanţii brigăzilor;

- şeful operaţiilor;

- şeful logisticii;

- şeful instrucţiei;

- şeful comunicaţiilor şi informaticii;

- secretar: şeful personalului

Comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica”

14.

Comisia de selecţie nr. 14

- preşedinte: locţiitorul comandantului Divizie 4 Infanterie;

- membri:

- comandanţii brigăzilor;

- şeful operaţiilor;

- şeful logisticii;

- şeful instrucţiei;

- şeful comunicaţiilor şi informaticii;

- secretar: şeful personalului

Comandamentul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”

15.

Comisia de selecţie nr. 15

- preşedinte: locţiitorul comandantului Flotei;

- membri:

- comandantul Flotilei 56 Fregate;

- şeful serviciului fluvial;

- şeful operaţiilor;

- şeful logisticii;

- şeful instrucţiei;

- şeful comunicaţiilor şi informaticii;

- secretar: şeful personalului

Comandamentul Flotei

16.

Comisia de selecţie nr. 16

- preşedinte: şeful Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică;

- membri:

- şeful serviciului relaţia cu Parlamentul, legislaţie şi avize;

- şeful serviciului drept internaţional şi relaţii juridice;

- şeful serviciului procese;

- secretar: şeful compartimentului soluţionare juridică a petiţiilor

Structura secretariat tehnic este asigurată de Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică

17.

Comisia de selecţie nr. 17

- preşedinte: locţiitorul şefului Statului Major General;

- membri:

- locţiitorul şefului Direcţiei management resurse umane;

- şefii resurselor la statele majore ale categoriilor de forţe;

- locţiitorul comandantului Comandamentului logistic întrunit;

- locţiitorul comandantului Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii;

- secretar: şeful serviciului personal din Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General

Statul Major General

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Clasa/Nivelul de clasificare

Exemplarul nr. ……….…….

 

- Model –

 

TABELUL CU FUNCŢIILE VACANTE

destinat publicării în Buletinul Informativ al Armatei din luna

 

Nr. crt.

Denumirea funcţiei

Structura şi nivelul ierarhic

Elemente de identificare a funcţiei

Necesitatea avizului de specialitate

Locul, data şi ora interviului

Comisia de selecţie

Observaţii

Arma/ Specialitatea militară

C.S./ C.I.F.

Nivelul studiilor

Nivelul competenţei lingvistice

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

Clasa/Nivelul de clasificare

Exemplarul nr. ……….…….

 

- Model -

 

TABEL

centralizator cu candidaţii care au solicitat să fie analizaţi de comisia de selecţie nr.

 

Nr. crt.

Grad, nume, prenume

Denumirea unităţii militare unde este încadrat

Unitatea militară

Denumirea funcţiilor vacante pentru care candidează

Prioritatea la încadrare

Observaţii

Funcţia în care este încadrat

Data numirii în funcţie

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şeful structurii de resurse umane

Candidaţi:

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………..

(gradul)     

………………………………………

(numele, prenumele şi semnătura)    

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

Clasa/Nivelul de clasificare

Exemplarul nr. ……….…….

S.E. ……………….………..

 

- Model –

 

TABEL

cu cadrele militare care nu îndeplinesc criteriile obligatorii* pentru a fi ierarhizate de comisia de selecţie

 

Nr. crt.

Funcţia vacantă

- Gradul, arma

- Numele şi prenumele

Funcţia şi unitatea unde este încadrat candidatul

Criteriile care nu au fost îndeplinite

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrul comisiei de selecţie

Secretarul comisiei de selecţie

………………………………………

 (gradul)

………………………………………

(gradul)

………………………………………

 (numele, prenumele şi semnătura)

………………………………………

(numele, prenumele şi semnătura)


* Criteriile obligatorii sunt prevăzute în secţiunea A din anexa nr. 11 la Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

Clasa/Nivelul de clasificare

Exemplarul nr. ……….…….

 

- Model -

 

TABEL

cu cadrele militare care îndeplinesc criteriile obligatorii pentru a fi ierarhizate în cadrul comisiei de selecţie

 

Nr. crt.

Funcţia vacantă

- Gradul, arma

- Vechimea în grad

- Numele şi prenumele

- Data naşterii

Funcţia şi unitatea unde este încadrat candidatul

- Studii absolvite

- Data absolvirii

Observaţii

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Membrul comisiei de selecţie

Secretarul comisiei de selecţie

………………………………………

 (gradul)

………………………………………

(gradul)

………………………………………

 (numele, prenumele şi semnătura)

………………………………………

(numele, prenumele şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

Clasa/Nivelul de clasificare

Exemplarul nr. ……….…….

 

- Model –

 

TABEL

cu candidaţii propuşi pentru înaintarea în gradul următor sau participarea la concursul/examenul organizat conform prevederilor legislaţiei naţionale sau participarea la concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate sau în vederea trecerii în corpul ofiţerilor

 

Nr. crt.

- Gradul

- Nume, prenumele tatălui şi prenumele

- Data înaintării în grad

Funcţia în care este încadrat

Cursul de carieră absolvit/ Condiţiile prevăzute în fişa postului

Calificative acordate pe durata stagiului în gradul actual

Voturi membru

Observaţii

Denumire

Grad

Nivelul studiilor

Da

Nu

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrul comisiei de selecţie

Secretarul comisiei de selecţie

………………………………………

 (gradul)

………………………………………

(gradul)

………………………………………

 (numele, prenumele şi semnătura)

………………………………………

(numele, prenumele şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

NECLASIFICAT

Exemplar unic

 

- Model –

 

ROMÂN I A

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Comisia de selecţie nr. ……………….

 

PROCES-VERBAL

nr. ……….. din …………….

 

Încheiat astăzi, ……………………… în şedinţa Comisiei de selecţie nr. ……………

Preşedintele comisiei de selecţie anunţă că la şedinţă participă un număr de membri, comisia este statutară şi declară şedinţa deschisă cu următoarea ordine de zi:

I. Analizarea propunerilor privind înaintarea în gradul următor sau participarea la concursul/examenul organizat conform prevederilor legislaţiei naţionale sau participarea maiştrilor militari şi subofiţerilor la concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate sau selecţia maiştrilor militari şi subofiţerilor în vederea trecerii acestora în corpul ofiţerilor.

II. Analizarea propunerilor privind promovarea în funcţii.

III. Aprobarea de către preşedintele comisiei de selecţie a tabelului centralizator întocmit conform anexei nr. 9 din Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 69/2015, cu ierarhia finală a candidaţilor pentru numirea/promovarea în funcţii prevăzute a fi încadrate cu interviu.

1. Se trece la analiza propunerilor privind înaintarea în gradul următor sau participarea la concursul/examenul organizat conform prevederilor legislaţiei naţionale sau participarea maiştrilor militari şi subofiţerilor la concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate sau selecţia maiştrilor militari şi subofiţerilor în vederea trecerii acestora în corpul ofiţerilor, conform documentelor anexate.

Propunerile se aprobă/se resping de către comisie cu ………….. de voturi pentru şi ………….. împotrivă.

2. Se trece la analiza propunerilor privind promovarea în funcţii, conform documentelor anexate.

Rezultatele analizei privind numirea/promovarea în funcţii vacante şi punctajul acordat fiecărui candidat sunt prezentate în anexă.

Ordinea de zi fiind epuizată, preşedintele comisiei de selecţie declară şedinţa închisă.

Pe timpul şedinţei, membrii comisiei au respectat întocmai regulile stabilite prin algoritmul de lucru al comisiei.

(Dacă nu s-au respectat, se consemnează regulile care s-au încălcat.)

 

Preşedintele Comisiei de selecţie nr. ……

Membrii Comisiei de selecţie nr. ……

Secretarul Comisiei de selecţie nr. ……

 

ANEXA Nr. 8

la norme

 

 

NECLASIFICAT

Exemplar unic

 

- Model –

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Comisia de selecţie nr.

 

HOTĂRÂRE

În temeiul prevederilor art. …….. din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu completările ulterioare, şi ale art. din Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 69/2015,

având în vedere prevederile art. …… din Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. …../….. privind acordarea gradului de general de brigadă/similar unor colonei/comandori şi înaintarea în gradul următor a unor generali/similari din Ministerul Apărării Naţionale (paragraf utilizat numai în cazul acordării gradului de general sau înaintării în grad a unor generali),

Comisia de selecţie nr. …… emite prezenta hotărâre.

Art. nr. …… - ………….. * cadrele militare selecţionate şi nominalizate pe primele locuri în tabelul centralizator cu punctajul acordat şi clasamentul general, anexa nr. …… la Procesul-verbal nr. ……

sau

Articol unic. - Aprobă iniţierea demersurilor privind trecerea În corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în tabelul centralizator, anexa nr. …… la Procesul-verbal nr. ……

 

Preşedintele Comisiei de selecţie nr.  …..

……………………………………………….

(gradul)

 

……………………………………………….

(numele, prenumele şi semnătura)

 

Nr. din ………………


* Se înscrie, după caz:

- Se promovează în funcţie;

- Se promovează în funcţie şi se avizează pentru înaintarea în gradul următor;

- Se avizează pentru înaintarea în gradul următor;

- Se avizează în vederea participării la concursul …………;

- Se aprobă tabelul centralizator cu ierarhia finală a candidaţilor pentru numirea/promovarea în funcţii prevăzute a fi încadrate cu interviu.

 

ANEXA Nr. 9

la nome

 

Clasa/Nivelul de clasificare

Exemplarul nr. ……….…….

 

- Model –

 

TABEL CENTRALIZATOR

cu ierarhia finală a candidaţilor, rezultată după analiza în comisia de selecţie şi desfăşurarea interviului, pentru promovarea în funcţia

 

 

Comisia de selecţie nr. …..

Preşedinte: 1 ……………………………

Membri:

 

2 ……………………………

6 ……………………………

3 ……………………………

7 ……………………………

4 ……………………………

8 ……………………………

5 ……………………………

n ……………………………

 

Nr. crt.

- Gradul, arma

- Numele şi prenumele celui evaluat

Punctajul acordat de către membrii comisiei de selecţie

Punctaj acordat în urma interviului

Punctaj general

1

….

n

Media

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele Comisiei de selecţie nr. ….

Secretarul comisiei de selecţie

………………………………………

 (gradul)

………………………………………

(gradul)

………………………………………

 (numele, prenumele şi semnătura)

………………………………………

(numele, prenumele şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 10

la norme

 

Clasa/Nivelul de clasificare

Exemplarul nr. ……….…….

 

- Model -

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul/Subsemnata ……………………………………. (grad. nume. prenume), având calitatea de membru al Comisiei de selecţie/interviu nr. …… pentru funcţiile de ……………………, cunoscând prevederile art. 301 şi ale art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, legat de conflictul de interese şi falsul în declaraţii, precum şi prevederile art. 16 alin. (3) din Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015, declar pe propria răspundere că:

* nu mă aflu în stare de incompatibilitate sau conflict de interese în raport cu niciunul dintre candidaţii ce urmează a fi evaluaţi/analizaţi/avizaţi/intervievaţi/examinaţi;

* mă aflu în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, în una dintre următoarele situaţii**:

 sunt soţ/soţie, rudă sau afin al unuia/unora dintre candidaţi;

 mă aflu în raporturi de subordonare nemijlocită faţă de unul/unii dintre candidaţi;

 mă aflu/m-am aflat în ultimii 5 ani în relaţii patrimoniale cu unul/unii dintre candidaţi;

 mă găsesc în alte situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege şi mă abţin de la exercitarea prerogativelor specifice pentru funcţiile:

- …………………………………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………………….

 

Data:

………………….

Semnătura:

……………………………….


* Se marchează cu „x” situaţia care corespunde realităţii.

** Se marchează cu „x” situaţia de incompatibilitate/conflict de interese în care se află.

 

ANEXA Nr. 11

la nome

 

- Model –

 

FIŞA DE EVALUARE

 

a ………………………………………………………………………………. (grad, nume, prenume), care candidează pentru funcţia ………………………………

 

A. Criterii obligatorii

Evaluarea membrului comisiei

Da

Nu

a) candidatul face parte din corpul de cadre militare căruia îi corespunde funcţia

 

 

b) deţine gradul minim care permite respectarea principiului subordonării

 

 

c) are aceeaşi armă sau serviciu şi specialitate militară precum cele prevăzute în specificaţiile funcţiei sau îndeplineşte condiţiile pentru a fi confirmat în arma sau serviciul şi specialitatea militară respective*

 

 

d) îndeplineşte condiţia de studii din specificaţiile funcţiei

 

 

e) are absolvite/echivalate/asimilate cursurile de carieră necesare înaintării în gradul următor - se verifică numai pentru înaintarea în grad

 

 

f) are experienţa şi stagiul în funcţii anterioare obligatorii, pe niveluri ale structurilor militare, necesare pentru ocuparea funcţiei

 

 

g) deţine nivelul minim de cunoaştere a limbilor străine prevăzut în fişa postului

 

 

h) îndeplineşte baremul medical specific funcţiei

 

 

i) îndeplineşte baremul de pregătire fizică specific funcţiei

 

 

j) deţine atestatele sau certificatele necesare încadrării funcţiei (dacă este cazul)

 

 

k) are vechimea de cel puţin un an calendaristic în funcţia actuală, împlinită în luna analizei în comisia de selecţie, cu excepţia situaţiilor de numire în funcţie ca urmare a reorganizării, redimensionării, redislocării sau transformării structurilor militare

 

 

1) îndeplineşte condiţiile obligatorii prevăzute în actele normative care reglementează domeniul specific funcţiei

 

 

 

B. Cuantificarea criteriilor de selecţie

Punctaj/Nota acordat/acordată în funcţia de gradul de îndeplinirea criteriului

a) experienţa profesionala dobândită de-a lungul carierei

Nivelul structurii

Tipul de funcţie

Număr de puncte acordate pentru o vechime de 2 ani într-o funcţie

Numărul de funcţii îndeplinite pe o perioadă de minimum 2 ani**

Nivelul 1

Execuţie

1

 

 

Comandă/conducere

2

 

 

Nivelul 2

Execuţie

2

 

 

Comand ă/condu cere

3

 

 

Nivelul 3

Execuţie

3

 

 

Comandă/conducere

4

 

 

Nivelul 4

Execuţie

4

 

 

Comandă/conducere

5

 

 

experienţă profesională ca instructor

3

 

 

experienţă profesională ca instructor asociat

1

 

 

misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

1

 

 

b) punctaj acordat pentru media obţinută la absolvirea cursului de bază

 

 

c) deţinerea titlului de doctor în domeniul de specialitate al funcţiei vacante

 

 

d) compatibilitatea experienţei profesionale cu cerinţele funcţiei

 

 

e) compatibilitatea pregătirii profesionale cu cerinţele funcţiei

 

 

f) evaluarea competenţelor, atitudinilor şi aptitudinilor profesionale ale candidatului în raport cu cele prevăzute în fişa postului

 

 

 

Membrul comisiei de selecţie

Secretarul comisiei de selecţie

………………………………………

 (gradul)

………………………………………

(gradul)

………………………………………

 (numele, prenumele şi semnătura)

………………………………………

(numele, prenumele şi semnătura)


* Criteriul nu se evaluează pentru funcţiile din domeniile funcţionale de sprijin.

** Perioada minimă este de 6 luni îh cazul criteriilor „experienţă profesională ca instructor asociat” şi „misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român”.

 

 

ANEXA Nr. 12

la norme

 

Clasa/Nivelul de clasificare

Exemplarul nr. ……….…….

 

- Model –

 

TABEL

cu candidaţii avizaţi să participe la selecţia organizată pentru promovarea în funcţii vacante care se încadrează prin concurs organizat conform prevederilor legislaţiei naţionale

 

Nr. crt.

Funcţia vacantă pentru care se avizează participarea la concurs/examen

Candidaţi

Voturi

Observaţii

- Gradul

- Numele şi prenumele

- Vechimea în grad - Anul naşterii

Funcţia în care este încadrat şi data numirii în funcţie

DA/NU

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Membrul comisiei de selecţie

Secretarul comisiei de selecţie

………………………………………

 (gradul)

………………………………………

(gradul)

………………………………………

 (numele, prenumele şi semnătura)

………………………………………

(numele, prenumele şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 13

la norma

 

Clasa/Nivelul de clasificare

Exemplarul nr. ……….…….

S.E. …………………………

 

- Model –

 

TABEL CENTRALIZATOR

cu ierarhia cadrelor militare evaluate în cadrul şedinţei Comisiei de selecţie nr. …………. din data de …………

 

Nr. crt.

Funcţia vacantă

- Gradul, arma

- Numele şi prenumele

- Vechimea în grad

- Funcţia şi unitatea unde este încadrat

Punctajul acordat de membrii comisiei

Observaţii

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Membrul comisiei de selecţie

Secretarul comisiei de selecţie

………………………………………

 (gradul)

………………………………………

(gradul)

………………………………………

 (numele, prenumele şi semnătura)

………………………………………

(numele, prenumele şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 14

la norme

 

Clasa/Nivelul de clasificare

Exemplarul nr. ……….…….

 

- Model –

 

TABEL

cu candidaţii selecţionaţi de Comisia de selecţie nr. ... pentru ………………………………..*)

 

Nr. crt.

Funcţia de încadrat/ Gradul îh care se înaintează

- Gradul, arma

- Numele şi prenumele

- Vechimea în grad

Funcţia şi unitatea în care este încadrat

Observaţii

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Preşedintele Comisiei de selecţie nr. ....

………………………………………

(gradul)

………………………………………

(numele, prenumele şi semnătura)


*) Se înscrie, după caz:

- promovarea în funcţie şi/sau înaintarea în grad;

- participarea la concursul/examenul organizat conform prevederilor legislaţiei naţionale;

- participarea maiştrilor militari şi subofiţerilor la concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate;

- trecerea maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 4 iulie 2013, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1 litera B - „Reprezentanţii desemnaţi ai următoarelor confederaţii patronale”, punctele 1,4, 7, 8, 9 şi 10 se abrogă.

2. În anexa nr. 1 litera B - „Reprezentanţii desemnaţi ai următoarelor confederaţii patronale”, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. Confederaţia Patronală «CONCORDIA» - C.P.C.”

3. În anexa nr. 2 litera B - „Reprezentanţii desemnaţi ai următoarelor confederaţii patronale”, punctele 1,4, 7, 8, 9 şi 10 se abrogă.

4. În anexa nr. 2, litera B - „Reprezentanţii desemnaţi ai următoarelor confederaţii patronale”, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. Confederaţia Patronală «CONCORDIA» - C.P.C.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 5 august 2015.

Nr. 90.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 631 din 6 mai 2015

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.112 din 29 mai 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 843 din 17 iulie 2015

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii „Electrificare CFR” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii „Electrificare CFR” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R. - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea „Electrificare CFR” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

ANEXĂ

            MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea „Electrificare CFR” - S.A.

Sediu/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare 16828396

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2015)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

300,979,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

300.979,00

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

0,00

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

300.979,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

300.979,00

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

205.387,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

825,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

89.267,00

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

72.226,00

C1

ch. cu salariile

13

68.500,00

C2

bonusuri

14

3.726,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

728,60

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

16.312,40

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

5.500,00

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.500,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

5.500,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.430

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2.470

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.411,47

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.311,07

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

121,85

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000,00

8

 

Plăţi restante

55

0,00

9

 

Creanţe restante

56

6.000,00

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 817 din 29 iunie 2015

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.452 din 6 iulie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 864 din 22 iulie 2015

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje „CFR IRLU” - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marf㠄C.F.R. Marf㔠- S.A.

 

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncit, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje „CFR IRLU” - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marf㠄C.F.R. Marf㔠- S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje „CFR IRLU” - S.A. vă duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Operatorul economic: Societatea întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje „CFRIRLU” - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38

Cod unic de înregistrare: 14300920

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2015)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

88.897,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

88.532,00

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

2

 

Venituri financiare

5

485,00

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

84.834,39

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

84.823,39

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

40.790,02

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

745,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

4.2,496,37

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

34.910,32

C1

ch. cu salariile

13

31.740,00

C2

bonusuri

14

3,170,32

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

3,00

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

7.583,05

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

792,00

2

 

Cheltuieli financiare

20

11,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

4.162,61

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

666,02

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

3.496,59

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

3,496,59

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

497,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

497,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.243

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.362

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.135,97

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.942,00

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

65,00

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

953,23

8

 

Plăţi restante

55

88.663,00

9

 

Creanţe restante

56

3.125,00

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 818 din 29 iunie 2015

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.450 clin 6 iulie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 880 din 28 iulie 2015

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Reparaţii Locomotive „C.F.R. - SCRL Braşov” - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A.

 

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Reparaţii Locomotive „C.F.R. - SCRL Braşov” - S.A. filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea de Reparaţii Locomotive „C.F.R. - SCRL Braşov” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

ANEXĂ

            MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea de Reparaţii Locomotive „C.F.R. - SCRL Braşov” - S.A. - în insolvenţă Sediul: Braşov, Fundătura Harmanului nr. 2

Cod unic de înregistrare: 14257595

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2015)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

65.644,18

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

65.643,88

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

0,30

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

65.439,58

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

65,439,58

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

11.091,45

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

14,50

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

53.721,13

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

43.554,38

C1

ch. cu salariile

13

41.757,98

C2

bonusuri

14

1.796,40

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

32,82

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

10.133,93

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

612,50

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

204,60

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

128,74

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

75,87

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

75,87

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

12,50

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

12,50

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.651

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.651

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.198,38

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2,107,71

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

39,76

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

990,88

8

 

Plăţi restante an 2015

55

0,00

9

 

Creanţe restante

57

22,000,00

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 4 iunie 2015

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) şi ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (1) şi (3) şi art. 38 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei şi din terţe ţări, cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 12 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de procesul-verbal întocmit la data de 4 iunie 2015 de Comisia de examinare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 4 iunie 2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile pentru aprobarea listei cuprinzând persoanele care au participat la testul de aptitudini în vederea aprobării ca auditori financiari.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Timişoara, 19 iunie 2015.

Nr. 34.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi În alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 4 iunie 2015

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Ţara de origine

Institutul străin la care este membru

1.

Benea Ioana Mihaela

România

The Association of Chartered Certified Accountants

2.

Boureanu Sebastian

România

The Association of Chartered Certified Accountants

3.

Burciu Raluca Elena

România

The Association of Chartered Certified Accountants

4.

Călin Ioana Alexandra

România

The Association of Chartered Certified Accountants

5.

Camey Mihaela Corina

România

The Association of Chartered Certified Accountants

6.

Constantin Elisabeta Costina

România

The Association of Chartered Certified Accountants

7.

Efros Ion

România

The Association of Chartered Certified Accountants

8.

Hadade Gordana

România

The Association of Chartered Certified Accountants

9.

Marin Elena Virginia

România

The Association of Chartered Certified Accountants

10.

Mihailov Sergiu

România

The Association of Chartered Certified Accountants

11.

Miscodan Carmen

România

The Association of Chartered Certified Accountants

12.

Onete Adriana

România

The Association of Chartered Certified Accountants

13.

Ostap Lucia

România

The Association of Chartered Certified Accountants

14.

Pop Mariana Olimpia

România

The Association of Chartered Certified Accountants

15.

Rusu Aurei Cristian

România

The Association of Chartered Certified Accountants

16.

Salvetz Răzvan Alexandru

România

The Association of Chartered Certified Accountants

17.

Sorcoata Corina Anamaria

România

The Association of Chartered Certified Accountants

18.

Vasile Iulia

România

The Association of Chartered Certified Accountants

19.

Voicu Florin

România

The Association of Chartered Certified Accountants

20.

Zamfirescu Elena Olivia

România

The Association of Chartered Certified Accountants

21.

Pikula Artur

Polonia

The Association of Chartered Certified Accountants

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.964/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 29 Iulie 2015, se face următoarea rectificare:

- la art. I pct. 1 [cu referire la art. 8 alin. (6) lit. a)], în loc de: „...reprezentantul fiscal...” se va citi: „... reprezentantul legal...

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.