MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 642/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 642         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 24 august 2015

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

27. - Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale  

 

644. - Hotărâre pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor europene din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

 

646. - Hotărâre privind achiziţia a două studii de prefezabilitate destinate construirii a două penitenciare

 

656. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională „Unifarm” - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 

677. - Hotărâre privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

798/949/1.502. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Fabrica de Pulberi - S.A. Făgăraş - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

801/947/1.507. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

804/943/1.506. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI 11.1 din Legea nr. 182/ 2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - În cadrul procesului de certificare a calităţii în domeniul serviciilor sociale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile aflate în subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi au responsabilitatea organizării şi derulării activităţilor de standardizare şi de acreditare pentru serviciile sociale din domeniile de activitate pe care le coordonează.”

2. La articolul 20 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) întocmirea dosarelor de acreditare/reacreditare, înaintarea spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a propunerii de acordare a certificatului de acreditare pentru furnizori;”.

3. La articolul 20 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) întocmirea dosarelor de acreditare/reacreditare a serviciilor sociale şi înaintarea, după caz, conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi a propunerii de acordare a licenţei de funcţionare şi încadrarea în clasele de calitate pentru serviciile sociale;”.

4. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„3) Instituţiile aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi au obligaţia de a transmite lunar listele nominale cu serviciile sociale licenţiate din domeniile de activitate pe care le coordonează, împreună cu copia licenţelor de funcţionare provizorie/licenţelor de funcţionare emise în acest sens.”

5. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Activitatea de evaluare în teren, prevăzută de prezenta lege, se realizează după cum urmează:

a) de inspectorii sociali, în cazul serviciilor sociale pentru care se solicită acreditarea/reacreditarea, potrivit art. 11 alin. (5) lit. b);

b) de o echipă constituită din inspectori sociali şi personal cu experienţă în domeniu din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, nominalizat în acest scop prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau, după caz, prin decizie a conducerii instituţiilor menţionate, în funcţie de specificul serviciilor sociale pentru care se solicită încadrarea în clase de calitate, potrivit art. 14 alin. (3).”

6. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Deciziile de acordare/respingere a acreditării, a celor de încadrare în clase de calitate, precum şi certificatul de acreditare şi licenţa de funcţionare se semnează după cum urmează:

a) de către ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau de persoana desemnată de acesta, pentru toate deciziile de acordare/respingere a acreditării, precum şi certificatul de acreditare;

b) de către conducătorul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţii, în funcţie de specificul serviciilor sociale, pentru deciziile de acordare/respingere a licenţelor de funcţionare provizorie/licenţelor de funcţionare şi a celor de încadrare în clase de calitate;

c) de către ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau de persoana desemnata de acesta, pentru deciziile de acordare/respingere a licenţei de funcţionare şi a celor de încadrare în clase de calitate, în căzui serviciilor care nu se încadrează la lit. b).”

7. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Pentru realizarea atribuţiilor de evaluare/monitorizare derulate de inspectorii sociali, echipele de inspecţie se completează, după caz, cu personal de specialitate cu atribuţii în realizarea activităţilor de standardizare şi acreditare, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în funcţie de specificul serviciilor sociale.”

Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu instituţiile din subordine, propune spre aprobare Guvernului modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Art. III. - Dosarele de acreditare ale serviciilor sociale înregistrate şi nesoluţionate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se vor soluţiona potrivit prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii de acreditare a serviciului social.

Art. IV. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Liviu-Marian Pop

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 27.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor europene din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La menţiunea privind transpunerea normelor europene din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 1 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins :

,,e) prevederile Directivei 2014/77/UE a Comisiei din 10 iunie 2014 de modificare a anexelor I şi II la Directiva 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea benzinei şi a motorinei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 170 din 11 iunie 2014.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 644.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind achiziţia a două studii de prefezabilitate destinate construirii a două penitenciare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 43 alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se autorizează Ministerul Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, să efectueze cheltuieli pentru achiziţia a două studii de prefezabilitate destinate construirii a două penitenciare în comuna Berceni, judeţul Prahova şi în municipiul Caracal, judeţul Olt.

Art. 2. - Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor răspund pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

 

PR1M-MIN1STRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 646.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională Unifarm” - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale „Unifarm” - S A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 656.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Compania Naţională „Uniform” - S A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, str. Av. Sănătescu nr. 48, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 11653560

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

43.760,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

43.420,00

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

2

 

Venituri financiare

5

340,00

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

38.795,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

38.550,00

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

36.535,22

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

41,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.586,90

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

926,48

C1

ch. cu salariile

13

774,80

C2

bonusuri

14

151,68

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

371,64

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

288,78

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

386,88

2

 

Cheltuieli financiare

20

245,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

4.965,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

797,25

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

4.167,75

 

1

 

Rezerve legale

25

248,25

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,00

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0710

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0,00

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

 

 

 

Cont 1174-Rezultat reportat

29a

0,00

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

3.919,50

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

61,65

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1.990,58

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

1.990,58

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,00

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

1.928,92

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00o

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2.764,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

2.764,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

39,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

38,00 |

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1,917,35

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.699,12

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

1.142,63

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0,00

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

886,54

8

 

Plăţi restante

55

0,00

9

 

Creanţe restante

56

350,00

 

*) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (11), art. 2 şi 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 85/2015,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă suma de 3.697 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 pentru plata drepturilor prevăzute de art. 7 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în beneficiul persoanelor disponibilizate în anul 2015 de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin în condiţiile Planului de disponibilizare, ca urmare a reducerii activităţii Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 677.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

Nr. 798 din 26 iunie 2015

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.502 din 13 iulie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLI E

Nr. 949 din 14 august 2015

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Fabrica de Pulberi - S.A. Făgăraş - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin, (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Fabrica de Pulberi - S.A. Făgăraş - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Măricel Popa,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

ANEXĂ

            MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

Societatea Fabrica de Pulberi - S.A. Făgăraş

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

6.620

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

6.618

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

2

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

6.620

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

6.618

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

771

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

285

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

5.327

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

210

C1

ch. cu salariile

13

210

C2

bonusuri

14

0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

4.856

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

147

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

114

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

235

2

 

Cheltuieli financiare

20

2

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.800

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

1.800

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.800

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

203

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

203

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.500

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.500

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

363

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000

8

 

Plăţi restante

55

833

9

 

Creanţe restante

56

24

 

*) Rd.50 - Rd,155 din Anexa de fundamentare nr.2

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

Nr. 801 din 26 iunie 2015

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.507 din 13 iulie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 947 din 14 august 2015

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROM ARM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Măricel Popa,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

Compania Naţională ROMARM - S.A. Bucureşti Societatea Electromecanica Ploieşti - SA.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

15.727

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

15.712

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

15

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

15.615

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

15.571

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

6.647

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

453

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

7.400

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

5.490

C1

ch. cu salariile

13

4.910

C2

bonusuri

14

580

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

562

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

178

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.170

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.072

2

 

Cheltuieli financiare

20

44

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

 

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

44

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

68

 

1

 

Rezerve legale

25

3

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

65

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

6,5

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

33

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

33

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

25,5

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

6.409

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

6.409

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

190

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

201

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.553

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.325

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

86

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

993

8

 

Plăţi restante

55

0

9

 

Creanţe restante

56

52

 

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

Nr. 804 din 29 iunie 2015

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.506 din 13 iulie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 943 din 13 august 2015

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROM ARM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM- S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Măricei Popa,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

ANEXĂ

            MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

Filiala: Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A.

Cod unic de înregistrare: R014373832

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

100.476

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

100.026

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

450

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

57.671

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

57.221

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

27.125

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

540

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

22.774

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

15.015

C1

ch. cu salariile

13

13.056

C2

bonusuri

14

1.956

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

4.093

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

183

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

3.486

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

6.782

2

 

Cheltuieli financiare

20

450

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

42.805

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

6.849

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

35.956

 

1

 

Rezerve legale

25

1.798

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

35.956

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

880

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

880

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

925

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

934

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.609

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.411

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

100

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

556

8

 

Plăţi restante

55

14.262

9

 

Creanţe restante

56

2.332

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.