MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 643/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 643         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 25 august 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

642. - Hotărâre privind înfiinţarea unui post de ofiţer de legătură al Ministerului Apărării Naţionale la Comandamentul Forţelor Statelor Unite ale Americii în Europa - USEUCOM, cu sediul la Stuttgart. Germania

 

643. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 723/2010

 

676. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia aferente anului 2016

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

192. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat de către doamna Mirela Popină

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

876/506. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţie publice pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 “Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

 

969. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 

996. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 

2.092. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Huşi cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială  

 

Rectificări la:

 - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea unui post de ofiţer de legătură al Ministerului Apărării Naţionale la Comandamentul Forţelor Statelor Unite ale Americii în Europa - USEUCOM, cu sediul la Stuttgart. Germania

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VI pct. 7 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011, ratificat prin Legea nr. 290/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înfiinţarea unui post de ofiţer de legătură al Ministerului Apărării Naţionale la Comandamentul Forţelor Statelor Unite ale Americii în Europa - USEUCOM, cu sediul la Stuttgart. Germania.

(2) Postul prevăzut ta alin. (1) se încadrează cu personal militar sau civil şi se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice pentru Ministerul Apărării Naţionale, conform legislaţiei în vigoare,

Art. 2. - Salarizarea, fondurile necesare cazării şi alte drepturi în valută şi în lei ce revin personalului ce încadrează postul prevăzut la art. 1 se asigură potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, a celorlalte dispoziţii legale şi în conformitate cu specificaţiile prevăzute în anexa*) care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Cheltuielile determinate de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se asigură din fondurile aprobate cu această destinaţie prin bugetele anuale ale Ministerului Apărării Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 642.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 723/2010

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 723/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 12 august 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) în sensul prezentelor norme metodologice, atribuţiile Punctului naţional de contact, denumit în continuare PNC, pentru activitatea de înfrăţire instituţională, în România, sunt duse la îndeplinire de Ministerul Fondurilor Europene.

(2) PNC pentru activitatea de înfrăţire instituţională este responsabil cu promovarea, dezvoltarea şi coordonarea activităţii de participare a României la proiectele de înfrăţire instituţională în calitate de donator de asistentă tehnică.

(3) în sensul prezentelor norme metodologice, se nominalizează Ministerul Fondurilor Europene ca Autoritatea administrativă de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică, denumită în continuare AAIIAT.

(4) AAIIAT este responsabilă cu managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică îh care România are rol de donator de asistenţă tehnică şi leva semna în această calitate, AAIIAT este întotdeauna parte semnatară în contractele de asistenţă tehnică.”

2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) AAIIAT asigură consultanţă administrativă şi financiară instituţiilor potenţial donatoare de asistenţă tehnică, în vederea pregătirii ofertelor şi a participării la reuniunile de selecţie, la şedinţele de deschidere, respectiv pe durata selectării ofertelor şi atribuirii contractelor de asistenţă tehnică,

(2) AAIIAT primeşte, verifică şi avizează din punct de vedere procedural ofertele de înfrăţire instituţională elaborate de autorităţile române, ce urmează a fi înaintate PNC spre a fi transmise către Comisia Europeană sau către autorităţile administrative din ţările beneficiare.

(3) Pentru proiectele standard de înfrăţire instituţională, la solicitarea unei instituţii potenţial donatoare de asistenţă, reprezentanţii PNC participă la întâlnirile bilaterale pentru prezentarea ofertelor.

(4) Pentru proiectele de asistenţă tehnică, AAIIAT primeşte, verifică şi avizează din punctul de vedere procedural ofertele care urmează să fie depuse în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de asistenţă tehnică.”

3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - La solicitarea instituţiilor interesate, AAIIAT oferă instruire specialiştilor români care vor participa la proiectele de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică în calitate de coordonator de proiect, consilier rezident de înfrăţire instituţională şi expert, cu privire la prevederile manualului de înfrăţire instituţională, ghidurile practice cu finanţări nerambursabile, alte ghiduri comunitare.”

4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) AAIIAT asigură consultanţă şi sprijin pe durata negocierii şi semnării contractelor de înfrăţire instituţională, precum şi pentru orice modificări ulterioare ale acestora.

(2) în cazul în care instituţia donatoare de asistenţă tehnică va participa la contractul de înfrăţire instituţională în consorţiu cu una sau mai multe instituţii din statele membre, AAIIAT sprijină administrativ instituţiile române în vederea încheierii acordului de consorţiu cu celelalte instituţii din statele membre.

(3) La prezentarea ofertelor de asistenţă tehnică, din delegaţii vor face parte coordonatorul de proiect şi experţii propuşi.”

5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) AAIIAT administrează baze de date cu experţi din diferite instituţii, structurate pe domenii de interes/domenii de activitate, în vederea asigurării resurselor umane ce se pot utiliza de către instituţiile donatoare de asistenţă tehnică.

(2) AAIIAT actualizează periodic bazele de date prevăzute la alin. (1) şi poate furniza, la cererea instituţiilor interesate, informaţii privind experţii existenţi.”

6. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Valoarea contractului de înfrăţire instituţională este compusă din costurile aferente obligaţiilor contractuale şi costurile de management ale contractului.”

7. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Valoarea contractului de asistenţă tehnică este compusă din costurile aferente obligaţiilor contractuale şi costurile de administrare.”

8. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Costurile solicitate de donatorii de asistenţă tehnică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie eligibile conform prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) să fie aprobate în prealabil de AAIIAT;

c) să fie în strânsă legătură cu obiectivul proiectului.”

9. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Costurile aferente obligaţiilor contractuale sunt costurile aferente obligaţiilor detaliate în bugetul contractului de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică.”

10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Orice cheltuială declarată neeligibilă de către instituţia beneficiară a proiectului de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică ori ca urmare a misiunilor de verificare/audit efectuate de către instituţiile abilitate din statul beneficiar, de către serviciile Comisiei Europene sau de către orice alte instituţii abilitate în acest sens se suportă din sursele proprii ale instituţiei donatoare de asistenţă tehnică, în conformitate cu reglementările legale şi contractuale în vigoare.”

11. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) AAIIAT gestionează din punct de vedere administrativ şi financiar proiectele de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică pentru toţi ordonatorii principali de credite, inclusiv pentru ordonatorii subordonaţi.

(2) AAIIAT va deschide un cont bancar în euro şi un cont bancar în lei, pentru toţi ordonatorii principali de credite, aferent fiecărui contract de înfrăţire instituţională şi, respectiv, de asistenţă tehnică în parte, prin care se vor derula toate operaţiunile financiare aferente participării la proiectele de înfrăţire instituţională şi, respectiv, la cele de asistenţă tehnică.

(3) AAIIAT va deschide un cont în sistemul Trezoreriei Statului, prin care va derula toate operaţiunile financiare în lei pentru activitatea de înfrăţire instituţională şi un cont prin care va derula toate operaţiunile financiare în lei pentru proiectele de asistenţă tehnică.

(4) Cheltuielile aferente indemnizaţiilor ce se plătesc coordonatorului de proiect şi experţilor, care reprezintă obligaţia angajatorului conform legislaţiei naţionale în vigoare, se suportă din costurile cu managementul contractului de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică în cadrul căruia aceştia sunt cooptaţi.

(5) AAIIAT va emite cereri de plată în baza contractului de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică către instituţiile din ţările beneficiare ale asistenţei tehnice sau către liderul de consorţiu, în cazul în care instituţia donatoare de asistenţă tehnică participă la contractul de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică în consorţiu cu unul sau mai multe instituţii din statele membre.

(6) AAIIAT va emite facturi către instituţiile din ţările beneficiare ale asistenţei tehnice în baza contractului de asistenţă tehnică.

(7) AAIIAT încasează în euro fondurile de la statul beneficiar al asistenţei tehnice, conform contractului de asistenţă tehnică, contractului de înfrăţire instituţională, sau de la liderul de consorţiu, în cazul în care instituţia donatoare de asistenţă tehnică participă la contractul de înfrăţire instituţională în consorţiu cu una sau mai multe instituţii din statele membre.

(8) în cazul în care instituţia donatoare de asistenţă tehnică participă la contractul de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică în consorţiu cu una sau mai multe instituţii din statele membre şi este lider de consorţiu, AAIIAT efectuează plăţile, în baza unei cereri de plată, către partenerii de consorţiu, conform acordului de consorţiu.

(9) AAIIAT efectuează plăţi în euro pe teritoriul României, prin transfer bancar, către experţi, coordonatorul de proiect şi consilierul rezident de înfrăţire instituţională care vor desfăşură activităţi specifice în cadrul contractelor.

(10) AAIIAT va efectua plăţi prin transfer bancar, plăţi aferente contractării şi implementării proiectelor de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică, precum şi plăţi ce reprezintă costuri cu managementul contractului de înfrăţire instituţională, respectiv de asistenţă tehnică.

(11) AAIIAT verifică şi autorizează plăţile efectuate în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică. În situaţia în care, în urma verificărilor, se constată că documentele transmise sunt incomplete sau incorecte, AAIIAT are dreptul de a suspenda plăţile până la clarificarea aspectelor în cauză.

(12) AAIIAT efectuează plăţile pe bază de documente justificative transmise în original sau copii conforme cu originalul, semnate pentru conformitate de către o persoană împuternicită de către reprezentantul legal al instituţiei donatoare în acest scop. Documentele justificative dovedesc angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.”

12. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) în vederea îndeplinirii activităţilor de management financiar, AAIIAT primeşte de la instituţiile donatoare documentele justificative în original sau copii conforme cu originalul, semnate pentru conformitate de către O persoană împuternicită de reprezentantul legal al instituţiei donatoare în acest scop, ce atestă îndeplinirea activităţilor menţionate în contractul de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică, aprobate de către coordonatorul de proiect şi reprezentantul legal al instituţiei donatoare, inclusiv secţiunea tehnică aferentă rapoartelor de activitate, de începere, intermediar, final, aprobate de aceleaşi persoane menţionate mai sus.

(2) AAIIAT întocmeşte secţiunea financiară a raportului de activitate de începere, raport intermediar, raport final, în cazul contractelor de asistenţă tehnică şi în cazul în care instituţia donatoare de asistenţă tehnică este lider de consorţiu în cadrul contractului standard de înfrăţire instituţională. În situaţia în care instituţia donatoare de asistenţă tehnică nu este lider de consorţiu în cadrul contractului standard de înfrăţire instituţională, AAIIAT va pune la dispoziţia liderului de consorţiu informaţiile necesare în vederea întocmirii secţiunii financiare a rapoartelor.

(3) AAIIAT verifică din punctul de vedere procedural şi financiar actele adiţionale şi ordinele administrative întocmite de către instituţia donatoare de asistenţă tehnică, în cazul în care aceasta din urmă este lider de consorţiu în cadrul contractului standard de înfrăţire instituţională.

(4) AAIIAT verifică din punct de vedere procedural şi financiar şi semnează actele adiţionale şi ordinele administrative întocmite de instituţia donatoare de asistenţă tehnică în cadrul contractului de asistenţă tehnică.

(5) AAIIAT, în vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute în contractul de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică, întocmeşte rapoarte intermediare trimestriale de verificare a cheltuielilor.

(6) AAIIAT, în vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute în contractul de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică, se asigură de existenţa unui raport de verificare a cheltuielilor la cererea de plată finală, emis de auditorul (persoană fizică/juridică) care prestează acest serviciu.

În situaţia în care instituţia donatoare de asistenţă tehnică din România este lider de consorţiu, AAIIAT contractează auditorul cu respectarea legislaţiei române relevante.”

13. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Instituţia donatoare de asistenţă tehnică semnează cu AAIIAT o convenţie în cazul contractului de înfrăţire instituţională sau un acord de consorţiu în cazul contractului de asistenţă tehnică, prin care se menţionează care sunt obligaţiile şi drepturile părţilor.

(2) Convenţia, respectiv acordul de consorţiu, prevăzute la alin. (1), vor cuprinde următoarele elemente minimale:

a) părţile contractante, cu menţionarea datelor de contact şi a reprezentanţilor legali/ordonatorilor principali de credite;

b) codul şi titlul contractului de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică;

c) obiectul convenţiei/acordului de consorţiu;

d) drepturile şi obligaţiile părţilor;

e) durata convenţiei/acordului de consorţiu;

f) bugetul proiectului de înfrăţire instituţională/contractului de asistenţă tehnică;

g) lista experţilor, coordonatorului de proiect, consilierului rezident de înfrăţire instituţională care urmează a fi implicaţi în execuţia contractului de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică;

h) modalităţile de modificare a convenţiei/acordului de consorţiu;

i) situaţiile în care convenţia/acordul de consorţiu încetează să mai producă efecte;

j) răspunderea părţilor.

(3) Instituţia donatoare de asistenţă tehnică are obligaţia de a asigura semnarea contractului de înfrăţire instituţională în atâtea exemplare câte părţi sunt. Contractul de înfrăţire instituţională, inclusiv anexele, se transmite în copie de către coordonatorul de proiect la AAIIAT, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data ultimei semnături. Contractul de asistenţă tehnică se semnează în atâtea exemplare câte părţi sunt, cu aceeaşi forţă juridică, şi se semnează de MFE AAIIAT în calitate de avizator.

(4) în baza convenţiei în cazul contractului de înfrăţire instituţională, respectiv în baza acordului de consorţiu în cazul contractului de asistenţă tehnică, reprezentantul legal al instituţiei donatoare de asistenţă tehnică, cu ocazia fiecărei misiuni în care vor fi implicate persoanele prevăzute la alin. (2) lit. g), emite un mandat care cuprinde următoarele elemente minimale:

a) numele şi adresa instituţiei donatoare de asistenţă tehnică;

b) numele complet, funcţia şi semnătura reprezentantului legal al instituţiei donatoare care emite mandatul şi ale liderului de proiect;

c) codul şi titlul contractului de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică;

d) numărul şi data convenţiei sau ale acordului de consorţiu încheiate cu instituţia donatoare de asistenţă tehnică;

e) numărul şi data emiterii mandatului;

f) perioada şi obiectivul(ele) misiunii, precum şi activitatea pentru care se emite mandatul;

g) menţionarea duratei deplasării, a mijlocului de transport cu care se va efectua deplasarea, suma zilnică alocată conform baremului publicat pe site-ul Comisiei Europene, precum şi onorariul zilnic conform contractului de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică, după caz;

h) semnătura coordonatorului de proiect/consilierului rezident de înfrăţire instituţională/expertului prin care a luat la cunoştinţă de prevederile mandatului;

i) obligativitatea prezentării către AAIIAT, în termen de maximum 5 zile de la revenirea în ţară, a raportului de misiune aprobat de către reprezentantul legal al instituţiei donatoare.”

14. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Instituţia donatoare de asistenţă tehnică va transmite mandatul către AAIIAT, cu cel puţin 4 săptămâni înainte de începerea fiecărei misiuni,

(2) AAIIAT, după verificarea mandatului, înainte de efectuarea deplasării coordonatorului de proiect/consilierului rezident de înfrăţire instituţională/expertului, efectuează prin transfer bancar plata aferentă sumei zilnice alocate pe durata misiunii şi asigură achiziţionarea biletelor de avion.

(3) La întoarcerea din misiune a coordonatorului de proiect/expertului, AAIIAT determină suma de plată aferentă drepturilor salariale pentru a întocmi statul de plată pe baza raportului de misiune şi a fişelor de pontaj aprobate de beneficiar, pentru contractele de asistenţă tehnică, şi, respectiv, pe baza raportului de misiune aprobat, a certificatului de misiune emis şi aprobat în conformitate cu prevederile manualului de înfrăţire instituţională aplicabil şi a fişelor de pontaj aprobate de beneficiar, pentru contractele de înfrăţire instituţională.

(4) AAIIAT efectuează plata prin transfer bancar (euro) a sumei reprezentând indemnizaţia netă rezultată în urma reţinerii obligaţiilor angajatului conform legii şi plata prin transfer din trezorerie în vederea stingerii obligaţiilor angajatului şi angajatorului conform legislaţiei naţionale în vigoare. Calculul indemnizaţiei şi al obligaţiilor angajatului şi angajatorului conform legislaţiei naţionale în vigoare se face la cursul inforeuro publicat pe site-ul Comisiei Europene din luna îi care se efectuează plata indemnizaţiei nete.

(5) Plata indemnizaţiei nete către coordonatorul de proiect/expert se face în cursul lunii următoare aprobării documentelor prevăzute la alin. (3).

(6) Instituţia donatoare de asistenţă tehnică va emite, în cursul lunii următoare aprobării raportului trimestrial de activitate, în conformitate cu prevederile manualului de înfrăţire instituţională aplicabil, o cerere de rambursare către AAIIAT pentru rambursarea drepturilor salariale ale consilierului rezident de înfrăţire instituţională, inclusiv obligaţiile angajatorului calculate conform legislaţiei naţionale în vigoare.

(7) Cererea de rambursare va fi însoţită de statul de plată şi ordinele de plată în copie conformă cu originalul, ce dovedesc stingerea obligaţiilor de plată.

(8) Plata se va face în cursul lunii următoare aprobării raportului trimestrial de activitate, în conformitate cu prevederile manualului de înfrăţire instituţională aplicabil, prin contul deschis în sistemul trezoreriei.

(9) în vederea determinării obligaţiilor angajatului şi angajatorului aferente indemnizaţiei datorate coordonatorului de proiect/expertului pentru serviciile prestate în baza contractului de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică, AAIIAT întocmeşte şi aprobă statul de plată, în vederea efectuării transferurilor bancare şi de trezorerie, precum şi situaţiile centralizatoare privind obligaţiile de plată conform legislaţiei naţionale în vigoare.

(10) Direcţia economică şi resurse umane din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, pe baza situaţiilor centralizatoare primite de la AAIIAT privind plăţile efectuate din fondurile proprii gestionate, centralizează şi depune declaraţiile privind obligaţiile de plată conform legislaţiei naţionale în vigoare.

(11) Adeverinţa privind veniturile aferente activităţii prestate în baza convenţiei şi contractului de înfrăţire instituţională/ acordului de consorţiu se întocmeşte de către Direcţia economică şi resurse umane din cadrul Ministerului Fondurilor Europene şi se comunică în condiţiile legii.”

15. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) AAIIAT organizează şi conduce contabilitatea operaţiunilor desfăşurate în cadrul proiectului şi/sau finanţate din fondurile având destinaţia de cheltuieli cu managementul de proiect, precum şi a celor prevăzute la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) AAIIAT are obligaţia de a arhiva toate documentele aferente contractelor de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică, conform prevederilor manualului de înfrăţire instituţională, ghidurilor practice cu finanţări nerambursabile, altor ghiduri comunitare şi legii române în vigoare.”

16. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) în termen de 5 zile de la revenirea în ţară, coordonatorul de proiect şi experţii vor prezenta AAIIAT un raport de misiune aprobat.

(2) Expertul are obligaţia să prezinte AAIIAT certificatul de misiune emis şi aprobat în conformitate cu prevederile manualului de înfrăţire instituţională aplicabil.

(3) Instituţia donatoare de asistenţă are obligaţia de a prezenta AAIIAT raportul de activitate trimestrial pentru perioada în care s-au desfăşurat activităţile în cadrul contractului de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică, aprobat în conformitate cu prevederile manualului de înfrăţire instituţională aplicabil/contractului de asistenţă tehnică.

(4) După analizarea conformităţii documentelor prevăzute la alin. (3), AAIIAT va determina obligaţia de plată datorată coordonatorului de proiect şi experţilor pentru activitatea prestată în cadrul contractului.

(5) Perioada în care coordonatorul de proiect, consilierul rezident de înfrăţire instituţională şi experţii îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică constituie vechime în muncă/vechime în specialitatea funcţiei/vechime în gradul profesional şi va fi înregistrată în mod corespunzător, potrivit legislaţiei naţionale în vigoare.

(6) Pe perioada desfăşurării misiunilor, coordonatorul de proiect şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională primesc atât drepturile salariale de la angajatorul reprezentat de instituţia donatoare de asistenţă tehnică, cât şi indemnizaţia datorată în baza convenţiei/acordului de consorţiu încheiate/încheiat potrivit prevederilor art. 15 alin. (1).

(7) Misiunile coordonatorului de proiect şi experţilor cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică vor avea caracterul unor deplasări în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

(8) Misiunea consilierului rezident de înfrăţire instituţională în cadrul contractului de înfrăţire instituţională va avea caracterul detaşării cu executarea activităţii specifice în interesul instituţiei la care se face detaşarea.

(9) în vederea evaluării anuale, coordonatorul de proiect, consilierul rezident de înfrăţire instituţională şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică prezintă conducerii instituţiei furnizoare de asistenţă, la sfârşitul anului, un raport anual al activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică.

(10) Activitatea depusă în cadrul proiectului de către coordonatorul de proiect, consilierul rezident de înfrăţire instituţională şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică se va evalua în funcţie de mandatul primit, obiectivele misiunii şi de rezultatele înregistrate şi descrise în raportul misiunii şi în raportul anual.

(11) Consilierul rezident de înfrăţire instituţională are obligaţia de a prezenta instituţiei donatoare de asistenţă tehnică un raport de activitate trimestrial care să reflecte activităţile desfăşurate în perioada precedentă şi modul şi gradul de îndeplinire a acestora, aprobat de către coordonatorul de proiect.

(12) Evaluarea anuală a consilierului rezident de înfrăţire instituţională este făcută la nivelul instituţiei donatoare de asistenţă tehnică de către şeful ierarhic superior al acestuia, având la bază şi o evaluare a acestuia făcută de către coordonatorul de proiect, precum şi rapoartele de activitate trimestriale şi raportul anual.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 643.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia aferente anului 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 53 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi al art. 35 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul “Cheltuieli de personal”, cu suma de 4.270 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015.

 

PRIM-MIJMISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Curţii de Conturi,

Nicolae Văcăroiu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 676.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat de către doamna Mirela Popină

 

Având în vedere propunerea formulată de către Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, precum şi Avizul favorabil nr. 18.790/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat de către doamna Mirela Popină,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 aţin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mirela Popină exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 august 2015.

Nr. 192.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 876 din 27 iulie 2015

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 506 din 14 august 2015

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 “Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

 

Având în vedere dispoziţiile art. 10912 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 531 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 401 “Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”, prevăzut în anexa nr. 1. Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, care are ataşat un fişier XML.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 4. - (1) Autorităţile executive ale administraţiei publice locale, prin compartimentele de specialitate, au obligaţia depunerii declaraţiei privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României, până la data de 10 aprilie a anului curent, pentru anul anterior.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2014, termenul de depunere a declaraţiei informative privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României este data de 20 septembrie 2015.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către autorităţile executive ale administraţiei publice locale.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1*)

 

 

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ

 privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă În facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului 401 “Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

 

I. Depunerea declaraţiei

1. Modul de depunere

Compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, denumite în continuare entităţi raportoare, transmit organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală informaţii cu privire la rezidenţii din alte state membre ale Uniunii Europene care deţin proprietatea asupra bunurilor imobile din România, potrivit legislaţiei în vigoare, prin completarea declaraţiei informative.

Declaraţia informativă se completează pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în formularele depuse de rezidenţii din alte State membre ale Uniunii Europene care deţin proprietatea asupra bunurilor imobile în România, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 872/1.025/2014 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 10912 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, care are ataşat fişierul XML.

Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Pentru depunerea declaraţiei, entitatea raportoare trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

Declaraţia se poate depune şi pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat şi semnat, se depune direct la registratura organului fiscal în a cărui evidenţă entitatea raportoare este înregistrată ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire, în condiţiile legii.

Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă.

Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia entităţilor raportoare gratuit de către unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.

2. Termenul de depunere

Anual, până la data de 10 aprilie inclusiv a anului curent, pentru anul anterior, pentru informaţii referitoare la proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României

3. Organul fiscal competent

Declaraţia se depune la organul fiscal la care entitatea raportoare este înregistrată în evidenţa fiscală.

II. Completarea declaraţiei

1. Caseta “Anul”

“Anul” pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2014).

2 Caseta “Declaraţie rectificativă”

Se bifează cu X în situaţia în care rectificarea declaraţiei se realizează pentru corectarea unor erori de completare ale entităţilor raportoare. Declaraţia se va completa integral, nu numai pentru diferenţe.

Declaraţia privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României poate fi corectată de entităţile raportoare din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative.

Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:

a) corectarea unor elemente de identificare ale persoanei nerezidente;

b) corectarea altor informaţii cuprinse de formular.

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declaraţia iniţială, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului.

Declaraţia rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

Declaraţia rectificativă se depune ori de câte ori este cazul, potrivit legislaţiei în vigoare.

3. Secţiunea A “Date de identificare ale autorităţii administraţiei publice locale”

Rândul 1: Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al autorităţii administraţiei publice locale.

Rândul 2: Denumire - se înscrie denumirea autorităţii administraţiei publice locale.

Rândul 3: Judeţ, sector, localitate

Rândul 4: Adresa (stradă, nr., bloc, scară, etaj, apartament, cod poştal) - se înscrie sediul autorităţii administraţiei publice locale.

4. Secţiunea B “Rezumat declaraţie”

Rândul 1: Numărul total al persoanelor declarate

Rândul 2: Suma valorilor declarate

5. Secţiunea C “Lista deţinătorilor de proprietăţi – clădiri/terenuri

Deţinător de proprietate

1. Tip deţinător proprietate (persoană fizică/persoană juridică) - se înscrie pentru persoane fizice nerezidente (orice persoană fizică care nu este persoană fizică rezidentă) şi/sau pentru persoane juridice nerezidente (orice persoană juridica care nu este persoană juridică română şi orice persoană juridică înfiinţată potrivit legislaţiei europene care nu are sediul social în România), conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Reprezentantul legal/împuternicitul pentru deţinător persoană juridică

2.1. Denumire/Nume şi prenume deţinător - se completează cu numele şi prenumele reprezentantului legal/împuternicitului.

2.2. CIF/CNP/NIF (în România)

2.3. Adresa (în România) - se completează adresa de domiciliu sau rezidenţă a reprezentantului legal/împuternicitului.

3. Denumire/Nume şi prenume deţinător - se completează cu denumirea persoanei juridice şi/sau numele şi prenumele persoanei fizice (deţinătorul proprietăţii).

4. Adresa/Sediul în statul de rezidenţă

Statul de rezidenţă - se completează cu statul de rezidenţă.

Localitate, stradă, nr. cod poştal

5. CIF/NIF în statul de rezidenţă

6. Cod de TVA în statul de rezidenţă

7. CIF/CNP/NIF în România

8. Date de identificare deţinător persoană fizică

8.1. Naţionalitate - se completează cu naţionalitatea persoanei fizice (deţinătorul proprietăţii).

8.2. Data naşterii - se completează cu data naşterii persoanei fizice (deţinătorul proprietăţii).

8.3. Paşaport/Act de identitate (serie/nr.) - se completează numărul şi seria actului de identitate.

Proprietate (clădire/teren)

1. Tip proprietate - se alege una dintre valorile clădire/teren.

2. Date privind dobândirea/înstrăinarea proprietăţii - se completează cu următoarele informaţii:

2.1. Data dobândirii - se completează data calendaristică la care a fost dobândit(ă) terenul/clădirea.

2.2. Număr/dată act dobândire - se completează cu numărul actului prin care s-a dobândit terenul/clădirea şi data dobândirii.

2.3. Emitent act dobândire - se completează cu denumirea/numele entităţii care a emis actul prin care s-a dobândit terenul/clădirea.

2.4. Modul de dobândire - se alege una dintre valorile:

Construire - se completează în cazul în care clădirea se dobândeşte prin construcţie.

Vânzare-cumpărare - se completează în cazul în care se dobândeşte o clădire/teren prin contract de vânzare-cumpărare.

Expropriere - se completează în cazul în care se trece o proprietate (teren, construcţie) a unei persoane fizice sau juridice în proprietatea statului pentru nevoi de interes public (prin acordarea unei despăgubiri).

Moştenire - se completează în cazul transmiterii patrimoniului unei persoane decedate către una sau mai multe persoane în viaţă, în temeiul legii, al unui testament sau al unui contract de donaţie de bunuri viitoare.

Donaţie - se completează în situaţia în care se realizează un contract prin care una dintre părţi transmite celeilalte proprietatea unui bun material fără să primească ceva în schimb.

Partaj (ieşire din indiviziune) - se completează în cazul în care se realizează o împărţire a unei moşteniri între persoanele îndreptăţite s-o stăpânească, făcută de o instanţă judecătorească sau de succesori între ei.

Altele - se completează atunci când există alte situaţii faţă de cele menţionate anterior.

2.5. Data înstrăinării - se completează data calendaristică la care a fost înstrăinat(â) terenul/clădirea.

2.6. Număr/dată act înstrăinare - se completează cu numărul actului prin care s-a înstrăinat terenul/clădirea şi data înstrăinării.

2.7. Emitent act înstrăinare - se completează cu denumirea/numele entităţii care a emis actul prin care s-a înstrăinat clădirea.

2.8. Modul de înstrăinare - se alege una dintre valorile:

Vânzare-cumpărare - se completează în cazul în care se dobândeşte o clădire prin contract de vânzare-cumpărare.

Expropriere - se completează în cazul în care se trece o proprietate (teren, construcţie) a unei persoane fizice sau juridice în proprietatea statului pentru nevoi de interes public (prin acordarea unei despăgubiri).

Moştenire - se completează în cazul transmiterii patrimoniului unei persoane decedate către una sau mai multe persoane în viaţă, în temeiul legii, al unui testament sau al unui contract de donaţie de bunuri viitoare.

Donaţie - se completează în situaţia în care se realizează un contract prin care una dintre părţi transmite celeilalte proprietatea unui bun material fără să primească ceva în schimb.

Partaj (ieşire din indiviziune) - se completează în cazul în care se realizează o împărţire a unei moşteniri între persoanele îndreptăţite s-o stăpânească, făcută de o instanţă judecătorească sau de succesori între ei.

Altele - se completează atunci când există alte situaţii faţă de cele menţionate anterior.

3. Adresa proprietăţii - se completează adresa la care este situat terenul/imobilul.

Judeţul, sectorul, localitatea, strada, nr., bloc, scară, etaj, apartament

4. Suprafaţa totală a proprietăţii (mp) - se completează cu suprafaţa totală a terenului/clădirii în metri pătraţi (mp).

5. Destinaţie clădire - se selectează următoarele valori în situaţia în care tipul proprietăţii este clădire:

Rezidenţială (locuinţă) - se completează în cazul în care adresa la care persoana nerezidentă declară că are o locuinţă secundară este alta decât cea de domiciliu declarată în actul de identitate.

Comercială - se completează în cazul în care persoana nerezidentă deţine în proprietate spaţii comerciale, administrative, clădiri de birouri, centre medicale, hoteluri, malluri, magazine cu amănuntul, hale, depozite şi garaje, orice alte clădiri cu destinaţia comercială.

Industrială - se completează în cazul în care persoana nerezidentă deţine în proprietate spaţii industriale, administrative, clădiri de birouri, hale, depozite şi garaje, terenuri aferente acestora.

Agricolă - se completează în cazul în care proprietatea deţinută are destinaţie agricolă.

Altele - se completează în cazul în care natura proprietăţii deţinute de către o persoană nerezidentă are altă destinaţie.

6. Valoarea proprietăţii - se completează în lei cu una dintre următoarele valori:

6.1. Valoarea dobândirii - se completează cu valoarea din actul cu care a fost dobândit(ă) terenul/clădirea.

Moneda - se completează moneda la data dobândirii.

6.2. Valoarea înstrăinării - se completează cu valoarea din actul cu care a fost înstrăinat(ă) terenul/clădirea.

Moneda - se completează moneda la data înstrăinării.

6.3. Valoarea de asigurare - se completează valoarea terenului/clădirii, recunoscută de prevederile unei poliţe de asigurare.

Moneda - se completează moneda în care s-a asigurat clădirea.

6.4. Valoarea de impunere - se completează cu valoarea care se ia în calcul în cazul persoanelor fizice la stabilirea impozitului pe clădiri.

Moneda - se completează moneda din procesul-verbal de recepţie sau din autorizaţia de construire, după caz.

6.5. Valoarea de inventar - se completează în cazul persoanelor juridice cu valoarea înregistrării în contabilitate pe baza căreia se stabileşte impozitul pe clădiri.

Moneda - se completează moneda în care s-a efectuat tranzacţia.

6.6. Valoarea de construire clădire - se completează cu valoarea rezultată din procesul-verbal de recepţie întocmit la finalizarea lucrărilor sau cu valoarea trecută în autorizaţia de construire.

Moneda - se completează moneda în care s-a efectuat tranzacţia.

6.7. Valoarea de expropriere - se completează cu valoarea de expropriere în cazul în care se trece o proprietate a unei persoane fizice sau juridice în proprietatea statului pentru nevoi de interes public (prin acordarea unei despăgubiri).

Moneda - se completează moneda în care s-a efectuat tranzacţia.

6.8. Valoarea de fuziune - se completează în cazul în care două sau mai multe clădiri se unesc formând un singur imobil.

Moneda - se completează moneda în care s-a efectuat tranzacţia.

6.9. Valoarea de divizare - se completează în cazul în care o clădire este împărţită în mai multe active.

Moneda - se completează moneda în care s-a efectuat tranzacţia.

6.10. Altă valoare - se completează în cazul în care există altă valoare decât cele menţionate.

Moneda - se completează moneda.

6.11. Explicaţie altă valoare - se specifică tipul valorii.

7. Tip proprietar - se alege una dintre valorile:

Proprietar unic - se completează în situaţia în care există un singur proprietar.

Coproprietar - se completează în situaţia în care persoana deţine o proprietate în comun cu altcineva.

8. Cota-parte - se completează procentual cota deţinută.

9. Coproprietari

9.1. Denumire/Nume şi prenume coproprietar - se completează cu numele/denumirea coproprietarilor. În cazul în care unul sau mai mulţi coproprietari sunt rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, este obligatoriu să se completeze integral declaraţia şi pentru aceştia.

9.2. Cota-parte - se completează procentual cota deţinută.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului

 

Denumire:

401 “Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

1. Format: A4/t2

2. U/M: seturi

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează pentru transmiterea informaţiilor referitoare la contribuabilii rezidenţi din alte state membre ale Uniunii Europene care deţin proprietatea unui bun imobil în România.

6. Se tipăreşte în 2 exemplare de entitatea raportoare.

7. Circulă:

            - originalul, la organul fiscal definit prin ordin;

            - copia, la entitatea raportoare.

8. Se arhivează la organul fiscal:

- formatul hârtie, la dosarul entităţii raportoare;

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După codul 8 “Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii” se introduce un nou cod, codul 9, cu următorul cuprins:

 

Cod în profil departamental

Denumirea ordonatorului principal de credite

Data plăţii salariilor

„9

Academia de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale

10”

 

            2. Codul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Cod în profil departamental

Denumirea ordonatorului principal de credite

Data plătii salariilor

„43

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES

10”

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 969.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. N.B. 8.399 din 13 august 2015;

- prevederile art. 462 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 pct. 24 şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial ăl României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul I - “Domeniul Medicină”, subpunctul 11 “Specialităţi clinice”, subpunctul 1.1.1 “Grupa specialităţilor medicale”, numărul curent 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“29

Recuperare, medicină fizică şi balneologie

4 ani”

 

Art. II. - Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 august 2015.

Nr. 996.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015

 

În baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Procedurile simplificate de vămuire se aplică tuturor categoriilor de mărfuri, cu excepţia:

a) mărfurilor în cazul cărora verificarea îndeplinirii altor condiţii stabilite prin reglementări speciale impune prelevarea de către autoritatea vamală de eşantioane în vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operaţiune;

b) mărfurilor care intră sub incidenţa măsurilor din cadrul politicii agricole comune care, în baza unor reglementări, stabilesc acordarea unor preferinţe tarifare, condiţionate de controlul destinaţiei finale sau acordarea unor restituiri la export;

c) mărfurilor care se încadrează în categoria materialelor lemnoase, în cazul exportului.

(2) în cazul în care o operaţiune vamală care se derulează în baza unei autorizaţii de utilizare a unei proceduri simplificate de vămuire intră sub incidenţa unor măsuri restrictive sau sancţionatorii, biroul vamal, în timpul programului de lucru, poate dispune trecerea respectivei operaţiuni în procedura normală de vămuire în vederea implementării cerinţelor prevăzute de respectivele măsuri.”

2. La articolul 36 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“b) titularul autorizaţiei sau persoana reprezentată de titularul autorizaţiei desfăşoară activitate de producţie, montaj şi/sau distribuţie.”

3. La articolul 36 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) operaţiunile derulate de titularul autorizaţiei, pentru care se solicită scutirea de notificare, nu se referă la mărfuri restricţionate, astfel cum acestea sunt definite la art. 269 alin. (2) din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

4. La articolul 80, alineatul (3) se abrogă.

5. La articolul 80, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în situaţia în care pentru o declaraţie vamală de export, în urma analizei de risc, a fost luată decizia de control, liberul de vamă nu se acordă, operaţiunea de export se întrerupe, iar lucrătorul vamal desemnat se prezintă la locaţia autorizată în dimineaţa zilei următoare pentru efectuarea controlului vamal.”

6. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 88. - Operaţiunile vamale derulate potrivit prezentelor norme sunt supuse controlului ulterior în conformitate cu Normele metodologice privind realizarea supravegherii şi controlului vamal ulterior, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7.521/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 25 iulie 2006, iar monitorizarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a utilizării procedurilor simplificate de vămuire se derulează în conformitate cu procedura privind monitorizarea activităţii operatorilor economici titulari ai certificatului de operator economic autorizat.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 10 august 2015.Nr. 2.092.

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Huşi cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistentă socială

 

- Asociaţia Comunitară “Totul pentru Viaţă” - 6.500 lei - Asociaţia “Centrul Diacezan Caritas Iaşi” - 2.500 lei

- Asociaţia “Congregaţia Surorilor Săracilor Pr. Vicenzo Morinello” - 5.000 lei

- Fundaţia “Star of Hope” - 4.000 lei

 

RECTIFICĂRI

 

La Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 şi 606 bis din 11 august 2015, se face următoarea rectificare:

- în anexă, la capitolul I, secţiunea A, pct. V. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2015, pct. 1), în loc de: “... până cel târziu la data de 18 august 2015” se va citi: “... până cel târziu la data de 17 august 2015”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.