MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 647/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 647         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 26 august 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

11. - Decizie privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

664. - Hotărâre privind scoaterea din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi darea acestuia în folosinţa gratuită a Patriarhiei Române

 

675. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

807/929/1.503. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, al ministrului finanţelor publice şi ai ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea METROM - S A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

 

861/948/1.585. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

 

863/941/1.584. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ROSIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva

 

2.203. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 

În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată,

Camera Deputaţilor este convocată în cea de-a două sesiune ordinară a anului 2015, în ziua de marţi, 1 septembrie 2015, ora 16,00.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 11.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi darea acestuia în folosinţa gratuită a Patriarhiei Române

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 861 alin. (3) şi art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Nr. crt. 10 din anexa nr. 2 „Lista bunurilor mobile şi imobile care fac parte din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 aprilie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

Nr. crt.

Imobilul

10.

Complex Palat Snagov, compus din palat, anexe poartă şi terenul aferent în suprafaţă de 252.790,00 mp, fără Clădirea Belvedere, din Snagov, judeţul Ilfov - parţial”

 

Art. 3. - (1) Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Patriarhia Română, pe o perioadă de 49 de ani, a imobilului prevăzut la art. 1, în vederea amenajării unui paraclis patriarhal.

(2) Pe durata existenţei dreptului de folosinţă gratuită, Patriarhia Română va achita către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” contravaloarea cheltuielilor cu întreţinerea imobilului, a utilităţilor, precum şi a altor servicii solicitate de către aceasta.

Art. 4. - (1) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Protocolul prevăzut la alin. (1) va cuprinde şi obligaţiile ce revin Patriarhiei Române în legătură cu folosinţa imobilului transmis.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 664.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, care se atribuie în folosinţă gratuită către Patriarhia Română

 

Nr. crt.

Denumirea şi adresa imobilului

Nr. inv. MFP, Cod de clasificare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Clădirea Belvedere din incinta Complexului Palat Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov

cod de clasificare 8.28.11 nr. 20359 (parţial)

Clădirea Belvedere

Regim de înălţime – parter

An construcţie -1984

Corp C3 - Sc = 179 mp

Corp C4 - Sc = 318 mp

Corp C5 - Sc = 293 mp

CF 101328 - parţial

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Sediul principal al CNCAN se află în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, iar sediul secundar se află în municipiul Bucureşti, str. Locotenent Zalic nr. 4, sectorul 6,”

2. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) Se constituie Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă ca structură tehnico-operativă de specialitate cu activitate permanentă, în directa subordine a preşedintelui.

(2) Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă are atribuţii şi funcţii de sprijin complexe în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi îndeplineşte funcţiile prevăzute la art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă îşi desfăşoară activitatea în sediul din municipiul Bucureşti, str. Locotenent Zalic nr. 4, sectorul 6.”

3. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 103, exclusiv preşedintele.”

4. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi se face cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al preşedintelui, în limita bugetului aprobat.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul generai al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

p. Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Cantemir Ciurea-Ercău

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 675.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare Total posturi: 103, cu excepţia demnitarului


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

Nr. 807 din 29 iunie 2015

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.503 din 13 iulie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 929 din 11 august 2015

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea METROM - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin, (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea METROM - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei comerţului şi turismului

Măricel Popa,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

ANEXĂ

           

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

Compania Naţională ROMARM - S.A. Bucureşti Filiala Societatea METROM - SA. Braşov

Cod unic de înregistrare: RO 14531223

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

22.077

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

22.017

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

60

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

22.077

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

21.927

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

14.817

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

304

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.711

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

2.165

C1

ch. cu salariile

13

2.123

C2

bonusuri

14

42

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

820

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

166

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

560

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3.095

2

 

Cheltuieli financiare

20

150

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

800

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

128

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

111

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.098

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.057

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

248

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000

8

 

Plăţi restante

55

52.56b

9

 

Creanţe restante

56

1.660

 

*) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

Nr. 861 din 14 iulie 2015

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.585 din 27 iulie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 048 din 14 august 2015

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S A. Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

ANEXĂ

           

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

Compania Naţională ROMARM - S.A. Bucureşti - filiala Societatea TOHAN - S.A.

Braşov, Zărneşti, str. Aleea Uzinei nr. 1

Cod unic de înregistrare: RO 13652413

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

28.254

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

27.354

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

30

2

 

Venituri financiare

5

900

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

27.904

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

27.344

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

10.357

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

365

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

14.464

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

7.627

C1

ch. cu salariile

13

6.522

C2

bonusuri

14

1.105

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

4.442

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

202

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

2.192

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.158

2

 

Cheltuieli financiare

20

560

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

350

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

165

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

185

 

1

 

Rezerve legale

25

9

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

150

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

26

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1,500

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.500

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

475

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

481

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1,870

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1,627

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

71

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

986

8

 

Plăţi restante

55

1,000

9

 

Creanţe restante

56

68

 

*) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

Nr. 863 din 14 iulie 2015

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.584 din 27 iulie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 941 din 13 august 2015

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ROSIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ROSIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI şi TURISMULUI

Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva

Filiala ROSIAMIN -SA

Str. Minei nr. 1, Roşia Montană, judeţul Alba

Cod unic de înregistrare: RO 4330648

 

BUGETUL DE VENITURI şi CHELTUIELI

pe anul 2015

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

140

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

140

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

120

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

120

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

19

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

95

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

40

C1

ch. cu salariile

13

40

C2

bonusuri

14

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

19

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

6

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

20

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

3

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

17

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

17

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.667

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.667

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

70

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

857

8

 

Plăţi restante

55

2.778

9

 

Creanţe restante

56

80

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul prevederilor:

- art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;

- art. 5 alin. (4) şi art. 641 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică pentru veniturile realizate de persoanele fizice începând cu 1 ianuarie 2014.

Art. 3. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mihai Gogancea Vătăşoiu,

vicepreşedinte

 

Bucureşti, 20 august 2015.

Nr. 2.203.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

 

1. În vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit titlului IX1 2 3 „Contribuţii sociale obligatorii” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal competent recalculează venitul net/baza impozabilă din cedarea folosinţei bunurilor, pe fiecare sursă de realizare a venitului.

2. Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul fiscal se deduc de organul fiscal din veniturile realizate pe fiecare sursă din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă determinarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

3. Recalcularea venitului net/bazei impozabile se efectuează pentru următoarele tipuri de venit:

a) venituri din închirieri şi subînchirieri de bunuri mobile şi imobile, precum şi veniturile din arendare;

b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria veniturilor din activităţi independente;

c) venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică.

În categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor se cuprind şi cele realizate de persoanele care, în cursul anului, depăşesc numărul de 5 camere de închiriat.

4. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate anuală datorată, alocată venitului realizat corespunzător fiecărei surse, potrivit pct. 36 din normele metodologice date în aplicarea art. 29625 alin. (41) din Legea nr. 571/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se deduce din:

a) venitul net anual declarat în formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, în situaţia contribuabililor care au obligaţia depunerii declaraţiei (rd. 3 „Venit net anual” de la cap. II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit”, lit. B „Date privind venitul/câştigul net anual”);

b) venitul net declarat în formularul 260 „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”, în situaţia contribuabililor care nu au obligaţia depunerii formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” (rd. 4 „Venit net estimat/Venit net determinat pe baza normelor de venit” de la cap. II „Determinarea plăţilor anticipate cu titlu de impozit şi de contribuţii de asigurări sociale de sănătate*);

c) venitul declarat în formularul 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate” (rd. 1 „Venit” de la cap. II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit”, lit. B „Date privind venitul realizat*);

d) venitul bază de calcul al impozitului din formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare (rd. 14 „Venit bază de calcul al impozitului”, corespunzător contribuabilului, de la secţiunea E „Date privind impozitul pe venit”, subsecţiunea E3 „Date detaliate privind impozitul pe venit” din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat*).

5. În vederea determinării venitului net anual impozabil, pierderea reportată din anii anteriori se deduce din suma stabilită potrivit pct. 4, conform regulilor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Organul fiscal determină impozitul pe venitul net anual impozabil datorat, pe fiecare sursă, pentru tipurile de venit menţionate la pct. 3, şi emite formularul 250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice” sau formularul 251 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”, după caz.

7. Decizia de impunere anuală se comunică contribuabilului potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

8. În termen de 24 de ore de la comunicarea deciziei de impunere, potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale persoane fizice procedează la înregistrarea în evidenţa fiscală a datei comunicării, precum şi la transferul debitelor către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori.

9. Prin organ fiscal competent se înţelege:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România, care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele prevăzute la lit. b).

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.