MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 648/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 648         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 26 august 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

641. - Hotărâre privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0456 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

645. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucureşti la 12 mai 2015 şi la Paris la 22 mai 2015 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

 

647. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui - Clubul Sportiv Şcolar Bârlad

 

648. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Agenţia Domeniilor Statului pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor trei tranşe aferente anului 2016

 

649. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

 

651. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 

661. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu, trecerea în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu în vederea desfiinţării şi scoaterea din inventar a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu, ce face obiectul restituirii conform deciziei instanţei de judecată

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

200. - Decizie pentru numirea doamnei Corina-Laura Basoc în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru  

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

11. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea Licenţei de concesiune pentru exploatarea resurselor minerale din zăcământul de cuarţ în perimetrul Siglău-Uricani, judeţul Hunedoara

 

2.600. - Ordin al ministrului culturii privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014

 

965/XXXV/3.598/274. - Ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor, al secretarului general al Senatului şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0456 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.   1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul ari. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.R 35.514 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0456 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.

Art. 4. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 19 august 2015.Nr. 641.

 

ANEXA Nr.1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0456 Bucureşti, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Persoana juridică care administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

35.514

8.19.01

45-105

Municipiul Bucureşti, sectorul 6

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0456 Bucureşti Cod unic de identificare (CUI) 4267133

23.382.438,58

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiei aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0456 Bucureşti, care se transmite din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul (CUI)

Caracteristicile tehnice ale construcţiei care trece în domeniul privat al statului

Valoarea totală a bunului imobil (lei)

Valoarea bunului care trece în domeniul privat al statului

(lei)

Valoarea bunului imobil care rămâne în domeniul public al statului

35.514

(parţial)

8.19.01

45-105

Municipiul Bucureşti, sectorul 6

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0456 Bucureşti

Cod unic de identificare (CUI) 4267133

Construcţie C10 Depozit

Sc= 171 mp

Sd = 171 mp

C.F. nr. 226374

23.382.438,58

48.742,08

23.333.696,50

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucureşti la 12 mai 2015 şi la Paris la 22 mai 2015 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. 6 alin. (2) din Legea nr. 439/2003 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile*) semnate la Bucureşti la 12 mai 2015 şi la Paris la 22 mai 2015 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003, ratificat prin Legea nr. 439/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 645.


*) Traducere

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet Secretar de stat

12 mai 2015

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Domnului Dr. Rolf Wenzel, guvernator

 

Fax:+33 (0)1 47 55 03 38

 

Ref.: Acordul-cadru de împrumut F/P 1.450 (2002) - Proiectul privind reabilitarea infrastructurii şcolare

 

Stimate domnule Wenzel,

În ultima perioadă de timp au fost înregistrate realizări importante în implementarea proiectului, datorită unei organizări mai bune şi muncii intense a Unităţii de management a proiectelor pentru modernizarea reţelei şcolare şi universitare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECŞ).

Ca urmare, până la data curentă de finalizare a proiectului, 1.271 de unităţi şcolare şi 16 cămine studenţeşti au fost finalizate, 7 sunt în curs de execuţie şi 58 au rămas de executat.

Pe baza celor mai sus menţionate şi la solicitarea MECŞ, vă rugăm să fiţi de acord cu modificarea anexei 1, constând în extinderea graficului lucrărilor (din decembrie 2015 până în decembrie 2016).

Explicaţii

Extinderea se solicită din cauza:

- întârzierilor în finalizarea listei finale a obiectivelor proiectului;

- schimbărilor în managementul şi echipa de implementare a proiectului;

- alocaţiilor bugetare insuficiente pentru finalizarea investiţiilor în curs de execuţie.

Conform planului actualizat de implementare a proiectului, proiectul poate fi finalizat în decembrie 2016.

Această extindere va permite Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice să finalizeze în mod corespunzător toate activităţile planificate ale proiectului.

Pe baza celor menţionate mai sus, anexa 1 la Acordul-cadru de împrumut va fi modificată după cum urmează:

„[…]

Graficul lucrărilor: începutul lucrărilor: octombrie 2003

Sfârşitul lucrărilor: decembrie 2016

[…]”

Sperând că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Al dumneavoastră,

Attila György,

secretar de stat

 

BDCE

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

Direcţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socială

 

Domnului György Attila,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17,

Bucureşti, sectorul 5 România

 

Paris, 22 mai 2015

 

Subiect: LD 1.450 (2002) - “Reabilitare şcoli”

 

Stimate domnule Attila,

Ne referim la solicitarea dumneavoastră primită pe fax pe 12 mai 2015 privind extinderea graficului lucrărilor.

Datorită întârzierilor în finalizarea listei obiectivelor proiectului, schimbărilor în managementul şi echipa de implementare a proiectului şi insuficientelor alocaţii bugetare pentru finalizarea investiţiilor, avem plăcerea de a vă informa că BDCE nu are nicio obiecţie în a confirma faptul că, în concordanţă cu Rezoluţia 1.424, graficul lucrărilor se va extinde până la 31 decembrie 2016.

Aşteptăm cu nerăbdare să continuăm buna noastră colaborare în implementarea proiectului.

 

Cu stimă,

Director departament,

Melanie Wieschollek-Lacroix

Director general,

Thierry Poirel

 

 

Cc: Director UMP - Horia Hîrtopanu hhirtopanu@yahoo.com

Director financiar - Iulian Barsan iulianbarsan@gmail.com

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui - Clubul Sportiv Şcolar Bârlad

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui - Clubul Sportiv Şcolar Bârlad, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ - valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 647.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui pentru Clubul Sportiv Şcolar Bârlad Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (CUI 13729380)

 

Nr. MF

Codul de clasificaţie

Persoana juridică care administrează bunul

Denumirea bunului

Adresa

Caracteristicile tehnice

Baza legala

Valoarea de inventar

- lei -

Se atribuie de MFP

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui,

CUI 4226435,

Clubul Sportiv Şcolar Bârlad,

CUI 4446490

Spaţii de cazare la Clubul Sportiv Şcolar Bârlad

Judeţul Vaslui,

municipiul Bârlad,

Str. Republicii nr. 311

Clădire: P+2E, fundaţie beton armat, pereţi zidărie cărămidă, planşee beton armat monolit, învelitoare tablă,

Sc = 368 mp,

CF 71562-C1

Proces-verbal recepţie finală nr. 690/2013, Legea nr. 1/2011

3.198.991

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Agenţia Domeniilor Statului pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor trei tranşe aferente anului 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 53 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Agenţia Domeniilor Statului cu suma de 82 mii lei, la capitolul 51.01 - .Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri sunt utilizate pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Agenţia Domeniilor Statului pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului,

Ilie Dumitru Haralambie Mitea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 648.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se actualizează valoarea de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Secretarul de stat al Departamentului pentru Relaţii Interetnice,

Amet Aledin,

subsecretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 649.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale pentru care se actualizează valoarea de Inventar

 

Nr. MF

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

Anul dobândirii/ al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică

Tipul bunului

Baza legală

în administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

155291

8.29.06

Imobil - clădire sediu administrativ

Teren şi casă în suprafaţă de 790 mp, regim de înălţare D+P+E+M, CF nr. 309958-C1, sală de conferinţe la demisol CF nr. 309958-C2

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

municipiul Cluj-Napoca,

str. Gavril Muzicescu nr. 5

2009

3.988.803

Hotărârea Guvernului nr. 405/2007

În administrare prin Hotărârea Guvernului nr. 475/2009: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, cod fiscal: 22678285

Imobil

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 53 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 cu suma de 5 260 mii lei la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din care 1.992 mii lei la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, 3.233 mii lei la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională” şi 35 mii lei la capitolul 65 01 “Învăţământ”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit art. 1 vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Afacerilor Internelor pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 651.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu, trecerea în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu în vederea desfiinţării şi scoaterea din inventar a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu, ce face obiectul restituirii conform deciziei instanţei de judecată

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniului public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu, înregistrat cu nr. MFP 61965 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului, în domeniul privat ai acestuia, a unei părţi din imobilul înregistrat cu nr. MFP 61965 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a părţii din imobilul înregistrat la nr. MFP 61965 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu, ce face obiectul restituirii conform deciziei instanţei de judecată, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 661.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Cod clasificaţie

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea contabilă actualizată

(lei)

61965

8.19.01

45-188

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0658 Târgu Jiu

(Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj) C.U.I. -4246394 C.F. - 35494 (fostul CF 1071)

7.209.810,18

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părţii din imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu ce face obiectul trecerii în domeniul privat al statului, în vederea desfiinţării

 

Nr. M.F.P.

Cod clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresă imobil

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunului care trec în domeniul privat al statului

Valoarea de inventar actualizată a imobilului

Valoarea bunului care trece în domeniul privat al statului

Valoarea bunului care rămâne în domeniul public al statului

61965

(parţial)

8.19.01

45-188

Judeţul Gorj

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu

CUI 4246394

împrejmuire L= 13,1 ml

7.209.810,18

784,82

7.209.025,36

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părţii din imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu, care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public, ca urmare a restituirii către proprietar

 

Nr. M.F.P.

Cod clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresă imobil

Documentul în baza căruia imobilul a fost retrocedat

Persoana juridică de la care se scade imobilul

Caracteristicile imobilului care se scade din inventar

Valoarea de inventar

61965

(parţial)

8.19.01

45-188

Judeţul Gorj

Decizia civilă nr. 377 din 24.02.2014

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu

CUI 4246394

Teren S = 63 mp

627,48

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Corina-Laura Basoc în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Corina-Laura Basoc se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 200.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea Licenţei de concesiune pentru exploatarea resurselor minerale din zăcământul de cuarţ în perimetrul Siglău-Uricani, judeţul Hunedoara

 

Având în vedere:

- art. 36 alin. (3) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Sentinţa civilă nr. 2.157/2009, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în Dosarul nr. 5.697/2/2008, prin care s-a dispus anularea Licenţei de concesiune nr. 857/1999 pentru exploatarea resurselor minerale din zăcământul de cuarţ în perimetrul Siglău-Uricani, judeţul Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi S.C. “Construct Grup Internaţional” - S.R.L. (schimbată denumirea în S.C. “Romcuarţ” - S.R.L.), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 314/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 25 aprilie 2000), transferată conform Ordinului nr. 15/2009 către S.C. “Novacuarţ” - S.R.L., devenită irevocabilă conform Deciziei nr. 286/2010, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Dosarul nr. 5.697/2/2008;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale, integrare europeană nr. 300.303 din 17 august 2015 privind situaţia Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare nr. 857/1999 în perimetrul Siglău-Uricani,în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Articol unic. - Licenţa de concesiune nr. 857/1999 pentru exploatarea resurselor minerale din zăcământul de cuarţ în perimetrul Siglău-Uricani, judeţul Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi S.C. “Construct Grup Internaţional” - S.R.L. (schimbată denumirea în S.C. “Romcuarţ” - S.R.L,), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 314/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 25 aprilie 2000), transferată conform Ordinului nr. 15/2009 către S.C. “Novacuarţ” - S.R.L,, încetează la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorgha Duţu

 

Bucureşti, 24 august 2015.

Nr. 11.

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 35 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014.

(2) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute de prezentul ordin, respectiv valoarea titlului executoriu, cuprinde sumele aferente drepturilor de natură salarială, actualizate cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Art. 2. - Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează eşalonat, în 5 tranşe, potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu dispoziţiile art. 35 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Sumele prevăzute ta art. 21 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi achitate integral de ordonatorii terţiari de credite, iar cele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. c) se vor achita în conformitate cu dispoziţiile art. 35 alin (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Sumele aferente tranşelor 4 şi 5 din valoarea titlului executoriu se vor achita conform eşalonării prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. d) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 2.600.

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

Nr. 965 din 25 august 2015

SENATUL

Nr. XXXV/3.598 din 25 august 2015

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Nr. 274 din 25 august 2015

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

 

În temeiul prevederilor art. 731 alin. (14) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 251 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, ale art. 203 alin. (4) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările ulterioare,

secretarul general al Camerei Deputaţilor, secretarul general al Senatului şi preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Camera Deputaţilor, Senatul, Casa Naţională de Pensii Publice prin casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale, Consiliul Legislativ şi Curtea Constituţională vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul general al Camerei Deputaţilor,

Secretarul general al Senatului,

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice,

Cristian-Adrian Panciu

Ion Vărgău

Ileana Ciutan

 

 

ANEXĂ

 

NORME

cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

 

Art. 1, - Pensia de serviciu se acordă la cerere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 7/2006, şi ale prezentelor norme.

Art. 2. - În înţelesul dispoziţiilor art. 731 alin. (3), (4) şi (11) din Legea nr. 7/2006, precum şi ale prezentelor norme, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) salariu de bază brut lunar - salariul de bază în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare şi sumele aferente sporurilor cu caracter permanent de care a beneficiat persoana înainte de această dată;

b) venit brut lunar - salariul de bază brut lunar la care se adaugă sporul pentru condiţii vătămătoare şi sporul aferent activităţii desfăşurate în timpul nopţii;

c) media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionării-suma veniturilor brute lunare realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu, împărţită la 12;

d) venit brut la data pensionării - venitul brut lunar din ultima lună completă, anterioară celei în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu;

e) drepturile salariale pe care le are un funcţionar public parlamentar în activitate - venitul brut lunar al unui funcţionar public parlamentar care îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii (medii, postliceale, studii superioare de scurtă durată, superioare, doctorale), de vechime şi care desfăşoară activitatea într-o funcţie corespunzătoare cu persoana care nu mai are calitatea de funcţionar public parlamentar.

Art. 3. - (1) Conform Legii nr. 7/2006, beneficiază de pensie de serviciu următoarele categorii de persoane, dacă au desfăşurat activităţi în structurile de specialitate ale Parlamentului în baza unui raport de serviciu şi/sau în baza unui raport de muncă, astfel:

a) funcţionarii publici parlamentari care, la data solicitării pensiei de serviciu, au un stagiu de cotizare de 30 de ani, din care în structurile Parlamentului între 4-14 ani, şi care au vârsta de cel puţin 60 de ani;

b) persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare prevăzute la lit. a) şi care, la data solicitării pensiei de serviciu, ocupă o altă funcţie sau au o altă ocupaţie, după caz, numai dacă raportul de serviciu în baza căruia şi-au desfăşurat activitatea în structurile Parlamentului a încetat în condiţiile art. 64 lit. a), b) şi e) din Legea nr. 7/2006.

(2) De pensie de serviciu beneficiază, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), după caz, şi următoarele categorii de persoane:

a) personalul prevăzut la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 7/2006, care desfăşoară activităţi administrative, de gospodărire, investiţii, întreţinere-reparaţii şi de deservire, pentru care încadrarea în muncă se face prin contract individual de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) funcţionarii publici din cadrul Consiliului Legislativ şi membrii acestuia;

c) personalul Curţii Constituţionale asimilat, potrivit legii, celui cu funcţii similare din structurile Parlamentului, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale.

(3) De pensie de serviciu beneficiază şi funcţionarii publici parlamentari şi asimilaţii acestora care sunt pensionari ai sistemului public de pensii şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a).

(4) Prin personal asimilat, prevăzut la alin. (3), în sensul dispoziţiilor art. II din Legea nr. 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, se înţelege personalul prevăzut la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 7/2006 şi personalul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 124/2000.

Art. 4. - (1) în înţelesul Legii nr. 7/2006, constituie stagiu de cotizare în vederea stabilirii pensiei de serviciu potrivit Legii nr. 215/2015 următoarele perioade:

a) perioada în care persoanele prevăzute la art. 3 au desfăşurat una dintre activităţile menţionate la art. 3 şi art. 5 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 7/2006 în serviciile Camerei Deputaţilor sau ale Senatului, după caz;

b) perioada în care persoanele prevăzute la art. 3 au ocupat O funcţie publică în cadrul Consiliului Legislativ sau au avut calitatea de membru al acestuia;

c) perioada în care persoanele prevăzute la art. 3 au desfăşurat activitate în cadrul Curţii Constituţionale pe funcţii similare celor din structurile Parlamentului;

d) perioada în care funcţionarul public parlamentar a avut calitatea de deputat sau de senator;

e) perioada în care funcţionarul public parlamentar este numit sau ales, pe durată determinată, într-o altă funcţie în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;

f) perioada în care funcţionarul public parlamentar a fost delegat, în condiţiile legii.

(2) Perioadele de activitate desfăşurată în cadrul structurilor Parlamentului, Consiliului Legislativ sau Curţii Constituţionale, după caz, după data acordării pensiei de serviciu nu se iau în calculul acesteia ca vechime în structurile Parlamentului.

(3) Perioadele de activitate desfăşurată în cadrul structurilor Parlamentului, Consiliului Legislativ sau Curţii Constituţionale, după caz, se însumează.

Art. 5. - La calculul pensiei de serviciu, stagiul de cotizare prevăzut de Legea nr. 7/2006 în structurile Parlamentului, în cadrul Consiliului Legislativ sau Curţii Constituţionale se constituie din ani întregi, fracţiunile de an se neglijează.

Art. 6. - (1) Cuantumul pensiei de serviciu prevăzut de Legea nr. 7/2006 este de 80% din baza de calcul.

(2) Baza de calcul prevăzută la alin. (1) reprezintă media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionării.

(3) în înţelesul Legii nr. 7/2006, sintagma ultimele 12 luni înainte de data pensionării înseamnă ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu.

(4) Cuantumul pensiei de serviciu nu poate depăşi nivelul salariului de bază brut lunar, definit la art. 2 lit. a), din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu, corespunzător funcţiei deţinute sau funcţiei asimilate, după caz.

(5) La stabilirea bazei de calcul prevăzute la alin. (2) se vor lua în considerare numai acele 12 luni în care persoana s-a aflat efectiv în activitate. În situaţia în care perioada celor 12 luni de activitate nu poate fi constituită din luni întregi consecutive, aceasta se va prelungi corespunzător până la completarea celor 12 luni de activitate efectivă,

Art. 7. - (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), baza de caicul este reprezentată de media veniturilor brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu, realizate de un funcţionar public parlamentar în activitate, potrivit art. 2 lit. e).

(2) La stabilirea bazei de calcul conform alin. (1) se va avea în vedere faptul că, la data intrării în vigoare a Legii nr. 215/2015, în venitul brut lunar al unui funcţionar public în activitate nu se mai regăseşte salariul de merit.

(3) în situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (1) au deţinut în ultimele 12 luni de activitate funcţii diferite, la calculul mediei veniturilor brute lunare se vor avea în vedere veniturile obţinute de un funcţionar public parlamentar în activitate, corespunzătoare respectivelor funcţii deţinute.

Art. 8. - (1) Cuantumul pensiei de serviciu se majorează CU câte 1% din baza de calcul pentru fiecare an realizat în plus peste stagiul de cotizare de 14 ani în structurile Parlamentului, fără a depăşi venitul brut avut în luna anterioară celei în cane se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), perioada de stagiu de cotizare prevăzută de Legea nr. 7/2006, mai mică de un an, realizată peste vechimea de 14 ani în structurile Parlamentului, nu se ia în considerare.

Art. 9. - (1) Cuantumul pensiei de serviciu se diminuează cu câte 1% pentru fiecare an în minus faţă de stagiul de cotizare de 14 ani în structurile Parlamentului.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), perioada de stagiu de cotizare prevăzută de Legea nr. 7/2006, mai mică de un an, realizată între 4-14 ani în structurile Parlamentului, nu se ia în considerare.

Art. 10. - Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor ai funcţionarului public parlamentar, în condiţiile art. 83-92 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - La îndeplinirea condiţiilor de pensionare prevăzute de lege, funcţionarul public parlamentar optează pentru pensia de serviciu sau pentru pensia calculată în condiţiile Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - (1) Pensia de serviciu se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui, sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.

(2) Cererea de înscriere la pensia de serviciu, însoţită de documentaţia necesară, se depune la casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială competentă, în a cărei rază îşi are domiciliul persoana îndreptăţită. Cererea poate fi depusă, după caz, şi de către mandatarul desemnat prin procură specială, tutorele, curatorul sau reprezentantul legal.

(3) în vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de înscriere la pensia de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor sistemului public de pensii, prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii;

c) adeverinţa-tip întocmită de angajator, care cuprinde elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

d) copia ultimei decizii de pensionare în sistemul public de pensii ori talonul de pensie, după caz;

e) alte documente necesare stabilirii şi plăţii pensiei de serviciu.

Art. 13. - (1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabileşte şi pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii potrivit legislaţiei în vigoare privind sistemul public de pensii.

(2) în situaţia în care persoana îndreptăţită la acordarea pensiei de serviciu nu îndeplineşte condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte doar pensia de serviciu, care are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă, şi se suportă integral din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. La data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, respectiv vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare, persoana îndreptăţită depune cerere pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă.

(3) Persoanele care, la data stabilirii pensiei de serviciu, beneficiază de o pensie prevăzută de legislaţia sistemului public de pensii, îşi menţin această calitate cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta, aferente fiecărei categorii de pensii, până la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor pensionate pentru limită de vârstă anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 215/2015.

(5) în cazul în care cuantumul pensiei de serviciu este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordă cuantumul cel mai avantajos.

(6) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public de pensii se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. 14. - (1) Pensia de serviciu se actualizează prin aplicarea la cuantumul pensiei de serviciu aflate în plată sau cuvenite, după caz, a procentului de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu acelaşi nivel de salarizare şi pe aceeaşi funcţie publică, avute în luna anterioară celei în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu în baza prevederilor Legii nr. 7/2006.

(2) Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată sau cuvenită, după caz.

Art. 15. - (1) în vederea actualizării pensiei de serviciu se procedează astfel:

a) Camera Deputaţilor, Senatul, Consiliul Legislativ sau Curtea Constituţională, după caz, comunică în scris Casei Naţionale de Pensii Publice şi caselor de pensii sectoriale procentul de majorare a salariilor de bază ale categoriilor de persoane prevăzute la art. 3, aflate în activitate, cu precizarea actului normativ aplicabil;

b) Casa Naţională de Pensii Publice/casele de pensii sectoriale transmit instituţiilor prevăzute la lit. a) listele cu titularii pensiilor de serviciu aflate în plată;

c) instituţiile prevăzute la lit. a) transmit Casei Naţionale de Pensii Publice/caselor de pensii sectoriale adeverinţe nominale, întocmite conform anexei nr. 3, cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu, după primirea listelor prevăzute la lit. b);

d) Casa Naţională de Pensii Publice comunică caselor teritoriale de pensii adeverinţele prevăzute la lit. c) în vederea actualizării pensiilor de serviciu.

(2) La fiecare actualizare a pensiilor de serviciu, casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale emit o nouă decizie de pensie, pe baza adeverinţelor întocmite şi comunicate potrivit alin. (1).

(3) Noua decizie de pensie de serviciu, însoţită de o copie a adeverinţei în baza căreia s-a efectuat actualizarea, se comunică pensionarului de către casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.

Art. 16. - Pensia de serviciu stabilită conform dispoziţiilor legii se acordă şi se plăteşte începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială din raza de domiciliu a solicitantului.

Art. 17. - Stabilirea, actualizarea şi plata pensiilor de serviciu se efectuează de către casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 18. - Prevederile Legii nr. 7/2006 nu se aplică persoanelor care beneficiază de pensie de serviciu în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, al unei hotărâri judecătoreşti definitive.

Art. 19, - Răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea datelor cuprinse în documentele care stau la baza întocmirii dosarului de pensionare, necesare calculului pensiei de serviciu, revin în exclusivitate emitenţilor.

Art. 20. - Reglementările prevăzute de legislaţia privind pensiile din sistemul public de pensii, referitoare la modalităţile de stabilire şi plată, precum şi cele referitoare la modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea, revizuirea, recuperarea sumelor încasate necuvenit şi jurisdicţia, se aplică, după caz, şi pensiei de serviciu prevăzute de lege.

Art. 21. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

Nr. din

 

CERERE

do înscriere la pensia de serviciu conform Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

                        Către:

Casa teritorială/locală de pensii/Casa de pensii sectorială ………………………………………………………………….

 

Subsemnatul(a) …………………………., domiciliat(ă) în localitatea …………………………., str. …………………………. nr. ……., bl. ……. , sc. ……. , et. ……. , ap. ……. , sectorul …….  judeţul ……………………., posesor/posesoare al/a BI/CI seria …….  nr. ……….., eliberat(ă) de …………………………. la data de ……………, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut(ă) la data de …………… în localitatea ……………………. judeţul ……………………., fiul (fiica) lui ………………………… şi al (a) ………………………… solicit acordarea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest scop depun următoarele acte:

- Adeverinţa-tip nr. din cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, eliberată de angajator*);

- Decizia de pensie nr. din sau talonul de pensie**);

- alte acte necesare stabilirii pensiei.

Între pensia din sistemul public de pensii şi pensia de serviciu prevăzută de Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, optez pentru pensia cea mai avantajoasă.

 

Data ………………….

Semnătura ………………………….


*) Adeverinţa-tip întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Se completează şi se depun, după caz, în situaţia persoanelor care la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de pensionari.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Denumirea unităţii ……….…………..……

Codul fiscal nr. ………………………….…

Sediul: localitatea …………………………

str. ………………………… nr. …………..

Judeţul/Sectorul ………………………….

Telefon/Fax ……………………………….

Nr. …………/………………

 

ADEVERINŢĂ-TIP

pentru stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna …………………………., domiciliat(ă) în localitatea …………………………., str. …………………………. nr. ……., bl. ……. , sc. ……. , et. ……. , ap. ……. , sectorul …….  judeţul ……………………., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria …….  nr. ………..,  CNP  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, deţine/a deţinut calitatea de …………………………şi se încadrează la art. …. alin. …. lit. …. din Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ultima funcţie publică parlamentară deţinută …………………………

Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) ………………

Confirmăm faptul că în cazul doamnei/domnului raportul de serviciu/de muncă a încetat din motive neimputabile acesteia/acestuia în temeiul …………………………*)

 

1.

Vechimea în structurile Parlamentului/Consiliului Legislativ/Curţii Constituţionale, la data de

………… ani

2.

Baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

2.1. media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu**)

………… lei

2.2. media veniturilor brute din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu realizate de un funcţionar public parlamentar în activitate***)

………… lei

3.

Salariul de bază brut, inclusiv sporurile, realizat în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu

………… lei

4.

Venitul brut lunar din ultima lună completă, anterioară lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu

………… lei

5.

Drepturile salariale pe care le are un funcţionar public în activitate***)

Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

………… lei

 

Ordonator principal de credite,

……………………..……………

Direcţia/Serviciul cu atribuţii de salarizare-resurse umane

Director/Şef serviciu,

……………………..……………


*) şi ***) Se completează numai pentru persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu nu mai au calitatea de funcţionar public parlamentar sau au calitatea de pensionar.

**) Se completează în cazul funcţionarilor publici parlamentari care solicită pensionarea din calitatea de funcţionar public parlamentar.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

Denumirea unităţii ……….…………..……

Codul fiscal nr. ………………………….…

Sediul: localitatea …………………………

str. ………………………… nr. …………..

Judeţul/Sectorul ………………………….

Telefon/Fax ……………………………….

Nr. …………/………………

 

ADEVERINŢĂ

pentru actualizarea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna …………………………., având Decizia de pensie nr. …..… din ……….., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru actualizarea pensiei de serviciu la data de ……..

 

Procentul de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu aceeaşi vechime, nivel de salarizare şi funcţie publică (%), conform …………………….*)

 

 

            Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

 

Ordonator principal de credite,

……………………..……………

Direcţia/Serviciul cu atribuţii de salarizare-resurse umane

Director/Şef serviciu,

……………………..……………


*) Se va indica actul normativ în temeiul căruia se majorează salariul de bază.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.