MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 649/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 649         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 august 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

685. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

315/2.395/978. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Asistenţă tehnică” a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

 

800/944/1.504. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

939. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

 

961. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015

 

990/1.809. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

 

1.032/564. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015

 

4.572. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” - Constanţa şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” - Tulcea, aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

 

13. - Hotărâre privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/201

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VI din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 41, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Solicitarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzute la alin. (1) se face pe bază de cerere şi documente doveditoare, în condiţiile prezentelor norme metodologice, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu. În situaţia în care cererea este depusă peste acest termen, persoana îndreptăţită poate solicita dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copilului până cel târziu în ultima zi a perioadei concediului aprobat.”

2. La articolul 41, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) În cazul în care celălalt părinte nu respectă prevederile alin. (7), concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se reduc cu o lună.”

3. La articolul 41, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

„(10) În situaţia prevăzută la alin. (9), la stabilirea nivelului indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în considerare veniturile realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii celui din urmă copil.”

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) în aplicarea art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanţa de urgenţă, cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare la nivelul studiilor universitare de masterat pot fi frecventate atât la unităţi de învăţământ de stat, cât şi particulare, autorizate sau acreditate, în condiţiile legii, în ţară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

(2) în vederea includerii în calculul celor 12 luni a situaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanţa de urgenţă, persoana îndreptăţită face dovada că a frecventat, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar sau postuniversitar, organizate potrivit legii, doar pentru perioadele care sunt asimilate în vederea deschiderii dreptului la indemnizaţie pentru creşterea copilului sau, după caz, la stimulentul lunar.”

5. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă.”

6. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în cazul prevăzut la alin. (1), dacă cele 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sunt constituite şi din perioade în care persoana a realizat venituri supuse impozitului, atunci indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate în această perioadă, inclusiv pe baza celor realizate în perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6) şi a celor realizate potrivit art. 16 aţin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă.”

7. După articolul 9 se introduc două noi articole, articolele 91 şi 92, cu următorul cuprins:

„Art. 91. - (1) în perioada concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, persoana îndreptăţită poate realiza venituri supuse impozitului până la nivelul prevăzut la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi, cu condiţia menţinerii întreruperii/suspendării uneia dintre activităţile care au stat la baza stabilirii dreptului la indemnizaţie.

(2) Persoanele care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului în baza prevederilor art. 2 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă şi care nu pot prezenta dovada suspendării activităţii pot realiza venituri supuse impozitului cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă.

(3) în situaţia în care persoanele îndreptăţite solicită succesiv dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, limita de venituri prevăzută la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă se aplică fiecăruia dintre aceştia.

Art. 92. - (1) Pe perioada concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, fiecare dintre persoanele îndreptăţite poate realiza venituri supuse impozitului în baza art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă.

(2) în aplicarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, veniturile pot fi realizate, după cum urmează:

a) în perioada cuprinsă între data stabilirii dreptului la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului şi 31 decembrie a aceluiaşi an calendaristic, pentru oricare opţiune de concediu a persoanei îndreptăţite;

b) în perioada cuprinsă între 1 ianuarie a anului calendaristic şi data încetării dreptului la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, pentru oricare opţiune de concediu a persoanei îndreptăţite;

c) în perioada cuprinsă între data stabilirii şi data încetării dreptului la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, în situaţia în care această perioadă este cuprinsă în acelaşi an calendaristic, în cazul concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 1 an;

d) în perioada cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie a aceluiaşi an calendaristic, în cazul concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

e) în perioada cuprinsă între data stabilirii dreptului şi data suspendării acestuia în vederea acordării stimulentului de inserţie, indiferent de opţiunea de concediu a persoanei îndreptăţite, cu respectarea perioadelor prevăzute la lit. a)-d).

(3) Agenţiile teritoriale au obligaţia de a verifica respectarea de către persoana îndreptăţită a limitei de venituri prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, în termen de 6 luni de la încheierea fiecărui an calendaristic din perioada concediului pentru creşterea copilului, precum şi de la încetarea dreptului la concediu şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, conform legii.”

8. La articolul 12, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) Pe perioada în care unul dintre părinţi solicită concediul prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, celălalt părinte nu poate beneficia de stimulentul de inserţie.”

9. La articolul 12, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

(9) în situaţia realizării de venituri nete în condiţiile art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, persoana îndreptăţită nu poate solicita stimulentul de inserţie.”

10. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul în care apare o nouă situaţie de natură a genera un nou drept, la stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în considerare veniturile conform alin. (1), precum şi cele realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă.”

11. La articolul 32, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în situaţia în care persoana îndreptăţită nu respectă obligaţia prevăzută la art. 19 din ordonanţa de urgenţă şi după verificarea prevăzută la art. 92 alin. (3), agenţia teritorială stabileşte că au fost realizate venituri peste limita prevăzută la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, indemnizaţia pentru creşterea copilului se consideră a fi acordată necuvenit şi se recuperează în condiţiile art. 24 din ordonanţa de urgenţă.”

12. La articolul 34, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra nivelului minim al indemnizaţiei de 1,2 ISR. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează începând cu luna transmiterii comunicării.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Liviu-Marian Pop

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 685.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 315 din 9 iulie 2015

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 2.395 din 23 iulie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 978 din 21 august 2015

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare Asistenţă tehnică” a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui Instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA), ale Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului de instituire a unui Instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul fondurilor europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Asistenţă tehnică” a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 27 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Achiziţia de autoturisme este eligibilă în următoarele condiţii:

a) este justificată de necesităţi derivate din implementarea Programului şi din pregătirea viitoarei perioade de programare 2014-2020 şi aprobată de Comitetul comun de monitorizare;

b) Autoritatea de management monitorizează utilizarea autoturismului achiziţionat pe tot parcursul implementării proiectului, pentru a se asigura că acesta este utilizat exclusiv în interesul proiectului;

c) suma totală eligibilă nu poate depăşi echivalentul în lei a 18,000 euro, pentru fiecare autoturism achiziţionat;

d) sunt respectate obligaţiile beneficiarului privind informarea şi publicitatea, cu respectarea prevederilor art. 62 şi 63 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1,085/2006 al Consiliului de instituire a unui Instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA).”

2. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de autoturisme ce pot fi achiziţionate în cadrul Programului este de un autoturism pentru Autoritatea de management, un autoturism pentru Secretariatul tehnic comun şi un autoturism pentru Antena Secretariatului tehnic comun.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI turismului

Nr. 800 din 26 iunie 2015

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.504 din 13 iulie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 944 din 13 august 2015

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROM ARM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Măricel Popa,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

Compania Naţională ROMARM - Filiala Uzina Mecanică Bucureşti - S.A.

Cod unic de înregistrare ROI4423850

 

BUGETUL DE VENITURI şi CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

35.363

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

35.348

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2.272

2

 

Venituri financiare

5

15

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

35.263

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

33.988

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

13.510

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

442

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

10.496

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

6.438

C1

ch. cu salariile

13

6.318

C2

bonusuri

14

120

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

2.353

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

185

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.520

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

9.540

2

 

Cheltuieli financiare

20

1.275

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

100

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

100

 

1

 

Rezerve legale

25

5

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

95

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

200

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

200

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

287

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

287

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială* (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.794

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.742

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

172

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

997

8

 

Plăţi restante

55

5.500

9

 

Creanţe restante

56

260

 

*) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) şi art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - În Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 şi 846 bis din 10 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, la art. 1 alin. (3), precum şi în anexa nr. 1 pct. 1 alin. (2) la ordin, trimiterea la Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3 055/2009, se înlocuieşte cu trimiterea la Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările ulterioare.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2015.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea L

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 august 2015.

Nr. 939.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015

În temeiul prevederilor:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (4) şi (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 961

 

ANEXA

 

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015

 

În vederea aplicării unitare a prevederilor art. 143 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale, se adoptă următoarea soluţie:

1. În perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013

În cazul navelor destinate navigaţiei maritime, utilizate pentru transportul internaţional de persoane şi/sau de bunuri, pentru pescuit ori altă activitate economică pe mare, scutirile de TVA prevăzute de art. 143 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, se aplică dacă nava este efectiv şi preponderent utilizată pentru navigaţie pe mare.

Pentru a determina dacă o navă este efectiv şi preponderent utilizată pe mare nu pot fi luate în calcul doar criterii obiective, cum ar fi lungimea sau tonajul navei, însă acestea ar putea fi utilizate pentru a exclude din domeniul de aplicare a scutirilor navele care, în orice caz, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, respectiv nu ar fi capabile pentru navigaţie pe mare.

Pentru a stabili dacă o navă, care îndeplineşte condiţiile obiective de a fi capabilă să navigheze pe mare datorita lungimii şi tonajului, a fost efectiv şi preponderant utilizată pentru navigaţie pe mare, pot fi utilizate mijloace de probă prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, sau orice alte mijloace de probă prevăzute de lege.

Conceptul de navigaţie „pe mare” în sensul Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi al art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal acoperă orice parte a mării în afara apelor teritoriale ale oricărei ţări, care este dincolo de limita de 12 mile marine, măsurată de la liniile de bază stabilite în conformitate cu dreptul internaţional al mării (Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dreptul mării, semnată la Montego Bay la 10 decembrie 1982).

2. După data de 1 ianuarie 2014

În cazul navelor utilizate pentru transportul de călători/bunuri cu plată sau pentru activităţi comerciale, industriale sau de pescuit, care sunt atribuite navigaţiei în largul mării, scutirile de TVA prevăzute de art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal se aplică dacă nava este efectiv şi preponderent utilizată pentru navigaţie în largul mării.

Pentru a determina dacă o navă este efectiv şi preponderent utilizată în largul mării nu pot fi luate în calcul doar criterii obiective, cum ar fi lungimea sau tonajul navei, însă acestea ar putea fi utilizate pentru a exclude din domeniul de aplicare a scutirilor navele care, în orice caz, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, respectiv nu ar fi capabile pentru navigaţie în largul mării.

Cerinţa referitoare la navigaţia în largul mării nu se aplică pentru aplicarea scutirilor de TVA prevăzute de art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal în căzui navelor utilizate pentru salvare ori asistenţă pe mare sau pentru pescuitul de coastă.

Pentru a stabili dacă o navă, care îndeplineşte condiţiile obiective de a fi capabilă să navigheze în largul mării datorită lungimii şi tonajului, a fost efectiv şi preponderant utilizată pentru navigaţie în largul mării, pot fi utilizate mijloace de probă prevăzute de Codul de procedură fiscală sau orice alte mijloace de probă prevăzute de lege.

Conceptul de navigaţie „În largul mării” în sensul Directivei 2006/112/CE a Consiliului şi al art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal acoperă orice parte a mării în afara apelor teritoriale ale oricărei ţări, care este dincolo de limita de 12 mile marine, măsurată de la liniile de bază stabilite în conformitate cu dreptul internaţional al mării (Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dreptul mării, semnată la Montego Bay la 10 decembrie 1982).

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

Nr. 990 din 16 iunie 2015

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 1.809 din 31 iulie 2015

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 184.711/GC din 4 mai 2015 al Direcţiei de management al resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

în conformitate cu prevederile art. 5 şi 9 din Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996, cil modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 13 martie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 11 şi 12, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole este obligatoriu pentru toţi fermierii care deţin sau administrează exploataţii agricole şi pentru autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe teritoriul cărora există exploataţii agricole.

(2) Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole se realizează prin programe de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, stabilite pentru o perioadă de până la 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) şi ale anexei nr. 4 din Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin camerele agricole judeţene, asigură informarea şi instruirea fermierilor şi a autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la măsurile prevăzute în Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, în conformitate cu prevederile art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 5 lit. a) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

George Octavian Turtoi,

secretar de stat

 


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.032 din 25 august 2015

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 564 din 13 august 2015

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. NB 8.693 din 25 august 2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.436 din 13 august 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- art. 217 alin. (4) şi art. 281 alin. (2) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 şi 220 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 47, punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„13. Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale prin utilizarea cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale sunt aplicabile de la data prevăzută la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX «Cârdul european şi cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care asiguraţii execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum şi cei care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La anexa nr. 47, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 14, cu următorul cuprins:

„14. Pentru persoanele cu tulburări psihice prevăzute de Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, care au desemnat reprezentant legal de către autorităţile competente potrivit legislaţiei în vigoare, acordarea de către furnizori a serviciilor medicale se face prin utilizarea cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate al reprezentantului legal. Reprezentantul legal al persoanei cu tulburări psihice, care însoţeşte persoana cu tulburări psihice la furnizorii de servicii medicale, prezintă obligatoriu documentul prin care a fost desemnat reprezentant legal, în vederea înregistrării de către furnizori a acestui document în evidenţele proprii.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină Grigore Antipa” - Constanţa şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării” - Tulcea, aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi al Hotărârii Guvernului nr. 27/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 253/2015 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului, ecologiei şi dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, precum şi pentru actualizarea datelor de patrimoniu,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” - Constanţa şi pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” - Tulcea, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” - Constanţa şi institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” - Tulcea vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

 

Bucureşti, 16 iulie 2015.

Nr. 4.572.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ „GRIGORE ANTIPA - CONSTANŢA

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rând

Program 2015

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

12160

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

121587

din care:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

12150

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

5

c) Alte venituri din exploatare

05

2

2. VENITURI FINANCIARE

06

3

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

11018

1..Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

10997

a) Bunuri şi servicii

10

2666

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

7355

- cheltuieli cu salariile din care:

12

5417

 - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

83

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

178

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

856

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

27

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

282

- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale

18

13

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

46

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

13

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

701

- tichete de masă

23

201

- deplasări, detaşări

24

500

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

900

d) Cheltuieli de protocol

26

1

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera e) din Legea nr. 5717200T privind Codul fiscal

29

60

h) Alte cheltuieli

30

15

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

21

- cheltuieli privind dobânzile

32

20

- alte cheltuieli financiare

33

1

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

1142

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

183

V. REZULTATUL NET

37

959

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

959

a) pentru cointeresarea personalului

40

192

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

575

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

192

 

 

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

139

1. Surse proprii

44

139

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

139

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

139

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

12160

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

11018

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

1142

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

101

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

77

5, Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4297

6, Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

6t

4518

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*l00)

62

10,37

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.0l Td.58)

63

120,40

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37* 100 / capital propriu

64

33,13

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVQLTARE „DELTA DUNĂRII” -TULCEA

 

BUGETUL DE VENITURI şi CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rând

Program 2015

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

9423

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

9393

a) Venituri din activitatea de bază

03

9243

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

 

c) Alte venituri din exploatare

05

150

2. VENITURI FINANCIARE

06

30

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

9367

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

9310

a) Bunuri şi servicii

10

2193

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

6490

- cheltuieli cu salariile din care:

12

4839

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

95

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

169

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

765

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

24

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

252

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

12

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

41

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

12

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

545

- tichete de masă

23

218

- deplasări, detaşări

24

327

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

317

d) Cheltuieli de protocol

26

3

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alîu.3 din Legea nr. 571 2003 privind Codul fiscal

29

97

h) Alte cheltuieli

30

210

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

57

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

57

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT < profit/pierdere)

35

56

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

9

V REZULTATUL NET

37

47

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

47

a) pentru cointeresarea personalului

40

9

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

29

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

9

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

150

1. Surse proprii

44

150

2. Suine de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3- Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

150

t. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

150

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

t. Venituri totale (rd. 01)

55

9423

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

9367

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

56

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

101

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

78

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/1ună

60

3813

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4420

7. Rentabilitatea (rd. 57Ad-56* 100)

62

0,59

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

93,30

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu

64

6,63

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

300

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (3) şi art. 25 lit. u) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 5 din 8 iulie 2011*),

având în vedere prevederile Hotărârii Congresului Avocaţilor nr. 11/2015,**) prin care s-au validat modificările şi completările aduse Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 966 din 24 mai 2014*) şi Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 1.120 din 5 iunie 2015*),

ţinând cont de prevederile Hotărârii Congresului Avocaţilor nr. 12/2015**), prin care s-au aprobat modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 112 lit. b) din Legea nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

Congresul Avocaţilor, întrunit la 6-7 iunie 2015 în Bucureşti, constituit în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, hotărăşte:

Art. I. - Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 411, cu următorul cuprins:

„Art. 411. - (1) Este interzis avocatului ca în exercitarea oricărei activităţi din cele prevăzute la art. 3 din Lege să colaboreze în orice mod cu persoane fizice sau juridice care îndeplinesc acte ori desfăşoară fără drept activităţi specifice profesiei de avocat.

(2) încălcarea prevederilor alin. (1) constituie abatere disciplinară gravă şi se sancţionează cu excluderea din profesie.”

2. La articolul 71, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Nu pot face parte din consiliul baroului avocaţii care au datorii scadente privind taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului U.N.B.R. şi al baroului, precum şi a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor şi ale filialelor.”

3. După articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 861, cu următorul cuprins:

„Art. 86L - Preşedintele de onoare al U.N.B.R. care nu este membru al organelor de conducere ale profesiei constituite la nivelul U.N.B.R. poate participa, fără drept de vot, la lucrările acestor organe.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina web www.unbr.ro şi se comunică tuturor barourilor din România, care o vor aduce la cunoştinţă avocaţilor.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România,

Gheorghe Florea

 

Bucureşti, 7 iunie 2015.

Nr. 13.


*) Hotărârile Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 5 din 8 iulie 2011, nr. 966 din 24 mai 2014 şi nr. 1.120 din 5 iunie 2015 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**) Hotărârile Congresului Avocaţilor nr. 11/2015 şi nr. 12/2015 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.