MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 650/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 650         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 august 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

663. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare

 

686. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu

 

688. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia, aferentă anului 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

27. - Ordin al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

 

28. - Ordin al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

 

172. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor privind selecţia experţilor în domeniul de activitate al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 

2.517. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru modificarea schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari”, aferentă axei prioritare 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniului major de intervenţie 1.1 “Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor”, operaţiunea 1.1.1 “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.056/2014

 

2.562. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria arheologie, grupa valorică A, a Amfiteatrului roman, Str. Independenţei nr. 2, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

 

4.716. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea Metodologiei de evaluare a inspectorilor şcolari şi a fişei de evaluare-cadru a inspectorului şcolar

 

Rectificări la:

 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015

 - Hotărârea Guvernului nr. 636/2015

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015.

 

PR1M-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 663.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare

 

Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait (numite în continuare părţile contractante),

conştiente de relaţiile tradiţionale puternice şi de percepţiile comune asupra diferitelor probleme de interes comun care au apărut ca urmare a fructuoasei cooperări în beneficiul ambelor părţi contractante,

dorind să promoveze relaţiile de prietenie şi cooperare între statele lor în diferite domenii şi să consolideze, să adâncească şi să diversifice pe deplin cooperarea între ele, pe baza beneficiului comun,

hotărâte să înfiinţeze un cadru potrivit pentru un dialog permanent între ele, cu scopul de a coordona măsurile necesare de dezvoltare a cooperării în diferite domenii şi de a crea o sinergie între diferitele domenii de interes comun,

dorind să construiască pe baza experienţei pozitive a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la cooperarea economică, semnat la 25 octombrie 1999 la Kuwait,

au convenit asupra celor ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Părţile contractante înfiinţează o comisie mixtă pentru cooperare (denumită în continuare Comisia) pentru a dezvolta în continuare relaţiile bilaterale.

2. Comisia va avea următoarele sarcini:

a) Să ţină consultări şi să asigure coordonarea cu privire la problemele politice de interes comun;

b) să promoveze, să dezvolte şi să asigure implementarea deciziilor cu privire la cooperarea bilaterală în diferite domenii, care includ, fără să fie limitate ia: economie, comerţ şi investiţii, finanţe, transport, dezvoltare, industrie, mediu înconjurător, agricultură, turism, cultură, ştiinţă, informaţii publice, sănătate şi servicii sociale;

c) să identifice şi să propună proiecte specifice de interes potenţial pentru cooperarea bilaterală;

d) să propună măsuri de implicare a sectorului privat şi a societăţii civile în activităţile de cooperare bilaterală;

e) să asigure aplicarea acordurilor, programelor şi a altor înţelegeri între cele două state.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Comisia va fi prezidată de miniştrii afacerilor externe ai celor două state.

2. Sesiunile Comisiei vor avea loc atât la nivel ministerial/de oficiali superiori, cât şi de experţi, în funcţie de subiectele incluse pe agendă.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Comisia se va întruni o dată la doi ani, alternativ, în capitalele celor două state. Prima sesiune a Comisiei se va întruni într-un an de la data intrării în vigoare a Acordului.

2. Data fiecărei sesiuni va fi stabilită prin canalele diplomatice.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Comisia va înfiinţa un grup de lucru care va pregăti, coordona şi asigura implementarea deciziilor Comisiei. Sesiunile grupului de lucru vor preceda sesiunile Comisiei şi vor avea loc în aceeaşi capitală.

2. Delegaţia fiecărui stat la sesiunea grupului de lucru va fi condusă de un oficial superior şi va include reprezentanţi ai autorităţilor relevante pentru subiectele care vor fi discutate.

3. Grupul de lucru poate include membri ai camerelor de comerţ şi industrie ale celor două state, precum şi reprezentanţi ai sectorului privat.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Părţile contractante convin asupra menţinerii în funcţiune a Comitetului mixt pentru cooperare economică creat prin articolul 8 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la cooperarea economică, semnat la 25 octombrie 1999 la Kuwait.

2. Comisia mixtă pentru cooperare înfiinţată în cadrul acestui acord va asigura, într-un mod adecvat, îndrumarea politică a Comitetului mixt pentru cooperare economică.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Prezentul acord este valabil pe o perioadă nelimitată de timp.

2. Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii de către părţile contractante a ultimei notificări scrise, prin canale diplomatice, asupra încheierii procedurilor interne necesare intrării în vigoare a Acordului.

3. Acordul va rămâne în vigoare atât timp cât niciuna dintre părţile contractante nu o va notifica pe cealaltă, prin canale diplomatice, asupra voinţei sale de a-l denunţa, cu şase luni înainte de data încetării valabilităţii.

4. Prezentul acord nu va afecta obligaţiile internaţionale ale părţilor contractante, inclusiv, în cazul României, obligaţiile rezultate din calitatea sa de membru al Uniunii Europene, şi, în cazul Statului Kuwait, obligaţiile rezultate din calitatea sa de membru al Consiliului de Cooperare al Golfului.

Semnat la Kuwait City la data de 4 mai 2015, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Mihai Tudose,

ministrul economiei, comerţului şi turismului

Pentru Guvernul Statului Kuwait,

Khaled Suleiman Al-Jarallah,

subsecretar de stat pentru afaceri externe

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 686.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu

 

Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait, denumite în continuare părţi contractante,

în dorinţa de a promova în continuare relaţiile de prietenie dintre cele două state, pe bază de reciprocitate, prin facilitarea călătoriilor cetăţenilor statelor părţilor contractante, titulari de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu pe teritoriul statelor lor, au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Prevederile prezentului acord se aplică următoarelor tipuri de paşapoarte:

1. pentru România: paşapoarte diplomatice şi de serviciu;

2. pentru Statul Kuwait: paşapoarte diplomatice şi speciale.

 

ARTICOLUL 2

 

Cetăţenii statului fiecărei părţi contractante, titulari ai paşapoartelor menţionate la articolul 1 al acestui acord, pot intra, tranzita sau rămâne fără viză pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, pentru o perioadă care să nu depăşească 90 (nouăzeci) de zile În oricare 180 (o sută optzeci) de zile.

De la data aplicării în totalitate a acquis-ului Schengen de către România, calculul perioadei pentru care cetăţenii Statului Kuwait au dreptul de a rămâne pe teritoriul României potrivit alineatului precedent se efectuează prin cumularea, în interiorul termenului de referinţă, a perioadelor de şedere pe teritoriul României cu perioadele de şedere pe teritoriul oricărui stat care aplică în totalitate acquis-ul Schengen.

Prevederile alineatului 1 nu se aplică cetăţenilor statului fiecărei părţi contractante, care intenţionează să rămână pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, pentru o perioadă mai mare decât cea prevăzută în prezentul acord. În aceste cazuri se obţin o viză de intrare şi, ulterior, un document care atestă dreptul de şedere în conformitate cu prevederile legale naţionale.

 

ARTICOLUL 3

 

Membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale statului fiecărei părţi contractante pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, titulari de paşapoarte valabile menţionate la articolul 1 al acestui acord, precum şi membrii lor de familie, cu care gospodăresc împreună, ei înşişi titulari de paşapoarte valabile menţionate la articolul 1, sunt scutiţi de obligaţia vizei pe întreaga durată a misiunii titularului, cu condiţia ca numirea lor să fie notificată în scris, pe canale diplomatice, cu 30 (treizeci) de zile înainte de începerea misiunii lor oficiale.

 

ARTICOLUL 4

 

Cetăţenii statului fiecărei părţi contractante, titulari de paşapoarte valabile menţionate la articolul 1, pot intra şi ieşi de pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante prin oricare punct de frontieră deschis traficului internaţional de călători.

 

ARTICOLUL 5

 

Paşapoartele valabile menţionate la articolul 1 al acestui acord ale cetăţenilor statului fiecărei părţi contractante trebuie să fi fost eliberate în ultimii 10 (zece) ani şi să fie valabile pentru o perioadă de cel puţin (3) trei luni de la data preconizată a plecării de pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord nu îi scuteşte pe cetăţenii statului fiecărei părţi contractante de obligaţia de a respecta legile şi reglementările celeilalte părţi contractante privind intrarea, şederea şi ieşirea străinilor.

Părţile contractante îşi rezervă dreptul de a nu permite intrarea sau de a scurta şederea persoanelor considerate indezirabile sau care ar putea pune în pericol ordinea publică, sănătatea publică sau securitatea naţională.

 

ARTICOLUL 7

 

Părţile contractante vor face schimb de specimene ale paşapoartelor valabile, menţionate la articolul 1 al acestui acord, pe canale diplomatice, cât de curând posibil, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

În cazul introducerii unor noi tipuri de paşapoarte valabile, părţile contractante vor face schimb de specimene, pe canale diplomatice, cu 30 de zile înainte de introducerea acestora.

Părţile contractante se vor informa reciproc, în mod corespunzător, despre orice modificare a legilor şi reglementărilor lor naţionale privind eliberarea paşapoartelor.

 

ARTICOLUL 8

 

Cetăţenii statului fiecărei părţi contractante care şi-au pierdut sau deteriorat paşapoartele valabile prevăzute la art. 1 al prezentului acord sau cărora le-au fost furate aceste documente în timpul şederii pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante vor informa despre aceasta autorităţile competente ale părţii contractante primitoare.

Aceştia pot părăsi acel teritoriu pe baza documentelor valabile de identitate care le conferă dreptul de a trece frontiera, eliberate de o misiune diplomatică sau un oficiu consular al statului părţii contractante ai căror cetăţeni sunt, fără viză sau altă autorizaţie.

 

ARTICOLUL 9

 

Orice diferend sau conflict privind interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord vor fi soluţionate amiabil prin consultări sau negocieri între părţile contractante.

 

ARTICOLUL 10

 

Prezentul acord poate fi modificat cu consimţământul scris al părţilor contractante. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu articolul 13 alineatul 2.

 

ARTICOLUL 11

 

Fiecare parte contractantă poate suspenda temporar prezentul acord fie în totalitate, fie în parte, pentru motive de protecţie a ordinii publice, sănătăţii publice sau securităţii naţionale.

Decizia privind suspendarea va fi notificată celeilalte părţi contractante pe canale diplomatice, nu mai târziu de 7 zile după ce aceasta a fost adoptată. Partea contractantă care a suspendat aplicarea prezentului acord va informa imediat cealaltă parte contractantă de îndată ce motivele suspendării au încetat să existe.

După primirea acestei notificări, aplicarea va fi reluată.

 

ARTICOLUL 12

 

Fiecare parte contractantă poate denunţa prezentul acord prin notificarea, în scris, pe canale diplomatice a celeilalte părţi contractante. Prezentul acord îşi va înceta valabilitatea după 30 (treizeci) de zile de la primirea unei asemenea notificări de către cealaltă parte contractantă.

 

ARTICOLUL 13

 

Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată.

Prezentul acord intră în vigoare la 30 (treizeci) de zile de la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante se informează reciproc, pe canale diplomatice, cu privire la îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de legislaţiile lor naţionale pentru intrarea sa în vigoare.

Semnat la Kuwait City la data de 4 mai 2015, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Sorin Mihai Cîmpeanu,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice

Pentru Guvernul Statului Kuwait,

Khaled Suleiman Al-Jarallah,

subsecretar de stat pentru afaceri externe

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia, aferentă anului 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 53 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia, aferentă anului 2016, cu suma de 810 mii lei din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri sunt utilizate pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Elena Mihaela Iagăr

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 688.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. f) din aceeaşi lege,

directorul Serviciului de Protecţie şi Pază emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 decembrie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvan Pahonţu

 

Bucureşti, 24 august 2015.

Nr. 27.


*) Anexele nr. 1--3 nu se publică, deoarece sunt informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. f) din aceeaşi lege, directorul Serviciului de Protecţie şi Pază emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 decembrie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvan Pahonţu

 

Bucureşti, 24 august 2015.

Nr. 28.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, deoarece sunt informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR

 

ORDIN

privind selecţia experţilor în domeniul de activitate al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 

Având în vedere:

- prevederile art. 175 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- dispoziţiile art. II alin. (4) şi alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2015;

- dispoziţiile art. 9 lit. t) şi art. 19 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate;

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare a spitalelor;

- Referatul comun al Unităţii de Standarde şi Proceduri de Acreditare şi al Direcţiei economice, achiziţii publice şi administrativ nr. 1.114/DEAPA din data de 21 august 2015, aprobat de către preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor cu nr. 2.817/CV din data de 21 august 2015,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) în vederea îndeplinirii obiectivelor sale, Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, denumită în continuare Co.N.A.S., foloseşte experţi în domeniul de activitate al instituţiei, persoane selectate în condiţiile prezentului ordin şi în baza unei proceduri interne.

(2) Calitatea de expert este atribuită de către Co.N.A.S. şi recunoscută doar în cadrul relaţiei bilaterale dintre instituţie şi expert, nefiind o calificare profesională şi, ca atare, nu poate fi utilizată în relaţii cu terţii.

Art. 2. - Activităţile sau proiectele pentru care se pot folosi experţi, selectaţi în condiţiile art. 3, sunt destinate următoarelor domenii:

a) medicale, chirurgicale, de recuperare şi activităţilor conexe şi complementare asistenţei medicale;

b) investigaţii clinice şi paraclinice;

c) radioterapie;

d) farmaceutic clinic;

e) economico-financiar;

f) logistic în domeniul sănătăţii;

g) comunicării şi relaţionării externe;

h) bioeticii şi drepturilor pacienţilor şi ale angajaţilor din domeniul medical;

i) managementului sanitar;

j) îngrijirilor la domiciliu şi paliative;

k) managementul riscurilor, al situaţiilor de urgenţă şi al situaţiilor excepţionale

Art. 3. - (1) Selecţia experţilor în domeniul de activitate al Co.N.A.S. se face pe baza unei proceduri interne, pe criterii profesionale, dintre specialiştii în domeniile prevăzute la art. 2, cetăţeni români şi străini.

(2) Criteriile de selecţie au la bază indicatorii de evaluare personală prevăzuţi în anexa nr. 1.

(3) Experţii cetăţeni ai altor state, recomandaţi de către organisme internaţionale similare Co.N.A.S. cu care există protocoale de colaborare, sunt exceptaţi de la procedura de selecţie.

Art. 4. - Se înfiinţează Registrul experţilor în domeniul de activitate al Co.N.A.S., prin înregistrarea specialiştilor selectaţi de către instituţie ca experţi, pentru a fi solicitaţi la nevoie, pentru realizarea unor activităţi şi proiecte specifice.

Art. 5. - Pentru activităţile sau proiectele stabilite prin ordin al preşedintelui Co.N.A.S., instituţia încheie cu experţii selectaţi contracte civile potrivit Codului civil. Contractele vor conţine prevederi privind cedarea drepturilor de autor către Co.N.A.S. şi clauze de confidenţialitate.

Art. 6. - (1) Onorariul experţilor se calculează, în sumă brută, în baza grilei prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Din contravaloarea serviciilor contractate şi prestate, Co.N.A.S. reţine şi virează sumele aferente impozitului pe venit şi contribuţiilor datorate de către experţi la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale.

Art. 7. - (1) Anexele nr. 1 şi 2 constituie parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Structurile organizatorice ale Co.N.A.S. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Co N.A.S., www.conas.gov.ro.

 

Preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor,

Vasile Cepoi,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 august 2015.

Nr. 172.

 

ANEXA Nr. 1

 

Criteriile de selecţie şi departajare a candidaţilor şi punctajele aferente pentru recunoaşterea calităţii de expert În domeniul de activitate al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 

 

Criteriu

Punctaj

C1

Pregătirea profesională

 

C1.1

Pregătirea în domeniul serviciilor sănătăţii publice şi a celor conexe medicale (de exemplu: biologie, psihologie, IT-medical, juridic, economic, bioetica şi drepturile pacienţilor şi ale angajaţilor din domeniul medical, comunicării şi relaţionării externe etc.)

Fără experienţă - 0 puncte Peste 1 an -10 puncte 1-3 ani -15 puncte Peste 3 ani - 25 de puncte

C1.2

Pregătirea în domeniul evaluării-acreditării spitalelor

Fără experienţă - 0 puncte

Cu experienţă teoretică -15 puncte

Cu experienţă practică - 25 de puncte

C1.3

Pregătirea în domeniul standardizării

Fără experienţă - 0 puncte

Cu experienţă -10 puncte

C1.4

Pregătirea în domeniul auditului calităţii

Fără experienţă - 0 puncte

Cu experienţă -10 puncte

C1.5

Studii postuniversitare sau calificări în domeniul managementului de sănătate sau al calităţii

Nu - 0 puncte

Da - 25 de puncte

C 2

Experienţa şi expertiza profesională

 

C2.1

Experienţa şi expertiza profesională generală relevantă în domeniul larg ai sănătăţii - practica medicală

Fără practică medicală în ultimii 5 ani - 0

1 an practică în ultimii 5 ani - 10 puncte

Practică continuă neîntreruptă mai mult de 5 ani - 20 de puncte

Practicant activ cu practică continuă neîntreruptă mai mult de 5 ani - 25 de puncte

C2.2

Experienţa şi expertiza profesională generală relevantă în domeniul larg al sănătăţii - activitate în domenii conexe medicale (de exemplu: biologie, psihologie, IT-medical, juridic, economic, bioetica şi drepturile pacienţilor şi ale angajaţilor din domeniul medical, comunicării şi relaţionării externe etc.)

Fără practică în ultimii 5 ani - 0

1 an practică în ultimii 5 ani - 10 puncte

Practică continuă neîntreruptă mai mult de 5 ani - 20 de puncte

Practicant activ cu practică continuă neîntreruptă mai mult de 5 ani - 25 de puncte

C 3

Activitate ştiinţifică

 

C3.1

Proiecte specifice în domeniu, finalizate sau în derulare

Nu - 0 puncte

Da -10 puncte

Da, cu tematică similară domeniului de activitate al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor - 25 de puncte

C3.2

Publicaţii în domeniul de activitate al experţilor folosiţi de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor

Nu - 0 puncte

Da -10 puncte

Da, cu tematică similară domeniului de activitate al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor - 25 de puncte

C3.3

Publicaţii în domeniul de activitate al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

Nu - 0 puncte

Da -10 puncte

Da, cu tematică similară domeniului de activitate al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor - 25 de puncte

 

ANEXA Nr. 2

 

Onorariul experţilor în domeniul de activitate al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 

Onorariul experţilor se stabileşte astfel:

1. Nivelul onorariului pentru expertiza naţională:

 

 

65-130 de puncte

131-205 puncte

Tarif orar*

42 lei

72 lei

 

2. Nivelul onorariului pentru expertiza internaţională:

 

Tarif orar*

83 lei


* Numărul de ore necesare pentru realizarea activităţii de expertiză se estimează de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor şi se stabileşte prin contractul semnat între instituţie şi expert.

Plafoanele prezentate mai sus reprezintă valori maxime ale onorariului plătibil de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, reprezentând suma netă care conţine şi contribuţiile/taxele aferente, calculate, reţinute şi virate de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor.

 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru modificarea schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari”, aferentă axei prioritare 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniului major de intervenţie 1.1 “Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor”, operaţiunea 1.1.1 “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.056/2014

 

În baza prevederilor art. 20 pct. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013,

având în vedere dispoziţiile art. 1 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 133/2014,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:

Art. I. - Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari”, aferentă axei prioritare 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniului major de intervenţie 1.1 “Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor”, operaţiunea 1.1.1 “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.056/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 22 octombrie 2014, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Valoarea maximă cumulată a ajutoarelor de stat care vor fi acordate în cadrul prezentei scheme (bugetul total al schemei), pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 260 milioane euro (1.170 milioane lei), din care 223,6 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (1 006,20 milioane lei) şi 36,4 milioane euro de la bugetul de stat (163,80 milioane lei). Bugetul schemei va fi alocat pentru IMM şi pentru întreprinderi mari,”

2. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Numărul maxim estimat al beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat este de 500.”

Art. II. - Direcţia generală programe competitivitate din Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 24 august 2015.

Nr. 2.517.

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria arheologie, grupa valorică A, a Amfiteatrului roman, Str. Independenţei nr. 2, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

 

Având în vedere Referatul nr. 4.284 din 2.06.2015 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare îh Lista monumentelor istorice, categoria arheologie, grupa valorică A, a Amfiteatrului roman, Str. Independenţei nr. 2, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. c) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2,260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se clasează ca monument istoric Amfiteatrului roman, Str. Independenţei nr. 2, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, în categoria arheologie, grupa valorică A, cu codul în Lista monumentelor istorice MH-I-m- A-10047.05.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

 

Bucureşti, 14 iulie 2015.

Nr. 2.562.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a Amfiteatrului roman, Str. Independenţei nr. 2, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

 

Coordonatele punctelor de contur:

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

X

Y

1

314989,705

349780,705

2

314886,659

349775,092

3

314783,994

349780,705

4

314773,404

349850,109

5

314783,994

349939,374

6

314874,313

349946,826

7

314989,374

349939,374

8

314979,095

349852,476

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de evaluare a inspectorilor şcolari şi a fişei de evaluare-cadru a inspectorului şcolar

 

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de evaluare a inspectorilor şcolari, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă fişa de evaluare-cadru a inspectorului şcolar, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.

Art. 4. - Direcţia Generală Management şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

 

Bucureşti, 11 august 2015

Nr. 4.716.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

de evaluare a inspectorilor şcolari

 

Art. 1. - Evaluarea inspectorilor şcolari se realizează în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) se face anual, potrivit fişei postului şi prin punctarea activităţilor de îndrumare şi control realizate în afara fişei postului, la solicitarea inspectorului şcolar general şi a organelor ierarhic superioare;

b) se declanşează prin autoevaluare şi se realizează pe baza fişei de evaluare a fiecărui inspector şcolar ce a fost elaborată de către inspectoratul şcolar în baza f şei de evaluare-cadru din anexa nr. 2 la ordin;

c) fiecare inspector şcolar completează punctajul de autoevaluare şi elaborează un raport argumentativ, ambele depunându-se la registratura inspectoratului şcolar, în perioada 1-7 septembrie a anului şcolar următor; punctajele alocate sunt motivate cu documentaţia existentă în inspectoratul şcolar;

d) inspectorul şcolar general finalizează fişa de evaluare a inspectorului şcolar, prin completarea punctajului acordat, numai după ce inspectorul şcolar general adjunct în a cărei subordine directă este cei evaluat consultă directorii de unităţi de învăţământ preuniversitar şi şefii comisiilor metodice privind respectarea deontologiei profesionale de către inspectorii şcolari;

e) fişele de evaluare ale inspectorilor şcolari sunt vizate de inspectorul şcolar general adjunct şi inspectorul şcolar general, până la data de 15 septembrie a anului şcolar următor, marcând finalizarea procesului de evaluare;

f) contestaţiile se depun la registratura inspectoratului şcolar, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei inspectoratului şcolar de acordare a punctajului final de evaluare;

g) consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar rezolvă contestaţiile privind evaluarea inspectorilor şcolari, în prezenţa persoanei evaluate;

h) contestaţiile se soluţionează în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea lor la inspectoratul şcolar. Rezultatul poate fi atacat în contenciosul administrativ/la instanţa de judecată competentă;

i) punctajul final şi calificativul acordat vor fi comunicate, în scris, celor în cauză până la data de 30 septembrie a anului şcolar următor.

Art. 2. - Inspectorul şcolar general organizează evaluarea inspectorilor şcolari, potrivit art. 1,

Art. 3. - Rezultatul evaluării se concretizează în acordarea calificativului anual, astfel:

- 85-100 de puncte: “foarte bine” - validare pe funcţie;

- 70-84,99 de puncte: “bine” - validare pe funcţie;

- 60-69,99 de puncte: “satisfăcător” - monitorizare - reevaluare la un interval de 3-6 luni;

- sub 60 de puncte: “nesatisfăcător” - invalidare pe funcţie (încetarea contractului de management educaţional încheiat în calitate de inspector şcolar).

Art. 4. - În situaţia acordării la evaluarea anuală a calificativului “nesatisfăcător” unui inspector şcolar, acesta este eliberat din funcţie. Calificativul “nesatisfăcător nu dă dreptul de ocupare a unei funcţii de conducere, îndrumare şi control din inspectoratele şcolare în următorii trei ani de la obţinerea acestui calificativ.

Art. 5. - Inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ANEXA Nr. 2

 

Antetul inspectoratului şcolar judeţean/

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti

 

FIŞĂ DE EVALUARE-CADRU

Inspector şcolar

 

Numele şi prenumele:

Inspector şcolar pentru ………………………..

Perioada evaluată:

 

1. Dezvoltare instituţională - 36 de puncte

 

Nr. crt.

Atribuţii

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Autoevaluare

Evaluare

1.1.

Identifică nevoile de dezvoltare ale fiecărei unităţi de învăţământ, colaborând cil organismele abilitate şi cu factorii de decizie la nivel local

şi judeţean, contribuind la stabilirea strategiei de dezvoltare instituţională la nivel local şi judeţean.

Stabileşte obiectivele activităţii domeniului/specialităţii.

2

 

 

Selectează metodele şi elaborează/adaptează procedurile cele mai potrivite de coordonare

a activităţii domeniului/specialităţii.

2

 

 

Realizează diagnoza şi analiza de nevoi.

4

 

 

Elaborează planul managerial anual şi semestrial al domeniului/specialităţii.

4

 

 

Corelează obiectivele stabilite la nivel naţional/regional (pe domenii/arie curriculară/specialitate).

2

 

 

1.2.

Consiliază conducerile unităţilor de învăţământ În vederea elaborării de proiecte şi programe de dezvoltare instituţională, inclusiv realizarea ofertei educaţionale a fiecărei unităţi şcolare.

Realizarea obiectivelor majore din planurile manageriale este urmărită constant, concluziile fiind consemnate riguros, în vederea constituirii acţiunilor corective.

4

 

 

Analizează rezultatele examenelor şi concursurilor şcolare şi elaborează planurile de măsuri pentru creşterea performanţei.

4

 

 

1.3.

Asigură dezvoltarea curriculumului în funcţie de nevoile de formare locală zonală şi judeţeană. Proiectează curriculumul la nivel local şi consiliază conducerile unităţilor de învăţământ pe probleme de proiectare a curriculumului la decizia şcolii.

Contribuie la dezvoltarea regională/locală de curriculum - pe domeniu/arie curriculară/ specialitate.

2

 

 

Realizează analiza rezultatelor învăţării şi le concretizează în planuri de măsuri pe care le implementează.

4

 

 

Examenele naţionale şi concursurile şcolare la nivel judeţean, organizate şi coordonate

2

 

 

Olimpiadele şi concursurile şcolare la nivel naţional, organizate

2

 

 

1.4.

Asigură concordanţa alocării resurselor (umane, materiale, financiare, informaţionale etc.) în funcţie de programele de dezvoltare instituţională. Susţine şi fundamentează, împreună cu alte compartimente de specialitate ale inspectoratului şcolar, programele de dezvoltare instituţională, prin alocarea resurselor necesare pentru realizarea lor.

Consultă factorii responsabili în vederea stabilirii situaţiei existente a resurselor din cadrul domeniului/specialităţii şi urmăririi încadrării în fondurile bugetare existente.

2

 

 

1.5.

Consiliază şi sprijină dezvoltarea culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ în asigurarea transparenţei procesului educaţional, pentru dezvoltarea capacităţii de relaţionare a unităţii de învăţământ cu mediul cultural, social şi economic specific comunităţii.

Facilitarea colaborărilor dintre unităţile de învăţământ şi diverşi parteneri din mediul cultural, economico-social pe probleme de educaţie

2

 

 

 

            2. Evaluare instituţională - 30 de puncte

 

Nr. crt.

Atribuţii

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Autoevaluare

Evaluare

2.1.

Elaborează graficul inspecţiilor şcolare şi efectuează cel puţin 9 zile lunar de inspecţie în domeniul curricular/domeniul său de competenţă la unităţile de învăţământ de stat şi particular.

Graficul inspecţiilor şcolare şi procesele-verbale de inspecţie

6

 

 

Respectă principiile şi graficul propriu de inspecţie şi planul general de inspecţie al inspectoratului şcolar.

2

 

 

Asigură desfăşurarea fluentă a activităţii şi respectă regulamentul de ordine interioară.

2

 

 

2.2.

Elaborează criterii de monitorizare şi evaluare a calităţii managementului educaţional şi asigură consiliere pentru dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a unităţii de învăţământ.

Criteriile de monitorizare şi evaluare a calităţii managementului sunt în concordanţă cu standardele de calitate/obiectivele din legea calităţii.

1,5

 

 

Existenţa analizei rezultatelor evaluărilor calităţii managementului şi concretizarea acestora în planul de măsuri

1,5

 

 

2.3.

Redactează rapoarte, informări, procese-verbale, studii şi programe de măsuri de valorificare a activităţii de evaluare instituţională.

Existenţa rapoartelor, informărilor, proceselor-verbale, studiilor şi programelor de măsuri de valorificare a activităţii de evaluare instituţională

2

 

 

2.4.

Coordonează activitatea de evaluare a activităţii directorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar şi asigură evaluarea acestora, conform legislaţiei în vigoare.

Implicarea în activitatea de evaluare a activităţii directorilor unităţilor de învăţământ din zona de responsabilitate şi asigurarea evaluării acestora, conform legislaţiei în vigoare

1

 

 

Completarea fişelor de evaluare a directorilor, dacă este cazul

1

 

 

2.5.

Participă în comisiile pentru acordarea salariilor şi gradaţiilor de merit, a recompenselor (ordine, distincţii, decoraţii) şi în cele de anchetă, constituite în vederea cercetării abaterilor săvârşite de cadre didactice, personal de conducere, îndrumare şi control.

Transparenţa procesului de acordare a salariului, gradaţiilor de merit, recompenselor se realizează printr-o atitudine responsabilă, corectă şi imparţială.

3

 

 

Cercetarea presupuselor abateri, în conformitate cu legislaţia în vigoare

2

 

 

2.6.

Îndrumă şi verifică activitatea comisiilor de asigurare a calităţii din şcoli şi întocmeşte sinteze, analize, recomandări privind autoevaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar. Monitorizează şi evaluează strategiile şi procedurile de asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ, în conformitate cu politica Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi în consens cu strategia inspectoratului şcolar judeţean de asigurare a calităţii.

Existenţa sintezelor, analizelor, recomandărilor privind autoevaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar

1,5

 

 

Culegerea informaţiilor se face cu ajutorul chestionarelor evaluative.

1,5

 

 

Chestionarele/Rapoartele sunt interpretate prin raportare la standardele de calitate.

1,5

 

 

Verificarea aplicării/respectării procedurilor de asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ

1,5

 

 

Monitorizarea şi evaluarea strategiilor şi procedurilor de asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ, în conformitate cu politica Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar şi în consens cu strategia inspectoratului şcolar judeţean de asigurare a calităţii

2

 

 

 

            3. Management-14 puncte

 

Nr. crt.

Atribuţii

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Autoevaluare

Evaluare

3.1.

Realizează baza de date şi valorifică informaţiile cuprinse în cadrul acesteia în vederea luării deciziilor în concordanţă cu realităţile specifice mediului educaţional.

Valorifică baza de date a domeniului/specialităţii în vederea fundamentării activităţii compartimentului/specialităţii.

1

 

 

3.2.

Îndrumă, asistă, monitorizează şi evaluează procesul de predare - învăţare - evaluare sau activitatea din domeniul său de competenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea asigurării calităţii actului educaţional.

Procesele-verbale/Rapoartele, ca urmare a desfăşurării activităţilor de asistenţă, monitorizare şi evaluare

4

 

 

Identificarea oportunităţilor şi facilităţilor pentru elevii performanţi şi urmărirea aplicării lor în practică

1

 

 

Coordonarea activităţilor extraşcolare specifice disciplinei

2

 

 

3.3.

Monitorizează progresul şi disfuncţiile apărute în desfăşurarea activităţilor proiectate.

Progresele Înregistrate/Disfuncţiile apărute sunt analizate operativ, în vederea stimulării, valorificării/rezolvării, eliminării la timp, cu eficienţă şi obiectivitate.

4

 

 

3.4.

Verifică respectarea în teritoriu a legislaţiei generale şi specifice, a ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi inspectoratului şcolar judeţean, propune măsuri pentru asigurarea legalităţii.

Măsuri pentru asigurarea legalităţii

2

 

 

 

            4. Relaţii - comunicare - 10 puncte

 

Nr. crt.

Atribuţii

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Autoevaluare

Evaluare

4.1.

Optimizează fluxul informaţional dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi unităţile şcolare şi transmite direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice propunerile şi măsurile de îmbunătăţire a activităţii din teritoriu.

Proiectarea circuitelor şi fluxurilor informaţionale necesare se face corespunzător specificului activităţii compartimentului şi unităţilor de învăţământ din judeţ.

1

 

 

Tematicile/Procedurile de informare/formare sunt realizate prin consultarea/antrenarea de colaboratori de specialitate.

1

 

 

Asigură funcţionarea optimă a compartimentului din cadrul inspectoratului şcolar judeţean care dovedeşte un flux informaţional între Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - compartiment inspectorat şcolar judeţean - şcoala eficient.

2

 

 

4.2.

Dezvoltă şi menţine legăturile cu autorităţile şi partenerii sociali, precum şi cu organizaţii neguvemamentale şi instituţii de specialitate.

Colaborarea cu diverşi parteneri cu preocupări şi competenţe în problematica educaţiei se face în scopul informării acestora asupra ofertei educaţionale din teritoriu, a adaptării reţelei de învăţământ la strategia de dezvoltare şi obţinere/ suplimentare a resurselor necesare.

1

 

 

Colaborarea cu partenerii sociali pe problema de educaţie a tineretului/copiilor se face prin stimularea unei largi participări, în vederea eficientizării activităţilor educative din unităţile de învăţământ.

1

 

 

4.3.

Consiliază şi consultă personalul din subordine, cadrele didactice din unităţile de învăţământ, în vederea îmbunătăţirii performanţelor de comunicare.

Sprijinirea directorilor de unităţi de învăţământ, a personalului didactic şi a celui din compartimentele inspectoratului la accesarea diferitelor organizaţii neguvernamentale şi instituţii de specialitate se face în scopul schimbului de informaţii şi al stabilirii activităţilor comune.

1

 

 

4.4.

Soluţionează prompt şi eficient corespondenţa primită (sesizări, reclamaţii, memorii).

Lucrările se soluţionează cu competenţă, responsabilitate şi promptitudine, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

2

 

 

4.5.

Mediază conflictele şi stările tensionate din subsistemul învăţământului preuniversitar

judeţean.

Detensionarea stărilor conflictuale şi sesizarea disfuncţiilor se fac în prealabil printr-o evaluare obiectivă a situaţiei.

1

 

 

 

            5. Formare profesională - 10 puncte

 

Nr. crt.

Atribuţii

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Autoevaluare

Evaluare

5.1.

Participă la programele de formare continuă în management educaţional, inspecţie şcolară şi de specialitate, alese pe baza nevoilor proprii.

Identificarea nevoii proprii de perfecţionare/formare se face în funcţie de cerinţele curriculumului naţional în domeniu/specialitate şi ale managementului educaţional.

1

 

 

5.2.

Identifică şi analizează nevoia de formare a personalului didactic din subordine.

Nevoia de formare a personalului didactic din subordine este identificată prin utilizarea funcţiei ameliorative a inspecţiei şcolare.

2

 

 

5.3.

Elaborează politica de dezvoltare a resursei umane din subordine. Creează cadrul formării continue a personalului didactic şi a managerilor de unităţi de învăţământ, propune/facilitează accesul cadrelor didactice la programe/activităţi de perfecţionare/formare.

Stabileşte şi monitorizează participarea la forme de perfecţionare/formare.

1

 

 

Ofertele de pregătire comunicate de organisme abilitate sunt evaluate cu discernământ, în raport cu necesarul de perfecţionare stabilit.

2

 

 

Lista cu oferte de pregătire, corespunzătoare situaţiei concrete din fiecare unitate de învăţământ, este transmisă în timp util acestora.

2

 

 

Accesul personalului didactic la forme de dezvoltare profesională/formare continuă, adecvate necesarului de pregătire stabilit, este încurajat prin conştientizarea contribuţiei aduse la creşterea calităţii ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ.

1

 

 

5.4.

Asigură realizarea şi dezvoltarea culturii organizaţionale prin schimburi de experienţă, stagii, module de formare pentru manageri de proiect, personal de conducere, îndrumare şi control şi asigură transferul de bune practici.

Crearea unui cadru adecvat organizării de schimburi de experienţă, sprijinirea iniţiativelor, organizarea de activităţi promoţionale în vederea promovării de proiecte, programe

1

 

 

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, se face următoarea rectificare:

- la art. III [cu referire la norma de la art. 1 alin. (52) din ordonanţa de bază], în loc de: “(52)”se va citi: “(54)”.

 

La Hotărârea Guvernului nr. 636/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 20 august 2015, se face următoarea rectificare:

- în anexă, la poziţia 108, în coloana “Judeţul”, în loc de: “Hunedoara” se va citi: “Harghita”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.