MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 651/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 651         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 august 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

696. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA” al Judeţului Mureş

 

697. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „OLTENIA” al Judeţului Dolj

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

30. - Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile

 

31. - Ordonanţă pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 

32. - Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

33. - Ordonanţă pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

34. - Ordonanţă privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 

35. - Ordonanţă privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora

 

682. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

687. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi speciale, semnat la Doha la 3 mai 2015

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi speciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.891. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în vederea depistării şi identificării organismelor dăunătoare şi fenomenelor de fitotoxicitate la plante şi produse vegetale

 

1.898. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Fitosanitare

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă HOREA” al Judeţului Mureş

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA” al Judeţului Mureş.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEIKLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 696.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă OLTENIA” al Judeţului Dolj

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „OLTENIA” al Judeţului Dolj.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEIKLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 697.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 şi pct. VI.3 şi 4 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Articolul 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (4) se abrogă.

2. Alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Numărul maxim de persoane la nivelul unei autorităţi dintre cele prevăzute la alin. (1), care pot fi nominalizate în echipele de proiect finanţate din fonduri externe nerambursabile sau din împrumuturi externe contractate ori garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, este cel stabilit de prevederile contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare.”

Art. II. - După articolul 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 7 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

Art. 21. - (1) Sumele prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. d) se recuperează de la beneficiar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) sumele aferente corecţiilor financiare au fost restituite beneficiarilor POS Mediu în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) lit. d), pe perioada de derulare în instanţă a litigiilor având ca obiect anularea titlurilor de creanţă;

b) corecţiile financiare stabilite în urma aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sunt menţinute prin hotărâri judecătoreşti definitive în sarcina beneficiarilor POS Mediu.

(2) Sumele care trebuie recuperate în condiţiile prevăzute la alin. (1)sunt scadente la data efectuării plăţii.

(3) Beneficiarul datorează, pentru neachitarea la termen a Obligaţiilor stabilite, o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a creanţei bugetare, din prima zi de după termenul de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (2), până la data stingerii acesteia.”

Art. III. - La articolul V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 30 iunie 2015, cu completările ulterioare, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Până la intrarea în vigoare a actului normativ care reglementează fluxul financiar aferent exerciţiului financiar 2014-2020 aplicabil FEDR, FSE, FC şi FEAD, proiectele pot fi implementate în parteneriat de două sau mai multe entităţi în condiţiile cap. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale cap. IV din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. IV. - (1) Ministerul Fondurilor Europene are dreptul de a stabili o bază de date cu preţuri de referinţă pentru bunuri, maşini, utilaje, echipamente specializate, servicii ce vor fi utilizate în cadrul Programelor cu finanţare din FEDR, FC, FSE, pentru perioada de programare 2014-2020.

(2) Metodologia în temeiul căreia se stabilesc preţurile de referinţă prevăzute la alin. (1) se bazează pe o analiză a preţurilor din piaţă şi se aprobă prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

(3) Preţurile de referinţă se publică pe site-ul instituţiei, au caracter obligatoriu şi reprezintă plafoane maximale pentru cheltuieli eligibile acceptate”.

Art. V, - (1) în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin, Ministerul Fondurilor Europene concepe prin departamentele sale de specialitate un instrument informatic, ROM- AFIS, de detectare şi prevenţie a neregulilor şi/sau a fraudelor, pentru a proteja interesele financiare ale statului şi ale Uniunii Europene.

(2) Instrumentul informatic prevăzut la alin. (1) este utilizat în scopul implementării corecte şi eficiente a acţiunilor finanţate de la buget, în conformitate cu normele legale aplicabile şi pentru monitorizarea organismelor responsabile de gestionarea eficientă a fondurilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 30.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ

pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - La alineatul (3) al articolului 37 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83.” şi al art. 1 pct. VIII.2 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea

Art. II. - Alineatul (5) al articolului 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 31.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. 111,1 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 13 se abrogă.

2. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 12 alin. (2) pot beneficia de sprijin financiar acordat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), pentru înfiinţarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, în condiţiile prevăzute la art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru Dezvoltare Rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului şi în conformitate cu regulile prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală aprobat prin Decizia CE nr. C(2015) 3.508 din 26 mai 2015.

(2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac organizaţiile de producători care beneficiază de sprijin financiar acordat prin Fondul European pentru Garantare Agricolă (FEGA) pentru implementarea programelor operaţionale, în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului şi organizaţiile de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate.”

3. La articolul 2, literele b), c), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) grup de producători din sectorul agricol şi/sau silvic - orice persoană juridică prevăzută la art. V alin. (2), recunoscută de autoritatea competentă a statului în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe;

c) organizaţie de producători din sectorul agricol şi/sau silvic - orice persoană juridică prevăzută la art. 12 alin. (2), recunoscută de autoritatea competentă a statului în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe, cu excepţia organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor şi al laptelui şi produselor lactate;

……………………………………………………………………………………………

f) primul an de la recunoaşterea grupului/organizaţiei de producători reprezintă anul care începe în ziua următoare obţinerii avizului de recunoaştere şi se împlineşte în ziua corespunzătoare din anul următor recunoaşterii;

g) valoarea producţiei comercializate-valoarea fără TVA a producţiei realizate de membrii grupului sau ai organizaţiei de producători şi valorificate prin intermediul acestora, al cărei mod de calcul se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.”

4. La articolul 2, litera d) se abrogă.

5. Articolele 31-6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 31. - În condiţiile prezenţei ordonanţe, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru recunoaşterea şi verificarea respectării condiţiilor de recunoaştere a organizaţiilor şi grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, iar Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor este autoritatea competentă pentru recunoaşterea şi verificarea respectării condiţiilor de recunoaştere a organizaţiilor şi grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor silvice.

Art. 4. - Persoanele juridice prevăzute la art. 12 alin. (2) pot solicita autorităţii competente a statului recunoaşterea ca grup sau organizaţie de producători, în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă.

Art. 5. - (1) Grupurile şi organizaţiile de producători din sectorul agricol şi/sau silvic funcţionează şi pot fi recunoscute pentru unul sau mai multe produse ori pentru una sau mai multe grupe de produse care se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.

(2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac organizaţiile de producători din sectorul fructelor şi legumelor şi al laptelui şi produselor lactate.

Art. 6. - (1) Criteriile generale de recunoaştere a grupului de producători şi a organizaţiei de producători sunt:

a) să fie constituit/â din cel puţin 5 membri care au calitatea de producători agricoli şi/sau silvici;

b) să deţină un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor;

c) să dispună de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau să îşi prevadă în actul constitutiv ca în primul an de la recunoaştere să dispună de acest personal ori să contracteze servicii de specialitate;

d) să prevadă în actul constitutiv şi/sau statut cel puţin următoarele obligaţii ale membrilor:

1. să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale, care privesc date tehnice legate de producţie şi să raporteze datele privind producţia şi protecţia mediului înconjurător;

2. să pună la dispoziţia grupului/organizaţiei de producători informaţiile solicitate referitoare la suprafeţele destinate producţiei, tipul de cultură, cantităţile recoltate şi la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;

3. să comercializeze un procent minim din producţia proprie prin intermediul grupului/organizaţiei de producători, după cum urmează:

(i) 50% în primul an de la recunoaştere;

(ii) 55% în al doilea an de la recunoaştere;

(iii) 60% în al treilea an de la recunoaştere;

(iv) 65% în al patrulea an de la recunoaştere;

(v) 75% începând cu al cincilea an de la recunoaştere;

e) să prevadă în actul constitutiv şi/sau statut dispoziţii privind:

1. procedurile de promovare, adoptare şi modificare a deciziilor grupului/organizaţiei de producători;

2. reglementările care să permită membrilor să verifice grupul/organizaţia de producători şi deciziile adoptate de acesta/aceasta;

3. regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calităţii de membru, prevăzută la art. 153 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013;

4. regulile de excludere şi retragere a membrilor;

5. penalităţile pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin membrilor conform actului constitutiv;

6. modalitatea prin care oferă sau se angajează sa ofere, în termenul stabilit la lit. c), membrilor săi asistenţă tehnică de specialitate. Asistenţa tehnică de specialitate poate fi furnizată de membrii grupului/organizaţiei, de angajaţi ai acestuia sau de terţe persoane calificate, corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut grupul de producători, şi se acordă la cererea membrului/membrilor.

(2) Criteriile specifice de recunoaştere sunt:

a) pentru grupuri de producători, începând cu anul al doilea de la recunoaştere, trebuie să dovedească prin evidenţă contabilă, pentru anul anterior, valoarea minimă a producţiei comercializate în comun, pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obţinut recunoaşterea, stabilită la suma de 30.000 euro echivalent în lei, precum şi faptul că cel puţin 51% din această producţie provine din producţia proprie a membrilor;

b) pentru organizaţii de producători:

(i) începând cu anul al doilea de la recunoaştere trebuie să dovedească prin evidenţă contabilă, pentru anul anterior, valoarea minimă a producţiei comercializate în comun, pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obţinut recunoaşterea, stabilită la suma de 100.000 de euro echivalent în lei, precum şi faptul că cel puţin 51% din această producţie provine din producţia proprie a membrilor;

(ii) să asigure managementul comercial şi bugetar adecvat şi să pună efectiv la dispoziţie membrilor mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare şi comercializare a producţiei acestora.

(3) Perioada minimă de funcţionare a grupurilor şi organizaţiilor de producători recunoscute, în condiţiile prezentei ordonanţe, este de minimum 12 luni.

(4) Un membru poate face parte dintr-un singur grup sau o singură organizaţie de producători recunoscut/ă pentru aceeaşi grupă/aceleaşi grupe de produse, respectiv pentru acelaşi produs/aceleaşi produse.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), potrivit art. 153 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, în situaţia în care un membru al unui grup de producători/organizaţie de producători deţine unităţi proprii de producţie separate, amplasate în zone geografice diferite, poate face parte din mai multe grupuri de producători/organizaţii de producători recunoscute pentru aceeaşi grupă/aceleaşi grupe de produse, respectiv pentru acelaşi produs/aceleaşi produse, în funcţie de locaţia unităţilor de producţie, dacă respectă procedura de justificare a acestei situaţii stabilită în normele metodologice de aplicare ale prezentei ordonanţe.

(6) Grupurile şi organizaţiile de producători pot comercializa produse care sunt cuprinse în avizul de recunoaştere, obţinute de către alţi producători agricoli care nu sunt membri ai grupului/organizaţiei.”

6. Articolul 7 se abrogă.

7. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 8. - (1) Autoritatea competentă a statului:

a) ia decizia de acordare a recunoaşterii sau respinge cererea de acordare a recunoaşterii în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii însoţite de toate documentele necesare;

b) face verificări anuale pentru a stabili dacă sunt respectaţi termenii şi criteriile de recunoaştere, iar, în caz de nerespectare a acestora, aplică sancţiunea retragerii recunoaşterii.

(2) în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de acordare a recunoaşterii, autoritatea competentă a statului emite avizul de recunoaştere sau comunică solicitantului în scris, motivat, respingerea cererii de recunoaştere, după caz.”

8. Articolele 9-13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Responsabilitatea verificării îndeplinirii criteriilor de recunoaştere revine autorităţii competente a statului, care eliberează avizul de recunoaştere sau decizia de respingere, după caz.

Art. 10. - Modelul avizului de recunoaştere şi cel al deciziei de retragere a recunoaşterii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.

Art. 11. - Autoritatea emitentă poate retrage recunoaşterea printr-o decizie de retragere a recunoaşterii, în cazul în care constată că:

a) nu mai sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere;

b) avizul de recunoaştere a fost obţinut prin prezentarea de date neconforme realităţii;

c) membrii grupului sau ai organizaţiei de producători nu respectă obligaţiile ce le revin, potrivit prezentei ordonanţe şi prevăzute în actul constitutiv.

Art. 12. - Pentru a fi recunoscute, grupurile şi organizaţiile de producători funcţionează pe baza actului constitutiv/statutului, după caz, aprobat de adunarea generală, întocmit în condiţiile prezentei ordonanţe.

Art. 13. - Pentru a fi recunoscute, grupurile şi organizaţiile de producători au ca scop principal comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice ale membrilor, urmărind realizarea următoarelor obiective:

a) eficientizarea activităţii membrilor grupurilor şi organizaţiilor de producători;

b) planificarea şi modificarea producţiei conform cererii pieţei, în special conform condiţiilor de calitate şi cantitate;

c) promovarea concentrării ofertei şi plasarea pe piaţă a produselor obţinute de membrii lor;

d) reducerea costurilor de producţie şi stabilizarea preţurilor la producător;

e) promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie şi gestiune a deşeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecţia calităţii apelor, a solului şi a peisajului natural, precum şi menţinerea şi/sau promovarea biodiversităţii;

f) valorificarea disponibilităţii de servicii sau facilitarea de servicii de care nu dispun o parte din membri.”

9. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 14. - (1) Calitatea de membru al unui grup de producători recunoscut sau al unei organizaţii de producători recunoscute poate fi dobândită de către orice producător agricol şi/sau silvic care deţine legal o bază de producţie şi declară în scris intenţia de a comercializa producţia agricolă şi/sau silvică proprie prin intermediul grupului sau al organizaţiei de producători.”

10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 16- - Grupurile şi organizaţiile de producători recunoscute pot fuziona, în condiţiile prevăzute în actul constitutiv şi/sau statut, în cadrul aceleiaşi grupe de produse, păstrându-şi recunoaşterea, cu respectarea criteriilor stabilite pentru produsul sau grupa respectivă de produse.”

11. Articolele 17 şi 18 se abrogă.

12. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 19. - Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.”

13. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

Art. 191. - Deciziile autorităţilor competente de recunoaştere sau de respingere a recunoaşterii pot fi contestate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - (1) Avizele de recunoaştere pentru grupurile/organizaţiile de producători din domeniul agricol, emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, îşi păstrează valabilitatea pe durata cât titularii îndeplinesc criteriile pentru care aceştia au primit recunoaşterea.

(2) Unui membru al unui grup de producători recunoscut preliminar sau al unei organizaţii de producători recunoscute din sectorul fructelor şi legumelor, în condiţiile art. 122 şi 125e din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare, i se permite aderarea la un grup de producători constituit în condiţiile prezentei ordonanţe, pentru produse care nu aparţin sectoarelor „fructe şi legume” şi „produse din fructe şi legume procesate”, conform art. 1 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului.

(3) în aplicarea art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, după renunţarea la calitatea de membru al grupului de producători recunoscut preliminar sau al organizaţiei de producători din sectorul fructelor şi legumelor, fostul membru poate adera la un grup de producători constituit în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, în ceea ce priveşte produsele pentru care grupul de producători recunoscut preliminar sau organizaţia de producători a fost recunoscut/ă, numai după împlinirea unui termen de 24 de luni de la data renunţării, stabilit potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate. Orice adeziune formulată înainte de termenul prevăzut în teza precedentă se consideră nescrisă până la data la care se împlineşte termenul.

(4) Dispoziţiile art. 14, art. 2 lit. b), c), f) şi g), art. 31-6, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9-13, art. 14 alin. (î), art. 16, art. 19 şi art. 191 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se aplică cererilor de recunoaştere înregistrate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

(5) Procedura de examinare a cererilor de solicitare a recunoaşterii ca grup de producători/organizaţie de producători, aflate în curs de soluţionare şi pentru care nu s-au emis avize de recunoaştere/decizii de respingere până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data depunerii acestora.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 32.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ

pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.3 şi pct. XI din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Art. 1- - (1) Personalul de specialitate care are şi îndeplineşte efectiv atribuţii în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranziţie, Facilitatea Schengen, prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin fondurile structurale şi de coeziune, Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, Mecanismul financiar norvegian şi Contribuţia financiară elveţiană pentru coeziunea Uniunii Europene, prin fondurile aferente Programului general «Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii», pentru îndeplinirea acestor atribuţii, beneficiază de majorare salariată.” Art. II. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor supune Guvernului, spre adoptare, proiectele actelor normative de modificare în mod corespunzător a Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 606/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 33.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ

privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - (1) Se aprobă plata contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru investiţii sesiune lărgită din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

(2) Plata cotizaţiei anuale a părţii române se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, în limita echivalentului în lei al sumei stabilite anual prin rezoluţie a Consiliului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Art. II. - În anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul II, după numărul curent 69 se introduce un nou număr curent, numărul curent 70, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea organizaţiei

Sediul

Anul înfiinţării

Anul aderării României

Instituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivă

Explicaţii

0

1

2

3

4

5

6

„70.

OCDE - Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită

Paris

1961

2006

Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat

În cadrul acestei organizaţii România are calitatea de asociat.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 34.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ

privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. 1. - (1) Activitatea de inspecţie pentru clasificarea carcaselor se reorganizează prin preluarea acesteia de către Direcţia monitorizare, inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”, cu personalul şi posturile aferente.

(2) Salarizarea personalului aferent activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, care se preia de la Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” de către Direcţia monitorizare, inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se face potrivit legislaţiei în vigoare privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Art. 2. - Patrimoniul aferent activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor se preia de către Direcţia monitorizare, inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”, prin protocol de predare-primire încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe

Art. 3. - Direcţia monitorizare, inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”, aferente activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor.

Art. 4. - Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. 5. - Funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile regulamentelor europene şi cu deciziile autorităţii competente din acest domeniu, respectiv Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 6. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 35.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 682.

 

ANEXĂ

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, si, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

1

64184

8.17.02

Baraj Stânca-Costeşti

Front de retenţie de cca. 3 km, compus din două tipuri de baraje (pământ şi beton), protecţie amonte din beton armat

Ţara: România; judeţul: Botoşani; satul Stânca; -; Nr: -; exploatare Stânca

193.425.799

2

102289

8.17.02

Lac de acumulare Stânca-Costeşti

Vt = 1.400 mii mc, Vat = 665 mii. mc, lungimea = 70 km, suprafaţa = 1.800 ha

Ţara: România; judeţul: Botoşani; satul Stânca; -; Nr: -; Ştefăneşti

6.861.849

3

102298

8.17.02

Acumulare compensare

Lac compensare pentru regimul debitelor în volum de 640 mii mc

Ţara: România; judeţul: Botoşani; satul Stânca; -; Nr: -; Ştefăneşti

16.117.449

4

102307

8.17.02

Teren NH Stânca

Suprafaţa = 2.785,8 ha, terenuri diferite cu ape, cu destinaţii speciale

Ţara: România; judeţul: Botoşani; satul Stânca; -; Nr: -; Ştefăneşti

88.261.109

5

102311

8.28.02

Post hidrometric Stânca, aval

Miniclădire şi instalaţii de măsurare a debitelor

Ţara: România; judeţul: Botoşani; satul Stânca; -; Nr: -;

7.166

6

102319

8.28.01

Clădiri exploatare

Clădire tip P pe baraj şi clădire P + 2 paliere sub cota 0 din beton şi cărămidă

Ţara: România: judeţul: Botoşani; satul Stânca; -; Nr: -; Stânca-Costeşti

842.894

7

62890

8.30

Nava fluvială N.R LIPOVA”

 

Ţara: România; judeţul: Constanţa; MRJ Constanta; -; Nr: -; DADL

1.721

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi speciale, semnat la Doha la 3 mai 2015

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi speciale, semnat la Doha, la 3 mai 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 687.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi speciale

 

            Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar, denumite în continuare „cele două părţi”, în dorinţa de a consolida relaţiile de prietenie dintre acestea, au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Prevederile prezentului acord se aplică următoarelor tipuri de paşapoarte:

1. pentru România: paşapoarte diplomatice;

2. pentru Statul Qatar: paşapoarte diplomatice şi speciale.

 

ARTICOLUL 2

 

            Cetăţenii celor două părţi, posesori ai paşapoartelor menţionate la articolul 1 al prezentului acord, pot intra, părăsi, tranzita sau rămâne pe teritoriul celeilalte părţi, fără viză de intrare, pentru o perioadă care să nu depăşească 90 (nouăzeci) de zile în oricare 180 (o sută optzeci) de zile.

 

ARTICOLUL 3

 

            Cetăţenii celor două părţi, posesori ai paşapoartelor menţionate la articolul 1 al prezentului acord, care sunt membri ai misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare sau ai organizaţiilor internaţionale acreditate pe teritoriul celeilalte părţi, precum şi membrii de familie cu care gospodăresc împreună şi care” sunt posesori ai paşapoartelor menţionate la articolul 1 al prezentului acord pot intra, părăsi, tranzita sau rămâne pe teritoriul celeilalte părţi, fără viză de intrare, pe durata misiunii, cu condiţia finalizării procedurilor de acreditare prevăzute de legislaţia naţională aplicabilă pe teritoriul celeilalte părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării.

 

ARTICOLUL 4

 

            Posesorii paşapoartelor menţionate la articolul 1 al prezentului acord pot intra în, respectiv pot ieşi de pe teritoriul statului celeilalte părţi prin punctele internaţionale de trecere a frontierei, legal constituite, ale celeilalte părţi.

 

ARTICOLUL 5

 

            Posesorii paşapoartele valabile menţionate la articolul 1 al prezentului acord aparţinând cetăţenilor statului celeilalte părţi trebuie să fi fost eliberate în ultimii 10 (zece) ani şi să fie valabile pentru o perioadă de cel puţin 3 (trei) luni de la data preconizată a ieşirii de pe teritoriul statului celeilalte părţi.

 

ARTICOLUL 6

 

Fiecare parte are dreptul să:

1. nu permită intrarea sau şederea pe propriul teritoriu naţional a cetăţenilor celeilalte părţi pentru motive de securitate naţională, ordine publică şi sănătate publică.

2. reducă şederea sau să decidă încetarea şederii cetăţenilor celeilalte părţi în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare pe teritoriul ţării primitoare.

 

ARTICOLUL 7

 

            Cetăţenii ambelor părţi, posesori ai paşapoartelor menţionate la articolul 1 al prezentului acord, vor respecta legile şi reglementările în vigoare în teritoriul celeilalte părţi, atunci când tranzitează sau rămân pe teritoriul celeilalte părţi.

 

ARTICOLUL 8

 

            Fiecare parte îşi rezervă dreptul de a suspenda total sau parţial aplicarea prezentului acord pentru motive de securitate naţională, ordine publică sau sănătate publică. Atunci când o astfel de decizie este adoptată sau îşi încetează efectele, cealaltă parte va fi notificată, în scris, pe canale diplomatice. Decizia privind suspendarea va fi notificată celeilalte părţi pe canale diplomatice, nu mai târziu de 48 de ore după ce a fost adoptată,

 

ARTICOLUL 9

 

            În vederea implementării prezentului acord, autorităţile competente ale ambelor părţi vor face schimb, pe canale diplomatice, de specimene ale paşapoartelor diplomatice şi speciale nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile de la data la care Acordul a fost semnat.    În cazul în care oricare dintre cele două părţi introduce noi tipuri de paşapoarte diplomatice sau speciale sau le modifică, autorităţile competente ale acesteia vor notifica autorităţile celeilalte părţi şi le vor oferi specimene ale noilor paşapoarte, pe canale diplomatice, cu 30 de zile înainte de introducerea acestora în circulaţie.

 

ARTICOLUL 10

 

            Orice diferend care ar putea apărea între cele două părţi privind interpretarea sau aplicarea oricăror prevederi ale prezentului acord vor fi soluţionate amiabil prin consultări şi cooperare.

 

ARTICOLUL 11

 

            Prezentul acord sau oricare dintre prevederile acestuia pot fi modificate cu consimţământul scris al părţilor contractante, iar aceste modificări vor intra în vigoare în conformitate cu aceleaşi proceduri specificate în articolul 12 al prezentului acord.

 

ARTICOLUL 12

 

Prezentul acord intră în vigoare la 30 (treizeci) de zile de la data primirii, de către o parte de la cealaltă parte, a ultimei notificări prin care se informează cu privire la îndeplinirea tuturor procedurilor legale interne pentru intrarea sa în vigoare,

Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată, cu excepţia cazului în care una dintre părţi notifică cealaltă parte, în scris, pe canale diplomatice, asupra intenţiei de denunţare, în acest caz, acordul îşi va înceta valabilitatea după 90 (nouă zeci) de zile de la data primirii unei asemenea notificări.

Drept care subsemnaţii, deplin împuterniciţi de guvernele lor, au semnat prezentul acord.

Semnat la Doha la data de 3 mai 2015, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Sorin Mihai Cîmpeanu,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice

Pentru Guvernul Statului Qatar,

H. E. Dr. Khalid Bin Mohammed Al Attiyah,

ministrul afacerilor externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în vederea depistării şi identificării organismelor dăunătoare şi fenomenelor de fitotoxicitate la plante şi produse vegetale

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.221/F din 13 august 2015 întocmit de Autoritatea Naţională Fitosanitară, în temeiul:

- art. 3 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare;

- art. 5 alin. (1) din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare;

- prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în vederea depistării şi identificării organismelor dăunătoare şi fenomenelor de fitotoxicitate la plante şi produse vegetale, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) nu conţin TVA.

Art. 2. - Autoritatea Naţională Fitosanitară percepe tarifele stabilite în anexele la prezentul ordin pentru analizele şi examenele de laborator realizate la:

a) probele de plante şi produse vegetale prelevate la solicitare, inclusiv la cele prelevate din plante/produse vegetale destinate exportului în vederea depistării şi identificării organismelor dăunătoare:

b) probele de plante şi sol primite de la persoane fizice şi juridice în vederea determinării fenomenelor de fitotoxicitate.

Art. 3. - Tarifele se achită de către operatorii economici sau persoanele fizice înainte de efectuarea analizelor de laborator.

Art. 4. - Costurile aferente transportului probelor vor fi suportate de persoanele fizice/juridice care solicită efectuarea analizelor.

Art. 5. - Tarifele prevăzute în prezentul ordin se actualizează periodic prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Autorităţii Naţionale Fitosanitare.

Art. 6. - Sumele încasate constituie venituri proprii ale Autorităţii Naţionale Fitosanitare.

Art. 7. - Autoritatea Naţională Fitosanitară va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.588/2014 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, în vederea depistării şi identificării organismelor dăunătoare plantelor şi produselor vegetale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 28 octombrie 2014, se abrogă.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniei Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 1.891.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFE

pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în vederea depistării organismelor dăunătoare plantelor şi produselor vegetale

 

Nr. crt.

Denumirea metodei/examenului de laborator

Tipul probei

Tarif

(lei/analiză)

ANALIZE VIROLOGICE

1.

DAS ELISA- virusuri fitopatogene

Plante şi produse vegetale

171

2.

DAS ELISA- virusuri fitopatogene

Seminţe

408

ANALIZE BACTERIOLOGICE

1.

Imunofluorescenţă indirectă - bacterii fitopatogene

Plante, seminţe şi produse vegetale

152

2.

Izolare pe mediu de cultură selectiv - bacterii fitopatogene

Plante, seminţe, produse vegetale şi apă

130

3.

Izolare pe mediu de cultură semiselectiv bacterii fitopatogene

Plante, seminţe şi produse vegetale

125

4.

Izolare pe mediu de cultură neselectiv - bacterii fitopatogene

Plante, seminţe şi produse vegetale

119

5.

Teste biochimice - bacterii fitopatogene

Plante, seminţe şi produse vegetale

84

6.

Test de patogenitate - bacterii fitopatogene

Plante, seminţe şi produse vegetale

84

7.

DAS ELISA- bacterii fitopatogene

Plante, seminţe, produse vegetale şi apă

171

ANALIZE MICOLOGICE

1.

Depistare şi identificare morfologică ciuperci fitopatogene prin metoda camerelor umede

Plante, seminţe şi produse vegetale

179

2.

Depistare şi identificare morfologică ciuperci fitopatogene prin izolare pe mediu de cultură

Plante, seminţe şi produse vegetale

198

3.

Depistare şi identificare morfologică ciuperci fitopatogene prin izolare pe mediu de cultură malţ agar

Seminţe Zea mays (porumb)

371

4.

Depistare şi identificare morfologică ciuperci fitopatogene prin spălarea seminţelor

Seminţe

141

5.

Depistare şi identificare morfologică akinetosporangi de Synchytrium endobioticum prin spălarea solului

Sol

178

6.

Depistare macroscopică tumori Synchytrium endobioticum

Tuberculi Solanum tuberosum (cartof)

33

7.

Depistare macroscopică scleroţi de Claviceps purpurea

Seminţe

31

8.

Identificare morfologică ciuperci fitopatogene

Plante, seminţe şi produse vegetale

122

9.

Depistare şi identificare Synchytrium endobioticum prin teste biologice

Soi

201

ANALIZE ENTOMOLOGICE

1.

Depistare insecte/acarieni prin examinare macroscopică, microscopică şi identificare morfologică

Plante, seminţe şi produse vegetale

73

ANALIZE NEMATOLOGICE

1.

Depistare nematozi cu chîşti prin flotaţie-elutriere, flotaţie-centrifugare şi identificare morfobiometrică

Plante şi sol

76

2.

Depistare nematozi filiformi prin migrare şi identificare morfobiometrică

Plante, seminţe şi produse vegetale

77

3.

Depistare nematozi filiformi prin elutriere, cernere, migrare şi identificare morfobiometrică

Sol

78

4.

Depistare nematozi fitoparaziţi prin extracţie enzimatică şi identificare morfobiometrică

Plante

77

5.

Depistare nematozi filiformi prin examinare directă şi identificare morfobiometrică

Produse vegetale

62

ANALIZE DE BIOLOGIE MOLECULARĂ

1.

PCR MULTIPLEX

Plante, seminţe şi produse vegetale

306

2.

PCR UNIPLEX

Plante, seminţe şi produse vegetale

281

3.

IC RT-PCR

Plante şi produse vegetale

202

4.

RFLP

Plante şi produse vegetale

182

5.

PCR Revers Transcris

Plante şi produse vegetale

677

6.

PCR NESTED

Plante şi produse vegetale

291

7.

Real time PCR

Plante, seminţe şi produse vegetale

517

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFE

pentru efectuarea analizelor de laborator în vederea determinării fenomenelor de fitotoxicitate din probe de plante şi sol

 

Nr. crt.

Denumirea metodei/tehnicii de laborator

Tarif

(lei/analiză)

1.

Determinarea substanţelor active din plante prin tehnica GC/MS

370

2.

Determinarea substanţelor active din sol prin tehnica GC/MS

370

3.

Determinarea substanţelor active din plante prin tehnica LC/MS

425

4.

Determinarea substanţelor active din sol prin tehnica LC/MS

425

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Fitosanitare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.166/F din 7 august 2015 al Autorităţii Naţionale Fitosanitare,

având în vedere prevederile:

- art. 5 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare;

- art. 5 alin. (1) lit. g) şi art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare;

- art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 3 alin. (4) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului;

- art. 37 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 16 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013;

- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă organizarea şi funcţionarea Poliţiei Fitosanitare.

Art. 2. - Autoritatea Naţionala Fitosanitară organizează şi coordonează activitatea Poliţiei Fitosanitare.

Art. 3. - (1) Poliţia Fitosanitară este alcătuită din personalul specializat al Autorităţii Naţionale Fitosanitare, împuternicit să efectueze controale, să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni conform legislaţiei în vigoare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Personalul împuternicit din cadrul Laboratorului naţional fitosanitar şi Direcţiei fitosanitare, cu excepţia oficiilor fitosanitare judeţene, exercită atribuţii de Poliţie Fitosanitară pe întreg teritoriul României.

(3) Personalul din cadrul oficiilor fitosanitare judeţene exercită atribuţii de Poliţie Fitosanitară numai în judeţele, respectiv punctele de trecere a frontierei de stat, după caz, pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea.

Art. 4. - (1) Pentru contravenţiile constatate, personalul Poliţiei Fitosanitare, împuternicit conform art. 3 alin. (2) şi (3), aplică sancţiuni conform legislaţiei în vigoare şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Controlul persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi cu produse de protecţie a plantelor ori cu plante, produse vegetale şi alte obiecte conexe se face de către personalul împuternicit conform art. 3, în baza unei legitimaţii de poliţie fitosanitară emise de Autoritatea Naţională Fitosanitară.

Art. 6. - (1) Legitimaţiile prevăzute la art. 5 se achiziţionează de către Autoritatea Naţională Fitosanitară cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi se distribuie personalului împuternicit, conform prezentului ordin.

(2) Legitimaţia directorului general al Autorităţii Naţionale Fitosanitare este semnată de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi are o valabilitate de 5 ani.

(3) Legitimaţiile pentru director general adjunct, director şi personalul împuternicit din cadrul Laboratorului Naţional Fitosanitar, Direcţiei fitosanitare şi oficiilor fitosanitare judeţene sunt semnate de către directorul general al Autorităţii Naţionale Fitosanitare şi se vizează o dată la 2 ani.

Art. 7. - Autovehiculele din dotarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare destinate activităţii de poliţie fitosanitară vor avea aplicat vizibil pe parbriz un ecuson cu înscrisul „POLIŢIA FITOSANITARĂ”.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 38/2009 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Fitosanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din data de 26 februarie 2009.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 august 2015.

Nr. 1.898.

 

ANEXĂ

 

Personalul din cadrul Autorităţii Naţionale Fitosanitare împuternicit să efectueze controale, să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni

 

1. Director general

2. Director general adjunct

3. Director

4. Şef-serviciu

5. Şef-birou

6. Coordonatori ai oficiilor fitosanitare judeţene

7. Consilieri cu o vechime de minimum 3 ani în domeniul fitosanitar

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.