MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI Nr. 657/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI

 

P A R T E A I

 

Anul 183 (XXVII) - Nr. 657 LEGI, DECRETE, HOTĂRRI ŞI ALTE ACTE Luni, 31 august 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI

 

678. - Hotărre privind nchiderea programelor operaţionale finanţate n perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit

 

692. - Hotărre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romniei şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Dubai la 4 mai 2015

 

Acord ntre Guvernul Romniei şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice

 

694. - Hotărre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru nlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de secetă şi pentru asigurarea debitelor ecologice pe principalele canale, japşe şi grle pescăreşti din Delta Dunării

 

703. - Hotărre pentru aprobarea Normelor metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

890. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Centrului Naţional de Cartografie

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

2.034. - Decizie privind nchiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, revocarea administratorului special, stabilirea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii de faliment şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare - Reasigurare ASTRA - S.A.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMNIA

 

6. - Decizie privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia n cadrul colegiilor teritoriale

 

HOTĂRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI

 

GUVERNUL ROMNIEI

 

HOTĂRRE

privind nchiderea programelor operaţionale finanţate n perioada 2007--2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit

 

Avnd n vedere prevederile:

Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare,

Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului(CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare,

Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1,783/1999, cu modificările şi completările ulterioare,

Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999, cu modificările şi completările ulterioare,

Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de coeziune şi de abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.164/94,

Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, Regulamentului (CE) nr. 498/2007 ai Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, cu modificările ulterioare, Deciziei Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013)1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la ncheierea programelor operaţionale adoptate pentru a beneficia de asistenţă din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european şi a Fondului de coeziune (2007-2013), n temeiul art. 108 din Constituţia Romniei, republicată,

 

Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

Art. 1. - (1) Obiectul prezentei hotărri l constituie stabilirea cadrului legal naţional privind principalele activităţi şi termene care trebuie respectate de către toate structurile implicate n nchiderea programelor operaţionale finanţate n perioada 2007-2013 din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit.

(2) Prevederile prezentei hotărri se aplică şi Programului de cooperare transfrontalieră Romnia-Bulgaria 2007-2013, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională n cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană.

(3) Termenii Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, denumite n continuare fonduri, program, axă prioritară, autoritate de management, autoritate de certificare, organism intermediar, beneficiar, operaţiune, proiect major, proiect generator de venituri, instrumente de inginerie financiară, ajutor de stat au nţelesul prevăzut n regulamentele Uniunii Europene aplicabile.

(4) Potrivit orientărilor Comisiei referitoare la nchiderea programelor operaţionale aprobate prin Decizia C (2015) 2771 final din 30 aprilie 2015, pentru aplicarea prezentei hotărri, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) data finală de eligibilitate a cheltuielilor achitate de beneficiari - 31 decembrie 2015 - se referă la data pnă la care cheltuielile efectiv plătite de beneficiari pentru punerea n aplicare a operaţiunilor finanţate din fonduri, realizate cu aplicarea prevederilor legale naţionale şi europene n vigoare, sunt eligibile şi pot fi rambursate de Comisie; excepţie fac cheltuielile efectuate n cadrul instrumentelor de inginerie financiară, pentru care se aplică reguli specifice de eligibilitate;

b) proiecte fazate - se referă la proiecte majore sau proiecte cu un buget total de cel puţin 5 milioane euro, care au două faze identificabile n mod clar din punct de vedere fizic şi financiar, care pot fi eşalonate pentru a fi implementate pe două perioade de programare consecutive, 2007-2013 şi 2014-2020, cu condiţia ca cea de-a două fază a proiectului să fie eligibilă pentru finanţare din fonduri n perioada 2014-2020; fazarea proiectelor majore implică modificarea deciziilor Comisiei prin care au fost aprobate acele proiecte;

c) proiecte nefuncţionale - proiecte care pnă la data de 1 noiembrie 2016 nu sunt finalizate şi n uz; pot fi considerate eligibile, n mod excepţional, pe baza unei justificări temeinice, dacă bugetul total al unui proiect este de cel puţin 5 milioane euro, iar contribuţia fondurilor pentru aceste proiecte nu este mai mare de 10% din alocarea totală pentru programul n cadrul căruia au fost finanţate;

d) operaţiuni care fac obiectul unei proceduri judiciare/unui recurs administrativ cu efect suspensiv - sume suspendate de la procedura de declarare/certificare, n baza prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale, pentru care au fost formulate suspiciuni de fraudă şi/sau care se află n investigare la Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European de Luptă Antifraudă/Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi cele pentru care s-a pus n mişcare acţiunea penală, pnă la emiterea unei hotărri judecătoreşti definitive;

e) debite nerecuperabile - debite constituite n conformitate cu prevederile legislaţiei n vigoare, care nu se mai pot recupera deşi statul membru a ntreprins toate măsurile necesare pentru recuperare;

f) declaraţia de nchidere - documentul elaborat de Autoritatea de audit prin care se evaluează corectitudinea aplicaţiei de plată a soldului final, precum şi legalitatea şi regularitatea tranzacţiilor cuprinse n declaraţia finală de cheltuieli;

g) documentele de nchidere - pachetul de documente ce trebuie transmise Comisiei pnă la 31 martie 2017 pentru fiecare program operaţional, care conţine:

I. aplicaţia de plată soldului final şi o declaraţie de cheltuieli, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile;

II. raportul final de implementare a programului operaţional, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile;

III. declaraţia de nchidere nsoţită de raportul final de control al Autorităţii de audit.

Art. 2. - Autorităţile de management (AM) au obligaţia realizării n principal a următoarelor activităţi şi respectării următoarelor termene:

a) 30 septembrie 2015: cereri de modificare a deciziilor Comisiei

1. depunerea la Comisia Europeană a cererii de modificare a unei decizii pentru un program operaţional, inclusiv modificarea planului de finanţare pentru transferul de fonduri ntre priorităţile aceluiaşi program n cadrul aceluiaşi obiectiv şi al componentelor obiectivului şi n cadrul aceluiaşi fond. Nu implică un transfer ntre fondurile structurale;

2. depunerea la Comisia Europeană a cererii de modificare a unei decizii pentru un proiect major, inclusiv pentru proiectele majore care urmează a fi eşalonate;

b) ianuarie-16 mai 2016: verificări cereri de rambursare

1. urmărirea respectării de către beneficiari a termenelor contractuale/legale pentru depunerea cererilor de rambursare pentru cheltuielile plătite de aceştia pnă la 31 decembrie 2015;

2. analiza cererilor de rambursare primite de la beneficiari, aferente cheltuielilor plătite pnă la sfrşitul anului 2015;

3. realizarea verificărilor de management, conform regulamentelor europene aplicabile;

c) 16 mai 2016: declaraţia de cheltuieli pentru ultima aplicaţie de plată intermediară

- transmiterea la Autoritatea de certificare şi plată (.ACP) a declaraţiei de cheltuieli pentru ultima aplicaţie de plată intermediară;

d) 30 iunie 2016: raportări instrumente de inginerie financiară

- transmiterea la Comisie, după caz, a datelor privind instrumentele de inginerie financiară, conform regulamentelor europene aplicabile;

e) mai-august 2016: analize şi verificări de management pentru declaraţia finală de cheltuieli

1. realizarea verificărilor de management, n conformitate cu regulamentele europene aplicabile, pentru cheltuielile solicitate de beneficiari neincluse, n mod excepţional, n declaraţia de cheltuieli pentru ultima aplicaţie de plată intermediară;

2. asigurarea că declaraţia finală de cheltuieli aferentă programului a fost şi poate fi reconciliată cu nregistrările din sistemul contabil aferent programului, respectiv cu cele din Sistemul unic de management al informaţiei/Sistemul de management al informaţiei pentru programele de cooperare teritorială europeană/Sistemul informaţional de monitorizare a Programului operaţional pentru pescuit;

3. asigurarea că există o pistă de audit adecvată pnă la nivelul beneficiarului final, pentru fondurile Uniunii Europene şi pentru fondurile naţionale aferente acestora;

4. reflectarea n declaraţia finală de cheltuieli pentru program a sumei aferente contribuţiei publice plătite efectiv beneficiarilor, n conformitate cu reglementările europene aplicabile;

5. asigurarea ntrunirii condiţiilor stabilite n regulamentele europene aplicabile cu privire la avansurile plătite beneficiarilor, n ceea ce priveşte ajutoarele de stat, potrivit prevederilor art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi n contul instrumentelor de inginerie financiară;

6. finalizarea investigaţiilor, prin emiterea titlurilor de creanţă şi luarea măsurilor de recuperare a debitelor, după caz, pentru toate suspiciunile de neregulă rezultate din verificările de management, verificările efectuate de ACP, auditurile de sistem

şi de operaţiuni ale Autorităţii de audit, auditurile efectuate de către alte organisme naţionale şi auditurile Comisiei şi Curţii Europene de Conturi;

7. stabilirea sumelor care reprezintă dobnda bonificată pentru prefinanţare şi care a fost alocată n cadrul programelor, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile;

8. calcularea deducerilor noi/suplimentare de venituri nete aferente proiectelor generatoare de venituri şi reflectarea corespunzătoare a acestora n declaraţia finală de cheltuieli;

9. verificarea stadiului implementării proiectelor din lista proiectelor nefinalizate n perioada de eligibilitate, a căror finalizare trebuia asigurată de beneficiari din resurse proprii;

10. asigurarea că toate proiectele incluse n declaraţia finală de cheltuieli sunt funcţionale sau vor fi incluse n lista proiectelor nefuncţionale, ataşată declaraţiei;

11. stabilirea listei proiectelor nefuncţionale;

12. stabilirea listei cu proiecte nemajore fazate;

13. stabilirea listei proiectelor majore şi a informaţiilor care vor fi incluse n anexa I a raportului final de implementare;

14. analiza operaţiunilor care fac obiectul unei proceduri judiciare/unui recurs administrativ cu efect suspensiv şi stabilirea listei cu aceste operaţiuni, n funcţie de decizia de retragere integrală sau parţială din program, de nlocuire cu altă operaţiune eligibilă ori de menţinere n program;

15. luarea deciziei cu privire la solicitarea suportării de la bugetul general al Uniunii Europene a sumelor declarate conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile drept Sume care nu pot fi recuperate;

16. elaborarea raportului cu privire la utilizarea sumelor suplimentare (top-up) acordate Romniei conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile şi detalierea măsurilor complementare adoptate pentru a asigura că aceste sume au fost orientate n special către proiectele care promovează competitivitatea, creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă;

f) 1 septembrie 2016: transmiterea la ACP a declaraţiei finale de cheltuieli pentru program;

g) august-octombrie 2016: elaborarea raportului final de implementare

- elaborarea raportului final de implementare, consultarea ACP şi a Ministerului Fondurilor Europene şi corelarea informaţiilor financiare cu cele incluse n declaraţia finală de cheltuieli;

h) 1 noiembrie 2016: transmiterea raportului final de implementare la Autoritatea de audit, mai puţin informaţiile privind instrumentele de inginerie financiară, pentru care termenul de transmitere la Autoritatea de audit este 31 ianuarie 2017;

i) 31 decembrie 2016: decizii ale statului membru

1. supunerea spre aprobarea Guvernului a listei proiectelor nefuncţionale şi a angajamentului de finalizare a lor n termen de 2 ani de la depunerea documentelor de nchidere; instituirea unui mecanism de monitorizare a stadiului proiectelor nefuncţionale;

2. supunerea spre aprobarea Guvernului a sumelor declarate conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile drept Sume care nu pot fi recuperate, dacă nu se solicită suportarea acestora de la bugetul general al Uniunii Europene;

3. supunerea spre aprobarea Guvernului a angajamentelor juridice şi financiare pentru finalizarea proiectelor fazate. n cazul Programului de cooperare teritorială europeană Romnia-Bulgaria se vor avea n vedere şi prevederile regulamentelor aplicabile referitoare la aprobarea Comitetului comun de monitorizare;

j) 15 ianuarie 2017: transmiterea la ACP a declaraţiei anuale privind sumele retrase, recuperate, n curs de recuperare şi care nu mai pot fi recuperate;

k) februarie 2017: aprobarea raportului final de implementare

1. definitivarea raportului final de implementare, pe baza constatărilor/recomandărilor preliminare de audit ale Autorităţii de audit şi a comentariilor rezultate din consultarea tuturor părţilor interesate, respectiv Ministerul Fondurilor Europene, ACP, membrii CM;

2. aprobarea de către Comitetul de monitorizare a programului a raportului final de implementare, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile;

l) 31 martie 2017: transmiterea la Comisie, prin sistemul electronic de schimb de date, denumit n continuare SFC 2007, a raportului final de implementare;

m) aprilie 2017-31 martie 2019: raportarea privind proiectele nefuncţionale

- raportarea semestrială către Comisie cu privire la aspectul operaţional al proiectelor finalizate şi la măsurile luate pentru finalizarea proiectelor din listă;

n) aprilie 2017 - notificarea nchiderii programului: raportarea privind proiectele suspendate

- informarea permanentă a Comisiei cu privire la rezultatul procedurilor judiciare/administrative privind proiectele suspendate.

Art. 3. - ACP are obligaţia realizării, n principal, a următoarelor activităţi şi respectării următoarelor termene:

a) 30 iunie 2016: ultima aplicaţie de plată intermediară

- transmiterea la Comisie şi la Autoritatea de audit a ultimei aplicaţii de plată intermediară;

b) 1 septembrie-31 octombrie 2016; verificări pentru ntocmirea declaraţiei finale de cheltuieli şi a aplicaţiei de plată a soldului final

1. asigurarea că există suficiente informaţii de la AM-uri pentru certificarea eligibilităţii, legalităţii şi regularităţii sumelor declarate;

2. asigurarea că sumele recuperate pnă la data de 31 august 2016 sunt luate n considerare n declaraţia finală de cheltuieli;

3. solicitarea de informaţii suplimentare şi efectuarea de verificări proprii, dacă este necesar;

4. deducerea din cheltuielile declarate Comisiei a veniturilor nete calculate pentru proiectele generatoare de venituri, n baza informaţiilor primite de la AM;

5. elaborarea anexei la declaraţia de cheltuieli referitoare la instrumentele de inginerie financiară şi ajutoarele de stat, n baza informaţiilor primite de la AM;

6. asigurarea că informaţiile financiare cuprinse n declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final sunt aliniate cu cele din SFC 2007;

c) 1 noiembrie 2016: declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final;

- transmiterea la Autoritatea de audit a declaraţiei finale de cheltuieli şi a aplicaţiei de plată a soldului final;

d) ianuarie-martie 2017: declaraţia anuală privind sumele retrase şi recuperate

1. 31 ianuarie - transmiterea la Autoritatea de audit a declaraţiei anuale privind sumele retrase, recuperate, n curs de recuperare şi care nu mai pot fi recuperate, cu luarea n considerare informaţiilor din evidenţele ACP pnă la data de 31 decembrie 2016;

2. 15 martie - transmiterea prin SFC 2007 a declaraţiei anuale privind sumele retrase, recuperate, n curs de recuperare şi care nu mai pot fi recuperate, revizuită, după caz, ca urmare constatărilor/recomandărilor de audit ale Autorităţii de audit;

3. transmiterea la Autoritatea de audit a declaraţiei finale de cheltuieli şi a aplicaţiei de plată a soldului final, revizuite ca urmare a constatărilor/recomandărilor finale de audit ale Autorităţii de audit, h termen de două săptămni de la primirea acestora;

e) 31 martie 2017: transmiterea la Comisie, prin SFC 2007, a aplicaţiei de plată a soldului final şi a declaraţiei finale de cheltuieli

Art. 4. - (1) Autoritatea de audit efectuează auditul de nchidere, elaborează Raportul final de control şi Declaraţia de nchidere a programului n conformitate cu prevederile regulamentelor europene aplicabile.

(2) Corelativ termenelor asumate de AM şi de ACP, n acord cu recomandările Comisiei din orientările referitoare la nchiderea programelor operaţionale, Autoritatea de audit va realiza activităţile necesare elaborării documentelor pentru care este responsabilă din pachetul de nchidere, cu luarea n considerare şi a următoarelor termene:

a) noiembrie 2016-martie 2017: verificarea documentelor din pachetul de nchidere

1. solicitarea de completări şi clarificări AM şi ACP;

2. comunicarea către ACP a eventualelor corecţii/observaţii care vor fi avute n vedere la transmiterea prin SFC a declaraţiei anuale privind sumele retrase, recuperate, n curs de recuperare;

3. comunicarea către ACP a rezultatelor finale ale misiunilor de audit aferente documentelor de nchidere;

b) 31 martie 2017: transmiterea la Comisie, prin SFC 2007, a raportului final de control şi a declaraţiei de nchidere pentru fiecare program operaţional

Art. 5. - (1) n termen de 30 de zile de la data intrării n vigoare a prezentei hotărri, Ministerul Fondurilor Europene va aproba, prin ordin al conducătorului instituţiei, nfiinţarea unui grup de lucru interinstituţional, format din organele de conducere ale structurilor/instituţiilor implicate n procesul de nchidere a programelor operaţionale prevăzute la art. 1, autorităţi de management, organisme intermediare, ACP şi Autoritatea de audit, care va analiza periodic stadiul realizării calendarului de nchidere şi va propune măsuri corective n scopul evitării blocajelor şi al recuperării eventualelor ntrzieri.

(2) Ministerul Fondurilor Europene va informa periodic Guvernul cu privire la stadiul ndeplinirii activităţilor şi respectării termenelor prevăzute n prezenta hotărre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 678.

 

GUVERNUL ROMNIEI

 

HOTĂRRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romniei şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Dubai la 4 mai 2015

 

n temeiul art. 108 din Constituţia Romniei, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul Romniei şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Dubai la 4 mai 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 692.

 

ACORD

ntre Guvernul Romniei şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice

 

Guvernul Romniei şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite, denumite n continuare părţi, n dorinţa de a promova n continuare relaţiile bilaterale şi de cooperare dintre cele două state,

exprimndu-şi dorinţa de a excepta pe titularii paşapoartelor diplomatice, cetăţeni ai celor două state, de la cerinţa obligativităţii vizei,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL I

 

Titularii paşapoartelor diplomatice sunt exceptaţi de la cerinţa obligativităţii vizei de către ambele părţi.

 

ARTICOLUL II

 

1. Părţile vor permite cetăţenilor statului fiecăreia dintre părţi, titulari de paşapoarte diplomatice, să intre, să părăsească şi să tranziteze prin respectivele lor teritorii, fără vize şi fără perceperea vreunei taxe.

2. Cetăţenii statului fiecăreia dintre părţi, titulari de paşapoarte diplomatice, pot să intre, să tranziteze şi să stea, fără viză, pe teritoriul statului celeilalte părţi pentru o perioadă de pnă la 90 de zile n oricare 180 de zile.

3. De la data punerii n aplicare n totalitate a acquis-ului Schengen de către Romnia, perioada de şedere menţionată pe teritoriul Romniei a cetăţenilor Emiratelor Arabe Unite, titulari de paşapoarte diplomatice, va fi determinată de la data intrării fie pe teritoriul Romniei, fie pe teritoriul oricărui altui stat care aplică Convenţia din 19 iunie 1990 de implementare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune.

 

ARTICOLUL III

 

Cnd oricare dintre cele două părţi vor desemna proprii cetăţeni ca membri ai personalului diplomatic şi consular al misiunilor diplomatice acreditate pe teritoriul statului celeilalte părţi, aceştia vor trebui să obţină, n prealabil, viza de intrare pe teritoriul celeilalte părţi.

 

ARTICOLUL IV

 

1. Părţile vor face schimb de specimene ale paşapoartelor lor diplomatice, pe canale diplomatice, n cel mult 30 (treizeci) de zile de la semnarea prezentului acord.

2. n cazul introducerii unor noi tipuri de paşapoarte diplomatice ori n cazul nlocuirii celor existente, părţile vor face schimb de astfel de specimene, pe canale diplomatice, cu 30 de zile nainte de introducerea acestora n circulaţie.

3. Părţile se vor informa, n mod corespunzător, reciproc despre orice modificare a legilor şi reglementărilor lor naţionale privind eliberarea paşapoartelor diplomatice.

 

ARTICOLUL V

 

Cetăţenilor statului fiecăreia dintre părţi, titulari de paşapoarte diplomatice, nu li se va permite să muncească sau

Să se angajeze n activităţi lucrative sau să studieze pe teritoriul statului celeilalte părţi, dect cu respectarea legilor şi reglementărilor interne aplicabile n domeniile respective.

 

ARTICOLUL VI

 

Cetăţenii statului fiecărei părţi, titulari de paşapoarte diplomatice, pot intra pe teritoriul statului celeilalte părţi numai prin punctele de frontieră deschise traficului internaţional de călători.

 

ARTICOLUL VII

 

Cetăţenii statului fiecărei părţi, titulari de paşapoarte diplomatice, vor respecta legile şi reglementările n vigoare pe teritoriul celeilalte părţi pe ntreaga durată a şederii acestora.

 

ARTICOLUL VIII

 

1. Părţile şi rezervă dreptul de a nu permite intrarea/şederea pe teritoriile lor cetăţenilor oricăreia dintre părţi, titulari de paşapoarte diplomatice, n conformitate cu reglementările lor interne.

2. n caz de pierdere/distrugere a paşapoartelor diplomatice ale titularilor pe teritoriul oricăreia dintre părţi, aceştia vor informa autorităţile competente de pe teritoriul părţii n cauză pentru efectuarea demersurilor corespunzătoare. Respectiva misiune diplomatică/respectivul oficiu consular acreditată/acreditat pe teritoriul părţii n cauză va elibera un nou paşaport sau document de călătorie propriilor cetăţeni şi va informa autorităţile competente ale statului gazdă.

 

ARTICOLUL IX

 

Părţile şi exprimă dorinţa de a garanta cel mai nalt nivel de securitate a paşapoartelor şi documentelor de călătorie mpotriva falsificării. Părţile vor asigura concordanţa cu standardele minime de securitate recomandate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) pentru documentele de călătorie care pot fi citite automat.

 

ARTICOLUL X

 

Prezentul acord nu afectează drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţi care rezultă din tratatele internaţionale la care acestea sunt părţi.

 

ARTICOLUL XI

 

Orice diferend ntre cele două părţi privind interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord vor ti soluţionate ntre ele, pe canale diplomatice, prin consultări sau negocieri ntre părţile.

 

ARTICOLUL XII

 

Prezentul acord poate fi modificat cu acordul părţilor. Modificările vor intra n vigoare n conformitate cu prevederile articolului XIV paragraful 2 al prezentului acord.

 

ARTICOLUL XIII

 

Fiecare parte poate suspenda temporar aplicarea prezentului acord fie n totalitate, fie n parte, pentru motive de securitate naţională, ordine sau sănătate publică. Suspendarea, precum şi reluarea aplicării prezentului acord vor fi notificată celeilalte părţi pe canale diplomatice, nu mai trziu de 48 de ore nainte de nceperea/ncetarea suspendării.

 

ARTICOLUL XIV

 

1. Articolul IV paragraful 1 al prezentului acord se va aplica provizoriu de la data semnării prezentului acord.

2. Prezentul acord intră n vigoare la 30 (treizeci) de zile de la data primirii ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc cu privire la ndeplinirea procedurilor prevăzute de legislaţiile lor naţionale pentru intrarea n vigoare a prezentului acord. Prezentul acord se ncheie pe durată nedeterminată, cu excepţia situaţiei n care oricare dintre părţi notifică, n scris, cealaltă parte, pe canale diplomatice, despre intenţia de a denunţa prezentul acord. ncetarea aplicării acordului va produce efecte după 30 (treizeci) de zile de la primirea unei notificări oficiale despre ncetarea aplicării.

 

Semnat la Dubai la 4 mai 2015, n două exemplare originale, fiecare n limbile romnă, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. n cazul unor divergenţe de interpretare, va prevala textul n limba engleză.

 

Pentru Guvernul Romniei

Sorin Mihai Cmpeanu,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice

Pentru Guvernul Emiratelor Arabe Unite

Anwar Mohammed Gargash,

ministrul de stat pentru afaceri externe

 

GUVERNUL ROMNIEI

 

HOTĂRRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru nlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de secetă şi pentru asigurarea debitelor ecologice pe principalele canale, japşe şi grle pescăreşti din Delta Dunării

 

n temeiul art. 108 din Constituţia Romniei, republicată, al art. 30 alin. (4) şi (5) şi al art. 43 alin. (3)-(5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut n bugetul de stat pe anul 2015, cu suma de 2.405 mii lei la capitolul 74.01 Protecţia mediului, titlul 71 Active nefinanciare, articolul 71.01 Active fixe.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea n regim de urgenţă a lucrărilor pentru nlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de secetă şi pentru asigurarea debitelor ecologice pe principalele canale, japşe şi grle pescăreşti din Delta Dunării, la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului, prevăzute n anexa care face parte integrantă din prezenta hotărre.

Art. 2. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 2.405 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut n bugetul de stat pe anul 2015.

Art. 3. - Elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi execuţia lucrărilor se contractează de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, instituţie publică aflată n subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 332/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţii de forţă majoră.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare n structura bugetului de stat şi n volumul şi structura bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pe anul 2015.

Art. 5. - Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, n conformitate cu dispoziţiile legale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 694.

 

ANEXĂ

 

LI STA

lucrărilor şi cheltuielilor necesare pentru nlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de secetă şi pentru asigurarea debitelor ecologice pe principalele canale, japşe şi grle pescăreşti din Delta Dunării

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului/judeţul

Rul/Amplasament

Lucrări propuse

Valoarea totală (mii lei)

1

Lucrări de decolmatare a canalelor, japşelor şi grlelor n scopul asigurării accesului la comunităţile locale din Delta Dunării, judeţul Tulcea

n Delta Dunării, districtele: Crişan, Jurilovca, Sulina, Caraorman

Lucrări de decolmatare

L = 8.200 m,V = 42.120 mc

560

2

Lucrări de decolmatare a canalelor, japşelor şi grlelor care alimentează complexele acvatice din Delta Dunării, judeţul Tulcea

n Delta Dunării, districtele: Crişan, Maliuc, Uzlina- Sf. Gheorghe, Tulcea, Jurilovca, Caraorman

Lucrări de decolmatare

L = 25.170 m, V = 141.895 mc

1.845

 

TOTAL:

 

 

2.405

 

GUVERNUL ROMNIEI

 

HOTĂRRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

 

n temeiul art. 108 din Constituţia Romniei, republicată, şi al art. II din Legea nr. 334/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013,

 

Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, prevăzute n anexa care face parte integrantă din prezenta hotărre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 26 august 2015

Nr. 703.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

 

Art. 1. - Direcţia generală programe infrastructură mare, denumită n continuare DG PIM, şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită n continuare ANAF, au obligaţia recuperării de la beneficiarii POS Mediu a sumelor aferente corecţiilor financiare suportate de la bugetul de stat, n situaţia prevăzută de art. 2 alin. (4) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013.

Art. 2. - Recuperarea sumelor prevăzute la art. 1 se realizează prin:

a) ncasarea sumelor de la beneficiari:

b) compensare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) executare silită, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Pentru recuperarea sumelor prevăzute la art. 1, DG PIM transmite, n termen de 30 de zile de la rămnerea definitivă a hotărrilor judecătoreşti de menţinere a corecţiilor financiare n sarcina beneficiarilor, procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare/nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare şi procesul-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobnzii datorate, mpreună cu dovada comunicării acestora, nsoţite de hotărrea judecătorească definitivă de menţinere a corecţiilor financiare n sarcina beneficiarilor/certificat de grefă/orice alt document din care rezultă soluţia definitivă a instanţei, organelor fiscale competente, care:

a) realizează procedura de recuperare a sumelor prin ncasare de la beneficiari;

b) efectuează procedura de executare silită, precum şi procedura de compensare pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit din fondurile europene şi/sau din fondurile publice naţionale aferente acestora, n conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) n vederea ncasării de la debitor a dobnzii datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite, DG PIM calculează cuantumul acesteia şi emite un proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobnzii datorate, care urmează regimul juridic al titlurilor de creanţă reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute n obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului.

(2) Modelul procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobnzii datorate este prevăzut n anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(3) Procesul-verbal prevăzut la alin. (2) se comunică debitorului potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Rata dobnzii datorate este rata dobnzii de referinţă a Băncii Naţionale a Romniei n vigoare la data ntocmirii procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobnzii datorate.

(5) Sumele reprezentnd dobnzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute n titlul de creanţă se fac venit la acelaşi buget n care se virează şi creanţa bugetară rezultată din nereguli.

 

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

Aprob

.

(numele şi semnătura conducătorului autorităţii emitente)

(ştampila autorităţii emitente)

 

PROCES-VERBAL

de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobnzii datorate

 

ncheiat la data de , privind proiectul , denumire , codul SMIS/MIS etc.

 

1. Denumirea şi datele de identificare ale autorităţii cu competenţe n gestionarea fondurilor europene/structurii de control

...

(denumirea autorităţii cu competenţe n gestionarea fondurilor europene/structurii de control)

 

Persoana/Persoanele:

- domnul/doamna avnd funcţia de ;

- domnul/doamna avnd funcţia de ,

din cadrul ..,

n baza prevederilor Procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. . / , emis de (numele şi semnătura conducătorului autorităţii emitente/forului superior)

a/au procedat la calculul dobnzilor datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă menţionat mai sus /

 

2. Baza legală a verificării:

a) prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute n obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b) contractul/decizia/acordul/ordinul de finanţare.

 

3. Denumirea şi datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate:

a) denumirea/numele şi prenumele

b) sediul/domiciliul ..

c) codul unic de nregistrare/codul numeric personal

d) domiciliul fiscal

e) reprezentatul legal ...

 

4. Modul de calcul al dobnzii datorate:

a) valoarea debitului stabilit prin Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. . /data lei ;

b) data la care titlul de creanţă a devenit executoriu conform prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare ...

c) data/datele cnd a fost recuperat integral debitul stabilit prin Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. . /data ;

d) numărul de zile dintre data la care titlul de creanţă a devenit executoriu şi data/datele la care a fost ncasat;

e) procentul de dobndă utilizat conform prevederilor art. 42 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare ;

f) valoarea creanţei bugetare rezultate din calculul dobnzii datorate

 

5. Debitor:

a) denumirea/numele şi prenumele

b) sediul/domiciliul ..

c) codul unic de nregistrare/codul numeric personal

d) domiciliul fiscal

e) reprezentatul legal ...

 

6. Cuantumul dobnzii datorate

Debitorul ..., datorează autorităţii cu competenţe n gestionarea fondurilor europene o dobndă n valoare de lei, după cum urmează:

a) bugetul UE lei;

b) buget aferent fondurilor publice naţionale aferente fondurilor europene lei.

 

7. Termen de plată

n conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, scadenţa creanţei bugetare stabilite prin prezentul titlu de creanţă este la 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creanţă.

 

8. Cont bancar de recuperare

Contul bancar al autorităţii cu competenţe n gestionarea fondurilor europene n care urmează să se recupereze debitul este cod .. deschis la . cod fiscal .

n conformitate cu prevederile art. 42 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobnzii datorate constituie titlu de creanţă.

n temeiul art. 43 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobnzii datorate constituie titlu executoriu, n caz de neplată n termenul prevăzut la pct. 7 din prezentul proces-verbal.

mpotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creanţă se poate formula contestaţie, care se depune, sub sancţiunea decăderii, n termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă.

Prezentul proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobnzii datorate a fost ntocmit n ... (...) exemplare originale.

Semnături:

- domnul/doamna , semnătura

- domnul/doamna , semnătura

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Centrului Naţional de Cartografie

 

Avnd n vedere:

- dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- dispoziţiile art. 3 alin. (3) şi art. 16 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărrea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,n temeiul art. 3 alin. (12) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărrea Guvernului nr. 1.288/2012t cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, prevăzut n anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă organigrama oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, prevăzută n anexa nr. 2 după cum urmează:

a) organigrama oficiilor teritoriale Bihor, Bucureşti, Cluj, Constanţa, laşi, Ilfov, Hunedoara, Prahova şi Timiş, prevăzută n anexa nr. 2a;

b) organigrama oficiilor teritoriale Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Călăraşi, Covasna, Dmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Galaţi, Harghita, Ialomiţa, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vlcea şi Vrancea, prevăzută n anexa nr. 2b.

Art. 3. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Cartografie, prevăzut n anexa nr. 3

Art. 4. - Se aprobă organigrama Centrului Naţional de Cartografie, prevăzută n anexa nr. 4.

Art. 5. - Pentru organizarea activităţii oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite n continuare oficii teritoriale, şi a Centrului Naţional de Cartografie, denumit n continuare CNC, se au n vedere următoarele documente ale structurii instituţiei:

a) organigrama - reprezentarea grafică a structurii organizatorice a oficiilor teritoriale şi a CNC care redă compartimentele funcţionale, nivelurile ierarhice şi relaţiile organizaţionale;

b) regulamentul de organizare şi funcţionare - care prezintă atribuţiile conducerii instituţiei şi ale compartimentelor funcţionale.

Art. 6. - La data intrării n vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 208/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Cartografie, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 210 şi 210 bis din 25 martie 2014, şi Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 81/2014 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a Centrului Naţional de Cartografie, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 84 din 3 februarie 2014.

Art. 7. - Anexele nr. 1,2, 2a, 2b, 3 şi 4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin intră n vigoare la data publicării n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

Director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 28 august 2015.

Nr. 890.

 

*) Anexele nr. 1, 2, 2a, 2b, 3 şi 4 se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 657 bis, oara se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome Monitorul Oficial, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind nchiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, revocarea administratorului special, stabilirea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii de faliment şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA-S.A.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul n Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, identificată cu CIF 31588130 şi contul bancar R083TREZ7005025XXX007370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin domnul Mişu Negriţoiu, n calitate de preşedinte, n conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind nfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

avnd n vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

conform art. 5 lit. I), art. 8 alin. (2) lit. a) şi art. 14 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

avnd n vedere dispoziţiile Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară n activitatea de asigurări, republicată, prevederile Deciziei A.S.F. nr. 42/18.02,2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA - SA, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 120 din 18 februarie 2014, astfel cum a fost completată prin Decizia A.S.F. nr. 999/26.05.2015 privind completarea art. 4 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 42/2014, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 374 din 28 mai 2015, şi ale Deciziei nr. 43/18.02.2014 privind desemnarea KPMG ADVISORY - S.R.L., cod unic de nregistrare nr. 13204347, J40/6657/2000, şoş. Bucureşti-Ploieşti nr. 69-71, Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin Şerban Cristian Toader, identificat cu Ci, seria RR, nr. 687411, eliberată de S.P.C.L.E.P., sectorul 4, la data de 22.06.2010, n calitate de administrator special la Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A.,

n baza Hotărrii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, adoptată n şedinţa din data de 26.08.2015, conform art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, cu modificările şi completările ulterioare, n cadrul căreia a fost analizată Nota nr. SA-DSC/6454/25.08.2015 a Direcţiei de supraveghere şi control - S.A.R. din cadrul A.S. F. privind stadiul de implementare şi ndeplinire a planului de măsuri de redresare financiară de către administratorul special al Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA-SA., s-au dispus nchiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, revocarea administratorului special desemnat, constatarea stării de insolvenţă, solicitarea intrării n procedura de faliment şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA- S.A., cu sediul n municipiul Bucureşti, str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, sectorul 3, J40/305/1991, cod unic de nregistrare R 330904, nmatriculată n registrul asigurătorilor cu nr. RA-005 din data de 10 aprilie 2003, avndu-se n vedere următoarele motive de fapt şi de drept:

Prin Decizia A.S.F. nr. 42 din 18 februarie 2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară a dispus deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A., ca urmare:

- a nerespectării prevederilor art. 3 alin. (4) şi (5) din Normele privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse n aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003, cu modificările şi completările ulterioare, n sensul că la data de 31 decembrie 2013 societatea nu a constituit şi nu a menţinut rezerva de daune conform legii;

- a diminuării coeficientului de lichiditate aferent activităţii de asigurări generale la data de 31 decembrie 2013, sub limita prevăzută la art. 6 din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, puse n aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- a nendeplinirii măsurilor stabilite n sarcina societăţii prin Decizia C.S.A. nr. 217 din 26 aprilie 2013;

- a influenţării nivelului marjei de solvabilitate aferente activităţii de asigurări generale, ca urmare a ncălcării dispoziţiilor legale şi a Deciziei C.S.A. nr. 217/26.04.2013, n sensul că valoarea marjei de solvabilitate disponibile scade sub valoarea marjei de solvabilitate minime.

De asemenea, prin decizia de deschidere a procedurii de redresare financiară prin administrare specială, KPMG ADVISORY - S.R.L., cu sediul n municipiul Bucureşti, sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 69-71, sectorul 1, avnd cod unic de nregistrare nr. 13204347, J40/6657/2000, a fost desemnat n calitate de administrator special,

Principalele măsuri de redresare financiară n vederea restabilirii situaţiei financiare a asigurătorului, puse n aplicare de administratorul special desemnat, şi măsuri cu caracter prudenţial au fost următoarele:

1. iniţierea n regim de urgenţă a procedurilor legale de majorare a capitalului social pnă la un nivel care să permită societăţii respectarea cerinţelor de solvabilitate şi lichiditate;

2. monitorizarea strictă a fluxurilor de numerar;

3. efectuarea de investiţii n valori mobiliare şi imobiliare constnd numai n plasamente n depozite bancare şi titluri de stat/certificate de trezorerie;

4. nstrăinarea bunurilor şi/sau activelor societăţii de asigurare, numai cu aprobarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară;

5. recuperarea mprumuturilor acordate n cadrul grupului şi interzicerea acordării de noi mprumuturi;

6. inventarierea şi evaluarea, conform normelor n vigoare, a creanţelor nregistrate n evidenţele societăţii şi anularea creanţelor din asigurare aferente contractelor ieşite din perioada de valabilitate, cu nregistrarea rezultatelor n contabilitatea societăţii;

7. nchiderea n condiţii amiabile a litigiilor aferente unor poliţe cu impact semnificativ asupra situaţiei financiare a asigurătorului;

8. reanalizarea politicii de reasigurare.

Din informaţiile cuprinse n rapoartele lunare, precum şi din raportul administratorului special privind efectele rezultatului măsurii de majorare a capitalului asupra şanselor de redresare a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A. şi din raportul privind cauzele şi principalele situaţii care au condus la deteriorarea lichidităţii şi solvabilităţii societăţii pnă la declanşarea procedurii de redresare financiară, comunicate A.S.F. cu Adresa K.P.M.G. Advisory - S.R.L. nr. 3.253/25.08.2015, au rezultat următoarele:

- la nceperea procedurii de redresare financiară, valoarea datoriilor exigibile aferente daunelor aprobate la plată era de 77 milioane lei (17 martie 2014), iar, n prezent, valoarea datoriilor cumulează 105 milioane lei, n timp ce valoarea disponibilităţilor, pentru aceeaşi perioadă, s-a diminuat de la aproximativ 20 milioane lei pnă la 3,5 milioane lei, sold zilnic;

- valoarea datoriilor restante ale societăţii pentru care creditorii au solicitat executarea silită, daunele aprobate la plată pentru care părţile prejudiciate au obţinut sentinţe executorii mpotriva asigurătorului, sumele datorate către unităţile reparatoare cu care societatea colaborează, daunele aferente dosarelor de carte verde şi sumele de plată către asigurători RCA, provenind din regrese, afectează capacitatea societăţii de a-şi onora obligaţiile;

- etapa a două a majorării de capital social prin aport n numerar nu s-a finalizat cu succes, nregistrndu-se subscrieri nesemnificative, n raport cu necesarul de lichiditate şi solvabilitate al societăţii;

- absenţa unei surse alternative pentru infuzia de capital social n sumă de 425 milioane lei (urmată de o nouă majorare pnă la concurenţa deficitului de capital) face imposibilă restabilirea situaţiei financiare a societăţii n cadrul procedurii de redresare financiară cu efect n incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilităţi băneşti.

Avnd n vedere că măsurile aplicate n cadrul procedurii de redresare financiară nu au putut conduce la atingerea scopului urmărit şi la nlăturarea cauzelor care le-au generat, situaţia financiară a asigurătorului nefiind restabilită, conducnd la incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilităţi băneşti a asigurătorului, societatea se află n starea de insolvenţă astfel cum este definită de art. 3 lit. j) pot, 1 şi 3 din Legea nr. 503/2004, republicată.

Astfel, n vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale asiguraţilor, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a dispus nchiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, revocarea administratorului special, constatarea stării de insolvenţă, solicitarea intrării n procedura de faliment, precum şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A.,

drept pentru care emite următoarea decizie:

Art. 1. - n conformitate cu prevederile art. 20 lit. b) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară n activitatea de asigurări, republicată, se dispune nchiderea procedurii de redresare financiara prin administrare specială a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A., cu sediul n municipiul Bucureşti, str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, sectorul 3, J40/305/1991, cod unic de nregistrare R 330904, nmatriculată n registrul asigurătorilor cu nr. RA-005 din data de 10 aprilie 2003.

Art. 2. - (1) n conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, republicată, se dispun revocarea şi ncetarea atribuţiilor de administrator special prevăzute n Decizia A.S.F. nr. 42 din 18 februarie 2014, a KPMG ADVISORY - S.R.L., cu sediul n Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 69-71, sectorul 1, cod unic de nregistrare nr. 13204347, J40/6657/2000.

(2) De la data revocării şi ncetării atribuţiilor administratorului special, conducerea societăţii este asigurată de către consiliul de supraveghere şi directoratul asigurătorului.

Art. 3. - Se constată starea de insolvenţă a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA- S.A. astfel cum este definită de art. 3 alin. (1) lit. j) pct. 1 şi 3 din Legea nr. 503/2004, republicată, şi se dispune solicitarea intrării n procedura de faliment, conform prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b) teza a II-a din acelaşi act normativ.

Art. 4. - Se dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A., cu sediul n municipiul Bucureşti, str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, sectorul 3, J40/305/1991, cod unic de nregistrare R 330904, nmatriculată n registrul asigurătorilor cu nr. RA-005 din data de 10 aprilie 2003, conform dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 503/2004, republicată.

Art. 5. - (1) Societatea are obligaţia predării n termen de cel mult 30 de zile de la publicarea deciziei de nchidere a procedurii de redresare financiară prin administrare specială către Fondul de garantare a evidenţelor complete ale dosarelor de daună, precum şi a evidenţelor tehnico-operative şi contabile aferente acestor dosare, n vederea publicării listei potenţialilor creditori n asigurări, conform art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată.

(2) Asigurătorul va lua toate măsurile necesare notificării asiguraţilor att cu privire la posibilitatea acestora de a denunţa contractele de asigurare ncheiate cu Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA- S.A., ct şi cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare achitate, aferente acestor contracte, proporţional cu perioada cuprinsă ntre momentul denunţării şi cel al expirării duratei lor de valabilitate.

(3) Orice persoană care invocă un drept de creanţă mpotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare valabilă, ntre data nchiderii procedurii de redresare financiară şi cea a denunţării contractelor de asigurare, poate solicita deschiderea dosarului de daună printr-o cerere adresată Fondului de garantare a asiguraţilor potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor.

Art. 6. - Nendeplinirea n mod corespunzător a obligaţiilor prevăzute n prezenta decizie atrage răspunderea membrilor consiliului de supraveghere şi a conducerii executive a asigurătorului.

Art. 7. - (1) mpotriva deciziei societatea de asigurare poate face contestaţie la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, n termen de 10 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.

(2) Prezenta decizie este executorie conform art. 19 din Legea nr. 503/2004, republicată.

Art. 8. - Prezenta decizie se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 27 august 2015.

Nr. 2.034.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMNIA

 

DECIZIE

privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia n cadrul colegiilor teritoriale

 

n temeiul art. 500 şi 524 din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Membrii Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia nscrişi n cadrul unui colegiu teritorial se pot transfera n alt colegiu teritorial n cazul schimbării locului principal de exercitare a profesiei sau a domiciliului, respectiv a reşedinţei, după caz.

(2) Reprezintă loc principal de exercitare a profesiei unitatea n cadrul căreia medicul dentist este ncadrat cu contract individual de muncă pentru desfăşurarea de activităţi de medicină dentară ori cabinetul de medicină dentară organizat n una dintre formele de exercitare a profesiei n cadrul căreia medicul dentist este titular/asociat.

Art. 2. - (1) n vederea realizării transferului, medicul dentist va solicita eliberarea unei note de transfer colegiului teritorial n cadrul căruia este nscris, prin cerere scrisă al cărui model este prevăzut n anexa nr. 1.

(2) naintea eliberării documentului prevăzut la alin. (1), medicul dentist solicitant are obligaţia de a achita la zi cotizaţia datorată către colegiul teritorial de la care solicită transferul, precum şi taxa de secretariat n cuantumul stabilit de consiliul colegiului teritorial.

Art. 3. - (1) Nota de transfer, al cărei model este prevăzut n anexa nr. 2, se va ntocmi n două exemplare originale şi va fi nmnată, sub semnătură, medicului dentist solicitant, denumit n continuare solicitantul, sau va fi comunicată prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

(2) Un exemplar al documentului prevăzut la alin. (1) se va arhiva n original la dosarul profesional al medicului dentist, cu menţiunea datei comunicării către solicitant, ataşndu-se dovada corespunzătoare.

(3) Nota de transfer este valabilă 30 de zile de la data emiterii.

(4) Dacă transferul nu este confirmat de colegiul teritorial la care se transferă solicitantul n termenul prevăzut la alin. (3), medicul dentist va rămne nscris n colegiul teritorial de la care a solicitat emiterea notei de transfer.

(5) Medicul dentist va putea solicita rambursarea taxei de secretariat prevăzută la art. 2 alin. (2) n termen de cel mult 3 luni de la data emiterii notei de transfer, n situaţia neconfirmării transferului conform prevederilor prezentei decizii din motive neimputabile acestuia.

Art. 4. - Dacă la nivelul colegiului teritorial de la care se transferă medicul dentist s-a nregistrat o sesizare mpotriva sa ori a fost declanşată ancheta disciplinară, sesizarea, respectiv dosarul disciplinar se vor transmite colegiului teritorial la care medicul dentist se transferă.

Art. 5. - (1) Transferul se realizează n baza următoarelor documente depuse de către solicitant la colegiul teritorial n a cărui rază se află unitatea la care urmează să şi desfăşoare activitatea sau şi are domiciliul ori reşedinţa, după caz:

a) cerere de transfer;

b) notă de transfer;

c) adeverinţă de ncadrare de la locul de muncă sau dovadă a locului de exercitare a profesiei;

d) copie a actului de identitate;

e) copie a titlului de calificare n medicina dentară;

f) dacă este căzui, copii ale documentelor care atestă pregătirea profesională (rezident, specialist, primar);

g) dacă este cazul, copii ale documentelor care atestă obţinerea unor atestate de studii complementare, competenţe ori supraspecializări, titluri ştiinţifice sau funcţii didactice;

h) dacă este cazul, copie a actului prin care se atestă schimbarea numelui solicitantului (act de stare civilă, hotărre judecătorească definitivă, act administrativ);

i) dacă este cazul, dovada exercitării profesiei de medic dentist n ultimii 5 ani;

j) dacă este cazul, copie a deciziei de pensionare;

k) dovada achitării taxei de secretariat n cuantumul stabilit prin decizie a consiliului colegiului teritorial la care se solicită transferul.

(2) Copiile vor fi certificate de medicul dentist solicitant pentru conformitate cu originalul.

Art. 6. - (1) După verificarea ndeplinirii condiţiilor legale de către departamentul de avizări-acreditări al colegiului teritorial, biroul consiliului colegiului teritorial va adopta o decizie cu privire la cererea de transfer.

(2) Decizia de admitere a cererii de transfer se comunică n scris solicitantului şi, cu solicitare de confirmare a primirii, prin poştă electronică sau fax colegiului teritorial care a emis nota de transfer şi Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia, n maximum 15 zile de la data nregistrării cererii.

(3) n cazul admiterii cererii de transfer:

a) la solicitarea medicului dentist se va aplica viza de transfer pe certificatul de membru deţinut ori se va elibera un nou certificat de membru n condiţiile prevăzute prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia; n situaţia eliberării unui nou certificat de membru, certificatul emis anterior se va reţine, se va anula prin ştampilare şi se va ataşa la dosarul profesional al solicitantului;

b) colegiile teritoriale implicate vor efectua menţiunile corespunzătoare n registrul unic al medicilor dentişti ntocmit la nivelul acestora;

c) cotizaţia plătită n avans se va vira către colegiul teritorial la care s-a transferat medicul dentist, n cel mult 30 de zile de la data confirmării transferului;

d) dosarul profesional se va comunica colegiului teritorial la care s-a transferat medicul dentist, n original, prin poştă sau curierat rapid, cu confirmare de primire, n termen de cel mult 5 zile de la data confirmării transferului; colegiul teritorial care a emis nota de transfer păstrează o copie a dosarului profesional certificată pentru conformitate cu originalul de persoana desemnată de preşedintele colegiului teritorial;

e) se va face menţiune cu privire la transfer n fişa profesională a medicului dentist solicitant.

(4) Radierea din registrul unic al medicilor dentişti ţinut de colegiul teritorial care a emis nota de transfer se efectuează numai după aprobarea cererii de transfer de către colegiul la care medicul dentist a solicitat transferul n termenul prevăzut la art. 3 alin. (3) şi n condiţiile prevăzute de prezenta decizie.

Radierea, respectiv nscrierea produc efecte ncepnd cu data indicată n nota de transfer.

(5) Decizia de respingere a cererii de transfer va fi motivată şi poate fi contestată de solicitant n termen de 15 zile de la comunicare la biroul consiliului colegiului teritorial care va soluţiona contestaţia n termen de 15 zile de la nregistrare.

(6) n cazul respingerii contestaţiei de către biroul consiliului colegiului teritorial, solicitantul poate contesta decizia biroului la Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia.

(7) Contestaţia se depune la colegiul teritorial a cărui decizie se contestă şi se soluţionează de Comisia pentru studii şi strategii de dezvoltare, avizări, acreditări care o va supune aprobării plenului Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia. Decizia se comunică contestatarului n termen de 15 zile de la adoptare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta decizie,

Art. 8. - Prezenta decizie intră n vigoare la 30 de zile de la data publicării n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Art. 9. - La data intrării n vigoare a prezentei decizii se abrogă art. 6 alin. (2) şi (3) din Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 900 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia,

Ecaterina Ionescu

 

Bucureşti, 11 iulie 2015.

Nr. 6.

 

ANEXA Nr. 1

 

Cerere de eliberare a notei de transfer

 

Subsemnatul/Subsemnata .., domiciliat/ă n , str. . nr. , bl. .. , sc. ., et. .., ap. , sectorul/judeţul , membru al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia din data de posesor al/posesoare a

Certificatului de membru seria.. nr. ., nr. registru unic , solicit aprobarea transferului la Colegiului Medicilor Dentişti ncepnd cu data de . şi eliberarea notei de transfer corespunzătoare.

Motivul transferului l constituie schimbarea .

Precizez că pnă la această dată mi-am exercitat profesia n cadrul .

 

Data ././..

Semnătura

 

ANEXA Nr. 2

 

Antet colegiu teritorial

 

 

Notă de transfer nr. . 1/

 

1.

Nume, prenume

 

2.

Titlu/grad profesional

 

3.

Domiciliu

 

3.1.

Reşedinţa

 

4.

Data luării n evidenţă n Colegiul Medicilor Dentişti din Romnia:

 

5.

Data luării n evidenţă n colegiul teritorial:

 

6.

Date de identificare ale certificatului de membru deţinut n prezent (serie/nr./data eliberării)

 

7.

Nr. registru unic

 

8.

Data şi locul depunerii jurămntului

 

9.

Proceduri disciplinare (de la data nscrierii n colegiul teritorial pnă n prezent)

Există

Nu există

9.1.

Detaliile aplicării sancţiunii disciplinare (dacă există)

9.1.1.

Sancţiunea aplicată (Se indică articolul corespunzător sancţiunii.)

Art. .

9.1.2.

Abaterea disciplinară (Se indică articolul corespunzător abaterii.)

Art. .

9.1.3.

Data aplicării sancţiunii

 

9.1.4.

Data rămnerii definitive a deciziei de sancţionare1 2

 

9.2.

Dacă există, se comunică plngerea.

nr. /..

9.3.

Dacă există, se transferă dosarul disciplinar.

nr. /..

10.

Cotizaţia de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia

10.1.

A achitat n anul n curs cotizaţia de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia:

pnă la data de .. respectiv suma de lei

10.2.

Sume care trebuie transferate n cel mult 30 de zile de la data confirmării transferului

lei

11.

Credite de educaţie medicală continuă (EMC) deţinute de solicitant n actualul ciclu de 5 ani, respectiv n anul n curs

credite EMC n ciclul de 5 ani actual, Respectiv credite EMC n anul n curs.

12.

Funcţii ocupate n colegiul teritorial (funcţia şi perioada)

 

13.

Alte menţiuni

 

14.

Transferul se va realiza ncepnd cu data de:

 

Prezenta notă de transfer este valabilă 30 de zile de la data emiterii.

 

Preşedinte,

.


1 Se vor numerota n ordinea rezultată din numărul de note de transfer eliberate, nscrise ntr-un registru special de evidenţă.

2 Data comunicării deciziei de sancţionare sau. după caz, data rămnerii definitive a hotărrii judecătoreşti prin care s-a respins acţiunea n anulare a deciziei de sancţionare.

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.