MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 659/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 659         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 31 august 2015

 

SUMAR

 

ORDONANŢE şi HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

42. - Ordonanţă privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare

 

700. - Hotărâre privind categoriile de cheltuieli şi condiţiile de finanţare a activităţilor de organizare şi desfăşurare a Cursului superior internaţional în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.004. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2015

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX.6 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. 1 - (1) Au dreptul de a beneficia de acte de studii recunoscute de către stat, care atestă finalizarea studiilor, absolvenţii înmatriculaţi anterior începerii anului universitar 2011-2012, care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevăzute la art. 143 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la instituţii de învăţământ superior acreditate şi care au fost înmatriculaţi, după caz:

a) la programe de studii organizate la forme de învăţământ şi/sau în locaţii geografice neautorizate;

b) la programe de studii organizate în limbă de predare neautorizată;

c) peste capacitatea maximă de şcolarizare aprobată;

d) la programe de studii aflate în curs de autorizare, la data înmatriculării;

e) la programe autorizate/acreditate, cu nerespectarea condiţiilor de înmatriculare sau mobilitate.

(2) De dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază şi absolvenţii înmatriculaţi la programe de studii autorizate/acreditate organizate la forma de învăţământ la distanţă şi care au parcurs, cu aprobare, 2 ani de studii într-un singur an.

(3) O diplomă eliberată, în condiţiile legii, de către o instituţie de învăţământ superior acreditată atestă finalizarea studiilor, este recunoscută de stat şi reprezintă un înscris oficial.

(4) Diplomele eliberate conform alin. (3) sunt valabile până la anularea acestora, în condiţiile legii, de către emitent sau de către instanţele judecătoreşti.

(5) în termen de 30 de zile de la solicitarea instituţiei de învăţământ superior acreditate, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice aprobă numărul de formulare tipizate necesare pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (1)

(6) Procedura de aprobare a formularelor tipizate care atestă finalizarea studiilor pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Art. 2. - (1) Au dreptul de a beneficia de recunoaşterea actelor de studii, la cerere, în vederea accesului, după caz, la muncă ori la continuarea studiilor, oriunde în străinătate, absolvenţii care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevăzute la art. 143 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la programe de studii autorizate/acreditate şi ale căror acte de studii conţin neconcordanţe cu unele dintre elementele Nomenclatorului domeniilor şi al programelor de studii universitare, domeniile şi programele de studii universitare acreditate sau autorizate Să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, ce se aprobă, anual, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Neconcordanţele prevăzute la alin. (1) reprezintă vicii de formă a formularelor tipizate ale actelor de studii sau de completare a acestora în raport cu nomenclatorul prevăzut la art. 138 alin. (5) din Legea 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) îndreptarea neconcordanţelor este susţinută în mod indubitabil de către instituţia de învăţământ superior acreditată prin documentele de şcolarizare şi finalizare studii aferente, asumate de către senatul universitar şi rector

(4) Procedura de recunoaştere şi de aprobare a formularelor tipizate ale actelor de studii pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Art. 3. - (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în calitate de autoritate de stat în domeniul educaţiei şi învăţământului, poate recunoaşte, prin ordin al ministrului, studiile şi pentru alţi beneficiari care au fost vătămaţi în drepturile lor, dacă se face dovada că s-au aflat într-o eroare comună şi invincibilă.

(2) Consiliul de etică şi management universitar, denumit în continuare CEMU, din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice este împuternicit să constate cazurile în care absolvenţi cu diplomă ai instituţiilor de învăţământ superior acreditat au fost vătămaţi în drepturile lor prin nerecunoaşterea diplomelor, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

(3) CEMU este împuternicit să constate contravenţia prevăzută la art. 4 alin. (3) la solicitarea oricărui absolvent cu diplomă eliberată de către o instituţie de învăţământ superior acreditată, în cazurile în care validitatea acesteia nu este recunoscută în procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor.

(4) în urma sesizării prevăzute la alin. (3), CEMU solicită rectorului şi senatului instituţiei de învăţământ superior acreditate, emitentă a diplomei, să procedeze la verificarea şcolarizării şi eliberării actului de studii.

(5) Pe baza constatărilor realizate conform alin. (4) înaintate de către rectorul instituţiei de învăţământ superior acreditate şi a propriilor verificări, CEMU adoptă o hotărâre prin care stabileşte, după caz, contravenţia prevăzută la art. 4 alin. (3).

Art. 4. - (1) Constituie abatere administrativă şi se sancţionează cu amendă, al cărei cuantum este egal cu de 10 ori valoarea taxelor de şcolarizare încasate, pentru numărul de studenţi înmatriculaţi peste capacitatea maximă de şcolarizare aprobată pentru respectivul program de studii, instituţiile de învăţământ superior care înmatriculează studenţi peste această capacitate maximă de şcolarizare.

(2) Constituie abatere administrativă şi se sancţionează cu amendă, al cărei cuantum este egal cu de 10 ori valoarea taxelor de şcolarizare încasate, instituţiile de învăţământ superior care au şcolarizat la un program de studii organizat ca neautorizat.

(3) Constituie contravenţie nerecunoaşterea validităţii diplomelor eliberate de către instituţiile de învăţământ superior acreditate, de către orice persoană fizică sau juridică în procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

(4) Sumele rezultate din amenzile prevăzute la alin. (1)-(3) se varsă la bugetul de stat.

(5) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică pentru fapte săvârşite începând cu anul universitar 2015-2016 .

(6) Se împuterniceşte Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice să constate abaterile administrative prevăzute la alin. (1) şi (2).

(7) Aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1)-(3) se face de către persoanele împuternicite în acest scop de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

(8) Modelul de proces-verbal privind constatările şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1)-(3) se stabileşte şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

(9) împotriva procesului-verbal de aplicare a sancţiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.

(10) Prevederile alin. (3) intră în vigoare în termen de 30 de zile de data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(11) Dreptul persoanelor de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.

Art. 5. - (1) Şcolarizarea şi înmatricularea studenţilor cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare sau privind depăşirea capacităţii de şcolarizare aprobate se sancţionează după cum urmează:

a) programul de studii respectiv intră în lichidare, în cazul în care încălcarea dispoziţiilor legale se referă la un singur an universitar şi la un singur program de studii;

b) universitatea intră în lichidare şi se efectuează demersurile legale pentru desfiinţare, în cazul în care se constată încălcarea dispoziţiilor legale la două sau mai multe programe de studii universitare ori încălcarea prevederilor legale se constată pe parcursul a cel puţin 2 ani universitari consecutivi.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică pentru fapte săvârşite începând cu anul universitar 2015-2016.

Art. 6. - (1) Anual, în termen de 6 luni de la începerea fiecărui an universitar, instituţiile de învăţământ superior transmit Ministerului Educaţiei şi Cercetării ştiinţifice tabele nominale cu toţi studenţii înmatriculaţi la fiecare program de studii, pentru fiecare domeniu, formă de învăţământ, limbă de predare, locaţie geografică.

(2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pe baza tabelelor înaintate conform alin. (1), verifică ca fiecare student să fie înmatriculat legal.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 42.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind categoriile de cheltuieli şi condiţiile de finanţare a activităţilor de organizare şi desfăşurare a Cursului superior internaţional în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de Ministerul Afacerilor Interne,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Sumele necesare finanţării activităţilor de organizare şi desfăşurare a Cursului superior internaţional în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române sunt asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de Ministerul Afacerilor Interne, în măsura în care, prin tratatele la care România este parte şi/sau în legi speciale, nu se prevede altfel.

Art. 2. - (1) Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 1, finanţate din sume de la bugetul de stat, alocate potrivit legii Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, se efectuează pentru;

a) finanţarea cheltuielilor cu un cursant la Cursul superior internaţional la sediul Şcolii de Aplicaţie, potrivit prevederilor anexei nr. 1;

b) finanţarea cheltuielilor pentru obţinerea permiselor de şedere în România pentru un cursant la Cursul superior internaţional, potrivit prevederilor anexei nr. 2;

c) finanţarea cheltuielilor cu participarea invitaţilor/experţilor/ profesorilor/lectorilor la Cursul superior internaţional, potrivit prevederilor anexei nr. 3;

d) finanţarea cheltuielilor la Cursul superior internaţional cu ocazia stagiului de pregătire într-o ţară străină şi în România, potrivit prevederilor anexei nr. 4;

e) finanţarea cheltuielilor cu activităţile festive la terminarea Cursului superior internaţional, potrivit prevederilor anexei nr. 5.

(2) Finanţarea Cursului superior internaţional se asigură pentru un număr de maximum 12 cursanţi, dintre care maximum 10 sunt ofiţeri care provin din ţări nemembre ale Uniunii Europene, iar 2 sunt ofiţeri jandarmi români, pentru o durată a cursului de până la 14 săptămâni.

(3) Finanţarea cheltuielilor ocazionate de participarea la Cursul superior internaţional a cursanţilor din ţările membre ale Uniunii Europene nu se suportă de partea română.

(4) Cheltuielile ocazionate de participarea la Cursul superior internaţional a cursanţilor români aparţinând altor structuri decât cele ale Jandarmeriei Române se suportă de instituţiile de provenienţă.

Art. 3. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 26 august 2015,

Nr. 700.

 

ANEXA Nr.1

 

Finanţarea cheltuielilor cu un cursant pe durata participării la Cursul superior Internaţional

 

 

euro

Natura cheltuielii

Ţara de provenienţă a cursantului

România*

Ţară nemembră a Uniunii Europene

**Ţară membră a Uniunii Europene

Cheltuieli cu materialele de pregătire, întreţinere şi suport general

1.370

1.370

1.370

Cheltuieli cu hrănirea (media 9 euro/zi)

-

756

756

Transport internaţional din ţara de provenienţă în România şi retur

-

500

500

TOTAL CHELTUIELI

1.370

2.626

2.626


* Toate cheltuielile pentru cursanţii români aparţinând altor structuri decât Jandarmeria Română vor fi suportate conform art. 2 alin. (4) din hotărâre.

** Toate cheltuielile pentru cursanţii străini proveniţi din ţări membre ale Uniunii Europene vor fi suportate conform art. 2 alin. (3) din hotărâre.

 

ANEXA Nr. 2

 

Finanţarea cheltuielilor pentru obţinerea permiselor de şedere în România pentru un cursant la Cursul superior Internaţional

 

 

 

Euro

Natura cheltuielii

Ţara de provenienţă a cursantului

Ţară nemembră a Uniunii Europene

Observaţii

Cheltuieli cu obţinerea permisului de şedere în România

100

Suma va fi actualizată conform prevederilor legale în vigoare la data obţinerii permisului de şedere în România.

TOTAL CHELTUIELI

100

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Finanţarea cheltuielilor cu participarea invitaţilor/experţilor/profesorilor/lectorilor la Cursul superior Internaţional

 

 

 

Euro

Natura cheltuielii

Suma prevăzută*

Transport internaţional din ţara de provenienţă în România şi retur **

1.000

Cheltuieli cu hrănirea (media 10 euro/zi)

60

Cazare şi transport intern***

0

TOTAL CHELTUIELI

1.060


* Cheltuielile au fost stabilite pentru un număr de 2 invitaţii/experţi/profesori/lectori timp total de 3 zile/invitat.

** Cheltuielile cu transportul internaţional se decontează la clasa economic.

*** Se asigură în spaţiile şi cu mijloacele de transport aparţinând Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române.

 

ANEXA Nr. 4

 

Finanţarea cheltuielilor la Cursul superior internaţional cu ocazia stagiului de pregătire într-o ţară străină şi în România

 

 

 

Euro

Natura cheltuielii

Ţara de provenienţă a cursantului

 

România

*Ţară nemembră a Uniunii Europene

**Ţară membră a Uniunii Europene

Cheltuieli cu transportul internaţional (la clasa economic)

500

500

500

Cheltuieli cu cazarea, hrănirea, transport intern, taxe de drum etc.

550

550

550

Cheltuieli cu poliţa medicală de călătorie (valoarea minimă asigurată/persoană 30.000 euro)

25

25

25

Vizită de studiu în România - 7 zile

150

150

150

TOTAL CHELTUIELI

1.225

1.225

1.225

 

NOTA:

1. Cheltuielile ocazionate de stagiul de pregătire într-o ţară străină vor fi asigurate corespunzător şi pentru comandantul Cursului superior internaţional.

2. Repartizarea cheltuielilor pe naturi este orientativă, acestea putând fi modificate fără să depăşească suma totală prevăzuta în anexă pentru finanţarea stagiului de pregătire într-o ţară străină.


* Cheltuielile ocazionate de stagiul de pregătire într-o ţară străina pot fi finanţate total sau parţial din sume obţinute prin convenţiile/protocoalele de colaborare, încheiate potrivit legii, cu organizaţii şi organisme internaţionale.

** Toate cheltuielile pentru cursanţii străini proveniţi din ţări membre ale Uniunii Europene se suportă conform art. 2 alin. (3) din hotărâre,

 

ANEXA Nr. 5

 

Finanţarea cheltuielilor cu activităţile festive la terminarea Cursului superior internaţional

 

euro

Natura cheltuielii

Suma prevăzută

Personalul pentru care se alocă

Cheltuieli suplimentare cu hrănirea pentru masa festivă la finalizarea ceremoniei de absolvire a Cursului superior internaţional

2

Pentru fiecare cursant* român şi străin, peste alocaţia zilnică prevăzută în anexa nr. 1

6

Pentru fiecare invitat** participant la eveniment


* Toate cheltuielile pentru cursanţii proveniţi din ţări membre ale Uniunii Europene vor fi finanţate de către ţara de provenienţă a acestora.

** Pot participa, în calitate de invitaţi, maximum 25 de persoane.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2015

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna septembrie 2015 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.500 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 345 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 august 2015.

Nr. 1.004.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2015

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna septembrie 2015, Ministerul Finanţelor Publice anunţa lansarea unor emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO1516CTN0G8

17.09.2015

21.09.2015

19.09.2016

364

700.000.000

RO1516CTN0H6

28.09.2015

30.09.2015

07.03.2016

159

500.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitivă sau necompetitivă va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P = 1 – (d x r )/360

Y = r/P,

 

în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadenţă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y - randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. II. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna septembrie 2015

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna septembrie 2015, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei noi emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3 ani şi redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 7 şi 10 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate

- nr. ani -

Maturitate reziduală

- nr. ani -

Rata cupon

%

Dobânda acumulata

- lei/titlu -

Valoare nominală licitaţie de referinţă

- lei -

Valoare nominală SSON

- lei -

R01418DBN040

03.09.2015

04.09.2015

07.09.2015

17.01.2018

3

2,36

3,25

103,73

400 000.000

60 000.000

R00717DBN038

07.09.2015

08.09.2015

09.09.2015

11.06.2017

10

1,76

6,75

165,98

500.000.000

75.000.000

R01320DBN022

10.09.2015

11.09.2015

14.09.2015

29.04.2020

7

4,63

5,75

216,80

500.000.000

75.000.000

R01121DBN032

14.09.2015

15.09.2015

16.09.2015

11.06.2021

10

5,74

5,95

157,69

200.000.000

30.000.000

RO1425DBN029

21.09.2015

22.09.2015

23.09.2015

24.02.2025

10

9,43

4,75

137,29

200 000.000

30.000.000

RO1519DBN037

24.09.2015

25.09.2015

28.09.2015

29.04.2019

3

3,59

2,50

51,91

500 000.000

75 000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţional» şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrata de Banca Naţională a României şt pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comerciala „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

R01418DBN040

1.344/02.10.2014

Octombrie 2014

R00717DBN038

266/28.05.2007

Iunie 2007

R01320DBN022

287/01.03.2013

Martie 2013

RO1121DBN032

1.924/26.04.2011

Mai 2011

RO1425DBN029

855/27.06.2014

Iulie 2014

 

(2) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark, cod ISIN RO1519DBN037, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte anual începând cu data de 29 aprilie 2016 şi terminând cu 29 aprilie 2019 inclusiv.

(3) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/ frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

R - rata cuponului.

(4) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(5) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi în cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din Secţiunea a 2-a „Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari” a cap. III „Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară” din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă, în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON, în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.