MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 916/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 916         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 10 decembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

952. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, în vederea plăţii despăgubirilor acordate de către Curtea de Arbitraj Internaţională a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii

 

955. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

330. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Stoica Ion a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne

 

331. - Decizie pentru eliberarea domnului Gheorghe Cornescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor interne

 

332. - Decizie privind eliberarea domnului Ilie Botoş, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

333. - Decizie privind eliberarea domnului Tohăneanu Bogdan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

334. - Decizie privind numirea domnului Florea-Tiberiu Trifan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

335. - Decizie pentru numirea domnului chestor general de poliţie Ioan Buda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor interne

 

336. - Decizie privind numirea domnului chestor de poliţie Bogdan Despescu în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Române

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA IN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

52. - Decizie pentru adoptarea Procedurii privind investigaţiile referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează audit statutar

 

53. - Decizie privind adoptarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea şi schimbul de informaţii dintre Consiliul pentru Dezvoltarea şi Supravegherea Auditului din Republica Macedonia şi Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile din România

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

17.897. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa

 

18.006. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Argeş

 

18.057. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Brăila

 

18.755. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

18.756. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului - Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Arad

 

18.757. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Tulcea

 

18.758 - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Giurgiu

 

19.039 - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti

 

19.098. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

19.099. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Călăraşi

 

19.300. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Teritorială Ciuc

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, în vederea plăţii despăgubirilor acordate de către Curtea de Arbitraj Internaţională a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XXIII2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, cu suma de 48.704 mii lei la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 20 „Bunuri şt servicii”, articolul 20.25 „Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale”.

Art. 2. - Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, Nicolae Minea Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 9 decembrie 2015.

Nr. 952.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015, cu suma de 1.150 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, şi alocarea acesteia unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata cheltuielilor curente şi de capital.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor repartizate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2015,

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 9 decembrie 2015.

Nr. 955.

 

ANEXĂ

 

Alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetara la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 

Nr. crt.

Judeţul

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Obiectivul

Suma alocată - mii lei -

1.

Mureş

Municipiul Târnăveni

Reabilitarea Şcolii Gimnaziale Avram Iancu

500

2.

Sălaj

Comuna Plopiş

Reabilitarea Şcolii Gimnaziale din localitatea laz, comuna Plopiş, judeţul Sălaj

650

 

TOTAL

 

1.150

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Stoica Ion a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Afacerilor Interne prin Adresa nr. 25.349 din 4 decembrie 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Stoica Ion a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 10 decembrie 2015.

Nr. 330.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Gheorghe Cornescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 238.229 din 4 decembrie 2015, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.982 din 4 decembrie 2015,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Cornescu se eliberează din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 10 decembrie 2015.

Nr. 331.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Ilie Botoş, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

Având în vedere cererea domnului Ilie Botoş, înregistrată la Ministerul Afacerilor Interne cu nr. 25.404 din 7 decembrie 2015, precum şi Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 25.407 din 7 decembrie 2015, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.042 din 7 decembrie 2015,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ilie Botoş se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 10 decembrie 2015.

Nr. 332.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Tohăneanu Bogdan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.041 din 7 decembrie 2015,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tohăneanu Bogdan se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 10 decembrie 2015.

Nr. 333.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Florea-Tiberiu Trifan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Interne formulată prin Adresa nr. 25.483 din 7 decembrie 2015,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florea-Tiberiu Trifan se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 10 decembrie 2015.

Nr. 334.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului chestor general de poliţie Ioan Buda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 25.409 din 7 decembrie 2015, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.040 din 7 decembrie 2015,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul chestor general de poliţie Ioan Buda se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 10 decembrie 2015.

Nr. 335.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului chestor de poliţie Bogdan Despescu în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Române

 

Având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne, formulată prin Adresa nr. 25.410 din 7 decembrie 2015, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.039 din 7 decembrie 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul chestor de poliţie Bogdan Despescu se numeşte în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Române.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 10 decembrie 2015.

Nr. 336.

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

DECIZIE

pentru adoptarea Procedurii privind investigaţiile referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează audit statutar

În temeiul prevederilor:

- art. 32, art. 34 alin. (1), art. 39 lit. e), art. 40 alin. (1), art. 59 alin. (2) lit. e), art. 61 lit. f), i), k) şi art. 70 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 25 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014,

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, întrunit în şedinţa din 30 octombrie 2015, decide:

Art. 1. - Se adoptă Procedura privind investigaţiile referitoare la auditorii statutari şi firmele de auditoare efectuează audit statutar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile,

Corneliu Cazacu

 

Bucureşti, 30 octombrie 2015.

Nr. 52.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind investigaţiile referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează audit statutar

 

ARTICOLUL 1

Obiectul procedurii

 

Obiectul procedurii îl constituie efectuarea de investigaţii referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează audit statutar.

 

ARTICOLUL 2

Sfera de cuprindere a investigaţiilor referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit

 

(1) Se supun investigaţiilor toţi auditorii statutari şi toate firmele de audit, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR, care desfăşoară activităţi de audit statutar.

(2) Investigaţia se desfăşoară în principal asupra auditorilor statutari care semnează rapoartele de audit statutar în nume propriu sau în numele unei firme de audit.

 

ARTICOLUL 3

Atribuţiile Departamentului monitorizare şi investigaţii

 

Departamentul monitorizare şi investigaţii (DMI) desfăşoară:

a) investigaţii proprii (autosesizări) referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit;

b) investigaţii derulate în urma sesizărilor primite de la orice persoană interesată, inclusiv autorităţi publice;

c) investigaţii derulate în urma sesizărilor primite de la Comisia de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, denumit în continuare CSIPPC;

d) investigaţii derulate în urma sesizărilor primite de la CAFR, conform Acordului de cooperare adoptat prin Decizia preşedintelui Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 51/2015;

e) investigaţii referitoare la efectuarea auditului statutar, în cooperare cu autorităţile competente din alte state membre;

f) acţiuni de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale.

 

ARTICOLUL 4

Resursele umane necesare desfăşurării Investigaţiilor referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit

 

(1) în cazul în care investigaţiile referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit se organizează ca urmare a autosesizărilor, a sesizărilor primite de la orice persoană interesată sau a sesizărilor primite de la Comisia de disciplină a CSIPPC, acestea se efectuează de către salariaţi din cadrul DMI. O echipă este formată din două persoane, cu posibilitatea cooptării de personal suplimentar din cadrul CSIPPC sau a unuia sau a mai multor experţi din afara CSIPPC în cazul în care se consideră că, pentru desfăşurarea optimă a investigaţiei, sunt necesare cunoştinţe specifice sau în cazul în care personalul propriu este insuficient. Directorul executiv coordonator al CSIPPC desemnează coordonatorul echipei.

(2) În cazul în care investigaţiile referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit se organizează ca urmare a sesizărilor primite de la CAFR, acestea se efectuează de către o echipă mixtă - denumită Comisie comună de investigaţie - formată atât din inspectori ai DMI, cât şi din reprezentanţi ai CAFR. Echipa DMI se formează din 2 salariaţi ai acestuia, cu posibilitatea cooptării de personal suplimentar din cadrul CSIPPC sau a unuia sau a mai multor experţi din afara instituţiei în cazul în care se consideră că, pentru desfăşurarea optimă a investigaţiei, sunt necesare cunoştinţe specifice sau în cazul în care personalul propriu este insuficient. În funcţie de complexitatea sesizării, Comisia comună de investigaţie poate fi formată din 3 sau 5 membri, coordonarea acesteia fiind asigurată de un reprezentant al CSIPPC.

(3) Personalul suplimentar, aprobat de conducerea executivă a CSIPPC sau, după caz, de conducerile executive ale celor două autorităţi, nu are drept de decizie în cadrul echipei/Comisiei comune de investigaţie.

(4) Persoanele implicate în investigaţiile referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit trebuie să respecte confidenţialitatea, precum şi orice alte reglementări aplicabile.

(5) Personalul suplimentar, experţii cooptaţi în echipa de investigaţie, precum şi reprezentanţii CAFR trebuie să respecte cerinţele prevăzute la alin. (4).

 

ARTICOLUL 5

Izvorul şi natura sesizărilor investigaţiilor referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează audit statutar

 

(1) Sesizările pot fi îndreptate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit din România care efectuează audit statutar.

(2) Sesizările pot îmbrăca forma petiţiilor sau reclamaţiilor.

(3) Investigaţiile proprii se organizează şi se desfăşoară în baza sesizărilor:

a) formulate din oficiu (DMI);

b) primite de la Comisia de disciplină a CSIPPC;

c) primite de la orice persoană interesată, inclusiv autorităţi publice;

d) primite de la CAFR, conform acordului de cooperare.

(4) Investigaţiile comune cu CAFR se organizează şi se desfăşoară conform prevederilor Acordului de cooperare privind participarea la investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează auditul statutar, încheiat între CSIPPC şi CAFR, adoptat prin Decizia preşedintelui Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 51/2015.

(5) Sesizările, cu excepţia celor formulate din oficiu, se depun şi se înregistrează la secretariatul CSIPPC, urmând a fi transmise DMI.

(6) Sesizările formulate din oficiu se înregistrează la secretariatul CSIPPC.

(7) Orice sesizare se formulează în scris şi/sau în format electronic şi cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) numele, prenumele, domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau denumirea şi sediul persoanei juridice;

b) numele şi prenumele auditorului statutar sau denumirea şi sediul firmei de audit, a cărui/cărei faptă este sesizată, precum şi sediul profesional al auditorului statutar;

c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării;

d) semnătura autorului sesizării şi data întocmirii acesteia.

(8) Sesizările care nu cuprind toate elementele prevăzute la alin. (7) nu se iau în considerare şi se clasează.

 

ARTICOLUL 6

Etapele investigaţiilor referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează audit statutar

 

(1) Investigaţia se organizează şi se desfăşoară după cum urmează:

a) cercetarea preliminară;

b) convocarea părţilor şi/sau solicitarea de informaţii, documente;

c) investigaţia la faţa locului;

d) întocmirea procesului-verbal al investigaţiei la faţa locului;

e) întocmirea raportului de investigaţie/notei de constatare.

(2) în aplicarea alin. (1) lit. a), DMI verifică dacă sesizarea prezintă suficient temei pentru a justifica declanşarea unei investigaţii:

a) dacă sesizarea nu prezintă suficiente date relevante pentru a justifica declanşarea unei investigaţii, DMI consemnează rezultatul într-un raport pe care îl comunică autorului în scris, cu precizarea motivelor;

b) daca sesizarea prezintă suficiente date relevante, DMI declanşează o investigaţie la faţa locului. Obiectivele investigaţiei la faţa locului sunt propuse de către DMI/Comisia comună de investigaţie şi sunt aprobate de conducerea executivă a CSIPPC/conducerile executive ale CSIPPC şi CAFR, după caz. Dacă, pe parcursul desfăşurării investigaţiei la faţa locului, se constată necesitatea completării obiectivelor, acestea se aprobă de conducerea executivă/conducerile executive ale CSIPPC şi CAFR.

(3) în aplicarea alin. (1) lit. b), DMI este abilitat să convoace părţile la sediul CSIPPC, să solicite informaţii, documente şi orice alte date care, prin natura lor, contribuie la soluţionarea cazului. Informaţiile şi documentele se pot solicita atât persoanelor interesate care au depus sesizarea, cât şi auditorilor statutari şi firmelor de audit care fac obiectul sesizării. Toate informaţiile şi documentele, în cazul în care nu sunt puse la dispoziţie în original, vor fi transmise sub formă de copii certificate prin sintagma „conform cu originalul.

(4) în aplicarea alin. (1) lit. c), DMI, prin inspectorii ei, efectuează investigaţii la faţa locului conform art. 8.

(5) în aplicarea alin. (1) lit. d), investigaţia la faţa locului se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal.

(6) în aplicarea alin, (1) lit. e), în termen de 45 de zile de la finalizarea investigaţiei la faţa locului, pe baza procesului-verbal, DMI/Comisia comună de investigaţie întocmeşte un raport de investigaţie/notă de constatare.

 

ARTICOLUL 7

Programarea investigaţiilor la faţa locului referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează audit statutar

 

(1) Auditorii statutari şi firmele de audit care fac obiectul sesizării sunt notificaţi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire că urmează să fie supuşi investigaţiei la faţa locului.

(2) Investigaţia la faţa locului poate fi reprogramată de către DMI/Comisia comună de investigaţie, la solicitarea auditorului investigat sau a firmei de audit, o singură dată, pe baza unei motivări justificate.

(3) Notificarea cuprinde cel puţin următoarele:

a) descrierea scopului investigaţiei;

b) principalele reglementări în baza cărora se realizează investigaţia la faţa locului.

(4) Investigaţia la faţa locului este autorizată de directorul executiv coordonator al CSIPPC.

 

ARTICOLUL 8

Desfăşurarea investigaţiilor la faţa locului referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează audit statutar

 

(1) Auditorii statutari şi firmele de audit au obligaţia de:

a) a permite accesul echipei de investigaţie la toate documentele solicitate, inclusiv cele care sunt supuse confidenţialităţii;

b) a permite comunicarea cu persoanele care au legătură cu obiectul sesizării;

c) a colabora cu echipa de investigaţie în vederea îndeplinirii în bune condiţii a obiectivelor investigaţiei;

d) a pune la dispoziţia echipei de investigaţie documentele şi informaţiile solicitate de aceasta, precum şi copiile acestor documente care vor sta la baza procesului-verbal întocmit cu ocazia investigaţiei la faţa locului;

e) a furniza puncte de vedere scrise la solicitarea echipei de investigaţie.

(2) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) se consemnează în procesul-verbal şi constituie abatere disciplinară.

(3) Informaţiile şi documentele care stau la baza întocmirii procesului-verbal fac parte din dosarul de investigaţie.

(4) Auditorul statutar sau firma de audit reclamat/reclamată poate fi asistat/asistată pe parcursul investigaţiei de către o persoană de specialitate, în măsura în care consideră că este necesar.

 

ARTICOLUL 9

Procesul-verbal al investigaţiei la faţa locului

 

(1) Investigaţia la faţa locului se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal ce este semnat pe fiecare pagină şi la sfârşit de către membrii echipei de investigaţie, auditorul statutar sau reprezentantul firmei de audit şi, dacă este cazul, de către orice altă persoană care a participat la investigaţia la faţa locului. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze procesul-verbal, se face menţiune despre aceasta, precum şi despre motivele imposibilităţii sau refuzului de a semna.

(2) în cazul dezacordului cu privire la rezultatele investigaţiei la faţa locului, reclamatul (auditorul statutar sau reprezentantul firmei de audit) are posibilitatea să semneze cu obiecţiuni procesul-verbal.

(3) Procesul-verbal conţine cel puţin următoarele elemente:

a) numele şi prenumele auditorului statutar sau al reprezentantului/reprezentanţilor firmei de audit reclamat, precum şi adresa;

b) componenţa echipei DMI/Comisiei comune de investigaţie;

c) numele şi prenumele persoanelor prezente la investigaţia la faţa locului, inclusiv cele de la lit. a) şi b), precum şi calitatea în care acestea participă;

d) obiectivele investigaţiei la faţa locului;

e) aspectele constatate în urma efectuării investigaţiei;

f) locul de desfăşurare a investigaţiei;

g) data;

h) semnăturile.

 

ARTICOLUL 10

Raportul de Investigaţie/nota de constatare

 

(1) în termen de 45 de zile de la finalizarea investigaţiei la faţa locului, investigaţiile referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit se finalizează, după caz, prin:

a) întocmirea unui raport de investigaţie semnat de membrii echipei de investigaţie, atunci când sesizările sunt primite de la Comisia de disciplină a CSIPPC; sau

b) întocmirea unei note de constatare semnate de membrii echipei de investigaţie, atunci când sesizările sunt formulate din oficiu sau sunt primite de la orice persoană interesată, autorităţi publice sau CAFR.

(2) Raportul de investigaţie prevăzut la alin. (1) lit. a) se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar rămâne la DMI, iar celălalt exemplar se comunică Comisiei de disciplină a CSIPPC.

(3) Nota de constatare prevăzută la alin. (1) lit. b) se întocmeşte în două sau trei exemplare, după caz, din care un exemplar rămâne la DMI, celălalt/al doilea exemplar se comunică auditorului statutar sau firmei de audit investigat(e) şi, atunci când este cazul, al treilea exemplar se comunică către CAFRV

(4) în cazul în care din nota de constatare rezultă aspecte de natură disciplinară săvârşite de auditorul statutar sau firma de audit investigat(e), echipa DMI/Comisia comună de investigaţii sesizează Comisia de disciplină a CSIPPC.

(5) Raportul de investigaţie/nota de constatare conţine:

a) aspectele sesizate;

b) acţiunile întreprinse;

c) susţinerile părţilor (reclamat şi reclamant);

d) probele administrate;

e) concluziile cu privire la existenţa sau inexistenţa unei abateri disciplinare;

f) propuneri sau recomandări.

 

ARTICOLUL 11

Dispoziţii finale

 

Prezenta procedură intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

DECIZIE

privind adoptarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea şi schimbul de informaţii dintre Consiliul pentru Dezvoltarea şi Supravegherea Auditului din Republica Macedonia şi Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile din România

În temeiul prevederilor:

- Ordonanţei de urgenţă nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 25 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014,

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, întrunit în şedinţa din 30 octombrie 2015, decide:

Art. 1. - Se adoptă Memorandumul de înţelegere privind cooperarea şi schimbul de informaţii dintre Consiliul pentru Dezvoltarea şi Supravegherea Auditului din Republica Macedonia şi Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile,

Corneliu Cazacu

 

Bucureşti, 30 octombrie 2015.

Nr. 53.

 

ANEXĂ

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

privind cooperarea şi schimbul de informaţii dintre Consiliul pentru Dezvoltarea şi Supravegherea Auditului din Republica Macedonia (CAOARM) şi Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile din România (CSIPPC)

 

I. Introducere

(1) Memorandumul de înţelegere (denumit în continuare Memorandumul) dintre Consiliul pentru Dezvoltarea şi Supravegherea Auditului din Republica Macedonia şi Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile din România privind necesitatea unei cooperări extinse între organismele de audit din ambele ţări în domeniul promovării şi dezvoltării auditului, precum şi cooperarea în domeniul dezvoltării şi supravegherii profesiei de audit şi controlului calităţii în conformitate cu legislaţia în audit, având ca bază încrederea reciprocă, stabileşte următoarele:

II. Context

(2) în scopul dezvoltării şi supravegherii auditului, Guvernul Republicii Macedoniei, la propunerea ministrului de finanţe ai Republicii Macedonia, a înfiinţat Consiliul pentru Dezvoltarea şi Supravegherea Auditului din Republica Macedonia (CAOARM) ca organism independent de reglementare, cu autoritate publică, înfiinţat prin Legea auditului din Republica Macedonia. Consiliul a fost înfiinţat la data de 9 ianuarie 2012. Scopul Consiliului este de a lucra pentru promovarea profesiei de audit prin analize profesionale şi recomandări, consiliere şi supraveghere independentă a auditului extern, precum şi consolidarea încrederii părţilor interesate pentru datele prezentate în rapoartele financiare.

(3) Plecând de la statutul României de ţară membră a Uniunii Europene începând cu anul 2007, fapt ce a generat necesitatea de a prelua în legislaţia naţională directivele adoptate la nivel comunitar în toate domeniile de activitate, Guvernul României a adoptat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ca efect al transpunerii Directivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European şi a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE şi 83/349/CEE şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006, care constituie actul de înfiinţare al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

III. Scop

(4) Scopul acestui memorandum de înţelegere este de a accelera conformitatea cu standardele internaţionale emise de către IFAC, Standardele Internaţionale de Audit (ISA), Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB), Uniunea Europeană şi alte organizaţii. Ceea ce ne propunem noi este să răspundem provocărilor ce apar în dezvoltarea unei autorităţi de supraveghere puternice, prin schimbul de experienţă şi informaţii relevante cu instituţiile de resort din Europa.

IV. Obiectiv

(5) Acest memorandum are ca obiectiv stabilirea principiilor cooperării între CAOARM şi CSIPPC în ceea ce priveşte coordonarea eforturilor:

a) pentru realizarea unui parteneriat pe termen lung, cu avantaje reciproce, cu privire la supravegherea profesiei, instruirea personalului şi consultanţa între cele două părţi;

b) pentru ca fiecare dintre părţi să ia în considerare cea mai bună metodă de a organiza schimburi între personalul celor două organisme, pentru a facilita schimbul de informaţii tehnice şi de supraveghere;

c) pentru ca fiecare dintre părţi să împărtăşească cu cealaltă informaţii legate de supraveghere, instruire şi formare, precum şi alte informaţii ca bază pentru valorificarea experienţei celor două instituţii în beneficiul lor reciproc.

V. Rezultate

(6) Părţile prezentului memorandum de înţelegere vor depune toate eforturile pentru a obţine următoarele rezultate:

a) proiecte comune privind dezvoltarea sistemelor de supraveghere potrivit Directivei 56/2014/UE de modificare şi completare a Directivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European şi a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE şi 83/349/CEE şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului;

b) proiecte comune privind noi programe educaţionale regionale de dezvoltare profesională continuă în domeniul auditului statutar, bazate pe standardele internaţionale de audit;

c) promovarea modelului lor de cooperare şi rezultatele cooperării cu alte instituţii regionale şi globale;

d) aplicarea principiilor de cooperare în domeniul controlului calităţii, aşa cum rezultă din Directiva 56/2014/UE.

VI. Durata

(7) Durata memorandumului nu este limitată şi intră în vigoare la data semnării lui. Memorandumul va fi revizuit în cazul în care părţile convin astfel.

VII. Alte detalii privind prezentul memorandum de înţelegere

(8) CAOARM şi CSIPPC sunt de acord să lucreze împreună pentru a identifica alte domenii de cooperare.

(9) CAOARM şi CSIPPC sunt de acord că scopul cooperării dintre ele nu se limitează la activităţile specifice menţionate mai sus, ele se pot extinde şi în alte zone de cooperare cu avantaje reciproce.

VIII. Schimbul da informaţii

(10) Părţile sunt de acord că semnarea acestui memorandum este o parte importantă a cooperării reciproce. Părţile sunt de comun acord că schimbul de informaţii este o condiţie esenţială pentru cooperare şi sunt de acord să îşi comunice reciproc toate informaţiile de care au nevoie printr-o cerere scrisă.

În plus, părţile pot schimba şi alte informaţii relevante pentru activitatea lor.

IX. Informaţii confidenţiale

(11) Părţile sunt de acord să ia toate măsurile necesare pentru a asigura păstrarea caracterului confidenţial sau secret al informaţiilor primite, care vor fi utilizate numai în scopul pentru care au fost solicitate.

(12) Obligaţia de a păstra informaţiile confidenţiale primite la cerere rămâne valabilă şi după încetarea memorandumului de înţelegere.

X. Supravegherea

(13) în conformitate cu articolul 8 din Legea auditului (publicata în Monitorul Oficial al Republicii Macedonia 158/2010), Consiliul pentru Dezvoltarea şi Supravegherea Auditului din Republica Macedonia supraveghează Institutul auditorilor autorizaţi din Republica Macedoniei (Institutul), toate firmele de audit şi auditorii.

CAOARM are următoarele competenţe:

a) dă ordine Institutului în problemele ce ţin de competenţa sa, în conformitate cu Legea auditului, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Macedonia;

b) aprobă toate deciziile Institutului şi supraveghează punerea lor în aplicare;

c) emite certificate pentru aprobarea auditorilor, certificate de lucru ale firmelor de audit şi ale auditorilor;

d) supraveghează punerea în aplicare a procedurii Institutului, pentru recunoaşterea calificării de auditor, dobândită în străinătate.

(14) în temeiul art. 53 alin. (2) şi art. 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, CSIPPC are, printre altele, următoarele obiective:

a) supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar, potrivit cerinţelor directivelor europene în domeniu;

b) monitorizarea şi coordonarea procesului de aplicare în România a ISA şi a Codului etic;

c) promovarea şi urmărirea creşterii încrederii publice în activitatea de audit statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;

d) realizarea cooperării şi comunicării cu organismele internaţionale din domeniul ISA, al auditului statutar şi al supravegherii în interes public şi cu alte organisme de profil implicate la procesul de elaborare şi implementare a standardelor specifice domeniului auditului statutar, precum şi crearea cadrului corespunzător pentru a răspunde solicitărilor acestora;

e) transmiterea de informări şi răspunsuri, la solicitările Comisiei Europene, în ceea ce priveşte profesia de audit statutar şi supravegherea în interes public la nivel naţional a activităţii de audit statutar.

(15) în acelaşi timp, CSIPPC are responsabilitatea finală pentru supravegherea în interes public, în principal, a următoarelor activităţi:

a) aprobarea şi înregistrarea auditorilor statutari şi a firmelor de audit;

b) adoptarea standardelor referitoare la etica profesională, la sistemul de control intern al calităţii din cadrul firmelor de audit;

c) formarea profesională continuă;

d) asigurarea calităţii şi efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calităţii;

e) asigurarea sistemelor de investigaţie şi disciplină;

f) aprobarea retragerii autorizării auditorilor statutari şi a firmelor de audit.

XI. Amendamente sau variaţii

(16) Termenii prezentului memorandum de înţelegere pot fi modificaţi numai prin acordul în scris între persoanele autorizate de către cele două părţi, respectiv de către persoanele menţionate mai jos, această prevedere vizând şi orice modificări care ar putea fi necesare ca urmare a transpunerii în legislaţia românească a prevederilor Directivei 2014/56/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate. Acordul de modificare nu poate fi refuzat în mod nejustificat şi toate aceste notificări trebuie adresate persoanelor care ocupă funcţiile menţionate mai jos şi trimise prin poşta rapidă sau prin mijloace electronice.

XII. Dispoziţii finale

(17) în conformitate cu reglementările naţionale, autorităţile vor respecta procedurile necesare pentru buna funcţionare a prezentului memorandum de înţelegere.

(18) Prezentul memorandum de înţelegere se semnează în câte două exemplare, în limbile română, macedoneană şi engleză, toate cele 3 versiuni având putere juridică egală. În eventualitatea unor divergenţe de interpretare între versiunile lingvistice ale prezentului memorandum de înţelegere, se va lua în considerare versiunea în limba engleză.

(19) Acest memorandum intră în vigoare la data semnării.

 

Semnat la Bucureşti la data de 11 noiembrie 2015.

 

CAOARM: preşedinte

Consiliul pentru Dezvoltarea şi Supravegherea Auditului din Republica Macedonia

UI. “11 -ti Oktomvri” No. 7/2 floor 6-ta Sekcija G. T. C. 1000, Skopje

Post box No. 488, Republic of Macedonia

e-mail: contact@sunr.mk

Sonja Gjelova-Stojanova, preşedinte, CAOARM

 

CSIPPC: preşedinte

Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile din România

Str. Sirenelor nr. 5, sectorul 5, Bucureşti, România

e-mail: csippc@csippc.ro

Corneliu Cazacu, preşedinte, CSIPPC

 

ACTE ALE AUTORITATII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 19-21 octombrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că în anul 2014 Uniunea Naţională pentru Progresul României – Organizaţia Judeţeană Ialomiţa nu a beneficiat de nicio sursă de finanţare.

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2015.

Nr. 17.897.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Argeş

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 19-23 octombrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Argeş pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Argeş au totalizat 1.527,97 lei şi au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2015.

Nr. 18.006.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Brăila

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 21-24 septembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Brăila pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că în anul 2014 Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Brăila nu a beneficiat de nicio sursă de finanţare.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2015.

Nr. 18.057.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-6 noiembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizaţia Judeţeană Braşov pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizaţia Judeţeană Braşov au totalizat 24.283,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 13.483,00 lei şi din donaţii în sumă de 10.800,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2015.

Nr. 18.755.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului - Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Arad

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 12-16 octombrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Poporului - Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Arad pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Poporului - Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Arad au totalizat 13.089,79 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 1.557,00 lei, din donaţii în sumă de 11.532,60 lei şi din alte surse de venit în sumă de 0,19 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2015.

Nr. 18.756.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Tulcea

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 12-16 octombrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Tulcea pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Tulcea au totalizat 2.824,00 lei şi au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.

II. Recomandări:

- organizarea activităţii de finanţare a activităţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2015.

Nr. 18.757.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Giurgiu

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 3-5noiembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Giurgiu pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Giurgiu au totalizat 7.390,00 lei şi au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2015.

Nr. 18.758.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 3-6*noiembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti au totalizat 7.635,70 lei şi au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2015.

Nr. 19.039.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 28 septembrie-2 octombrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Galaţi pentru anul 2014,

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Galaţi au totalizat 56.985,00 lei şi au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2015.

Nr. 19.098.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Călăraşi

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 19-23 octombrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Călăraşi pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Călăraşi au totalizat 19.590,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 12.590,00 lei şi din donaţii în sumă de 7.000,00 lei.

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2015.

Nr. 19.099.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Teritorială Ciuc

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 26-30 octombrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizaţia Teritorială Ciuc pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizaţia Teritorială Ciuc au totalizat 81.533,70 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 54.193,36 lei, din donaţii în sumă de 27.340,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 0,34 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2015.

Nr. 19.300.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.