MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 930/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 930         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 16 decembrie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

168. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori prin examen a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale existente la nivelul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordinea acesteia

 

1.653. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentului la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendament la anexa I la MARPOL - Amendament la regula 43). adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.256(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014

 

1.654. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentului la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendament la anexa III la MARPOL- Amendament la apendicele privind criteriile pentru identificarea substanţelor dăunătoare sub formă ambalată), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.257(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014

 

3.602. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, cod A.N.A.F. 14.13 22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

 

5.575. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea unor programe pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezerva te în învăţământul preuniversitar

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

4. - Hotărâre pentru aprobarea completării Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014

 

9. - Hotărâre pentru aprobarea Codului deontologic al notarilor publici din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori prin examen a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale existente la nivelul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordinea acesteia

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.631 din 21 octombrie 2015, întocmit de Direcţia generală afaceri interne şi administraţie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 26 alin. (8) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 42 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 66 alin. (2) şi ale art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind ocuparea prin concurs ori prin examen a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale existente la nivelul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordinea acesteia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Dumitru Băiculescu

 

Bucureşti, 2 decembrie 2015.

Nr. 168.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind ocuparea prin concurs ori prin examen a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale existente la nivelul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordinea acesteia

 

Art. 1. - (1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale existente la nivelul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordinea acesteia se face prin concurs sau examen, cu aplicarea prevederilor titlului I din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament-cadru, şi a prevederilor prezentelor norme.

(2) Prevederile prezentelor norme se aplică şi posturilor ocupate pe durată determinată în vederea efectuării activităţilor prevăzute la art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pentru posturile prevăzute la alin. (2), concursul/examenul, precum şi contractul individual de muncă se organizează, respectiv se încheie cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante prevăzute la art. 1 se organizează de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi de unităţile din subordinea acesteia, denumite în continuare instituţii organizatoare, în limita numărului posturilor vacante sau temporar vacante prevăzute în statele de funcţii proprii ale acestor instituţii.

Art. 3. - La concursul sau examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile stabilite la art. 3 din Regulamentul-cadru, precum şi condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului respectiv, la propunerea structurilor în al căror stat de funcţii se află funcţia vacantă.

Art. 4. - (1) în vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant, structurile din cadrul instituţiilor organizatoare transmit compartimentului resurse umane propunerea privind organizarea şi desfăşurarea concursului, respectiv a examenului.

(2) Propunerea privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant trebuie să respecte prevederile art. 5 alin. (2)-(4) din Regulamentul-cadru.

Art. 5. - Pentru înscrierea la concurs/examen, persoanele interesate vor depune la sediul instituţiei organizatoare un dosar care cuprinde documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a)-g) din Regulamentul-cadru.

Art. 6. - (1) Instituţia organizatoare, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării primei probe pentru concursul/examenul de ocupare a unui post vacant şi cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării primei probe pentru concursul/examenul de ocupare a unui post temporar vacant, are obligaţia de a publica anunţul privind organizarea concursului/examenului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie, precum şi la sediul şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest sens.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în scopul asigurării continuităţii activităţii specifice, pentru posturile prevăzute la art. 1 alin. (2), anunţul privind organizarea concursului/examenului se va publica cu cel puţin 25 de zile lucrătoare înainte de data ajungerii la termen a contractului individual de muncă încheiat în baza art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Anunţul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi într-un cotidian de largă circulaţie cuprinde elementele prevăzute la art. 7 alin. (4) din Regulamentul-cadru, iar anunţul publicat la sediul instituţiei organizatoare, precum şi pe pagina acesteia de internet cuprinde elementele prevăzute la art. 7 alin. (2) din Regulamentul-cadru.

(4) Publicitatea modificărilor unor aspecte referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului se realizează în cel mai scurt timp, prin mijloacele prevăzute la alin. (1).

Art. 7. - (1) Membrii comisiei de concurs/examen, membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi secretarul acestor comisii se numesc prin act administrativ emis de conducătorul instituţiei organizatoare, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării primei probe pentru concursul/examenul de ocupare a unui post vacant şi cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării primei probe pentru concursul/examenul de ocupare a unui post temporar vacant.

(2) Nominalizarea preşedintelui, a membrilor şi a secretarului, atât pentru comisia de concurs/examen, cât şi pentru comisia de soluţionare a contestaţiilor, se face cu respectarea prevederilor art. 8-14 din Regulamentul-cadru.

(3) Persoanele desemnate în comisiile de concurs/examen sau de soluţionare a contestaţiilor trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile reglementate de art. 9 lit. b) şi c) din Regulamentul-cadru.

(4) Nu poate fi desemnată în calitate de membru în comisia de concurs/examen sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii; de asemenea, calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(5) Nu pot fi desemnate în comisia de concurs/examen sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. 11 din Regulamentul-cadru.

(6) în situaţia constatării existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), actul administrativ de numire a comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării.

(7) în cazul în care existenţa oricăreia dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) se constată ulterior desfăşurării uneia dintre probele concursului/examenului, rezultatul probei ori al probelor desfăşurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de incompatibilitate sau în conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs/examen.

(8) în situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs/examen, procedura de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului se reia, cu respectarea prevederilor prezentelor norme.

Art. 8. - Atribuţiile principale ale comisiei de concurs/examen sunt cele prevăzute la art. 15 din Regulamentul-cadru.

Art. 9. - Atribuţiile principale ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt cele prevăzute la art. 16 din Regulamentul-cadru.

Art. 10. - Atribuţiile principale ale secretarului comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt cele prevăzute la art. 17 din Regulamentul-cadru.

Art. 11. - (1) în vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs/examen în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru un post temporar vacant^

(2) în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului/examenului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv în termen de maximum o zi lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, comisia de concurs/examen are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Art. 12. - Concursul/Examenul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se desfăşoară potrivit prevederilor art. 20-24 din Regulamentul-cadru.

Art. 13. - Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor concursului/examenului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se realizează potrivit prevederilor art. 25- 30 din Regulamentul-cadru.

Art. 14. - Soluţionarea contestaţiilor se realizează în conformitate cu prevederile art. 31-36 din Regulamentul-cadru.

Art. 15. - Suspendarea, amânarea şi reluarea concursului/examenului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se realizează potrivit prevederilor art. 37-39 din Regulamentul-cadru.

Art. 16. - (1) Candidaţii declaraţi admişi la concursul/examenul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului/ examenului.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs/examen poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului/examenului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului/examenului.

Art. 17. - Prezentele norme se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu celelalte reglementări incidente în materie.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentului la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendament la anexa I la MARPOL - Amendament la regula 43), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.256(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014

 

Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentul la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendament la anexa I la MARPOL - Amendament la regula 43), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.256(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 martie 2016.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 decembrie 2015.

Nr. 1.653.

 

ANEXĂ REZOLUŢIA MEPC.256(67)

adoptată la 17 octombrie 2014

 

Amendament la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave

 

Amendament la anexa I la MARPOL

(Amendament la regula 43)

 

Comitetul pentru protecţia mediului marin,

amintind art. 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,

luând notă de art. 16 al Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare Convenţia din 1973) şi de art. VI al Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare Protocolul din 1978) care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1978 şi conferă organismului competent al Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la Convenţia din 1973, modificata prin Protocolul din 1978 (MARPOL),

luând în considerare amendamentele propuse la anexa I la MARPOL, referitoare la transportul hidrocarburilor grele ca balast la bordul navelor care operează în zona Antarctică,

1. adoptă, în conformitate cu art. 16(2)(d) al Convenţiei din 1973, amendamentele la anexa I la MARPOL, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu art. 16(2)(f)(iii) al Convenţiei din 1973, că amendamentele se consideră ca fiind acceptate la 1 septembrie 2015, cu excepţia cazului în care înainte de această dată cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiunile lor la aceste amendamente;

3. invită părţile să ia notă că, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) al Convenţiei din 1973, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 martie 2016, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) al Convenţiei din 1973, să transmită tuturor părţilor la MARPOL copii certificate ale prezentei rezoluţii şi textul amendamentelor conţinut în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MEPC.256(67)

 

AMENDAMENT LA ANEXA I LA MARPOL

(Amendament la regula 43)

 

Anexa I

Reguli pentru prevenirea poluării cu hidrocarburi

 

CAPITOLUL 9

Cerinţe speciale pentru utilizarea sau transportul hidrocarburilor în zona Antarctică

 

Regula 43

Cerinţe speciale pentru utilizarea sau transportul hidrocarburilor în zona Antarctică

în partea introductivă a paragrafului 1, între cuvintele „transportul în vrac drept încărcătură” şi „ori transportul” se inserează:

„folosirea ca balast”.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentului la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendament la anexa III la MARPOL – Amendament la apendicele privind criteriile pentru identificarea substanţelor dăunătoare sub formă ambalată), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.257(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014

 

Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993,

în temeiul prevederilor art. 4 alin, (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentul la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendament la anexa III la MARPOL - Amendament la apendicele privind criteriile pentru identificarea substanţelor dăunătoare sub formă ambalată), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.257(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 martie 2016.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 decembrie 2015.

Nr. 1.654.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MEPC257(67)

adoptată la 17 octombrie 2014

 

Amendament la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave

 

Amendament la anexa III la MARPOL

(Amendament la apendicele privind criteriile pentru identificarea substanţelor dăunătoare sub formă ambalată)

 

Comitetul pentru protecţia mediului marin,

amintind art. 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,

luând notă de art. 16 al Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Convenţia din 1973) şi de art. VI al Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Protocolul din 1978) care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1978 şi conferă organismului competent al Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la Convenţia din 1973 modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL),

luând în considerare amendamentele propuse la anexa III la MARPOL, elaborate de Subcomitetul pentru mărfuri periculoase, încărcături solide şi containere (DSC), la cea de-a optsprezecea sa sesiune,

1. adoptă, în conformitate cu art. 16(2)(d) al Convenţiei din 1973, amendamentele la anexa III la MARPOL, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu art. 16(2)(f)(iii) al Convenţiei din 1973, că amendamentele se consideră ca fiind acceptate la 1 septembrie 2015, cu excepţia cazului în care înainte de această dată cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiunile lor la aceste amendamente;

3. invită părţile să ia notă că, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) al Convenţiei din 1973, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 martie 2016, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. 16(2)(e) al Convenţiei din 1973, să transmită tuturor părţilor la MARPOL copii certificate ale prezentei rezoluţii şi textul amendamentelor conţinut în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MEPC.257(67)

 

AMENDAMENT LA ANEXA III LA MARPOL

(Amendament la apendicele privind criteriile pentru identificarea substanţelor dăunătoare sub formă ambalată)

 

Anexa III la MARPOL

Reguli pentru prevenirea poluării cu substanţe dăunătoare transportate pe mare sub formă ambalată

 

Apendice

Criterii pentru identificarea substanţelor dăunătoare sub formă ambalată

Fraza introductivă a apendicelui este înlocuită de următoarea:

„În sensul prezentei anexe sunt considerate substanţe dăunătoare substanţele, altele decât materialele radioactive*, care corespund unuia dintre următoarele criterii**:


* Se face referire la clasa 7, astfel cum este definită în capitolul 2.7 al Codului IMDG.

** Aceste criterii se bazează pe criteriile care au fost elaborate în cadrul Sistemului global armonizat al Naţiunilor Unite pentru clasificarea şi etichetarea produselor chimice (GHS), aşa cum a fost amendat. Pentru definiţiile acronimelor sau termenilor utilizaţi în prezentul apendice, a se vedea paragrafele corespunzătoare din Codul IMDG.”

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectori lor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

 

În baza dispoziţiilor art. 342 alin. (1)din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 13 noiembrie 2013, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

2. Anexa nr. 1 „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 9 decembrie 2015.

Nr. 3.602.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.494/2013)

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Regim special

DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ

Ex........

DIRECŢIA*)........................

Pag. 1

 

PROCES-VERBAL

Seria ....... nr. ..................

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor,

încheiat astăzi ....... luna ....................... anul ..............

în localitatea ...................................... judeţul/sectorul .................

 

Subsemnaţii,..............................................................................................................................................................................,

cu funcţia de inspector antifraudă, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în baza ordinelor de serviciu permanent şi a legitimaţiilor de control cu numerele ................................, eliberate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în urma controlului efectuat în ziua ..... luna ..... anul ......, ora ...... la ........................................., cu domiciliul/sediul în ............................. str. ......................................, nr. ............sectorul/judeţul ......................, cod de identificare fiscală/CNP ........................................................ am constatat:

La data(ele) de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte:

[1]................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................

[2]................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................

 [3]................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Faptele de mai sus constituie contravenţii prevăzute la:

[1] art. ......... alin. ...... lit. ..... pct. ....... din ............................................................................................................................

[2] art. ......... alin. ...... lit. ..... pct. ....... din ............................................................................................................................

[3] art. ......... alin. ...... lit. ..... pct. ....... din ............................................................................................................................

De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul**)....................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Nume/Prenume ..................................., născut(ă) la data de ............, ocupaţia ................, locul de muncă.........................., domiciliară) în ..................................., str. ................................................, nr. ...., bl....., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............................., legitimat(ă) cu ....... seria .... nr. .......... eliberat(ă) de .................. la data .......... CNP ........................

Pentru contravenient cetăţean străin sau cetăţean român cu domiciliul în străinătate se completează: paşaport seria ..... nr. ....... statul emitent .............. data eliberării ................

Pentru contravenient minor se înregistrează numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia: .............................................


*) Se va menţiona direcţia regională antifraudă fiscală din care face parte agentul constatator, după caz.

**) Pentru contravenient persoană juridică se trec denumirea şi sediul social, codul de identificare fiscală (CIF), numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi datele complete de identificare ale persoanei care o reprezintă.

 

Faţă de contravenţiile săvârşite se aplică următoarele sancţiuni:

A. Contravenientul...............................................................se amendează cu:

[1] .......................................... lei, cf. art. ......... alin. ...... lit. ..... pct. ....... din ............................................................................................................................

[2] .......................................... lei, cf. art. ......... alin. ...... lit. ..... pct. ....... din ............................................................................................................................

[3] .......................................... lei, cf. art. ......... alin. ...... lit. ..... pct. ....... din ............................................................................................................................

În sumă totală de....................lei.

 

INSPECTORI ANTIFRAUDĂ,

MARTORI***),

CONTRAVENIENT,

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

 

NOTĂ

În cazul în care, la unele rubrici, spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părţile, pe fiecare pagină, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

 

Pag. 2

 

Amenda/Amenzile se va/vor achita în contul nr. ..................... deschis la ......................

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita în condiţiile legii, în termen de 48 de ore, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ prin care este/sunt sancţionată/sancţionate contravenţia/contravenţiile de la punctul/punctele ..............., respectiv suma de ............. lei, iar o copie de pe documentul de plată se va depune sau se va transmite prin poştă, recomandat, la sediul agentului constatator din ...................................................................................................

În situaţia în care contravenientul nu va achita amenda (amenzile) în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, se va proceda, în condiţiile legii, la executarea silită.

B. Sancţiuni complementare

În conformitate cu art. ......... alin. ...... lit. ..... pct. ....... din ............................................................................................................................ se confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea faptei prezentate la punctul [ ].............................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

C. Alte sancţiuni complementare

În conformitate cu art. ......... alin. ...... lit. ..... pct. ....... din ............................................................................................................................se dispun următoarele:

Pentru fapta de la punctul [ ]................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Precizări cu privire la măsuri de conservare sau valorificare: ................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................


***) Se vor înscrie semnătura şi datele complete privind identitatea martorilor.

 

Bunurile/Sumele confiscate aparţin****): .........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

D. Alte menţiuni: Contravenientul a luat cunoştinţă că are dreptul la obiecţiuni şi nu a formulat/a formulat obiecţiuni: *****)

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal care ţine loc şi de înştiinţare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

 

Întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat astăzi........................./sau se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii.

 

INSPECTORI ANTIFRAUDĂ,

MARTORI***),

CONTRAVENIENT,

......................................................

......................................................

(am primit un exemplar al P.V.C.S.C.)

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................


****) Dacă bunurile nu aparţin contravenientului, se vor menţiona, dacă este posibil, datele de identificare ale proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.

**”“) Se solicită contravenientului să scrie obiecţiunile sau să scrie că nu are obiecţiuni. În caz de refuz al contravenientului, inspectorii antifraudă vor menţiona în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinţe,

 

Formular aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr. 3.602/2015

Cod: 14.13.22.99/7

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea unor programe pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

 

În baza prevederilor art. 89 şi art. 254 alin. (3) şi alin. (8) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă programele pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar începând cu sesiunea 2016, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Disciplinele de concurs, pentru care sunt aprobate programele din anexa nr. 1, sunt cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, programele pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, prevăzute în anexa nr. 3, îşi încetează valabilitatea.

Art. 4. - Direcţia generală management şi reţea şcolară, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 octombrie 2015.

Nr. 5.575.


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea completării Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 64 din 21 august 2015, prin care s-au aprobat propunerile de modificare şi completare a Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, ca urmare a situaţiei create la Camera Notarilor Publici Suceava, prin demisia întregului Colegiu director,

luând în considerare faptul că proiectul Statutului a fost transmis, spre consultare, Adunărilor generale ale Camerelor Notarilor Publici, iar, dintre acestea, un număr de 10 Camere ale Notarilor Publici au aprobat propunerile de modificare, la celelalte Camere ale Notarilor Publici adunările generale fiind programate ulterior Congresului,

ţinând seama de dezbaterile din cadrul Congresului, precum şi de votul celor 290 de notari publici, reprezentanţi ai Camerelor Notarilor Publici, prezenţi la Congresul al XII Mea al Notarilor Publici din România,

în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (6) şi art. 53 alin. (9) lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată,

Congresul Notarilor Publici din România, cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă completarea Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 24 noiembrie 2014, astfel cum este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică tuturor Camerelor Notarilor Publici, pentru a fi adusă la cunoştinţa notarilor publici.

Art. 4. - Biroul executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,

Dumitru Viorel Mănescu

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2015.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

La articolul 43, după alineatul (2) se introduc 10 noi alineate, alineatele (3)-(12), cu următorul cuprins:

„(3) Camera va alege, pe lângă membrii Colegiului director, un număr de 5 supleanţi ai acestora.

(4) în situaţia în care preşedintele, vicepreşedintele şi/sau unii membri ai Colegiului director sunt în imposibilitatea exercitării funcţiei, fie ca urmare a demisiei din funcţie, fie din alte motive, fapt care atrage imposibilitatea funcţionării Colegiului director, aceştia au obligaţia de a informa de îndată Consiliul Uniunii şi, în calitate de interimari în funcţiile respective, au obligaţia de a asigura funcţionarea Colegiului director până la Adunarea generală extraordinară de alegeri.

(5) Demisia din oricare dintre funcţiile alese în cadrul Camerei Notarilor Publici, dată în scris şi înregistrată la Camera respectivă, este irevocabilă din momentul înregistrării ei.

(6) în căzui în care, fie ca urmare a demisiei din funcţie, fie din alte motive, preşedintele, vicepreşedintele şi unii sau toţi membrii Colegiului director sunt în imposibilitatea exercitării funcţiei, fapt care atrage imposibilitatea funcţionării Colegiului, şi aceştia nu pot asigura interimatul şi implicit funcţionarea Colegiului, Consiliul Uniunii va desemna în locul acestora alţi notari publici din cadrul Camerei respective, dintre membrii supleanţi aleşi de Cameră şi, în completare, şi alţi notari din Cameră sau dintre membrii Consiliului, care să asigure funcţionarea interimară a Colegiului director până la alegerea noilor membri de către Adunarea generală extraordinară de alegeri. Consiliul Uniunii va desemna, astfel, inclusiv un preşedinte şi un vicepreşedinte interimar, dacă printre membrii Colegiului director aflaţi în imposibilitatea exercitării funcţiei se află şi aceştia. Preşedintele interimar, care va fi şi ordonator de credite, îşi va desfăşura activitatea până la Adunarea generală de alegeri.

(7) Preşedintele, vicepreşedintele şi/sau membrii interimari ai Colegiului director îşi vor desfăşura activitatea în această calitate până la şedinţa Adunării generale extraordinare de alegeri, şedinţă ce va fi convocată de Consiliul Uniunii în maximum 30 de zile de la data începerii interimatului. În hotărârea Consiliul Uniunii de convocare a Adunării generale se va preciza, pe lângă data şi locul unde se va desfăşura şedinţa, ordinea de zi, funcţiile pentru care se pot depune candidaturile şi data până la care acestea pot fi depuse, nominalizarea persoanelor care vor conduce lucrările şedinţei, precum şi alte aspecte apreciate de Consiliul Uniunii ca fiind oportun de discutat. Adunarea generală extraordinară va fi condusă de membrii Biroului executiv al Consiliului Uniunii, de un reprezentant al acestuia sau de către membri ai Consiliului Uniunii.

(8) Adunarea generală extraordinară va alege numărul de membri necesar înlocuirii membrilor aflaţi în imposibilitatea exercitării funcţiei, fie ca urmare a demisiei, fie din alte motive. Notarii publici care au deţinut funcţii alese din care au demisionat nu pot candida la alegerile pentru ocuparea funcţiilor vacantate în respectivul mandat, ca urmare a demisiei.

(9) Membrii nou-aleşi vor continua mandatul rămas neexercitat.

(10) în situaţia în care doar preşedintele şi vicepreşedintele Colegiului director sunt În imposibilitatea exercitării mandatului, fie ca urmare a demisiei din funcţie, fie din alte motive, ceilalţi membri ai Colegiului director vor desemna dintre ei un preşedinte şi un vicepreşedinte interimari, stabilindu-le, totodată, şi limitele mandatului. Componenţa Colegiului director va fi completată cu notari din rândul membrilor supleanţi, desemnaţi prin dispoziţia preşedintelui interimar al Colegiului director.

(11) Preşedintele interimar, care va fi şi ordonator de credite, şi vicepreşedintele interimar îşi vor desfăşura activitatea până la Adunarea generală extraordinară de alegeri, care va fi convocată de Colegiul director în maximum 30 de zile de la începerea interimatului. Adunarea generală extraordinară va alege doar preşedintele şi vicepreşedintele, aceştia continuând mandatul rămas neexercitat.

(12) în cazul în care preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi dintre membrii în exerciţiu ai Colegiului director sau dintre supleanţi, Adunarea generală, în cadrul aceleiaşi şedinţe, va proceda la alegerea de membri pentru completarea Colegiului director cu numărul necesar de membri titulari sau supleanţi.”

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Codului deontologic al notarilor publici din România

 

Având în vedere Proiectul Codului deontologic al notarilor publici din România, elaborat şi prezentat Congresului Notarilor Publici din România de către Comisia pentru modificarea şi completarea Codului deontologic,

luând în considerare faptul că proiectul Codului deontologic a fost supus dezbaterii tuturor notarilor publici de către Comisia de elaborare, atât prin transmitere pe e-mailul profesional al fiecărui notar public, cât şi prin postare pe site-ul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,

luând în considerare amendamentele privind redactarea, făcute în cadrul lucrărilor Congresului Notarilor Publici din România,

ţinând seama de dezbaterile din cadrul Congresului Notarilor Publici din România, precum şi de votul celor 290 de notari publici, reprezentanţi ai Camerelor Notarilor Publici, prezenţi la Congresul al XIII-lea al notarilor publici din România,

în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (9) lit. b) şi art. 164 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată,

Congresul Notarilor Publici din România, cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Codul deontologic al notarilor publici din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor notarilor publici.

Art. 4. - Biroul executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,

Dumitru Viorel Mănescu

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2015.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

 

CODUL DEONTOLOGIC

al notarilor publici din România

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 1

Reguli generale

 

(1) Codul deontologic al notarilor publici din România, denumit în continuare Cod, stabileşte principiile de bază ale eticii profesionale a notarilor, standardele de conduită morală şi etică după care notarii se vor ghida în relaţiile cu autorităţile de stat, cu persoanele fizice şi juridice, cu ceilalţi colegi, cu Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, denumită în

continuare Uniune, Camerele Notarilor Publici, denumite în continuare Camere, precum şi cu entităţile acestora.

(2) Codul este menit să garanteze buna îndeplinire de către notarul public a misiunii sale.

(3) Scopul acestui Cod este acela de a stabili standarde de conduită etică în procesul de desfăşurare a activităţii profesionale, de a spori încrederea statului şi a publicului în instituţia notarului, de a proteja prestigiul şi autoritatea profesiei de notar.

(4) Normele Codului sunt obligatorii pentru notari.

(5) în conformitate cu dispoziţiile legii, încălcarea dispoziţiilor şi principiilor prezentului Cod atrage răspunderea disciplinară a notarilor.

 

ARTICOLUL 2

Principiile deontologiei notariale

 

Notarul public trebuie să îşi exercite funcţia şi să îşi desfăşoare activitatea prin aplicarea şi cu respectarea următoarelor principii:

a) principiul legalităţii şi securităţii juridice;

b) principiul echidistanţei, imparţialităţii şi independenţei;

c) principiul adevărului, echităţii şi al bunei-credinţe;

d) principiul justiţiei preventive;

e) principiul loialităţii faţă de stat;

f) principiul apărării şi promovării prestigiului profesiei de notar public;

g) principiul pregătirii profesionale continue; h) principiul disponibilităţii;

i) principiul confidenţialităţii şi păstrării secretului profesional; j) principiul nediscriminării.

 

ARTICOLUL 3

Principiul legalităţii şi securităţii juridice

 

(1) Notarul public are vocaţia de a proteja interesele cetăţenilor, ale comunităţii din care face parte şi ale statului. Notarul public facilitează şi contribuie la crearea unui sistem de securitate juridica în stat, întărind legalitatea şi respectarea legii. În acest scop, notarul public va refuza perfectarea actelor şi procedurilor care cuprind clauze contrare legii sau bunelor moravuri.

(2) Notarul public îşi va întemeia exercitarea profesiei pe respectarea valorilor ocrotite de societate şi pe preceptul moral „alterum non laedere” (nu teza pe altul).

 

ARTICOLUL 4

Principiul echidistanţei, imparţialităţii şi independenţei

 

(1) Activitatea notarială se întemeiază pe echidistanţă, imparţialitate şi independenţă profesională.

(2) Notarul public are obligaţia de a consilia beneficiarii serviciului notarial, în mod corect, dezinteresat şi nepărtinitor, cu privire la consecinţele şi efectele actului notarial sau procedurii notariale solicitate.

(3) Notarul public se va abţine să colaboreze cu un beneficiar, când se iveşte un conflict de interese ori când secretul profesional riscă să fie încălcat sau când independenţa sa riscă să fie afectată.

(4) Notarul public trebuie să se abţină de la exercitarea activităţilor incompatibile cu funcţia de notar, evitând orice interferenţe între profesie şi afaceri, evitând situaţiile ce pot prejudicia prestigiul profesiei de notar.

(5) Imparţialitatea notarului public trebuie să fie de natură a compensa absenţa sau dezechilibrul de informaţii între părţi. Totodată, notarul public se va abţine de la a perfecta acte şi îndeplini proceduri notariale care l-ar putea favoriza în mod direct sau indirect, pe sine ori pe rudele sau afinii săi, până la gradul IV inclusiv, în detrimentul celorlalte părţi.

(6) Notarul public are dreptul şi obligaţia de a colabora cu instituţiile şi autorităţile statului.

(7) Notarul public nu poate urmări drept unic scop al activităţii sale profesionale obţinerea de foloase materiale.

 

ARTICOLUL 5

Principiul adevărului, echităţii şi al bunei-credinţe

 

(1) Notarul public va îndeplini actele şi procedurile notariale în concordanţă cu voinţa reală a părţilor şi în condiţiile prevăzute de lege şi bunele moravuri. Orice îndoială în legătură cu legalitatea activităţii notariale trebuie să fie înlăturată înainte de îndeplinirea acesteia.

(2) în întreaga sa activitate, notarul public va urmări adevărul, va promova dreptatea şi nepărtinirea faţă de beneficiarii serviciilor notariale.

(3) Notarul trebuie să consilieze beneficiarii serviciilor notariale cu bună-credinţă. Informaţiile transmise beneficiarilor trebuie să fie fidele, veridice, să respecte secretul profesional şi să fie în concordanţă cu prevederile legale şi cu bunele moravuri.

(4) Notarul public este obligat să desluşească raporturile juridice reale dintre părţi şi să explice acestora într-un mod clar, exact şi onest consecinţele soluţiei alese.

 

ARTICOLUL 6

Principiul justiţiei preventive

 

Misiunea notarului este aceea de a evita litigiile între oameni. În acest scop, notarul îşi va desfăşura activitatea echilibrat, întotdeauna adecvat cazului concret, actele instrumentate având un conţinut clar şi cursiv.

 

ARTICOLUL 7

Principiul loialităţii faţă de stat

 

(1) Notarul va fi loial statului şi se va abţine de la orice manifestare care aduce atingere ordinii publice şi statului de drept.

(2) Notarul public are obligaţia de a percepe şi vira către stat, în termenul şi prin modalităţile prevăzute de lege, toate taxele si/sau tarifele colectate în numele statului şi ale autorităţilor sale.

În acest sens, activitatea notarială nu constituie şi nu poate fi asimilată unui act de comerţ.

 

ARTICOLUL 8

Principiul apărării şi promovării prestigiului profesiei de notar public

 

Notarul se va implica activ şi va depune toate eforturile pentru apărarea şi promovarea profesiei de notar.

 

ARTICOLUL 9

Principiul pregătirii profesionale continue

 

(1) Notarul este obligat să cunoască legislaţia aplicabilă actelor sau procedurilor instrumentate, opiniile şi deciziile organelor profesionale, precum şi să fie la curent cu doctrina şi jurisprudenţa relevantă. Este în răspunderea notarului să asigure perfecţionarea continuă a angajaţilor biroului notarial.

(2) în înţelesul prezentului cod, prin birou notarial se înţelege: birou individual notarial sau societate profesională notarială.

 

ARTICOLUL 10

Principiul disponibilităţii

 

Notarul public are dreptul şi obligaţia de a instrumenta acte şi proceduri, la cererea părţilor, cu excepţiile prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 11

Principiul confidenţialităţii şi păstrării secretului profesional

 

(1) Notarul public are obligaţia de a păstra, în conformitate cu dispoziţiile legale, confidenţialitatea şi secretul profesional.

(2) Notarul public nu poate fi obligat să comunice date confidenţiale sau secrete profesionale, acte sau registre notariale ori copii ale acestora, decât persoanelor autorizate în acest sens, în cazurile strict prevăzute de lege.

(3) Notarul public are obligaţia de a face tot ceea ce este necesar ca acest principiu să fie respectat şi de angajaţii şi colaboratorii biroului notarial.

 

ARTICOLUL 12

Principiul nediscriminării

 

În desfăşurarea activităţii notariale, notarul public nu va ţine cont de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex şi apartenenţă sexuală, opinie sau apartenenţă politică, avere, origine socială etc., toate persoanele fiind egale.

 

CAPITOLUL II

Raporturile dintre notari

 

ARTICOLUL 13

Natura colectivă a Instituţiei

 

(1) Natura colectivă a instituţiei notarului este fundamentată pe respect reciproc, încredere, solidaritate şi colaborare profesională între colegii notari.

(2) Ca principiu cu aplicare generală, notarul va evita diferendele cu colegii săi notari. În cazul apariţiei unei situaţii conflictuale, notarii implicaţi vor încerca mai întâi să soluţioneze problemele prin mediere şi arbitraj, în cadrul profesiei, în condiţiile legii.

(3) Comportamentul angajaţilor biroului notarial faţă de beneficiarii activităţii notariale, faţă de alţi colegi notari, precum şi faţă de personalul angajat sau reprezentanţii Camerelor, Uniunii şi entităţilor acestora, ţine de răspunderea personală a notarului. În acest scop, fiecare notar îşi va supraveghea activ angajaţii şi colaboratorii, pentru a evita şi a elimina posibilele comportamente lipsite de respect sau de etică în relaţia cu beneficiarii, colegii notari sau cu personalul angajat ori reprezentanţii Camerelor, Uniunii şi entităţilor acestora.

(4) Constituie o îndatorire colegială atenţionarea făcută personal şi cu tact acelui notar care, prin atitudinea sa şi/sau modul de instrumentare a actelor ori de îndeplinire a procedurilor notariale, aduce atingere probităţii profesionale sau intereselor părţilor,

 

ARTICOLUL 14

Îndatoririle notarului public

 

Notarul public, pe tot parcursul activităţii sale, are următoarele îndatoriri:

a) să respecte natura colectivă a profesiei, în orice împrejurare;

b) să stabilească relaţii cu colegii săi pe bază de onestitate şi respect reciproc, să manifeste, în orice caz, în raport cu aceştia, tact, politeţe şi bunăvoinţă;

c) să îşi informeze colegii despre situaţiile ce pot afecta activitatea comună, precum şi despre alte probleme de solidaritate profesională;

d) să ia măsurile necesare în relaţia cu angajaţii, să nu le permită acestora să încalce legea, morala şi etica în relaţiile cu cetăţenii, colegii notari ori cu personalul sau reprezentanţii organelor statutare ale profesiei;

e) să nu desconsidere demnitatea şi autoritatea profesională a colegului său;

f) să nu propage informaţii personale cu potenţial negativ despre colegul său.

 

ARTICOLUL 15

Manifestări de concurenţă neloială

 

(1) Concurenţa neloială, în exercitarea activităţii notariale sau în legătură cu aceasta, nu este permisă.

(2) Prin concurenţă neloială se înţelege orice acţiune, atitudine sau altă formă de manifestare a notarului, personalului angajat, colaboratorilor ori interpuşilor acestora, făcută cu încălcarea sau distorsionarea sensului legii, cu scopul de a

menţine sau atrage clientelă ori de a creşte veniturile obţinute din activitatea notarială, în detrimentul altor notari.

(3) Constituie manifestări de concurenţă neloială, enumerate exemplificativ:

a) perceperea unor onorarii sub nivelul minim stabilit, precum şi acordarea unor reduceri/scutiri de onorarii, nepermise de lege;

b) atragerea/fidelizarea clientelei biroului cu mijloace materiale, oferite sub orice formă;

c) determinarea părţilor să solicite strămutarea către sine sau către biroul său a unui act sau procedură aflate pe rol sau în desfăşurare, la alt coleg notar, fără ca această hotărâre să fie expresia voinţei părţilor implicate;

d) racolarea personalului instruit şi format la un alt birou notarial;

e) determinarea reprezentanţilor oricăror autorităţi/instituţii de a sfătui toţi solicitanţii să se adreseze unui anumit birou notarial;

f) anunţarea publică a tarifelor notariale şi a modului de calcul al acestora, în altă formă decât cea strict publicată în Monitorul Oficial al României;

g) acordarea oricăror facilităţi sau eşalonări la plata onorariului ori a taxelor şi tarifelor legale pe care notarul este obligat să le perceapă;

h) neefectuarea tuturor verificărilor prevăzute de lege pentru întocmirea unui act sau pentru îndeplinirea unei proceduri notariale sau fapta de nu solicita părţii prezentarea tuturor documentelor relevante pentru lămurirea raporturilor juridice şi a conţinutului integral al actului ori procedurii notariale;

i) exercitarea sistematică a unui comportament grăbit sau dubios, de natură să accepte încălcarea prevederilor legale în desfăşurarea activităţii notariale, cum ar fi: lipsa verificării mandatului sau a puterii de reprezentare, lipsa verificării în registrele deţinute de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale sau scutirea părţilor şi/sau nesolicitarea de a prezenta anumite documente necesare pentru stabilirea cu exactitate a intenţiilor părţilor şi a operaţiilor juridice cuprinse în act;

j) neindicarea în încheierea actelor sau procedurilor instrumentate a cuantumului onorariului şi a taxelor aferente îndeplinirii serviciului notarial;

k) neemiterea sau emiterea neregulată a chitanţelor/bonurilor fiscale/facturilor pentru serviciile efectuate;

l) participarea sau colaborarea la evenimente (audio, video, pe suport informatic etc.) cu scopul de a-şi face publicitate în vederea atragerii de clientelă, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege şi de prezentul cod;

m) însărcinarea unui profesionist, chiar şi cu titlu gratuit, de a-i procura clienţi ori a-i face reclamă;

n) nerespectarea interdicţiei legale de a-şi face publicitate individuală;

o) orice alte acte sau fapte în accepţiunea alin. (2), care vor fi calificate ca atare de către Consiliul Uniunii, din oficiu sau la propunerea membrilor Corpului de control. Hotărârile Consiliului Uniunii date în această materie sunt obligatorii pentru toţi notarii.

 

ARTICOLUL 16

Publicitatea individuală

 

(1) Publicitatea individuală este interzisă.

(2) Notarul care beneficiază, direct sau indirect, de efectele publicităţii individuale, indiferent cine este promotorul acestora, este direct răspunzător.

(3) Prin publicitate individuală se înţelege acele acte sau fapte ale notarului, ale personalului angajat sau ale colaboratorilor ori persoanelor interpuse acestora, indiferent de modalitatea de realizare sau de durata acestora, care nu sunt permise în mod expres de lege, în scopul atragerii sau menţinerii clientelei.

(4) Constituie publicitate individuală orice alte acte sau fapte în accepţiunea alin. (3), care vor fi calificate ca atare de către Consiliul Uniunii, din oficiu sau la propunerea membrilor Corpului de control. Hotărârile Consiliului date în această materie sunt obligatorii pentru toţi notarii.

(5) Prin excepţie, este permisă:

a) precizarea, în mod verbal, a titlurilor universitare sau didactice deţinute ori a specializărilor obţinute în domeniu juridic;

b) deţinerea paginii profesionale de internet şi/sau în cadrul reţelelor de socializare, cu respectarea dispoziţiilor prezentului cod;

c) participarea, în calitate de raportor sau formator, la seminare, simpozioane, colocvii, forme de pregătire organizate de alte profesii juridice sau publicarea de studii, comentarii sau lucrări ştiinţifice;

d) participarea, cu informarea şi acordul prealabil al organelor de conducere ale Uniunii sau Camerei, la emisiuni TV/radio, inclusiv în mediul web, la dezbateri şi evenimente pe teme juridice, atunci când interesul public o cere, în scopul furnizării de informaţii juridice şi a schimbului de experienţă şi opinii, în beneficiul exclusiv al cetăţeanului. Organele de conducere nu pot refuza în mod nejustificat eliberarea acordului prealabil.

 

ARTICOLUL 17

Pagina de internet profesională

 

(1) Este permisă publicitatea prin intermediul paginilor profesionale de internet sau a reţelelor de socializare.

(2) Este interzisă introducerea în conţinutul paginilor profesionale de internet sau a reţelelor de socializare a următoarelor informaţii:

a) calculator de taxe tarife şi onorarii cu incidenţă notarială sau afişarea acestora sub orice altă formă decât cea publicată în Monitorul Oficial al Românei;

b) modele de acte şi proceduri notariale;

c) puncte de vedere şi soluţii pentru speţe concrete.

 

ARTICOLUL 18

Publicitatea informativă a instituţiei

 

Organele de conducere ale Uniunii şi ale Camerei pot face publicitate informativă generală asupra instituţiei notariatului şi a activităţii notariale, la nivel naţional, respectiv local, cu respectarea prezentului cod. De asemenea, acestea pot desemna notari publici pentru a prezenta în mass-media puncte de vedere oficiale având ca obiect interpretarea unor probleme juridice de actualitate şi care sunt în interesul cetăţenilor.

 

ARTICOLUL 19

Conduita generală

 

(1) în relaţiile cu clienţii, cu colegii notari, cu autorităţile statului sau cu membrii ori reprezentanţii organelor de conducere ale profesiei, notarul va fi politicos şi amabil, va încerca sa păstreze demnitatea personală şi un comportament echilibrat, în orice situaţie.

(2) Notarul va asigura în mod egal protecţia drepturilor şi a intereselor legale ale persoanelor care solicită serviciile notariale.

(3) în îndeplinirea atribuţiilor sale profesionale, notarul va acţiona ţinând seama de interesul suprem al legii.

(4) Notarul va furniza clientului informaţii corecte în legătură cu actul notarial şi/sau procedura notarială îndeplinite prin participarea sa, în legătură cu valoarea taxelor, impozitelor şi a onorariului, precum şi cu modalităţile legale de plată.

(5) Notarul trebuie să dea dovadă de o disponibilitate rezonabilă în soluţionarea cererilor clienţilor. El îşi organizează

activitatea prin mobilizarea unor mijloace umane şi materiale suficiente, adecvate fiecărui serviciu solicitat.

(6) Notarul trebuie să se abţină să instrumenteze actele sau procedurile solicitate, dacă se află într-o stare fizică sau psihică de natură să afecteze calitatea serviciului notarial.

 

ARTICOLUL 20

Dreptul de a consulta un alt notar sau profesionist al dreptului

 

Notarul trebuie să respecte dreptul clientului de a consulta un alt notar, un membru al unei alte profesii sau orice altă persoană competentă şi să colaboreze cu aceasta, dacă i se solicită. Dacă interesul o cere, notarul poate, fără autorizarea clientului, să se consulte cu un alt notar sau cu personalul de specialitate din cadrul Uniunii sau al entităţilor acesteia, în soluţionarea unei probleme juridice.

 

ARTICOLUL 21

Dreptul de a refuza instrumentarea

 

(1) în afară de cazurile prevăzute de lege, notarul poate refuza instrumentarea, pentru un motiv întemeiat, atunci când, de exemplu, este incitat să întocmească acte ilegale sau frauduloase sau când echidistanţa, imparţialitatea sau independenţa sa profesională ar putea fi pusă la îndoială.

(2) Nu constituie refuz de a instrumenta actul/procedura solicitată acordarea unui termen rezonabil, în vederea documentării şi pregătirii actului/procedurii notariale solicitate.

 

ARTICOLUL 22

Dreptul de a alege notarul

 

(1) Orice persoană fizică sau juridică de drept privat sau de drept public are dreptul de a-şi alege în mod liber notarul: clientela unui notar este formată din persoanele care, în mod voluntar, îi solicită acestuia consilierea, opinia, serviciile sau îi încredinţează acestuia redactarea actelor sau instrumentarea procedurilor dorite.

(2) Semnarea actului notarial sau participarea la procedura notarială de către părţi prezumă acordul acestora cu privire la alegerea în comun a notarului instrumentator.

 

CAPITOLUL III

Raporturile dintre notari şi organele profesionale

 

ARTICOLUL 23

Raporturi profesionale

 

(1) Notarii publici au obligaţia să se abţină de la fapta proprie, să nu încurajeze sau să sprijine în orice fel actele ori faptele altora, de natură să discrediteze, submineze sau denigreze, direct ori indirect:

a) încrederea publică în profesia de notar; b) încrederea în forurile de conducere, reprezentanţii legali sau membrii acestora;

c) încrederea în alt coleg notar.

(2) în relaţiile cu organele de conducere, precum şi în cadrul acestora, notarii publici se vor comporta corect, vor colabora şi vor fi solidari, în vederea îndeplinirii de către acestea a scopurilor supuse interesului general al profesiei.

(3) Notarii publici au obligaţia de a respecta hotărârile şi deciziile forurilor de conducere şi organelor de conducere.

(4) Notarul public are dreptul şi obligaţia, în limitele posibilităţii, de a contribui la dezvoltarea profesiei prin schimb de cunoştinţe şi experienţă, participând la programe de formare profesională, publicând articole în publicaţiile ştiinţifice şi profesionale etc.

(5) Notarul trebuie să răspundă, în termenul şi în maniera cerută, la solicitările venite din partea organelor profesionale legal numite/alese.

(6) Notarul public ales într-o funcţie în cadrul structurilor organelor profesionale va proteja interesele legale ale membrilor, în concordanţă cu legislaţia. În acest sens, notarul public ales într-o funcţie în cadrul structurilor organelor profesionale:

a) va acţiona, în exercitarea mandatului, cu independenţă, imparţialitate şi prudenţă;

b) se va abţine, în caz de conflict de interese, punând interesul profesiei mai presus de interesul său ori celor apropiaţi;

c) va depune tot efortul posibil pentru îndeplinirea eficientă a tuturor sarcinilor legale încredinţate, va participa efectiv la viaţa şi problemele concrete ale profesiei şi va încuraja respectul şi spiritul de colegialitate între notari, stimulând colaborarea şi implicarea acestora.

(7) Notarii publici au obligaţia de a achita cotizaţiile profesionale şi de a participa la adunările generale ale Camerelor.

 

ARTICOLUL 24

Publicitatea hotărârilor

 

(1) Organismele profesionale sunt singurele în drept să facă publice, în condiţiile legii, hotărârile sau deciziile adoptate.

(2) Notarii publici vor respecta şi vor asigura confidenţialitatea atât în privinţa hotărârilor şi a deciziilor primite sau de care au luat cunoştinţă, precum şi în privinţa discuţiilor

care au avut loc în cadrul adunărilor ori a activităţii oricăror organe, entităţi sau comisii ale profesiei.

 

ARTICOLUL 25

Obligaţiile notarilor publici care fac parte din organele de conducere ale profesiei

 

(1) Pentru a fi aleşi şi pentru a deţine funcţii de conducere notarii publici au următoarele obligaţii:

a) să pună interesul profesiei mai presus decât interesul personal;

b) să nu se folosească în niciun mod de aceste funcţii în scopul obţinerii unor avantaje sau exclusivităţi;

c) să nu înregistreze datorii scadente către bugetul de stat sau organismele profesionale;

d) să îşi îndeplinească obligaţiile de pregătire profesională continuă;

e) să nu angajeze politic instituţia notarului public şi organizaţia profesională;

f) să nu fi demisionat în perioada mandatului pentru a cărui finalizare se organizează alegerile.

(2) Un candidat la o funcţie eligibilă nu se poate promova şi nici nu poate uza de funcţia deja deţinută în scopul promovării personale. Interdicţia se extinde şi la faptele terţilor care conduc la acelaşi efect.

 

ARTICOLUL 26

Buna reputaţie

 

Buna reputaţie a notarului public constă în respectarea continuă a normelor de morală şi deontologie.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.