MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 931/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 931         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 16 decembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

46. - Hotărâre privind modificarea Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

81. - Hotărâre cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii - COM(2015) 473 final

 

82. - Hotărâre cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea şi de creare a unui cadru european pentru securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012 - COM(2015) 472 final

 

83. - Hotărâre privind Comunicarea Comisiei - O strategie privind piaţa unică digitală pentru Europa COM (2015) 192 final

 

84. - Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Gestionarea crizei refugiaţilor: stadiul de realizare a acţiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migraţia - COM (2015) 510 final

 

85. - Hotărâre privind Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Identificarea de soluţii la criza refugiaţilor din Europa: rolul acţiunii externe a UE JOIN (2015) 40 final

 

86. - Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune al Uniunii Europene privind returnarea COM(2015) 453 final

 

87. - Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind normele referitoare la achiziţiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil COM(2015) 454 final

 

88. - Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Gestionarea crizei refugiaţilor: măsuri operaţionale, bugetare şi juridice imediate în cadrul Agendei europene privind migraţia COM(2015) 490 final

 

89. - Hotărâre privind Proiectul de buget rectificativ nr. 7 la bugetul general 2015 - Gestionarea crizei refugiaţilor: măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migraţia COM(2015) 485 final

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

400. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2015

 

1.678. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranţă maritima al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.384(94) din 21 noiembrie 2014

 

1.889/2.514. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 44/1.195/2011

 

2.508. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

21. - Normă pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 25 iulie 2013, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - (1) Preşedintele României are dreptul, înainte de a promulga legea, să solicite ambelor Camere, printr-o cerere motivată, o nouă deliberare asupra legii sau a unor articole din lege adoptate în şedinţa comună a celor două Camere. Cererile de reexaminare a legilor adoptate în şedinţe comune se trimit spre dezbatere comisiilor sesizate iniţial în fond. Cererile de reexaminare a legilor pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea se trimit, spre dezbatere, comisiilor în a căror competenţă intră materia reglementată de respectivele legi. În cadrul cererii de reexaminare, Parlamentul poate să modifice în totalitate sau parţial textele care au legătură cu cererea de reexaminare, inclusiv prin recorelarea dispoziţiilor legii.

(2) în cazul în care textele care au legătură cu cererea de reexaminare au fost modificate în totalitate sau parţial, legea, cuprinzând aceste texte reexaminate, după adoptare, se trimite Preşedintelui României în vederea promulgării.

(3) în cazul în care textele reexaminate nu au fost adoptate, legea se trimite spre promulgare în forma adoptată iniţial de către Parlament.”

2. Articolul 57 va avea următorul cuprins:

„Art. 57. - În cazul în care Curtea Constituţională constată că unul sau mai multe articole dintr-o lege adoptată în plenul celor două Camere nu sunt constituţionale, birourile permanente vor sesiza în fond cele două comisii juridice şir pentru avize, comisiile în a căror competenţă intră materia reglementată de respectiva lege. Comisiile sesizate vor reexamina numai dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, pentru a le pune de acord cu decizia Curţii Constituţionale, şi, în măsura în care se impune, vor recorela celelalte dispoziţii ale legii ca operaţiune de tehnică legislativă.”

Art. II. - Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 25 iulie 2013, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de 15 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

 

Bucureşti, 15 decembrie 2015.

Nr. 46.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii - COM(2015) 473 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ari 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. 550 din 24 noiembrie 2015,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Comisia pentru afaceri europene a procedat la examinarea Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii - COM(2015) 473 final, potrivit Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008.

Din partea Comisiei pentru afaceri europene raportor a fost doamna senator Gabriela Creţu. În cadrul şedinţei Comisiei pentru afaceri europene din data de 3 noiembrie 2015 au participat reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi ai Băncii Naţionale a României.

A fost analizat, de asemenea, Procesul-verbal nr. 674 din 27 octombrie 2015 al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, prin care se arată că propunerea respectă principiul subsidiarităţii.

Temeiul juridic ai prezentei propuneri îl constituie art. 115, coroborat cu art. 114 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), care împuterniceşte Parlamentul European şi Consiliul să adopte măsuri prin care să asigure apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea şi funcţionarea pieţei interne.

Din punctul de vedere al legislaţiei româneşti, cerinţele prudenţiale sunt reglementate de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2014 privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2014 privind stabilirea cerinţelor prudenţiale aplicabile societăţilor de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

Acest Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului are ca obiectiv redresarea pieţelor securitizărilor pe o bază mai durabilă şi consacrarea acestui instrument ca o modalitate sigură şi eficientă de finanţare şi de gestionare a riscului. Prezenta propunere va permite astfel o simplificare substanţială a cadrului prudenţial privind capitalul reglementat aplicabil instituţiilor de credit şi firmelor de investiţii care investesc, iniţiază sau sponsorizează securitizări, prin aplicarea unei ierarhii unice a abordărilor, aplicabile tuturor instituţiilor, indiferent de metoda utilizată pentru calcularea cerinţelor de capital aferente expunerilor-suport, precum şi eliminarea mai multor tratamente specifice pentru anumite categorii de poziţii din securitizare. În acest fel s-ar asigura o comparabilitate sporită între instituţii, iar costurile de asigurare a conformităţii ar fi reduse substanţial. Se propune astfel modificarea cerinţelor de capital reglementat în materie de securitizări prevăzute în CRR [Regulamentul (UE) nr. 575/2013], astfel încât:

- să se aplice metodele de calcul al capitalului reglementat stabilite în cadrul Basel revizuit;

- să se introducă o recalibrare pentru securitizările STS (securitizările simple, transparente şi standardizate), în conformitate cu recomandarea ABE (Autoritatea Bancară Europeană).

În urma implementării acestui Regulament se estimează că se vor elimina conotaţiile negative asociate securitizărilor în ochii investitorilor, eliminarea din cadrul de reglementare a dispoziţiilor care sunt nefavorabile produselor STS şi reducerea sau eliminarea costurilor operaţionale nejustificat de ridicate pentru emitenţi şi investitori. Introducerea unei distincţii clare între securitizările STS şi celelalte securitizări în ceea ce priveşte cerinţele de capital va antrena o serie de efecte pozitive, şi anume:

- cadrul de securitizare rezultat va fi mai sensibil la riscuri şi mai echilibrat;

- cerinţele de capital preferenţiale vor stimula băncile să aplice criterii diferenţiate privind securizările STS;

- investitorii vor fi încurajaţi să reintre pe piaţa securitizărilor, întrucât un cadru diferenţiat va trimite un semnal clar că riscurile sunt acum mai bine calibrate şi că, prin urmare, probabilitatea reapariţiei unei crize sistemice a fost redusă.

Se atestă faptul că acest regulament respectă principiul subsidiarităţii şi, respectiv, al proporţionalităţii.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea prezentul raport, care va fi transmis plenului spre dezbatere şi adoptare.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 7 decembrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f), art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 7 decembrie 2015.

Nr. 81.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea şi de creare a unui cadru european pentru securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012 - COM(2015) 472 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. 557 din 25 noiembrie 2015,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Comisia pentru afaceri europene a procedat la examinarea Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea şi de creare a unui cadru european pentru securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012 - COM(2015) 472 final, potrivit Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea 13/2008.

Din partea Comisiei pentru afaceri europene raportor a fost domnul senator Dorin Mircea Dobra.

În cadrul şedinţei Comisiei pentru afaceri europene din data de 24 noiembrie au participat reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României.

Obiectivul prezentei propuneri este de a relansa o piaţă a securitizărilor durabilă care va duce la îmbunătăţirea finanţării economiei Uniunii Europene, asigurând totodată stabilitatea financiară şi protecţia investitorilor.

Pentru a relansa piaţa, propunerea doreşte să înlăture percepţia negativă care există în privinţa securitizărilor, astfel încât să se obţină un grad mai mare de coerenţă şi standardizare pe piaţă şi să se instituie un cadru de reglementare mai sensibil la risc.

Prezenta propunere cu caracter legislativ are scopul:

- de a relansa pieţele pe o bază mai sustenabilă, astfel încât securitizările simple, transparente şi standardizate să poată funcţiona ca un canal de finanţare eficace a economiei;

- de a permite transferarea eficientă şi eficace a riscurilor către o gamă largă de investitori instituţionali şi către bănci;

- de a permite ca securitizarea să funcţioneze ca un mecanism de finanţare eficace pentru unii investitori pe termen lung şi pentru bănci;

- de a proteja investitorii şi de a gestiona riscul sistemic prin evitarea reproducerii modelelor deficitare de tipul „iniţiază şi distribuie”.

Se atestă faptul că acest regulament respectă principiul subsidiarităţii şi, respectiv, al proporţionalităţii.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea prezentul raport, care va fi transmis plenului spre dezbatere şi adoptare.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 7 decembrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f), art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 7 decembrie 2015.

Nr. 82.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Comunicarea Comisiei - O strategie privind piaţa unică digitală pentru Europa COM (2015) 192 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/549 din 24 noiembrie 2015,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - 1. Strategia privind piaţa unică digitală stabileşte viitoarele modificări legislative care vor avea loc în următoarele trei direcţii:

a) facilitarea accesului transfrontalier la bunuri şi servicii online;

b) îmbunătăţirea reţelelor şi serviciilor digitale;

c) maximizarea potenţialului de creştere a economiei digitale europene.

2. În contextul strategiei privind piaţa unică digitală, se notează:

Evoluţii recente la nivelul Parlamentului European:

a) în materie de comerţ transfrontalier, Parlamentul European atrage atenţia că există riscul ca propunerile Comisiei să genereze o şi mai mare disparitate între normele juridice aplicabile achiziţiilor online şi celor offline. De asemenea, acesta se arată sceptic în legătură cu natura juridică a modelelor de contract pentru vânzările online de bunuri corporale, în absenţa unei legi materiale.

Comisia Europeană este invitată să caute posibilităţi de instituire a unei mărci de încredere online la nivelul Uniunii Europene, în vederea asigurării încrederii, în special în privinţa comerţului online transfrontalier.

b) Cu privire la prevenirea blocării geografice nejustificate, Parlamentul European invită Comisia să identifice şi să definească în mod clar cazurile de discriminare justificată în baza art. 20 al Directivei privind serviciile, pentru a acorda asistenţă interpretativă autorităţilor răspunzătoare cu punerea în aplicare a acestuia.

c) Referitor la modificarea legislaţiei în domeniul telecomunicaţiilor, Parlamentul European solicită instituirea unei singure autorităţi de reglementare în domeniu.

d) în privinţa realizării economiei digitale, Parlamentul European susţine continua integrare a pieţei unice cu privire la internetul obiectelor, consolidarea încrederii în aceste tehnologii prin securitate, transparenţă şi prin iniţiativa privind libera circulaţie a datelor, clarificarea normelor în materia utilizării, accesului la date şi deţinerii acestora, precum şi facilitarea comutării între furnizorii serviciilor de date pentru prevenirea blocajelor.

De asemenea. Parlamentul European invită Comisia să clarifice proprietatea datelor şi regulile de portabilitate, în conformitate cu principiul fundamental potrivit căruia cetăţenii trebuie să deţină controlul datelor personale.

3. Se recomandă:

a) Este oportună demararea consultărilor naţionale şi a pregătirii elementelor preliminare de poziţie.

b) Comisia Europeană trebuie să prezinte măsurile concrete pe care le doreşte, în vederea implementării obiectivelor stabilite.

Comisia Europeană trebuie să asigure factorii care generează coeziunea în cadrul Uniunii Europene şi nu trebuie pus accentul pe sancţionarea economiilor izolate din punct de vedere geografic şi tehnologic.

c) Măsurile de natură legislativă trebuie să asigure un echilibru între obiectivele propuse şi necesitatea de a nu suprareglementa un sector aflat în continuă evoluţie. De asemenea, trebuie avut în vedere şi asigurat un echilibru între drepturile de proprietate intelectuală, pe de o parte, şi drepturile şi interesele publicului (inclusiv în ceea ce priveşte dreptul de acces la informaţie şi libertatea de exprimare), pe de altă parte.

Aceste măsuri ar trebui să aibă la bază un document public care să cuprindă analiza e-guvernării pentru toate statele membre.

Iniţiativele Comisiei Europene privitoare la domeniul cloud computering-ului la nivel european sunt de apreciat şi foarte importante, dar ar trebui să fie consultate statele membre în ceea ce priveşte stocarea, procesarea şi gradul de secretizare şi acces.

d) Sugerăm ca instituţia Comisiei Europene:

- să ofere instrumentele necesare pentru asigurarea dreptului de conservare a resurselor strategice naţionale de comunicare;

- să stimuleze investiţiile în infrastructura de comunicaţii electronice în bandă largă;

- să se angajeze într-o reformă amplă a serviciilor de e-sănătate;

- să asigure existenţa unei singure autorităţi de reglementare la nivelul Uniunii Europene, precum şi instrumentele ce vor fi puse la dispoziţia acesteia;

- să se asigure scheme de ajutor, în vederea:

- reducerii decalajului digital şi tehnologic dintre statele membre;

- creşterii nivelului de alfabetizare digitală, a competenţelor şi a numărului de locuri de muncă din sectorul digital;

- creşterii digitalizării administraţiei publice;

- încurajării inovării, a cercetării şi dezvoltării;

- stimulării investiţiilor în infrastructura de comunicaţii electronice în bandă largă.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 7 decembrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f), art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 7 decembrie 2015.

Nr. 83.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Gestionarea crizei refugiaţilor: stadiul de realizare a acţiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migraţia - COM (2015) 510 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Procesul-verbal al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/563 din 26 noiembrie 2015,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - 1. În contextul pachetului privind migraţia se notează:

a) referiri clare la participarea fiecărei ţări în situaţia actuală de criză;

b) stadiul actual al realizării acţiunilor prioritare prezentat în comunicare; aceasta a fost publicată - cu prilejul Consiliului European din 15-16 octombrie a.c. - pentru a permite şefilor de stat şi de guvern să evalueze stadiul implementării acestora;

c) înregistrarea evoluţiilor pe linia centrelor de primire „hotspots” pentru crearea şi operaţionalizarea lor, cu menţiunea că statele membre ar trebui să îşi prezinte rapid contribuţiile, în conformitate cu evaluarea necesarului efectuată de agenţiile UE pentru aplicarea abordării de tip „hotspot”, iar Italia şi Grecia ar trebui să îşi mărească în cel mai scurt timp capacităţile de primire;

d) accelerarea implementării măsurilor operaţionale prin:

(i) notificarea de către statele membre a capacităţilor de găzduire a persoanelor transferate şi asumarea de angajamente clare cu privire la numărul de persoane pe care le vor transfera din acest moment până la sfârşitul anului;

(ii) furnizarea către Comisie, de statele membre, de informaţii cu privire la numărul de persoane pe care le vor reloca în următoarele 6 luni şi cu privire la locul din care acestea vor fi relocate;

(iii) punerea rapid în aplicare de statele membre a planului de acţiune al UE privind returnarea, propus de Comisie, pentru a se putea crea un sistem eficace de returnare la nivelul UE;

(iv) trimiterea de UE, până la sfârşitul anului 2015, de ofiţeri de legătură europeni în materie de migraţie în 11 ţări terţe;

(v) statele membre să contribuie substanţial la mecanismul de protecţie civilă al UE;

(vi) statele membre să pună la dispoziţie suficiente resurse pentru operaţiunile comune Triton şi Poseidon ale Frontex;

(vii) statele membre să contribuie, pe măsura finanţării din partea UE, la eforturile depuse pentru sprijinirea UNHCR, a Programului Alimentar Mondial şi a altor organizaţii internaţionale, a Fondului fiduciar al UE pentru Siria şi a Fondului fiduciar al UE pentru Africa;

(viii) Parlamentul European şi Consiliul să adopte proiectul de buget rectificativ pentru 2016, astfel cum a fost propus de Comisie;

(ix) când va fi necesar, Comisia să continue procedurile de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, pentru a asigura conformitatea deplină cu acquis-ul în materie de azil şi returnare;

(x) comisia să analizeze, până la 30 noiembrie 2015, dacă sunt întrunite toate condiţiile pentru a recomanda Consiliului European din decembrie 2015 sau din martie 2016 confirmarea reluării transferurilor, în temeiul Regulamentului Dublin, către Grecia;

(xi) comisia să finalizeze planul de acţiune cu Turcia. 2. Sunt considerate necesare:

a) măsurile operaţionale şi bugetare, menite să ofere sprijinul necesar ca sistemul de migraţie al UE să reintre pe un făgaş normal, în care normele sunt aplicate în mod corespunzător, şi să fie suficient de robust pentru a putea reacţiona la vârfuri ale fluxului migratoriu;

b) România să îşi continue susţinut implicarea prin:

(i) participarea activă la Frontex, EASO, Poseidon;

(ii) desemnarea punctelor de contact naţionale;

(iii) trimiterea ofiţerilor de legătură în Italia şi Grecia;

(iv) elaborarea unui angajament financiar pentru 2015 şi 2016. România a primit în 2015 peste 8,6 milioane EUR din fondul de finanţare pe termen lung (până în 2020), de 122,9 mii EUR pentru FAMI şi FSI şi nu şi-a luat încă niciun angajament financiar.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 7 decembrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f), art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 7 decembrie 2015.

Nr. 84.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Identificarea de soluţii la criza refugiaţilor din Europa: rolul acţiunii externe a UE JOIN (2015) 40 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Procesul-verbal al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/558 din 26 noiembrie 2015,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1 - 1. În contextul pachetului privind migraţia se notează:

a) importanţa comunicării ca sinteză a instrumentelor de acţiune externă aplicabile în prezent sau avute în vedere în susţinerea eforturilor de gestionare a migraţiei;

b) reiterarea în context a următoarelor obiective/măsuri concrete:

(i) derularea de asistenţă umanitară, asigurarea accesului la azil, gestionarea cauzelor migraţiei, în special conflictele, violenţa politică, încălcarea drepturilor omului, combaterea sărăciei;

(ii) întărirea dialogului politic, a cooperării, schimbului de experienţă cu ţările partenere, societate civilă şi autorităţi locale;

(iii) stabilirea unui Fond Fiduciar European/Trust Fund pentru Africa - cu obiectivul operaţionalizării acestuia la summit-ul de la La Valletta;

(iv) apelul către statele membre de a contribui la Trust Fund pentru Siria;

(v) noul program regional pentru managementul migraţiei, derulat de Comisie, de care Turcia şi statele din Balcani vor beneficia;

(vi) acordarea de către Comisie de asistenţă Serbiei şi FYROM pe aspecte concrete legate de politica de azil şi migraţie;

(vii) detaşarea la Ankara a unui ofiţer de legătură FRONTEX până la finalul anului;

(viii) continuarea sprijinului pentru gestionarea frontierelor în Africa;

(ix) derularea cooperării cu organizaţiile internaţionale în materie de migraţie;

(x) întărirea cooperării în materie de returnare şi readmisie.

2. Este considerat necesar ca:

a) România să continue susţinerea unei abordări comprehensive a problematicii bazate pe conexiunea dintre dimensiunile internă şi externă ale migraţiei, care să conducă la combaterea cauzelor profunde ale fenomenului;

b) România să susţină elaborarea unei strategii ample care să cuprindă:

(i) măsuri de natură economică, socială şi educaţională în ţările de origine;

(ii) gestionarea crizelor din aceste state;

(iii) stabilizarea post-conflict, printr-o mai bună utilizare a instrumentelor financiare externe şi a politicii de dezvoltare a Uniunii Europene;

(iv) cooperarea cu ţările de tranzit, inclusiv cele candidate; şi (v) combaterea traficului de persoane.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 7 decembrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f), art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 7 decembrie 2015.

Nr. 85.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune al Uniunii Europene privind returnarea COM(2015) 453 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/559 din 26 noiembrie 2015,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - 1. În contextul pachetului privind migraţia se notează:

a) prezentarea măsurilor pe care Comisia, cu sprijinul agenţiilor relevante ale Uniunii Europe, le va lua pentru a consolida sistemul Uniunii Europe în materie de returnare a refugiaţilor, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale şi a garanţiilor pentru returnări în condiţii de demnitate;

b) importanţa concentrării Comisiei pe asigurarea aplicării depline a directivei, inclusiv prin proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor;

c) utilizarea de către Comisie a evaluării sistemelor naţionale de returnare efectuată în cadrul mecanismului de evaluare Schengen, pentru a identifica deficienţele şi pentru a contribui la remedierea acestora;

d) aplicarea de acţiuni pe termen scurt - realizarea unui acord asupra unui pachet global, în scopul de a pregăti negocierile privind readmisia şi returnările îmbunătăţite pe baza principiului „mai mult pentru mai mult” şi stabilirea returnării şi readmisiei ca teme prioritare şi abordarea acestora în toate contactele cu ţările terţe prioritare;

e) aplicarea de acţiuni pe termen mediu - dezvoltarea unor pachete adaptate, specifice fiecărei ţări;

f) consolidarea returnării voluntare - opţiunea preferată ori de câte ori este posibil;

g) consolidarea rolului şi mandatului Frontex. 2. Sunt considerate necesare şi obligatorii:

a) îmbunătăţiri în ceea ce priveşte punerea în aplicare a Directivei Uniunii Europe privind returnarea de către statele membre (deşi Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală permite o acţiune eficace în materie de returnare.);

b) realizarea unui sistem integrat de gestionare a returnării;

c) cooperarea permanentă a tuturor statelor membre pentru îmbunătăţirea schimbului de informaţii pentru executarea forţată a returnării - Sistemul de Informaţii Schengen (SIS), Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi Eurodac trebuie utilizate eficient;

d) asigurarea respectării mai stricte a normelor Uniunii Europene;

e) respectarea dreptului legal al statelor membre de a aplica proceduri simplificate şi rapide de returnare în cazul migranţilor reţinuţi sau prinşi în cazul trecerii ilegale a frontierei şi se consideră că adoptarea unor astfel de decizii poate fi justificată de imperativul securizării frontierelor externe ale Uniunii.

3. Se recomandă:

a) îmbunătăţirea performanţelor statelor membre în materie de returnare, în condiţiile în care emiterea ordinelor de returnare rămâne în sfera de competenţă exclusivă a statelor membre, la fel ca operaţiunile de returnare;

b) sporirea eficacităţii sistemului Uniunii Europene de returnare a migranţilor în situaţia neregulamentară prin consolidarea returnării voluntare;

c) în plus faţă de măsurile prevăzute în vederea returnării în ţările de origine, să fie investigate şi posibilităţile de a fi sprijinite state terţe unde solicitanţii s-ar putea stabili.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 7 decembrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f), art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 7 decembrie 2015.

Nr. 86.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind normele referitoare la achiziţiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil COM(2015) 454 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Procesul-verbal al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/560 din 26 noiembrie 2015,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - 1. În contextul pachetului privind migraţia se notează:

a) importanţa comunicării ca imagine de ansamblu a posibilităţilor de care dispun achizitorii publici, autorităţile contractante, pentru furnizarea rapidă de infrastructură (locuinţe), precum şi de bunuri şi servicii de primă necesitate;

b) scopul comunicării de a explica autorităţilor publice naţionale posibilităţile diverse de aplicare a normelor europene în domeniu, pentru a face faţă crizei actuale a solicitanţilor de azil;

c) interpretarea a două directive ale Uniunii Europene în materia achiziţiilor publice, în contextul particular al crizei actuale a migranţilor. Domeniile de aplicare a normelor uniunii privind achiziţiile publice sunt infrastructura, bunurile şi serviciile;

d) alegerea procedurilor şi a termenelor în temeiul normelor Uniunii Europene în funcţie de urgenţă, extremă urgenţă, evenimente imprevizibile, necesitate;

e) promovarea unui sistem mai simplu, rapid şi flexibil de reguli de achiziţii pentru ameliorarea situaţiei din statele membre confruntate cu un aflux masiv de migranţi;

f) îndrumarea autorităţilor naţionale, regionale şi locale privind modul în care se poate garanta respectarea normelor Uniunii Europene în materie de achiziţii publice, asigurând în acelaşi timp finanţarea acestor servicii într-o manieră simplă, rapidă şi lipsită de birocraţie;

g) facilitarea gestionării mai eficiente la nivel naţional a procedurilor de achiziţii publice în legătură cu elementele

necesare primirii şi integrării solicitanţilor de protecţie internaţională;

h) faptul că propunerea Comisiei Europene nu creează nicio obligaţie juridică nouă, ci reflectă interpretarea prevederilor tratatelor, directivelor privind achiziţiile publice şi jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

2. Este considerat necesar ca:

a) statele membre să satisfacă în mod adecvat şi cu rapiditate nevoile cele mai urgente în materie de cazare, aprovizionare şi servicii ale solicitanţilor de azil.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 7 decembrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f), art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 7 decembrie 2015.

Nr. 87.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Gestionarea crizei refugiaţilor: măsuri operaţionale, bugetare şi juridice imediate în cadrul Agendei europene privind imigraţia COM(2015) 490 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeana şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Procesul-verbal al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/562 din 26 noiembrie 2015,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - 1. În contextul pachetului privind migraţia se notează:

a) identificarea unei serii de acţiuni prioritare care să fie întreprinse în cursul următoarelor 6 luni;

b) acţiunile întreprinse de Comisie şi agenţiile Uniunii Europene:

(i) ajutarea statelor membre pentru luarea tuturor măsurilor necesare pentru punerea în practică a deciziilor de transfer, organizând măsurile de coordonare la faţa locului şi creând o reţea de puncte naţionale de contact;

(ii) sprijinirea obiectivului de a face ca echipele de sprijin să devină operaţionale în punctele critice de acces;

(iii) reunirea statelor membre şi ICNUR pentru a stabili modalităţile practice de punere m aplicare a mecanismului de relocare;

c) acţiunile care ar trebui întreprinse de statele membre aflate sub presiune:

(i) finalizarea şi începerea aplicării foilor de parcurs pentru transferuri şi pentru echipele de sprijin pentru „punctele critice” de acces;

(ii) identificarea unei reţele de ofiţeri de legătură pentru toate agenţiile guvernamentale naţionale şi locale relevante;

(iii) activarea mecanismului de protecţie civilă sau solicitarea de echipe de intervenţie rapidă la frontieră, pentru a cere sprijin imediat şi practic de la Uniunea Europeană şi de la alte state membre ale Uniunii Europene;

d) acţiunile pe care toate statele ar trebui să le întreprindă:

(i) identificarea punctelor naţionale de contact pentru transfer, astfel încât candidaţii să poată fi identificaţi şi transferaţi rapid;

(ii) trimiterea a câte unui ofiţer de legătură în Italia şi Grecia, pentru a sprijini verificările la faţa locului;

(iii) identificarea capacităţii de primire ce urmează a fi utilizată pentru persoanele transferate;

(iv) notificarea Frontex şi Biroului European de Sprijin pentru Azil, în termen de o săptămână de la finalizarea foilor de parcurs naţionale, cu privire la echipele de sprijin pentru punctele critice de acces şi la know-how-ul care va fi pus la dispoziţie la nivel naţional;

(v) identificarea şi notificarea Frontex a rezervei de urgenţă de active de frontieră ce ar putea fi folosite în echipele de intervenţie rapidă la frontieră care ar putea fi solicitate în acest an;

(vi) comunicarea către Comisie a activelor de protecţie civilă care vor fi pregătite de acţiune în cadrul mecanismului de protecţie civilă, în cazul în care acesta va fi activat în acest an;

(vii) instituirea unui sistem de planificare de contingenţă pentru posibile creşteri ale numărului de cereri de azil în acest an;

(viii) confirmarea continuării sprijinului pentru operaţia comună Triton, coordonată de Frontex, şi să răspundă rapid cererilor de active pentru operaţia Poseidon;

(ix) solicitarea către agenţia Frontex pentru sprijinul financiar şi de coordonare disponibil încă în acest an pentru zborurile comune de returnare şi asistenţa care precede returnarea. 2. Este considerat necesar ca:

a) acţiunile pe termen scurt menite să stabilizeze situaţia actuală să fie însoţite de măsuri pe termen lung menite să instituie un sistem robust care să reziste în timp;

b) România să contribuie constant la activităţile operaţionale ale agenţiilor europene, cu rol esenţial în securizarea frontierelor europene, răspunzând la solicitarea Frontex pentru suplimentarea ofertei până la sfârşitul anului 2015, ocupând unul dintre primele locuri (al doilea după Germania) ca volum al contribuţiei sale în cadrul Frontex, oferind experţi şi echipamente tehnice pentru supraveghere la frontieră;

c) poziţia României să continue să fie de colaborare, reamintind eforturile de participare la activităţile organizate de Biroul European de Sprijin pentru Azil, unde au fost trimişi deja experţi în hotspot-urile din Italia şi Grecia, precum şi reprezentanţi naţionali la Biroul European de Sprijin pentru Azil;

d) să se acorde asistenţă pentru statele membre, precum şi pentru activităţile derulate de Agenţiile Uniunii Europene, însă se consideră că România poate participa doar la angajamentele obligatorii în acţiunile organizate de aceste agenţii, astfel încât să nu fie afectată capacitatea de răspuns la nivel naţional în eventualitatea unui aflux de imigranţi pe teritoriul României;

e) întreprinderea de acţiuni de către instituţii cu atribuţii în domeniu şi măsurile luate la nivel naţional pentru gestionarea unui eventual aflux de imigranţi;

f) susţinerea măsurilor propuse de întrajutorare a Turciei şi Siriei, ca parte a mecanismului de prevenire a migraţiei ilegale şi sprijin pentru persoanele aflate în nevoie de protecţie internaţională, pentru stabilizarea crizei şi apreciem, totodată, simplificarea şi urgentarea alocării de fonduri/resurse de urgenţă.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 7 decembrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f), art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 7 decembrie 2015.

Nr. 88.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Proiectul de buget rectificativ nr. 7 la bugetul general 2015 - Gestionarea crizei refugiaţilor: măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migraţia COM(2015) 485 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Procesul-verbal al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/561 din 26 noiembrie 2015,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - 1. În contextul pachetului privind migraţia se notează:

a) detalierea domeniilor de alocare, în principal FAMI, FRONTEX, EUROPOL, EASO;

b) efectuarea modificărilor necesare pentru adoptarea de măsuri imediate în lunile care au rămas până la sfârşitul anului 2015, recurgând la toate posibilităţile de realocare a creditelor în acest moment al anului, fără a aduce atingere execuţiei altor programe de cheltuieli;

c) consolidarea asistenţei de urgenţă acordate în temeiul Fondului pentru azil, migraţie şi integrare (FAMI) şi al Fondului pentru securitate internă (ISF), cu credite de angajament în valoare totală de 100 de milioane EUR;

d) majorarea numărului de posturi din schema de personal a FRONTEX (+60 de posturi), a EASO (+30) şi a EUROPOL (+30), pentru a creşte capacitatea lor pe teren. Consolidarea aferentă a cheltuielilor salariale este de 1,3 milioane EUR în credite de angajament şi de plată pentru cele trei agenţii laolaltă;

e) acordarea de fonduri suplimentare pentru Instrumentul european de vecinătate (300 de milioane EUR în credite de angajament), astfel încât Fondul fiduciar regional al UE ca răspuns la criza siriană („Fondul Madad”) să atingă nivelul de cel puţin 500 de milioane EUR;

f) majorarea cu 55,7 milioane EUR, prin realocare, a creditelor de plată pentru ajutor umanitar. Cererea de transferare a creditelor de angajament din rezerva pentru ajutoare de urgenţă (RAU) la liniile privind ajutorul umanitar va fi prezentată separat, astfel încât nivelul ajutorului umanitar pentru refugiaţii în dificultate să atingă 200 de milioane EUR.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 7 decembrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f), art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 7 decembrie 2015.

Nr. 89.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2015

 

În baza prevederilor art. 391 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă suma de 122.000 lei, reprezentând ultima tranşă de 50,21% din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, din cadrul Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor din România, pe anul 2015.

Art. 2. - Resursele financiare necesare cofinanţării Centrului European al Consumatorilor România sunt asigurate prin finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, titlul X „Alte cheltuieli”, articolul 59.11 „Asociaţii şi fundaţii”.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marcel Bogdan Pandelică

 

Bucureşti, 8 decembrie 2015.

Nr. 400.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.384(94) din 21 noiembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 17/2015 privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A. 1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.384(94) din 21 noiembrie 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2015.

Nr. 1.678.

 

ANEXA

 

REZOLUŢIA MSC384(94)

(adoptată la 21 noiembrie 2014)

Amendamente la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin

(Codul MODU 2009)

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

Amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,

Amintind, de asemenea, că Adunarea, atunci când a adoptat Rezoluţia A. 1023(26) cu privire la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), a autorizat Comitetul să modifice Codul dacă este necesar, ţinând cont de evoluţia în domeniul proiectării şi tehnologiei, în consultare cu organizaţiile competente,

Recunoscând faptul că este necesar să fie introduse în acest cod prevederi referitoare la exerciţiile privind accesul în spaţiile închise şi salvarea,

Ţinând seama, la cea de-a nouăzeci şi patra sesiune a sa, de recomandările făcute de către Subcomitetul pentru mărfuri periculoase, încărcături solide şi containere la cea de-a optsprezecea sesiune a sa,

1 Adoptă amendamentele la Codul MODU 2009, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;

2 Invită toate guvernele interesate să ia măsurile adecvate pentru a pune în aplicare amendamentele la Codul MODU 2009, anexate la prezenta rezoluţie, până la 1 iulie 2016.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC 384(94)

 

Amendamente la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin

(Codul MODU 2009)

 

1. După capitolul 14 „Cerinţe operaţionale”, se introduce un nou capitol 15 cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL 15

Măsuri speciale pentru creşterea siguranţei

15.1. Instrumente care permit verificarea atmosferei din spaţiile închise

15.1.1. Fiecare unitate trebuie să aibă la bord unul sau mai multe instrumente portabile corespunzătoare care permit verificarea atmosferei*. Ca un minim, aceste instrumente trebuie să fie capabile să măsoare concentraţiile de oxigen, gaze sau vapori inflamabili, hidrogen sulfurat şi monoxid de carbon înaintea pătrunderii în spaţii închise**. Instrumentele existente la bord în baza altor cerinţe pot satisface această regulă. Trebuie să fie prevăzute mijloace adecvate pentru etalonarea tuturor acestor instrumente.

15.1.2 Aceste instrumente trebuie să fie în plus faţă de cele care fac parte din echipamentele de pompier ale unităţii.


* Se face referire la Liniile directoare pentru facilitarea alegerii instrumentelor portabile care permit verificarea atmosferei din spaţii închise, aşa cum sunt cerute de Regula XI-1/7 din SOLAS (MSC.1/Circ.1477).

** Se face referire la Recomandările revizuite privind accesul în spaţiile închise la bordul navelor [Rezoluţia A. 1050(27)].

 

 

 


MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 1.889 din 27 noiembrie 2015

Nr. 2.514 din 11 decembrie 2015

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 44/1.195/2011

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 25.863 din 19 octombrie 2015 al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” şi Referatul de aprobare nr. 8.361 din 2 noiembrie 2015 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura,

ţinând cont de consultările cu organizaţiile din domeniul pescuitului, precum şi de prevederile art. 9 alin. (11), art. 13 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. III şi IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei „Delta Dunării”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 216/2013,

în baza prevederilor art. 6 lit. a1) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi ale art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. I. - Normele privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 44/1.195/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 20 aprilie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează :

1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - În timpul desfăşurării activităţii de pescuit comercial în zona RBDD, pescarii profesionişti deţin asupra lor licenţa de pescuit pentru navă/ambarcaţiune şi permisul de pescuit comercial prevăzut în anexa nr. 3.”

2. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Nu se eliberează şi nu se vizează permisul de pescuit comercial persoanelor care sunt în perioada de suspendare a actelor de reglementare pentru infracţiuni Sa legea pescuitului.”

3. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Cristiana Pasca Palmer

Achim Irimescu

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 44/1.195/2011)

 

- faţă -

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI „DELTA DUNĂRII”

PERMIS DE PESCUIT COMERCIAL

Seria 0001

nr. ............ din ................

FOTO

 

L.S.

Sigla ARBDD

(timbru sec)

 

Numele................................................................................................................................................

Prenumele...........................................................................................................................................

Data naşterii (an/lună/zi): .............../.............../..............

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BI/CI seria ................. nr. ..................................

Domiciliul stabil: ..................................................................................................................................

Acest permis vă conferă dreptul să desfăşuraţi o activitate tradiţională: pescuitul.

Protejaţi resursa piscicolă pentru ca aceasta să dureze.

 

Guvernator,

......................................

 

- verso –

 

Valabilitate

 

Viza 2016

Viza 2017

Viza 2018

De la .........................................

De la .........................................

De la .........................................

Până la ......................................

Până la ......................................

Până la ......................................

..................................................

..................................................

..................................................

 

Autorizaţie de pescuit comercial...../......2015

Autorizaţie capturare/achiziţie/ comercializare nr. ...../.... 2015

Zona............................................/

....................................................

PD/CPV......................................

....................................................

 

 

Autorizaţie de pescuit comercial...../......2016

Autorizaţie capturare/achiziţie/ comercializare nr. ...../.... 2016

Zona............................................/

....................................................

PD/CPV......................................

....................................................

 

Autorizaţie de pescuit comercial...../......2017

Autorizaţie capturare/achiziţie/ comercializare nr. ...../.... 2017

Zona............................................/

....................................................

PD/CPV......................................

....................................................

Viza 2019

Viza 2020

Viza 2021

De la .........................................

De la .........................................

De la .........................................

Până la ......................................

Până la ......................................

Până la ......................................

..................................................

..................................................

..................................................

 

Autorizaţie de pescuit comercial...../......2019

Autorizaţie capturare/achiziţie/ comercializare nr. ...../.... 2019

Zona............................................/

....................................................

PD/CPV......................................

....................................................

 

 

Autorizaţie de pescuit comercial...../......2020

Autorizaţie capturare/achiziţie/ comercializare nr. ...../.... 2020

Zona............................................/

....................................................

PD/CPV......................................

....................................................

 

Autorizaţie de pescuit comercial...../......2021

Autorizaţie capturare/achiziţie/ comercializare nr. ...../.... 2021

Zona............................................/

....................................................

PD/CPV......................................

....................................................

 

Unelte de pescuit: tip ....................... nr. ......................, seria de la ............. până la .............................

............................................................................................................................................................

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 163.126 din 7 decembrie 2015 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii, în temeiul art. 4 alin. (8) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din data de 5 iunie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 10 decembrie 2015.

Nr. 2.508.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1 414/2015)

 

Componenţa nominală a Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit

 

1

Silvia Ştefan

preşedinte, Direcţia generală politici agricole şi strategii - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

2

Mihaela Vartolomei

membru, Direcţia generală politici agricole şi strategii - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

3

Maria Şerban

membru, Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

4

Camelia Ionel

membru, Direcţia generală politici agricole şi strategii - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

5

Monica Neagu

membru, reprezentant al A.N.S.V.S.A. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

6

Laurenţiu Baciu

membru, reprezentant al L.A.PA.R. - Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România

7

 Ilie Popescu

membru, reprezentant al L.A.PA.R. - Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România

8

Ion Cioroianu

membru, reprezentant al PROAGRO - Confederaţia Naţională a Producătorilor din Agricultură, Industria Alimentară şi Servicii Conexe din România

9

Sorin Cezar Dogaru

membru, reprezentant al A.D.C.E.R. - Asociaţia Depozitarilor de Cereale din România

10

Andrei Solomon

membru, reprezentant al A.D.C.E.R. - Asociaţia Depozitarilor de Cereale din România

11

 Ofelia Nalbant

membru, reprezentant al A.R.C.PA - Asociaţia Română a Comercianţilor de Produse Agricole

12

Victor Beznea

membru, reprezentant al A.R.C.P.A. - Asociaţia Română a Comercianţilor de Produse Agricole

13

Aurel Popescu

membru, reprezentant al Rom pan - Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase

14

Constantin Duţă

membru, reprezentant al B.R.M. - Bursa Română de Mărfuri

15

Viorel Marin

membru, reprezentant al C.N.G.S.C. - Comisia Naţională de Gradare a Seminţelor de Consum

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

NORMĂ

pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

 

Potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară în şedinţa din data de 9 decembrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. I. - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 12 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Tarifele de primă stabilite de asigurători pot conţine reduceri comerciale. Asigurătorii trebuie să ţină o evidenţă a reducerilor comerciale practicate şi a justificării reducerii comerciale respective.”

2. La articolul 22, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Asigurătorii RCA/Intermediarii în asigurări nu pot oferta, promova şi comercializa asigurări RCA la alte prime de asigurare decât cele rezultate din aplicarea prevederilor art. 21, înscrise în poliţa de asigurare şi în documentul de plată a primei de asigurare.”

Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2015.

Nr. 21.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.