MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 934/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 934         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 17 decembrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

316. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

 

982. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

115. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind integrarea şomerilor de lungă durată pe piaţa forţei de muncă COM (2015)462

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.548. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

2.422. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2244 (2015)

 

3.628. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”

 

ACTE ALE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

6. - Hotărâre privind componenţa Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc două noi puncte, cu următorul cuprins:

„ - Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«ARTICOLUL 46

Nulitatea actului administrativ fiscal

Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele şi calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele şi prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepţia prevăzută la art. 43 alin. (6), atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.»

- Articolul 481 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«ARTICOLUL 481

Prevederi aplicabile actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale

Dispoziţiile art. 43 alin. (6), art. 44, 45 şi 48 se aplică în mod corespunzător şi actelor de executare şi altor acte emise de organele fi scale, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel.»“

2. După articolul I se introduce un nou articol, articolul I1, cu următorul cuprins:

„Art. I1. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 10 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

«l) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, obligaţiile fiscale datorate de contribuabili care fuzionează, potrivit legii, şi care nu beneficiază de eşalonarea la plată, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul a solicitat eşalonarea la plată potrivit art. 101.»

2. La articolul 101, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

«(8) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile îi mod corespunzător şi pentru obligaţiile fiscale ale unui contribuabil care nu beneficiază de eşalonare la plată şi fuzionează, potrivit legii, cu un alt contribuabil care beneficiază de eşalonarea la plată.»

3. La articolul VI punctul 1, alineatul (4) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în vederea efectuării cheltuielilor instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, au obligaţia de a transmite unităţilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, potrivit reglementărilor legale în vigoare.”

4. Articolul XII se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. XII. - În cazul jandarmilor şi al poliţiştilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care participă sau au participat în anul 2015 la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în comun cu forţele armate ale României sau similare celor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, pentru forţele armate, se efectuează regularizări ale drepturilor băneşti cuvenite pe perioada misiunilor, în vederea acordării acestor drepturi la nivelul stabilit prin actele normative în vigoare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 decembrie 2015.

Nr. 316.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative şi dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 11 decembrie 2015.

Nr. 982.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind integrarea şomerilor de lungă durată pe piaţa forţei de muncă COM (2015) 462

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/932 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 decembrie 2015, Camera Deputaţilor:

1. Reaminteşte că, în domeniul ocupării forţei de muncă, Uniunea Europeană are doar competenţe de sprijin al acţiunilor statelor membre. Uniunea Europeană poate contribui cu elaborarea unei strategii de ocupare a forţei de muncă, cu crearea unui cadru de cooperare, cu măsuri de organizare şi coordonare, cu valorificarea schimbului de bune practici.

Astfel, obiectivul acestei iniţiative este de a oferi statelor membre, serviciilor de ocupare a forţei de muncă sau altor organizaţii responsabile orientări cu privire la instituirea unui sistem de sprijin personalizat pentru a creşte rata reîncadrării în muncă a şomerilor de lungă durată.

2. la act cu interes de rezultatele consultării publice organizate de Comisia Europeană, în perioada 19 februarie 2015-15 mai 2015, privind furnizarea de servicii şomerilor de lungă durată în statele membre şi la nivelul UE, care au evidenţiat introducerea unei oferte individuale de sprijin activ, a unui punct de contact unic, precum şi responsabilităţi reciproce şi creşterea participării la măsurile active de sprijin şi a sprijinului acordat angajatorilor, ca principale măsuri susţinute de participanţi.

3. Observă că fenomenul şomajului de lungă durată afectează în mod inegal statele membre, iar diversitatea şomerilor de lungă durată impune o abordare individualizată a sprijinului activ şi nevoia de a acorda statelor membre flexibilitate pentru a-şi adapta politicile în consecinţă.

4. Regretă persistenţa statisticilor negative privind şomajul de lungă durată, în pofida redresării economice, şi semnalează că, în perspectiva unei creşteri economice lente, de lungă durată, în Uniunea Europeană şi în absenţa unor acţiuni directe şi ferme pentru schimbarea ciclului actual al ocupării, se va reproduce repetitiv cel mai rău scenariu tipic perioadei crizei economice în care pierderea locului de muncă este adesea urmată de pierderea speranţei privind perspectivele reale de reangajare.

5. Semnalează că ocuparea unui număr semnificativ de persoane pe locuri de muncă de tip clasic, de bună calitate, este, în cele mai multe cazuri, un obiectiv greu de realizat.

În acest context, salută accentul iniţiatorilor pe dezvoltarea spiritului antreprenorial şi recomandă ca documentele Uniunii Europene destinate sprijinirii şomerilor să evidenţieze tendinţa actuală de modificare a paradigmei locului de muncă, să prezinte noua paradigmă a acelor locuri de muncă care utilizează tehnologii înalte şi care au o componentă antreprenorială accentuată şi să ofere exemple de asemenea locuri de muncă, precum şi metode de acces la astfel de locuri de munca.

6. Salută abordarea Consiliului conform căreia combaterea şomajului de lungă durată necesită reforme structurale, în mai multe domenii de politică, o strategie multidimensională care vizează să asigure un mediu macroeconomic favorabil, să consolideze coeziunea socială, să sprijine dezvoltarea competenţelor necesare pe piaţa muncii.

7. Salută promovarea ghişeelor unice destinate să facă legătura între ocuparea unui loc de muncă şi protecţia socială, să elimine neclarităţile privind diviziunea responsabilităţilor între agenţii, cum ar fi serviciile publice de ocupare a forţei de muncă, serviciile sociale şi autorităţile locale şi regionale, şi să asigure coordonarea în gestionarea profilului fiecărui şomer.

8. Salută atenţia acordată sprijinirii angajatorilor, în special cerinţa adaptării programelor pentru şomerii de lungă durată nevoilor angajatorilor, măsurile fiscale de reducere a impozitării muncii, redirecţionarea alocărilor financiare existente către schemele care sprijină în mod direct integrarea pe piaţa forţei de muncă, cum ar fi subvenţiile pentru recrutare.

 9. Apreciază, în mod deosebit, măsura propusă de a fi informaţi şomerii de lungă durată cu privire la ofertele de locuri de muncă şi cu privire la sprijinul disponibil în diferitele sectoare ale economiei, în diferitele regiuni şi în alte state membre, în special prin intermediul serviciilor europene pentru ocuparea forţei de muncă EURES. Semnalează însă că sprijinul pentru încurajarea mobilităţii ar trebui să fie substanţial, proporţional cu dificultatea de angajare a subiectului.

Semnalează, de asemenea, că recrudescenţa mişcărilor populiste, naţionaliste, antieuropene din unele state membre nu încurajează mobilitatea în interiorul Uniunii Europene.

10. Admite că reîncadrarea în muncă depinde nu numai de calitatea serviciilor oferite, ci şi de situaţia macroeconomică, de structura economică şi de funcţionarea pieţei forţei de muncă din fiecare stat membru, dar subliniază că pot fi şi alte cauze de blocaj, care pot determina pierderea interesului investitorilor sau imposibilitatea întreprinderii de a realiza profit.

11. Reaminteşte că Uniunea Europeană a lansat încă din anul 2006 ideea unor aranjamente contractuale flexibile şi fiabile, sub umbrela conceptului de „flexicuritate”, şi subliniază că, actualmente, se operează cu acest concept în contextul semestrului european, finalizat cu recomandările specifice de ţară, care consemnează necesitatea unei aplicări echilibrate a flexibilităţii şi securităţii.

Observă că printre efectele crizei economice se înscriu creşterea numerică a contractelor fără timp de lucru („zero-hour/low-hour contracts”), precum şi acordurile dintre salariaţi şi patronat pentru salvarea întreprinderii prin reducerea temporară a drepturilor salariaţilor.

Consideră că recomandarea Consiliului ar fi trebuit să analizeze aceste realităţi de pe piaţa muncii şi să stabilească dacă contractele fără timp de lucru şi acordurile dintre salariaţi şi patronat se circumscriu conceptului de flexicuritate, dacă sunt aranjamente acceptabile sau ce formă ar trebui să capete pentru a fi aliniate principiilor Uniunii Europene în materie de ocupare.

12. Propune analiza oportunităţii unei strategii de comunicare, prin care să se cultive, în scopul mobilizării celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, imaginea „persoanei curtate de angajatori”, adică persoana care are calificarea cerută de piaţa muncii şi calităţi profesionale şi personale peste medie.

13. Observă că propunerea de recomandare indică servicii de sprijin, cum ar fi consilierea financiară în materie de datorii, reabilitarea, asistenţa socială, serviciile de îngrijire, integrarea migranţilor, sprijin în ceea ce priveşte locuinţa şi transportul, şi se referă printre altele şi la necesitatea combinării măsurilor preventive şi curative, dar nu oferă exemple de măsuri curative şi nici nu precizează principalele categorii de servicii sociale şi/sau medicale necesare pentru asistenţa persoanelor în dificultate de a-şi găsi un loc de muncă.

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 14 decembrie 2015.

Nr. 115.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 983 din 15 decembrie 2015 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia 5.358 se introduc 176 de noi poziţii, poziţiile nr. 5.359-5.534, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CNPM

Cod_cim

Observaţii

Denumiră produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Gupa ATC

Statut_ fnm

Statut_ anm

Stare

Preţ

producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ

amănuntul maximal cu TVA

(lei)

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

„5.359

 

W62014001

 

ABASAGLAR

SOL. INJ.

100 Ul/ml

ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH- AUSTRIA

INSULINUM

GLARGINE

Ambalaj x 10 cartuşe (2 cutii x 5 cartuşe) a 3 ml (2 ani)

A10AE04

MB

biosimilar

 

297,38

327,12

394,71

 

5.360

 

W62015001

 

ABASAGLAR

SOL. INJ. IN STILOU PREUMPLUT

100 Ul/ml

ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH- AUSTRIA

INSULINUM

GLARGINE

Ambalaj x 10 stilouri preumplute/pen (2 cutii x 5 pen) a 3 ml (2 ani)

A10AE04

MB

biosimilar

 

293,02

322,32

389,48

 

5.361

 

W61793001

 

ACCOFIL30 MU/ 0,5 ml SOL INJ. SAU PERFUZABILÂ ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

SOL. INJ.SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

30 MU/0,5 ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

FILGRASTIMUM

(G-CSF)

Ambalaj x 1 seringă preumplută x 0,5 ml sol. inj. (3 ani)

L03AA02

MB

biosimilar

 

72,02

80,66

101,99

 

5.362

 

W61793002

 

ACCOFIL30 MU/ 0,5 ml SOL. INJ. SAU PERFUZABILÂ ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

SOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

30 MU/0,5 ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

FILGRASTIMUM

(G-CSF)

Ambalaj x 5 seringi preumplute x 0,5 ml

sol. inj. (3 ani)

L03AA02

MB

biosimilar

 

360,11

390,11

463,37

 

5.363

 

W61794001

 

ACCOFJL4S MU/ 0,6 ml SOL INJ. SAU PERFUZABILÂ ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

SOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

48 MU/0,5 ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

FILGRASTIMUM

(G-CSF)

Ambalaj x 1 seringă preumplută x 0,5 ml sol. inj. (3 ani)

L03AA02

MB

biosimilar

 

111,91

123,1

150,28

 

5364

 

W61794002

 

ACCOFIL48 MU/ 0,6 ml SOL. INJ. SAU PERFUZABILÂ ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

SOL. INJ.SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

48 MU/0,5 ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

FILGRASTIMUM

(G-CSF)

Ambalaj x 5 seringi preumplute x 0,5 ml sol. inj. (3 ani)

L03AA02

MB

biosimilar

 

559,54

589,54

680,75

 

5.365

 

W61789001

 

ACID IBANDRONIC ACCORD 2 mg

CONC. PT. SOL. PERF.

2 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

ACIDUM

SBANDRONICUM

Cutie x 1 flacon cu capacitatea de 6 ml. din sticlă de tip I şi fluorotec (2 ani)

M05BA06

MG

generic

 

79,94

89,54

113,21

 

5.366

 

W61791001

 

ACID IBANDRONIC ACCORD 3 mg

SOL. INJECTABILĂ ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

3 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

ACIDUM

SBANDRONICUM

Cutie x 1 seringă preumplută din sticlă incoloră şi 1 ac pt. injectare (2 ani)

M05BA06

MG

generic

 

71,21

79,75

100,84

 

5.367

 

W61790001

 

ACID IBANDRONIC ACCORD 6 mg

CONC. PT, SOL. PERF.

6 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

ACIDUM

SBANDRONICUM

Cutie x 1 flacon cu capacitatea de 6 ml. din sticlă de tip l şi fluorotec (2 ani)

M05BA06

MG

generic

 

239,83

263,81

322,06

 

5.368

 

W61468005

 

ADVANTAN 1 mg/g

CREMA

1 mg/g

BAYER PHARMA AG-GERMANIA

METHYL

PREDNISOLONUM

ACEPONAT

Cutie x 1 tub din AI x 50 g cremă (3 ani)

D07AC14

Ml

inovativ

 

24,09

27,46

35,92

 

5.369

 

W61467005

 

ADVANTAN 1 mg/g unguent

UNGUENT

1 mg/g

BAYER PHARMA AG-GERMANIA

METHYL

PREDNISOLONUM

ACEPONAT

Cutie x 1 tub din AJ x 50 g unguent (3 ani)

D07AC14

Ml

inovativ

 

24,09

27,46

35,92

 

5.370

 

W43358001

 

ALBUMINĂ UMANĂ GRIFOLS 20%

SOL. PERF.

20%

INSTITUTO GRIFOLS-SA- SPANIA

ALBJMINUM

HUMANUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră x 50 ml soluţie perfuzabilă (3 ani)

B05AA01

MG

generic

 

104,49

114,94

140,32

 

5.371

 

W43358002

 

ALBUMINĂ UMANĂ GRIFOLS 20%

SOL. PERF

20%

INSTITUTO GRIFOLS – S.A. - SPANIA

ALBUM1NUM

HUMANUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră x 100 ml soluţie perfuzabilă (3 ani)

B05AA01

MG

generic

 

208,98

229,88

280,64

 

5.372

 

W08624003

 

ALPRAZOLAM LPH 0,25 mg

COMPR.

0,25 mg

LABORMED PHARMA S.A. - ROMÂNIA

ALPRAZOLAMUM

Cutie x 3 blistere PVC/AI x 10 comprimate (3 ani)

N05BA12

MG

generic

 

2,43

2,77

3,74

 

5.373

 

W08625003

 

ALPRAZOLAM LPH 0,5 mg

COMPR.

0.50 mg

LABORMED PHARMA S.A - ROMÂNIA

ALPRAZOLAMUM

Cutie x 3 blistere PVC/AI x 10 comprimate (3 ani)

N05BA12

MG

generic

 

3,87

4,41

5,96

 

5.374

 

W08626003

 

ALPRAZOLAM LPH 1 mg

COMPR.

1 mg

LABORMED PHARMA S.A. - ROMÂNIA

ALPRAZOLAMUM

Cutie x 3 blistere PVC/AI x 10 comprimate (3 ani)

N05BA12

MG

generic

 

5,13

5,84

7,9

 

5.375

 

W61962001

 

AMLODIPINA VIM SPECTRUM 10 mg

COMPR.

10 mg

VIM SPECTRUM S.R.L. - ROMÂNIA

AMLODIPINUM

Cutie x 2 blistere OPA- AI-PVC/AI x 10 comprimate (2 ani)

C08CA01

MG

generic

 

3,81

4,34

5,87

 

5.376

 

W61982002

 

AMLODIPINA VIM SPECTRUM 10 mg

COMPR.

10 mg

VIM SPECTRUM S.R.L. - ROMÂNIA

AMLODIPINUM

Cutie x 3 blistere OPA- AI-PVC/AI x 10 comprimate (2 ani)

C08CA01

MG

generic

 

5,72

6,52

8,81

 

5.377

 

W61981001

 

AMLODIPINA VIM SPECTRUM 5 mg

COMPR.

5 mg

VIM SPECTRUM S.R.L. -ROMÂNIA

AMLODIPINUM

Cutie x 2 blistere OPA- AI-PVC/AI x 10 comprimate (2 ani)

C08CA01

MG

generic

 

4,8

5,47

7,4

 

5378

 

W61981002

 

AMLODIPINA VIM SPECTRUM 5 mg

COMPR.

5 mg

VIM SPECTRUM S.R.L - ROMÂNIA

AMLODIPINUM

Cutie x 3 blistere OPA- AI-PVC/AI x 10 comprimate (2 ani)

C08CA01

MG

generic

 

7,21

8,22

11,11

 

5.379

 

W62047002

 

AMOKSIKLAV QUICKTAB 1,000 mg

COMPR. PT, DISPERSIE ORALĂ/ ORODISPERSABILE

1.000 mg

SANDOZ S.R.L. - ROMÂNIA

AMOXICILINUM +

ACIDUM

CLAVULANICUM

Cutie x

7 blistere AI/AI x 2 comprimate pentru dispersie orală/ orodispersabile (2 ani)

J01CR02

MG

generic

 

16,88

19,24

26,01

 

5.380

 

W62046002

 

AMOKSIKLAV QUICKTAB 625 mg

COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ/ ORODISPERSABILE

625 mg

SANDOZ S.R.L. - ROMÂNIA

AMOXICILINUM +

ACIDUM

CLAVULANICUM

Cutie x

7 blistere AI/AI x 2 comprimate pentru dispersie orală/ orodispersabile (2 ani)

J01CRQ2

MG

generic

 

11,13

12,69

17,15

 

5.381

 

W61920003

 

ARIPIPRAZOL AUROBINDO10 mg

COMPR.

10 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED-MALTA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie cu blist. PA- AI-PVC/A1 x 30 comprimate

(3 afli)

N05AX12

MG

generic

 

123,13

135,44

165,35

 

5.362

 

W61921003

 

ARIPIPRAZOL AUROBINDO 15 mg

COMPR.

15 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED - MALTA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie cu blist. PA- AI-PVC/AI x 30 comprimate

(3 ani)

N05AX12

MG

generic

 

126,26

141,09

172,24

 

5.363

 

W61973001

 

ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg

COMPR.

10 mg

SANDOZ GMBH - AUSTRIA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blistere Al/Ai x 28 comprimate (2 ani)

N05AX12

MG

generic

 

155,62

171,18

208,98

 

5.364

 

W61974001

 

ARIPIPRAZOL SANDOZ 15 mg

COMPR.

15 mg

SANDOZ GMBH - AUSTRIA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blistere Al/AI x 28 comprimate (2 ani)

N05AX12

MG

generic

 

155,62

171,10

208,98

 

5.365

 

W62048001

 

ARIPIPRAZOLE ZENTIVA10 mg

COMPR.

10 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blistere OPA/AI/PVC/AI (blister AI- AI) x 28 comprimate (2 ani)

N05AX12

MG

generic

 

152,04

167,24

204,17

 

5.366

 

W62050001

 

ARIPIPRAZOLE ZENTIVA10 mg

COMPR.

ORODISPERSABILE

10 mg

ZENTIVA KS- REPUBLICA CEHĂ

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blistere OPA/AI/PVC/AI (blister AI- AI )x 28 comprimate orodispersabile (2 ani)

N05AX12

MG

generic

 

152,04

167,24

204,17

 

5.367

 

W62049001

 

ARIPIPRAZOLE ZENTIVA 15 mg

COMPR.

15 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blistere OPA/AI/PVC/AI (blister AI- AI) x 28 comprimate (2 ani)

N05AX12

MG

generic

 

155,62

171,18

206,98

 

5.368

 

W62051001

 

ARIPIPRAZOLE

ZENTIVA 15 mg

COMPR.

ORODISPERSABILE

15 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blistere OPA/AI/PVC/AI (blister AI- AI) x 28 comprimate orodispersabile (2 ani)

N05AX12

MG

generic

 

155,62

171,18

208,98

 

5.369

 

W61718002

 

ASTORET 10 mg

COMPR.

ORODISPERSABILE

10 mg

TERAPIA S A.- ROMÂNIA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie cu blister detaşabil (peel-of) din PA/Al/PVC- AI x 28 comprimate orodispersabile (2 ani)

N05AX12

MG

generic

 

155,62

171,18

208,98

 

5.390

 

W61719002

 

ASTORET 15 mg

COMPR.

ORODISPERSABILE

15 mg

TERAPIA S.A.- ROMÂNIA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie cu blister detaşabil (peel-of) din PA/Al/PVC- AI x 28 comprimate orodispersabile (2 ani)

N05AX12

MG

generic

 

155,62

171,18

208,98

 

5.391

 

W58750001

 

BEATIL 4 mg/10 mg

COMPR.

4 mg/10 mg

GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. -

ROMÂNIA

COMBINAŢII (PERINDOPRILUM + AMLODIPINUM)

Cutie x blistere PA- AI-PVC/AI x 30 comprimate (2 ani)

C09BB04

MG

generic

 

14,23

16,23

21,93

 

5.392

 

W58748001

 

BEATIL 4 mg/5 mg

COMPR.

4 mg/5 mg

GEDEON RICHTER ROMANIA S.A.- ROMÂNIA

COMBINAŢII (PERINDOPRILUM + AMLODIPINUM)

Cutie x blistere PA- AI-PVC/AI x30 comprimate (2 ani)

C09BB04

MG

generic

 

11,89

13,55

18,32

 

5.393

 

W58751001

 

BEATIL 8 mg10 mg

COMPR.

8 mg/10

mg

GEDEON RICHTER

ROMANIA S.A. - ROMÂNIA

COMBINAŢII (PERINDOPRILUM + AMLODIPINUM)

Cutie x Mistere PA- AI-PVC/AI x 30 comprimate (2 ani)

C09BB04

MG

generic

 

22,01

25,09

32,82

 

5.394

 

W58749001

 

BEATIL 8 mg/5 mg

COMPR.

8 mg/5 mg

GEDEON RICHTER

ROMANIAS.A.-

ROMÂNIA

COMBINAŢII (PERINDOPRILUM + AMLODIPINUM)

Cutie x blistere PA- AI-PVC/AI x 30 comprimate (2 ani)

C09BB04

MG

generic

 

18,03

20,55

27,78

 

5.395

 

W59856001

 

BENDATREXAT 25 mg/ml

SOL. INJ

25 mg/ml

CN UNIFARM S A - ROMÂNIA

METHOTREXATUM

Cutie x 1 flacon x 2 ml soluţie injectabilă

L01BA01

 

 

N

44,46

50,69

64,09

Cant

4.500

cutii

5.396

 

W62045001

 

BORTE GA 3,5 mg

PULB. PT. SOL INJ.

3,5 mg

HEATON KS - REPUBLICA CEHĂ

BORTEZOMIBUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră de tip I cu capacitatea de 8 ml prevăzut cu capsă din Al tip flip-off şi disc alb de PP (2 ani)

L01XX32

MG

generic

 

2.543,18

2.573,18

2.842,92

 

5.397

 

W61926001

 

BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg

PULB. PT. SOL INJ.

3,5 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

BORTEZOMIBUM

Flacon din sticlă de tip I cu capacitatea de 10 ml, prevăzut cu dop din cauciuc dorobutitic şi o capsă din aluminiu, cu un capac roşu, ce conţine bortezomib 3,5 mg (3 ani)

L01XX32

MG

generic

 

2.310

2.340

2.588,75

 

5.398

 

W58926006

 

CAPECITABINĂ GLENMARK 500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

GLENMARK PHARMACEUTICALS SRO - REPUBLICA CEHÂ

CAPEC1TABINUM

Cutie x 12 blistere PVC/PVDC- AI conţinând 120 (12x10)

comprimate filmate (3 ani)

L01BC06

MG

generic

 

317,75

347,75

417,2

 

5.399

 

W61795001

 

CAPECITABINE ACCORD 150 mg

COMPR. FILM.

150 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

CAPEC1TABINUM

Blist. perforat pt. eliberarea unei unităţi dozate din PVC/PVDC/AI x 60 x 1 compr. film. (27 luni)

L01BCG6

MG

generic

 

47,66

54,33

68,7

 

5.400

 

W61796001

 

CAPECITABINE ACCORD 500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

CAPEC1TABINUM

Blist. perforat pt. eliberarea unei unităţi dozate din PVC/PVDC/AI x 120 x 1 compr. film. (27 Juni)

L01BCG6

MG

generic

 

167,65

184,41

225,13

 

5.401

 

W12403003

 

CARBAMAZEPINĂ SLAV IA 200 mg

COMPR.

200 mg

SLAVIA PHARM S.R.L, - ROMÂNIA

CARBAMAZEPINUM

Cutie x 5 blistere PVC/AI x 10 comprimate (3 ani)

N03AF01

MG

generic

 

4,6

5,25

7,09

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5.402

 

W62172002

 

CARBAMAZEPINĂ TERAPIA200 mg

COMPR.

200 mg

TERAPIA S.A. - ROMÂNIA

CARBAMAZEPINUM

Cutie cu 5 blistere din PVC/AI x 10 comprimate (3 ani)

N03AF01

MG

generic

 

4,6

5,25

7,09

 

5403

 

W01082003

 

CEFOTAXIMĂ ATB 19

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

1 9

ANTIBIOTICE S A. - ROMÂNIA

CEFOTAXIMUM

Cutie x 10 flacoane din sticlă incoloră cu pulbere pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă (3 ani)

J01DD01

MG

generic

 

70,81

79,31

100,28

 

5.404

 

W53168001

 

CEFUROXIMĂ ATB

250 mg

COMPR.

250 mg

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

CEFUROXIMUM

Cutie x 1 blister PVC- AI-PA- AI x 10 comprimate

(3 ani)

J01DC02

MG

generic

 

7,09

8,08

10,92

 

5.405

 

W53168002

 

CEFUROXIMĂ ATB

 250 mg

COMPR.

250 mg

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

CEFUROXIMUM

Cutie x 1 blister PVC- Aclar/Al x 10 comprimate (3 ani)

J01DC02

MG

generic

 

7,09

8,08

10,92

 

5.406

 

W53169001

 

CEFUROXIMĂ ATB

500 mg

COMPR.

500 mg

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

CEFUROXIMUM

Cutie x 1 blister PVC- AI-PA- AI x 10 comprimate (3 ani)

J01DC02

MG

generic

 

12,09

13,78

18,63

 

5407

 

W53169002

 

CEFUROXIMĂ ATB

 500 mg

COMPR.

500 mg

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

CEFUROXIMUM

Cutie x 1 blister PVC- Aclar/Al x 10 comprimate (3 ani)

J01DC02

MG

generic

 

12,09

13,78

18,63

 

5408

 

W51943003

 

CEFUROXIMĂ ATB

 750 mg

PULB. PT. SUSP, (I.M.)/SOL. INJ. (I.M./I.V.)

750 mg

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

CEFUROXIMUM

Cutie x 10 flacoane din sticlă incoloră, capacitate 17 ml sau 16 ml, închis cu dop din cauciuc sigilat cu capsă din aluminiu prevăzut cu disc din polipropilenă, conţinând pulbere pentru

suspensie/soluţie Injectabilă (2 ani)

J01DC02

MG

generic

 

57,94

64,89

82,05

 

5409

 

W51944003

 

CEFUROXIMĂ ATB

 1.5 g

PULB. PT. SUSP. (I,M.)/SOL. INJ. (I.M./I.V.)

1.5 g

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

CEFUROXIMUM

Cutie x 10 flacoane din sticlă incoloră, capacitate 17 ml sau 15 ml, închis cu dop din cauciuc sigilat cu capsă din aluminiu prevăzut cu disc din polipropilenă, conţinând pulbere pentru

suspensie/soluţie injectabilă (2 ani)

J01DC02

MG

generic

 

107,18

117,9

143,93

 

5410

 

W56390001

 

CISPLATINA

AC CORD 1 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

1 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

CISPLATINUM

Cutie x 1 flacon x 10 ml (pentru 10 ml) din sticlă brună cu concentrat pentru soluţie perfuzabilă (2 ani)

L01XA01

MG

generic

 

6,3

7,18

9,71

 

5.411

 

W56390002

 

CISPLATINĂ ACCORD 1 mg/ml

CONC.PT. SOL. PERF.

1 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

CISPLATINUM

Cutie x1 flacon x 30 ml (pentru 25 ml) din sticlă brună cu concentrat pentru

soluţie perfuzabilă

(2 ani)

L01XA01

MG

generic

 

19,95

22,74

30,74

 

5412

 

W56390003

 

CISPLATINA ACCORD 1 mg/ml

CONC, PT. SOL. PERF.

1 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

CISPIATINUM

Cutie x 1 flacon x 50 ml (pentru 50 ml) din sticlă brună cu concentrat pentru soluţie perfuzabilă (2 ani)

L01XA01

MG

generic

 

21

23,94

32,36

 

5.413

 

W52501003

 

COL ISTINĂ ATB 1.000.000 UI

PULB. PT. SOL INJ. / PERF.

1.000.000

UI

ANTIBIOTICE S A. - ROMÂNIA

COLISTINUM

Cutie x 10 flacoane din sticlă incoloră, închise cu dop din cauciuc halobutilic, sigilai cu capsă din aluminiu prevăzută cu disc flip-off din polipropilenă, conţinând pulbere pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă (3 ani)

J01XB01

MG

generic

 

163,63

180

219,74

 

5414

 

W62169001

 

COSENTYX 150 mg

SOL. INJECTABILĂ ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

150 mg/ml

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED-MAREA BRITANIE

SECUK1NUMAB

Cutie x 2 seringi preumplute x 1 ml soluţie injectabilă (18 luni)

L04AC10

Ml

inovativ

 

5722,48

5752,47

6308,35

 

5.415

 

W62170001

 

COSENTYX 150 mg

SOL. INJECTABILĂ ÎN STILOU INJECTOR PREUMPLUT

150 mg/ml

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED-MAREA BRITANIE

SECUKJNUMAB

Cutie x 2 stilouri preumplute (stilou Senso Ready) x 1 ml soluţie injectabilă (18 luni)

L04AC10

Ml

inovativ

 

5722,48

5752,47

6308,35

 

5.416

 

W61888001

 

CRIMONE 80 mg/g

GEL VAGINAL

80 mg/g

MERCK ROMANIA S.R.L. - ROMÂNIA

PROGESTERONUM

Cutie x 6 aplicatoare doză unică din PE. conţinând gel vaginal. prevăzute cu vârf care se desface prin răsucire, ambalate separat într-o folie din hârtie/AI/răşină ionomerică (3 ani)

G03DA04

Ml

inovativ

 

49,97

56,97

72,03

 

5417

 

W61463001

 

CYRAMZA

CONC. PT. SOL. PERF.

10 mg/ml

ELI LILLY

NEDERLAND BV - OLANDA

RAMUC1RUMABUM

Ambalaj x 2 flacoane

a 10 ml (3 ani)

L01XC21

Ml/

MO

inovativ

 

5273,94

5303,93

5819/14

 

5418

 

W62175001

 

DESIRETT 75 micrograme

COMPR. FILM.

75

micrograme

EXELTIS HUNGARY Ltd - UNGARIA

DESOGESTRELUM

Cutie x 1 blist. PVC-PVDC/AI X 28 compr. film. (2 ani)

G03AC09

MG

generic

 

7,33

8,35

11,29

 

5419

 

W62175002

 

DESIRETT 75 micrograme

COMPR. FILM.

75

micrograme

EXELTIS HUNGARY Ltd - UNGARIA

DESOGESTRELUM

Cutie x 3 blist. PVG-PVDC/AI x 28 compr. film. (2 ani)

G03AC09

MG

generic

 

12,72

14,5

19,6

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1S

16

17

5.420

 

W62167001

 

DIGOXIN

SOPHARMAO.25 mg

COMPR.

0.25 mg

C.N. UNIFARM SA - ROMÂNIA

DIGOXINUM

Cutie x 20 compr.

C01AA05

Ml

 

N

2,6

2.97

4.01

Cant

40.000

cutii

5.421

 

W61799001

 

DOCETAXEL ACCORD 160 mg/8 ml

CONC. PT. SOL. PERF.

160 mg/ 8 ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

DOCETAXELUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră (tip I) conţinând concentrat 8 ml (24 Juni)

L01CD02

MG

generic

 

120,37

132,4

161,64

 

5.422

 

W61797001

 

DOCETAXEL ACCORD 20 mg/1 ml

CONC. PT. SOL. PERF.

20 mg/1 ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

DOCETAXELUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră (tip 1) conţinând concentrat 1 ml (24 Juni)

L01CD02

MG

generic

 

36,34

41,43

54,19

 

5423

 

W61798001

 

DOCETAXEL ACCORD 80 mg/4 ml

CONC. PT. SOL. PERF.

80 mg/4 ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

DOCETAXELUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră (tip 1) conţinând concentrat 4 ml (24 Juni)

L01CD02

MG

generic

 

143,6

157,96

192,84

 

5.424

 

W56397001

 

DOXORUBICINÂ ACCORD 2 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

2 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

DOXORUBICINUM

Cutie x 1 flacon sticlă incoloră x 5 ml conc. pt. sol. perf. conţinând

10 mg doxorubicină (18 luni)

L01DB01

MG

generic

 

7,14

8,14

11

 

5.425

 

W56397002

 

DOXORUBICINÂ ACCORD 2 mg/ml

CONC. PT, SOL. PERF.

2 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

DOXORUBICINUM

Cutie x 1 flacon sticlă incoloră x 25 ml conc. pt. sol, perf. conţinând 50 mg doxorubicină (18 luni)

L01DB01

MG

generic

 

31,5

35,91

46,97

 

5.426

 

W56397003

 

DOXORUBICINÂ ACCORD 2 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

2 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

DOXORUBICINUM

Cutie x 1 flacon sticlă incoloră x 100 ml conc. pt. sol. perf. conţinând 200 mg doxorubicină (18 Juni)

L01DB01

MG

generic

 

131,25

144,37

176,25

 

5.427

 

W62006001

 

DULOXETINĂ OR. REDDYS 30 mg

CAPS. GASTROREZ.

30 mg

DR. REDDYS LABORATORIES ROMÂNIA S.R.L. - ROMÂNIA

DULOXETINUM

Cutie x blist. PVC-PE- Aclar/AI x 28 caps. gastrorez. (18 luni)

N06AX21

MG

generic

 

37,78

43,07

56,33

 

5.428

 

W62007001

 

DULOXETINĂ OR. REDDYS 60 mg

CAPS. GASTROREZ.

60 mg

DR. REDDYS LABORATORIES ROMÂNIA S.R.L. - ROMÂNIA

DULOXETINUM

Cutie x blist. PVC-PE- Aclar/AI x 28 caps. gastrorez. (18 luni)

N06AX21

MG

generic

 

60,74

68,03

66,02

 

5.429

 

W62074014

 

DULOXETINĂ TEVA 30 mg

CAPS. GASTROREZ.

30 mg

TEVA

PHARMACEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

DULOXETINUM

Cutie x blist. PVC- ACLAR-PVCDC- PVC/AI x 30 capsule gastrorezistente (18 luni)

N06AX21

MG

generic

 

20,88

23,6

32,17

 

5.430

 

W62075014

 

DU LOXETIN A TEVA 60 mg

CAPS. GASTROREZ.

60 mg

TEVA

PHARMACEUTICALS S.R.L.- ROMÂNIA

DULOXETINUM

Cutie x blist. PVC- ACLAR-PVCDC- PVC/AI x 30 capsule gastrorezistente

(18 luni)

N06AX21

MG

generic

 

44,04

50,21

63,48

 

5.431

 

W62055001

 

DULOXETINE ZENTIVA60 mg

CAPS. GASTROREZ.

60 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

DULOXETINUM

Cutie x blistere PVC/PCTFE/AI x 28 capsule gastrorezistente (2 ani)

N06AX21

MG

generic

 

60,74

68,03

86,02

 

5432

 

W59866003

 

DYMISTA

137 micrograme/

50 micrograme/doză

SPRAY NAZ..SUSP

137

micrograme/

50

micrograme/

doză

MEDAPHARMA GMBH & CO KG - GERMANIA

COMBINAŢII (AZELASTINUM + FLUTICASONUM)

Cutie x 1 flacon din sticlă brună, de capacitate 25 ml, a 23 g spray nazal, suspensie (cel puţin 120 doze eliberate), prevăzut cu pompă de pulverizare şi aplicator nazal din PP (3 ani)

R01AD58

Ml

inovativ

 

68,82

77,08

9746

 

5.433

 

W12811003

 

ENALAPRILLPH(R) 5 mg

COMPR.

5 mg

LABORMED PHARMA S.A. - ROMÂNIA

ENALAPRILUM

Cutie x

3 Mistere Al/Al x 10 comprimate (2 ani)

C09AA02

MG

generic

 

1,82

2,07

2,8

 

5.434

 

W02921003

 

ENALAPRILLPH 20 mg

COMPR.

20 mg

LABORMED PHARMA S.A. - ROMÂNIA

ENALAPRILUM

Cutie x

3 blistere Al/Al x 10 comprimate (2 ani)

C09AA02

MG

generic

 

6,44

7,34

9,92

 

5435

 

W60493001

 

ERWINASE

PULB. PT. SOL. INJ.

10.000

unităţi/

flacon

HUMANAE VERITAS S.R.L.-ROMÂNIA

ASPARAGINAZUM

Cutie x 5 flacoane

L01XX02

Ml

 

N

16.796

16.825,98

18.37849

Cant 200 cutii

5436

 

W61951001

 

ESBRIET 267 mg

CAPS.

267 mg

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BR1TANIE

PIRFENIDONUM

Cutie x blistere x 63 capsule (4 ani)

L04AX05

MO

orfan

 

2.200,91

2.230,91

2.469,84

 

5437

 

W61951002

 

ESBRIET 267 mg

CAPS.

267 mg

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANI E

PIRFEN1DONUM

Cutie x blistere x 252 capsule (4 ani)

L04AX05

MO

orfan

 

8.689,93

8.719,92

9.542,87

 

5438

 

W42943002

 

ETAMBUTOLATB 250 mg

COMPR. FILM.

250 mg

ANTIBIOTICE – S.A. - ROMÂNIA

ETHAMBUTOLUM

Cutie x 150 blistere PVC/AI x 10 comprimate filmate (2 ani)

J04AK02

MG

generic

 

296,69

326,36

393,88

 

5439

 

W42861002

 

ETAMBUTOLATB 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

ANTIBIOTICE – S.A. - ROMÂNIA

ETHAMBUTOLUM

Cutie x 150 blistere PVC/AI x 10 comprimate filmate (2 ani)

J04AKQ2

MG

generic

 

472,09

502,09

58543

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1S

16

17

5.440

 

W61018001

 

ETOPOSID ACCORD 20 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

20 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA

BRITANIE

ETOPOSID JM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră x 5 ml conc. pt. sol. perf.

(3 ani - după ambalarea pentru comercializare; după diluare - se utilizează imediat)

L01CB01

MG

generic

 

13,65

15,56

21,03

 

5.441

 

W61018002

 

ETOPOSID ACCORD

20 mg/mi

CONC. PT. SOL. PERF.

20 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

ETOPOSIDUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră x 12,5 ml conc. pt. sol. perf. (3 ani - după ambalarea pentru comercializare; după diluare - se utilizează imediat)

L01CB01

MG

generic

 

34,13

38,91

50,89

 

5X42

 

W51514002

 

FASLODEX 250 mg

SOL. INJ.

250 mg/5ml

ASTRA ZENECA UK LTD - MAREA BRITANIE

FULVESTRANTUM

Cutie x 2 seringi preumplute din sticlă x 5 ml soluţie injectabilă + 2 ace cu sistem de siguranţă <4 ani)

L02BA03

Ml

inovativ

 

2.121,56

2.151,56

2.383,35

 

5X43

 

W61928001

 

FEMOSTON2/10

COMPR. FILM.

 

BGP PRODUCTS BV - OLANDA

COMBINAŢII

Cutie x 1 blister tip calendar x 28 comprimate filmate

(14 comprimate filmate roşii-cărămizii +

14 comprimate filmate galbene) (3 ani)

G03FB03

Ml

inovativ

 

18,11

20,64

27,9

 

5X44

 

W60221003

 

FLUCONAZOL ZENTIVA150 mg

CAPS.

150 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

FLUCONAZOLUM

Cutie x 1 blister PVC-PE-PVDC/AI x 1 capsulă (3 ani)

J02AC01

MG

generic

 

4,65

5,3

7,16

 

5.445

 

W62082002

 

GELOPLASMĂ 3g/l00 ml

SOL. PERF.

3 g/100 ml

FRESENIUS KABI

ROMANIA S.R.L. - ROMÂNIA

GELATINUM

15 pungi PVC cu folie protectoare a câte 500 ml soluţie perfuzabilă (2 ani după amb. pt. corn.; după prima deschidere se utilizează imediat)

B05AA

Ml

generic

 

262,54

288,79

352,56

 

5.446

 

W62087001

 

GENTAMICINĂ EIPICO 40 mg/ml

SOL. INJ.

40 mg/ml

EIPICOMED S.R.L. -

ROMÂNIA

GENTAMICINUM

Cutie x 3 flacoane din sticlă tip I incoloră, cu capacitate de 2,5 ml, conţinând 2 ml soluţie injectabilă (1 an)

J01GB03

MG

generic

 

1,34

1,52

2,06

 

5X47

 

W57775003

 

HARMONET 0,075 mg/0,020 mg

DRAJ.

0,075 mg/ 0,020 mg

PFIZER EUROPE MA EEIG- MAREA BRITANIE

COMBINAŢII

Cutie x 1 blister PVC/AI în plic de AI x 21 drajeuri (3 ani)

G03AA10

Ml

inovativ

 

12,86

14,66

19,81

 

5.448

 

W61800001

 

IMATINIB ACCORD 100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

IMATINIBUM

Blist. PVC/PVDC/AI x 60 compr. film.

(20 luni)

L01XE01

MG

generic

 

420

450

528,65

 

5X49

 

W61801001

 

IMATINIB ACCORD 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

IMATINIBUM

Blist. PVC/PVDC/AI x 30 compr. Film.

(20 luni)

L01XE01

MG

generic

 

840

870

98645

 

5.450

 

W62093003

 

IMPLICOR

25 mg/5 mg

COMPR, FILM.

25 mg/5 mg

LES LABORATOIRES SERVIER - FRANŢA

COMBINAŢII (METOPROLOLUM + IVABRADINUM)

Cutie x blistere din PVC-PVDC/AI x 56 comprimate filmate (18 luni)

NEALOCAT

Ml

generic

 

170,14

187,16

22848

 

5451

 

W62095003

 

IMPLICOR

25 mg/7,5 mg

COMPR. FILM.

25 mg/ 7,5 mg

LES LABORATOIRES SERVIER - FRANŢA

COMBINAŢII (METOPROLOLUM + IVABRADINUM)

Cutie x blistere din PVC-PVDC/AI x 56 comprimate filmate (18 luni)

NEALOCAT

Ml

generic

 

164,3

180,73

220,64

 

5.452

 

W62094003

 

IMPLICOR

50 mg/5 mg

COMPR. FILM.

50 mg/5 mg

LES LABORATOIRES SERVIER - FRANŢA

COMBINAŢII (METOPROLOLUM + IVABRADINUM)

Cutie x blistere din PVC-PVDC/AI x 56 comprimate filmate (18 luni)

NEALOCAT

Ml

generic

 

172,64

189,9

231,83

 

5453

 

W62096003

 

IMPLICOR

50 mg/7,5 mg

COMPR. FILM.

50 mg/ 7.5 mg

LES LABORATOIRES SERVIER - FRANŢA

COMBINAŢII (METOPROLOLUM + IVABRADINUM)

Cutie x blistere din PVC-PVDC/AI x 56 comprimate filmate (18 luni)

NEALOCAT

Ml

generic

 

166,81

183,49

224,01

 

5454

 

W61916001

 

KETOROLAC

TROMETAMOL

ROMPHARM

30 mg/ml

SOL. INJ.

30 mg/ml

ROMPHARM COMPANY S.R.L. - ROMÂNIA

KETOROLACUM

TROMETHAMIN

Cutie x 5 fiole din sticlă brună, prevăzute cu inel de rupere, x 1 ml sol. inj. (1 an)

M01AB15

MG

generic

 

6,8

7,52

10,17

 

5455

 

W61916002

 

KETOROLAC

TROMETAMOL

ROMPHARM

30 mg/ml

SOL, INJ.

30 mg/ml

ROMPHARM COMPANY S.R.L. - ROMÂNIA

KETOROLACUM

TROMETHAMIN

Cutie x 10 fiole din sticlă brună, prevăzute cu inel de rupere, x 1 ml sol. inj. (1 an)

M01AB15

MG

generic

 

13,2

15,05

20,34

 

5456

 

W61373001

 

LEPTOPROL 5 mg

IMPLANT

5 mg

SANDOZ S.R.L. - ROMÂNIA

LEUPRORELINUM

Cutie cu o seringă preumplută din policarbonat cu piston din copolimer acrilonitril- butadienstirenic şi ac sigilate intr-o pungă din polietilentereftalat/ AI-PE seringa preumplută conţine un implant (4 ani)

LQ2AE02

MG

generic

 

565,88

595,88

687,66

 

5457

 

W55999006

 

LERPIN 10 mg

COMPR. FILM.

10 mg

TORRENT PHARMA S.R.L. - ROMÂNIA

LERCANIDIPINUM

Cutie x blistere PVC-PVDC/AI x 50 comprimate filmate (3 ani)

C08CA13

MG

generic

 

14

15,96

21,57

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1S

16

17

5.458

 

W55999007

 

LERPIN10 mg

COMPR. FILM.

10 mg

TORRENT PHARMA S.R.L. - ROMÂNIA

LERCANIDIPINUM

Cutie x blistere PVC-PVDC/AI x 98 comprimate

filmate (3 ani)

C08CA13

MG

generic

 

27,44

31,28

40,92

 

5.459

 

W56001006

 

LERPIN 20 mg

COMPR. FILM.

20 mg

TORRENTPHARMA S.R.L. - ROMÂNIA

LERCANIDIPINUM

Cutie x blistere PVC-PVDC/AI x 50 comprimate filmate (3 ani)

C08CA13

MG

generic

 

23

26,22

34,3

 

5.460

 

W61561001

 

LINEZOLID KABI 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L.- ROMÂNIA

LINEZOLIDUM

Cutie x 10 pungi din poliolefine (freeflex) a 300 ml soluţie perfuzabilă (2 ani)

J01XX08

MG

generic

 

1.058,58

1.088,58

1.224,7

 

5.461

 

W61802001

 

MEMANTINE ACCORD10 mg

COMPR. FILM.

10 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANI E

MEMANTINUM

Cutie x blistere din PVC/PE/PVDC- AI x 14 comprimate filmate (3 ani)

N06DX01

MG

generic

 

5,89

6,72

9,08

 

5.462

 

W61802002

 

MEMANTINE ACCORD 10 mg

COMPR. FILM.

10 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

MEMANTINUM

Cutie x blistere din PVC/PE/PVDC- AI x 28 comprimate filmate (3 ani)

N06DX01

MG

generic

 

11,77

13,42

18,14

 

5.463

 

W61803001

 

MEMANTINE

ACCORD 20 mg

COMPR. FILM.

20 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

MEMANTINUM

Cutie x blistere din PVC/PE/PVDC- AI x 14 comprimate filmate (3 ani)

N06DX01

MG

generic

 

14

15,96

21,57

 

5.464

 

W61803002

 

MEMANTINE

ACCORD 20 mg

COMPR. FILM.

20 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

MEMANTINUM

Cutie x blistere din PVC/PE/PVDC- AI x 28 comprimate filmate (3 ani)

N06DX01

MG

generic

 

28

31,92

41,75

 

5.465

 

W53758022

 

METOJECT 50 mg/ml

SOL. INJECTABILĂ ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

50 mg/ml

MEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE - GERMANIA

METHOTREXATUM

Cutie x 1 seringă preumplută x 0,30 ml soluţie injectabilă prevăzută cu ac şi tampoane cu alcool (2 ani)

L01BA01

MG

generic

 

52,88

59,22

74,88

 

5.466

 

W43228010

 

METOSUCCINAT SANDOZ 190 mg

COMPR. ELIB. MODIF.

190 mg

HEXALAG  - GERMANIA

METOPROLOLUM

Cutie x

3 blistere PP/AI x 10 comprimate eliberare modificată

(18 tuni)

C07AB02

MG

generic

 

9,81

11,19

15,12

 

5.467

 

W43226010

 

METOSUCCINAT SANDOZ 47,5 mg

COMPR. ELIB. MODIF.

47.5 mg

HEXALAG  - GERMANIA

METOPROLOLUM

Cutie x

3 blistere PP/AI x 10 comprimate eliberare modificată (18 luni)

C07AB02

MG

generic

 

4,2

4,79

6/7

 

5.468

 

W43227010

 

METOSUCCINAT SANDOZ 95 mg

COMPR. ELIB MODIF.

95 mg

HEXALAG  - GERMANIA

METOPROLOLUM

Cutie x

3 blistere PP/AI x 10 comprimate eliberare modificată (18 luni)

C07AB02

MG

generic

 

6,98

7,95

10,75

 

5.469

 

W58814001

 

MIRENA 20 micrograme/ 24 de ore

SISTEM CU

CEDARE

INTRAUTERINA

20

micrograme/

24 de ore

BAYEROY - FINLANDA

LEVONOR-

GESTRELUM

Cutie x 1 blister ce conţine un sistem pentru administrare intrauterină şi

un sistem insertor

(3 ani)

G02BA03

Ml

inovativ

 

351,43

381,43

453,91

 

5.470

 

W59232002

 

NE B IDO 1000 mg/ 4 ml

SOL. INJ.

1000 mg/ 4 ml

BAYER PHARMAAG - GERMANIA

TESTOSTERONUM

Cutie x 1 flacon din sticlă brună cu capacitate de 6 ml x 4 ml soluţie injectabilă (5 ani)

G03BA03

Ml

inovativ

 

333,49

363,49

434,35

 

5-471

 

W52868002

 

NEOSTIGMINĂLPH 15 mg

COMPR.

15 mg

LABORMED PHARMA S.A. - ROMÂNIA

NEOST1GMINI

BROMIDUM

Cutie cu blist. PVC/AI x 60 comprimate (3 ani)

N07AA01

MG

generic

 

27,72

31,6

41,33

 

5.472

 

W61910002

 

NISTATINĂ ATB 100000 UI

OVULE

100000 UI

ANTIBIOTICE – S.A. - ROMÂNIA

NYSTATINUM

Cutie x 1 folie termosudată din PVC x 7 ovule (3 ani)

G01AA01

MG

generic

 

10,5

11,97

16,18

 

5-473

 

W61910001

 

NISTATINĂ ATB 100000 UI

OVULE

100000 UI

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

NYSTATINUM

Cutie x 1 folie termosudată din

PVC-PE x 7 ovule (3 ani)

G01AA01

MG

generic

 

10,5

11,97

16,18

 

5-474

 

W61910004

 

NISTATINĂ ATB 100000 UI

OVULE

100000 UI

ANTIBIOTICE – S.A. - ROMÂNIA

NYSTATINUM

Cutie x 2 folii termosudate din PVC x 7 ovule (3 ani)

G01AA01

MG

generic

 

21

23,94

32,36

 

5-475

 

W61910003

 

NISTATINĂ ATB

100000 UI

OVULE

100000 UI

ANTIBIOTICE – S.A. - ROMÂNIA

NYSTATINUM

Cutie x 2 folii termosudate din PVC-PE x 7 ovule (3 ani)

G01AA01

MG

generic

 

21

23,94

32,36

 

5.476

 

W59752001

 

NORADRENALINE TARTRATE AGUETTANT 2 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

2 mg/ml

LAB. AGUETTANT - FRANŢA

NORADRENALINUM

Cutie x 10 fiole prevăzute cu punct de rupere x 4 ml

(2 ani;

sol. reconstituită 24 de ore)

C01CA03

MG

generic

 

279,8

307,78

373,63

 

5.477

 

W59752002

 

NORADRENALINE TARTRATE AGUETTANT 2 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

2 mg/ml

LAB. AGUETTANT - FRANŢA

NORADRENALINUM

Cutie x 10 fiole prevăzute cu punct de rupere x 8 ml (2 ani;

sol. reconstituită 24 de ore)

C01CA03

MG

generic

 

561,34

591,34

882,71

 

5-478

 

W61689002

 

OFEV100 mg

CAPS. MOI

100 mg

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH - GERMANIA

NINTEDANIBUM

Ambalaj cu 60 x 1 capsule moi în blistere perforate din aluminiu pentru eliberarea unei unităţi dozate (3 ani)

L01XE31

MO

orfan

 

4773,6

4803,59

5274,07

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1S

16

17

5.479

 

W61690002

 

OFEV150 mg

CAPS. MOI

150 mg

BOEHRINGER

INGELHEIM

INTERNATIONAL

GMBH-GERMANIA

NINTEDANIBUM

Ambalaj cu 60 x 1 capsule moi În blistere perforate

din aluminiu pentru eliberarea unei unităţi dozate (3 ani)

L01XE31

MO

orfan

 

9547,2

9577,19

10477,3

 

5.480

 

W55804001

 

OXALIPLAÎIN ACCORD 5 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

5 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

OXALIPLATINUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră x 10 ml conc. pt. sol. perf. x 50 mg oxaliplatină (2 ani)

L01XA03

MG

generic

 

26,22

32,17

42,08

 

5481

 

W55804002

 

OXALIPLATIN ACCORD 5 mg/ml

CONC. PT SOL. PERF.

5 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

OXALIPLATINUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră x 20 ml conc. pt. sol. perf. x 100 mg oxaliplatină (2 ani)

L01XA03

MG

generic

 

55,11

61,72

78,04

 

5.482

 

W56078001

 

PACLITAXEL ACCORD 6 mg/ml

CONC. PT, SOL. PERF.

6 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

PACL1TAXELUM

Cutie x 1 flacon din sticlă x 5 ml care conţine 30 mg păcii taxei (2 ani)

L01CD01

MG

generic

 

26,25

29,92

39,14

 

5.483

 

W58078002

 

PACLITAXEL ACCORD 6 mg/ml

CONC. PT, SOL, PERF.

6 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

PACUTAXELUM

Cutie x 1 flacon din sticlă x 16,7 ml care conţine 100 mg paclitaxel (2 ani)

L01CD01

MG

generic

 

51,45

57,62

72,86

 

5484

 

W56078003

 

PACLITAXEL ACCORD 6 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

6 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

PACL1TAXELUM

Cutie x 1 flacon din sticlă x 50 ml care conţine 300 mg paclitaxel (2 ani)

L01CD01

MG

generic

 

147

161,7

197,4

 

5.485

 

W61804001

 

PIOGLITAZONE ACCORD 15 mg

COMPR.

15 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

PIOGLITAZONUM

Blist. AI/AI x 28 compr. (3 ani)

A10BG03

MG

generic

 

23,49

26,78

35,03

 

5.486

 

W61804002

 

PIOGLITAZONE ACCORD 15 mg

COMPR.

15 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

PIOGLITAZONUM

Blist. AI/AI x 30 compr. (3 ani)

A10BG03

MG

generic

 

25,17

28,69

37,53

 

5487

 

W61805001

 

PIOGLITAZONE ACCORD 30 mg

COMPR.

30 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

PIOGLITAZONUM

Blist. AI/AI x 28 compr. (4 ani)

A10BG03

MG

generic

 

33,01

37,63

49,22

 

5468

 

W61805002

 

PIOGLITAZONE ACCORD 30 mg

COMPR.

30 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

PIOGLITAZONUM

Blist. AI/AI x 30 compr. (4 ani)

A10BG03

MG

generic

 

35,37

40,32

52,74

 

5469

 

W61806001

 

PIOGLITAZONE ACCORD 45 mg

COMPR.

45 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

PIOGLITAZONUM

Blist. AI/AI x 28 compr. (4 ani)

A10BG03

MG

generic

 

51,62

57,81

73,1

 

5490

 

W61806002

 

PIOGLITAZONE ACCORD 45 mg

COMPR.

45 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

PIOGLITAZONUM

Blist. AI/AI x 30 compr. (4 ani)

A10BG03

MG

generic

 

55,31

61,95

78,33

 

5.491

 

W62203001

 

PIPERACILINĂ/ TAZOBACTAM ATB

2 g/0,25 g

PULB.PT. sol PERF

2 g/0,25 g

ANTIBIOTICE – S.A. - ROMÂNIA

PIPERACILLINUM + TAZOBACTAM UM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră, cu capacitate de 30 ml conţinând

pulbere pentru soluţie perfuzabilă (2 ani)

J01CR05

MG

generic

 

20,87

23,79

32,16

 

5.492

 

W62204001

 

PIPERACILINĂ/ TAZOBACTAM ATB

4 g/0,5 9

PULB. PT. SOL. PERF.

4 g/0,5 g

ANTIBIOTICE – S.A. - ROMÂNIA

PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră, cu capacitate de 48 ml conţinând pulbere pentru soluţie perfuzabilă (2 ani)

J01CR05

MG

generic

 

37,25

42,46

55,54

 

5.493

 

W62084002

 

PLAQUENIL 200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

SANOFI ROMÂNIA S.R.L. - ROMÂNIA

HYDROXY-

CHLOROQUINUM

Cutie x

4 blistere PVC/AI x 15 comprimate filmate (3 ani)

P01BAQ2

Ml

inovativ

 

21,14

24,1

32,57

 

5.494

 

W57470001

 

PRAMIPEXOLE ACCORD 0,088 mg

COMPR.

0,088 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

PRAMIPEXOLUM

Cutie x

3 blistere Al-PVC/AI x 10 comprimate (24 luni)

N04BC05

MG

generic

 

10,19

11,62

15,7

 

5.495

 

W57471001

 

PRAMIPEXOLE ACCORD 0,18 mg

COMPR.

0,18 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

PRAMIPEXOLUM

Cutie x

3 blistere Al-PVC/AI x 10 comprimate (24 luni)

N04BC05

MG

generic

 

6,28

7,16

9,68

 

5.496

 

W57471002

 

PRAMIPEXOLE ACCORD 0.18 mg

COMPR.

0,18 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

PRAMIPEXOLUM

Cutie x 10 blistere AI-PVC/AI x 10 comprimate 24 tuni)

N04BC05

MG

generic

 

20,93

23,86

32,25

 

5.497

 

W57473001

 

PRAMIPEXOLE ACCORD 0,7 mg

COMPR.

0,7 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

PRAMIPEXOLUM

Cutie x

3 blistere Al-PVC/AI x 10 comprimate (24 luni)

N04BC05

MG

generic

 

36,01

43,33

56,68

 

5.498

 

W57473002

 

PRAMIPEXOLE ACCORD 0,7 mg

COMPR.

0,7 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

PRAMIPEXOLUM

Cutie x 10 blistere AI-PVC/AI x 10 comprimate (24 luni)

N04BC05

MG

generic

 

126,7

139,37

170,14

 

5.499

 

W62053001

 

PREGABALIN ZENTIVA150 mg

CAPS.

150 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

PREGABALINUM

Cutie x

blistere PVC/AI x 56 capsule (2 ani)

N03AX16

MG

generic

 

105,28

115,81

141,38

 

5.500

 

W62052001

 

PREGABALIN ZENTJVA75 mg

CAPS.

75 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

PREGABALINUM

Cutie x

blistere PVC/AI x 56 capsule (2 ani)

N03AX16

MG

generic

 

52,64

58,95

74,54

 

5.501

 

W62011001

 

PREGLENIX 75 mg

CAPS.

75 mg

GLENMARK PHARMACEUTICALS SRO- REPUBLICA CEHĂ

PREGABALINUM

Cutie x

blistere PVC/AI x 14 capsule (2 ani)

N03AX16

MG

generic

 

16,06

18,31

24,75

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1S

16

17

5.502

 

W62011003

 

PREGLENIX 75 mg

CAPS.

75 mg

GLENMARK PHARMACE UTICALS SRO-REPUBLICA

CEHĂ

PREGABALINUM

Cutie x

blistere PVC/AI x 56 capsule (2 ani)

N03AX16

MG

generic

 

64,26

71,97

91

 

5.503

 

W62180001

 

RAS AGI LINA RATIOPHARM 1 mg

COMPR.

1 mg

TEVA B.V. - OLANDA

RASAGILINUM

Cutie x

3 blistere AI/AI x 10 compr. (3 ani)

N04BD02

MG

generic

 

197,98

217,76

265,84

 

5.504

 

W62060001

 

RESTIGULIN 10 mg

COMPR.

10 mg

GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. - ROMÂNIA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x

Blist. PA- AI-PVC/AI x 28 comprimate (2 ani)

N05AX12

MG

generic