MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 935/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 935         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 17 decembrie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 647 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

Decizia nr. 734 din 3 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

967. - Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

 

968. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi pentru darea în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu a imobilului trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 382/2015, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 418 din 12 octombrie 2015

 

969. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu, precum şi pentru transmiterea parţială din aceste imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Târgu Jiu

 

970. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii „Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

972. - Hotărâre privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din cadrul axei prioritare 1 a Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

363. - Decizie pentru numirea domnului Victor Giosan în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

364. - Decizie pentru eliberarea domnului Ion Lazăr, la cerere, din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru

 

365. - Decizie pentru numirea domnului Mircea Valentin în funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 647

din 13 octombrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simina Popescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Vasile Olaru în Dosarul nr. 1.337/103/2014 al Curţii de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 277D/2015 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal răspund personal autorul excepţiei, Vasile Olaru, precum şi părţile Vasile Enache şi Ştefan Lungu. Lipsesc celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că, la dosar, autorul excepţiei Vasile Olaru a depus note scrise prin care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, iar partea Florinel Sarion a depus note scrise prin care susţine constituţionalitatea prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei, care solicită admiterea criticilor de neconstituţionalitate. Precizează că nu există nicio interdicţie legală pentru a putea fi ales în funcţia de primar în cazul persoanei care a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei şi arată că nu i se poate crea acesteia o situaţie mai grea în ceea ce priveşte condiţiile pentru a-şi continua mandatul de primar, faţă de condiţiile pe care trebuia să le îndeplinească în momentul în care a fost ales în aceeaşi funcţie. Depune note scrise.

5. Părţile Vasile Enache şi Ştefan Lungu solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, precizând, în esenţă, că, în cazul unei condamnări la pedeapsa închisorii a cărei executare este suspendată, primarul poate exercita atribuţiile ce îi revin, astfel încât nu este justificată încetarea mandatului său. Partea Ştefan Lungu depune note scrise.

6. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.192 din 13 decembrie 2007.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

7. Prin încheierea din 5 decembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.337/103/2014, Curtea de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Vasile Olaru cu prilejul soluţionării recursului împotriva Sentinţei civile nr. 264/CA/10.06.2014, pronunţată de Tribunalul Neamţ într-o cauză având ca obiect cererea de anulare a unui act administrativ.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 sunt neconstituţionale, în măsura în care se aplică consilierilor locali şi primarilor condamnaţi la pedeapsa închisorii cu „suspendarea condiţionată a executării pedepsei”, respectiv cu „suspendarea executării pedepsei sub supraveghere”, întrucât aceste persoane nu sunt „private de libertate.” Ca atare, prin încetarea de drept a mandatului, se încalcă drepturile fundamentale prevăzute de Constituţie,

9. De asemenea, în timp ce primarii şi consilierii condamnaţi la pedeapsa închisorii cu executare sunt „privaţi de libertate” în sensul definit de art. 53 pct. 1-3 din Codul penal din 1969, respectiv de art. 60 din Noul Cod penal şi Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, primarii şi consilierii sancţionaţi penal cu închisoarea, a cărei executare este suspendată, nu sunt „privaţi de libertate”, şi beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pe care şi le pot exercita fără nicio restricţie, exceptând cele restrânse prin hotărârea judecătorească de condamnare. Autorul susţine că normele de lege criticate nu îndeplinesc condiţiile de previzibilitate specifice unei legi şi statului de drept şi prin aceea că legiuitorul utilizează sintagma de „pedeapsă privativă de libertate”, instituţie care nu se regăseşte în sistemul pedepselor principale din România. Autorul susţine că modul deficitar de redactare a textului de lege criticat nu poate duce decât la interpretări neunitare în jurisprudenţă, în activitatea autorităţilor administraţie publice, având drept consecinţă o restrângere abuzivă a unor drepturi fundamentale ale primarilor şi consilierilor locali.

10. Curtea de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, reţinând că prevederile de lege criticate se înscriu în ipoteza dispoziţiilor art. 53 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora exerciţiul unor drepturi poate fi restrâns şi pentru apărarea moralei publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Astfel, funcţia de primar, fiind o demnitate

publică, nu poate fi exercitată de o persoană condamnată, iar conform art. 53 din Constituţie, prin lege se poate restrânge exerciţiul anumitor drepturi, pentru apărarea, printre altele, a moralei publice.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt constituţionale, precizând că sancţiunea administrativă a încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului funcţiei de primar, respectiv de preşedinte al consiliului judeţean, în cazul unei condamnări pentru o faptă penală are ca finalitate protejarea autorităţii sau a instituţiei publice faţă de pericolul continuării activităţii ilicite şi al extinderii consecinţelor periculoase ale faptei penale săvârşite de către cel în cauză. Faptul că persoana în cauză a fost condamnată Sa pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei nu înlătură săvârşirea infracţiunii şi stabilirea răspunderii penale. De asemenea, ţinând cont de natura administrativă a acestei măsuri, observă că nu se pune problema nerespectării prevederilor constituţionale şi convenţionale care instituie prezumţia de nevinovăţie, care va trebui să fie respectată pe tot parcursul desfăşurării procesului penal, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, în aceste condiţii, apreciază că nu poate fi primită nici critica referitoare la înfrângerea art. 53 din Legea fundamentală, întrucât nu s-a constatat încălcarea vreunei norme constituţionale care consacră drepturi sau libertăţi fundamentale.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor prezente, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, modificate prin Legea nr. 58/2009 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009. Prevederile de lege criticate au următorul cuprins: „Calitatea de primar şl, respectiv, de preşedinte al consiliului judeţean încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri: [...] e) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;”.

16. În opinia autorului excepţiei, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 20 alin. (2) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 53 alin. (2) privind condiţiile restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi art. 148 alin. (2) privind integrarea în Uniunea Europeană. De asemenea, sunt invocate dispoziţiile art. 5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea 393/2004 au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, instanţa de contencios constituţional pronunţându-se asupra constituţionalităţii acestora prin Decizia nr. 1.192 din 13 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2008.

18. Cu acel prilej, Curtea a constatat că dispoziţiile legale criticate nu instituie niciun fel de discriminare între persoanele cărora acestea se adresează, şi anume primarii care au fost condamnaţi, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate. Astfel, măsura încetării de drept a mandatului de primar, în condiţiile prevăzute de textul de lege, se aplică în mod egal, fără privilegii şi fără discriminări, tuturor celor care se găsesc în ipoteza normei legale.

Curtea constată că prevederile de lege supuse controlului dispunând că în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate a calităţii de primar şi, respectiv, de preşedinte al consiliului judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, respectă exigenţele art. 53 din Constituţie.

19. În ceea ce priveşte modalitatea de aplicare a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din lege, faţă de situaţia de fapt dedusă judecăţii, Curtea a reţinut că aceasta nu reprezintă însă o veritabilă problemă de constituţionalitate, ci un aspect asupra căruia decide instanţa de judecată învestită cu soluţionarea litigiului.

Sub acest aspect, Curtea observă că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 18 din 8 iunie 2015, pronunţându-se pe calea unei hotărâri prealabile, prin care s-a dat o rezolvare de principiu cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 393/2004), în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-B2din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul penai din 1969), respectiv cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Codul penal din 1969, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 29 iunie 2015, a reţinut că în cazul dispoziţiilor art. 15 alin (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 „legea face referire numai la tipul de pedeapsă aplicată, respectiv privativă de libertate, fără a distinge în funcţie de modul de individualizare a executării pedepsei privative de libertate aplicate.” De asemenea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că „suspendarea condiţionată a executării pedepsei, ca măsură de individualizare judiciară a pedepsei, nu are ca efect modificarea calificării juridice a pedepsei aplicate, în sensul înlăturării caracterului său privativ de libertate, ci are ca efect provizoriu neexecutarea pedepsei privative de libertate pe perioada termenului de încercare” şi că „dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 vizează pedeapsa aplicată, iar nu modul de executare a pedepsei aplicate.”

20. În final, instanţa de contencios constituţional constată că invocarea dispoziţiilor art. 20 alin. (2) şi art. 148 alin. (2) din Constituţie, precum şi a art. 5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu are nicio relevanţă pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Vasile Olaru în Dosarul nr. 1.337/103/2014 al Curţii de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 13 octombrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Popescu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 734

din 3 noiembrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Florin Sinescu în Dosarul nr. 1.061/86/2015 al Curţii de Apel Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 424 D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. Referitor la pretinsa neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, se face trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 452 din 16 iunie 2015 prin care instanţa de contencios constituţional a constatat că textul criticat este constituţional. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală, se susţine că dispoziţiile Codului de procedură penală asigură condiţiile pentru respectarea proporţionalităţii măsurii dispuse cu scopul urmărit. Se arată că prin dispoziţiile art. 202 din Codul de procedură penală se face un control al proporţionalităţii măsurii prevăzute la art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală şi că, de asemenea, la individualizarea concretă a măsurii în cauză se procedează la un control de proporţionalitate, măsura fiind însoţită de o serie de garanţii procedurale eficiente prin care se analizează dacă au fost respectate condiţiile de proporţionalitate. Se face trimitere la Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 7 iunie 2011, pronunţată în Cauza Căşuneanu împotriva României, paragrafele 52-53. Se mai susţine că verificarea condiţiilor de proporţionalitate mai poate fi făcută ca urmare a plângerii formulate împotriva ordonanţei procurorului sau a contestaţiei promovate împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea nr. 41 din 4 martie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.061/86/2015, Curtea de Apel Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 215 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Florin Sinescu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii formulate împotriva unei încheieri prin care a fost luată faţă de autorul excepţiei măsura preventivă a controlului judiciar.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că restricţia prevăzută la art. 215 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală constituie o îngrădire excesivă şi disproporţionată a exerciţiului dreptului fundamental la liberă circulaţie. Se susţine că această restrângere nu este necesară într-o societate democratică şi nu este proporţională cu scopul urmărit, prevăzut la art. 202 alin. (1) din Codul de procedură penală, fiind specifică unui stat poliţienesc. Se arată că, prin folosirea sintagmei „ori de câte ori este chemat”, textul criticat nu corespunde cerinţei de calitate a legii procesual penale, neoferind persoanelor în cauză protecţia adecvată împotriva acţiunilor arbitrare ale organelor statului.

6. Referitor la pretinsa neconstituţionalitate a prevederilor art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală, se susţine că acestea, prin natura, importanţa, caracterul represiv şi prin gradul de severitate şi gravitate, constituie o pedeapsă penală în sensul autonom al acestei noţiuni conferit prin art. 7 din Convenţie şi în cel al jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. Se arată că impunerea unei asemenea pedepse în cursul desfăşurării procesului penal încalcă prezumţia de nevinovăţie, prevăzută la art. 23 alin. (12) din Legea fundamentală. Se arată că obligaţia criticată încalcă libertatea individuală şi dreptul la muncă şi că impunerea ei nu este necesară într-o societate democratică, fiind excesivă în raport cu scopul urmărit. Se susţine, prin urmare, încălcarea prin textul criticat a prevederilor art. 23, 41 şi 53 din Constituţie.

7. Curtea de Apel Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că drepturile fundamentale reglementate la art. 23, 25 şi 41 din Constituţie nu trebuie înţelese ca fiind absolute, ele putând face obiectul unor restrângeri, dacă acestea sunt necesare într-o societate democratică, în scopurile arătate la art. 53 alin. (1) din Constituţie, inclusiv în cel al desfăşurării instrucţiei penale, cum este cazul în prezentul dosar. Se susţine că şi art. 2 din Protocolul nr. 4 la Convenţie referitor la libertatea de circulaţie defineşte acest drept ca fiind unul susceptibil de restrângeri, atunci când acestea constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru securitatea naţională, siguranţa publică, menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii sau a moralei, ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.

8. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

9. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât, prin Decizia nr. 712 din 4 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2015, Curtea Constituţională a constatat că textele criticate sunt neconstituţionale. Se precizează că în Dosarul nr. 269D/2014, în care a fost pronunţată excepţia anterior referită, Avocatul Poporului a transmis un punct de vedere în care a arătat că prevederile art. 215 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală sunt constituţionale.

10 Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 215 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins:

- Art. 215 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală: „(1) Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: [...] c) să se prezinte la organul de poliţie desemnai cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.[…]”;

- Art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală: „(2) Organul judiciar care a dispus măsura poate impune inculpatului ca, pe timpul controlului judiciar, să respecte una sau mai multe dintre următoarele obligaţii: [...] e) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta […]”.

13. Se susţine că textele criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 23 privind libertatea individuală, art. 25 referitor la libera circulaţie, art. 53 cu privire la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi art. 41 referitor la muncă şi la protecţia socială a muncii, precum şi prevederile art. 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind legalitatea pedepsei.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 712 din 4 decembrie 2014 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2015, a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211--217 din Codul de procedură penală şi a constatat că acestea sunt neconstituţionale. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 15 decembrie 2014, dispoziţiile art. 211--217 din Codul de procedură penală au fost puse în acord cu prevederile constituţionale în sensul arătat de instanţa de contencios constituţional prin Decizia nr. 712 din 4 decembrie 2014, fără ca modificările şi completările operate să aibă ca obiect prevederile art. 215 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală.

15. Prin Decizia nr. 452 din 16 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 10 august 2015, Curtea Constituţională, prin raportare la critici de neconstituţionalitate similare, a constatat că prevederile art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. Prin această decizie, dar şi prin Decizia nr. 712 din 4 decembrie 2014 precitată, Curtea a reţinut că măsura controlului judiciar este o măsură preventivă neprivativă de libertate, care însă pune în discuţie sfera libertăţii persoanei. Măsura controlului judiciar, ca măsură preventivă neprivativă de libertate, poate fi luată de către procuror, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată faţă de inculpat, dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit o infracţiune şi dacă măsura este necesară în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni.

16. Conform art. 215 alin. (1) din Codul de procedură penală, controlul judiciar presupune respectarea de către inculpat a mai multor obligaţii, printre care şi cea de a se prezenta la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat, prevăzută la lit. c) a normei procesual penale anterior arătate. La acestea, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, pot fi adăugate, de către organul judiciar care a dispus măsura controlului judiciar, una sau mai multe obligaţii, printre care şi cea de a nu exercita profesia, meseria sau de a nu desfăşura activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta, prevăzută la lit. e) a alin. (2) al art. 215 din Codul de procedură penală.

17. Analizând, din punct de vedere constituţional, natura măsurilor preventive, Curtea a constatat că acestea constituie ingerinţe în dreptul fundamental al libertăţii individuale, prevăzut de art. 23 din Constituţie, şi că măsura controlului judiciar reprezintă, de asemenea, o măsură intruzivă ce poate afecta şi alte drepturi şi libertăţi fundamentale, respectiv libera circulaţie [art. 215 alin. (2) lit. a), b) din Codul de procedură penală], viaţa intimă, familială şi privată [art. 215 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. c), d), f), g) din Codul de procedură penală], libertatea întrunirilor [art. 215 alin. (2) lit. h) din Codul de procedură penală], munca şi protecţia socială a muncii [art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală] şi libertatea economică [art. 215 alin. (2) lit. k) din Codul de procedură penală], reglementate la art. 25,26,39, 41 şi, respectiv, 45 din Constituţie.

18. În continuare, Curtea a reţinut însă că drepturile fundamentale anterior enumerate nu sunt absolute prin natura lor, ele putând fi supuse unor limitări rezonabile printr-o reglementare etatică.

19. În acest sens, prin Decizia nr. 452 din 16 iunie 2015, Curtea a reţinut că limitarea dreptului la muncă operată prin dispoziţiile art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală reprezintă o ingerinţă care vizează un drept fundamental, respectiv dreptul la muncă, este reglementată prin lege, are ca scop legitim desfăşurarea instrucţiei penale, precum şi împiedicarea săvârşirii de noi infracţiuni prin practicarea profesiei, a meseriei sau prin desfăşurarea activităţii în exercitarea căreia a fost săvârşită fapta, fiind o măsură judiciară aplicabilă în cursul urmăririi penale şi al judecăţii, se impune, fiind adecvată şi necesară îndeplinirii scopului urmărit. De asemenea, ingerinţa analizată este proporţională cu cauza care a determinat-o, asigurând un just echilibru între interesul public şi cel individual. Pentru aceste motive, Curtea nu a reţinut încălcarea prin textul criticat a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) din Constituţie.

20. Tot prin Decizia nr. 452 din 16 iunie 2015, Curtea a constatat că prevederile art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală nu contravin dispoziţiilor art. 21 alin. (3) teza întâi din Constituţie şi prevederilor art. 6 din Convenţie referitoare la dreptul la un proces echitabil, întrucât acestea au fost reglementate tocmai în scopul bunei desfăşurări a procesului penal.

21. De asemenea, nu a fost reţinută încălcarea prin textul criticat a prevederilor art. 23 alin. (11) din Constituţie cu privire la prezumţia de nevinovăţie, deoarece, pe tot parcursul procesului penal, inclusiv pe durata controlului judiciar, inculpatul beneficiază de această prezumţie.

22. În ceea ce priveşte pretinsa încălcare prin textul criticat a dispoziţiilor art. 23 alin. (12) din Constituţie referitor la legalitatea pedepsei, Curtea a reţinut că acestea nu sunt incidente în cauză, întrucât textul criticat reglementează măsura controlului judiciar, iar interdicţia reglementată la art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală nu constituie o pedeapsă penală în sensul prevederilor art. 53 şi următoarele din Codul penal. Având în vedere cele anterior expuse, Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală nu contravin nici prevederilor art. 53 din Constituţie.

23. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât soluţia, cât şi considerentele deciziilor mai sus referite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

24. Referitor la pretinsa neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, Curtea constată că argumentele reţinute în considerentele Deciziei nr. 452 din 16 iunie 2015 privitoare la dispoziţiile art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi în cazul obligaţiei prevăzute de către acestea.

25. Distinct de cele arătate, Curtea reţine că controlul instituit de către organele judiciare, conform art. 211-215 din Codul de procedură penală, are ca scop asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal, împiedicarea sustragerii inculpatului de la urmărire penală sau de la judecată, precum şi prevenirea săvârşirii unor noi infracţiuni. Acest scop este realizat prin impunerea în sarcina inculpatului a unor obligaţii şi interdicţii, în vederea supravegherii conduitei acestuia de către organul judiciar. Pentru atingerea acestei finalităţi, legiuitorul a instituit, prin art. 215 din Codul de procedură penală, o serie de obligaţii de a face, care trebuie să fie dispuse cu prilejul luării măsurii controlului judiciar, fără ca acestea să poată fi cenzurate sau înlăturate, precum şi o serie de obligaţii de a nu face, a căror impunere este lăsată la aprecierea organului judiciar. În acest fel, măsura controlului judiciar poate fi individualizată, în funcţie de informaţiile existente despre faptă şi despre persoana făptuitorului, informaţii care permit aprecierea stării de pericol ce determină luarea măsurii.

26. În acest context, Curtea reţine că obligaţia prevăzută la art. 215 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, respectiv aceea a inculpatului de a se prezenta la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat face parte din categoria obligaţiilor ce trebuie respectate de către orice inculpat în privinţa căruia este dispusă măsura controlului judiciar.

27. De asemenea, Curtea constată că libera circulaţie, prevăzută la art. 25 din Constituţie, reprezintă un drept fundamental care nu este absolut, întrucât chiar alin. (1) al acestui articol prevede exercitarea acestui drept în condiţiile stabilite prin lege. În acest caz, limitarea liberei circulaţii operată prin dispoziţiile art. 215 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală este justificată prin scopul urmărit de legiuitor, acela al desfăşurării instrucţiei penale, se impune pentru atingerea scopului anterior arătat şi este adecvată şi necesară îndeplinirii acestuia. Pentru aceste motive, Curtea nu poate reţine încălcarea prin textul criticat a dispoziţiilor art. 25 din Constituţie.

28. Referitor la pretinsa încălcare prin dispoziţiile art. 215 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală a prevederilor art. 53 din Constituţie, aşa cum s-a arătat anterior, textul criticat reglementează o restrângere a dreptului fundamental prevăzut la art. 25 din Constituţie, această restrângere este prevăzută prin lege, respectiv prin dispoziţiile Codului de procedură penală şi are un scop legitim, acela al desfăşurării instrucţiei penale. Totodată, ingerinţa analizată este proporţională cu cauza care a determinat-o, asigură un just echilibru între interesul public şi cel individual şi este necesară şi adecvată scopului realizării instrucţiei penale. Pentru aceste considerente, Curtea reţine că prevederile art. 215 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală nu încalcă dispoziţiile art. 53 din Constituţie.

29. În ceea ce priveşte critica conform căreia sintagma „ori de câte ori este chemat” nu corespunde cerinţei de calitate a legii procesual penale, neoferind persoanelor în cauză protecţia adecvată împotriva acţiunilor arbitrare ale organelor statului, Curtea constată că acest drept, conferit de legiuitor organelor judiciare, de a chema inculpatul în faţa lor ori de câte ori este nevoie corespunde aceleiaşi finalităţi a controlului judiciar, aceea de realizare a instrucţiei penale. În acest sens, Curtea reţine că prezentarea periodică a inculpatului în faţa organului de poliţie, potrivit programului de supraveghere sau la solicitarea organelor judiciare, în a cărui rază teritorială locuieşte sau domiciliază, are ca finalitate asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal, împiedicarea sustragerii inculpatului de la urmărire penală sau de la judecată şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni.

30. Curtea constată că dispoziţiile art. 7 din Convenţie nu sunt aplicabile în cauză, deoarece acestea au în vedere norme de drept penal substanţial care prevăd infracţiuni sau pedepse penale, şi nu norme procesual penale referitoare la conţinutul măsurilor preventive.

31. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin, (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Florin Sinescu în Dosarul nr. 1.061/86/2015 al Curţii de Apel Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi constată că dispoziţiile art. 215 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Decizia se comunică Curţii de Apel Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa din data de 3 noiembrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2015 este de 377.472,250 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 967.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi pentru darea în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu a imobilului trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 382/2015, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 418 din 12 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 867 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 79 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 382 din 14 septembrie 2015, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 418 din 12 octombrie 2015,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui bun din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu - în domeniul public al municipiului Târgu Jiu, imobilul înscris în Cartea funciară nr. 52070 (provenit din nr. cadastral vechi 4074/2), compus din teren intravilan în suprafaţă de 4.192 mp şi cele 4 terenuri de tenis amenajate pe acest teren, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, cu scopul de a realiza în mod unitar şi în conformitate cu cerinţele U.E.F.A. obiectivul de investiţii „Modernizare şi extindere capacitate Stadion Municipal Târgu Jiu”, investiţie cu caracter sportiv realizată de Compania Naţională de Investiţii - „C.N.I.” - S.A.

Art. 2. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 382/2015, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 418/2015, format din teren în suprafaţă totală de 4.192 mp (1 lot în suprafaţă de 3.371 mp CF nr. 50888 şi 1 lot în suprafaţă de 821 mp CF 50889) şi din cele 4 terenuri de tenis amenajate pe lotul cu nr. cadastral 50888, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, şi darea acestuia în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu.

Art. 3. - (1) Municipiul Târgu Jiu se obligă să utilizeze imobilul transmis la art. 1 pentru realizarea investiţiei „Modernizare şi extindere capacitate Stadion Municipal Târgu Jiu”, iar transmiterea acestora se face definitiv.

(2) Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic direct şi/sau prin Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu modul de folosire a imobilului transmis, în conformitate cu scopul propus cu ocazia transmiterii.

(3) în situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilul transmis potrivit art. 1 nu este folosit în conformitate cu destinaţia lui, acesta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu.

Art. 4. - (1) Municipiul Târgu Jiu se obligă să întreţină imobilele rezultate în urma finalizării investiţiei „Modernizare şi extindere capacitate Stadion Municipal Târgu Jiu” la standardele de calitate privind desfăşurarea activităţilor specifice.

(2) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora.

(4) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice existente la data transferului.

(5) Odată cu predarea imobilelor, se vor preda-prelua activul şi pasivul acestuia, conform situaţiei contabile şi juridice la data predării.

(6) în termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Târgu Jiu, respectiv a statului român, în condiţiile legii.

Art. 5. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 968.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu care se transmite în domeniul public al Municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumire imobil

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Descriere tehnică

Adresa

Valoare de inventar

(lei)

121348

Parţial

8.26.02

Teren amenajat (4 terenuri de tenis cu bitum)

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu CUI: 2680418

Domeniul public al municipiului Târgu Jiu

4 terenuri de tenis cu bitum - suprafaţă amenajată = 2.143 mp

Teren aferent 3 = 4.192 mp

CF 52070

Ţara: România, judeţul: Gorj;

MRJ Târgu Jiu;

bd. Constantin Brâncuşi nr. 6E

1.047.000

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se dă în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii Târgu Jiu”, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu nr. 382/2015, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 418/12.10.2015.

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumire imobil

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Descrierea tehnică

Adresa

Valoare de inventar

(lei)

Se va atribui.

8,26.02

Teren amenajat (4 terenuri de tenis)

Domeniul public al municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj

Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu

CUI: 2680418

Teren în suprafaţă totală de 3.371 mp, din care suprafaţa amenajată cu 4 terenuri de tenis = 2.168 mp

CF50888

Teren în suprafaţă totală de 821 mp

CF 50889

Suprafaţă totală teren = 4.192 mp

Ţara: România, judeţul: Gorj;

MRJ Târgu Jiu;

bd. Constantin Brâncuşi nr. 6A

1.111.895,39

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu, precum şi pentru transmiterea parţială din aceste imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Târgu Jiu

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 383 din 14 septembrie 2015, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 419 din 12 octombrie 2015,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu în domeniul public al municipiului Târgu Jiu, în vederea realizării în mod unitar a obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere capacitate Stadion Municipal Târgu Jiu” prin Compania Naţională de Investiţii - „C.N.I.” - S,A, După finalizarea investiţiei, imobilele ce fac obiectul prezentului articol vor fi retransmise în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu, cu aceeaşi suprafaţă utilă şi cu menţinerea destinaţiei.

Art. 3. - (1) Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu se obligă să menţină destinaţia actuală a imobilului şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia.

(2) Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic, direct şi/sau prin Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu, modul de folosire a imobilelor transmise, în conformitate cu destinaţia acestora.

(3) în situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 2 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu.

Art. 4. - (1) Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu se obligă să întreţină şi să modernizeze imobilele transmise şi să le menţină la standardele de calitate privind desfăşurarea activităţilor specifice.

(2) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora.

(4) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice existente la data transferului.

(5) Odată cu predarea imobilelor, se vor preda-prelua activul şi pasivul acestuia, conform situaţiei contabile şi juridice la data predării.

(6) în termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Târgu Jiu, în condiţiile legii.

Art. 5. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 969.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, care îşi actualizează valorile de Inventar şi îşi modifică adresa şi parametrii tehnici ca urmare a reevaluării şl datelor din cărţile funciare

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Descrierea tehnică din inventarul centralizat

Valoarea din inventarul centralizat

(în lei)

Adresa din inventarul centralizat

Administratorul

Adresa actualizată

Caracteristicile tehnice actualizate

Valoarea actualizată

(în lei)

26265

8.26.02

Sediu administrativ

5 birouri, sală de şedinţă, sală da protocol, anexe. Suprafaţa totală: 209 mp

0

Ţara: România, judeţul: Gorj;

MRJ Târgu Jiu;

bd. Constantin Brâncuşi nr. 7

Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu

CUI: 2680418

Ţara: România, judeţul: Gorj;

MRJ

Târgu Jiu; bd.

Constantin Brâncuşi nr. 6A

Spaţii anexa sub tribună în suprafaţă utilă totală de 625,37 mp

CF 50887-C25-U2

CF 50887-C25-U3

CF 50887-C25-U5

CF 50887-C25-U6

CF 50887-C25-U7

CF 50887-C25-U

 CF50887-C25-U10

430.400

26268

8,26.02

Hotel Sport şi cantina

60 de locuri de cazare, 60 de locuri la cantină, anexe

901.848

Ţara: România, judeţul: Gorj;

MRJ Târgu Jiu;

bd. Constantin Brâncuşi nr. 7

Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu

CUI: 2680418

Ţara: România, judeţul: Gorj;

MRJ

Târgu Jiu; bd.

Constantin Brâncuşi nr. 6B

74 locuri cazare,

74 locuri cantină,

Anexe - suprafaţă construită desfăşurată = 2.145 mp

Nr. cadastral 52147-C2

Magazie - suprafaţă construită desfăşurată = 23 mp

Nr. cadastral 52147-C1

CF 52147

3.475.400

121348

8.26,02

Complex sportiv

Pistă de atletism şi anexe: 1 teren handbal;

2 terenuri tenis câmp; tribună 1.500 focuri;

4 terenuri tenis cu bitum; bazin de înot descoperit şi anexe

Stot = 18.498 mp

7.054.934

Ţara: România, judeţul: Gorj;

MRJ Târgu Jiu;

bd. Constantin Brâncuşi nr. 7

Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu

CUI: 2680418

Ţara: România, judeţul: Gorj;

MRJ

Târgu Jiu; bd.

Constantin Brâncuşi nr. 6B, 6Ei 6F

2 terenuri tenis câmp

2 terenuri baschet

4 terenuri tenis bitum

Bazin de înot descoperit şi anexe

Suprafaţa totală teren = 19.480 mp

CF 52070

CF 52147

CF 52148

4 187.400

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu în domeniul public al Municipiului Târgu Jiu

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumire imobil

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoană juridică la care se transmite imobilul

Descriere tehnica

Adresa

Valoare de inventar

(iei)

26265

8.26.02

Sediu administrativ

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu CUI: 2680418

Domeniul public al municipiului Târgu Jiu

Spaţii anexe sub tribună în suprafaţă utilă totală de 625,37 mp

CF 50887-C25-U2

CF 50887-C25-U3

CF 50887-C25-U5

CF 50887-C25-U6

CF 50887-C25-U7

CF 50887-C25-U9

CF 50887-C25-U10

Ţara: România, judeţul: Gorj;

MRJ Târgu Jiu;

bd. Constantin Brâncuşi nr. 6A

430.400

26268

parţial

8.26.02

Hotel Sport şi cantină

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu CUI: 2680418

Domeniul public al municipiului Târgu Jiu

Magazie S = 23 mp

CF 52147

Nr. cadastral: 52147-C1

Ţara: România, judeţul: Gorj;

MRJ Târgu Jiu;

bd. Constantin Brâncuşi nr. 6B

5.400

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii „Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al ari 4 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii „Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 970.

 

ANEXĂ

            MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea „Metrorex” - S.A.

Sediul/Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 13863739

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri rectificat 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

705.230,73

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

704.643,73

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

338.000.00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

587,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

705.230,73

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

699 714,61

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

263.781,57

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

3.208.57

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

302 156.33

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

230.160.97

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

215.424.92

 

 

 

C2

bonusuri

14

14.736,05

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

300.00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

713,75

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

70.981,61

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

130.568.15

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

5.516,12

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.240.072,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

1.200.758.00

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.240.072,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

4.218

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

4.120

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*

50

4.568,21

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4.357,30

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

171.03

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000,00

 

8

 

Plăţi restante

55

22.911,00

 

9

 

Creanţe restante

56

20.000,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din cadrul axei prioritare 1 a Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”

 

Având în vedere:

- Scrisoarea Comisiei Europene (CE) Ares (2015) 1448499 din 1 aprilie 2015;

- Scrisoarea Comisiei Europene (CE) Ares (2015) 4236993 din 12 octombrie 2015,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 571 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă utilizarea procentului de 2% pentru stabilirea sumelor care se decertifică definitiv şi, respectiv, care se deduc procentual definitiv, aferente cheltuielilor din cadrul contractelor de finanţare încheiate cu beneficiari întreprinderi mici şi mijlocii, finanţaţi din axa prioritară 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie” a Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”, înregistrate în sistemul informatic SMIS pe alte categorii decât 301 „Investiţii întreprinderi mari sector productiv” şi 304 - „Instrumente financiare”.

Art. 2. - Valoarea sumei pentru care se aplică decertificarea definitivă se calculează prin aplicarea procentului de 2% asupra cheltuielilor incluse în aplicaţiile de plată transmise Comisiei Europene până la data de 30 noiembrie 2015, aferente contractelor de finanţare prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice aplică decertificarea definitivă, prin reducerea sumelor declarate în prima declaraţie de cheltuieli şi aplicaţie de plată transmisă Comisiei Europene, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu suma de 6.671.489,81 euro, care a fost calculată conform prevederilor art. 2,

Art. 4. - Valoarea sumelor pentru care se aplică deducerea procentuală definitivă se calculează prin aplicarea procentului de 2% asupra cheltuielilor care se certifică prin declaraţiile de cheltuieli şi aplicaţiile de piaţă care se transmit Comisiei Europene până la închiderea programului, efectuate în cadrul contractelor de finanţare prevăzute la art. 1, pentru care s-a aplicat şi decertificarea definitivă.

Art. 5, - Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice aplică deducerea procentuală definitivă la declaraţiile de cheltuieli şi aplicaţiile de plată, care se transmit Comisiei Europene, după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor art. 4.

Art. 6. - Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” are responsabilitatea elaborării şi transmiterii către Autoritatea de certificare şi plată, cu ocazia fiecărei declaraţii de cheltuieli, a listei proiectelor care au cheltuieli incluse în declaraţia respectivă şi pentru care se aplică deducerea procentuală definitivă, în condiţiile prevăzute în prezenta hotărâre,

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul fondurilor europene,

Carmen Aura Răducu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 972.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Victor Giosan în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 21 decembrie 2015, domnul Victor Giosan se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 363.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Ion Lazăr, la cerere, din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru

 

Având în vedere demisia domnului Ion Lazăr, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/7.361 din 16 decembrie 2015,

în temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Lazăr se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 364.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Mircea Valentin în funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mircea Valentin se numeşte în funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 365.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.