MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 936/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 936         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 17 decembrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

328. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate

 

996. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate

 

329. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

 

997. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

113. - Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu şi Banca Centrală Europeană privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice şi monetare COM (2015) 600

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.124. - Ordin al ministrului tineretului şi sportului pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în anul 2016

 

1.140. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

1.679. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.382(94) din 21 noiembrie 2014, precum şi a amendamentelor la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.383(94) din 21 noiembrie 2014

 

2.410. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de l intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export a produselor ţevi din oţel fără sudură pentru lucru la temperaturi înalte, din oţel Grad P22, conform normei ASME SA 335/SA 335M, cu dimensiunile 406,40 x 12,70 mm şi cantitatea de 1.073 kg, către firma Larsen & Toubro Limited Piping Center Hariza Manufacturing Complex, District Surat, Gujarat, India

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 36 din 26 august 2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.7 şi pct. IV.2 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 28 august 2015, cu următoarea completare:

- La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), până la îndeplinirea procedurilor prevăzute la art. 3 alin. (3), personalul prevăzut la art. 3 alin, (1) este trimis în misiune şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 328.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 decembrie 2015.

Nr. 996.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 19 august 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV. 1 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 21 august 2015.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 329.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 decembrie 2015.

Nr. 997.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu şi Banca Centrală Europeană privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice şi monetare COM (2015) 600

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/929 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 decembrie 2015, Camera Deputaţilor:

1. Salută eforturile succesive şi susţinute de consolidare a Uniunii economice şi monetare (UEM).

2. la act de accentul pus, în Raportul celor cinci preşedinţi (din 22 iunie 2015), pe utilizarea evaluării comparative şi a examinării reciproce a performanţelor pentru a realiza convergenţa şi a ajunge la structuri economice cu o rezilienţă similară în întreaga zonă euro, precum şi de măsurile propuse în acest raport în sensul revizuirii şi consolidării construcţiei politice a UEM.

3. Susţine necesitatea axării pe punerea în aplicare şi transpunerea prevederilor legislative din cadrul actual prin instrumentele elaborate şi reformate ca urmare a crizei economice şi financiare şi explorarea tuturor opţiunilor existente pentru finalizarea UEM.

4. Consideră că, în ceea ce priveşte îmbunătăţirea transparenţei şi reducerea complexităţii normelor fiscale actuale, simplificarea modului în care sunt puse în aplicare normele fiscale şi raţionalizarea metodologiei utilizate pentru evaluarea conformităţii cu Pactul de stabilitate şi creştere (PSC) reprezintă iniţiative oportune care ar trebui susţinute.

5. Susţine principiul exprimat în Raportul celor 5 preşedinţi ca statele membre să dispună de un grad apropriat de libertate în ceea ce priveşte măsurile precise de punere în aplicare a reformelor structurale.

6. Consideră că discuţiile actuale în cadrul Semestrului european nu trebuie să aibă în vedere doar provocările cu care se confruntă statele din zona euro, ci şi provocările specifice ale statelor membre aflate în curs de reducere a inegalităţilor economico-sociale.

7. Consideră că ar fi oportun să se sublinieze că propunerile avansate în ceea ce priveşte domeniul ocupării forţei de muncă şi domeniul social ar trebui să aibă ca elemente esenţiale de abordare viziunea pieţei unice europene în domeniul ocupării forţei de muncă, mai puţin vizibilă în comunicare, precum şi un sprijin mai pronunţat în aceste domenii prin intermediul fondurilor Uniunii Europene.

8. Consideră că ar fi oportun să se sublinieze că măsurile propuse de Comisie în vederea finalizării UEM vor fi cu atât mai eficiente cu cât convergenţa reală va fi îmbunătăţită şi decalajele economice şi sociale se vor reduce.

9. Susţine iniţiativa Comisiei Europene privind relansarea dialogului social la nivelul Uniunii Europene şi sprijină participarea activă a partenerilor sociali în cadrul dezbaterilor la nivel european şi la nivel naţional. Totodată, consideră necesară consolidarea implicării partenerilor sociali atât la nivelul Uniunii, cât şi la nivel naţional, în vederea conturării unor reforme capabile să accelereze redresarea şi creşterea economică.

10. Susţine obiectivul consolidării UEM, urmărind - în cadrul discuţiilor la nivelul Uniunii - evitarea creării de bariere suplimentare la consolidarea zonei euro şi la aderarea României la moneda euro; totodată, consideră esenţial pentru România păstrarea discuţiilor în format UE 28, într-un cadru transparent şi echitabil, care să asigure un tratament egal tuturor statelor membre UE şi să nu neglijeze situaţiile particulare cu care se confruntă statele membre din afara zonei euro.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 14 decembrie 2015.

Nr. 113.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în anul 2016

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei politici, strategii şi performanţă sportivă nr. 5.738 din 15 decembrie 2015;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin

Art. 1. - Se aprobă programele sportive de utilitate publică destinate finanţării federaţiilor sportive naţionale în anul 2016, conform anexei A.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2016, conform anexei B.

Art. 3. - Anexele A şi B*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Direcţiile, serviciile, compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi federaţiile sportive naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării.

Art. 6. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice prevedere contrară se abrogă.

 

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 1.124.


*) Anexele Aşi B se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

În temeiul prevederilor:

- art. 295 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 4 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015;

- art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 107/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 9 iulie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

Roxana Mînzatu

 

Bucureşti, 3 decembrie 2015.

Nr. 1.140.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament are ca obiect reglementarea metodologiei de control ex-post aplicate de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (A.N.A.P.) privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Art. 2. - În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) agent constatator - persoana din cadrul A.N.A.P., împuternicită prin ordin al preşedintelui A.N.A.P. pentru a desfăşura controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, inclusiv constatarea faptelor prin care se încalcă prevederile legale în domeniu şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de legislaţia aplicabilă domeniului achiziţiilor publice;

b) A.N.I. - Agenţia Naţională de Integritate;

c) autoritate contractantă - entităţile definite conform dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale dispoziţiilor art. 3 pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012;

d) beneficiar - entitate juridică care are obligaţia de a aplica legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, în temeiul prevederilor art. 9 lit. c) şi c1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

e) control ex-post - procedura derulată la nivelul A.N.A.P. prin care se efectuează activităţi de verificare a:

- aspectelor sesizate/semnalate de alte instituţii publice/entităţi cu atribuţii pe zona achiziţiilor publice/operatori economici/alte persoane sau identificate în mass-media/din oficiu;

- procedurilor de atribuire desfăşurate de către autorităţile contractante/beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene;

f) D.LA.F. - Departamentul de Luptă Antifraudă;

g) direcţie de specialitate - direcţia din cadrul A. NAP. care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, are atribuţii în exercitarea funcţiei de control ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

h) echipă de control - echipa formată din doi sau mai mulţi agenţi constatatori;

i) entitate supusă procedurii de control ex-post-autoritatea contractantă sau beneficiarul, entităţi definite potrivit prevederilor lit. c) şi d);

j) nota de control - actul unilateral întocmit de echipa de control ca urmare a efectuării controlului ex-post, în cazul în care verificările au vizat aspecte punctuale sesizate sau în cazul în care procedura de atribuire nu a fost finalizată prin atribuirea contractului de achiziţie publică;

k) plan de control-documentul de planificare a controalelor ex-post pentru o perioadă egală cu cel puţin o lună calendaristică, ce va cuprinde denumirea petentului, a autorităţii contractante/beneficiarului verificate/verificat, echipa de control şi anexa care va cuprinde obiectivele controlului ex-post;

l) raport de control - actul unilateral întocmit de echipa de control ca urmare a efectuării procedurii de control ex-post al modului de atribuire a contractelor finanţate din fonduri europene sau când verificările au vizat întreaga procedură de atribuire;

m) proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor - documentul care se întocmeşte de către agenţii constatatori atunci când se constată fapte care constituie contravenţii potrivit normelor legale în materia achiziţiilor publice;

n) regulament - prezentul regulament privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

o) S.E.A.R - sistemul electronic de achiziţii publice;

p) zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se menţionează că sunt zile lucrătoare.

Art. 3. - (1) în exercitarea funcţiei de control ex-post al achiziţiilor publice, A.N.A.R, prin agenţii constatatori, desfăşoară următoarele activităţi:

a) analizează şi verifică conformitatea derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru cu legislaţia în materia achiziţiilor publice, în cazul contractelor finanţate din fonduri europene;

b) verifică aspectele sesizate/semnalate de alte instituţii publice/entităţi cu atribuţii pe zona achiziţiilor publice/operatori economici/alte persoane sau identificate în mass-media/din oficiu;

c) constată faptele prin care se încalcă sau se eludează prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice;

d) sancţionează faptele săvârşite cu încălcarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice, în măsura în care acestea constituie contravenţii potrivit legislaţiei în vigoare;

e) întocmeşte raportul/nota de control.

(2) Nu face obiectul procedurii de control ex-post analiza:

a) necesităţii şi oportunităţii unei achiziţii publice;

b) conformităţii propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini;

c) preţurilor practicate de către operatorii economici ofertanţi;

d) aspectelor tehnice şi/sau economice cuprinse în rapoartele experţilor/specialiştilor cooptaţi în comisiile de evaluare;

e) modului de respectare a altor prevederi legale în afara celor incidente în materia achiziţiilor publice sau în actele normative emise în aplicarea acesteia, precum şi calcularea ori stabilirea eventualelor prejudicii ca urmare a nerespectării prevederilor legale aplicabile;

f) modului de respectare a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractelor de achiziţie publică/contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Art. 4. - (1) A.N.A.R îndeplineşte activităţile prevăzute la art. (3) alin. (1) prin verificarea planificată pe baza planului de control, întocmit ca urmare a:

a) sesizării primite de la autorităţile de management/ organisme de implementare/alte instituţii implicate în procesul de gestionare/verificare a fondurilor nerambursabile/granturilor şi/sau instrumentelor structurale comunitare;

b) sesizării primite de la organele de cercetare penală/instituţii ale statului cu competenţe de verificare/control;

c) sesizării din oficiu;

d) sesizării primite de la instituţii publice/entităţi cu atribuţii pe zona achiziţiilor publice, de operatori economici;

e) ducerii la îndeplinire a obligaţiilor asumate prin protocoale de cooperare interinstituţională/de colaborare/acordurile încheiate de către A.N.A.R cu instituţiile/autorităţile publice care deţin competenţe în domeniul achiziţiilor publica, al verificării/gestionării fondurilor nerambursabile/granturilor şi/sau instrumentelor structurale comunitare ori al concurenţei sau al controlului aferent acestor domenii.

(2) Sesizările primite conform alin. (1) lit. a) vor fi verificate din punctul de vedere al competenţelor A.N.A.R, mai înainte de includerea lor în planul de control, de către un agent constatator desemnat de către directorul general/directorul/şeful de serviciu din cadrul direcţiei de specialitate.

(3) Agentul constatator desemnat va efectua verificări preliminare, urmărind încadrarea în termenul de prescripţie a faptelor ce constituie contravenţie, prin analizarea datelor existente în S.E.A.R şi/sau prin solicitarea de informaţii suplimentare de la persoana/instituţia care a sesizat sau de la autoritatea contractantă a cărei procedură de atribuire a contractelor de achiziţie publică este solicitată a fi supusă procedurii de control.

(4) După finalizarea verificărilor preliminare, agentul constatator desemnat comunică persoanei/instituţiei care a înaintat sesizarea că aceasta poate/nu poate face obiectul unei acţiuni de control ex-post.

(5) Activităţile derulate în scopul îndeplinirii funcţiei de control ex-post nu pot depăşi în nicio situaţie atribuţiile şi competenţele conferite A.N.A.R prin actele normative în vigoare.

Art. 5. - (1) Planul de control ex-post se întocmeşte, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna/lunile următoare, de către direcţia de specialitate din cadrul A.N.A.R, cu viza directorului general.

(2) Planul de control ex-post se avizează de către secretarul general, se aprobă de către preşedintele A.N.A.R şi poate fi modificat ori de câte ori este necesar. Modificarea urmează acelaşi circuit de avizare/aprobare.

(3) Planul de control va fi însoţit de o anexă care va cuprinde obiectivele controlului ex-post pentru fiecare autoritate contractantă/beneficiar prevăzută/prevăzut în plan.

 

CAPITOLUL II

Procedura de control ex-post

 

Art. 6. - (1) Procedura de control ex-post se efectuează de echipa de control desemnată prin planul de control, cu respectarea următoarelor etape:

a) transmiterea, după aprobarea planului de control ex-post, către autoritatea contractantă/beneficiar a comunicării privind începerea procedurii de control ex-post, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.

b) efectuarea controlului ex-post propriu-zis;

c) încheierea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, dacă este cazul;

d) întocmirea raportului de control sau a notei de control, după caz;

e) transmiterea către autoritatea contractantă/beneficiar a comunicării privind încetarea procedurii de control ex-post, însoţită de un exemplar al raportului de control/notei de control. Modelul comunicării privind încetarea procedurii de control ex-post este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Autorităţile contractante/Beneficiarii supuse/supuşi procedurii de control ex-post au obligaţia de a pune la dispoziţia echipei de control toate documentele şi actele solicitate în termenele stabilite.

(3) în cazul în care procedura de control ex-post se desfăşoară la sediul autorităţii contractante/beneficiarului, aceştia au obligaţia de a pune la dispoziţia echipei de control un spaţiu adecvat desfăşurării acestei activităţi în cadrul sediului propriu._

(4) în cazul în care procedura de control ex-post se desfăşoară la sediul autorităţii contractante/beneficiarului, în vederea finalizării procedurii de control ex-post, documentele preluate de echipa de control vor fi în copie „conform cu originalul”.

(5) Autoritatea contractantă/Beneficiarul are obligaţia să predea documentele solicitate de echipa de control, opisate şi însoţite de o declaraţie a reprezentantului legal al acesteia/acestuia prin care atestă faptul că a predat echipei de control documente conforme cu originalul.

(6) în cazul în care procedura de control ex-post se desfăşoară la sediul A.N.A.P., autoritatea contractantă/beneficiarul are obligaţia de a transmite în termenul dispus documentele solicitate în copie, opisate şi însoţite de o declaraţie a reprezentantului legal al acesteia/acestuia prin care atestă faptul că a transmis echipei de control documente conforme cu originalul.

(7) Extinderea controlului ex-post peste obiectivele stabilite iniţial, prin anexa la planul de control, se face cu avizul secretarului general şi aprobarea preşedintelui A.N.A.P, la propunerea echipei de control avizate de directorul/directorul general al direcţiei de specialitate.

Art. 7. - (1) în cazul în care un agent constatator se află într-o situaţie de incompatibilitate, aşa cum aceasta este definită prin actele normative în vigoare, acesta va fi înlocuit din cadrul echipei de control. Înlocuirea se face cu aprobarea prealabilă a preşedintelui A.N.A.P. la propunerea directorului şi cu avizul directorului general al direcţiei de specialitate.

(2) Pe parcursul derulării procedurii de control ex-post, echipa de control poate solicita note explicative entităţilor supuse acestei proceduri şi/sau oricărei persoane implicate în derularea procedurii de atribuire care face obiectul controlului. Întrebările la care se va răspunde prin notele explicative se formulează în mod clar şi precis, definind în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea, cu scopul de a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect.

(3) Modelul notelor explicative este prevăzut în anexa nr. 4.

(4) în situaţia prevăzută la alin. (2) agenţii constatatori vor stabili în vederea formulării răspunsurilor care se impun, un termen rezonabil care, de regulă, nu va depăşi 24 de ore, în situaţia derulării procedurii de control ex-post la sediul autorităţii contractante, respectiv 48 de ore de la primire, atunci când aceasta se derulează la sediul A.N.A.P.

(5) Neprezentarea/Netransmiterea în termenul stabilit de către persoanele în drept a documentelor şi a notelor explicative solicitate de către A.N.A.P. echivalează cu refuzul de a pune la dispoziţia acesteia documentele/informaţiile solicitate, faptă care constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 293 lit. m) şi m1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Ulterior analizei şi verificării documentelor puse la dispoziţia echipei de control, agenţii constatatori procedează la încheierea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în măsura în care s-au constatat fapte care constituie contravenţii potrivit prevederilor legale aplicabile.

(2) Constatarea contravenţiilor, aplicarea şi executarea sancţiunilor contravenţional se efectuează în conformitate cu dispoziţiile şi procedurile stabilite prin legislaţia în domeniu.

(3) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru contravenient, unul pentru compartimentul financiar al A.N.A.P. şi unul care rămâne la dosarul de control ex-post. Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este prevăzut în anexa nr. 5.

(4) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate contesta în condiţiile prevăzute la art. 296 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,.

Art. 9. - (1) Procedura de control ex-post se finalizează prin întocmirea de către echipa de control a raportului de control/notei de control, fiind semnat de către agenţii constatatori care răspund administrativ, material sau penal, după caz, pentru modul în care au efectuat controlul ex-post şi pentru constatările cuprinse în raportul/nota de control.

(2) Raportul de control/Nota de control conţine în mod strict constatările concrete şi obiective ale echipei de control raportate la dispoziţiile legale aplicabile, fără interpretări cu un caracter subiectiv sau care excedează ariei de competenţă a A.N.A.P., cu fundamentarea acestora pe mijloace probante, fiind interzisă precizarea oricăror elemente de natura descrierilor personale sau a aspectelor ce ţin de modul de interpretare a prevederilor legale aplicabile, în absenţa unor reglementări explicite, ori a presupusei maniere în care trebuie interpretate acestea.

(3) Actele normative considerate de către echipa de control a fi încălcate se precizează în raportul de control/nota de control la nivel de articol, alineat şi/sau literă, iar pentru încălcările sancţionate contravenţional se indică autoritatea contractantă responsabilă.

(4) Raportul de control/Nota de control conţine menţiuni cu privire la documentele analizate şi verificate, precum şi, dacă este cazul, cu privire la întocmirea unui/unor proces-verbal/procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

(5) Raportul de control/Nota de control, după caz, conţine măsuri, altele decât aplicarea de sancţiuni contravenţionale, care pot fi:

a) transmiterea spre valorificare a constatărilor echipelor de control autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în cazul în care sunt incidente prevederile art. 294 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) transmiterea constatărilor pentru fapte care excedează limitelor de competenţă conferite A.N.A.P. prin actele normative în vigoare altor instituţii, structuri sau organe de control ale statului cu atribuţii în sancţionarea/corectarea respectivelor abateri;

c) transmiterea constatărilor organelor de cercetare penală, în cazul în care echipa de control consideră că există indicii de săvârşire a unor posibile fapte care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, transmiterea constatărilor A. N.I., în cazul în care echipa de control consideră că există indicii privitoare la un posibil conflict de interese;

d) transmiterea constatărilor la D.L.A.F. În cazul în care echipa de control consideră că există indicii de săvârşire a unor nereguli care pot aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene;

e) propunerea de formulare de acţiuni în constatarea nulităţii absolute a contractelor/acord urilor-cadru, în cazurile în care legea prevede o astfel de posibilitate;

f) recomandări şi propuneri privind modul de aplicare a procedurilor de achiziţie publică de către autorităţile contractante/beneficiari.

(6) Raportul de control/Nota de control urmează circuitul de avizare prevăzut de Regulamentul de organizare şi funcţionare al A.N.A.R Circuitul de avizare a rapoartelor de control/hotelor de control presupune verificarea respectării prevederilor prezentului regulament.

(7) Raportul de control/Nota de control ce conţine măsurile prevăzute la lit. c) şi d) ale alin. (5) vor fi prezentate spre informare secretarului general/preşedintelui A. NAP.

(8) Raportul de control se întocmeşte în 2 (două) exemplare, dintre care unul se va transmite autorităţii contractante şi va fi finalizat în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data începerii procedurii de control.

(9) Nota de control se întocmeşte în 2 (două) exemplare, dintre care unul se va transmite autorităţii contractante şi va fi finalizat în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data începerii procedurii de control.

(10) în funcţie de volumul şi complexitatea procedurii de control ex-post echipa de control poate întocmi rapoarte de control intermediare, iar termenul prevăzut la alin. (9) poate fi prelungit cu aprobarea directorului general al direcţiei de specialitate.

Art. 10. - Procedura de control ex-post se desfăşoară la sediul autorităţii contractante/beneficiarului/atât la sediul autorităţii contractante/beneficiarului, cât şi la sediul A.N.A.R/sediul A.N.A.R

Art. 11. - (1) Imediat după finalizarea procedurii de control ex-post, dar într-un termen care nu va depăşi 5 zile lucrătoare de la această dată, membrii echipei de control procedează la întocmirea dosarului de control ex-post, care va conţine, după caz, următoarele:

a) sesizarea;

b) comunicările privind începerea şi, respectiv, încetarea procedurii de control ex-post;

c) declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate ale agenţilor constatatori;

d) documentele, în copie conformă cu originalul, menţionate în raportul de control/nota de control;

e) declaraţia pe propria răspundere a conducătorului/reprezentantului legal al entităţii care a fost supusă procedurii de control ex-post;

f) notele explicative;

g) raportul de control/nota de control;

h) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei;

i) orice alte documente în legătură cu respectiva procedură de atribuire.

(2) Dosarul de control poate fi pus doar la dispoziţia instanţelor judecătoreşti şi a celorlalte organe judiciare competente.

 

CAPITOLUL III

Agenţii constatatori

 

Art. 12. - Funcţia de control ex-post a A.N.A.R se exercită de către agenţii constatatori, constituiţi în echipe de control, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.

Art. 13. - (1) în exercitarea atribuţiilor care le revin potrivit prevederilor prezentului regulament, agenţii constatatori au următoarele obligaţii:

a) să efectueze procedurile de control ex-post, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;

b) să solicite entităţilor supuse procedurii de control ex-post, în original şi/sau în copie conformă cu originalul, toate documentele în legătură cu procedurile de atribuire care fac obiectul procedurii de supraveghere şi care contribuie la stabilirea elementelor relevante legate de procedurile de atribuire aplicate;

c) să constate faptele prin care se încalcă sau se eludează prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice şi să aplice, dacă este cazul, sancţiunile corespunzătoare;

d) să întocmească raportul de control/nota de control în conformitate cu prevederile prezentului regulament;

e) să propună preşedintelui A.N.A.R, cu viza compartimentului juridic, adoptarea măsurilor de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de încălcarea ori eludarea prevederilor legale aplicabile;

f) să se legitimeze şi să prezinte delegaţia emisă de A.N.A.R entităţii supuse procedurii de control ex-post;

g) să înscrie în registrul unic de control al entităţilor supuse procedurii de control ex-post datele relevante referitoare la procedura desfăşurată, în cazul în care un astfel de registru există;

h) să demonstreze obiectivitate şi imparţialitate în desfăşurarea procedurii de control ex-post şi în modul de întocmire a documentelor procedurale aferente acesteia;

i) să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;

j) să informeze de îndată conducerea direcţiei de specialitate despre existenţa unui conflict de interese sau altă situaţie de incompatibilitate, în vederea luării măsurilor prevăzute la art. 7 alin. (1);

k) să nu pretindă sau să primească bani ori alte foloase materiale/necuvenite şi să nu îşi creeze avantaje în legătură cu serviciul sau în calitatea lor de agent constatator.

(2) în desfăşurarea activităţii de control ex-post, calitatea de agent constatator se atestă prin prezentarea legitimaţiei de control.

(3) Orice faptă săvârşită împotriva membrilor echipei de control se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale aplicabile.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 14. - (1) Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în exercitarea funcţiei de control ex-post, A.N.A.R poate încheia protocoale de cooperare interinstituţională/de colaborare/acorduri cu instituţiile/autorităţile publice care au anumite competenţe în domeniul achiziţiilor publice, verificării/gestionării fondurilor europene ori al concurenţei sau al controlului aferent acestor domenii.

Art. 15. - În vederea punerii în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale, compartimentul economic/financiar din cadrul A.N.A.R va transmite procesul-verbal de constatare în conformitate cu prevederile legale privind regimul juridic al contravenţiilor.

Art. 16. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 17. - Procedurile de control ex-post în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează în baza prevederilor în vigoare la data demarării lor.

 

ANEXA Nr. 1

 

Către

AUTORITATEA CONTRACTANTA/BENEFICIAR

 

COMUNICARE

privind începerea procedurii de control ex-post

 

Prin prezenta, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (A.N.A.P.) vă aduce la cunoştinţă că veţi face obiectul unui control al procedurilor de atribuire a următoarelor contracte de achiziţie publică sau obiectul unui control privind ......................................................................................................................................

(Se vor trece punctual aspectele ce urmează a fi controlate.)

Procedura de control ex-post se va desfăşura la sediul instituţiei dumneavoastră (sediul instituţiei dumneavoastră şi la sediul A.N.A.P.), începând cu data de ....................

Autoritatea contractantă/Beneficiarul va pune la dispoziţia echipei de control, în original, dosarul/dosarele achiziţiei/achiziţiilor publice şi orice alte documente considerate relevante.

Documentele ce se vor ridica de către echipa de control vor fi îndosariate, numerotate în colţul din dreapta sus, începând cu numărul 1 pentru fiecare dosar, actele mai vechi deasupra şi cele noi dedesubt. Fiecare dosar va avea maximum 300 de file şi opis.

Documentele vor fi însoţite de o declaraţie pe propria răspundere a conducătorului autorităţii contractante/beneficiarului, care să ateste faptul că acestea au fost prezentate echipei de control în copie conform cu originalul.

Procedura de control ex-post se va desfăşura în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.140/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,

 

Director general/Secretar general/Preşedinte,

....................................................................

 

Persoană de contact: .........................................Telefon: ..............

 

ANEXA Nr. 2

 

Către

AUTORITATEA CONTRACTANTA/BENEFICIAR

 

COMUNICARE privind începerea procedurii de control ex-post

 

Prin prezenta, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (A.N.A.P.) vă aduce la cunoştinţă că veţi face obiectul unui control al procedurilor de atribuire a următoarelor contracte de achiziţie publică sau obiectul unui control privind ................................................................................................................................................................................

(Se vor trece punctual aspectele ce urmează a fi controlate.)

Procedura de control ex-post se va desfăşura la sediul A.N.A.P, cu precizarea că aveţi obligaţia de a ne pune la dispoziţie, în termen de 5 zile de la data primirii prezentei comunicări, următoarele documente:

....................................................................................................................................................................

Documentele ce se vor transmite către A.N.A.P. vor fi îndosariate, numerotate în colţul din dreapta sus, începând cu numărul 1 pentru fiecare dosar, actele mai vechi deasupra şi cele noi dedesubt. Fiecare dosar va avea maximum 300 de file şi opis.

Documentele vor fi însoţite de o declaraţie pe propria răspundere a conducătorului autorităţii contractante/beneficiarului, care să ateste faptul că acestea au fost prezentate echipei de control în copie conform cu originalul.

Procedura de control ex-post se va desfăşura în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.140/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

 

Director general/Secretar general/Preşedinte,

....................................................................

 

Persoană de contact: .........................................Telefon: ..............

 

ANEXA Nr. 3

 

Către

AUTORITATEA CONTRACTANTA/BENEFICIAR

COMUNICARE privind încetarea procedurii de control ex-post

 

Prin prezenta, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice vă aduce la cunoştinţă că procedura de control ex-post a achiziţiei publice începută prin Comunicarea nr. ............................/................................ a încetat.

Anexăm la prezenta raportul de control/nota de control întocmit/întocmită de echipa de control.

 

Director general/Secretar general/Preşedinte,

....................................................................

 

ANEXA Nr. 4

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ

 

Subsemnatul(a) ............................................................................ având calitatea de ............................, în cadrul..................................................................., la întrebările puse de............................................, în calitate de agenţi constatatori în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, dau următoarele explicaţii:

1. Întrebarea:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Răspuns:         

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2. Întrebarea:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Răspuns:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

3. Observaţii:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

Persoana care a completat răspunsurile:

 

Numele şi prenume (în clar):

 

..................................................

 

Funcţia: ...................................

Agenţi constatatori,

Semnătura................................

...............................................

 

ANEXA Nr. 5

 

PROCES-VERBAL

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

seria.... nr. .............

Încheiat în ziua ...... luna ...... anul ......... ora ........., în localitatea ..............................................., judeţul/sectorul ........................................, str. .............................................. nr. .......... et. ........, de către agenţii constatatori .............................................................................., având calitatea de ..............................,

Legitimaţie nr. .............., şi................ din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

În urma controlului procedurilor de achiziţie publică, efectuat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate de către ....................................., cu sediul în ....................................., judeţul/sectorul ..................................., str. ....................................... nr. ........, et. ......., CIF/CUI ................................., nr. de înregistrare la registrul

Comerţului ............................., datele de identificare ale conducătorului instituţiei/reprezentantului legal:

....................................................................................................................................................................

În data de ..................................................

Locul săvârşirii faptei(lor) ...................................................................

Descrierea faptei(lor) şi urmarea acesteia/acestora vor fi consemnate în anexa la procesul-verbal.

Pentru săvârşirea fapte(lor) descrisă(e) contravenientul este: ................................

Fapta(ele) descrisă(e) mai sus constituie contravenţie conform ............................ şi se sancţionează cu amendă de la .................... la ................. conform: ...................... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Stabilesc avertisment conform ..................../amendă în cuantum de .................(..........) lei.

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ.

Alte menţiuni (obiecţiuni ale contravenientului): ................................................................................

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării. Plângerea şi copia procesului-verbal se depun la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal, fapt atestat de martorul ................................................................ domiciliat în ......................................................., str. ......................................... nr. ........, bl. ......., sc. ....., et. ......, judeţul/sectorul ..........................................., act de identitate: ..... seria ......, nr. ..............., emis de,............., cod numeric personal: .............................. .

Semnătura .................

Prezentul proces-verbal nu conţine menţiunile referitoare la martor, deoarece:

....................................................................................................................................................................

 

Semnătura agenţilor constatatori

Semnătura (şi ştampila) contravenientului

...............................................

...............................................

 

Înştiinţare de plată

 

Amenda în cuantum de .............. .(............) lei se va achita în contul „Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate” deschis la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care este arondat contravenientul; beneficiar: bugetul de stat.

Dovada plăţii amenzii împreună cu copia procesului-verbal se depun sau se transmit de către contravenient prin poştă, cu scrisoare recomandată, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. Amenda poate fi achitată la jumătate din minimul prevăzut de lege în termen de 48 de ore de la primirea prezentei înştiinţări. Neachitarea amenzii în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei înştiinţări atrage executarea silită conform prevederilor legale.

 

ANEXĂ

la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

seria..... nr. ...............

 

            Descrierea faptei

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

Semnătura agenţilor constatatori

Semnătura (şi ştampila) contravenientului

...............................................

...............................................

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.382(94) din 21 noiembrie 2014, precum şi a amendamentelor la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.383(94) din 21 noiembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1)din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU), cod pe care România l-a acceptat prin art. 1 din Legea nr. 315/2005, adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.382(94) din 21 noiembrie 2014, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2- - Se publică amendamentele la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989), cod pe care România l-a acceptat prin art. 3 din Legea nr. 315/2005, adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.383(94) din 21 noiembrie 2014, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2015.

Nr. 1.679.

 

ANEXA Nr. 1

 

REZOLUŢIA MSC.382(94)

(adoptată la 21 noiembrie 2014)

 

Amendamente la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin

(Codul MODU)

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,

amintind, de asemenea, că Adunarea, atunci când a adoptat Rezoluţia A.414(XI) cu privire la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU), a autorizat Comitetul să modifice Codul atunci când este cazul, în urma consultărilor cu organizaţiile competente, pe care Comitetul le consideră necesare,

recunoscând faptul că este necesar să fie introduse în acest cod prevederi referitoare la exerciţiile privind accesul în spaţiile închise şi salvarea,

ţinând seama, la cea de-a nouăzeci şi patra sesiune a sa, de recomandările făcute de către Subcomitetul pentru mărfuri periculoase, încărcături solide şi containere la cea de-a optsprezecea sesiune a sa,

1 adoptă amendamentele la Codul MODU, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;

2 invită toate guvernele interesate să ia măsurile adecvate pentru a pune în aplicare amendamentele la Cod, anexate la prezenta rezoluţie, până la 1 iulie 2016.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.382(94)

 

Amendamente la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin

(Codul MODU)

 

1 După capitolul 14 „Cerinţe operaţionale” se introduce un nou capitol 15, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL 15

Măsuri speciale pentru creşterea siguranţei

15.1 Instrumente care permit verificarea atmosferei din spaţiile închise

15.1.1 Fiecare unitate trebuie să aibă la bord unul sau mai multe instrumente portabile corespunzătoare care permit verificarea atmosferei*. Ca un minim, aceste instrumente trebuie să fie capabile să măsoare concentraţiile de oxigen, gaze sau vapori inflamabili, hidrogen sulfurat şi monoxid de carbon înaintea pătrunderii în spaţii închise**. Instrumentele existente la bord în baza altor cerinţe pot satisface această regulă. Trebuie să fie prevăzute mijloace adecvate pentru etalonarea tuturor acestor instrumente.

15.1.2 Aceste instrumente trebuie să fie în plus faţă de cele care fac parte din echipamentele de pompier ale unităţii.


* Se face referiră la Liniile directoare pentru facilitarea alegerii instrumentelor portabile care permit verificarea atmosferei din spaţii închise aşa cum sunt cerute de Regula XI-1/7 din SOLAS (MSC.1/Circ.1477).

** Se face referire la Recomandările revizuite privind accesul în spaţiile închise la bordul navelor (Rezoluţia A. 1050(27)).”

 

ANEXA Nr. 2

 

REZOLUŢIA MSC.383(94)

(adoptată la 21 noiembrie 2014)

 

Amendamente la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin

(Codul MODU 1989)

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,

amintind, de asemenea, că Adunarea, atunci când a adoptat Rezoluţia A.649(16) cu privire la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989), a autorizat Comitetul să modifice Codul atunci când este cazul, ţinând cont de evoluţia caracteristicilor de proiectare şi de siguranţă şi în urma consultărilor cu organizaţiile competente,

recunoscând faptul că este necesar să fie introduse în acest cod prevederi referitoare la exerciţiile privind accesul în spaţiile închise şi salvarea,

ţinând seama, la cea de-a nouăzeci şi patra sesiune a sa, de recomandările făcute de către Subcomitetul pentru mărfuri periculoase, încărcături solide şi containere la cea de-a optsprezecea sesiune a sa,

1 adoptă amendamentele la Codul MODU 1989, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;

2 invită toate guvernele interesate să ia măsurile adecvate pentru a pune în aplicare amendamentele la Codul MODU 1989, anexate la prezenta rezoluţie, până la 1 iulie 2016.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.383(94)

 

Amendamente la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin

(Codul MODU 1989)

 

1 După capitolul 14 „Cerinţe operaţionale”, se introduce un nou capitol 15 cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL 15

Măsuri speciale pentru creşterea siguranţei 15.1 Instrumente care permit verificarea atmosferei din spaţiile închise

15.1.1 Fiecare unitate trebuie să aibă la bord unul sau mai multe instrumente portabile corespunzătoare care permit verificarea atmosferei*. Ca un minim, aceste instrumente trebuie să fie capabile să măsoare concentraţiile de oxigen, gaze sau vapori inflamabili, hidrogen sulfurat şi monoxid de carbon înaintea pătrunderii în spaţii închise**. Instrumentele existente la bord în baza altor cerinţe pot satisface această regulă. Trebuie să fie prevăzute mijloace adecvate pentru etalonarea tuturor acestor instrumente.

15.1.2 Aceste instrumente trebuie să fie în plus faţă de cele care fac parte din echipamentele de pompier ale unităţii.


* Se face referire la Liniile directoare pentru facilitarea alegerii instrumentelor portabile care permit verificarea atmosferei din spaţii închise aşa cum sunt cerute de Regula XI-1/7 din SOLAS (MSC.1/Circ.1477).

** Se face referire la Recomandările revizuite privind accesul în spaţiile închise la bordul navelor (Rezoluţia A. 1050(27)).”

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export a produselor ţevi din oţel fără sudură pentru lucru la temperaturi înalte, din oţel Grad P22, conform normei ASME SA 335/SA 335M, cu dimensiunile 406,40 x 12,70 mm şi cantitatea de 1.073 kg, către firma Larsen & Toubro Limited Piping Center Hariza Manufacturing Complex, District Surat, Gujarat, India

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, cu modificările ulterioare,

ţinând seama de prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se supune regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, cu modificările ulterioare, operaţiunea de export a produselor ţevi din otel fără sudură pentru lucru la temperaturi înalte, din oţel Grad P22, conform normei ASME SA 335/SA 335M, cu dimensiunile 406,40 x 12,70 mm şi cantitatea de 1.073 kg, către firma Larsen & Toubro Limited Piping Center Hariza Manufacturing Complex, District Surat, Gujarat, India.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2015.

Nr. 2.410.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.