MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 938/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 938         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 18 decembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

114. - Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Recomandarea Consiliului privind instituirea de consilii naţionale de competitivitate în cadrul zonei euro COM (2015) 601

 

116. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Comerţ pentru toţi - Către o politică comercială şi de investiţii mai responsabilă COM (2015) 497

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.139. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind notificarea încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru

 

3.635. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali

 

3.655. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea opiniei referitoare la Recomandarea Consiliului privind instituirea de consilii naţionale de competitivitate în cadrul zonei euro COM (2015) 601

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/930, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 decembrie 2015, Camera Deputaţilor:

1. la act de ultimul pachet de recomandări ale Consiliului Uniunii Europene, adoptat la 21 octombrie 2015, privind instituirea consiliilor naţionale de competitivitate în statele din zona euro, în scopul ameliorării instrumentelor de guvernanţă economică.

2. Aminteşte că, la nivel naţional, competitivitatea a fost identificată ca fiind una din cele cinci provocări privind dezvoltarea României, subliniind necesitatea îmbunătăţirii capacităţii de inovare şi cercetare pentru dezvoltarea de produse, servicii, afaceri, procese şi modele sociale, precum şi îmbunătăţirea mediului de afaceri prin punerea în aplicare a lanţurilor valorice pe o scară largă şi, prin urmare, crearea de legături în interiorul şi în afara ţării; precizează că în septembrie 2015 la Camera Deputaţilor a fost depusă o propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Competitivitate (CNC).

3. Reţine faptul că recomandarea Consiliului Uniunii Europene nu are forţă juridică obligatorie. În cazul în care, totuşi, State membre ale Uniunii Europene care nu fac parte din zona euro decid să înfiinţeze un astfel de consiliu naţional, considerăm că în forma actuală recomandarea lasă o marjă de apreciere mare în ceea ce priveşte forma şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un astfel de organism.

4. Semnalează necesitatea unei definiri clare a conceptului de competitivitate, luând în calcul toţi factorii care pot influenţa competitivitatea, la nivel micro- şi macroeconomic, în acord cu toate autorităţile de competitivitate.

5. Consideră că rolul, misiunile şi competenţele acestor autorităţi trebuie să fie foarte bine definite şi ponderate, ţinând cont de faptul că vor introduce un nivel nou în arhitectura complexului instituţional şi aşa foarte complicat, putând conduce la suprapunerea responsabilităţilor.

6. Semnalează necesitatea prezentării valorii adăugate a consiliilor naţionale pentru competitivitate, propuse a fi create.

7. Consideră că efortul depus de instituţiile Uniunii Europene în vederea consolidării zonei euro nu trebuie să neglijeze situaţiile particulare cu care se confruntă statele membre din afara zonei euro. Respectarea fondului naţional şi tradiţiilor juridice constituie o necesitate. Semnalează că accentul unilateral pe zona euro ar putea spori riscul de divizare a Uniunii Europene.

8. Subliniază că înfiinţarea CNC din România este preconizată a fi realizată în perioada următoare, prin hotărâre a Guvernului promovată de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri; CNC se doreşte a fi un organism consultativ al Guvernului, cu structură public-privată, având ca obiectiv principal de activitate creşterea calităţii politicilor economice şi sociale din România, în scopul consolidării competitivităţii naţionale; în acelaşi timp, CNC se constituie în primul exerciţiu naţional de acest fel, prin care România va putea pune în aplicare angajamentele de creştere a competitivităţii, pregătind premisele de integrare în zona euro.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 14 decembrie 2015.

Nr. 114.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Comerţ pentru toţi - Către o politică comercială şi de investiţii mai responsabilă COM (2015) 497

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre:

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/931, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 decembrie 2015, Camera Deputaţilor:

1. Salută atenţia acordată de Comisia Europeană întreprinderilor mici, pentru a le facilita accesul pe noile pieţe, având în vedere că acestea suportă mai greu decât întreprinderile mari costul intrării pe o piaţă nouă şi că stabilirea, evaluarea conformităţii, autorizarea produselor, recunoaşterea calificărilor profesionale au un impact mai mare asupra IMM-urilor, care dispun de mai puţine resurse pe care să le poată aloca internaţionalizării.

2. Salută continuitatea politicilor de gestionare durabilă şi a celor ce vizează conservarea resurselor naturale (biodiversitate, soluri şi ape, păduri şi cherestea, pescuit, floră şi faună sălbatică) în cadrul acordurilor de liber schimb şi al punerii în aplicare a acestora.

3. Propune Comisiei Europene să analizeze impactul pe care ambiţiosul acord plurilateral privind comerţul cu servicii (TISA) l-ar putea avea asupra politicii fiscale a statelor membre, mai ales având în vedere prioritatea declarată în Agenda de dezvoltare de la Doha (ADD) a OMC privind serviciile care sunt puternic catalizatoare pentru comerţul cu mărfuri.

4. Recunoaşte dificultatea negocierilor pentru încheierea unui acord privind bunurile de mediu (Environmental Goods Agreement - EGA), mai ales în ceea ce priveşte problematica serviciilor necesare pentru vânzarea acestor bunuri în mod eficace la nivel transfrontalier, şi încurajează Comisia Europeană şi toţi factorii interesaţi să îşi aducă aportul la stabilirea unor prevederi realiste şi eficiente,

5. Recomandă revizuirea impactului revoluţiei digitale asupra obiectivelor Uniunii, de decuplare a consumului de energie şi a transportului de dezvoltarea economică, pentru a ţine cont de evoluţia repartizării geografice a producţiei, serviciilor şi consumului, precum şi de noutăţile intervenite în modelele de transport de mărfuri, precum creşterea livrării individuale prin curierat şi intrarea pe piaţă de noi mijloace de transport, cum ar fi dronele.

6. Recomandă furnizarea unor îndrumări în ceea ce priveşte pregătirea competenţelor, a transferului de diplome de calificare în cadrul Uniunii, având în vedere că revoluţia digitală este pe cale să modifice meseriile şi tipurile de afaceri, impact care va fi multiplicat de politicile Uniunii Europene de stimulare a comerţului şi investiţiilor.

7. Încurajează Comisia Europeană să insiste asupra obiectivelor de protecţie a consumatorilor şi a datelor cu caracter personal, inclusiv prin lărgirea ariei de cuprindere a acestui tip de date, pentru a reduce impactul noilor probleme create de revoluţia digitală, dar şi de obiectivele tot mai pregnante de combatere a terorismului.

8. Încurajează Comisia Europeană în eforturile sale de a utiliza acordurile de liber schimb şi TISA, în vederea stabilirii de norme pentru comerţul electronic şi fluxurile transfrontaliere de date în deplină conformitate cu normele privind protecţia şi confidenţialitatea datelor în UE.

9. Propune Comisiei Europene să analizeze şi pieţele locale, fenomenele de autoconsum sau comerţul incidental, pentru a pregăti cadrul programatic şi eventual normativ adaptat unui viitor mult mai variat în ceea ce priveşte formele comerţului; este probabil, de exemplu, ca noile mijloace de transport al produselor cum ar fi dronele, dar nu numai, să necesite modificări în legislaţia spaţiului aerian.

10. Propune Comisiei Europene ca, având în vedere dependenţa Uniunii Europene de importul de resurse, accesul la energie şi la materii prime, esenţial pentru competitivitatea Uniunii Europene, să ia în considerare o analiză multidimensională care să includă inovaţia, societatea cunoaşterii, diversificarea surselor de materii prime şi energie, economia circulară, precum şi utilizarea spaţiului cosmic.

11. Propune Comisiei Europene ca protejarea inovării, în contextul în care creativitatea, cercetarea şi proiectarea sunt esenţiale într-o economie bazată pe lanţuri valorice, să analizeze modul în care sistemul de protecţie actual, centrat pe brevete, poate face faţă avansului tehnic în ceea ce priveşte riscurile de „donare” sau de copiere.

12. Propune Comisiei Europene să extindă cadrul analizei politicii comerciale şi de investiţii responsabile, având în vedere criticile aduse acesteia, cum că ar fi concepută pentru a sprijini în special obiectivele înguste ale întreprinderilor mari. Este momentul să ne întrebam dacă economia de scară nu ar trebui să decadă din locul său favorizat în formularea politicilor economice şi, implicit, comerciale în favoarea unei preocupări pentru IMM-uri. Dezbaterea ar putea să aducă în prim plan conceptul „deşi mic, este eficient”. Noile state membre ar fi un laborator propice pentru o astfel de abordare, având în vedere nevoia lor crescută pentru locuri de muncă, căreia IMM-urile îi pot veni în întâmpinare, ca şi creşterea spiritului antreprenorial.

13. Sprijină Comisia Europeană în obiectivul conform căruia consumatorii au dreptul să ştie ce cumpără, pentru a lua decizii în cunoştinţă de cauză, şi consideră că asigurarea încrederii consumatorilor în ceea ce cumpără este o provocare foarte mare. În acest sens ar fi oportun ca protecţia faţă de reclama înşelătoare să fie reanalizată şi stabilite limite clare până la care publicitatea se poate întinde, fără a interfera cu dorinţele reale ale cumpărătorilor. O asemenea consolidare a protecţiei consumatorului s-ar dovedi necesară în special în domeniul produselor alimentare, al adaosurilor alimentare şi al altor produse şi servicii care se adresează direct cetăţeanului consumator (inclusiv serviciile bancare care cunosc un nivel de sofisticare din ce în ce mai ridicat).

14. Salută, Inclusiv din perspectiva combaterii rădăcinilor terorismului şi mişcărilor radicale, acordurile de parteneriat economic încheiate cu state din Africa şi încurajează Comisia Europeană să lărgească aria de cuprindere a acestora.

15. Salută punerea efectivă în aplicare a acordurilor de asociere sau a acordurilor de liber schimb aprofundate şi cuprinzătoare cu Georgia şi Ucraina şi în special cu Moldova, CU care România împărtăşeşte indubitabile legături culturale.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 14 decembrie 2015.

Nr. 116.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE

 

ORDIN

privind notificarea încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru

 

Având în vedere:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 93 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, în cel mult 48 de ore de la data încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, o notificare cu privire la contractul de achiziţie publică/acordul-cadru încheiat.

(2) Transmiterea notificării prevăzute la alin. (1) se va efectua prin intermediul poştei electronice la adresa de e-mail notificari@anap.gov.ro

(3) Modelul notificării este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ofertantul declarat câştigător care se consideră lezat de neîncheierea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru în termenul prevăzut la art. 93 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, are dreptul de a sesiza Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 136/2012 privind notificarea cu privire la încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 13 aprilie 2012.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

Roxana Mînzatu

 

Bucureşti, 2 decembrie 2015.

Nr. 1.139.

 

ANEXĂ

 

NOTIFICARE

cu privire la încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru

 

SECŢIUNEA 1

Autoritatea contractantă

 

I.1. Denumire oficială: ………………………………………………………………………………….

I.2. Detalii autoritate contractantă:

Adresa ……………………………………………………………………………………………………

(strada, localitatea, judeţul)

 

CUI: …………………………………………………………………………………

Persoana de contact: …………………………………………………………….

Adresa de e-mail: …………………………………………………………………

Telefon/Fax: ………………………………………………………………………

I.3. Tipul autorităţii contractante:

Utilităţi: Da/Nu

Dacă Nu, se alege:

- Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale ori locale ale acestora

- Agenţie/Birou naţional sau federal

- instituţie publică de interes naţional subordonată unui minister

- companie/societate/regie naţională în coordonarea unui minister

- Autoritate regională sau locală

- judeţ

- municipiu

- oraş

- comună

- asociaţie de dezvoltare intercomunală

- Agenţie/Birou regional sau local

- instituţie publică de interes judeţean/local

- companie/societate /regie naţională în coordonarea unui consiliu judeţean/local

- Instituţie/Agenţie europeană sau organizaţie internaţională

- Altele (precizaţi): …………………………………………………………………………………

I.4. Atribuirea contractului în numele altor autorităţi contractante:

- Da

- Nu

(Dacă Da, se vor completa informaţii suplimentare privind respectivele autorităţi contractante, respectiv denumirea autorităţii contractante şi motivul pentru care atribuie în numele acesteia din urmă.)

 

SECŢIUNEA a 2-a

Obiectul contractului

 

II.1. Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractantă/entitatea contractantă: …………………………………………………………………………………

II.2. Tipul contractului/acordului-cadru:

- Lucrări

- Produse

- Servicii

II.3. Codul CPV:

- Principal: ………………………………………………………………………………………

- Suplimentare: …………………………………………………………………………………

 

SECŢIUNEA a 3-a

Procedura

 

III.1. Tipul procedurii

- Cerere de oferte

- Licitaţie deschisă

- Licitaţie restrânsă

- Licitaţie restrânsă accelerată

- Dialog competitiv

- Negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

- Negociere accelerată

- Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare:

- art. 122 sau art. 252 lit. b)

- art. 252 lit. a)

- art. 122 sau art. 252 lit. c)

- art. 122 sau art. 252 lit. d)

- art. 122 sau art. 252 lit. e)

- art. 122 sau art. 252 lit. f)

- art. 122 sau art. 252 lit. g)

- art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i)

- art. 122 lit. i)sau 252 lit. j)

- art. 252 lit. h)

- art. 122 lit. j) sau art. 252 lit. k)

III.2. Numărul invitaţiei/anunţului de participare publicată/publicat în Sistemul electronic de achiziţii

publice: …………………………………………………………………………………

NOTA:

în situaţia în care se bifeaz㠄Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare conform art. 122 lit. i) şi j) sau art. 252 lit. j) şi k)”, se vor menţiona obligatoriu numărul anunţului/invitaţiei de participare iniţiale şi numărul anunţului de atribuire a contractului iniţial.

III. 3. Procedura este împărţită pe loturi:

- Da

- Nu

Dacă Da: Număr de loturi atribuite: …………………………………………………………………………………

 

SECŢIUNEA a 4-a

Atribuirea contractului

(secţiune repetitivi pentru fiecare lot atribuit în funcţie de numărul de loturi atribuite completat mai sus)

 

IV. 1. Numărul contractului/acordului-cadru:

Contract nr. ………………………………………………………………………………… Denumire: …………………………………………………………………………………

Lot: ………………………………

IV.2. Termenul cuprins între data deschiderii ofertelor şi stabilirea ofertei câştigătoare: zile

IV.3. Data deciziei de atribuire a contractului: ……………………………………………………………………………………………………… (zz/ll/aaaa)

IV.4. Data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii: ………………………………………………………………………………… (zz/ll/aaaa)

IV.5. Data încheierii contractului/acordului-cadru: ………………………………………………………………………………………………… (zz/ll/aaaa)

IV.6. Motivele care au condus la depăşirea termenului prevăzut la art. 93 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare (dacă este cazul):

……………………………………………………………………………..………………

IV.7. Valoarea contractului/acordului-cadru:

Valoarea: …………………………………………………………………………………

Moneda: EUR/USD/RON

IV. 8. Numele şi adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului/acordului-cadru:

Denumirea oficială/adresa/localitatea/judeţul/ţara/telefonul:

…………………………………………………………………………………

CUI: ……………………………

 

SECŢIUNEA a 5-a

Informaţii suplimentare

 

V. 1. Informaţii despre fondurile Uniunii Europene

Contractul se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:

- Da

- Nu

(dacă Da) Trimitere la proiect(e) şi/sau la program(e):

…………………………………………………………………………………

(lista)

V.2. Procedură verificată de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice . Nu

- Da, din care: cu observaţii [ ] fără observaţii [ ]

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali

 

Având în vedere prevederile art. 104 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Procedura privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 4. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2015.

Nr. 3.635.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal

 

ARTICOLUL 1

Depunerea documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal

 

(1) Prezenta procedură se aplică pentru contribuabilii care optează pentru certificarea de către un consultant fiscal a declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal.

(2) Documentul de certificare, denumit în continuare notă de certificare, se întocmeşte de către consultanţii fiscali, definiţi potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt înscrişi ca membri activi în Registrul consultanţilor fiscali şi al

societăţilor de consultanţă fiscală.

(3) Nota de certificare se întocmeşte potrivit dispoziţiilor prevăzute de normele de certificare a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor, aprobate potrivit art. 104 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

(4) Nota de certificare se depune de către consultantul fiscal, în baza acordului dat de către contribuabilul titular al declaraţiei certificate pentru depunerea la organul fiscal.

(5) Nota de certificare se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilul pentru care se prestează serviciul de certificare, împreună cu declaraţia certificată sau ulterior depunerii acesteia.

 

ARTICOLUL 2

Conţinutul notei de certificare

 

(1) Nota de certificare conţine în mod obligatoriu datele de identificare ale consultantului fiscal, precum şi elemente cum ar fi:

a) cuantumul şi natura creanţei fiscale declarate, în cazul declaraţiilor prevăzute la art. 102 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;

b) cuantumul bazei de impozitare şi natura creanţei fiscale la care se referă aceasta, dacă legea prevede declararea acestora;

c) orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora.

(2) în situaţia în care se certifică o declaraţie rectificativă, în nota de certificare se menţionează natura creanţei, precum şi cauzele care au generat rectificarea.

(3) în situaţia în care se certifică o declaraţie cu rezerve, în nota de certificare se menţionează motivaţia acesteia.

(4) în situaţia în care se certifică un tip de impozit/venit/taxă declarat/declarată, se consideră că certificarea vizează toate operaţiunile/informaţiile referitoare la respectivul tip de impozit/venit/taxă aferente declaraţiei fiscale certificate.

(5) în situaţia în care organul fiscal constată, din conţinutul notei de certificare, că certificarea vizează doar anumite operaţiuni/informaţii, se consideră că declaraţia fiscală aferentă respectivului tip de impozit/venit/taxă este necertificată.

(6) Modelul şi conţinutul notei de certificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

 

ARTICOLUL 3

Modalitatea de depunere

 

Nota de certificare se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Prevederile art. 80 lit. a) din Codul de procedură fiscală sunt aplicabile în mod corespunzător.

 

ANEXĂ*)

la procedură

 

NOTA DE CERTIFICARE

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA

privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali

 

ARTICOLUL 1

Principiile schimbului de informaţii

 

(1) Scopul prezentei proceduri îl reprezintă cooperarea dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali, în vederea asigurării schimbului de informaţii cu privire la membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali care pot certifica declaraţii fiscale şi modul de realizare a acestei activităţi.

(2) în îndeplinirea obiectivelor prezentei proceduri Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali au obligaţia respectării prevederilor referitoare la confidenţialitatea, utilizarea şi păstrarea datelor şi informaţiilor furnizate, conform prevederilor legale sau, după caz, a normelor interne în vigoare.

(3) Camera Consultanţilor Fiscali va lua măsurile necesare de implementare a tuturor actelor normative emise de Ministerul Finanţelor Publice şi/sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală care au dispoziţii ce se referă la consultanţii fiscali persoane fizice sau juridice, în legătură cu activitatea de certificare a declaraţiilor fiscale.

 

ARTICOLUL 2

Modalităţi de realizare a schimbului de informaţii

 

(1) Schimbul de informaţii dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali se va realiza cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(2) Schimbul de informaţii se realizează prin mecanisme securizate, cu drept de citire pentru ambele părţi, folosind aplicaţia „Schimb Masiv de Date”, pusă la dispoziţie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

 

ARTICOLUL 3

Transmiterea datelor de la Camera Consultanţilor Fiscali la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

(1) Camera Consultanţilor Fiscali transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lunar, la data de 20 a lunii, Lista consultanţilor fiscali care sunt înscrişi ca membri activi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală şi care au dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal.

(2) Ori de câte ori lista prevăzută la alin. (1) comportă modificări, acestea se transmit de îndată Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea actualizării acesteia.

(3) Ori de câte ori Camera Consultanţilor Fiscali primeşte informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1). aceasta transmite de îndată observaţiile sale referitoare la respectivele informaţii.

(4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit electronic, conform modelului şi formatului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.

 

ARTICOLUL 4

Transmiterea datelor de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la Camera Consultanţilor Fiscali

 

(1) Ori de câte ori se constată inadvertenţe între Lista consultanţilor fiscali transmisă de Camera Consultanţilor Fiscali şi persoanele care depun nota de certificare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală efectuează verificările necesare la Camera Consultanţilor Fiscali, în sensul confirmării sau infirmării calităţii de consultant fiscal activ a persoanei respective,

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se transmit electronic, conform modelului şi formatului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Lista consultanţilor fiscali care sunt înscrişi ca membri activi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală şi care au dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal

 

Data transmiterii

Numele şi prenumele consultantului fiscal

CNP/NIF

CIF-ul societăţii de consultanţă fiscală*)

Numărul legitimaţiei

Data legitimaţiei

Numărul ştampilei

Stare**)

Data validării

Data invalidării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima transmitere a datelor, lista va conţine membrii Camerei Consultanţilor Fiscali valizi la acea dată (este considerat membru valid membrul Camerei Consultanţilor Fiscali care are dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal).

La prima transmitere a datelor nu se completează informaţia referitoare la data invalidării.

Standard la prezenta anexă pentru fişierele transmise de Camera Consultanţilor Fiscali către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Fişierele vor fi de tip ascii CSV.

Câmpurile sunt separate de caracterul virgul㠄,”.

Câmpurile de tip Character sunt delimitate de diez „#”

Fişierele nu trebuie să conţină linii goale.

Fişierele vor avea denumirea:

ccf_a1_zzllaaaahhmiss.csv,

unde: zzllaaaahhmiss reprezintă data transmiterii.


*) Se referă la societatea de consultanţă fiscală cu care consultantul fiscal respectiv are relaţii de salariat sau de asociat/acţionar sau administrator.

**) Câmpul poate avea doar valorile „V” şi „I”, unde V = valid,  I = invalid; când câmpul „Stare” este „V” se completează doar câmpul „Data validării”, dacă este „I” se completează doar câmpul „Data invalidării”.

 

Denumirea câmpului

Tipul

Lungimea

Observaţii

Data_transmitere

Date

14

Data transmiterii în format zzllaaaahhmiss

Nume

Character

200

Numele şi prenumele consultantului

CNP/NIF

Numeric

13

Codul numeric personal/Numărul de identificare fiscală al consultantului

CIF

Numeric

10

Codul de identificare fiscală al societăţii de consultanţă fiscală

Nr_legitimaţie

Numeric

10

Numărul legitimaţiei

Data_legitimaţie

Date

8

Data legitimaţiei în format zzllaaaa

Nr_ştampila

Numeric

10

Numărul ştampilei

Stare

Character

1

Stare

Data_validare

Date

8

Dată validare

Data_validare

Date

8

Dată invalidare

 

Exemplu:

ccf_a1_20092014131525.csv

20092014131525,#iIonescu Ion#, 1234567890123,19,11,19012012,11,#V#,02022012,

20092014131525,#iPopescu Pop#, 1234567890124”22,29012014,22,#V#,03032014,

20092014131525,#Marinescu Marin#,1234567890125”33,01012014,33,#V#,01012014,15092014

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Lista consultanţilor fiscali pentru care s-au constatat inadvertenţe faţă de datele furnizate iniţial de Camera Consultanţilor Fiscali

 

Nr. crt.

Data transmiterii

Numele şi prenumele consultantului fiscal

Codul numeric personal al consultantului fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard la prezenta anexă pentru fişierele transmise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală către Camera Consultanţilor Fiscali

Fişierele vor fi de tip ascii CSV.

Câmpurile sunt separate de caracterul virgul㠄,”

Câmpurile de tip Character sunt delimitate de diez „#”

Fişierele nu trebuie să conţină linii goale.

Fişierele vor avea denumirea:

ccf_a2_zzllaaaahhmiss.csv,

unde: zzllaaaahhmiss reprezintă data transmiterii.

 

Denumirea câmpului

Tipul

Lungimea

Observaţii

Data_transmitere

Date

14

Data transmiterii în format zzllaaaahhmiss

Nume

Character

200

Numele şi prenumele consultantului

CNP

Numeric

13

CNP consultant

 

Exemplu:

ccf_a2_01102014131525.csv

01102014131525,#iVasilescu Vasile#,1234567890126

01102014131525,#iGeorgescu George#,1234567890127

01102014131525,#Cristescu Cristian#, 1234567890128

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”

 

Având în vedere dispoziţiile:

- art. 148 alin. (4), (5) şi (7) şi art. 151 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”, cod 14.13.03.03, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Declaraţia prevăzută la art. 1 se depune de persoanele obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit art. 148 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Art. 3. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Instrucţiunile de gestionare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 4.

Art. 6. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Art. 9. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2015.

Nr. 3.655.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

DECLARAŢIE

privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii

600

 

 

 

 

pentru anul

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

 

Nume

Iniţiala tatălui

 

Cod numeric personal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenume

 

 

 

 

Banca

Strada

Număr

 

 

 

 

 

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Judeţ/sector

 

Cont bancar (IBAN)

 

 

 

 

 

 

Localitate

 

Cod poştal

 

 

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

II. DATE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA PERSOANELOR ASIGURATE OBLIGATORIU ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

 

Declar că mă încadrez în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii, potrivit art.148 alin.(4), ţi îndeplinesc următoarele condiţii, după caz:

 

 

II.1 venitul realizat în anul precedent rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut în cazul activităţilor impuse în sistem real;

 

II.2 venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin.(1) din Codul fiscal depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi încep activitatea în cursul anului fiscal, sau a celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit la impozitarea în sistem real;

 

II.3 valoarea lunară a normelor de venit obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului, după aplicarea corecţiilor prevăzute la art.69 din Codul fiscal, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut;

 

III. OPŢIUNE PRIVIND COTA DE CONTRIBUŢIE DE ASIGURĂRI SOCIALE

 

Pentru anul în curs, la stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu contribuţie de asigurări sociale:

 

 Optez*) pentru aplicarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, potrivit art.151 alin.(5) din Codul fiscal

 Renunţ la opţiunea pentru aplicarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, potrivit art.151 alin.(5) din Codul fiscal


*) Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, inclusiv la regularizarea plăţilor anticipate, şi se consideră reînnoită pentru flecare an fiscal dacă nu se solicită revenirea la cota individuală prin depunerea la organul fiscal competent a declaraţiei până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se doreşte revenirea la cota individuală.

 

Număr de operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.03.03

 

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

 

Nume, prenume/Denumire

 

Cod de Identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada

 

Număr

Bloc

Scară

Etaj

Ap.

 

 

 

 

 

 

Judeţ/Sector

Localitate

Cod poştal

 

 

 

Telefon

Fax

E-mail

 

 

 

 

Declar că nu sunt asigurat în sisteme proprii de asigurări sociale şi nu am calitatea de pensionar.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

 

II Semnătură contribuabil

 

Semnătură împuternicit

 

 

Loc rezervat organului fiscal

 

Nr. înregistrare

 

Data:

 

 

Număr da operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.03.03

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE

a formularului „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”

cod 14.13.03.03

 

1. Depunerea declaraţiei

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, prevăzute la art. 148 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte şi care îndeplinesc următoarele condiţii, după caz:

a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul Junilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;

b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;

c) valoarea lunară a normelor de venit obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69 depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari.

Declaraţia se completează în două exemplare, din care Originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Declaraţia se poate depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ca metodă alternativă de depunere a declaraţiilor, în conformitate cu prevederile legale. În acest caz, data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiilor, conform art. 103 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.

2. Organul fiscal competent

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte electiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

3. Completarea declaraţiei

Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular. Declaraţia se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit.

În rubrica „Anul” se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere, anul pentru care se completează declaraţia (de exemplu: 2016).

 

CAPITOLUL I

Date de identificare a contribuabilului

 

Se înscrie adresa domiciliului sau adresa efectivă, conform legii.

Cod numeric personal - se înscrie codul numeric personal al contribuabilului, atribuit conform legii.

În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicit, se înscrie codul numeric personal al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Banca, Cont bancar (IBAN) - se înscriu denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

 

CAPITOLUL II

Date privind încadrarea în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii

 

            Se bifează căsuţa corespunzătoare condiţiei pe care o îndeplineşte contribuabilul pentru a se încadra în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii.

 

CAPITOLUL III

Opţiune privind cota de contribuţie de asigurări sociale

 

Se bifează, după caz:

- căsuţa corespunzătoare opţiunii pentru aplicarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă;

- căsuţa corespunzătoare renunţării la opţiune, de către persoanele care au optat anterior, pentru aplicarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, şi renunţă la această opţiune.

 

CAPITOLUL IV

Date de Identificare a împuternicitului

 

Se completează cu datele de identificare a împuternicitului, numai în cazul în care obligaţia de declarare a veniturilor se îndeplineşte de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor art. 18 din Codul de procedură fiscală.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

 

ANEXA Nr. 3

 

INSTRUCŢIUNI DE GESTIONARE

a formularului „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”

cod 14.13.03.03

 

1. Gestionarea „Declaraţiei privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii” se face de către structurile cu atribuţii în administrarea impozitului pe venit din cadrul organelor fiscale competente.

2. Declaraţia privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii se prelucrează şi se efectuează verificări de coerenţă a datelor declarate de contribuabili prin funcţiile aplicaţiei-suport, cum ar fi:

a) corectitudinea datelor de identificare a contribuabililor;

b) completarea cap. II privind încadrarea în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii;

c) exprimarea opţiunii contribuabilului pentru utilizarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale.

3. Declaraţiile privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii se prelucrează de către organul fiscal competent, pe măsura primirii acestora.

4. Formularul original, în format hârtie, se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 4

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului

 

Denumire: „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”

1. Cod: 14.13.03.03

2. Format: A4/t2

3. U/M: seturi

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la declararea îndeplinirii condiţiilor privind încadrarea în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în

sistemul public de pensii şi exercitarea opţiunii privind cota de contribuţie de asigurări sociale utilizată la stabilirea sumelor datorate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, conform legii.

7. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.

8. Circulă:

- originalul, la organul fiscal competent;

- copia, la contribuabil.

9. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.