MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 939/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 939         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 18 decembrie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.942. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind modificarea unor titluri de parc industrial acordate Societăţii „Eurobusiness Parc Oradea” - S.A., judeţul Bihor

 

3.631. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea unor titluri de parc industrial acordate Societăţii „Eurobusiness Parc Oradea” - S.A., judeţul Bihor

 

Având în vedere prevederile art. 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare,

în considerarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 579/2015 privind aprobarea extinderii Parcului Industrial Eurobusiness II şi acordarea de facilităţi fiscale conform Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 423/2013 privind aprobarea modificării formei juridice a Societăţii Comerciale Eurobusiness Parc Oradea din societate cu răspundere limitată în societate pe acţiuni,

ţinând cont de prevederile art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,

în temeiul art. 12 alin, (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului delegat pentru administraţie nr. 137/2012 privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii Comerciale „Eurobusiness Parc Oradea” - S.R.L., publicat în monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 14 iunie 2012, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea, judeţul Bihor, Şoseaua de centură - Strada Ogorului nr. 4;

b) este identificat în baza cărţilor funciare ale municipiului Oradea nr. 171455, 175983, 175984, 175985, 175987, 175991, 175993, 177433, 177434, 177435, 177436, 177437, 177726, 177727, 177728, 177729, 183275, 183276, 187390, 187391, 187392, 177365, 177366, 187879, 187880, 187884, 187885, 187986, 187987, 187988, 187994, 187995, 187985, nr. 187883, 187992, 187993, 188154, 188155, 190247, 190248, 190282, 190283, 190284, 192501, 192502, 192578, 192579, 192582;

c) are o suprafaţă de 83,50 ha,”

2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit art. 1 este

de 25 de ani, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare.”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilităţile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în:

a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.”

4. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - În tot cuprinsul Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 685/2008 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale „Eurobusiness Parc Oradea” - S.R.L., denumirea „Societatea Comercială «Eurobusiness Parc Oradea» - S R L.” se înlocuieşte cu denumirea „Societatea «Eurobusiness Parc Oradea» - S.A.”

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 2 decembrie 2015.

Nr. 1.942.

 

ANEXĂ*)

(Anexa la Ordinul nr. 137/2012)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

În temeiul:

- art. 30 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă competenţa teritorială de administrare a contribuabililor, cu excepţia contribuabililor mari şi mijlocii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Art. 4. - Începând cu data de 1 ianuarie 2016, se abrogă dispoziţiile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 2 septembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2015.

Nr. 3.631.

 

ANEXĂ

 

SIGLĂ M.F.P.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

ANAF

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

 

Nr. crt.

Unitatea fiscală care funcţionează În subordinea direcţiei generale regionale a finanţelor publice

(denumire şi adresă)

Unitatea administrativ-teritorială (localitatea) arondată

1. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI

 

1 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Republicii nr. 118

1. Piteşti

2. Albota

3. Bradu

4. Oarja

5. Ştefăneşti

6. Mărăcineni

7. Suseni

8. Poiana Lacului

9. Uda

10. Vedea

11. Moşoaia

12. Cotmeana

13. Babana

14. Cocu

15. Săpata

16. Bascov

17. Merişani

18. Cuca

19. Drăganu

20. Ciomăgeşti

21. Morăreşti

22. Budeasa

1.1. Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 84

1. Câmpulung

2. Albeştii de Muscel

3. Aninoasa

4. Boteni

5. Berevoieşti

6. Bughea de Jos

7. Bughea de Sus

8. Cetăţeni

9. Dâmbovicioara

10. Dragoslavele

11. Godeni

12. Lereşti

13. Mihăeşti

14. Mioarele

15. Poienarii de Muscel

16. Stoeneşti

17. Schitu Goleşti

18. Valea Mare Pravăţ

19. Rucăr

20. Vlădeşti

1.2. Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeş, str. Nevers nr. 1, municipiul Curtea de Argeş

1. Albeştii de Argeş

2. Arefu

3. Băiculeşti

4. Cepari

5. Curtea de Argeş

6. Cicaneşti

7. Ciofrângeni

8. Corbeni

9. Poienarii de Argeş

10. Sălătrucu

11. Şuiei

12. Tigveni

13. Valea Danului

14. Valea laşului

15. Mălureni

16. Brăduleţ

17. Muşăteşti

18. Domneşti

19. Nucşoara

20. Corbi

1.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Costeşti, Str. Victoriei nr. 47, oraşul Costeşti

1. Costeşti

2. Bârla

3. Buzoeşti

4. Căldăraru

5. Hârseşti

6. Izvoru

7. Lunca Corbului

8. Mozăceni

9. Miroşi

10. Negraşi

11. Popeşti

12. Rociu

13. Recea

14. Slobozia

15. Ştefan cel Mare

16. Stolnici

17. Ungheni

18. Râca

1.4 Serviciul Fiscal Orăşenesc Topoloveni, str. Bucureşti nr. 107A, oraşul Topoloveni

1. Topoloveni

2. Călineşti

3. Leordeni

4. Bogaţi

5. Răteşti

6. Căteasca

7. Teiu

8. Priboieni

9. Dobreşti

10. Beleţi Negreşti

11. Boţeşti

1.5. Serviciul Fiscal Orăşenesc Mioveni, oraşul Mioveni, bd. Dacia, bl. V2B, sc. D, mezanin, judeţul Argeş, cod poştal 115400

1. Mioveni

2. Miceşti

3. Ţiţeşti

4. Bălileşti

5. Davideşti

6. Vultureşti

7. Dârmăneşti

8. Coşeşti

9. Pietroşani

10. Stâlpeni

11. Hârtieşti

 

 

2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi, municipiul Călăraşi, Str. Eroilor nr. 6-8, judeţul Călăraşi, cod poştal 910005

1. Călăraşi

2. Alexandru Odobescu

3. Borcea

4. Ciocăneşti

5. Cuza Vodă

6. Dichiseni

7. Dorobanţu

8. Dragalina

9. Dragoş Vodă

10. Grădiştea

11. Independenţa

12. Jegălia

13. Modelu

14. Perişoru

15. Roseţi

16. Ulmu

17. Unirea

18. Vlad Ţepeş

19. Vâlcelele

20. Ştefan Vodă

21. Ştefan cel Mare

2.1. Serviciul Fiscal Municipal Olteniţa, municipiul Olteniţa, Str. Republicii nr. 1, bl. Republicii, judeţul Călăraşi, cod poştal 915400

1. Olteniţa

2. Chirnogi

3. Chiselet

4. Curcani

5. Căscioarele

6. Mitreni

7. Mănăstirea

8. Radovanu

9. Spanţov

10. Ulmeni

2.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Lehliu, oraşul Lehliu-Oara, Str. Crinului nr. 2, judeţul Călăraşi, cod poştal 915300

f. Lehiiu-Garâ

2. Dor Mărunt

3. Frăsinet

4. Gurbăneşti

5. Ileana

6. Lehliu

7. Lupşanu

8. Nicolae Bălcescu

9. Săruleşti

10. Valea Argovei

11. Fundulea

12. Belciugatele

13. Tămădău Mare

2.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Budeşti, oraşul Budeşti, Str. Republicii nr. 49, judeţul Călăraşi, cod poştal 915100

1. Budeşti

2. Fmmuşani

3. Fundeni

4. Luica

5. Nana

6. Plătăreşti

7. Sohatu

8. Vasilaţi

9. Şoldanu

10. Gălbinaşi

11. Crivăţ

 

 

3. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Calea Domnească nr. 166

1. Târgovişte

2. Băleni

3. Bucşani

4. Cojasca

5. Crevedia

6. Finta

7. Bilciureşti

8. Butimanu

9. Corneşti

10, Dobra

11. NicuIeşti

12. Voineşti

13. Cândeşti

14. Pucheni

15. Râu Alb

16. Bărbuleţu

17. Malu cu Flori

18, Pietrari

19. Văleni Dâmboviţa

20. Aninoasa

21. Doiceşti

22. Gura Ocniţei

23. Lucieni

24. Măneşti

25. Ocniţa

26. Raciu

27. Şotânga

28. Ulmi

29. Vulcana-Băi

30. Comişani

31. Dragomireşti

32. Gura Şuţii

33. Ludeşti

34. Nucet

35. Perşinari

36. Răzvad

37. Tătârani

38. Văcăreşti

3.1. Serviciul Fiscal Orăşenesc Moreni, municipiul Moreni, str. Cpt. Ion Pantea nr. 39, bl. B1

1. Moreni

2. I.L. Caragiale

3. Valea Lungă

4. Vişineşti

5. Dărmăneşti

6. Iedera

7. Vârfuri

8. Vlădeni

3.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Găeşti, oraşul Găeşti, str. Cuza Vodă nr. 4, bl. 30, Sc. A, parter

1. Găeşti

2. Crânguri

3. Gura Foii

4. Mătăsaru

5. Morteni

6. Răscăeţi

7. Ulieşti

8. Vişina

9. Cobia

10. Dragodana

11. Hulubeşti

12. Mogoşani

13. Petreşti

14. Şelaru

15. Valea Mare

3.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Pucioasa, oraşul Pucioasa, Str. Republicii nr. 1

1. Pucioasa

2. Braneşti

3. Vulcana Pândele

4. Bezdead

5. Glodeni

6. Fieni

7. Moţăieni

8. Pietroşiţa

9. Buciumeni

10. Moroieni

11. Runcu

3.4. Serviciul Fiscal Orăşenesc Titu, oraşul Titu, Str. Gării nr. 79

1. Titu

2. Brezoaele

3. Conţeşti

4. Comăţelu

5. Lunguleţu

6. Poiana

7. Produleşti

8. Sălcioara

9. Tărtăşeşti

10. Braniştea

11. Ciocăneşti

12. Corbii Mari

13. Costeştii din Vale

14. Odobeşti

15. Potlogi

16. Răcari

17. Slobozia Moară

 

 

4. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti nr. 12

1. Frăţeşti

2. Găujani

3. Gogoşari

4. Izvoarele

5. Oinacu

6. Putineiu

7. Răsuceni

8. Slobozia

9. Stăneşti

10. Toporu

11. Vedea

12. Mallu

13. Băneasa

14. Gostinu

15. Giurgiu

16. Comana

f 7. Călugăreni

18. Daia

19. Mihai Bravu

20. Singureni

21. Stoeneşti

22. Hotarele

23. Greaca

24. Vărăşti

25. Prundu

26. Colibaşi

27. Gostinari

28. Valea Dragului

29. Herăşti

30. Isvoarele

4.1. Serviciul Fiscal Orăşenesc Bolintin-Vale, oraşul Bolintin-Vale, Bd. Republicii nr. 0, bl. B5

1. Bolintin-Vale

2. Bolintin-Deal

3. Ogrezeni

4. Găiseni

5. Crevedia Mare

6. Ulmi

7. Roata de Jos

8. Joiţa

9. Floreşti-Stoeneşti

10. Bucşani

11. Mârşa

12. Vânătorii Mici

13. Grădinari

14. Cosoba

15. Săbăreni

4.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Mihăileşti, oraşul Mihăileşti, str. Avicola nr. 18

1. Mihăileşti

2. Bulbucata

3. Buturugeni

4. Clejani

5. Ghimpaţi

6. Iepureşti

7. Schitu

8. Letca Nouă

9. Adunaţii-Copăceni

 

 

5. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa, str. Matei Basarab nr. 14, municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa

1. Slobozia

2. Amara

3. Bucu

4. Buieşti

5. Ciulniţa

6. Cosâmbeşti

7. Gheorghe Doja

8. Gheorghe Lazăr

9. Griviţa

10. Mărculeşti

11. Miloşeşti

12. Perieţi

13. Scânteia

14. Traian

15. Ţăndărei

16. Ograda

17. Valea Ciorii

18. Căzăneşti

19. Albeşti

20. Andrăşeşti

21. Balaciu

22. Ciochina

23. Cocora

24. Coletia

25. Munteni-Buzău

26. Reviga

27. Sălcioara

28. Sărăţerti

29. Platoneşti

30. Săveni

31. Sudiţi

5.1. Serviciul Fiscal Municipal Feteşti, str. Ceahlău nr. 44, municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa

1. Feteşti

2. Borduşani

3. Făcăeni

4. Movila

5. Stelnica

6. Vlădeni

7. Giurgeni

8. Gura Ialomiţei

9. Mihail Kogălniceanu

5.2. Serviciul Fiscal Municipal Urziceni, Str. Revoluţiei nr. 11A, municipiul Urziceni, judeţul Ialomiţa

1. Urziceni

2. Armăşeşti

3. Axintele

4. Bărbuleşti

5. Bărcăneşti

6. Borăneşti

7. Ciocârlia

8. Coşereni

9. Jilavele

10. Manasia

11. Dridu

12. Adâncata

13. Răduleşti

14. Drăgoeşti

15. Fierbinţi-Târg

16. Maia

17. Moldoveni

18. Movilita

19. Roşiori

20. Sineşti

21. Alexeni

22. Gârbovi

23. Ion Roată

24. Valea Măcrişului

25. Grindu

26. Sfântu Gheorghe

 

 

6. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, municipiul Ploieşti, Str. Aurel Vlaicu nr. 22, cod poştal 100023

1. Ploieşti

6.1 Serviciul Fiscal Municipal Câmpina, municipiul Câmpina, Str. Mioriţei nr. 16, cod poştal 105600

1. Câmpina

2. Băneşti

3. Brebu

4. Cornu

5. Poiana Câmpina

6. Proviţa de Jos

7. Proviţa de Sus

8. Şotrile

9. Telega

10. Valea Doftanei

11. Adunaţi

12. Breaza

13. Comarnic

14. Secăria

15. Talea

6.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Băicoi, oraşul Băicoi, Str. Republicii nr. 75 bis, cod poştal 105200

1. Băicoi

2. Scorţeni

3. Filipeştii de Pădure

4. Floreşti

5. Măgureni

6. Plopeni

7. Cocorâştii Mislii

8. Cosminele

9. Dumbrăveşti

10. Vâlcăneşti

Preluată de la Serviciul Fiscal Orăşenesc Boldeşti-Scăeni

11. Filipeştii de Târg

6.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Mizil, oraşul Mizil, Str. Blajului nr. 8, cod poştal 105800

1. Mizil

2. Baba Ana

3. Boldeşti-Gradiştea

4. Călugăreni

5. Ciorani

6. Fântânele

7. Colceag

8. Fulga

9. Gura Vadului

10. Jugureni

11. Sălciile

12. Tomşani

13. Vadu Săpat

14. Urlaţi

15. Ceptura

16. Gomet-Cricov

17. lordâcheanu

18. Tătaru

6.4 Serviciul Fiscal Orăşenesc Buşteni, oraşul Buşteni, str. Nestor Ureche nr. 3, cod poştal 105500

1. Buşteni

2. Azuga

3. Sinaia

6.5. Serviciul Fiscal Orăşenesc Boldeşti-Scăeni, municipiul Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 60-62, cod poştal 100560

1. Boldeşti-Scăeni

2. Brazi

3. Ariceştii Rahtivani

4. Albeşti-Paleologu

5. Berceni

6. Blejoi

7. Bucov

8. Cocorăştii Colţ

9. Dumbrava

10. Măneşti

11. Păuleşti

12, Piopu

13. Târgşoru Vechi

14. Valea Călugărească

15. Lipăneşti

16. Balta Doamnei

17, Bărcăneşti

18. Drăgăneşti

19. Gherghiţa

20. Gorgota

21. Olari

22. Poienarii Burchii

23. Puchenii Mari

24. Râfov

25. Şima

26. Tinosu

6.6. Serviciul Fiscal Orăşenesc Slănic, oraşul Slănic, Str. 23 August nr. 13, cod poştal 106200

1. Slănic

2. Aluniş

3. Bertea

4. Ştefeşti

5. Vărbilău

6.7. Serviciul Fiscal Orăşenesc Văleni, oraşul Vălenii de Munte, str. Popa Şapcă nr. 7, cod poştal 106400

1. Vălenii de Munte

2. Bătrâni

3. Ceraşu

4. Drajna

5. Gomet

6. Gura Vitioarei

7. Izvoarele

8. Măgurele

9. Măneciu

10. Poseşti

11. Predeal-Sărari

12. Starchiojd

13. Teişani

14. Apostolache

15. Ariceştii Zeletin

16. Bălteşti

17. Cărbuneşti

18. Chiojdeanca

19. Lapoş

20. Păcureţi

21. Podenii Noi

22, Salcia

23. Sângeru

24. Şoimari

25. Suranî

 

 

7. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman, municipiul Alexandria, Strada Dunării nr. 188

1. Alexandria

2. Bogdana

3. Brânceni

4. Bujoreni

5. Buzescu

6. Babă iţa

7. Călineşti

8. Drăgăneşti-Vlaşca

9. Frăsinet

10. Furculeşti

11. Mavrodin

12. Mârzăneşti

13. Măgura

14. Nanov

15. Nenciuleşti

16. Orbească

17. Plosca

18. Poroschia

19. Răsmireşti

20. Vităneşti

21. Ştorobăneasa

22. Ţigăneşti

7.1. Serviciul Fiscal Municipal Turnu Măgurele, municipiul Turnu Măgurele, Calea Dunării nr. 1

1. Turnu Măgurele

2. Beciu

3. Ciuperceni

4. Crângu

5. Dracea

6. Islaz

7. Liţa

8. Lunca

9. Plopii-SIăviteşti

10. Putineiu

11. Saelele

12. Salcia

13. Seaca

14. Segarcea-Vale

15. Slobozia Mândra

16, Trasan

17. Uda-Clocociov

7.2 Serviciul Fiscal Municipal Roşiori de Vede, municipiul Roşiori de Vede, str. Sf, Teodor nr. 1

1. Roşiori de Vede

2. Bălăci

3. Beuca

4. Călmăţuiu de Sus

5. Călmăţuiu

6. Ciolăneşti

7. Crângeni

8. Dideşti

9. Dobroteşti

10. Drăcşene»

11. Drăgăneşti de Vede

12. Măldăeni

13. Necşeşti

14. Peretu

15. Rădoieşti

16. Săceni

17. Scrioaştea

18. Sfinţeşti

19. Siliştea-Gumeşti

20. Stejaru

21. Troianul

22. Vedea

23. Vârtoape

24. Zâmbreasca

7.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Videle, oraşul Videle, Str. Giurgiului nr. 13

1. Videle

2. Blejeşti

3. Botoroaga

4. Cosmeşti

5. Crevenicu

6. Gălăteni

7. Gratia

8. Mereni

9. Moşteni

10, Olteni

11. Poeni

12, Purani

13. Sârbeni

14. Scurtu Mare

15. Siliştea

16. Talpa

17. Tătârâştii de Sus

18. Tătărăştii de Jos

19. Trivale-Moşteni

7.4. Serviciul Fiscal Orăşenesc Zimnicea, oraşul Zimnicea, Şos. Giurgiului nr. 1

1. Zimnicea

2. Bragadiru

3. Bujoru

4. Cervenia

5. Conţeşti

6. Fântânele

7. Frumoasa

8. Izvoarele

9. Lisa

10. Năsturelu

11. Piatra

12. Pietroşani

13. Smârdioasa

14. Suhaia

15. Viişoara

 

II. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA

 

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, municipiul Arad, Bd. Revoluţiei nr. 77, cod poştal 310130

1. Arad

2. Felnac

3. Fântânele

4. Frumuşeni

5. Livada

6. Secusigiu

7. Şagu

8. Vinga

9. Zădăreni

10. Vladimirescu

11. Zimandu Nou

12. Sântana

13. Curtici

14. Macea

15. Dorobanţi

16. Şofronea

17. Iratoşu

18, Olari

19, Pecica

20. Peregu Mare

21. Semlac

22. Şeitin

23. Nădiac

24. Siria

1.1 Serviciul Fiscal Orăşenesc Chişineu-Criş, oraşul Chişineu-Criş, Str. Gării nr. 1/A, judeţul Arad, cod poştal 315100

1. Chişineu-Criş

2. Grăniceri

3. Mişca

4. Pilu

5. Sintea Mare

6. Socodor

7. Zerind

8. Apateu

9. Şepreuş

10. Şimand

11. Zărand

1.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Lipova, str. Nicolae Bălcescu nr. 5, oraşul Lipova, judeţul Arad, cod poştal 315400

1. Lipova

2. Conop

3. Şiştarovăţ

4. Ususău

5. Zăbrani

6. Păuliş

7. Ghioroc

8. Covăsinţ

1.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Ineu, Str. Republicii nr. 16, oraşul Ineu, judeţul Arad, cod poştal 315300

1. Ineu

2. Bocsig

3. Şicula

4. Şilindia

5. Cermei

6. Craiva

7. Beliu

8. Hăşmaş

9. Archiş

10. Pâncota

11. Seleuş

12. Tâmova

13. Tauţ

1.4 Serviciul Fiscal Orăşenesc Sebiş, str. Romană nr. 4, oraşul Sebiş, judeţul Arad, cod poştal 315700

1. Sebiş

2. Bârsa

3. Buteni

4. Chişindia

5. Dezna

6. Ignesfi

7. Moneasa

8. Cărând

9. Almaş

10. Brazii

11. Dieci

12. Gurahonţ

13. Hălmagiu

14. Hălmăgel

15. Pleşcuţa

16. Vârfurile

1.5. Biroul Fiscal Comunal Săvârşin, str. Vlad Ţepeş nr. 400A, Săvârşin, judeţul Arad, cod poştal 317270

1. Săvârşin

2. Bata

3. Birchiş

4. Bârzava

5. Petriş

6. Vărădia de Mureş

 

 

2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, municipiul Reşiţa, Str. Domanului nr. 2, cod poştal 320071

1. Reşiţa

2. Brebu

3. Brebu Nou

4. Caraşova

5. Dognecea

6. Ezeriş

7. Fârliug

8. Goruia

9. Lupac

10. Tâmova

11. Văliug

12. Zorlenţu Mare

13. Anina

14. Bocşa

15. Berzovia

16. Doclin

17. Ocna de Fier

18. Ramna

19. Măureni

20. Vermeş

2.1. Serviciul Fiscal Municipal Caransebeş, municipiul Caransebeş, str. General M. Trapşa nr. 1, cod poştal 325400

1. Caransebeş

2. Buchin

3. Bolvaşniţa

4. Constantin Daicoviciu

5. Copăcele

6. Păltiniş

7. Sacu

8. Turnu Ruieni

9. Teregova

10. Armeniş

11. Bucoşniţa

12. Cornea

13. Cornereva

14. Domaşnea

15. Luncaviţa

16. Slatina Timiş

2.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Băile Herculane, oraşul Băile Herculane, str. Mihai Eminescu nr. 10, cod poştal 325200

1. Băile Herculane

2. Mehadia

3. Mehadica

4. Topleţ

5. Iablaniţa

2.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Moldova Nouă, oraşul Moldova Nouă, Str. Dunării nr. 227, cod poştal 325500

1. Moldova Nouă

2. Berzasca

3. Cărbunari

4. Gâmic

5. Pojejena

6. Sicheviţa

7. Socol

8. Coronini

2.4. Serviciul Fiscal Orăşenesc Oraviţa, oraşul Oraviţa, str. Emil Gojdu nr. 43-45, cod poştal 325600

1. Oraviţa

2. Sasca Montană

3. Ciuchici

4. Naidăş

5. Berlişte

6. Răcăşdia

7. Ciclova Română

8. Grădinari

9. Vrani

10. Vărădia

11. Forotic

12. Ticvaniu Mare

13. Ciudanoviţa

2.5. Serviciul Fiscal Orăşenesc Oţelul Roşu, oraşul Oţelu Roşu, Str. Haţegului nr. 110, cod poştal 325700

1. Oţelu Roşu

2. Băuţar

3. Glimboca

4. Marga

5. Obreja

6. Rusca Montană

7. Zăvoi

2.6. Biroul Fiscal Comunal Bozovici, Bozovici, str. M. Eminescu nr. 250/B, cod poştal. 327040

1. Bozovici

2. lăpuşnicu Mare

3. Dalboşeţ

4. Bănia

5. Şopotu Nou

6. Eftimie Murgu

7. Prigor

8. Lăpuşnicel

 

 

3. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara, municipiul Deva, str. Avram iancu bl. H3, parter

1. Brănişca

2. Băiţa

3. Certeju de Sus

4. Cârjiţi

5. Deva

6. Veţel

7. Şoimuş

8. Hărău

9. Burjuc

10. Bătrâna

11. Dobra

12. Gurasada

13. Ilia

14. Lăpugiu de Jos

15. Vorţa

16. Zam

17. Simeria

18. Băcia

19. Rapoltu Mare

3.1. Serviciul Fiscal Municipal Brad, municipiul Brad, Str. Republicii nr. 8

1. Baia de Criş

2. Blăjeni

3. Brad

4. Buceş

5. Bucureşci

6. Bulzeştii de Sus

7. Crişcior

8. Luncoiu de Jos

9. Ribiţa

10. Tomeşti

11. Vaţa de Jos

12. Văltşoara

3.2. Serviciul Fiscal Municipal Hunedoara, municipiul Hunedoara, Str. George Enescu nr. 10

1. Bunila

2. Cerbăl

3. Ghelari

4. Hunedoara

5. Lelese

6. Lunca Cernii de Jos

7. Peştişu Mic

8. Telicu Inferior

9. Topliţa

10. Boşorod

11. Călan

3.3. Serviciul Fiscal Municipal Orăştie, municipiul Orăştie, Str. Armatei nr. 21

1. Balşa

2. Beriu

3. Geoagiu

4. Mărtineşti

5. Orăştie

6. Orăştioara de Sus

7. Romos

8. Turdaş

3.4. Serviciu] Fiscal Municipal Petroşani, municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 90

1. Baniţa

2. Petroşani

3. Lupeni

4. Uricani

5. Aninoasa

6. Vulcan

7. Petrila

3.5. Serviciul Fiscal Orăşenesc Haţeg, oraşul Haţeg, str. Tudor Vladimirescu nr. 11, bl. 2, parter

1. Baru

2. Densuş

3. Haţeg

4. Pui

5. Râu de Mori

6. Răchitova

7. Sarmizegetusa

8. Sântâmăria-Orlea

9. Sălaşu de Sus

10. Toteşti

11. General Berthelot

12. Bretea Română

 

 

4. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş, municipiul Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B

1. Timişoara

2. Becicherecu Mic

3. Biled

4. Bogda

5. Dudeştîî Noi

6. Dumbrăviţa

7. Fibiş

8. Foeni

9. Ghiroda

10. Giarmata

11. Giroc

12. Giulvăz

13. Maşloc

14. Moşniţa Nouă

15. Orţişoara

16. Parţa

17. Peciu Nou

18. Pişchia

19. Remetea Mare

20, Satchinez

21. Săcălaz

22. Sânandrei

23. Sânmihaiu Român

24. Şag

25. Şandra

26. Recaş

27. Bucovăţ

4.1. Serviciul Fiscal Municipal Lugoj, municipiul Lugoj, str. Astalaş nr. 1-3

1. Lugoj

2. Balint

3. Bara

4. Belinţ

5. Bârna

6. Boldur

7. Coşteiu

8. Criciova

9. Darova

10. Găvojdia

11. Ghizela

12. Nădrag

13. Ohaba Lungă

14. Secaş

15. Ştiuca

16. Victor Vlad Delamarina

4.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Deta, oraşul Deta, Str. Înfrăţirii nr. 11

1. Deta

2. Banloc

3. Birda

4. Denta

5. Ghilad

6. Giera

7. Jamu Mare

8. Jebel

9. Liebling

10. Moraviţa

11. Pădureni

12. Voiteg

13. Ciacova

14. Gătaia

15. Livezile

4.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Făget, oraşul Făget, Calea Lugojului nr. 25

1. Făget

2. Curtea

3. Dumbrava

4. Fârdea

5. Margina

6. Mănăştiur

7. Pietroasa

8. Tomeşti

9. Traian Vuia

10. Bethausen

4.4. Serviciul Fiscal Orăşenesc Buziaş, oraşul Buziaş, Str. Principală nr. 17A

1. Buziaş

2. Brestovăţ

3. Chevereşu Mare

4. Niţchidorf

5. Racoviţa

6. Sacoşu Turcesc

7. Topolovăţu Mare

8. Tormac

4.5. Serviciul Fiscal Orăşenesc Jimbolia, oraşul Jimbolia, Str. Republicii nr. 31

1. Jimbolia

2. Cărpiniş

3. Genei

4. Checea

5. Comloşu Mare

6. Iecea Mare

7. Lenauheim

8. Uivar

9. Otelec

4.6. Serviciul Fiscal Orăşenesc Sânnicolau Mare, oraşul Sânnicolau Mare, str. Dr. Profesor Ionel Stamate nr. 1

1. Sânnicolau Mare

2. Beba Veche

3. Cenad

4. Dudeştii Vechi

5. Gottlob

6. Lovrin

7. Periam

8. Saravale

9. Sânpetru Mare

10. Teremia Mare

11. Tomnatic

12. Variaş

13. Vâlcani

14. Pesac

 

III. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA

 

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor, municipiul Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 2/B

1. Oradea

2. Biharia

3. Borş

4. Cetea

5. Cetariu

6. Ciuhoi

7. Copăcel

8. Diosig

9. Drăgeşti

10. Girişu de Criş

11. Hidişelu de Sus

12. Ineu

13. Lăzăreni

14. Nojorid

15. Oşorhei

16. Sânmartin

17. Sântandrei

18. Săcădat

19. Sălard

20. Vârciorog

21. Tămăşeu

22. Paleu

23. Roşiori

24. Toboliu

25. Gepiu

26. Sârbi

1.1. Serviciul Fiscal Orăşenesc Aleşd, oraşul Aleşd, str. Avram Iancu nr. 1

1. Aleşd

2. Şinteu

3. Lugaşu de Jos

4. Ţeţchea

5. Aştileu

6. Măgeşti

7. Auşeu

8. Borod

9. Vadu Crişului

10. Şuncuiuş

11. Bratca

12. Bulz

13. Brusturi

14. Tileagd

1.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Beiuş, municipiul Beiuş, str. Horea nr. 20

1. Beiuş

2. Tărcaia

3. Drăgăneşti

4. Finiş

5. Budureasa

6. Curăţele

7. Remetea

8. Pocola

9. Şoimi

10. Uileacu de Beiuş

11. Răbăgani

12. Pomezeu

13. Roşia

14. Dobreşti

15. Sâmbăta

16. Căbeşti

17. Stei

18. Lunca

19. Nucet

20. Câmpani

21. Pietroasa

22. Bunteşti

23. Rieni

24. Lazuri de Beiuş

25. Vaşcău

26. Cărpinet

27. Cristioru de Jos

28. Căpâlna

29. Holod

1.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Marghita, municipiul Marghita, Str. Republicii nr. 70-74

1. Marghita

2. Sălacea

3. Buduslău

4. Săcuieni

5. Abrămuţ

6. Chişlaz

7. Spinuş

8. Dema

9. Tăuteu

10. Abram

11. Viişoara

12. Boianu Mare

13. Bale

14. Suplacul de Barcău

15. Popeşti

16. Valea lui Mihai

17. Curtuişeni

18. Simian

19. Tarcea

20. Cherechiu

1.4. Serviciul Fiscal Orăşenesc Salonta, municipiul Salonta, Str. Republicii nr. 36

1. Salonta

2. Mădăraş

3. Tulea

4. Ciumeghiu

5. Batăr

6. Avram Iancu

7. Cefa

8. Sânnicolau Român

9. Ţinea

10. Olcea

11. Husasău de Ţinea

12. Cociuba Mare

 

 

2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, Str. 1 Decembrie nr. 6-8, judeţul Bistriţa-Năsăud

1. Bistriţa

2. Budacu de Jos

3. Cetate

4. Dumitriţa

5. Mărişelu

6. Monor

7. Şieu-Măgheruş

8. Şieu

9. Şieuţ

10. Prundu Bârgăului

11. Bistriţa Bârgăului

12. Josenii Bârgăului

13. Tiha Bârgăului

14. Livezile

15. Lechinţa

16. Budeşti

17. Galaţii Bistriţei

18. Miceştii de Câmpie

19. Milaş

20. Silivaşu de Câmpie

21. Sânmihaiu de Câmpie

22. Teaca

23. Urmeniş

24. Matei

2.1. Serviciul Fiscal Orăşenesc Beclean, oraşul Beclean, Str. Trandafirilor nr. 2A, Judeţul Bistriţa-Năsăud

1. Beclean

2. Braniştea

3. Chiochiş

4. Chiuza

5. Nuşeni

6. Şieu Odorhei

7. Şîntereag

8. Uriu

9. Căianu Mic

10. Ciceu-Giurgeşti

11. Spermezeu

12. Târlişua

2.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Năsăud, oraşul Năsăud, Piaţa Unirii nr. 3A, judeţul Bistriţa-Năsăud

1. Năsăud

2. Coşbuc

3. Dumitra

4. Nimigea

5. Parva

6. Rebra

7. Rebrjşoara

8. Romuli

9. Runcu Salvei

10. Salva

11. Telciu

12. Zagra

13. Feldru

2.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Sângeroz-Băi, oraşul Sângeorz-Băi, Str. Izvoarelor nr. 2, Judeţul Bistriţa-Năsăud

1. Sângeorz-Băi

2. Maleru

3. Rodna

4. Şanţ

5. Ilva Mică

6. Ilva Mare

7. Leşu

8. Lunca Ilvei

9. Măgura Ilvei

10. Poiana Ilvei

 

 

3. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, municipiul Cluj-Napoca, piaţa Avram Iancu nr. 19, Cluj-Napoca

1. Cluj-Napoca

2. Apahida

3. Cojocna

4. Căianu

5. Cămăraşu

6. Jucu

7. Mociu

8. Pălatca

9. Suatu

10. Aghireşu

11. Aşchileu

12. Baciu

13. Chinteni

14. Ciurila

15. Feleacu

16. Gârbău

17. Panticeu

18. Sânpaul

19. Vultureni

20. Floreşti

21. Gilău

22. Măguri-Răcătău

23. Săvădisla

3.1. Serviciul Fiscal Municipal Turda, municipiul Turda, Piaţa Romană nr. 15/b

1. Aiton

2. Băişoara

3. Călăraşi

4. Ceanu Mare

5. Iara

6. Mihai Viteazu

7. Moldoveneşti

8. Petreştii de Jos

9. Sănduleşti

10. Turda

11. Tureni

12. Valea lerii

13. Câmpia Turzii

14. Frata

15. Luna

16. Ploscoş

17. Tritenii de Jos

18. Viişoara

3.2. Serviciul Fiscal Municipal Dej, municipiul Dej, str. Mihai Eminescu nr. 2

1. Bobâlna

2. Chiuieşti

3. Cuzdrioara

4. Câţcău

5. Căşeiu

6. Dej

7. Jichişu de Jos

8. Mica

9. Recea - Cristur

10. Unguraş

11. Vad

3.3. Serviciul Fiscal Municipal Gherla, municipiul Gherla, Str. Armenească nr. 63

1. Aîuniş

2. Buza

3. Corneşti

4. Dăbâca

5. Fizeşu Gherlii

6. Gherla

7. Iclod

8. Mintiu Gherlii

9. Sânmărtin

10. Sic

11. Ţaga

12. Bonţida

13. Borşa

14. Cătina

15. Geaca

3.4 Serviciul Fiscal Orăşenesc Huedin, oraşul Huedin, str. Horea nr. 23

1. Beiiş

2. Ciucea

3. Călăţeie

4. Căpuşu Mare

5. Huedin

6. Izvoru Crişului

7. Mânăstireni

8. Mărgău

9. Poieni

10. Râşca

11. Sâncraiu

12. Săcuieu

13. Negreni

14. Mărişel

 

 

4. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, municipiul Baia Mare, Aleea Serelor nr. 2A

1. Baia Mare

2. Tăuţii-Măgherăuş

3. Cicârlău

4. Coaş

5. Coltău

6. Copalnic-Mănăştur

7. Dumbrăvrta

8. Groşi

9. Recea

10. Săcălăşeni

11. Baia Sprie

12. Şişeşti

13. Cavnic

14. Seini

15. Ulmeni

16. Asuaju de Sus

17. Ardusat

18. Ariniş

19. Băiţa de sub Codru

20. Băseşti

21. Bicaz

22, Fărcaşa

23. Gârdani

24. Oarţa de Jos

25. Sâlsig

26. Şomcuta Mare

27. Boiu Mare

28. Mireşu Mare

29. Remetea Chioarului

30, Satulung

31. Valea Chioarului

4.1. Serviciul Fiscal Municipal Sighetu Marmaţiei, localitatea Sighetu Marmaţiei, str. Corneliu Coposu nr. 3

1. Sighetu Marmaţiei

2. Bocicoiu Mare

3. Budeşti

4. Bârsana

5. Câmpulung la Tisa

6. Călineşti

7. Deseşti

8. Giuleşti

9. Ocna Şugatag

10. Remeţi

11. Rona de Jos

12. Rona de Sus

13. Sarasău

14. Strâmtura

15. Săpânţa

16. Vadu Izei

17. Onceşti

4.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Lăpuş, localitatea Târgu Lăpuş, Str. Doinei nr. 5

1. Târgu Lăpuş

2. Băiuţ

3. Cerneşti

4. Coroieni

5. Cupşeni

6. Lăpuş

7. Suciu de Sus

8. Vima Mica

9. Groşii Ţibleşului

4.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Vişeu de Sus, localitatea Vişeu de Sus, Str. 22 Decembrie nr. 15

1. Vişeu de Sus

2. Vişeu de Jos

3. Bistra

4. Leordina

5. Moisei

6. Petrova

7. Poienile de sub Munte

8. Repedea

9. Ruscova

10. Borşa

11. Dragomireşti

12. Săliştea de Sus

13. Bogdan Vodă

14. Botiza

15. Ieud

16. Poienile Izei

17. Rozavlea

18. Săcel

19. Şieu

 

 

5. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, municipiul Satu Mare, Piaţa Romană nr. 3-5

1. Satu Mare

2. Sătmărel

3. Agriş

4. Apa

5. Ardud

6. Bătarci

7. Beltiug

8. Botiz

9. Doba

10. Dorolţ

11. Halmeu

12. Homoroade

13. Lazuri

14. Livada

15. Medieşu Aurit

16. Micula

17. Odoreu

18. Porumbeşti

19. Păuleşti

20. Socond

21. Tarna Mare

22. Terebeşti

23. Turulung

24. Vetiş

25. Viile Satu Mare

26. Bârsău

27. Crucişor

28. Culciu

29. Pomi

30. Valea Vinului

5.1. Serviciul Fiscal Municipal Cărei, municipiul Cărei, Str. Republicii nr. 20

1. Cărei

2. Ianculeşti

3. Berveni

4. Ciumeşti

5. Craidorolţ

6. Cămin

7. Căpleni

8. Foieni

9. Moftin

10, Petreşti

11. Pişcolt

12. Sanisiău

13. Tiream

14. Urziceni

5.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Negreşti-Oaş, oraşul Negreşti-Oaş, Str. Victoriei nr. 109

1. Luna

2. Negreşti-Oaş

3. Tur

4. Bixad

5. Certeze

6. Călineşti-Oaş

7. Cămărzana

8. Gherţa Mică

9. Oraşu Nou

10. Racşa

11. Turţ

12. Târşolţ

13. Vama

5.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Tăşnad, oraşul Tăşnad, Str. Lăcrămioarelor nr. 57

1. Tăşnad

2. Blaja

3. Cig

4. Raţiu

5. Sărăuad

6. Valea Morii

7. Acâş

8. Andrid

9. Bogdand

10. Cehal

11. Căuaş

12. Hodod

13. Pir

14. Santău

15. Supur

16. Săcăşeni

17. Săuca

 

 

6. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj, municipiul Zalău, piaţa Iuliu Maniu nr. 15

1. Zalău

2. Agrij

3. Buciumi

4. Românaşi

5. Treznea

6. Şamşud

7. Bocşa

8. Coşeiu

9. Hereclean

10. Crişeni

11. Dobrin

12. Mirşid

13. Crasna

14. Bănişor

15. Cizer

16. Horoatu Crasnei

17. Meseşenii de Jos

18. Almaşu

19. Cuzăplac

20. Dragu

21. Fildu de Jos

22. Hida

23. Sânmihaiu Almaşului

24. Zimbor

25. Sărmăşag

6.1. Serviciul Fiscal Orăşenesc Şimleu Silvaniei, localitatea Şimleu Silvaniei, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 23

1. Şimleu Silvaniei

2. Pericei

3. Vârşolţ

4. Bobota

5. Măerişte

6. Chieşd

7. Carastelec

8. Camăr

9. Halmăşd

10. Ip

11. Marca

12. Nuşfalău

13. Boghiş

14. Plopiş

15. Valcău de Jos

16. Sâg

6.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Jibou, localitatea Jibou, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 4

1. Jibou

2. Bălan

3. Creaca

4. Cristolţ

5. Gârbou

6. Năpradea

7. Someş Odorhei

8. Surduc

9. Ileanda

10. Gâlgău

11. Lozna

12. Poiana Blenchii

13. Rus

14. Simişna

15. Zalha

16. Letca

17. Băbeni

6.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Cehu Silvaniei, localitatea Cehu Silvaniei, Piaţa Trandafirilor nr. 37

1. Cehu Silvaniei

2. Benesat

3. Sălăţig

 

IV. DIRECŢIA GENERALA REGIONALA A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI

 

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău, str. Dumbrava Roşie nr. 1-3

1. Bacău

2. Bereşti-Bistriţa

3. Buhoci

4. Cleja

5. Coloneşti

6. Dămieneşti

7. Faraoani

8. Filipeni

9. Filipeşti

10. Gioseni

11. Hemeiuş

12. Horgeşti

13. Iteşti

14. Izvoru Berheciului

15. Letea Veche

16. Lipova

17. Luizi-Călugăra

18. Măgura

19. Mărgineni

20. Negri

21. Nicolae Bălcescu

22. Odobeşti

23. Parincea

24, Plopana

25. Prăjeşti

26. Pânceşti

27, Roşiori

28. Răcăciuni

29. Secuieni

30. Sărata

31. Săuceşti

32, Tamaşi

33. Traian

34. Ungureni

35. Corbasca

36. Huruieşti

37. Orbeni

38. Parava

39. Sascut

40. Tatărăsti

41. Valea Seacă

 

1.1. Serviciul Fiscal Municipal Oneşti, Str. Poştei nr. 5

1. Berzunţi

2. Bogdăneşti

3. Buciumi

4. Bârsăneşti

5. Caşin

6. Coţofăneşti

7. Căiuţi

8. Gura Văii

9. Helegiu

10. Livezi

11. Mănăstirea Caşin

12. Oituz

13. Oneşti

14. Sănduleni

15. Urecheşti

16. Ştefan cel Mare

17. Slănic Moldova

18. Dofteana

19. Pârgăreşti

20. Târgu Ocna

21. Târgu Trotuş

1.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Buhuşi, Buhuşi, Str. Republicii nr. 2 bis

1. Blăgeşti

2. Buhuşi

3. Gârleni

4. Racova

1.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Moineşti, Moineşti, Str. Zorilor nr. 1, bl. B1

1. Ardeoani

2. Balcani

3. Bereşti-Tazlău

4. Moineşti

5. Măgireşti

6. Poduri

7. Pârjol

8. Scorţeni

9. Solonţ

10, Strugari

11. Zemeş

12. Agăş

13. Asău

14. Brusturoasa

15. Comăneşti

16. Ghimeş-Făget

17. Palanca

18. Dărmăneşti

 

1.4. Biroul Fiscal Comunal Podu Turcului, Podu Turcului, str. Tudor Vladimirescu nr. 14

1. Dealu Morii

2. Glăvăneşti

3. Găiceana

4. Motoşeni

5. Onceşti

6. Podu Turcului

7. Răchitoasa

8. Stănişeşti

9. Vultureni

 

 

2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, Municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 5

1. Botoşani

2. Bucecea

3. Corni

4. Curteşti

5. Leorda

6. Mihai Eminescu

7. Nicşeni

8. Răchiţi

9. Roma

10. Stăuceni

11. Tudora

12. Unţeni

13. Vlădeni

14. Vorona

15. Blândeşti

16. Călăraşi

17, Gorbăneşti

18, Filipiceni

19. Lunca

20. Răuseni

21. Suliţa

22. Todireni

23. Băluşeni

24. Copălău

25. Coşula

26, Cristeşti

27. Flămânzi

26. Frumuşica

29. Prăjeni

30. Albeşti

31. Dângeni

32. Dobârceni

33. Dumeşti

34. Româneşti

35. Santa Mare

36. Ştefăneşti

37. Truşeşti

2.1. Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi, municipiul Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 28

1. Brăeşti

2. Broscăuţi

3. Gândeşti

4. Cordăreni

5. Corlăteni

6. Cristineşti

7. Dersca

8. Dimăcheni

9. Dorohoi

10. George Enescu

11. Hilişeu-Horia

12. Ibăneşti

13. Lozna

14. Mihăileni

15. Pomârla

16, Suharău

17. Şendriceni

18. Văculeşti

19. Vârfu Câmpului

2.2. Serviciu] Fiscal Orăşenesc Dărăbani, oraşul Dărăbani, Str. Pieţii nr. 26A

1. Conceşti

2. Dărăbani

3. Havârna

4. Hudeşti

5. Mileanca

6. Păltiniş

7. Rădăuţi-Prut

8. Viişoara

2,3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Săveni, oraşul Săveni, Str. Republicii nr. 39

1. Adăşeni

2. Avrămeni

3. Coţuşca

4. Drăguşeni

5. Hăneşti

6. Manoleasa

7. Mihălăşeni

8. Mitoc

9. Ripiceni

10. Săveni

11. Ştiubieni

12. Ungureni

13. Vlăsineşti

14. Vorniceni

 

 

3. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, municipiul Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 26

1. Iaşi

2. Andrieşeni

3. Aroneanu

4. Bârnova

5. Bivolari

6. Ciurea

7. Comarna

8. Dagâţa

9. Dobrovăţ

10. Drăguşeni

11. Dumeşti

12. Focuri

13. Fântânele

14. Golăeşti

15. Grajduri

16. Gropniţa

17. Holboca

18. Horleşti

19. Ipatele

20. Leţcani

21. Mogoşeşti

22. Mironeasa

23. Miroslava

24. Movileni

25. Podu Iloalei

26. Popricani

27. Probota

28 Rediu

29. Roşcani

30. Scânteia

31. Şcheia

32. Schitu Duca

33. Şipote

34. Tansa

35. Ţibana

36. Ţibăneşti

37. Ţigănaşi

38. Tomeşti

39. Trifeşti

40. Ţutora

41. Bosia

42. Valea Lupului

43. Victoria

44. Vlădeni

45. Voineşti

3.1. Serviciul Fiscal Municipal Paşcani, Str. Grădiniţei nr. 16, bl. G1 A, judeţul Iaşi

1. Paşcani

2. Ciohorăni

3. Cristeşti

4. Lespezi

5. Mirceşti

6. Mirosloveşti

7. Mogoşeşti-Siret

8. Moţca

9. Hărmăneşti

10. Hălăuceşti

11. Heleşteni

12. Răchiteni

13. Ruginoasa

14. Şiretei

15. Stolniceni-Prăjescu

16. Tătăruşi

17. Todireşti

18. Valea Seacă

19. Vânători

3.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârlău, Hârlău, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 20, judeţul Iaşi

1. Hârlău

2. Belceşti

3. Cepleniţa

4. Coarnele Caprei

5. Cotnari

6. Deleni

7. Erbiceni

8. Scobinţi

9. Plugari

3.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Frumos, oraşul Târgu Frumos, str. Cuza Vodă 40-41, judeţul Iaşi

1. Târgu Frumos

2. AL I. Cuza

3. Balş

4. Bălţaţi

5. Brăeşti

6. Butea

7. Costeşti

8. Cucuteni

9. Ion Neculce

10. Lungani

11. Mădârjac

12. Oţeleni

13. Popeşti

14. Româneşti

15. Sineşti

16. Strunga

3.4. Biroul Fiscal Comunal Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi

1. Costuleni

2. Cozmeşti

3. Gorban

4. Grozeşti

5. Moşna

6. Răducăneni

7. Ciorteşti

8. Dolheşti

9. Prisecani

 

 

4. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, Piatra-Neamţ, bd. Traian nr. 19 bis, cod poştal 610137

1. Piatra-Neamţ

2. Alexandru cel Bun

3. Bârgăoani

4. Bodeşti

5. Dobreni

6. Dochia

7. Dragomireştî

8. Gârcina

9. Girov

10. Mărgineni

11. Negreşti

12. Pângăraţi

13. Războieni

14. Ştefan cel Mare

15. Tupilaţi

16. Borleşti

17. Costişa

18. Cândeşti

19. Dumbrava Roşie

20. Piatra Şoimului

21. Podoleni

22. Rediu

23, Români

24. Roznov

25. Săvineşti

26. Tazlău

27. Zăneşti

4.1. Serviciul Fiscal Municipal Roman, Roman, piaţa Roman Vodă nr. 1, cod poştal 611022

1. Roman

2. Bahna

3. Bâra

4. Boghicea

5. Boţeşti

6. Bozieni

7. Cordun

8. Doljeşti

9. Dulceşti

10. Făurei

11. Gâdinţi

12. Gherăieşti

13. Horia

14. Icuşeşti

15. Ion Creangă

16. Moldoveni

17. Oniceni

18. Pânceşti

19. Poienari

20. Ruginoasa

21. Săbăoani

22. Sagna

23. Secuieni

24. Staniţa

25. Tămăşeni

26. Trifeşti

27. Valea Ursului

28. Văleni

4.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Neamţ, Târgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 48, cod poştal 615200

1. Târgu-Neamţ

2. Agapia

3. Bălţăteşti

4. Brusturi

5. Crăcăoani

6. Drăgăneşti

7. Ghindăoani

8. Grumăzeşti

9. Păstrăveni

10. Petricani

11. Pipirig

12. Răuceşti

13. Timişeşti

14. Ţibucani

15. Urecheni

16. Vânători-Neamţ

4.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Bicaz, Bicaz, Str. Barajului nr. 7, cod poştal 615100

1. Bicaz

2. Bicaz-Chei

3. Bicazu Ardelean

4. Borca

5. Ceahlău

6. Dămuc

7. Farcaşa

8. Grinţies

9. Hangu

10. Poiana Teiului

11. Tarcău

12. Taşca

 

 

5. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 1, Suceava

1. Suceava

2. Adâncată

3. Berchişeşti

4. Bosanci

5. Botoşana

6. Bălăceana

7. Cajvana

8. Ciprian Porumbescu

9. Comăneşti

10. Drăgoieşti

11. Dărmăneşti

12. Dumbrăveni

13. Fântânele

14. Hânteşti

15. Ilişeşti

16. Ipoteşti

17. Liteni

18. Mitocul Dragomirnei

19. Moara

20. Pătrăuţi

21. Salcea

22. Siminicea

23. Stroieşti

24. Şcheia

25. Todireşti

26. Udeşti

27. Vereşti

28. Zvoriştea

5.1. Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung Moldovenesc, Str. 22 Decembrie nr. 2A, Câmpulung Moldovenesc

1. Câmpulung Moldovenesc

2. Breaza

3. Frumosu

4. Fundu Moldovei

5. Izvoarele Sucevei

6. Moldova Suliţa

7. Moldoviţa

8. Pojorîta

9. Sadova

10. Vama

11. Vatra Moldoviţei

5.2. Serviciul Fiscal Municipal Fălticeni, Str. Republicii nr. 28, Fălticeni

1. Fălticeni

2. Baia

3. Bogdăneşti

4. Boroaia

5. Buneşti

6. Comu Luncii

7. Dolhasca

8. Dolheşti

9. Drăguşeni

10. Forăşti

11. Fântâna Mare

12. Horodniceni

13. Hârtop

14. Mălini

15. Preuteşti

16. Râşca

17. Rădăşeni

18. Slatina

19. Vadu Moldovei

20. Vultureşti

5.3. Serviciul Fiscal Municipal Rădăuţi, Str. 1 Mai nr. 3, Rădăuţi

1. Rădăuţi

2. Arbore

3. Bilca

4. Brodina

5. Burla

6. Dorneşti

7. Frătăuţii Noi

8. Frătăuţii Vechi

9. Gălăneşti

10, Florodnic de Jos

11. Horodnic de Sus

12. ias/ovăţ

13. Marginea

14. Milişăuţi

15. Poieni-Solca

16. Putna

17. Satu Mare

18. Solea

19. Straja

20. Suceviţa

21. Ulma

22. Vicovu de Jos

23. Vicovu de Sus

24. Voitinel

25. Volovăţ

5.4. Serviciul Fiscal Municipal Vatra Domei, str. Mihai Eminescu nr. 47, Vatra Dornei

1. Vatra Dornei

2. Broşteni

3. Ciocăneşti

4. Coşna

5. Crucea

6. Cârlibaba

7. Dorna Arini

8. Dorna Candreniilor

9. lacobeni

10. Panaci

11. Poiana Stampei

12. Şaru Dornei

5.5. Serviciul Fiscal Orăşenesc Gura Humorului, str. Mănăstirea Humorului nr. 6, Gura Humorului

1. Gura Humorului

2. Cacica

3. Capu Câmpului

4. Frasin

5. Mănăstirea Humorului

6. Ostra

7. Păltinoasa

8. Pârteştii de Jos

9. Stulpicani

10. Valea Moldovei

5.6 Serviciul Fiscal Orăşenesc Şiret, Str. Sucevei nr. 1, Şiret

1. Şiret

2. Bălcăuţi

3. Calafindeşti

4. Grămeşti

5. Grăniceşti

6. Muşeniţa

7. Şerbăuţi

6. Zamostea

 

 

6. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui, Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 56

1. Albeşti

2. Bălteni

3. Bogdana

4. Codăeşti

5. Costeşti

6. Cozmeşti

7. Dăneşti

8. Deleni

9. Deleşti

10. Dragomireşti

11. Fereşti

12. Gârceni

13. Ivăneşti

14. Laza

15. Lipovăţ

16. Micleşti

17. Muntenii de Jos

18. Muntenii de Sus

19. Poieneşti

20. Pungeşti

21. Puşcaşi

22. Roşieşti

23. Soleşti

24. Ştefan cel Mare

25. Tanacu

26. Tăcuta

27. Văleni

28. Vutcani

29. Zăpodeni

30. Vaslui

6.1. Serviciul Fiscal Municipal Bârlad, judeţ Vaslui, localitate Bârlad, Str. 1 Decembrie nr. 23

1. Alexandru Vlahuţă

2. Banca

3. Băcani

4. Bogdăneşti

5. Bogdăniţa

6. Ciocani

7. Coroieşti

8. Dodeşti

9. Fruntişeni

10. Ghergheşti

11. Griviţa

12. Iana

13. Ibăneşti

14. Iveşti

15. Perieni

16. Pochidia

17. Pogana

18. Pogoneşti

19. Puieşti

20. Tutova

21. Viişoara

22. Vinderei

23. Voineşti

24. Zorleni

25. Bârlad

26. Blăgeşti

27. Epureni

28. Fălciu

29. Găgeşti

30. Murgeni

31. Măluşteni

32. Şuletea

6.2. Serviciul Fiscal Municipal Huşi Judeţul Vaslui, localitatea Huşi, str. General Teleman nr. 18

1. Arsura

2. Berezeni

3. Boţeşti

4. Buneşti-Avereşti

5. Creţeşti

6. Dimitrie Cantemir

7. Drânceni

8. Duda-Epureni

9. Hoceni

10. Lunca-Banului

11. Olteneşti

12. Pădureni

13. Stănileşti

14, Tătărănt

15. Vetrişoaia

16. Huşi

6.3. Serviciul fiscal orăşenesc Negreşti, judeţ Vaslui, localitatea Negreşti, str. Decebal nr. 7

1. Băceşti

2. Durneşti

3. Oşeşti

4. Rafaila

5. Rebricea

6. Todireşti

7. Vultureşti

6. Negreşti

 

V. DIRECŢIA GENERALA REGIONALA A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV

 

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, municipiul Alba Iulia, Str. Primăverii nr. 10

1. Alba Iulia

2. Berghin

3. Blandiana

4. Ceru-Băcăinţi

5. Ciugud

6. Cricău

7. Galda de Jos

8. Ighiu

9. Întregalde

10. Siliştea

11. Sântimbru

12. Vinţu de Jos

13. Teiuş

14. Stremţ

1.1. Serviciul Fiscal Municipal Aiud, municipiul Aiud, str. Simion Bămuţiu nr. 8

1. Aiud

2. Hopârta

3. Livezile

4. Lopadea Nouă

5. Mirăslău

6. Ponor

7. Rădeşti

8. Râmeţ

9. Rimetea

10. Ocna Mureş

11. Fărău

12. Lunca Mureşului

13. Noşlac

14. Unirea

1.2. Serviciul Fiscal Municipal Blaj, municipiul Blaj, str. Mitropolit Ioan Vancea nr. 2

1. Blaj

2. Bucerdea Grânoasă

3. Cenade

4. Cergău

5. Cetatea de Baltă

6. Crăciunelul de Jos

7. Jidvei

8. Roşia de Secaş

9. Sâncel

10. Şona

11. Valea Lungă

12. Mihalţ

1.3. Serviciul Fiscal Municipal Sebeş, municipiul Sebeş, str. Valea Frumoasei nr. 26

1. Sebeş

2. Câlnic

3. Cut

4. Daia Română

5. Doştat

6. Gârbova

7. Ohaba

8. Pianu

9. Săsciori

10. Şpring

11. Şugag

1.4. Serviciul Fiscal Orăşenesc Câmpeni, oraşul Câmpeni, Str. Revoluţiei 1848 nr. 1

1. Câmpeni

2. Albac

3. Arieşeni

4. Avram Iancu

5. Bistra

6. Gârda de Sus

7. Horea

8. Poiana Vadului

9. Scărişoara

10. Sohodol

11. Vadul Moţilor

12. Vidra

13. Abrud

14. Bucium

15. Cîuruleasa

16. Mogoş

17. Roşia Montană

18. Baia de Arieş

19. Lupşa

20. Ocoliş

21. Poşaga

22, Sălciua

1.5. Serviciul Fiscal Orăşenesc Cugir, oraşul Cugir, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 56

1. Cugir

2. Şibot

1.6. Serviciul Fiscal Orăşenesc Zlatna, oraşul Zlatna, str. Valea Morilor nr. 1

1. Zlatna

2. Almaşu Mare

3. Meteş

 

 

2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov, municipiul Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, cod poştal 500090

1. Braşov

2. Sânpetru

3. Predeal

4, Hărman

5. Prejmer

6. Apaţa

7. Augustin

8. Bod

9. Feldioara

10. Măieruş

11. Ormeniş

2.1. Serviciul Fiscal Municipal Făgăraş, municipiul Făgăraş, Str. Republicii nr. 2, cod poştal 505200

1. Beclean

2. Cincu

3. Făgăraş

4. Hârseni

5. Lisa

6. Mândra

7. Părău

8. Recea

g.Voila

10. Şercaia

11. Şinca

12. Şoarş

13. Sâmbăta de Sus

2.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Săcele - Săcele, str. Mihai Eminescu nr. 2, cod poştal 505600

1. Budila

2. Săcele

3. Tărlungeni

4. Teliu

5. Vama Buzăului

2.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Codlea - Codlea, Str. Lungă nr. 108, cod poştal 505100

1. Codlea

2. Dumbrăvita

3. Ghimbav

4. Vulcan

5. Holbav

6. Crizbav

7. Hălchiu

2.4. Serviciul Fiscal Orăşenesc Rupea, oraşul Rupea, Str. Republicii nr. 193, cod poştal 505500

1. Buneşti

2. Caţa

3. Comăna

4. Hoghiz

5. Homorod

6. Jibert

7. Racoş

8. Rupea

9. Ticuş

10, Ungra

2.5. Serviciul Fiscal Orăşenesc Victoria, oraşul Victoria, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 3, cod poştal 505700

1. Ucea

2. Victoria

3. Viştea

4. Drăguş

2.6 Serviciul Fiscal Orăşenesc Zărneşti - str. M. I. Meţianu nr. 126, cod poştal 505800

1. Zărneşti

2.7. Serviciul Fiscal Orăşenesc Râşnov, oraşul Râşnov, Piaţa Unirii nr. 20, cod poştal 505400

1. Bran

2. Cristian

3. Fundata

4. Moieciu

5. Poiana Mărului

6. Râşnov

7. Şinca Nouă

 

 

3. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9

1. Bodoc

2. Chichiş

3. Dobârlău

4. Ghidfalău

5. Hâghig

6. Ilieni

7. Malnaş

8. Ozun

9. Reci

10. Valea Crişului

11. Vâlcele

12. Valea Mare

13. Arcuş

14. Bixad

15. Micfalău

16. Sfântu Gheorghe

17. Boroşneu Mare

18. Zagon

19. Întorsura Buzăului

20. Barcani

21. Sita Buzăului

3.1. Serviciul Fiscal Municipal Târgu Secuiesc, municipiul Târgu Secuiesc, str. Kossuth Lajos nr. 10

1. Breţcu

2. Cătălina

3. Cernat

4. Ghelinţa

5. Lemnia

6. Moacşa

7. Ojdula

8. Poian

9. Sânzieni

10. Turia

11. Mereni

12. Dalnic

13. Estelnic

14, Târgu Secuiesc

15. Covasna

16. Brateş

17. Comandău

18. Zăbala

3.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Baraolt, oraşul Baraolt, Str. Libertăţii nr. 19

1. Aita Mare

2. Băţanii Mari

3. Belin

4. Brăduţ

5. Vărghiş

6. Baraolt

 

 

4. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Revoluţiei din Decembrie nr. 20

1. Miercurea-Ciuc

2. Băile Tuşnad

3. Ciuc Sângeorgiu

4. Cârţa

5. Dăneşti

6. Frumoasa

7. Lunca de Jos

8. Lunca de Sus

9. Mihăileni

10. Plăieşiî de Jos

11. Păuleni-Ciuc

12. Siculeni

13. Sâncrăieni

14. Sânmartin

15. Sânsimion

16. Tuşnad

17. Madăraş

18. Cozmeni

19. Tomeşti

20. Sântimbru

21. Leliceni

22. Racu

23. Ciceu

24. Bălan

25. Sândominic

4.1. Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc, municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Morii nr. 5

1. Odorheiu Secuiesc

2. Brădeşti

3. Deaiu

4. Dârjiu

5. Feliceni

6. Mugeni

7. Mărtiniş

8. Octand

9. Ulieş

10. Vârşag

11. Zetea

12. Satu Mare

13. Cristuru Secuiesc

14. Atid

15. Avrămeşti

16. Secuieni

17. Săcel

18. Şimoneşti

19. Porumbeni

20. Vlăhiţa

21. Căpâlniţa

22. Lueta

23. Mereşti

24. Cornnd

25. Lupeni

26. Praid

4.2. Serviciul Fiscal Municipal Topliţa, municipiul Topliţa, str. Nicolae Bălcescu nr. 59

1. Topliţa

2. Bilbor

3. Gălăuţaş

4. Subcetate

5. Sărmaş

6. Borsec

7. Corbu

8. Tulgheş

4.3 Serviciul Fiscal Orăşenesc Gheorgheni - Gheorgheni, str. Carpaţi nr. 3

1. Gheorgheni

2. Ciumani

3. Joseni

4. Suseni

5. Voşlăbeni

6. Lăzarea

7. Ditrău

8. Remetea

 

 

5. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, municipiul Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja nr. 1-3

1. Acăţari

2. Bând

3. Ceuaşu de Câmpie

4. Cristeşti

5. Gheorghe Doja

6. Glodeni

7. Gorneşti

8. Măgherani

9. Neaua

10. Pogăceaua

f 1. Sâncraiu de Mureş

12. Sângeorgiu de Mureş

13. Sântana de Mureş

14. Vărgata

15. Şincai

16. Crăciuneşti

17. Grebenişu de Câmpie

18. Pănet

19. Băla

20. Emei

21. Hodoşa

22. Livezeni

23. Râciu

24. Găieşti

25. Păsăreni

26. Mădăraş

27. Comnca

28. Bereni

29. Târgu Mureş

30. Miercurea Nirajului

31. Ungheni

32. Iclănzel

33. Ogra

34. Sânpaul

5.1 Serviciul Fiscal Municipal Sighişoara, municipiul Sighişoara, Str, 1 Decembrie 1918 nr. 37-39

1. Albeşti

2. Daneş

3. Saschiz

4. Viişoara

5. Vânători

6. Apold

7. Bălăuşeri

8. Nadeş

9. Sighişoara

5.2. Serviciul Fiscal Municipal Reghin, municipiul Reghin, str. Petru Maior nr. 33

1. Breaza

2. Chiheru de Jos

3. Cozma

4. Crăieşti

5. Fărăgău

6. Hodac

7. Ibăneşti

8. Ideciu de Jos

9. Lunca

10. Petelea

f 1. Suseni

12. Beica de Jos

13. Gurghiu

14. Batoş

15. Solovăstru

16. Voivodeni

17. Reghin

18. Aluniş

19. Deda

20. Lunca Bradului

21. Râstoliţa

22. Stânceni

23. Brâncoveneşti

24. Ruşii Munţi

25. Vătava

5.3. Serviciul Fiscal Municipal Târnăveni, municipiul Târnăveni, Str. Republicii nr. 30

1. Adămuş

2. Bahnea

3. Băgaciu

4, Coroisânmârtin

5. Găneşti

6. Mica

7. Suplac

8. Zagăr

9. Târnăveni

10. Cucerdea

11. temut

5.4 Serviciul Fiscal Orăşenesc Luduş, oraşul Luduş, Str. Republicii nr. 25

1. Aţintiş

2. Bichiş

3. Papiu Marian

4. Sânger

5. Tăureni

6. Valea Largă

7. Bogata

8. Cheţani

9. Luduş

10. Cuci

11. Miheşu de Câmpie

12. Sânpetru de Câmpie

13. Sărmaşu

14. Zau de Câmpie

15. Şăulia

5.5 Serviciu] Fiscal Orăşenesc Sovata, oraşul Sovata, Str. Principală nr. 159

1. Eremitu

2. Ghindari

3. Veţca

4. Fântânele

5. Chibed

6. Sărăţeni

7. Sovata

8. Sângeorgiu de Pădure

 

 

6. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 17, cod poştal 550324

1. Sibiu

2. Cristian

3. Poplaca

4. Răşinari

5. Roşia

6. Şelimbăr

7. SIimnic

8. Şura Mare

9. Vurpăr

10. Cisnădie

11. Râu Sadului

12. Sadu

13. Ocna Sibiului

14 Loamneş

15. Păuca

16. Şura Mică

17. Boita

18. Tălmaciu

6.1 Serviciul Fiscal Municipal Mediaş, municipiul Mediaş, str. I. C. Brătianu nr. 3, cod poştal 551017

1. Mediaş

2. Bazna

3. Blăjel

4. B ratei

5. Dârlos

6. Moşna

7. Târnava

8. Axente Sever

9. Copşa Mică

10. Micăsasa

11. Valea Viilor

12. Şeica Mare

13. Şeica Mică

14. Alma

15. Aţei

16. Biertan

17. Dumbrăveni

18. Hoghilag

19. Laslea

6.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Agnita, oraşul Agnita, Str. 1 Decembrie nr. 2, cod poştal 555100

1. Agnita

2. Alţâna

3. Bârghiş

4. Brădeni

5. Bruiu

6. Chirpăr

7. lacobeni

8. Marpod

9. Merghindeal

10. Mihăileni

11. Nocrich

6.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Silişte, oraşul Sălişte, str. Bucureşti nr. 972, cod poştal 557225

1. Sălişte

2. Apoldu de Jos

3. Gura Râului

4. Jina

5. Ludoş

6. Miercurea Sibiului

7. Orlat

8. Poiana Sibiului

9. Tilişca

6.4. Serviciul Fiscal Orăşenesc Avrig, oraşul Avrig, str. Gheorghe Lazăr nr. 41, cod poştal 555200

1. Avrig

2. Arpaşu de Jos

3. Cârţa

4. Cârţişoara

5. Porumbacu de Jos

6. Racoviţa

7. Turnu Roşu

 

VI. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA

 

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj, Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2

1. Craiova

2. Almăj

3. Amărăştii de Jos

4. Amărăştii de Sus

5. Apele Vii

6. Argetoaia

7. Bratovoeşti

8. Breasta

9. Brabova

10. Bucovăţ

11. Botoşeşti-Paia

12. Bulzeşti

13. Castranova

14. Carpen

15. Cârcea

16. Celaru

17. Cemăteşti

18. Coşoveni

19. Daneţi

20. Drăgoteşti

21. Dioşti

22. Dobroteşti

23. Gherceşti

24. Ghindeni

25. Goieşti

26. Gogoşu

27. Greceşti

28. Işalniţa

29. Întorsura

30. Leu

31. Lipov

32. Malu Mare

33. Miseinii

34. Mârşani

35. Murgaşi

36. Predeşti

37. Pieleşti

38. Podari

39. Pleşoi

40. Radovan

41. Rojişte

42. Robăneşti

43. Seaca de Pădure

44. Şimnicu de Sus

45. Sopot

46. Teasc

47. Terpeziţa

48. Teslui

49. Ţuglui

50. Vârvoru de Jos

51. Vela

52. Secu

53. Verbiţa

54. Sălcuţa

1.1. Serviciul Fiscal Orăşenesc Calafat, str. Gheorghe Doja nr. 3

1. Calafat

2. Cetate

3. Ciupercenii Noi

4. Desa

5. Ghidici

6. Piscu Vechi

7. Poiana Mare

8. Maglavit

9. Moţăţei

10. Seaca de Câmp

11. Caraula

12. Pleniţa

13. Unirea

1.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Filiaşi, bd. Racoteanu nr. 160

1. Filiaşi

2. Braloştiţa

3. Brădeşti

4. Coţofenii din Dos

5. Coţofenii din Faţă

6. Fărcaş

7. Melineşti

8. Scăeşti

9. Tălpaş

1.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Segarcea, Str. Unirii nr. 56A

1. Segarcea

2. Bârca

3. Bistreţ

4. Calopăr

5. Cârna

6. Cerat

7, Drănic

8. Goicea

9. Giurgiţa

10. Gângiova

11. Măceşu de Sus

12, Măceşu de Jos

13. Valea Standului

1.4. Serviciul Fiscal Orăşenesc Bechet, str. Nicolae Titulescu nr. 27

1. Bechet

2, Călăraşi

3. Dobreşti

4. Dăbuleni

5. Gighera

6. Ostroveni

7. Sadova

1.5. Serviciul Fiscal Orăşenesc Băileşti, Str. Victoriei nr. 42

1. Băileşti

2. Afumaţi

3. Catane

4. Cioroiaşi

5. Galicea Mare

6. Galiciuica

7. Giubega

8. Izvoare

9. Negoi

10. Perişor

11. Rast

12. Siliştea Crucii

13. Urzicuţa

14. Vârtop

15. Orodel

 

 

2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. Şiretului nr. 6

1. Târgu Jiu

2. Arcani

3. Băleşti

4. Bălăneşti

5. Drăguţeşti

6. Dăneşti

7. Leleşti

8. Runcu

9. Schela

10. Stăneşti

11. Turcineşti

12. Tismana

13. Ciuperceni

14. Godineşti

15 Peştişani

16. Bumbeşti-Jiu

17. Muşeteşti

2.1. Serviciul Fiscal Orăşenesc Motru, municipiul Motru, Str. Tineretului nr. 8, bl. 19

1. Motru

2. Cătunele

3. Dragoteşti

4. Glogova

5. Mătăsari

6. Samarineşti

7. Slivileşti

8. Văgiuleşti

9. Padeş

10. Bolboşi

11. Borăscu

2.2. Serviciul Fiscal Orăşenesc Novaci, oraşul Novaci, Str. Parângului nr. 32

1. Novaci

2. Alimpeşti

3. Baia de Fier

4. Bengeşti-Ciocadia

5. Bumbeşti-Piţic

6. Crasna

7. Polovragi

8. Săcelu

2.3. Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Cărbuneşti, oraşul Târgu Cărbuneşti, Str. Trandafirilor nr. 47, et. 1

1. Târgu Cărbuneşti

2. Albeni

3. Aninoasa

4. Bărbăteşti

5. Jupâneşti

6. Prigoria

7. Roşia de Amaradia

8. Scoarţa

9. Săuleşti

10. Turburea

11. Vladimir

12. Ţânţăreni

13. Hurezani

14. Berleşti

15. Bustuchin

16. Căpreni

17. Cruşeţ

18. Dănciuleşti

19. Licurici

20. Logreşti

21. Stejari

22. Stoina

23. Ţicleni

2.4. Serviciu] Fiscal Orăşenesc Rovinari, oraşul Rovinari, Str. Florilor nr. 1

1. Rovinari

2. Câlnic