MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 940/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 940         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 18 decembrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

338. - Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016

 

1.048. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.778. - Ordin al ministrului energiei privind modificarea unor ordine în sensul prelungirii perioadei de implementare

 

4.044. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţia prevăzută la art. 336 alin. (1) lit. t) şi de a aplica sancţiunea prevăzută la art. 336 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

ACTE ALE AUTORITATII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

166. - Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2015

 

167. - Ordin pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

 

168. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Enel Distribuţie Banat” - S.A.

 

169. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Enel Distribuţie Dobrogea” - S.A.

 

170. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Enel Distribuţie Muntenia” - S.A.

 

171. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A.

 

172. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A.

 

173. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A.

 

174. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „E.ON Distribuţie România” - S.A.

 

175. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „CEZ Distribuţie” - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specifici în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (2) şi art. 29 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.

Art. 2. - (1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2016 de -2,80%, iar în anul 2017 de -2,77%.

(2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 7,7% în anul 2016 şi de 7,4 % în anul 2017.

Art. 3. - (1) Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârşitul anului 2016, este de 41,0% din produsul intern brut.

(2) în anul 2016 plafoanele privind finanţările rambursabile, care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate, sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt în sumă de 1.200,0 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual.

(3) Plafoanele prevăzute la alin. (2) nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale, precum şi finanţările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul elen de reconstrucţie şi dezvoltare economică a Balcanilor - HIPERB.

(4) Plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice şi de către unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2016, este de 8.000,0 milioane lei

(5) în anul 2016, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 69/2010, republicată, sunt stabilite prin derogare de la prevederile art. 6 şi 7 din aceeaşi lege şi sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, în anul 2016, sunt stabilite prin derogare de la prevederile art. 6 şi 7 din Legea nr. 69/2010, republicată, şi sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(7) în anul 2016, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -9,836,5 milioane lei.

Art. 4. - (1) Obiectivul bugetar pe termen mediu este reprezentat de atingerea unui nivel al soldului structural anual al administraţiei publice de -1 % din produsul intern brut.

(2) Nivelul plafoanelor soldului structural anual al administraţiei publice este prevăzut în anexa nr. 3, prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 69/2010, republicată; prezenta lege nu prevede cale de ajustare către obiectivul bugetar pe termen mediu prevăzut la alin. (1). Ajustarea soldului structurai anual al administraţiei publice se face începând cu anul 2018.

(3) în anul 2016, prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, nu se aplică.

Art. 5, - Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 69/2010, republicată, precum şt cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2015.

Nr. 338.

 

ANEXA Nr. 1

 

Plafoane nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal pe anul 2016*)

 

 

 

 

- milioane lei –

 

Cheltuieli totale

din care:

cheltuieli de personal

Bugetul general consolidat

238.875,5

57.334,9

Bugetul de stat

123.260,9

21.596,6

Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale**)

64.174,2

25.274,9

Bugetul asigurărilor sociale de stat

52.369,8

190,7

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

1.385,4

102,6

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate**)

26.352,2

177,0

Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii**)

21.244,5

9.708,3

Alte bugete componente ale bugetului general consolidat*)

5.517,9

284,8


*) Nu includ asistenţa financiară din partea Uniunii Europene sau alţi donatori.

**) Estimări.

 

ANEXA Nr. 2

 

Plafoanele nominale ale soldului bugetului general consolidat şi ale principalelor bugete componente pentru anul 2016

 

- milioane lei –

Bugetul general consolidat

-20.905,5

din care:

 

Bugetul de stat

-27.200,1

Bugetul asigurărilor sociale de stat

228,9

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

0,0

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

508,4

Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii

1.841,4

 

ANEXA Nr. 3

 

Plafoanele soldului structural anual al administraţiei publice

 

 

 

 

 

 

 

% din PIB

 

2013*)

2014*)

2015*)

2016*)

2017*)

Sold structural anual al administraţiei publice

-1.1

-0,6

-0,7

-2,73

-2,86


*) Estimări.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 decembrie 2015.

Nr. 1.048.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea unor ordine în sensul prelungirii perioadei de implementare

 

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

- Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999,

în temeiul prevederilor art. 2 lit. ai) din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, cu completările ulterioare, şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.286/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, din cadrul operaţiunii 4.1 ,c) „Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate” din axa prioritară 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 şi 599 bis din 11 august 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. 2 „Ghidul solicitantului”, capitolul III „Proiecte eligibile”, rubrica „Durata proiectului” va avea următorul cuprins:

„Durata de implementare a proiectului trebuie să fie de maximum 5 ani de la semnarea Contractului de finanţare şi să nu depăşească 29 februarie 2016.”

Art. II. - Ordinul ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 „Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 şi 16 bis din 11 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Cerere de propuneri de proiecte”, rubrica „Durata de implementare a proiectului” va avea următorul cuprins:

„Durata de implementare a proiectului trebuie să fie de maximum 4 ani de la semnarea Contractului de finanţare şi să nu depăşească data de 29 februarie 2016.”

2. La anexa nr. 2 „Ghidul solicitantului”, punctul 4 „Proiecte eligibile”, rubrica „Durata de implementare a proiectului” va avea următorul cuprins:

„Durata de implementare a proiectului trebuie să fie de maximum 4 ani de la semnarea Contractului de finanţare şi să nu depăşească data de 29 februarie 2016.”

3. La anexa nr. 6 din „Ghidul solicitantului”, „Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii”, rubrica „Criterii de eligibilitate a proiectului”, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„Proiectul este implementat în maximum 4 ani de la semnarea Contractului de finanţare, iar perioada de implementare a proiectului nu depăşeşte 29 februarie 2016.”

Art. III. - Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 393/2010 privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1.b) „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie” - partea de distribuţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 şi 264 bis din 22 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Cerere de propuneri de proiecte”, rubrica „Perioada de implementare a proiectului” va avea următorul cuprins:

„Durata de implementare a proiectului trebuie să fie de maximum 4 ani de la semnarea Contractului de finanţare şi să nu depăşească data de 29 februarie 2016.”

2. La anexa nr. 2 „Ghidul solicitantului”, capitolul III „Proiecte eligibile”, paragraful anterior notei va avea următorul cuprins:

„Durata de implementare a proiectului trebuie să fie de maximum 4 ani de la semnarea Contractului de finanţare şi să nu depăşească data de 29 februarie 2016.”

3. La anexa nr. 4 din „Ghidul solicitantului”, „Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii”, la rubrica „Criterii de eligibilitate a proiectului”, punctul 8 va avea următorul cuprins:

„8. Durata de implementare a proiectului este de maximum 4 ani de la semnarea Contractului de finanţare şi nu depăşeşte data de 29 februarie 2016.”

Art. IV. - Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 899/2012 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în cadrul operaţiunii 4.1 .a) „Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice” din axa prioritară 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 şi 373 bis din 1 iunie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa „Ghidul solicitantului”, capitolul III „Proiecte eligibile”, ultima notă va avea următorul cuprins:

„NOTĂ:

Activităţile proiectului vor fi programate astfel încât proiectul să fie implementat în maximum 30 de luni pentru proiectele care vizează cogenerarea de înaltă eficienţă şi pentru celelalte tipuri de proiecte de eficienţă energetică, începând cu data semnării CF, dar fără a depăşi data de 29 februarie 2016.”

2. La anexa nr. 4 din „Ghidul solicitantului”, „Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii beneficiarului şi a proiectului”, la rubrica „Criterii de eligibilitate a proiectului”, punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. Proiectul va fi implementat în maximum 30 de luni, dar nu mai târziu de 29 februarie 2016.”

Art. V. - Ordinul ministrului delegat pentru energie nr. 344/2014 privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1.b) „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 şi 418 bis din 5 iunie 2014, se modifică după cum urmează:

1. La anexa „Ghidul solicitantului” capitolul III „Activităţi eligibile”, ultimul paragraf va avea următorul cuprins:

„Atenţie! Perioada de implementare a proiectului nu trebuie să depăşească 29 februarie 2016.”

2. La anexa nr. 3 „Cererea de finanţare” din Ghidul solicitantului, capitolul 2.5 „Durata proiectului”, ultimul paragraf va avea următorul cuprins:

„Perioada de implementare a proiectului trebuie să fie până la 29 februarie 2016, conform criteriilor de eligibilitate.”

3. La anexa nr. 4 „Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii” din Ghidul solicitantului, la rubrica „Criterii de eligibilitate a proiectului”, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„Proiectul va fi finalizat înainte de data de 29 februarie 2016 (conform SF/CRF).”

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2015.

Nr. 1.778.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţia prevăzută la art. 336 alin. (1) lit. t) şi de a aplica sancţiunea prevăzută la art. 336 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 338 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se împuternicesc persoanele din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară, aşa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, să constate contravenţia prevăzută la art. 336 alin. (1) lit. t) şi să aplice sancţiunea conform prevederilor art. 336 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 2. - Direcţia generală de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru aplicarea şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data 1 ianuarie 2016.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 4.044.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2015

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (22) şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea î, nr. 287 din 28 aprilie 2015 se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), care va avea următorul cuprins:

„f1) certificat verde recuperat - certificatul verde care a fost amânat de la tranzacţionare, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (21) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi este eliberat pentru tranzacţionare în condiţiile Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015.”

2. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), care va avea următorul cuprins:

„(11) În înţelesul prezentului ordin, operatorul de distribuţie şi operatorul de transport şi sistem se asimilează furnizorului de energie electrică pentru alimentarea prin autofurnizare a locurilor proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie/transport.”

3. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul cuprins:

(2) în vederea tranzacţionării CV recuperate în condiţiile art. 6 alin. (22) din Lege, operatorii economici a căror decizie de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi a expirat/a fost retrasă se pot reînscrie ca participanţi la PCV exclusiv în baza primei comunicări OTS de eliberare a CV pentru tranzacţionare, până la data expirării valabilităţii CV emise acestora.”

4. La articolul 17 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) după expirarea valabilităţii tuturor CV emise producătorilor de E-SRE şi deţinute de aceştia, în cazul expirării/suspendării/retragerii deciziei de acreditare preliminară/deciziei de acreditare temporară/deciziei de acreditare”.

Art. II. - Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM” - SA. actualizează procedurile specifice prevăzute în regulament care intră sub incidenţa prevederilor art. I, cu consultarea operatorilor economici din piaţa de energie electrică, şi o supune spre avizare Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin,

Art. III. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice şi Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM” - S A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. IV. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. V, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 decembrie 2015.

Nr. 166.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. g), art. 76 alin. (1) şi art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tariful reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2014 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 9 decembrie 2014, cu modificările ulterioare.

Art. 4, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 decembrie 2015.

Nr. 167.

 

ANEXĂ

 

Tariful reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

 

Denumirea componentei

Tarif

UM

Componenta de înscriere la pieţele centralizate, Tînscr

440

lei/participant

Componenta de administrare a pieţelor centralizate, Tadmin, pentru participanţi, cu excepţia producătorilor cu Pi ≤ 1 MW

12 700

lei/participant/an/piaţă

Componenta de administrare a pieţelor centralizate, Tadmin, pentru producători cu 100 kw < Pi ≤ 1 MW

1000

lei/participant/an/piaţă

Componenta de administrare a pieţelor centralizate, Tadmin, pentru producători cu Pi ≤ 100 kW

200

lei/participant/an/piaţă

Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică este contraparte, T tranz conlraparte

0,12

lei/unitate tranzacţionată

Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte, cu excepţia pieţei centralizate cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică T tranz bilateral

0,03

lei/unitate tranzacţionată

Componenta de realizare a tranzacţiilor pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică T tranz bilateral PC-OTC

0,08

lei/unitate tranzacţionată

 

NOTE:

1. Componenta de administrare a pieţelor centralizate remunerează inclusiv activitatea de raportare de date în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) şi (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie.

2. Tariful este determinat luând în considerare eşalonarea pe o perioadă de 6 ani a corecţiei de venit realizat de operatorul pieţei de energie electrică în anul 2014 şi nu conţine taxa pe valoarea adăugată (TVA).

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Enel Distribuţie Banat” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea „Enel Distribuţie Banat” - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0586 lei/kVARh, practicat de Societatea „Enel Distribuţie Banat” - S.A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele, de 195,17 lei/MWh, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2015, pentru Societatea „Enel Distribuţie Banat” - S.A.

Art. 4, - Operatorul de distribuţie concesionar, Societatea „Enel Distribuţie Banat” - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 151/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială „Enel Distribuţie Banat” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 18 decembrie 2014.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 decembrie 2015.

Nr. 168.

 

ANEXA

 

Tarife specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de Societatea „Enel Distribuţie Banat” - S.A., valabile începând cu data de 11anuarie 2016

 

            Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea „Enel Distribuţie Banat” - S.A.

IT

18,60

MT

37,98

JT

113,53

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Enel Distribuţie Dobrogea” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin (5) şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea „Enel Distribuţie Dobrogea” - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0578 lei/kVARh, practicat de Societatea „Enel Distribuţie Dobrogea” - S A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele, de 192,79 lei/MWh, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2015, pentru Societatea „Enel Distribuţie Dobrogea” - S.A.

Art. 4, - Operatorul de distribuţie concesionar, Societatea „Enel Distribuţie Dobrogea” - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 152/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea -S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 19 decembrie 2014.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 decembrie 2015.

Nr. 169.

 

ANEXA

 

Tarife specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de Societatea „Enel Distribuţie Dobrogea” - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2016

 

            Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea „Enel Distribuţie Dobrogea” - S.A.

IT

19,30

MT

38,48

JT

126,79

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Enel Distribuţie Muntenia” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea „Enel Distribuţie Muntenia” - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0586 lei/kVARh, practicat de Societatea „Enel Distribuţie Muntenia” - S.A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele, de 195,29 lei/MWh, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2015, pentru Societatea „Enel Distribuţie Muntenia” - S.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie concesionar, Societatea „Enel Distribuţie Muntenia” - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 153/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială Enel Distribuţie Muntenia -S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 19 decembrie 2014.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 decembrie 2015.

Nr. 170.

 

ANEXĂ

 

Tarife specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de Societatea „Enel Distribuţie Muntenia” - S.A., valabile începând cu data de i ianuarie 2016

 

            Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea „Enel Distribuţie Muntenia” - S.A.

IT

10,17

MT

30,47

JT

113,78

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A.

 

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0587 lei/kVARh, practicat de Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” -SA.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele, de 195,79 lei/MWh, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2015, pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud -S.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie concesionar, Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 156/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 21 decembrie 2014.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 decembrie 2015.

Nr. 171.

 

ANEXĂ

 

Tarife specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2016

 

            Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice

 

IT

21,22

MT

42,36

JT

108,44

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea „ Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S,A , prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţui pentru energia electrică reactivă de 0,0589 lei/kVARh, practicat de Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” -S. A

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele, de 196,41 lei/MWh,

aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2015, pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie concesionar, Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 154/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A.”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 18 decembrie 2014.

Art. 6, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 decembrie 2015.

Nr. 172.

 

ANEXA

 

Tarife specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2016

 

            Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A.

IT

15,93

MT

36,67

JT

118,78

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0589 lei/kVARh, practicat de societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” -SA

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat ai energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele, de 196,32 lei/MWh, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2015, pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord”-S.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie concesionar, Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin,

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 155/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 21 decembrie 2014.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 decembrie 2015.

Nr. 173.

 

ANEXĂ

 

Tarife specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2016

 

            Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A.

IT

19,93

MT

44,27

JT

103,54

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „E.ON Distribuţie România” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin (5) şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea „E.ON Distribuţie România” - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0589 lei/kVARh, practicat de Societatea „E.ON Distribuţie România” - SA.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele, de 196,22 lei/MWh, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2015, pentru Societatea „E.ON Distribuţie România” - SA

Art. 4. - Operatorul de distribuţie concesionar, Societatea „E.ON Distribuţie România” - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 150/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială „E ON Moldova Distribuţie” -

S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 18 decembrie 2014,

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 decembrie 2015.

Nr. 174.

 

ANEXĂ

 

Tarife specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de Societatea „E.ON Distribuţie România” - S.A., valabile începând cu data de 1 Ianuarie 2016

 

            Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea „E.ON Distribuţie România” - S.A.

IT

18,71

MT

41,44

JT

128,11

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „CEZ Distribuţie” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea „CEZ Distribuţie” - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0574 lei/kVARh, practicat de Societatea „CEZ Distribuţie” - SA.

(2) Energia electrica reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele, de 191,29 lei/MWh, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2015, pentru Societatea „CEZ Distribuţie” - S.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie concesionar, Societatea „CEZ Distribuţie” - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 149/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială CEZ Distribuţie - S.A,, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 18 decembrie 2014.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi întră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 decembrie 2015.

Nr. 175.

 

ANEXĂ

 

Tarife specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de Societatea „CEZ Distribuţie” - S.A., valabila încăpând cu data da 1 ianuarie 2016

 

            Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea „CEZ Distribuţie” - S.A.

IT

22,56

MT

43,10

JT

118,58

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.