MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 951/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 951         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 22 decembrie 2015

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

60. - Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

981. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 134/2015 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2015

 

982. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către Muzeul Naţional de Istorie a României a expoziţiei „Comorile României” în Republica Populară Chineză

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

372. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cristina Ecaterina Coruţ a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

 

373. - Decizie privind eliberarea domnului Dorin Enache Valter din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

374. - Decizie privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.043. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului şi a Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor instituţiilor publice

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

13. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALISTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

35. - Hotărâre privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

Având în vedere faptul că prin aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se interzice mişcarea animalelor în perioada 6 decembrie - 24 aprilie şi se impune stabulaţia permanentă, fapt care determină îmbolnăviri ale ongloanelor, îmbâcsirea cojocului de lână care generează boli ale aparatului respirator, conducând astfel la pierderi majore în rândul efectivelor de animale,

ţinând cont că în cadrul raselor de ovine din România, rasa Ţurcană este majoritară, fiind o rasă creată de-a lungul secolelor în libertate, iar limitarea mişcării în ferestrele iernii conduce, implicit, la degenerarea genetică a populaţiilor de ovine din această rasă, fapt ce constituie o pierdere importantă a patrimoniului zootehnic naţional,

luând în considerare că majoritatea fermelor din România sunt ferme cu creştere în sistem extensiv, care nu au surse de apă proprii, iar interzicerea deplasării animalelor la sursele de apă naturale, respectiv râuri, lacuri, izvoare, generează boli metabolice cauzate de insuficienţa consumului de apă şi conduce la diminuarea semnificativă a efectivelor de animale,

având în vedere că limitarea numărului de câini care însoţesc şi păzesc turmele şi cirezile, aşa cum este prevăzut la art. 23 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, favorizează atacurile permanente ale animalelor sălbatice asupra turmelor şi cirezilor, conducând la pierderi însemnate de efective de animale,

fiind de notorietate faptul că pe teritoriul României, în ultima perioadă, s-au înmulţit intr-un ritm accelerat efectivele de lupi, urşi şi, mai nou, au apărut şi alţi prădători, precum şacalii, care atacă frecvent turmele de animale, producând pagube importante crescătorilor,

de asemenea, avându-se în vedere şi faptul că, în perioada de iarnă, din cauza lipsei de hrană, animalele sălbatice îşi intensifică atacurile asupra stânelor,

luând în considerare faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va avea ca efect diminuarea efectivelor de animale şi pierderi economice însemnate pentru crescătorii de animale,

ţinând cont că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile atât în plan economic, cât şi în plan social, în rândul crescătorilor de animale, cu impact deosebit de grav asupra sectorului zootehnic al României,

întrucât agricultura reprezintă una dintre priorităţile majore ale Guvernului,

deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 25 aprilie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Iulian Jugan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 60.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 134/2015 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 134/2015 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 9 martie 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 981.

 

ANEXĂ

(Anexa Nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 134/2015)

 

Calculul ajutorului de stat destinat acoperirii pierderilor aferente producţiei curente pentru anul 2015

 

Produsul (unitatea)

Cantitatea (Gcal)

Subvenţia unitară (lei/UM)

Subvenţie totală (mii lei)

Huilă energetică

1.190.477

78,38

93.314

TOTAL

1.190.477

78,38

93.314

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către Muzeul Naţional de Istorie a României a expoziţiei „Comorile României” în Republica Populară Chineză

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 223/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către Muzeul Naţional de Istorie a României a expoziţiei „Comorile României” în Republica Populară Chineză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 3 aprilie 2014, se modifică după cum urmează;

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă organizarea de către Muzeul Naţional de Istorie a României a expoziţiei temporare «Comorile României» în Republica Populară Chineză, la Muzeul Naţional al Chinei din Beijing şi la Muzeul Provinciei Sichuan din Chengdu în perioada 2015-2016.”

2. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Vlad Tudor Alexandrescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 982.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cristina Ecaterina Coruţ a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul pentru consultare publică şi dialog civic, precum şi Avizul favorabil nr. 62.680/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic de către doamna Cristina Ecaterina Coruţ,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cristina Ecaterina Coruţ exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 22 decembrie 2015.

Nr. 372.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Dorin Enache Valter din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 66 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dorin Enache Valter se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 22 decembrie 2015.

Nr. 373.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Csutak Nagy Laszlo, vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, exercită atribuţiile preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor până la numirea conducătorului instituţiei conform legii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 22 decembrie 2015.

Nr. 374.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului şi a Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor instituţiilor publice

 

În baza prevederilor art. 5 alin, (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului şi a Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor instituţiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 30 decembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 4.043.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 alin. (2), art. 14, art. 18 alin. (1) şi (2) şi art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu:

- art. 13 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 14, art. 57 alin. (1) lit. g), art. 72 alin. (2) lit. k) şi art. 78 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 28 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 9 decembrie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

..

ANEXA Nr. 2

 

Cote şi taxe aplicabile pentru funcţionarea/administrarea/supravegherea organismelor de plasament colectiv, fondurilor de pensii private şi asigurătorilor/brokerilor de asigurare/reasigurare

 

Nr. crt.

Categoria de venituri

Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)

Nivelul tarifului/taxei/cotei

(%)

1.

Cote/Taxe din valoarea activului net/contribuţii brute încasate, aferente fondurilor de pensii private, fondurilor de investiţii/ organismelor de plasament colectiv (O.P.C.)

a) Cotă lunară din valoarea activului net al fondurilor de investiţii (organismelor de plasament colectiv)

a) 0,0078%

b) Cotă lunară din valoarea activului net al fondurilor de pensii administrate privat (pilon II)

b) 0,0078%

c) Taxă lunară din valoarea contribuţiilor brute încasate de fondurile de pensii private (pilon II)

c) 0,3%

d) Cotă lunară din valoarea activului net al fondurilor de pensii facultative (pilon III)

d) 0,01%

e) Taxă lunară din valoarea contribuţiilor brute încasate de fondurile de pensii facultative (pilon III)

e) 0,25%

2.

Taxă de funcţionare aplicabilă depozitarilor fondurilor de pensii administrate privat

Taxă lunară din veniturile obţinute din toate activităţile prestate pentru fondurile de pensii administrate privat/fondurile de pensii facultative

5%

3.

Taxă de funcţionare aplicabilă asigurătorilor şi brokerilor de asigurare

a) Cotă asupra primelor brute încasate de asigurători

a) 0,3%

b) Cotă aplicată asupra veniturilor din activitatea de brokeraj

b) 0,3%

4.

Contribuţia la dezvoltarea şi întreţinerea bazei de date CEDAM şi pentru exercitarea supravegherii şi controlului activităţii de asigurări de răspundere civilă auto

Cota asupra primelor brute încasate pentru RCA

0,8%”

 

2. La anexa nr. 3, punctele 1.35, 1.36, 1.41, 1.43, 1.52, 1.53,1.70,1.72,2.18,3.4 şi 3.5 se abrogă.

3. La anexa nr. 3, punctele 4.5 şi 4.6 vor avea următorul cuprins:

„4.5. Taxă aplicabilă solicitărilor în legătură cu domeniul reglementat la art. 2 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 93/2012 pentru emiterea de informaţii, certificări sau puncte de vedere, cu excepţia entităţilor reglementate de A.S.F. - 35 euro;

4.6. Tarif/taxă interpretare oficială a reglementărilor în vigoare aplicabile entităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi

c) din O.U.G. nr. 93/2012, cu excepţia entităţilor supravegheate de A.S.F. -10.000 lei”.

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F., precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2015.

Nr. 13.

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALISTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALISTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual

 

În temeiul art. 53 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este însoţit de avizul anual numai pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României,

Art. 2. - Pentru participarea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali la concursuri sau examene de ocupare a unor posturi vacante sau temporar vacante, dovada calităţii de membru se face în baza Certificatului de membru şi adeverinţei pentru participare la concurs, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucureşti, 4 decembrie 2015.

Nr. 35.

 

ANEXĂ

 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti,

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Filiala ………………………………………………

Str. …………………………………….. nr. ………

Localitatea …………………………………….…..

Judeţul ……………………………………………..

Tel.: …………………….; fax: ……………………

CIF ………………………………………………...

 

Nr. de înregistrare /data

 

ADEVERINŢĂ

 

Prin prezenta se adevereşte că domnul/doamna …………………………………………………. domiciliat(ă) în …………………………………., str. …………………………………., nr. …., bl. …. , sc. …., ap. …. , sectorul judeţul …………………………………., posesor/posesoare al/a BI/CI ...., seria .... nr. , CNP …………………………………., este membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala …………………………………., având Certificat de membru nr. ……….., eliberat la data de ………., specialitatea …………………………………. .

Eliberăm prezenta adeverinţă la cerere, în vederea participării la concurs sau examen de ocupare a unui post.

 

Preşedinte,

…………………………………

 

NOTĂ:

Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.