MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 952/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 952         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 22 decembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

980. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.008. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea Instrucţiunii pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

 

3.647. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul organizării activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii

 

3.648. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

 

3.649. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

10. - Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile Instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative şi al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale, principalele obiective, funcţii şi atribuţii

 

Art. 1. - (1) Ministerul Energiei se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniile energetic şi al resurselor energetice, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.

(2) Ministerul Energiei este minister cu rol de sinteză.

(3) Ministerul Energiei, denumit în continuare ministerul, are sediul principal în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202E, sectorul 6

Art. 2. - (1) Ministerul îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile energetic şi al resurselor energetice, precum şi a strategiilor şi a programelor privind creşterea economică în aceste domenii;

b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de responsabilitate, precum şi în ceea ce priveşte administrarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea sa şi monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare;

c) de autoritate competentă pentru gestionarea şi derularea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, în implementarea Planului naţional de investiţii, precum şi în monitorizarea şi punerea în aplicare a acestuia, în baza art. 10c din Directiva EU-ETS 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 Octombrie 2003 privind schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană, pentru modernizarea sectorului producţiei de energie electrică din România;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în condiţiile legii, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile sale de activitate;

e) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniile energetic şi al resurselor energetice;

f) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniile energetic şi al resurselor energetice, precum şi controlul funcţionării entităţilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea său sub autoritatea sa;

g) de autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului;

h) de autoritate competentă pentru coordonarea, constituirea, menţinerea, controlul şi supravegherea stocurilor minime de ţiţei şi produse petroliere, potrivit Legii nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere;

i) de administrare a proprietăţii publice din domeniul energetic, cu excepţia activelor reţelei electrice de transport şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată;

j) de coordonare, la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, a activităţilor privind relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea economică, în domeniile aflate în responsabilitate;

k) de asigurare a participării în cadrul comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state şi elaborarea componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului şi Guvernului pe domeniile aflate în responsabilitate;

l) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, în domeniile aflate în responsabilitatea sa;

m) de autoritate naţională competentă responsabilă cu facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor de interes comun, pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1 364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009.

(2) Principiile care stau la baza activităţii ministerului sunt următoarele:

a) profesionalism, integritate şi transparenţă în activitatea proprie, precum şi în cea a entităţilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministerului;

b) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniile aflate în responsabilitatea sa;

c) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene, în domeniile din competenţa sa;

d) eficienţă şi eficacitate în managementul fondurilor publice;

e) colaborarea cu partenerii sociali;

f) asigurarea unui climat concurenţial pe piaţa energiei şi resurselor energetice.

Art. 3. - (1) în realizarea funcţiilor sale, ministerul exercită, în principal, următoarele atribuţii, în conformitate cu reglementările în vigoare:

1. elaborează strategia energetică naţională, politica energetică şi asigură ducerea la îndeplinire a acesteia, potrivit prevederilor art. 6 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

2. asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 994/2010, potrivit art. 102 lit. I) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. V din Legea nr. 117/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi împlinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative;

3. elaborează, potrivit legii, acte normative sau administrative în domeniul ajutorului de stat sau de minimis, potrivit art. 3 alin. (4) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

4. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia şi la ajustarea structurală a industriilor energetică şi extractivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

5. asigură administrarea proprietăţii publice din domeniul energetic, în baza art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare;

6. Îndeplineşte atribuţiile în calitate de instituţie publică implicată privind exercitarea calităţii de acţionar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi a altor societăţi din domeniul producţiei, distribuţiei şi furnizării energiei electrice şi termice, precum şi din domeniul exploatării, prelucrării şi valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, ţiţei şi gaze naturale, nominalizate în anexa nr. 2, precum şi a filialelor acestora în condiţiile prevederilor art. 3 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare, şi în această calitate:

a) administrează participaţiile statului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunările generale ale acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea lor pentru privatizare, după caz;

b) desfăşoară activităţi de privatizare, potrivit legii, precum şi activităţi de monitorizare a modului de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare în cadrul activităţii de postprivatizare;

7. fundamentează, elaborează şi propune proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare, potrivit Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, aprobată cu completări prin Legea nr. 26/2014;

8. gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare conform art. 51 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 26/2014;

9. gestionează contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementează, monitorizează şi pune în aplicare investiţiile din Planul naţional de investiţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii;

10. gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementarea, monitorizarea şi punerea în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Plănui naţional de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015;

11. asigură informarea, consultarea şi instruirea entităţilor aflate sub autoritatea ministerului cu privire la dezvoltarea durabilă, producţia şi consumul durabil, precum şi strategiile tematice ale Uniunii Europene potrivit art. 53 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;

12. asigură, coordonează şi monitorizează îndeplinirea angajamentelor pentru domeniile energetic şi al resurselor energetice care rezultă din acordurile încheiate de statul român cu organismele financiare internaţionale (IFI) potrivit art. 53 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

13. urmăreşte realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul de gestionare a deşeurilor, referitoare la gestionarea deşeurilor generate de industria extractivă, potrivit art. 4 pct. 28 şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

14. monitorizează, împreună cu Consiliul Concurenţei, nivelul de acordare a ajutoarelor de stat din domeniul resurselor minerale energetice în conformitate cu deciziile Comisiei Europene;

15. stabileşte şi asigură aplicarea măsurilor de management al situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă în domeniile energetic şi resurselor energetice, precum şi de identificare, desemnare şi protecţie a obiectivelor de infrastructuri critice naţionale şi europene din domeniile energetic şi resurselor energetice, în condiţiile legii, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea 18/2011;

16. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurilor critice naţionale şi europene, precum şi în orice alt domeniu în baza deciziilor adoptate în condiţiile legii, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.491/2004 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011;

17. Întocmeşte şi prezintă informări Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, potrivit Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare;

18. aprobă, potrivit legii, investiţiile finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, ale societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor aflate sub autoritatea ministerului, potrivit art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

19. elaborează politica de eficienţă energetică în sectorul de producţie a energiei electrice, în vederea creşterii eficienţei în utilizarea combustibililor şi energiei, potrivit art. 4 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

20. coordonează activitatea de producere a energiei electrice şi de dezvoltare de proiecte pentru operatorii economici aflaţi sub autoritatea ministerului, potrivit prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

21. urmăreşte situaţia stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional privind resursele primare de energie, potrivit prevederilor art. 6 lit. p) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

22. informează autoritatea competentă de mediu privind aplicarea de către operatorii economici din sectorul energetic a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale transpusă prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

23. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte;

24. urmăreşte mediatizarea şi punerea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională, la care ministerul este parte, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 şi Legea nr. 276/2011;

25. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terţe pieţe, potrivit Legii nr. 590/2003 şi Legii nr. 276/2011;

26. Îndeplineşte atribuţiile privind atragerea de investiţii, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale de interes pentru România, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/1998, cu modificările ulterioare;

27. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale la care România este parte în conformitate cu Legea nr. 590/2003 şi Legea nr. 276/2011;

28. Îndeplineşte atribuţiile de organism intermediar pentru energie, conform acordului de delegare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”, respectiv pentru Programul operaţional „Infrastructură mare” în baza art. 3 lit. i) şi art. 4 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene, structurale şi de investiţii 2014-2020;

29. iniţiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internaţionale în domeniile energetic şi al resurselor energetice în conformitate cu Legea nr. 590/2003 şi Legea nr. 276/2011;

30. transpune, implementează, monitorizează aplicarea legislaţiei Uniunii Europene în domeniile coordonate şi asigură desfăşurarea activităţilor de către partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniile energetic şi al resurselor energetice, potrivit art. 53 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 6 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

31. asigură implementarea măsurilor din domeniul de intervenţie „energie” din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013, precum şi din cadrul Programului operaţional „Infrastructură mare” 2014- 2020, în baza art. 3 lit. i) şi art. 4 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2014;

32. asigură întâlniri periodice cu reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi cu operatori economici din domeniile energetic şi al resurselor energetice, cu privire la aplicarea prevederilor legale potrivit Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

33. eliberează certificatele de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru operatorii economici pentru care are calitatea de minister de resort potrivit art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

34. exercită calitatea de autoritate concedentă privind concesionarea în sectorul energiei electrice, cu excepţia activelor reţelei electrice de transport şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată, potrivit prevederilor art. 6 lit. g) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

35. exercită calitatea de autoritate concedentă pentru serviciul public de distribuţie a gazelor naturale potrivit art. 100 pct. 581 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

36. avizează documentaţia pentru obţinerea licenţelor din domeniul resurselor energetice, potrivit art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 47 lit. j) teza finală din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

37. desemnează reprezentanţi în comisiile de recepţie a lucrărilor de investiţii finanţate integral sau parţial din bugetul de stat pentru entităţile aflate sub autoritatea ministerului, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

38. asigură punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009;

39. asigură punerea în aplicare a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului, respectiv derularea contractelor de prestare de servicii pentru eşantionarea benzinei şi motorinei, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare;

40. asigură promovarea resurselor regenerabile de energie, potrivit art. 13 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

41. centralizează, prelucrează şi transmite către Comisia Europeană informaţiile şi datele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, a Deciziei Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi a Deciziei Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere, cu modificările ulterioare.

(2) îndeplineşte atribuţiile de autoritate publică tutelară, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile prevăzute în anexa nr. 2.

(3) în exercitarea funcţiilor, ministerul exercită, în domeniile sale de competenţă, următoarele atribuţii cu caracter general:

1. elaborează politici publice;

2. elaborează, iniţiază şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora şi avizează proiectele de acte normative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în conformitate cu atribuţiile conferite prin prezenta hotărâre;

3. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare;

4. iniţiază, negociază sau participă la negocierea tratatelor internaţionale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora în condiţiile legii;

5. asigură armonizarea reglementărilor legislative naţionale cu cele ale Uniunii Europene;

6. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale;

7. monitorizează implementarea directivelor europene transpuse în legislaţia naţională;

8. asigură dialogul permanent cu patronatele şi cu asociaţiile sindicale, cu mass-media şi cu celelalte componente ale societăţii civile în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;

9. asigură relaţia cu Parlamentul României, cu Consiliul Economic şi Social şi cu exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice;

10. fundamentează, elaborează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării ministerului şi urmăreşte execuţia bugetului;

11. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite interne, din credite externe, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, pentru domeniile sale de activitate;

12. asigură formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului şi colaborează cu instituţiile de specialitate în acest sens;

13. elaborează răspunsuri la petiţii şi acordă informaţii de interes public, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;

14. realizează şi editează materiale promoţionale, materiale informative, buletine şi jurnale de informare din sfera sa de activitate.

(4) Ministerul îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare, de acordurile internaţionale sau de acte încheiate potrivit dispoziţiilor legale, aplicabile şi corespunzătoare domeniilor coordonate.

Art. 4. - În exercitarea atribuţiilor sale, ministerul colaborează, în condiţiile legii, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte organisme şi instituţii publice.

Art. 5. - În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministerul este autorizat:

a) să controleze entităţile aflate sub autoritatea sa şi să dea dispoziţii obligatorii în vederea restabilirii legalităţii şi creşterii competitivităţii economice;

b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa;

c) să iniţieze şi să supună aprobării Guvernului, în condiţiile legii, strategiile de privatizare, restructurare şi/sau lichidare ale operatorilor economici din domeniul producţiei, distribuţiei şi furnizării energiei electrice şi termice, precum şi din domeniul exploatării, prelucrării şi valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, ţiţei şi gaze naturale, nominalizaţi în anexa nr. 2, precum şi pentru filialele acestora;

d) să încheie protocoale de schimburi de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice, operatori economici, instituţii de credit şi alte persoane, în condiţiile legii, în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora;

e) să solicite furnizarea informaţiilor relevante referitoare la activitatea de echilibrare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, respectiv a Sistemului electroenergetic naţional, în vederea desfăşurării activităţii autorităţii competente conform Regulamentului (UE) nr. 994/2010;

f) să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea ministerului

 

Art. 6. - (1) Structura organizatorică a ministerului este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Structura organizatorică la nivel de servicii, birouri şi compartimente, numărul posturilor de conducere, precum şi alocarea personalului în direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente sunt stabilite prin ordin al ministrului energiei, emis în temeiul şi pentru executarea prezentei hotărâri, fără a se modifica anexa nr. 1.

(3) Personalul ministerului este compus din demnitari publici, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, precum şi din personal contractual.

(4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al ministerului este de 267, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.

Art. 7. - (1) Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile structurilor din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Energiei, aprobat prin ordin al ministrului energiei.

(2) Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile individuale ale personalului din cadrul ministerului se stabilesc prin fişa postului, întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Statul de funcţii, statul de personal şi structura posturilor pe direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente pentru aparatul propriu al ministerului, precum şi încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului energiei, cu păstrarea statutului profesional şi a drepturilor salariale.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Conducerea ministerului

 

Art. 8. - (1) Conducerea ministerului se asigură de către ministrul energiei, denumit în continuare ministrul.

(2) Ministrul reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie şi în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale. În acest scop, ministrul poate da mandat de reprezentare persoanelor din subordine.

(3) în faţa autorităţilor jurisdicţionale, ministerul este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, potrivit competenţei stabilite prin ordin al ministrului.

(4) Ministrul este ordonator principal de credite pentru domeniile pentru care a fost învestit.

(5) Ministrul îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) în exercitarea atribuţiilor sale, ministrul emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.

(7) Prin ordin al ministrului pot fi delegate atribuţiile de conducere, reprezentare şi angajare a ministerului secretarilor de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct.

(8) în cazul în care ministrul nu îşi poate exercita atribuţiile, va desemna secretarul de stat care exercită aceste atribuţii, în condiţiile legii.

(9) Pe lângă ministru funcţionează Colegiul ministerului. Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 9. - (1) Ministrul este ajutat În activitatea sa de 3 secretari de stat numiţi prin decizie a prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi un secretar general adjunct, numiţi în condiţiile legii.

(2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului.

(3) Secretarul general al ministerului exercită atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Energiei ori încredinţate de ministru, potrivit legii.

(4) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile acestuia.

Art. 10. - Companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile pentru care ministerul îndeplineşte atribuţiile de instituţie publică implicată în domeniul privatizării, precum şi regiile autonome aflate sub autoritatea acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL II

Dispoziţii finale

 

Art. 11. - Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în structura organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia îh vigoare pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 12. - Ministerul are în dotare un parc auto, iar, pentru activităţi specifice, numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3, potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 13. - Ministerul poate închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii.

Art. 14. - (1) Patrimoniul ministerului se constituie prin preluarea patrimoniului aferent domeniului energetic şi resurselor energetice de la Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, potrivit art. 3 şi art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.

(2) Ministerul Energiei predă Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri personalul, posturile şi patrimoniul aferent domeniului întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, prin protocol de predare-preluare, îh conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015.

Art. 15. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 28 ianuarie 2015, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Ministrul fondurilor europene,

Carmen Aura Răducu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 980.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Energiei

 

            Număr maxim de posturi = 267

(inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora)

 

 

 

 

 

 

MIMISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul

 

 

 

 

 

 

Cabinet

 

 

 

Birou de Comunicare

 

 

Ministerului

 

 

 

 

 

 

Ministru

 

 

Audit Public Intern***

Publică şi Relaţii Publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment Situaţii de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea de Politici

Urgenţă şi Protecţia

 

 

Secretar de Stat

 

Secretar de Stat

 

 

Secretar de Stat

 

Secretar General

 

 

Publice***

Infrastructurii Critice

 

 

Cabinet Secretar de Stat

 

Cabinet Secretar de Stat

 

 

Cabinet Secretar de Stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corp Control**

Structura de Securitate şi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar General

 

 

 

Informaţii Clasificate***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment Resurse

Serviciul Administrativ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umane

Secretariat şi Arhivă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Economică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Juridică şi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaţii Instituţionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Afaceri Europene

 

 

Direcţia Generală

 

 

 

 

Organismul Intermediar

 

Direcţia Generală

 

 

Direcţia Generală

şi Cooperare Internaţională

 

 

Ţiţei şi Gaze Naturale

 

 

 

 

pentru Energie*

 

Politici Energetice

 

 

Privatizare şi Administrare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Participaţiilor Statului în

Autoritatea Competentă

 

 

 

 

 

Autoritatea Competentă

 

 

 

 

 

 

 

Energie

Proiecte de Interes

 

 

 

 

 

Aprovizionare Gaze

 

 

 

 

 

 

 

 

Comun***

 

 

 

 

 

Naturale**

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Administrare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participaţii

 

 

 

 

 

 

Autoritatea Competentă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stocuri Ţiţei şi Produse

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Privatizare şi

 

 

 

 

 

Petroliere**

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postprivatizare


* Se organizează la nivel de direcţii generală condusă de uri director general şi 2 directori generali adjuncţi. ** Se organizează la nivel de serviciu.

*** Se organizează la nivel de compartiment. 1

 

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

Companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile pentru care Ministerul Energiei îndeplineşte atribuţiile de instituţie publică implicată în domeniul privatizării, precum şi regiile autonome aflate sub autoritatea Ministerului Energiei

 

1.

Societatea OMV PETROM - S A. Bucureşti - participaţia statului

2.

Societatea „Oii Terminal” - S.A. Constanţa

3.

Societatea „Conpet - S.A. Ploieşti

4.

Societatea „Rompetrol Rafinare” - S.A. Năvodari

5.

Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş

6.

Societatea GDF SUEZ ENERGY România - S.A. Bucureşti - participaţia statului

7.

Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA- S.A. Târgu Mureş - participaţia statului

8.

Societatea E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA- S.A. - participaţia statului

9.

Societatea de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” - SA Bucureşti, în dizolvare şi lichidare voluntară

10.

Societatea „Electrocentrale Grup” - S.A. Bucureşti şi filialele sale

11.

Societatea Electrocentrale Bucureşti - SA. Bucureşti

12.

Societatea Electrocentrale Constanţa - S.A. Constanţa

13.

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

14.

Societatea Complexul Energetic Oltenia - SA,

15.

Societatea Uzina Termoelectrica Midia - S.A. Năvodari

16.

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A, Bucureşti, în insolvenţă, cu filiala sa

17.

Societatea Naţională Nuclearelectrica - S.A. Bucureşti, cu filiala sa

18.

Societatea de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A Bucureşti, cu filialele sale

19.

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A. Bucureşti

20.

Compania Naţională a Huilei - S A. Petroşani, în dizolvare şi lichidare voluntară

21.

Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti

22.

Societatea Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică Proiectare Mine pe Lignit - S.A. Craiova, în insolvenţă

23.

Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti, cu filialele sale

24.

Societatea pentru închiderea-conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu, în faliment

25.

Societatea Minieră Banat - Anina - S.A., în faliment

26.

Societatea Naţională închideri de Mine Valea Jiului - S.A.

27.

Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, în insolvenţă

28.

Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN Mioveni

29.

Societatea Comercială „Petrotrans” - S.A. Ploieşti, în faliment

 

ANFXA Nr. 3

 

Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice

 

Nr. crt.

Unitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat (bucăţi)

Consumul maxim de carburant pentru un vehicul (litri/lună)

0

1

2

3

4

 

Aparatul propriu*)

 

 

 

 

Pentru transport marfă şi persoane (structuri funcţionale/delegaţii)

Autovehicule

20

300

 

NOTE:

1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.

2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului energiei.


*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Instrucţiunii pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

 

În vederea realizării anuale a obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi a cărei neîndeplinire poate atrage aplicarea procedurii de infringement pentru România, cu toate consecinţele financiare şi administrative ce decurg din aceasta,

în aplicarea prevederilor art. 6 alin. (15) din Legea nr. 121/2014, referitoare la monitorizarea programelor privind creşterea eficienţei energetice în clădiri, în temeiul art. 19 alin. (2) din Legea nr. 121/2014 şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunea pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2015.

Nr. 2.008.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNE

pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

 

Art. 1. - În scopul realizării obligaţiei anuale prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, denumită în continuare lege, autorităţile administraţiei publice centrale realizează următoarele acţiuni:

a) elaborarea şi afişarea certificatului de performanţă energetică la clădirile inventariate;

b) elaborarea şi adoptarea de către fiecare deţinător a unui plan de eficienţă energetică, conţinând, în principal, obiective şi acţiuni specifice privind renovarea majoră/reabilitarea termică a clădirilor inventariate şi economia de energie prognozată;

c) prioritizarea clădirilor inventariate în funcţie de starea tehnică generală, consumurile energetice înregistrate şi durata preconizată de utilizare, în vederea renovării acestora din punct de vedere energetic, începând cu clădirile mari consumatoare de energie şi la care se preconizează menţinerea funcţiunii cel puţin pe durata de recuperare a investiţiilor;

d) efectuarea expertizei tehnice structurale şi a auditului energetic, în ordinea prioritizării clădirilor inventariate;

e) proiectarea, autorizarea, executarea şi recepţia lucrărilor de intervenţie care conduc la economii de energie din surse convenţionale, inclusiv prin creşterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile. Constituie priorităţi în aplicarea măsurilor de eficienţă energetică clădirile administraţiei publice centrale cu performanţa energetică scăzută determinată prin certificarea energetică a acestora, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic (al efectelor acţiunilor seismice asupra structurii existente) şi eficient din punctul de vedere al costurilor şi al duratei de recuperare a investiţiei.

Art. 2. - Procentul anual de renovare prevăzut la art. 6 alin. (1) din lege se calculează la suprafaţa totală utilă a clădirilor care au fost inventariate în conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.466/2013 privind inventarierea clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, şi punerea inventarului la dispoziţia publicului, precum şi constituirea unor bănci de date specifice privind eficienţa energetică şi al Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 263/2015 privind inventarierea clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, cu o suprafaţă totală utilă cuprinsă între 250 mp şi 500 mp, şi punerea inventarului la dispoziţia publicului.

Art. 3. - Finanţarea acţiunilor prevăzute la art. 1 se asigură, potrivit prevederilor art. 6 alin. (17) din lege, de la bugetul de stat prin bugetele autorităţilor administraţiei publice şi/sau din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele şi procedurile de accesare a acestor fonduri şi în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaţionale.

Art. 4. - Anual, până la 30 martie anul curent pentru anul precedent, autorităţile administraţiei publice centrale transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în format letric şi prin poşta electronică în format word - font Arial 12 la adresa de e-mail: infoenerg_constructii@mdrap.ro, raportul cu privire la realizarea acţiunilor prevăzute la art. 1. În raport se includ şi elementele de raportare prevăzute în anexa nr. 11, partea 1, fit. b) şi c) din lege.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul organizării activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii

 

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) şi art. 33 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatele (1), (2) şi (7) vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Contribuabilii mari aflaţi în procedura insolvenţei în conformitate cu prevederile legale privind procedura insolvenţei, cu excepţia celor prevăzuţi la lit. S din anexă, vor fi scoşi din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili începând cu data de 1 februarie a anului următor celui în care sentinţa prin care a fost deschisă procedura insolvenţei a rămas definitivă şi vor fi predaţi spre administrare, pe bază de protocol de predare-primire, organelor fiscale teritoriale care au competenţă în administrarea acestora.

(2) în situaţia în care, de la data actualizării listelor şi până la data de 1 februarie a anului următor, sentinţa prin care a fost deschisă procedura insolvenţei a rămas definitivă pentru unii dintre contribuabilii care urmează a fi preluaţi în administrare de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, cu excepţia celor prevăzuţi la lit. B din anexă, aceştia vor rămâne în administrarea fostului organ fiscal teritorial. 7

……………………………………………………………………………….

(7) Vor fi scoşi din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili următorii contribuabili:

a) contribuabilii mari care nu mai îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute la lit. A din anexă, începând cu data de 1 februarie a anului următor;

b) contribuabilii nou-înfiinţaţi care nu realizează investiţii la nivelul prevăzut la lit. C din anexă vor fi scoşi din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili după 2 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste criterii de selecţie, începând cu data de 1 februarie a anului următor.

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili va notifica respectivii contribuabili, prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător”

2. Articolele 6 şi 7 se abrogă.

Art. II. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Contribuabilii mijlocii aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contribuabilii declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi scoşi din administrarea administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sau a Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei regionale a finanţelor publice Bucureşti, după caz, începând cu data de 1 februarie a anului următor celui în care au devenit inactivi sau au intrat în inactivitate temporară, şi vor fi predaţi spre administrare, pe bază de protocol de predare-primire, organelor fiscale teritoriale care au competenţă în administrarea acestora,

(2) în situaţia în care, de la data actualizării listelor şi până la data de 1 februarie a anului următor, unii dintre contribuabilii care urmează a fi preluaţi în administrare de administraţiile judeţene ale finanţelor publice sau Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, au fost declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau au intrat în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceştia vor rămâne în administrarea fostului organ fiscal teritorial.”

2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Contribuabilii mijlocii care nu mai îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute la art. 1 vor fi scoşi din administrarea administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sau a Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti, după caz, începând cu data de 1 februarie a anului următor.”

3. La articolul 5, alineatele (2)-(5) se abrogă.

4. Articolul 6 se abrogă.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2015.

Nr. 3.647.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

 

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) şi ale art. 30 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) începând cu data de 1 februarie 2016, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili administrează un număr maxim de 1.500 de contribuabili, persoane juridice române înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, precum şi regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, inclusiv institutele naţionale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, selectate descrescător potrivit criteriilor de selecţie prevăzute în anexă.

(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1). În categoria marilor contribuabili intră şi contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul fiscal, precum şi membrii aparţinând grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, indiferent dacă aceştia îndeplinesc sau nu criteriile de selecţie prevăzute în anexă, şi al cărui reprezentant este mare contribuabil.

(3) Criteriile de selecţie prevăzute în anexă se pot actualiza anual prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) Lista marilor contribuabili, definiţi conform alin. (1) şi (2), administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 2. - (1) Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.

(2) Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mari care vor fi administraţi de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 3. - Contribuabilii nou-înfiinţaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute la lit. B şi C din anexă vor fi preluaţi spre administrare de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili în termen de 10 zile de la data autorizării sau de la data înregistrării lor la registrul comerţului, după caz.

Art. 4. - (1) Contribuabilii mari aflaţi în procedura insolvenţei în conformitate cu prevederile legislaţiei privind insolvenţa, cu excepţia celor prevăzuţi la lit. B din anexă, vor fi scoşi din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care sentinţa prin care a fost deschisă procedura insolvenţei a rămas definitivă şi vor fi predaţi spre administrare, pe bază de protocol de predare-primire, organelor fiscale centrale care au competenţă în administrarea acestora.

(2) în situaţia în care, de la data actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, sentinţa prin care a fost deschisă procedura insolvenţei a rămas definitivă pentru unii dintre contribuabilii care urmează a fi preluaţi în administrare de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, cu excepţia celor prevăzuţi la lit. B din anexă, aceştia vor rămâne în administrarea fostului organ fiscal central.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuabililor aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi pentru contribuabilii, cu excepţia celor prevăzuţi la lit. B din anexă, pentru care sentinţa prin care a fost deschisă procedura insolvenţei a rămas definitivă în perioada dintre data publicării îh Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin şi până la data de 1 februarie 2016, pentru contribuabilii declaraţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, precum şi pentru contribuabilii declaraţi inactivi în aceeaşi perioadă.

(5) Contribuabilii rezultaţi în urma divizării/reorganizării unui mare contribuabil vor fi administraţi în continuare ca mari contribuabili. În condiţiile prezentului ordin.

(6) Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea/reorganizarea unui mare contribuabil cu un alt contribuabil va fi administrat de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.

(7) Dacă un contribuabil absoarbe prin fuziune/reorganizare un mare contribuabil, acesta va f preluat spre administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, în termen de 10 zile de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului ori de la data reorganizării, după caz.

(8) Contribuabilii mari care nu mai îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute la lit. A din anexă, precum şi contribuabilii nou-înfiinţaţi care nu realizează investiţii la nivelul prevăzut la lit. C din aceeaşi anexă vor fi scoşi din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste criterii de selecţie, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili va notifica respectivii contribuabili, prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.

(9) Contribuabilii mari nou-înfiinţaţi în perioada dintre data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin şi până la data de 1 februarie 2016, care au depus declaraţia pe propria răspundere potrivit criteriului prevăzut la lit. C din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările ulterioare, rămân în administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili până la expirarea perioadei menţionate la art. 4 alin. (7) lit. b) din acelaşi ordin.

Art. 5. - Marii contribuabili prevăzuţi la art. 3 şi art. 4 alin. (5),

(6) şi (7) vor fi preluaţi în administrare de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili de la celelalte organe fiscale centrale, pe bază de protocol de predare-primire.

Art. 6. - (1) Lista marilor contribuabili se actualizează anual, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform criteriilor de selecţie prevăzute în anexă şi prevederilor art. 4.

(2) Lista marilor contribuabili prevăzuţi la alin. (1) se întocmeşte până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(3) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale marilor contribuabili se face pe bază de protocol încheiat între Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi celelalte organe fiscale centrale implicate.

(4) Lista nominală a sediilor secundare ale marilor contribuabili se actualizează anual şi se publică până la data de 30 noiembrie pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 7. - (1) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale marilor contribuabili şi ale sediilor secundare ale acestora între organele fiscale centrale implicate se realizează potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Procedura de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili prevăzuţi în prezentul ordin este aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 467/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili, cu modificările ulterioare.

(3) Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 1 şi pentru sediile secundare ale acestora, informaţiile aflate în sistemul informatic de administrare a creanţelor fiscale vor fi transferate în format electronic între organele fiscale centrale implicate în procedura de predare-primire, în primele 5 zile ale anului pentru care se efectuează selecţia.

(4) Până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizează selecţia se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mari şi ale sediilor secundare ale acestora.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), pentru contribuabilii mari administraţi începând cu data de 1 februarie 2016 de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, transferul între organele fiscale implicate în procedura de predare-primire a informaţiilor aflate în sistemul informatic de administrare a creanţelor fiscale se va efectua până la data de 5 februarie 2016, iar finalizarea protocolului de predare-primire a dosarelor fiscale ale marilor contribuabili şi ale sediilor secundare ale acestora se va efectua până cel târziu la data de 20 februarie 2016.

Art. 8. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 10. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 februarie 2016.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2015.

Nr. 3.648.

 

ANEXĂ

 

CRITERII DE SELECŢIE

 

A. Criteriul de bază în funcţie de care sunt selectaţi marii contribuabili îl reprezintă cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea. Pentru contribuabilii care nu au depus, până la data actualizării listelor, situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea, cifra de afaceri se calculează pe baza datelor înscrise în deconturile de taxă pe valoarea adăugată depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face actualizarea.

Prin excepţie de la prevederile prezentei litere, nu vor fi selectaţi ca mari contribuabili instituţiile publice, contribuabilii aflaţi sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa, contribuabilii aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contribuabilii care în ultimii 2 ani fiscali au înregistrat un comportament fiscal necorespunzător, respectiv contribuabilii pentru care volumul obligaţiilor fiscale declarate, precum şi activele imobilizate totale (corporale, necorporale şi financiare) deţinute ori numărul de personal nu justifică încadrarea acestora în rândul marilor contribuabili. Pentru contribuabilii cu comportament fiscal necorespunzător, exceptarea se face pe baza unei note aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerile organelor fiscale centrale competente în administrarea acestor contribuabili.

B. Criteriul specific de activitate desfăşurată:

- Banca Naţională a României;

- societăţile bancare;

- societăţile de asigurări;

- societăţile de investiţii financiare;

- Societatea Română de Televiziune;

- Societatea Română de Radiodifuziune.

C. Criteriul investiţional

Prin derogare de la prevederile lit. Ase înregistrează ca mari contribuabili contribuabilii nou-înfiinţaţi care, la data înfiinţării, se angajează prin declaraţie pe propria răspundere să realizeze investiţii, într-o perioadă de maximum 3 ani consecutivi de la data înfiinţării, a căror valoare în lei să fie echivalentul a minimum 10 milioane euro. După expirarea acestei perioade, contribuabilii vor fi selectaţi în funcţie de criteriul prevăzut la lit. A.

Contribuabilii vor depune declaraţia pe propria răspundere la organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal declarat al acestora, în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării lor la registrul comerţului.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

 

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) şi ale art. 30 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin;

Art. 1. - (1) începând cu data de 1 februarie 2016, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, prin administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul acestora, denumite în continuare administraţii pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii, şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, administrează un număr maxim de 22.000 de contribuabili, persoane juridice române, înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, precum şi regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, inclusiv institutele naţionale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care au domiciliul fiscal în raza teritorială a judeţelor aparţinând regiunii sau a municipiului Bucureşti, după caz, denumiţi în continuare contribuabili mijlocii, selectaţi descrescător potrivit criteriului de selecţie prevăzut la alin. (4).

(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în categoria contribuabililor mijlocii intră şi contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, precum şi membrii aparţinând grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, indiferent dacă aceştia îndeplinesc sau nu criteriul de selecţie prevăzut la alin. (4), şi al cărui reprezentant este contribuabil mijlociu.

(3) Criteriul de selecţie a contribuabililor mijlocii prevăzut la alin. (4) se poate actualiza anual, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) Contribuabilii mijlocii definiţi conform alin. (1) sunt selectaţi potrivit criteriului de bază reprezentat de cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea.

(5) Pentru contribuabilii care nu au depus, până la data actualizării listelor, situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea, cifra de afaceri se calculează pe baza datelor înscrise în deconturile de taxă pe valoarea adăugată depuse de contribuabili în anul anterior celui în care se efectuează actualizarea,

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), instituţiile publice, precum şi contribuabilii în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi contribuabilii declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, nu vor fi selectaţi drept contribuabili mijlocii.

Art. 2. “ (1) Lista nominală a contribuabililor mijlocii prevăzuţi la art. 1 se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi de către Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul care le-a înfiinţat.

(3) Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii prevăzuţi la art. 1 se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 3. - (1) Contribuabilii rezultaţi în urma divizării/ reorganizării unui contribuabil mijlociu vor fi administraţi în continuare în condiţiile prezentului ordin.

(2) Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea/reorganizarea unui contribuabil mijlociu cu un alt contribuabil va fi administrat de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz.

(3) Dacă un contribuabil care nu se înscrie în categoria contribuabililor mijlocii absoarbe prin fuziune/reorganizare un contribuabil mijlociu, acesta va fi preluat spre administrare de administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de către Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, în termen de 10 zile de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului.

Art. 4. - (1) Contribuabilii mijlocii aflaţi în procedura insolvenţei în conformitate cu prevederile legislaţiei privind insolvenţa vor fi scoşi din administrarea administraţiilor pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de către Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care sentinţa prin care a fost deschisă procedura insolvenţei a rămas definitivă şi vor fi predaţi spre administrare, pe bază de protocol de predare-primire, organelor fiscale centrale care au competenţă în administrarea acestora.

(2) în situaţia în care, de la data actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, sentinţa prin care a fost deschisă procedura insolvenţei a rămas definitivă pentru unii dintre contribuabilii care urmează a fi preluaţi în administrare de administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de către Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, aceştia vor rămâne În administrarea fostului organ fiscal central.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuabililor aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală.

(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi pentru contribuabilii pentru care sentinţa prin care a fost deschisă procedura insolvenţei a rămas definitivă în perioada dintre data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin şi până la data de 1 februarie 2016, pentru contribuabilii declaraţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, precum şi pentru contribuabilii declaraţi inactivi în aceeaşi perioadă.

Art. 5. - (1) Contribuabilii mijlocii care nu mai îndeplinesc criteriul de selecţie prevăzut la art. 1 alin. (4) vor fi scoşi din administrarea administraţiilor pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau a Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, după 3 ani consecutivi în care nu mai îndeplinesc acest criteriu de selecţie, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(2) Administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor publice Bucureşti, după caz, vor notifica contribuabilii prevăzuţi la alin. (1), prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.

(3) Lista contribuabililor se actualizează anual prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform criteriului de selecţie prevăzut la art. 1 alin. (4),

(4) Lista contribuabililor mijlocii prevăzută la alin. (3) şi la art. 3 se întocmeşte până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(5) Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii prevăzuţi la art. 1 se actualizează anual şi se publică, până la data de 30 noiembrie, pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 6. - (1) Predarea-primirea între organele fiscale centrale implicate se face pe bază de protocol.

(2) Pentru contribuabilii selectaţi conform prevederilor art. 1 şi pentru sediile secundare ale acestora, informaţiile aflate în sistemul informatic de administrare a creanţelor fiscale vor fi transferate în format electronic între organele fiscale centrale implicate în procedura de predare-primire, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie a anului pentru care se efectuează selecţia.

(3) Până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizează selecţia se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii şi ale sediilor secundare ale acestora.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3), pentru contribuabilii mijlocii administraţi începând cu data de 1 februarie 2016 de structurile de specialitate prevăzute la art. 1 alin. (1), transferul între organele fiscale implicate în procedura de predare-primire al informaţiilor aflate în sistemul informatic de administrare a creanţelor fiscale se va efectua până la data de 5 februarie 2016, iar finalizarea protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii şi ale sediilor secundare ale acestora se va efectua până cel târziu la data de 20 februarie 2016.

Art. 7. - (1) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii şi ale sediilor secundare ale acestora între organele fiscale centrale implicate se realizează potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii prevăzuţi în prezentul ordin este aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9, - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 februarie 2016.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2015.

Nr. 3.649.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială

 

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) şi ale art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 şi 693 bis din 23 septembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Raportările periodice se transmit Băncii Naţionale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României (SIRBNR), având ataşată semnătura electronică, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 1/2015 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României, la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea acestora, aprobate prin prezentul ordin.”

2. În anexă, la punctul 16, alineatul (5) se abrogă.

3. În anexă, la punctul 17, alineatele (1) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„17. (1) Raportările periodice se transmit la Banca Naţională a României lunar, cu excepţia raportărilor periodice «3. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire» şi «4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante» care se transmit trimestrial. Sucursalele transmit de asemenea, trimestrial, la Banca Naţională a României, balanţa de verificare a conturilor sintetice, în format electronic, având ataşată semnătura electronică, 7

……………………………………………………………………………….

(7) Sucursalele transmit la Banca Naţională a României numai acele formulare în care se completează cel puţin valoarea unui indicator, corespunzător datelor înregistrate în evidenţa contabilă ca urmare a operaţiunilor efectuate în perioada raportată sau preluării soldurilor conturilor respective aferente operaţiunilor din exerciţiile financiare încheiate sau perioadele precedente.”

4. În anexă, la punctul 17, alineatul (6) se abrogă.

5. În anexă, la punctul 20 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

„f1) Remunerarea negativă a activelor financiare (veniturile din dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective) se raportează ca o cheltuială cu dobânda, respectiv în cadrul poziţiei «Cheltuieli cu dobânzile. Alte datorii». În mod simetric, remunerarea pozitivă a datoriilor financiare se raportează ca venit din dobândă, respectiv în cadrul poziţiei «Venituri din dobânzi. Alte active».”

6. În tot cuprinsul anexei, referirile la „transmiterea şi depunerea raportărilor periodice” se vor citi ca referiri la „transmiterea raportărilor periodice”.

Art. II. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 şi 699 bis din 24 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual se transmit Băncii Naţionale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României (SIRBNR), având ataşată semnătura electronica, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 1/2015 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României, la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea acestora, aprobate prin prezentul ordin.”

2. În anexă, la punctul 3 litera b), punctele (8)-(9) se abrogă.

3. În anexă, la punctul 3 litera c), procentul de 1% se modifică şi va fi 5%.

4. În anexă, la punctul 3 litera e), după punctul (3) se introduc două noi puncte, punctele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) F 45.00 - Clasificarea elementelor selectate din contul de profit sau pierdere

- F 45.01 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile

- F 45.02 - Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, altele decât cele deţinute în vederea vânzării

- F 45.03 - Alte venituri şi cheltuieli de exploatare

(5) F 46.00 - Situaţia modificărilor capitalurilor proprii”.

5. În anexă, la punctul 19, alineatul (5) se abrogă.

6. În anexă, punctul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„20. (1) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual se transmit la Banca Naţională a României la termenele prevăzute în prezentele norme metodologice. Instituţiile de credit transmit de asemenea, trimestrial, la Banca Naţională a României, balanţa de verificare a conturilor sintetice, în format electronic, având ataşată semnătura electronică.

(2) Instituţiile de credit transmit la Banca Naţională a României numai acele formulare în care se completează cel puţin valoarea unui indicator, corespunzător datelor înregistrate în evidenţa contabilă ca urmare a operaţiunilor efectuate în perioada raportată sau preluării soldurilor conturilor respective aferente operaţiunilor din exerciţiile financiare încheiate sau perioadele precedente.”

7. În anexă, la punctul 24 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

,,f1) Remunerarea negativă a activelor financiare (veniturile din dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective) se raportează ca o cheltuială cu dobânda, respectiv în cadrul poziţiei «Cheltuieli cu dobânzile. Alte datorii». În mod simetric, remunerarea pozitivă a datoriilor financiare se raportează ca venit din dobândă, respectiv în cadrul poziţiei «Venituri din dobânzi. Alte active».”

8. În anexă, la punctul 43 alineatul (2), în cadrul modelului formularului „F 31.01 - Părţi afiliate: sume de plătit şi sume de încasat”, denumirea poziţiei 130 se modifică şi va fi „Depreciere cumulată, modificarea cumulată a valorii juste datorată riscului de credit şi provizioane aferente expunerilor neperformante”.

9. În tot cuprinsul anexei, referirile la „transmiterea/ depunerea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual” se vor citi ca referiri la „transmiterea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual”.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu raportările periodice, respectiv situaţiile financiare FINREP la nivel individual, întocmite pentru data de raportare 31 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 10 decembrie 2015.

Nr. 10.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.