MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI Nr. 954/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI

 

P A R T E A I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 954 LEGI, DECRETE, HOTĂRRI ŞI ALTE ACTE Miercuri, 23 decembrie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 736 din 3 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 466 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 775 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională n materie penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

157. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi n zilele de repaus săptămnal, de sărbători legale şi n celelalte zile n care, n conformitate cu reglementările n vigoare, nu se lucrează, n anul 2016

 

3.654. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Decizie cu privire la Cererea nr. 24.788/14 introdusă de Vasile Botomei mpotriva Romniei

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 736

din 3 noiembrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 466 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Pusks Valentin Zoltn - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 466 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ioana Carmen Bratu Niculiţă n Dosarul nr. 23.363/271/2014 al Judecătoriei Oradea - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 475 D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa autoarei excepţiei. Procedura de citare este legal ndeplinită.

3. Cauza fiind n stare de judecată, preşedintele acordă cuvntul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca nentemeiată. Referitor la prevederile art. 466 alin. (1) din Codul de procedură penală, se arată că persoanele ale căror hotărri au rămas definitive potrivit Codului de procedură penală din 1968 şi care, la acei moment, aveau la dispoziţie prevederile art. 5221 din acest din urmă cod, dar nu au exercitat această cale pnă la intrarea n vigoare a Codului de procedură penală actual, beneficiază de dispoziţiile art. 466 alin. (3) din Codul de procedură penală şi ale art. 92 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională n materie penală, care le asigură posibilitatea de a lua la cunoştinţă că au la dispoziţie Căile reglementate de dispoziţiile procesual penale mpotriva hotărrilor pronunţate n procese n care nu au fost prezente. Se subliniază faptul că, pentru aceste persoane, practica judiciară este stabilă, n sensul că termenul de 1 lună se va calcula nu de la data teoretică a luării la cunoştinţă a condamnării, dată anterioară intrării n vigoare a actualului Cod de procedură penală, ci de la data de 1 februarie 2014, pentru a fi acoperite şi acele situaţii n care nu s-a făcut aplicarea concretă a art. 466 alin. (3) din Codul de procedură penală şi ale art. 92 din Legea nr. 302/2004 n aceste cauze. Se observă că aceste aspecte vizează nsă domeniul interpretării şi aplicării legii, neaparţinnd sferei atribuţiilor Curţii Constituţionale. Se susţine că, n privinţa dispoziţiilor art. 466 alin. (2) din Codul de procedură penală, nu sunt formulate veritabile critici de neconstituţionalitate, argumentele aduse viznd aplicarea legii de către instanţele judecătoreşti.

CURTEA,

avnd n vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin ncheierea din 10 februarie 2015, pronunţată n Dosarul nr. 23.363/271/2014, Judecătoria Oradea - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 466 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ioana Carmen Bratu Niculiţă ntr-o cauză avnd ca obiect soluţionarea unei cereri de redeschidere a procesului penal n cazul judecării n lipsa persoanei condamnate, formulată de autoarea excepţiei.

5. n motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că textul criticat, prin instituirea n privinţa persoanei condamnate definitiv care a fost judecată n lipsă a termenului de o lună n care aceasta poate solicita redeschiderea procesului penal, termen care ncepe să curgă din ziua n care această persoană a luat cunoştinţă, prin orice notificare oficială, că s-a desfăşurat un proces penal mpotriva sa, şi care nu a fost prevăzut n Codul de procedură penală din 1968, discriminează persoanele condamnate definitiv sub imperiul acestui din urmă cod, care puteau formula oricnd o cerere de redeschidere a procesului penal, n raport cu cele condamnate definitiv conform Codului de procedură penală n vigoare, care sunt ţinute de termenul prevăzut prin textul criticat.

6. Se arată, totodată, că din acest punct de vedere, Codul de procedură penală din 1968 reprezintă o lege penală mai favorabilă, neaplicarea lui n privinţa dreptului de a formula cerere de redeschidere a procesului penal persoanelor interesate să formuleze astfel de cereri după expirarea termenului de o lună fiind de natură a contraveni prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituţie.

7. Se susţine, de asemenea, că dispoziţiile alin (2) al art. 466 din Codul de procedură penală care asimilează persoanei prezente persoana condamnată care şi-a desemnat un apărător ales ori un mandatar, dacă aceştia s-au prezentat oricnd n cursul procesului, sunt de natură a ncălca dreptul la apărare al persoanei condamnate, drept fundamental ce impune ca acesteia să i fie asigurată posibilitatea de a fi prezentă personal la judecarea cauzei n care are calitatea de inculpat. Se arată că acesta este şi sensul prevederilor art. 6 alin. (3) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, astfel cum a fost amendat prin Protocolul nr. 11 la aceasta. Se mai face trimitere la art. 8 alin. (2) din Convenţia americană a drepturilor omului care prevede dreptul persoanei acuzate de a se apăra personal.

8. Judecătoria Oradea - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este nentemeiată. Se arată că textele criticate nu ncalcă principiul constituţional al egalităţii n drepturi şi nici dreptul la apărare, aşa cum acesta este prevăzut la art. 24 din Constituţie şi la art. 6 paragraful 3 din Convenţie, nici prin reglementarea termenului de o lună pentru formularea cererii de redeschidere a procesului penal şi nici prin prezumarea prezenţei la judecată a persoanei condamnate definitiv atunci cnd aceasta şi-a desemnat un apărător ales ori

un mandatar, dacă aceştia s-au prezentat oricnd n cursul procesului.

9. n conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, ncheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

10. Avocatul Poporului apreciază că textele criticate sunt constituţionale. Se arată că acestea nu conţin dispoziţii care să indice aplicarea retroactivă a unei legi penale mai puţin favorabile, motiv pentru care acestea nu contravin dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie. Se susţine, de asemenea, că prevederile art. 466 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală se aplică n mod egal tuturor persoanelor aflate n ipoteza acestor norme, ele nefiind de natură a ncălca principiul egalităţii prevăzut la art. 16 alin. (1) din Constituţie. n ceea ce priveşte pretinsa ncălcare prin textele criticate a dispoziţiilor constituţionale ale art. 24 alin. (1) şi art. 6 paragraful 3 din Convenţie, se susţine că prevederile art. 466 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală nu reprezintă norme care prin natura lor să ngrădească autoarei excepţiei posibilitatea de a se apăra, prevalndu-se de toate garanţiile dreptului la apărare n cadrul unui proces echitabil. Se subliniază faptul că, aşa cum reiese din Expunerea de motive a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, redeschiderea procesului penal n cazul judecării n lipsă a persoanei condamnate reprezintă o nouă cale extraordinară de atac de retractare, instituită n scopul asigurării compatibilităţii legislaţiei procesual penale romneşti cu legislaţia europeană. Se observă, totodată, că prevederile art. 6 paragraful 3 din Convenţie asigură persoanei condamnate definitiv care a fost judecată n lipsă dreptul ca ulterior condamnării o instanţă să statueze, din nou, asupra temeiniciei acuzaţiei sale n fapt şi n drept, după audierea sa, dacă rezultă că persoana condamnată nu a renunţat fără echivoc la dreptul său de a fi prezentă n faţa instanţei şi de a se apăra sau dacă nu se sustrage judecăţii.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinnd ncheierea de sesizare, raportul ntocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate,

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate l constituie prevederile art. 466 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: (1) Persoana condamnată definitiv care a fost judecată n lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal n termen de o lună din ziua n care a luat cunoştinţă, prin orice notificare oficială, că s-a desfăşurat un proces penal mpotriva sa.

(2) Este considerată judecată n lipsă persoana condamnată care nu a fost citată la proces şi nu a luat cunoştinţă n niciun alt mod oficial despre acesta, respectiv, deşi a avut cunoştinţă de proces, a lipsit n mod justificat de la judecarea cauzei şi nu a putut ncunoştinţa instanţa. Nu se consideră judecată n lipsă persoana condamnată care şi-a desemnat un apărător ales ori un mandatar, dacă aceştia s-au prezentat oricnd n cursul procesului, şi nici persoana care, după comunicarea, potrivit legii, a sentinţei de condamnare, nu a declarat apel, a renunţat la declararea lui ori şi-a retras apelul.

14. Se susţine că textele criticate ncalcă prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitor la aplicarea legii penale mai favorabile, art. 16 alin. (1) privind egalitatea n drepturi, art. 24 alin. (1) cu privire la dreptul la apărare, precum şi dispoziţiile art. 6 paragraful 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la dreptul la un proces echitabil.

15. Examinnd excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, n prezenta cauză, autoarea excepţiei a fost condamnată prin Sentinţa penală nr. 582/31.03.2003 a Judecătoriei Oradea, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 325/R/25.06.2007 a Curţii de Apel Oradea, hotărri care au fost pronunţate n lipsa acesteia, anterior intrării n vigoare a noului Cod de procedură penală.

16. Totodată, Curtea constată că, potrivit dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, Hotărrile pronunţate n primă instanţă după intrarea n vigoare a legii noi sunt supuse căilor de atac, termenelor şi condiţiilor de exercitare ale acestora, prevăzute de legea nouă. Per a contrario, nu poate fi formulată cerere de redeschidere a procesului penal, fundamentată pe prevederile art. 466 din Codul de procedură penală, cu privire la cauzele n care hotărrile au fost pronunţate n primă instanţă anterior intrării n vigoare a noului Cod de procedură penală, legea pentru punerea n aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală neprevăznd nicio dispoziţie tranzitorie n acest sens.

17. n aceste condiţii, se constată că dispoziţiile legale criticate, raportate la obiectul cauzei n cadrul căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, nu au legătură cu soluţionarea acesteia, n sensul art. 29 alin, (1) din Legea nr. 47/1992,

18. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, legătura cu soluţionarea cauzei, n sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 presupune att aplicabilitatea textului criticat n cauza dedusă judecăţii, ct şi necesitatea invocării excepţiei de neconstituţionalitate n scopul restabilirii stării de legalitate, condiţii ce trebuie ntrunite cumulativ, pentru a fi satisfăcute exigenţele pe care le impun aceste dispoziţii legale, n privinţa pertinenţei excepţiei de neconstituţionalitate n desfăşurarea procesului (a se vedea Decizia nr. 438 din 8 iulie 2014, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 600 din 12 august 2014). Prin urmare, condiţia relevanţei excepţiei de neconstituţionalitate, respectiv a incidenţei textului de lege criticat n soluţionarea cauzei aflate pe rolul instanţei judecătoreşti nu trebuie analizată n abstracto, ci trebuie verificat n primul rnd interesul procesual al invocării excepţiei de neconstituţionalitate, mai ales prin prisma efectelor unei eventuale constatări a neconstituţionalităţii textului de lege criticat.

19. Or, n prezenta cauză, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a formulat o cerere de redeschidere a procesului penal n cazul judecării n lipsă a persoanei condamnate cu privire la o cauză n care hotărrea de condamnare a fost pronunţată n primă instanţă anterior intrării n vigoare a noului Cod de procedură penală, astfel că nu se poate susţine n mod pertinent existenţa unei legături, n sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992ntre normele procesual penale criticate, ce reglementează cu privire la persoanele care pot solicita redeschiderea procesului penal [cu referire la hotărrile de condamnare n lipsă pronunţate n primă instanţă după intrarea n vigoare a noului Cod de procedură penală], condiţiile pe care trebuie să le ndeplinească titularul căii de atac, şi obiectul cauzei deduse soluţionării instanţei de judecată, n aceste condiţii, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 466 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală urmează să fie respinsă că inadmisibilă.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

n numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 466 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ioana Carmen Bratu Niculiţă n Dosarul nr. 23.363/271/2014 al Judecătoriei Oradea - Secţia penală. Decizia se comunică Judecătoriei Oradea - Secţia penală şi se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată n şedinţa din data de 3 noiembrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 775

din 17 noiembrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională n materie penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Pusks Valentin Zoltn - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională n materie penală, excepţie ridicată din oficiu de către instanţa de judecată n Dosarul nr. 38.752/3/2014 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 95D/2015.

2. La apelul nominal se prezintă, pentru partea Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, doamna subcomisar Andreea-Lavinia Constantin, cu delegaţie la dosar, şi se constată lipsa celorlalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal ndeplinită.

3. Cauza fiind n stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvntul reprezentantului părţii Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca nentemeiată, deoarece, potrivit art. 2 din Decizia-cadru nr. 2.002/584/JAI, mandatul european de arestare reprezintă un instrument de cooperare judiciară internaţională care poate fi emis n anumite condiţii, statele membre neavnd o obligaţie n acest sens. n aceste condiţii, prin acordarea posibilităţii judecătorului de a utiliza sau nu un astfel de instrument, n funcţie de mprejurările concrete ale cauzei, nu poate fi considerată ca afectnd dispoziţiile art. 16 şi art. 124 din Constituţie.

4. Apreciind asupra oportunităţii emiterii mandatului european de arestare, judecătorul nu ia decizia n mod arbitrar, deoarece legea prevede criteriile la care trebuie să se raporteze. n plus, ncheierea motivată a acestuia prin care constată că nu sunt ndeplinite condiţiile pentru emiterea mandatului european de arestare este supusă căii de atac a contestaţiei, putnd fi astfel exercitat şi un control legal asupra respectivului act. Aşa fiind, prin examinarea oportunităţii emiterii mandatului european de arestare nu este afectată hotărrea judecătorească de condamnare, deoarece dispoziţiile legale criticate vizează alegerea modalităţii de aducere la ndeplinire a unei astfel de hotărri. Depune concluzii scrise.

5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca nentemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece prin instituirea unui examen de oportunitate asupra emiterii mandatului european de arestare s-a urmărit respectarea dreptului european cu privire la proporţionalitate şi la maximizarea recunoaşterii ntre statele membre a hotărrilor judecătoreşti de condamnare.

CURTEA,

avnd n vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

6. Prin ncheierea din 10 noiembrie 2014, pronunţată n Dosarul nr. 38.752/3/2014, Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea Judiciară Internaţională m materie penală, excepţie ridicată din oficiu de către instanţa de judecată ntr-o cauză referitoare la sesizarea organului de poliţie cu privire la emiterea unui mandat european de arestare, respectiv solicitarea de dare n urmărire internaţională a unui condamnat.

7. n motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale menţionate sunt neconstituţionale, deoarece prin instituirea examenului de oportunitate s-a acceptat posibilitatea de a se reveni asupra celor deja decise şi de a pune sub semnul ntrebării hotărri judecătoreşti. Totodată, egalitatea cetăţenilor este afectată, ntruct, spre deosebire de procedura cererii de dare n urmărire internaţională, examenul de oportunitate este cerut numai n cazul emiterii mandatului european de arestare.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, ncheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinnd ncheierea de sesizare, raportul ntocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, concluziile scrise depuse, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate l constituie dispoziţiile art. 88 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională n materie penală, republicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 377 din 31 mai 2011, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 17 din Legea nr. 300/2013, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 772 din 11 decembrie 2013, care au următorul conţinut: Autoritatea prevăzută la alin. (3) emite un mandat european de arestare atunci cnd, faţă de natura infracţiunii săvrşite, vrsta şi antecedentele penale ale persoanei solicitate, precum şi alte mprejurări ale cauzei, consideră că este oportună emiterea unui mandat european de arestare

12. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate ncalcă prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi (2) referitor la egalitatea cetăţenilor n faţa legii şi art. 124 alin. (1) şi (2) referitor la unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei care se nfăptuieşte n numele legii.

13. Examinnd excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate dispun cu privire la condiţiile n care se poate emite un mandat european de arestare. Spre deosebire de vechea reglementare, n prezent, legiuitorul a lăsat judecătorului posibilitatea de a analiza oportunitatea luării unei astfel de măsuri. Or, analiznd expunerea de motive a Legii nr. 300/2013 care a adus aceste modificări, Curtea constată că ele au fost impuse att de necesitatea soluţionării unor probleme de practică judiciară semnalate n perioada 2009-2011 de către instanţele judecătoreşti şi Ministerul Public, ct şi de o serie de hotărri pronunţate n recurs n interesul legii de către nalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Astfel, Decizia nr. 39 din 22 septembrie 2008, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 161 din 16 martie 2009, vizează art. 81 alin. (1), devenit, după republicare, art. 88 şi care constituie obiectul prezentei excepţii. Cu acel prilej instanţa supremă a statuat că, de vreme ce mandatul emis n acest context constituie actul procedural prin care este continuată executarea hotărrilor pronunţate de instanţele judecătoreşti, atunci legiuitorul, reglementnd prin lege specială posibilitatea emiterii mandatului european de arestare, recunoaşte judecătorului [...] dreptul de dispoziţie, după verificarea condiţiilor şi competenţelor legale cu privire la emiterea sau nu a acestui act de cooperare juridică internaţională n materie penală.

14. n plus, legiuitorul are deplina libertate de a institui condiţiile ce trebuie ndeplinite pentru a putea fi emis un mandat european de arestare. Acest fapt nu echivalează n niciun caz cu infirmarea hotărrilor judecătoreşti pronunţate, deoarece mandatul european de arestare, aşa cum rezultă din chiar definiţia sa, este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea şi predarea de către un alt stat membre a unei persoane, n scopul efectuării urmăririi penale, judecăţii sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranţă privative de libertate.

15. De asemenea, posibilitatea judecătorului de a emite sau nu un mandat european de arestare n funcţie de examenul de oportunitate referitor la natura infracţiunii săvrşite, vrsta şi antecedentele penale ale persoanei solicitate, precum şi alte mprejurări ale cauzei, nu este menită să nege cele statornicite prin mandatul de arestare preventivă sau mandatul de executare a detenţiunii pe viaţă sau a nchisorii care au justificat declanşarea procedurii. Aşa fiind, judecătorul hotărăşte asupra arestării persoanei solicitate n temeiul legii, numai după ce a verificat, n prealabil, dacă au fost respectate condiţiile necesare referitoare la emiterea mandatului, şi nicidecum nu se pronunţă cu privire la temeinicia urmăririi sau condamnării anterior dispuse ori asupra oportunităţii arestării preventive. De altfel, ctă vreme arestarea preventivă dispusă n condiţiile Codului de procedură penală este o excepţie ce poate fi luată numai n anumite condiţii prevăzute de lege, atunci şi emiterea mandatului european de arestare este o posibilitate condiţionată, de asemenea, de ndeplinirea altor cerinţe prevăzute tot de lege. Prin urmare, emiterea mandatului european de arestare reprezintă un instrument pe care autorităţile romne l au n vederea aducerii n ţară a persoanelor care se ncadrează n limitele prevăzute de art. 88 alin. (1) din Legea nr. 302/2004. n plus, n măsura n care judecătorul competent va constata că nu sunt ndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), deci inclusiv condiţiile de oportunitate criticate, atunci va emite o ncheiere motivată care poate fi atacată de procuror n termen de 3 zile de la comunicare, contestaţia urmnd a fi judecată de instanţa superioară, care poate obliga judecătorul de drepturi şi libertăţi iniţial sesizat să emită un mandat european de arestare.

16. De altfel, potrivit art. 2 alin. (1) din Decizia-cadru 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare ntre statele membre, un mandat european de arestare poate fi emis n anumite condiţii. Aceasta nu nseamnă că, n cazul n care se solicită emiterea unui mandat european de arestare n vederea executării unei pedepse, este afectată autoritatea de lucru astfel judecat, deoarece examenul de oportunitate pus la ndemna judecătorului nu vizează hotărrea de condamnare, ci alegerea unei modalităţi de executare n aşa fel nct, n funcţie de criteriile stabilite referitoare la natura infracţiunii săvrşite, vrsta şi antecedentele penale ale persoanei solicitate, precum şi alte mprejurări ale cauzei, să fie atins scopul stabilit pentru Uniune, şi anume de a deveni un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, fără ca prin aceasta, n conformitate cu principiul proporţionalităţii, să fie depăşit ceea ce este necesar pentru atingerea obiectului.

17. De asemenea, n ce priveşte relaţia cu statele terţe referitoare la recunoaşterea şi executarea hotărrilor judecătoreşti, Curtea constată că examenul de oportunitate cu privire la emiterea mandatului european de arestare n vederea executării unei hotărri judecătoreşti de condamnare nu duce la concluzia imposibilităţii executării ei, ntruct, n acord cu art. 1405 din Legea nr. 302/2004, executarea unei hotărri judecătoreşti date de o instanţă romnă poate fi delegată unui stat terţ, legiuitorul urmărind pe această cale să maximizeze o astfel de alternativă.

18. Totodată, nu poate fi primită nici critica referitoare la ncălcarea art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţie, deoarece nu poate fi pus semnul egalităţii ntre persoanele care pot fi supuse procedurii de dare n urmărire internaţională şi cele care pot fi supuse procedurii referitoare la arestarea europeană, ntruct, n cel din urmă caz, mandatul european de arestare se emite atunci cnd persoana n cauză se află pe teritoriul unui alt stat membru, caz n care sunt deplin aplicabile dispoziţiile privind cooperarea cu statele membre al Uniunii Europene n aplicarea Deciziei-cadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare ntre statele membre, pe cnd darea n urmărire internaţională se aplică n relaţiile cu celelalte state pe baza unor raporturi de drept internaţional.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

n numele legii

DECIDE:

Respinge, ca nentemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată din oficiu de către instanţa de judecată n Dosarul nr. 38.752/3/2014 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi constată că dispoziţiile art. 88 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională n materie penală sunt constituţionale n raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Pronunţată n şedinţa din data de 17 noiembrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi n zilele de repaus săptămnal, de sărbători legale şi n celelalte zile n care, n conformitate cu reglementările n vigoare, nu se lucrează, n anul 2016

 

Avnd n vedere faptul că n anul 2016 se aplică n mod corespunzător prevederile art. 13 alin. (5)-(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice n anul 2014, precum şi alte măsuri n domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum prevede art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice n anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,

n temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 4/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi n zilele de repaus săptămnal, de sărbători legale şi n celelalte zile n care, n conformitate cu reglementările n vigoare, nu se lucrează se aplică n mod corespunzător şi n anul 2016.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 21 decembrie 2015.

Nr. 157.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

 

n baza prevederilor art. 158 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărrea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Certificatul de atestare fiscală

 

Art. 1. - (1) Organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de contribuabili/plătitori are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de ndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii bugetare individualizate n titluri executorii, emise potrivit legii şi existente n evidenţa organului fiscal central competent, n vederea recuperării, denumit n continuare certificat de atestare fiscală, n următoarele situaţii:

a) la solicitarea contribuabililor/plătitorilor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

b) la solicitarea instituţiilor/autorităţilor publice, n cazurile şi n condiţiile prevăzute de reglementările legale n vigoare, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

c) din oficiu, n situaţia n care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege;

d) la solicitarea deţinătorilor de titluri de participare la o societate, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

e) la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, alta dect cea prevăzută la art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită n continuare Codul de procedura fiscală, numai cu acordul scris al contribuabilului n cauză, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

f) la solicitarea notarilor publici, pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

(2) n situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) şi e), solicitanţii depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal central competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabil/plătitor pentru care se emite certificatul de atestare fiscală.

(3) Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune la registratura organului fiscal central competent sau se comunică prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau prin intermediul serviciului Spaţiu privat virtual. Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală poate fi transmisă şi prin mijloace de transmitere la distanţă, nsoţită de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractantă, după caz. n situaţia n care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală a fost depusă/transmisă la un alt organ fiscal dect cel competent n eliberarea certificatului, acesta comunică de ndată solicitantului eroarea şi indică organul fiscal central competent la care trebuie să depună cererea/adresa.

(4) n situaţia n care contribuabilul are de ncasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile contractante definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală depune, n original, şi documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de ncasat de la acestea. n situaţia n care contribuabilul depune cererea prin mijloace de transmitere la distanţă, documentul eliberat de autorităţile contractante se depune n original la instituţia care solicită certificatul de atestare fiscală. Informaţiile astfel nscrise n certificatul de atestare fiscală sunt valabile numai n cazul n care coincid cu datele nscrise n documentele eliberate de autorităţile contractante. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie n termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

(5) Documentul emis de autoritatea contractantă cuprinde, obligatoriu, următoarele elemente:

a) denumirea autorităţii contractante:

b) data emiterii documentului:

c) numărul şi data ncheierii contractului dintre contribuabil şi autoritatea contractantă;

d) sumele certe, lichide şi exigibile datorate pnă la data emiterii documentului de către autoritatea contractantă, defalcate pe fiecare contract n parte;

e) precizarea că documentul este emis n vederea eliberării certificatului de atestare fiscală;

f) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanelor mputernicite ale autorităţii contractante;

g) ştampila autorităţii contractante.

(6) n situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f), solicitanţii depun cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal central competent n administrarea creanţelor fiscale datorate de persoana fizică decedată, nsoţită de o copie certificată conform cu originalul a dovezii deschiderii procedurii succesorale notariale.

(7) Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală trebuie să conţină următoarele elemente:

a) datele de identificare ale autorităţii publice solicitante;

b) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului; n acest caz este obligatorie menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui, precum şi a codului de identificare fiscală al contribuabilului/plătitorului;

c) temeiul legal al solicitării;

d) scopul solicitării.

(8) Prin organ fiscal central competent se nţelege organul fiscal prevăzut la art. 30, art. 33, art. 35 sau art. 40 din Codul de procedură fiscală.

(9) n cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice n mod independent sau exercită profesii libere, cererea se depune la organul fiscal central n a cărui rază teritorială contribuabilul şi are domiciliul fiscal prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală. n cerere, contribuabilul/plătitorul menţionează şi sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz. n scopul eliberării certificatului de atestare fiscală, organele fiscale centrale competente colaborează n vederea stabilirii situaţiei fiscale reale. n acest scop, organele fiscale centrale n a căror rază teritorială se află sediul activităţii/locul de desfăşurare a activităţii principale comunică organului fiscal central competent pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală informaţiile solicitate cel mai trziu n ziua următoare primirii solicitării.

(10) Certificatul de atestare fiscală se semnează de către conducătorul organului fiscal central emitent.

Art. 2. - Potrivit prevederilor art. 344 din Codul de procedură fiscală eliberarea certificatului de atestare fiscală nu este supusă taxelor extrajudiciare de timbru.

Art. 3. - (1) n vederea eliberării certificatului de atestare fiscală, organul fiscal central competent verifică:

a) dosarul fiscal al contribuabilului, cu excepţia declaraţiilor informative şi a bilanţurilor contabile;

b) fişa pentru evidenţa analitică pe plătitori a contribuabilului;

c) existenţa sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare pnă la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

d) existenţa deciziilor de rambursare sau, după caz, a documentaţiei aprobate pentru soluţionarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise şi nregistrate n evidenţa fiscală decizii de compensare/restituire;

e) existenţa documentului eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul/plătitorul le are de ncasat de la acestea;

f) existenţa acordului scris al contribuabilului pentru situaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. e), conform modelului prevăzut n anexa nr. 1;

g) existenţa documentului care dovedeşte deschiderea procedurii succesorale notariale pentru situaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. f).

(2) n situaţia n care cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală este depusă de către deţinătorul de titluri de participare organul fiscal central competent verifică dacă solicitantul are calitatea de deţinător de titluri de participare.

Art. 4. - (1) Dacă organul fiscal central competent constată că nu au fost depuse de către contribuabil declaraţiile de impunere, acesta nştiinţează contribuabilul privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei de impunere, potrivit prevederilor art. 103 şi 107 din Codul de procedură fiscală. n acest caz, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscală se prelungeşte cu perioada cuprinsă ntre data transmiterii nştiinţării şi data depunerii declaraţiilor de impunere sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu, după caz.

(2) n situaţia n care organul fiscal central competent constată că, anterior depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, contribuabilul/plătitorul a fost nştiinţat cu privire la depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei de impunere, acesta emite şi comunică decizia de impunere din oficiu pnă la emiterea certificatului de atestare fiscală, dacă s-a mplinit termenul de 15 zile de la nştiinţarea contribuabilului. Dacă termenul de 15 zile se mplineşte după data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, termenul de eliberare a certificatului se prelungeşte cu perioada cuprinsă ntre data depunerii cererii şi data depunerii declaraţiilor de impunere sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu, după caz.

(3) Organul fiscal central competent emite şi nregistrează n evidenţa fiscală, potrivit procedurilor legale, deciziile de compensare n toate cazurile n care există decizii de rambursare aprobate sau, după caz, documentaţia aprobată pentru soluţionarea cererii de restituire, cu ncadrarea n termenul prevăzut de lege pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală.

(4) Ori de cte ori consideră necesar, organul fiscal central competent poate solicita informaţii de la autorităţile contractante n legătură cu datele nscrise n documentele emise de acestea.

Art. 5. - (1) Certificatul de atestare fiscală se emite n maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii/adresei de eliberare a acestuia.

(2) Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală n

scopul radierii din registrele n care a fost nregistrat, contribuabilul/plătitorul bifează n mod corespunzător căsuţa special creată n acest sens.

(3) n situaţia contribuabilului/plătitorului supus unei inspecţii fiscale şi care solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală n scopul radierii din registrele n care a fost nregistrat, certificatul de atestare fiscală se emite n termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, după caz.

Art. 6. - (1) Certificatul de atestare fiscală cuprinde 4 secţiuni, respectiv:

a) secţiunea A Obligaţii fiscale şi alte obligaţii bugetare;

b) secţiunea B Sume de rambursat/restituit;

c) secţiunea C Informaţii pentru verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile;

d) secţiunea D Alte menţiuni.

(2) La secţiunea Ase nscriu:

a) totalul obligaţiilor fiscale principale şi al obligaţiilor fiscale accesorii restante, existente n sold n ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii şi nestinse pnă la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

b) totalul obligaţiilor bugetare individualizate n titluri executorii emise potrivit legii şi existente n evidenţa organului fiscal central competent n vederea recuperării, inclusiv amenzi datorate bugetului de stat, existente n sold n ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii şi nestinse pnă la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

(3) La secţiunea A nu se cuprind:

a) obligaţiile fiscale eşalonate la plată, cu excepţia ratelor neachitate la termenele stabilite n graficul de eşalonare la plată;

b) sumele reprezentnd creanţe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale, a căror executare este suspendată n condiţiile art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi accesoriile aferente acestora, individualizate n decizii comunicate anterior suspendării executării actului administrativ fiscal;

c) sumele reprezentnd amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plngeri n condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) sumele cu termene de plată viitoare datorate n contul ratelor din programele de plăţi ale obligaţiilor fiscale, cuprinse n planul de reorganizare judiciară confirmat.

(4) La secţiunea B se nscriu:

a) totalul sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA cu sumă negativă şi opţiune de rambursare, n curs de soluţionare şi pentru care nu a fost emisă decizie de rambursare;

b) totalul sumelor solicitate a fi restituite prin cereri de restituire, n curs de soluţionare.

(5) Sumele nscrise la secţiunile Aşi B pot li detaliate pe tipuri de obligaţii/deconturi de TVA cu sumă negativă şi opţiune de rambursare n curs de soluţionare/cereri de restituire n curs de soluţionare, la solicitarea contribuabilului/plătitorului. n acest caz, informaţiile se nscriu la secţiunea D.

(6) La secţiunea C se nscriu:

a) diferenţa dintre obligaţiile de plată cuprinse la secţiunea A şi sumele menţionate la secţiunea B;

b) totalul obligaţiilor bugetare de plată n ultimele 12 luni.

(7) Informaţiile din secţiunea C se completează numai dacă solicitantul certificatului de atestare fiscală menţionează expres acest lucru n cererea/adresa sa.

(8) La secţiunea D se nscriu:

a) la pct. I şi II - informaţiile prevăzute la alin. (5);

b) la pct. III - menţiuni relevante pentru situaţia fiscală a contribuabilului, cum ar fi eşalonare/plan de reorganizare confirmat, n curs de derulare; menţiuni referitoare la starea obligaţiilor fiscale astfel cum au fost solicitate prin cerere, cum ar fi: aflate n executare silită, suspendate la executare silită n condiţiile legii, menţiuni cu privire la situaţia prevăzută la art. 157 alin. (3) din Codul de procedură fiscală;

c) la pct. IV - sumele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de ncasat de la autorităţile contractante, inclusiv numărul şi data documentului emis de autoritatea contractantă.

(9) Pentru contribuabilii care au nfiinţate sedii secundare nregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, certificatul de atestare fiscală se emite la cererea contribuabilului şi cuprinde att obligaţiile fiscale ale contribuabilului, ct şi obligaţiile fiscale ale sediilor secundare.

Art. 7. - n sensul art. 158 din Codul de procedură fiscală, definiţia obligaţiilor fiscale restante este cea prevăzută la art. 157 din Codul de procedură fiscală.

Art. 8. - n certificatul de atestare fiscală se nscriu, obligatoriu, numărul de nregistrare, data eliberării, perioada de utilizare, numele şi prenumele conducătorului organului fiscal central emitent.

Art. 9. - (1) Certificatul de atestare fiscală se ntocmeşte n două exemplare originale, din care:

a) un exemplar se comunică solicitantului sau, după caz, noului organ fiscal central competent, n situaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. c);

b) un exemplar se păstrează la organul fiscal central emitent şi se arhivează la dosarul fiscal ai contribuabilului.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), n situaţia n care contribuabilul doreşte să obţină mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscală, n cererea sa menţionează numărul de exemplare solicitate.

Art. 10. - Se aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare:

a) Certificat de atestare fiscală, prevăzut n anexa nr. 2;

b) Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, prevăzut n anexa nr. 3.

Art. 11. - (1) n cazul contribuabililor mari şi mijlocii, definiţi potrivit legii, care solicită eliberarea certificatului de atestare fiscală prin mijloace de transmitere la distanţă, organul fiscal central competent emite certificatul de atestare fiscală şi l

comunică contribuabilului n aceeaşi modalitate. n acest caz, contribuabilul imprimă, pe suport hrtie, certificatul de atestare fiscală şi l prezintă organului fiscal central n a cărei rază teritorială acesta şi are domiciliul fiscal, n vederea certificării pentru conformitate cu originalul. Certificarea se efectuează prin semnarea de către conducătorul organului fiscal central şi aplicarea ştampilei.

(2) Organul fiscal prevăzut la alin. (1) ndeplineşte procedura de certificare după vizualizarea, n baza de date centrală, a formei electronice a certificatului de atestare fiscală.

(3) Pentru contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) care solicită nscrierea n certificatul de atestare fiscală a sumelor certe, lichide şi exigibile pe care le au de ncasat de la autorităţile contractante, documentele eliberate de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul acestor sume se depun, n original, la organul fiscal central n a cărei rază teritorială şi are domiciliul fiscal contribuabilul. Acest organ fiscal, după vizualizarea certificatului de atestare fiscală, verifică dacă informaţiile cuprinse la secţiunea D pct. IV concordă cu cele din documentul eliberat de autoritatea contractantă, prezentat de contribuabil n original. Certificatul de atestare fiscală, imprimat pe suport hrtie de către contribuabil, se certifică prin semnarea de către conducătorul organului fiscal central şi aplicarea ştampilei.

(4) Certificatul de atestare fiscală eliberat conform art. 1 alin. (1) lit. b) poate fi emis şi transmis n formă electronică n baza unui protocol ncheiat ntre instituţia/autoritatea publică şi organul fiscal emitent al acestuia. n acest caz, certificatul este valabil şi fără semnătura persoanelor mputernicite ale organului fiscal central competent, potrivit legii, şi ştampila organului emitent.

 

CAPITOLUL II

Certificatul de obligaţii bugetare

Procedura de eliberare a certificatului de obligaţii bugetare

 

Art. 12. - Organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor bugetare ale contribuabililor persoane juridice, conform legii, la solicitarea instituţiei publice implicate n procesul de privatizare, are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de ndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor creanţe bugetare, denumit n continuare certificatele obligaţii bugetare, n următoarele situaţii:

a) pentru completarea documentaţiei necesare procesului de privatizare, conform reglementărilor legale n vigoare:

b) pentru acordarea de nlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, conform reglementărilor legale n vigoare:

c) pentru alte situaţii prevăzute de lege.

Art. 13. - Certificatul de obligaţii bugetare se eliberează de organul fiscal central competent şi va fi semnat de către conducătorul acestuia.

Art. 14. - Eliberarea certificatului de obligaţii bugetare nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

Art. 15. - Certificatele de obligaţii bugetare se vor elibera pe baza raportului de inspecţie fiscală, efectuat de organele fiscale centrale competente cu atribuţii de control.

Art. 16. - (1) Certificatul de obligaţii bugetare va cuprinde 3 secţiuni, respectiv:

a) secţiunea A Obligaţii de plată restante care vor face obiectul nlesnirilor la plată sau obligaţii de plată restante la data eliberării certificatului de obligaţii bugetare, după caz;

b) secţiunea B Obligaţii de plată restante care constituie condiţie de menţinere a valabilităţii nlesnirii la plată ce urmează a se acorda, după caz;

c) secţiunea C Alte menţiuni.

(2) La secţiunea Ase vor menţiona:

a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte creanţe bugetare;

b) dobnzile şi penalităţile de ntrziere calculate pentru neplata la termenele stabilite de lege a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor creanţe bugetare;

c) majorări de ntrziere calculate şi datorate după 1 ianuarie 2006;

d) orice alte obligaţii datorate conform reglementărilor legale specifice (de exemplu, penalităţi de nedeclarare).

(3) Nu se nscriu la secţiunea A obligaţiile de plată care au făcut deja obiectul unor nlesniri la plată şi pentru care contribuabilii şi respectă condiţiile de menţinere a valabilităţii nlesnirilor la plată ce s-au aprobat, conform legii.

(4) La secţiunea B se vor menţiona:

a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte creanţe bugetare;

b) obligaţii fiscale accesorii.

(5) La secţiunea C se vor face alte menţiuni, după caz, astfel:

a) actul prin care s-au acordat nlesnirile la plată, după caz, şi modul de respectare al acestora;

b) totalul sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA cu sumă negativă şi opţiune de rambursare, n curs de soluţionare şi pentru care nu a fost emisă decizie de rambursare;

c) totalul sumelor solicitate a fi restituite prin cereri de restituire, n curs de soluţionare;

d) cuantumul obligaţiilor de plată la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, administrate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, comunicate organului fiscal central competent de către aceasta.

Răspunderea privind cuantumul acestor obligaţii revine Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

Art. 17. - Certificatele de obligaţii bugetare se vor elibera n termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării instituţiei publice implicate n procesul de privatizare.

Art. 18. - Certificatul de obligaţii bugetare va avea nscrise n mod obligatoriu numărul de nregistrare, data eliberării, scopul eliberării, precum şi numele şi semnătura persoanei mputernicite a organului fiscal.

Art. 19. - Certificatul de obligaţii bugetare se ntocmeşte n 3 exemplare, după cum urmează:

a) un exemplar original se va transmite instituţiei publice implicate n procesul de privatizare;

b) un exemplar original se va transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv direcţiei cu atribuţii n domeniul reglementării nlesnirilor la plată;

c) un exemplar original se va păstra la dosarul fiscal al contribuabilului.

Art. 20. - Se aprobă modelul formularului Certificat de obligaţii bugetare, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale acestuia, prevăzut n anexa nr. 4.

Art. 21. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 22. - (1) Prezentul ordin intră n vigoare la 1 ianuarie 2016.

(2) Cererile de eliberare a certificatului de atestare fiscală, n curs de soluţionare la data de 1 ianuarie 2016, se soluţionează conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 23. - Prezentul ordin se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2015.

Nr. 3.654.

 

ANEXA Nr. 1

 

ACORD

 

Subsemnatul, , domiciliat n*) , identificat cu C.I. seria .. nr. ., n calitate de**) al Societăţii .., sunt de acord ca dl/dna , identificat(ă) cu C.I. seria .. nr. ., domiciliat(ă) n*) , să solicite certificatul de atestare fiscală pentru dl/dna, /Societatea , cu condiţia respectării prevederilor art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Numele şi prenumele:

Funcţia: ..

Semnătura

Data


*) Se completează cu adresa de domiciliu conform actului de identitate.

**) Se completează numai n situaţia solicitării unui certificat de atestare fiscală pentru contribuabili persoane juridice, conform calităţii de a angaja n mod legal societatea.

 

ANEXA Nr. 2

 

ANTET*)

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

Nr. . Data eliberării .

 

 

Denumire/Nume şi prenume:

Cod de identificare fiscală:**)

Domiciliul fiscal: judeţul , localitatea ................................, sectorul , str. .. nr. .., bl. .. , sc. ...., et. .., ap. .., codul poştal


*) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

**) n cazul persoanelor fizice se vor nscrie CNP, precum şi CIF.

 

A. OBLIGAŢII FISCALE ŞI ALTE OBLIGAŢII BUGETARE***)

 

Sus-numitul contribuabil figurează n evidenţele fiscale cu următoarele obligaţii fiscale şi obligaţii bugetare individualizate n titluri executorii emise potrivit legii şi existente n evidenţa organului fiscal central n vederea recuperării, restante la data de :

 

 

 

- lei

0.

Denumirea obligaţiei fiscale/bugetare

Suma

1.

Obligaţii fiscale/bugetare principale

 

2.

Obligaţii fiscale/bugetare accesorii

 

3.

TOTAL (3 = 1+2)

 

 

B. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT***):

 

Sus-numitul contribuabil figurează n evidenţele fiscale cu următoarele sume de rambursat/restituit:

 

 

- lei -

0.

Sume solicitate

Suma

1.

Sume negative de TVA solicitate la rambursare

 

2.

Sume solicitate a fi restituite

 

3.

TOTAL (3 = 1+2)

 


**) n situaţia n care suma obligaţiilor fiscale nscrise la secţiunea A este mai mică sau egală cu totalul sumelor de rambursat/restituit nscrise la secţiunea B, la secţiunea D pct. III se va face menţiunea cu privire la situaţia prevăzuta la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

C. INFORMAŢII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CONTRIBUABILILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

a) Diferenţa dintre obligaţiile fiscale/bugetare cuprinse la secţiunea A şi sumele menţionate la secţiunea B:

 

 

 

 

b) Totalul obligaţiilor fiscale/bugetare n ultimele 12 luni

 

- lei -

 

 

 

D. ALTE MENŢIUNI:

 

I. OBLIGAŢII FISCALE/BUGETARE****)

 

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei fiscale/bugetare

Obligaţii fiscale/bugetare

 

 

Total, din care:

Obligaţii fiscale/bugetare principale

Obligaţii fiscale/bugetare accesorii

0.

1

2 = 3 + 4

3

4

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT***)

 

 

 

- lei

Nr. crt.

Denumirea actului/nr. şi data

Cuantumul sumelor

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

...

 

 

 

TOTAL

 

 

III. MENŢIUNI RELEVANTE PENTRU SITUAŢIA FISCALA A CONTRIBUABILULUI

.

 

IV. SUME CERTE, LICHIDE şi EXIGIBILE DE NCASAT DE LAAUTORITĂŢILE CONTRACTANTE

 

Denumirea autorităţii contractante

Nr. şi data documentului emis de autoritatea contractantă

Suma

(lei)

.

.

.

.

.

.

.

.

.


***) Pct. I şi II se completează, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea sumelor nscrise la secţiunile Aşi B.

 

Conducătorul organului fiscal central,

Numele şi prenumele: .

Semnătura şi stampila organului fiscal central: .

 

Organ fiscal central prin .

(numele şi prenumele conducătorului organului fiscal central *****)

 

Semnătura şi ştampila unităţii

 


*****) Se completează numai n cazul n care contribuabilul solicită certificarea pentru conformitate cu originalul a unui certificat emis prin mijloace de transmitere la distanţă

 

Certificatul de atestare fiscală se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării, de către persoanele juridice, sau 90 de zile, de către persoanele fizice.

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare

 

1. Denumire: Certificat de atestare fiscală

2. Format: A4/t1

3. Se tipăreşte faţă-verso.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la atestarea situaţiei fiscale a contribuabililor.

6. Se ntocmeşte n: două exemplare. La cererea contribuabilului pot fi emise mai multe exemplare;

de: organul fiscal central.

7. Circulă: - un exemplar (sau mai multe) la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal central emitent.

8. Se păstrează un exemplar la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 3

 

CERERE

de eliberare a certificatului de atestare fiscală

 

Scopul eliberării este pentru radiere din registrul n care am fost nregistrat.

 

A.

DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

 

1. Denumire/Nume şi prenume

2. Cod de identificare fiscală

3. Număr de ordine n registrul comerţului

4. Date privind domiciliul fiscal

Judeţul , localitatea ................................, sectorul , str. .. nr. .., bl. .. , sc. ...., et. .., ap. .., codul poştal , fax , telefon ., e-mail

B.

DATE DE IDENTIFICARE A DEŢINĂTORULUI DE TITLURI DE PARTICIPARE LA O SOCIETATE COMERCIALĂ

 

1. Denumire/Nume şi prenume

2. Cod de identificare fiscala

3. Număr de ordine n registrul comerţului

4. Date privind domiciliul fiscal/Adresa

Judeţul , localitatea ................................, sectorul , str. .. nr. .., bl. .. , sc. ...., et. .., ap. .., codul poştal , fax , telefon ., e-mail

C.

DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI

 

1. Reprezentare prin mputernicit |_|

Nr. act de mputernicire ............................... Data ...............................

2. Date de identificare a mputernicitului

Nume, prenume/Denumire ...............................

Adresa: Judeţul , localitatea ................................, sectorul , str. .. nr. .., bl. .. , sc. ...., et. .., ap. .., codul poştal , fax , telefon ., e-mail

Cod de identificare fiscală .........................................

D.

DATE DE IDENTIFICARE ALE NOTARULUI

 

Date de identificare ale notarului

Nume, prenume/Denumire ...............................

Adresa: Judeţul , localitatea ................................, sectorul , str. .. nr. .., bl. .. , sc. ...., et. .., ap. .., codul poştal , fax , telefon ., e-mail

Cod de identificare fiscală .........................................

E.

Menţiuni privind obligaţiile fiscale neachitate pnă n ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, potrivit evidenţei pe care o deţin*):

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei fiscale de plată

Obligaţii fiscale principale

Obligaţii fiscale accesorii

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

..

 

 

 

 

SOLICIT):

 

a) eliberarea certificatului de atestare fiscală n exemplare.

b) completarea secţiunii C din certificatul de atestare fiscală Informaţii pentru verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile:

DA NU

c) completarea secţiunii D din certificatul de atestare fiscală Alte menţiuni, cu detalierea informaţiilor de la secţiunile Aşi B şi din certificat:

DA NU

d) completarea secţiunii D din certificatul de atestare fiscală Alte menţiuni, cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care le am de ncasat de la autorităţi contractante:

DA NU

Autorităţile contractante şi cuantumul sumelor de ncasat sunt următoarele: Denumirea

 

Denumirea autorităţii contractante

Nr. şi data documentului emis de autoritatea contractantă

Suma

(lei)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

e) completarea secţiunii D din certificatul de atestare fiscală Alte menţiuni cu precizări referitoare la .**)

Numele şi prenumele

Funcţia ..

Semnătura .

Data //

 

Se completează de către organul fiscal.

 

Denumirea organului fiscal

Nr. de nregistrare Data //

Numele şi prenumele persoanei care a verificat

Numărul legitimaţiei


*) Nu se completează n cazul depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală de către deţinătorii de titluri de participare sociale.

**) Se fac menţiuni cu privire la starea obligaţiilor fiscale, cum ar fi: aflate n executare silită, suspendate la executare silită n condiţiile legii, obligaţii fiscale aflate n situaţia prevăzută la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare etc.

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare

 

1. Denumire: Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală

2. Format: A4/t1

3. Se tipăreşte n: un exemplar. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la eliberarea certificatului de atestare fiscală.

6. Se ntocmeşte n: un exemplar;

de: contribuabil/mputernicit/altă persoană dect contribuabilul, potrivit legii/notar.

7. Circulă la organul fiscal central.

8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 4

 

ANTET*)

Nr. Data eliberării

 

CERTIFICAT DE OBLIGAŢII BUGETARE

 

Ca urmare a Cererii nr. din data de a se certifică situaţia fiscală pentru persoana juridică:

Denumirea:

Domiciliul fiscal: judeţul , localitatea ................................, sectorul , str. .. nr. .., bl. .. , sc. ...., et. .., ap. .., codul poştal , fax , telefon ., e-mail

nregistrat la registrul comerţului cu nr.

 

Cod de identificare fiscală:


*) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

 

A. Obligaţii de plată restante care vor face obiectul nlesnirilor la plată sau obligaţii de plată restante la data eliberării prezentului certificat, după caz.

Sus-numitul figurează n evidenţe cu următoarele obligaţii de plată la data de cu accesoriile calculate pnă la data de

 

 

 

 

- lei

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei de plată*)

Obligaţia de plată

Total, din care:

Restanţă

Dobnzi

Penalităţi de ntrziere

Majorări

Penalităţi

0

1

2 = 3+4+5 +6+7

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**) Inclusiv amenzi.

 

B. Obligaţii de plată restante care constituie condiţie de menţinere a valabilităţii nlesnirii la plata ce urmează a se acorda, după caz

Sus-numitul figurează n evidenţe cu următoarele obligaţii de plată la data de

 

 

 

- lei

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei de plată**)

Obligaţia de plată

Total, din care:

Restanţă

Obligaţii fiscale accesorii

0

1

2 = 3+4

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


**) Inclusiv amenzi.

 

C. Alte menţiuni: .

S-a eliberat prezentul certificat de obligaţii bugetare pentru a-i servi:

pentru completarea documentaţiei necesare procesului de privatizare, conform prevederilor ;

pentru acordarea de nlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, conform prevederilor ;

pentru alte situaţii prevăzute de lege.

 

 

Conducătorul organului fiscal central,

Numele şi prenumele ..

Semnătura şi ştampila organului fiscal central .

 

 

 

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare

 

1. Denumire: Certificat de obligaţii bugetare

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: file

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la atestarea obligaţiilor bugetare de plată.

6. Se ntocmeşte n 3 exemplare de către organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor bugetare ale contribuabililor persoane juridice, conform legii.

7. Circulă: - un exemplar original la instituţia publică implicată n procesul de privatizare;

- un exemplar original la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

- un exemplar original la organul fiscal central emitent, conform legii.

8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

SECŢIA A TREIA

 

DECIZIE

cu privire la Cererea nr. 24.788/14 introdusă de Vasile Botomei mpotriva Romniei

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), reunită la data de 17 martie 2015 ntr-un comitet compus din Luis Lopez Guerra, preşedinte, Johannes Silvis, Valeriu Griţco, judecători, şi Marialena Tsirli, grefier adjunct de secţie,

avnd n vedere cererea menţionată anterior, introdusă la 20 februarie 2014,

avnd n vedere declaraţiile formale de acceptare a unei soluţionări pe cale amiabilă a cauzei,

după ce a deliberat n acest sens, pronunţă următoarea decizie:

N FAPT ŞI PROCEDURA

Reclamantul, domnul Vasile Botomei, este un resortisant romn, care s-a născut n 1964 şi locuieşte n Bacău. El a fost reprezentat n faţa Curţii de doamna M. Hartingher, avocat n Bacău.

Guvernul romn (Guvernul) a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Reclamantul s-a plns, n temeiul art. 3 din Convenţie, cu privire la condiţiile de detenţie din centrul de reţinere şi arestare preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău.

La 9 decembrie 2014 şi 21 ianuarie 2015, Curtea a primit declaraţii de soluţionare pe cale amiabilă semnate de părţi, prin care reclamantul a fost de acord să renunţe la orice alte pretenţii ndreptate mpotriva Romniei n ceea ce priveşte faptele care au condus la formularea acestei cereri, n schimbul angajamentului Guvernului de a-i plăti suma de 3.000 euro pentru a acoperi orice prejudiciu material şi moral, precum şi cheltuielile de judecată, sumă care va fi convertită n moneda naţională a statului parat la rata de schimb aplicabilă la data plăţii şi va fi scutită de orice taxe aplicabile reclamantului. Această sumă va fi plătită n termen de trei luni de la data notificării deciziei adoptate de Curte. n caz de neplată n termenul de trei luni stabilit, Guvernul s-a obligat să plătească, de la expirarea termenului menţionat şi pnă la momentul plăţii efective a sumei respective, o dobndă simplă, la o rată egală cu rata dobnzii facilităţii de mprumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. Această plată va reprezenta soluţionarea definitivă a cauzei.

N DREPT

Curtea ia act de soluţionarea pe cale amiabilă la care au ajuns părţile. Aceasta are convingerea că soluţionarea se bazează pe respectarea drepturilor omului astfel cum sunt definite n Convenţie şi n protocoalele la aceasta şi nu constată niciun motiv care să justifice examinarea n continuare a cererii.

Avnd n vedere cele de mai sus, este oportun să scoată cauza de pe rol.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

n unanimitate,

CURTEA:

decide scoaterea cauzei de pe rol, n conformitate cu art. 39 din Convenţie.

Redactată n limba engleză şi comunicată n scris la 9 aprilie 2015.

 

PREŞEDINTE LUIS

LOPEZ GUERRA

Grefier adjunct,

Marialena Tsirli

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.