MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 955/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 955         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 23 decembrie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 689 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Decizia nr. 713 din 27 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

160. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

1.549. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

1.688. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea Regulamentului de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.482/2006

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 689

din 20 octombrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Filip Aurelian, prin tutore Veronica Simion, în Dosarul nr. 24.Q92/325/2014/a1 al Judecătoriei Timişoara - Secţia a II-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 650D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, menţionând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 7 octombrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 24.092/325/2014/a1, Judecătoria Timişoara - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Filip Aurelian, prin tutore Veronica Simion, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri privind reexaminarea acordării ajutorului public judiciar, respectiv scutirea de la plata cauţiunii aferente suspendării executării silite.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile criticate sunt neconstituţionale în măsura în care nu se aplică şi în cazul cauţiunii. Astfel, deşi cauţiunea este un mijloc de a proteja interesele pârâtului faţă de cererile abuzive ale reclamanţilor, aceasta nu înseamnă că acest cost procesual nu ar putea fi obiect al Ordonanţei Guvernului nr. 51/2008, sens în care consideră că, faţă de caracterul şi scopul urmărit de actul normativ, respectiv acela de a asigura accesul liber şi neîngrădit la justiţie, interpretarea prevederilor criticate trebuie să aibă ca punct de pornire dispoziţiile constituţionale ale art. 21 referitor la accesul liber la justiţie, precum şi dispoziţiile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 10 din Declaraţia universală a drepturilor omului şi art. 14 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. De asemenea, în argumentarea excepţiei de neconstituţionalitate, menţionează jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

6. Judecătoria Timişoara - Secţia a II-a civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece formele de acordare a ajutorului public judiciar prevăzute de dispoziţiile legale criticate reprezintă opţiunea legiuitorului român, în concordanţă cu transpunerea în dreptul intern a Directivei 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii. Totodată, apreciază că excluderea din categoria ajutorului public judiciar a cauţiunii se datorează naturii sale juridice, respectiv o garanţie instituită pentru acoperirea eventualelor pagube ce ar putea fi aduse părţii potrivnice.

7. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, având în vedere că autorul excepţiei de neconstituţionalitate critică textul din perspectiva a ceea ce acesta nu prevede in terminis, iar argumentele prezentate tind la completarea textului legal criticat.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins: „Ajutorul public judiciar se poate acorda în următoarele forme:

a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenţei juridice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiţie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumită în continuare asistenţă prin avocat;

b) plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviinţarea instanţei sau a autorităţii cu atribuţii jurisdicţionale, dacă această plată incumbă, potrivit legii, celui ce solicită ajutorul public judiciar;

c) plata onorariului executorului judecătoresc;

d) scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la piaţa taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.

12. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 21 referitor la accesul liber la justiţie. De asemenea, este invocat art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 14 cu privire la egalitatea în faţa legii şi a curţilor de justiţie, precum şi examinarea litigiului în mod echitabil şi public de către un tribunal competent, independent şi imparţial, stabilit prin lege, din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, şi art. 10 cu privire la dreptul oricărei persoane, în deplină egalitate, de a fi audiată în mod echitabil de un tribunal independent şi imparţial din Declaraţia universală a drepturilor omului.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă reprezintă transpunerea în planul legislaţiei interne a Directivei 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea de reguli minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii. Scopul acestei reglementări este prevăzut la art. 1 şi constă în asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară. În vederea realizării acestui deziderat, legiuitorul a reglementat ajutorul public judiciar ca formă de asistenţă acordată de stat, în condiţiile legii, oricărei persoane fizice, în situaţia în care aceasta nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 264 din 24 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 30 martie 2009.

14. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul excepţiei de neconstituţionalitate este nemulţumit de faptul că prevederile criticate nu se aplică şi în cazul cauţiunii, astfel că, în realitate, are în vedere o omisiune legislativă, şi anume absenţa reglementării cauţiunii dintre formele de ajutor public judiciar. În aceste condiţii, excepţia de neconstituţionalitate, aşa cum a fost formulată, are ca finalitate modificarea şi completarea dispoziţiilor supuse controlului de constituţionalitate. Or, omisiunea de reglementare, caracterul incomplet al acesteia nu intră în atribuţiile Curţii Constituţionale, care, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului de constituţionalitate, sens în care este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale; spre exemplu, Decizia nr. 502 din 7 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 22 decembrie 2014, prin care Curtea a respins, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate.

15 Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin, (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Filip Aurelian, prin tutore Veronica Simion, în Dosarul nr. 24.092/325/2014/a1 al Judecătoriei Timişoara - Secţia a II-a civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Timişoara - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 20 octombrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 713

din 27 octombrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Liana Radu în Dosarul nr. 2.273/315/2015/a1 al Judecătoriei Târgovişte şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 841D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată ca autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a depus o cerere prin care solicită judecarea cauzei în lipsă şi prin care învederează şi anumite aspecte referitoare la aplicarea şi interpretarea legii de Către instanţele de judecată în ceea ce priveşte acordarea sau respingerea ajutorului public judiciar.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, menţionând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 24 aprilie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 2.273/315/2015/a1, Judecătoria Târgovişte a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Liana Radu cu ocazia soluţionării unei cererii privind reexaminarea acordării ajutorului public judiciar

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 îngrădesc accesul liber la justiţie pentru persoanele cu venituri între 300 şi 950 lei - salariul minim pe economie, prin limita instituită de legiuitor în ceea ce priveşte acordarea ajutorului public judiciar, prin necorelarea acestora cu salariul minim pe economie.

7. Judecătoria Târgovişte opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, având în vedere că dispoziţiile art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 permit acordarea ajutorului public judiciar şi în alte situaţii în afara celor prevăzute de dispoziţiile criticate, proporţional cu nevoile solicitantului.

8. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Avocatul Poporului, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, consideră că dispoziţiile criticate sunt constituţionale.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie,

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins:

- Art. 8: „(1) Beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat

(2) Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.

13. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 21 referitor la accesul liber la justiţie. De asemenea, este invocat art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că prevederile criticate conţin elementele necesare identificării practice a situaţiilor în care se poate acorda ajutorul public judiciar în materie civilă. Astfel, dispoziţiile art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 reglementează criteriile în funcţie de care beneficiul de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 din aceasta se avansează de către stat fie în întregime, fie în proporţie de 50%. De asemenea, alin. (3) al aceluiaşi articol are în vedere şi alte cazuri în care ajutorul public judiciar se poate acorda, proporţional cu nevoile solicitantului, în ipoteza acestei norme fiind prevăzută şi situaţia în care există diferenţe de cost al vieţii dintre statul membru în care solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România, diferenţe de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1.610 din 26 noiembrie 2009, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 de 12 ianuarie 2010).

15. De asemenea, prin Decizia nr. 39 din 3 februarie 2015 (paragraful 15-17), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 26 februarie 2015, menţionând jurisprudenţa sa anterioară în materie, Curtea a observat că prevederile art. 7 şi 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 stabilesc acordarea unui ajutor public judiciar în formele prevăzute de lege acelor persoane care îndeplinesc condiţiile legale, reţinând că acestea reprezintă opţiunea legiuitorului, care stabileşte, astfel, sfera persoanelor îndreptăţite să solicite sprijinul statului, în acest context, Curtea a amintit că, prin Hotărârea din 19 iunie 2001, pronunţată în Cauza Kreuz împotriva Poloniei, paragraful 59, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că dreptul electiv de acces la un tribunal [...] nu înseamnă, însă, un drept necondiţionat de a obţine un ajutor judiciar gratuit din partea statului în materie civilă şi nici dreptul la o procedură gratuită în această materie.

16. De altfel, asupra prevederilor criticate Curtea s-a mai pronunţat, prin numeroase alte decizii, spre exemplu, prin Decizia nr. 532 din 14 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 14 august 2015, Decizia nr. 123 din 6 martie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 9 mai 2014, prin care a respins excepţia de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, prilej cu care a reţinut că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului, cât şi ordonanţa de urgenţă în întregul ei constituie o garanţie suplimentară a accesului efectiv la justiţie, fiind adoptată pentru îmbunătăţirea accesului la justiţie şi pentru a se acorda sprijin din partea statului persoanelor care sunt parte într-un litigiu şi se află într-o dificultate materială.

17. În ceea ce priveşte nemulţumirea autoarei prezentei excepţii de neconstituţionalitate faţă de limita instituită de legiuitor în ceea ce priveşte acordarea ajutorului public judiciar, respectiv de faptul că aceasta nu este corelată cu salariul minim pe economie, Curtea observă că aceste aspecte ţin de opţiunea legiuitorului, care stabileşte sfera persoanelor îndreptăţite să solicite sprijinul statului, cât şi criteriile în funcţie de care se acordă ajutorul public judiciar în materie civilă.

18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceste decizii îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

19. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Liana Radu în Dosarul nr. 2.273/315/2015/a1 al Judecătoriei Târgovişte şi constată că dispoziţiile art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Târgovişte şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 27 octombrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Activitatea structurilor şi unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a unităţilor, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne este coordonată de persoanele stabilite de prezentul ordin.

Art. 2. - Ministrul afacerilor interne coordonează:

a) Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă;

b) Corpul de control al ministrului;

c) Direcţia audit public intern;

d) Direcţia Generală Anticorupţie;

e) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale;

f) Direcţia informare şi relaţii publice.

Art. 3. - (1) Secretarul de stat pentru ordine publică coordonează:

a) Poliţia Română;

b) Jandarmeria Română;

c) Poliţia de Frontieră Română;

d) Inspectoratul General pentru Imigrări;

e) Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, cu excepţia activităţilor operaţionale în situaţii de urgenţă;

f) instituţiile prefectului, cu excepţia activităţilor operaţionale în situaţii de urgenţă;

g) Direcţia Generală de Paşapoarte;

h) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de bate;

i) Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor;

j) Agenţia Naţională Antidrog;

k) Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane;

l) Direcţia generală management operaţional;

m) Direcţia generală pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului;

n) Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice.

(2) Secretarul de stat pentru ordine publică semnează, în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează, cu excepţia documentelor care se prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi a celor din domeniul planificării misiunilor/resurselor şi al protecţiei infrastructurilor critice promovate de Direcţia generală management operaţional şi de Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice, care sunt semnate de ministrul afacerilor interne.

Art. 4. - (1) Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul coordonează:

a) Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale;

b) Direcţia Schengen;

c) Unitatea de politici publice;

d) Centrul Naţional SIS.

(2) Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul poate susţine în Parlament răspunsurile scrise ale ministrului afacerilor interne.

(3) Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul semnează, în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează.

Art. 5. - (1) Secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, coordonează:

a) prefectul cu privire la activităţile operaţionale în situaţii de urgenţă, potrivit art. I alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;

c) Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la activităţile operaţionale în situaţii de urgenţă;

d) Direcţia generală pentru monitorizarea, controlul operaţional şi inspecţia activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU;

e) Direcţia medicală.

(2) Secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, semnează, în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează.

Art. 6. - (1) Secretarul general coordonează:

a) Direcţia generală management resurse umane;

b) Direcţia generală logistică;

c) Direcţia generală financiară;

d) Direcţia generală juridică;

e) Direcţia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei;

f) Direcţia secretariat general şi protocol;

g) Arhivele Naţionale;

h) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”;

i) Institutul de Studii pentru Ordine Publică;

j) Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne;

k) Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne;

l) Clubul Sportiv „Dinamo” Bucureşti;

m) Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale.

(2) Secretarul general semnează, în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează, cu excepţia:

a) statelor de organizare;

b) numărului de posturi şi indicatorilor aflaţi în finanţare ai tuturor unităţilor Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 7. - (1) Delegarea dreptului de a semna în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, prevăzută de prezentul ordin, nu aduce atingere prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor Ministerului Afacerilor Interne 1, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne privind împuternicirea ordonatorilor de credite în unităţile Ministerului Afacerilor Interne 2, a căror aplicare are întâietate.

(2) Delegarea dreptului de a semna în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, prevăzută de prezentul ordin, nu se aplică pentru:

a) însuşirea proiectelor de acte normative pentru care ministrul afacerilor interne are, potrivit reglementărilor în vigoare, calitatea de emitent sau drept de contrasemnam;

b) instrumentele de prezentare şi motivare a proiectelor de legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă şi hotărâri ale Guvernului pentru care ministrul afacerilor interne are, potrivit reglementărilor în vigoare, calitatea de iniţiator sau avizator;

c) memorandumuri, note, informări şi rapoarte care se prezintă/transmit Guvernului, prim-ministrului, Parlamentului sau Preşedintelui României/Administraţiei Prezidenţiale;

d) corespondenţa adresată prim-ministrului, celorlalţi membri ai Guvernului, Parlamentului, Preşedintelui României ori Administraţiei Prezidenţiale, conducătorilor instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Public şi altor autorităţi publice centrale;

e) răspunsuri la sarcinile stabilite pentru Ministerul Afacerilor Interne în cadrul şedinţelor Guvernului;

f) însuşirea documentelor programatice şi documentelor de politici publice ale Ministerului Afacerilor Interne sau care vizează competenţe ale acestuia;

g) convenţii, protocoale, înţelegeri şi alte asemenea documente care se încheie la nivel interinstituţional şi la care Ministerul Afacerilor Interne este parte.

Art. 8. - În absenţa ministrului afacerilor interne, conducerea ministerului se exercită de către secretarul de stat desemnat de către acesta prin ordin de zi pe minister.

Art. 9. - În baza şi în executarea ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministrul afacerilor interne, secretarii de stat şi secretarul general emit dispoziţii, potrivit art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 21 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 160.


1 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 600/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2 Ordinul constituie act normativ clasificat potrivit legii, nefiind publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. A.C.P. 986 din 15 decembrie 2015 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015. cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 5, 6, 62, 233, 234, 249, 250, 322, 463, 464, 465, 466, 633, 634, 637, 871, 1110, 1411, 1678, 1679, 1687, 1688, 1771, 1809, 1952,1986, 1987,1988,1989, 2146, 2325, 2326, 2486, 2607, 2608, 2609, 2610, 2672, 2703, 2704, 2817, 2818, 3067, 3094, 3377, 3672, 3673, 3826, 3865, 3866, 4049, 4051, 4108,4131, 4147, 4148,4149, 4236, 4237,4238, 4308, 4622,4623, 4692, 4693, 4694,4695, 4713, 4714,4715, 4716, 4788,4861, 4877, 5044, 5045, 5046, 5095, 5096, 5097, 5098, 5176, 5193, 5194, 5195, 5254, 5278, 5297, 5298, 5327, 5328,5329, 5330, 5331,5332 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

 

Nr. crt.

Cod CNPM

Cod_cim

Observaţii

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_ frm

Statut_ anm

Stare

Preţ producător (lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei)

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

"5

ABIBRI0017

W41602002

 

ABILIFY 10 mg

COMPR.

10 mg

OTSUKA PHARMACEU- TICAL EUROPE LTD - MAREA BRITANIE

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blister Al/Al perforat unidoză x 28 (x1) comprimate (3 ani)

N05AX12

MI

Inovativ

 

239,42

263,36

321,51

 

6

ABIBRI0025

W41603002

 

ABILIFY 15 mg

COMPR.

15 mg

OTSUKA PHARMACEU- TICAL EUROPE LTD - MAREA BRITANIE

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blister Al/Al perforat unidoză x 28 (x1) comprimate (3 ani)

N05AX12

MI

Inovativ

 

239,42

263,36

321,51

 

. . . . . . . . . . . . .

62

ACIZEN0024

W59355001

!

ACID ZOLEDRONIC ZENTIVA 4 mg/5 ml (APP încetat)

CONC. PT. SOL. PERF.

4 mg/ 5 ml

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

ACIDUM ZOLEDRONICUM

Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră cu dop de cauciuc cu strat din fluoropolimer sigilat cu capsa din Al tip "flip off" care cont. conc. pt. sol. perf. (2 ani - după amb. pt. com.; se utilizează imediat după deschidere)

M05BA08

MG

generic

DC

168

184,8

225,6

 

. . . . . . . . . . . . .

233

AMLVIM0043

W53664002

!

AMLODIPIN VIM SPECTRUM 10 mg

COMPR.

10 mg

VIM SPECTRUM S.R.L. - ROMÂNIA

AMLODIPINUM

Cutie x 2 blistere OPA- Al-PVC/Al x 10 comprimate (2 ani)

C08CA01

MG

generic

DC

3,81

4,34

5,87

 

234

AMLVIM0035

W53665002

!

AMLODIPIN VIM SPECTRUM 5 mg

COMPR.

5 mg

VIM SPECTRUM S.R.L. - ROMÂNIA

AMLODIPINUM

Cutie x 2 blistere OPA-Al- PVC/Al x 10 compri- mate (2 ani)

C08CA01

MG

generic

DC

4,8

5,47

7,4

 

. . . . . . . . . . . . .

249

AMLTEV0049

W58769005

!

AMLODIPINA TEVA 10 mg (APP încetat)

COMPR.

10 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

AMLODIPINUM

Cutie x blister PVC- PVDC/ Al x 30 omprimate (5 ani)

C08CA01

MG

generic

DC

2,4

2,74

3,7

 

250

AMLTEV0031

W58768004

!

AMLODIPINA TEVA 5 mg (APP încetat)

COMPR.

5 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

AMLODIPINUM

Cutie x blister PVC- PVDC/Al x 30 compri- mate (5 ani)

C08CA01

MG

generic

DC

2,44

2,78

3,76

 

. . . . . . . . . . . . .

322

ANATEV0021

W56267005

 

ANASTROZOL TEVA 1 mg

COMPR. FILM.

1 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

ANASTROZOLUM

Cutie x blistere din PVC-PVDC/ Al x 30 com- primate filmate (30 luni)

L02BG03

MG

generic

 

34,63

39,48

51,64

 

. . . . . . . . . . . . .

463

ATOTEV0011

W60043005

!

ATORVASTATINA TEVA 10 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

10 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

ATORVASTATINUM

Cutie x blistere Al/Al x 28 compri- mate filmate

C10AA05

MG

generic

DC

3,34

3,81

5,15

 

464

ATOTEV0029

W60047005

!

ATORVASTATINA TEVA 20 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

20 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

ATORVASTATINUM

Cutie x blistere Al/Al x 28 compri- mate filmate

C10AA05

MG

generic

DC

3,84

4,38

5,92

 

465

ATOTEV0037

W60048005

!

ATORVASTATINA TEVA 40 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

40 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

ATORVASTATINUM

Cutie x blistere Al/Al x 28 compri- mate filmate

C10AA05

MG

generic

DC

12,25

13,97

18,88

 

466

ATOTEV0045

W60049005

!

ATORVASTATINA TEVA 80 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

80 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

ATORVASTATINUM

Cutie x blistere Al/Al x 28 comprimate filmate

C10AA05

MG

generic

DC

19,81

22,58

30,52

 

. . . . . . . . . . . . .

633

BONROC0021

W41499001

!!

BONDRONAT 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ROCHE REGISTRATI- ON LTD - MAREA BRITANIE

ACIDUM IBANDRONICUM

Cutie x blistere PVC/Al x 28 comprimate filmate (2 ani)

M05BA06

MI

inovativ

DC

934,08

964,08

1089

Drept de circulaţie până în data de 25.12.2015

634

BONROC0013

W41498001

!!

BONDRONAT 6 mg/6 ml

CONC. PT. SOL. PERF.

6 mg/ 6 ml

ROCHE REGISTRATI- ON LTD - MAREA BRITANIE

ACIDUM IBANDRONICUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră x 6 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă (5 ani; după diluare: 24 de ore)

M05BA06

MI

inovativ

DC

871,37

901,37

1020,64

Drept de circulaţie până în data de 25.12.2015

. . . . . . . . . . . . .

637

BONHOF0011

W42716001

!!

BONVIVA 150 mg

COMPR. FILM.

150 mg

ROCHE REGISTRATI- ON LTD - MAREA BRITANIE

ACIDUM IBANDRONICUM

Cutie x 1 blister din Al/Al x 1 comprimate filmat (3 ani)

M05BA06

MI

inovativ

DC

63,37

70,97

89,74

Drept de circulaţie până în data de 25.12.2015

. . . . . . . . . . . . .

871

CEFANT0393

W01082003

!

CEFOTAXIMA ANTIBIOTICE 1 g

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

1 g

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

CEFOTAXIMUM

Cutie x 10 flacoane din sticlă incoloră conţinând pulbere pentru soluţie parenterală

J01DD01

MG

generic

DC

70,81

79,31

100,28

 

. . . . . . . . . . . . .

1110

COLANT0034

W52501003

!

COLISTINA ANTIBIOTICE 1000000 UI

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

1000000ui

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

COLISTINUM

Cutie x 10 flacoane din sticlă incoloră cu pulbere pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă (3 ani)

J01XB01

MG

generic

DC

163,63

180

219,74

 

. . . . . . . . . . . . .

1411

DORHOF0011

W51326001

!!

DORMICUM«

SOL. INJ.

1 mg/ml- 5 ml

ROCHE ROMÂNIA S.R.L. - ROMÂNIA

MIDAZOLAMUM

Cutie x 10 fiole x 5 ml; (5 ani)

N05CD08

MP

inovativ

DC

18,91

21,56

29,14

Drept de circulaţie până în data de 25.12.2015

. . . . . . . . . . . . .

 

1678

ESOTEV0012

W57525002

!

ESOMEPRAZOL TEVA 20 mg (APP încetat)

COMPR. GASTRO REZ.

20 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

ESOMEPRAZOLUM

Cutie x blistere Al/Al x 14 comprimate gastro- rezistente (2 ani)

A02BC05

MG

generic

DC

4,29

4,89

6,61

 

1679

ESOTEV0020

W57527002

!

ESOMEPRAZOL TEVA 40 mg (APP încetat)

COMPR. GASTRO REZ.

40 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

ESOMEPRAZOLUM

Cutie x blistere Al/Al x 14 comprimate gastro- rezistente (2 ani)

A02BC05

MG

generic

DC

6,68

7,61

10,29

 

. . . . . . . . . . . . .

1687

ETAANT0034

W42943002

!

ETAMBUTOL 250 mg

COMPR. FILM.

250 mg

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

ETHAMBUTOLUM

Cutie x 150 blistere din PVC/Al x 10 comprimate filmate (2 ani)

J04AK02

MG

generic

DC

296,69

326,36

393,88

 

1688

ETAANT0042

W42861002

!

ETAMBUTOL 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

ETHAMBUTOLUM

Cutie x 150 blistere PVC/Al x 10 comprimate filmate (2 ani)

J04AK02

MG

generic

DC

472,09

502,09

585,43

 

. . . . . . . . . . . . .

1771

FEMABB0017

W56892002

!

FEMOSTON 2/10, comprimate filmate

COMPR. FILM.

2 mg/ 10 mg

ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V., C.J. VAN HOUTENLAAN 36, NL-1381 CP WE

ESTRADIOL + DIDROGESTERON

Cutie x 1 blister tip calendar x 28 comprimate filmate (14 compr. film. roşii- cărămizii + 14 compr. film. galbene (3 ani)

G03FB08

MI

inovativ

DC

18,11

20,64

27,9

 

. . . . . . . . . . . . .

1809

FLACHI0016

W12442002

!

FLAMEXIN

COMPR.

20 mg

CHIESI FARMA- CEUTICI S.P.A - ITALIA

PIROXICAMUM

Cutie x 1 blister PVC- PVDC/Al-lac PVDC x 10 comprimate (3 ani)

M01AC01

MG

generic

DC

7,41

8,45

11,42

 

. . . . . . . . . . . . .

1952

FUZHOF0019

W13961001

!!

FUZEON 90 mg/ml

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

90 mg/ml

ROCHE REGIS- TRATION LTD - MAREA BRITANIE

ENFUVIRTIDUM

Cutie x 60 flacoane cu pulbere pt. soluţie injectabilă + 60 flacoane cu solvent + 60 seringi x 3 ml + 60 seringi x 1 ml + 180 tampoane cu alcool (ambalaj 1) (3 ani)

J05AX07

MI

inovativ

DC

6060,79

6090,78

6677,11

Drept de circulaţie până în data de 25.12.2015

. . . . . . . . . . . . .

1986

GELBBR0033

W57829001

 

GELASPAN 40 mg/ml

SOL. PERF.

40 mg/ml

B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA

GELATINUM

Cutie x 10 flacoane PEJD "Ecoflac plus" x 500 ml soluţie perfuzabilă (2 ani; după prima desch. a flac. se utiliz. imediat)

B05AA06

MI

generic

 

265,2

291,72

356,13

 

1987

GELBBR0041

W57829002

 

GELASPAN 40 mg/ml

SOL. PERF.

40 mg/ml

B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA

GELATINUM

Cutie x 20 de pungi din plastic "Ecobag" (non-PVC), sigilate cu dopuri de cauciuc halogenbutil x 500 ml soluţie perfuzabilă (2 ani)

B05AA06

MI

generic

 

333,2

363,2

434,04

 

1988

GELBBR0059

W57829003

 

GELASPAN 40 mg/ml

SOL. PERF.

40 mg/ml

B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA

GELATINUM

Cutie x 10 pungi din plastic "Ecobag" (non-PVC), sigilate cu dopuri de cauciuc halogenbutil x 1.000 ml soluţie perfuzabilă (2 ani)

B05AA06

MI

generic

 

571,49

601,49

693,77

 

1989

GELBBR0025

W01736002

 

GELOFUSINE«

SOL. PERF.

40 g/ 1.000 ml

B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA

GELATINUM

Cutie x 10 flacoane x 500 ml soluţie perfuzabilă (3 ani)

B05AA06

MP

generic

 

122,54

134,8

164,56

 

. . . . . . . . . . . . .

2146

HARPFI0011

W57775001

!

HARMONET 0,075 mg/ 0,020 mg

DRAJ.

0,075 mg/ 0,020 mg

PFIZER EUROPE MA EEIG - MAREA BRITANIE

COMBINAŢII

Cutie x 1 blister din PVC/Al x 21 drajeuri (3 ani)

G03AA10

MI

inovativ

DC

12,86

14,66

19,81

 

. . . . . . . . . . . . .

2325

INVROC0012

W42514001

!!

INVIRASE 500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

ROCHE REGIS- TRATION LTD - MAREA BRITANIE

SAQUINAVIRUM

Cutie x 1 flacon din PEID prevăzut cu sistem de închidere securizat pt. copii x 120 compri- mate filmate (3 ani)

J05AE01

MI

inovativ

DC

983,9

1013,9

1143,3

Drept de circulaţie până în data de 25.12.2015

2326

INVJAN0072

W60447002

 

INVOKANA 100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

JANSSEN - CILAG INTER- NATIONAL NV - BELGIA

CANAGLIFLOZINUM

Cutie x blistere PVC/Al perforat pentru eliberarea unei unităţi dozate x 30 comprimate filmate (2 ani)

A10BX11

MI

inovativ

 

156,47

172,12

210,12

 

. . . . . . . . . . . . .

2486

KETLEK0041

W03883001

!!

KETONAL FORTE 100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

LEK PHARMA- CEUTICAL CHEMICAL COMPANY/ LEK PHARMA- CEUTICALS - SLOVENIA

KETOPROFENUM

Cutie x 1 flac. x 20 compr. film.; (5 ani)

M01AE03

MG

generic

DC

7,35

8,38

11,33

Drept de circulaţie până în data de 01.01.2016

. . . . . . . . . . . . .

2607

LERTEV0015

W57310004

!

LERCANIDIPINA TEVA 10 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

10 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIA

LERCANIDIPINUM

Cutie x blistere PVC- PVDC/Al x 30 compri- mate filmate (3 ani)

C08CA13

MG

generic

DC

8,36

9,53

12,88

 

2608

LERTEV0031

W57310007

!

LERCANIDIPINA TEVA 10 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

10 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIA

LERCANIDIPINUM

Cutie x blister PVC-PVDC/Al x 60 compri- mate filmate (3 ani)

C08CA13

MG

generic

DC

16,72

19,06

25,76

 

2609

LERTEV0023

W57311003

!

LERCANIDIPINA TEVA 20 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

20 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIA

LERCANIDIPINUM

Cutie x blistere PVC- PVDC/Al x 30 compri- mate filmate (3 ani)

C08CA13

MG

generic

DC

13,66

15,57

21,05

 

2610

LERTEV0049

W57311006

!

LERCANIDIPINA TEVA 20 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

20 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIA

LERCANIDIPINUM

Cutie x blister PVC-PVDC/Al x 60 compri- mate filmate (3 ani)

C08CA13

MG

generic

DC

27,31

31,13

40,72

 

. . . . . . . . . . . . .

 

2672

LEXHOF0011

W44084001

!!

LEXOTAN

COMPR.

3 mg

ROCHE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

BROMAZEPAMUM

Cutie x 3 blist. Al/ PVC x 10 compr.; (5 ani)

N05BA08

MP

inovativ

DC

4,65

5,3

7,16

Drept de circulaţie până în data de 25.12.2015

. . . . . . . . . . . . .

2703

LIPEGI0044

W61288003

 

LIPOCOMB 10 mg/10 mg

CAPS.

10 mg/ 10 mg

EGIS PHARMA- CEUTICALS PLC - UNGARIA

COMBINAŢII (ROSUVASTATINUM + EZETIMIBUM)

Cutie x blistere OPA- Al-PVC/Al x 30 (3 x 10) capsule (2 ani)

C10BA06

MG

generic

 

85,45

95,71

121,01

 

2704

LIPEGI0052

W61295003

 

LIPOCOMB 20 mg/10 mg

CAPS.

20 mg/ 10 mg

EGIS PHARMA- CEUTICALS PLC - UNGARIA

COMBINAŢII (ROSUVASTATINUM + EZETIMIBUM)

Cutie x blistere OPA- Al-PVC/Al x 30 (3x10) capsule (2 ani)

C10BA06

MG

generic

 

95,37

106,82

130,4

 

. . . . . . . . . . . . .

2817

MADROC0017

W58811002

!!

MADOPAR 200 mg/50 mg

COMPR.

200 mg + 50 mg

ROCHE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + BENSERAZIDUM)

Cutie x 1 flacon din sticlă brună x 30 compri- mate (4 ani)

N04BA02

MI

inovativ

DC

15,31

17,45

23,59

Drept de circulaţie până în data de 25.12.2015

2818

MADHOF0049

W51325002

!!

MADOPAR HBS

CAPS. ELIB. MODIF.

100 mg + 25 mg

ROCHE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

LEVODOPUM + BENSERAZIDUM

Cutie x 1 flacon de sticlă x 100 capsule cu eliberare modificată (3 ani)

N04BA02

MP

inovativ

DC

39,48

45,01

58,87

Drept de circulaţie până în data de 25.12.2015

. . . . . . . . . . . . .

3067

MIRBAY0019

W58814001

!

MIRENA 20 mcg/24 h

DISPO- ZITIV CU CEDARE INTRAU- TERINĂ

20 micro- grame/ 24 ore

BAYER OY - FINLANDA

LEVONORGESTRE- LUM

Cutie x 1 blister x 1 dispozitiv pentru administrare intrauterină + 1 insertor (3 ani)

G02BA03

MI

inovativ

DC

351,43

381,43

453,91

 

. . . . . . . . . . . . .

3094

MOMTEV0012

W60258001

!

MOMETAZONA TEVA 50 micrograme/ doză spray nazal, suspensie (APP încetat)

SPRAY NAZAL - SUSP.

50 micro- grame/ doză

TEVA PHARMA- CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIA

MOMETASONUM

Cutie x 1 flacon din PEID, cu pompă dozatoare din PP şi sistem de acţionare x 140 doze spray nazal, suspensie (2 ani)

R01AD09

MG

generic

DC

12,7

14,48

19,57

 

. . . . . . . . . . . . .

3377

OLADRR0051

W55976002

!

OLANZAPINA DR. REDDY'S 10 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

10 mg

DR. REDDY'S LABORATORI- ES ROMANIA S.R.L. - ROMÂNIA

OLANZAPINUM

Cutie x blistere Al/Al x 35 compri- mate filmate

N05AH03

MG

generic

DC

115,14

126,65

154,62

 

. . . . . . . . . . . . .

3672

PERANT0018

W55423001

!

PERASIN 2 g/0,25 g

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

2 g/ 0,25 g

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră, cu capacitate de 30 ml cu pulbere pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă (2 ani)

J01CR05

MG

generic

DC

20,87

23,79

32,16

 

3673

PERANT0026

W55424001

!

PERASIN 4 g/0,50 g

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

4 g/0,5 g

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră, cu capacitate de 48 ml cu pulbere pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă (2 ani)

J01CR05

MG

generic

DC

37,25

42,46

55,54

 

. . . . . . . . . . . . .

3826

PROHEX0017

W43349003

!!

PROPAFENON SANDOZ 150 mg

COMPR. FILM.

150 mg

HEXAL AG - GERMANIA

PROPAFENONUM

Cutie x 5 blistere din Al/PP x 10 compri- mate filmate (4 ani)

C01BC03

MG

generic

DC

11,74

13,38

18,09

Drept de circulaţie până în data de 01.01.2016

. . . . . . . . . . . . .

3865

QUETEV0115

W58675007

 

QUETIAPINA TEVA 300 mg

COMPR. ELIB. PREL.

300 mg

TEVA PHARMACEU- TICALS S.R.L. - ROMÂNIA

QUETIAPINUM

Cutie x blistere PVC/Aclar- Al x 60 comprimate eliberare prelungită (2 ani după amb. pt. com., după prima deschidere a flac. 60 de zile)

N05AH04

MG

generic

 

122,96

135,26

165,12

 

3866

QUETEV0123

W58676007

 

QUETIAPINA TEVA 400 mg

COMPR. ELIB. PREL.

400 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

QUETIAPINUM

Cutie x blistere PVC/Aclar- Al x 60 comprimate eliberare prelungită (2 ani după amb. pt. com., după prima deschidere a flac. 60 de zile)

N05AH04

MG

generic

 

152,14

167,36

204,31

 

. . . . . . . . . . . . .

4049

ROCFRE0042

W53367004

!!

ROCURONIUM KABI 10 mg/ml

SOL. INJ./PERF.

10 mg/ml

FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L. - ROMÂNIA

ROCURONIUM BROMIDE

Cutie x 10 flacoane din sticlă incoloră x 5 ml soluţie injectabilă/ perfuzabilă (2 ani)

M03AC09

MG

generic

DC

98,21

109,99

134,28

Drept de circulaţie până în data de 01.01.2016

. . . . . . . . . . . . .

4051

ROFHOF0037

W51327001

!!

ROFERON - A

SOL. INJ.

3 Mui/ 0,5 ml

ROCHE ROMANIA S.R.L. - ROMÂNIA

INTERFERONUM ALFA 2A

Cutie x 1 seringă preumplută x 0,5 ml + ac steril (2 ani)

L03AB04

MP

inovativ

DC

61,74

69,15

87,43

Drept de circulaţie până în data de 25.12.2015

. . . . . . . . . . . . .

4108

ROSTEV0040

W55411005

!

ROSUVASTATINA TEVA 40 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

40 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

ROSUVASTATINUM

Cutie x blistere PVC- PVAC-Al/ OPA-Al- PVC x 30 comprimate filmate (2 ani)

C10AA07

MG

generic

DC

31,97

36,44

47,67

 

. . . . . . . . . . . . .

4131

RYTABB0014

W13542001

!!

RYTMONORM 70 mg/20 mg

SOL. INJ.

70 mg/ 20 mg

ABBOTT GMBH & CO. KG

PROPAFENONUM

Cutie x 5 fiole din sticlă incoloră x 20 ml soluţie injectabilă (3 ani)

C01BC03

MI

inovativ

DC

24,67

28,13

36,79

Drept de circulaţie până în data de 27.02.2016

. . . . . . . . . . . . .

 

4147

SANNOV0077

W42954001

!

SANDOSTATIN LAR 10 mg

PULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ. (I.M.) CU ELIB. PREL.

10 mg

NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA

OCTREOTIDUM

Cutie x 1 flacon cu pulbere (microsfere) + 1 seringă preumplută x 2,5 ml solvent + 2 ace pentru injecţie (3 ani)

H01CB02

MI

inovativ

DC

1328,91

1358,91

1519,36

 

4148

SANNOV0085

W42955001

!

SANDOSTATIN LAR 20 mg

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. I.M. CU ELIB. PREL.

20 mg

NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA

OCTREOTIDUM

Cutie x 1 flacon cu pulbere (microsfere) + 1 seringă preumplută x 2,5 ml solvent + 2 ace pentru injecţie (3 ani)

H01CB02

MI

inovativ

DC

2613,63

2643,63

2919,71

 

4149

SANNOV0093

W42956001

!

SANDOSTATIN LAR 30 mg

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. I.M. CU ELIB. PREL.

30 mg

NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA

OCTREOTIDUM

Cutie x 1 flacon cu pulbere (microsfere) + 1 seringă preumplută x 2,5 ml solvent + 2 ace pentru injecţie (3 ani)

H01CB02

MI

inovativ

DC

3920,45

3950,44

4344,14

 

. . . . . . . . . . . . .

4236

SILTEV0039

W59178002

!

SILDENAFIL TEVA 100 mg (APP încetat)

COMPR. MAST.

100 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

SILDENAFILUM

Cutie x blistere transparente PVC- PCTFE/Al x 4 comprimate masticabile (30 luni)

G04BE03

MG

generic

DC

48,89

55,73

70,47

 

4237

SILTEV0013

W59176002

!

SILDENAFIL TEVA 25 mg (APP încetat)

COMPR. MAST.

25 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMANIA

SILDENAFILUM

Cutie x blistere transparente PVC- PCTFE/Al x 4 comprimate masticabile (30 luni)

G04BE03

MG

generic

DC

50,05

56,06

70,88

 

4238

SILTEV0021

W59177002

!

SILDENAFIL TEVA 50 mg (APP încetat)

COMPR. MAST.

50 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

SILDENAFILUM

Cutie x blistere transparente PVC- PCTFE/Al x 4 comprimate masticabile (30 luni)

G04BE03

MG

generic

DC

32,49

37,04

48,45

 

. . . . . . . . . . . . .

4308

SIOBER0026

W56197002

!!

SIOFOR 850 mg

COMPR. FILM.

850 mg

BERLIN CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - GERMANIA

METFORMINUM

Cutie x 4 blist. Al/PVC x 15 compr. film.; (5 ani)

A10BA02

MG

generic

DC

8,11

9,25

12,5

Drept de circulaţie până în data de 28.01.2016

. . . . . . . . . . . . .

4622

TEVTEV0025

W53520001

!!

TEVAGRASTIM 30MUI/0.5 ml

SOL. INJ./PERF.

300 mcg/ 0.5 ml

TEVA GENERICS GMBH - GERMANIA

FILGRASTIMUM (G-CSF)

Cutie x 1 seringă preumplută x 0.5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă (2 ani)

L03AA02

MG

generic

DC

120,6

132,66

161,95

Drept de circulaţie până în data de 25.12.2015

4623

TEVTEV0033

W53523001

!!

TEVAGRASTIM 48MUI/0.8 ml

SOL. INJ./PERF.

480 mcg/ 0.8 ml

TEVA GENERICS GMBH - GERMANIA

FILGRASTIMUM (G-CSF)

Cutie x 1 seringă preumplută x 0.8 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă (2 ani)

L03AA02

MG

generic

DC

199,16

219,08

267,45

Drept de circulaţie până în data de 25.12.2015

. . . . . . . . . . . . .

4692

TOPTEV0118

W53074004

!

TOPIRAMAT TEVA 100 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

100 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

TOPIRAMATUM

Cutie x blist OPA-Al- PVC/Al x 30 compri- mate filmate (3 ani)

N03AX11

MG

generic

DC

19,05

21,71

29,35

 

4693

TOPTEV0126

W53075004

!

TOPIRAMAT TEVA 200 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

200 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

TOPIRAMATUM

Cutie x blist OPA-Al- PVC/Al x 30 compri- mate filmate (3 ani)

N03AX11

MG

generic

DC

62,97

70,52

89,17

 

4694

TOPTEV0097

W53073004

!

TOPIRAMAT TEVA 25 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

25 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

TOPIRAMATUM

Cutie x blist OPA-Al- PVC/Al x 30 compri- mate filmate (3 ani)

N03AX11

MG

generic

DC

7,33

8,35

11,29

 

4695

TOPTEV0100

W53072004

!

TOPIRAMAT TEVA 50 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

50 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

TOPIRAMATUM

Cutie x blist din OPA-Al- PVC/Al x 30 compri- mate filmate (3 ani)

N03AX11

MG

generic

DC

12,47

14,21

19,21

 

. . . . . . . . . . . . .

4713

TORZEN0019

W54644003

!

TORVACARD 10 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

10 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

ATORVASTATINUM

Cutie x blistere Al/Al x 30 compri- mate filmate (2 ani)

C10AA05

MG

generic

DC

5,39

6,15

8,31

 

4714

TORZEN0027

W54643003

!

TORVACARD 20 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

20 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

ATORVASTATINUM

Cutie x blistere Al/Al x 30 compri- mate filmate (2 ani)

C10AA05

MG

generic

DC

7,96

9,07

12,26

 

4715

TORZEN0035

W54642003

!

TORVACARD 40 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

40 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

ATORVASTATINUM

Cutie x blistere Al/Al x 30 compri- mate filmate (2 ani)

C10AA05

MG

generic

DC

16,97

19,35

26,15

 

4716

TORZEN0043

W58296002

!

TORVACARD 80 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

80 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

ATORVASTATINUM

Cutie x blistere OPA- Al-PVC/Al x 30 compri- mate filmate (2 ani)

C10AA05

MG

generic

DC

21,23

24,2

32,71

 

. . . . . . . . . . . . .

4788

TRITEV0011

W60135002

!

TRIMETAZIDINA TEVA 35 mg (APP încetat)

COMPR. ELIB. PREL.

35 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

TRIMETAZIDINUM

Cutie x blistere PVC- PVDC/Al x 60 compri- mate eliberare prelungită

C01EB15

MG

generic

DC

15,63

17,82

24,08

 

. . . . . . . . . . . . .

4861

UNIUNI0048

W54876001

!!

UNILAT 50 micrograme/ml

PIC. OFT. SOL.

50 mcg/ml

UNIMED PHARMA SPOL SRO - SLOVACIA

LATANOPROSTUM

Cutie x 1 flacon picurător PE x 2,5 ml picături oftalmice, soluţie (18 luni)

S01EE01

MG

generic

DC

24,89

28,37

37,11

Drept de circulaţie până în data de 25.12.2015

. . . . . . . . . . . . .

4877

VALHOF0023

W51832001

!!

VALCYTE« 450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ROCHE ROMÂNIA S.R.L. - ROMÂNIA

VALGANCICLO- VIRUM

Cutie x 1 flacon x 60 compri- mate filmate (3 ani)

J05AB14

MI

inovativ

DC

4833,1

4863,09

5338,93

Drept de circulaţie până în data de 25.12.2015

 

. . . . . . . . . . . . .

5044

VORLAB0029

W57805007

!

VOREDANIN 10 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

10 mg

LABORMED PHARMA S.A. - ROMÂNIA

ATORVASTATINUM

Cutie x blistere OPA- Al-PVC/Al x 30 compri- mate filmate (2 ani)

C10AA05

MG

generic

DC

13,08

14,91

20,15

 

5045

VORLAB0037

W57806007

!

VOREDANIN 20 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

20 mg

LABORMED PHARMA S.A. - ROMÂNIA

ATORVASTATINUM

Cutie x blistere OPA- Al-PVC/Al x 30 compri- mate filmate (2 ani)

C10AA05

MG

generic

DC

17,86

20,36

27,52

 

5046

VORLAB0011

W57807007

!

VOREDANIN 40 mg (APP încetat)

COMPR. FILM.

40 mg

LABORMED PHARMA S.A. - ROMÂNIA

ATORVASTATINUM

Cutie x blistere OPA- Al-PVC/Al x 30 compri- mate filmate (2 ani)

C10AA05

MG

generic

DC

21,46

24,47

33,07

 

. . . . . . . . . . . . .

5095

XEFNYC0079

W57772001

!

XEFO 8 mg/2 ml

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

8 mg/ 2 ml

NYCOMED AUSTRIA GMBH - AUSTRIA

LORNOXICAMUM

Cutie x 10 flacoane cu pulbere pentru soluţie injectabilă + 10 fiole solvent x 2 ml (2 ani)

M01AC05

MI

inovativ

DC

64,26

71,97

91

 

5096

XEFNYC0116

W57771002

!

XEFO RAPID 8 mg

COMPR. FILM.

8 mg

NYCOMED AUSTRIA GMBH - AUSTRIA

LORNOXICAMUM

Cutie x blistere OPA- Al-PVC/Al x 10 compri- mate filmate (2 ani)

M01AC05

MI

inovativ

DC

6,31

7,19

9,72

 

5097

XELROC0035

W08338001

!!

XELODA 150 mg

COMPR. FILM.

150 mg

ROCHE REGISTRATI- ON LTD - MAREA BRITANIE

CAPECITABINUM

Cutie x 6 blistere PVC/PE/PVD C x 10 compr. film.; (3 ani)

L01BC06

MI

inovativ

DC

187,72

206,5

252,09

Drept de circulaţie până în data de 25.12.2015

5098

XELROC0043

W08339001

!!

XELODA 500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

ROCHE REGIS- TRATION LTD - MAREA BRITANIE

CAPECITABINUM

Cutie x 12 blistere PVC/PE/ PVDC. x 10 compr. film.; (3 ani)

L01BC06

MI

inovativ

DC

1245,41

1275,41

1428,35

Drept de circulaţie până în data de 25.12.2015

. . . . . . . . . . . . .

5176

ZEQROM0018

W55367002

!

ZEQUIPRA 2.5 mg

COMPR. FILM.

2.5 mg

ROMASTRU TRADING S.R.L. - ROMÂNIA

LETROZOLUM

Cutie x blistere Al- PVC/PVC-PE -PVDC x 30 comprimate filmate (3 ani)

L02BG04

MG

generic

DC

51,64

57,84

73,13

 

. . . . . . . . . . . . .

5193

ZIXZEN0013

W57976006

!

ZIXADOX 40 mg (APP încetat)

CAPS.

40 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

ZIPRASIDONUM

Cutie x blister OPA-Al- PVC/Al x 56 capsule (2 ani)

N05AE04

MG

generic

DC

116,24

127,87

156,1

 

5194

ZIXZEN0021

W57977006

!

ZIXADOX 60 mg (APP încetat)

CAPS.

60 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

ZIPRASIDONUM

Cutie x blister OPA-Al- PVC/Al x 56 capsule (2 ani)

N05AE04

MG

generic

DC

175,66

193,23

235,89

 

5195

ZIXZEN0039

W57978006

!

ZIXADOX 80 mg (APP încetat)

CAPS.

80 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

ZIPRASIDONUM

Cutie x blister OPA-Al- PVC/Al x 56 capsule (2 ani)

N05AE04

MG

generic

DC

196,57

216,23

263,97

 

. . . . . . . . . . . . .

5254

 

W61792001

 

ACID ZOLEDRONIC ACCORD 4 mg/5ml

CONC. PT. SOL. PERF.

4 mg/ 5ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

ACIDUM ZOLEDRONICUM

Cutie x 1 flacon cu capacitate de 5 ml din cicloolefinic transparent cu dop din cauciuc clorobutilic şi capsă de aluminiu cu componenţă detaşabilă

M05BA08

MG

generic

 

102,9

113,19

138,18

 

. . . . . . . . . . . . .

5278

 

W61918001

 

BORTEZOMIB GLENMARK 3.5 mg

PULB. PT. SOL. INJ.

3.5 mg

GLENMARK PHARMACEU- TICALS SRO - REPUBLICA CEHĂ

BORTEZOMIBUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră de tip I cu capacitate de 10 ml (3 ani)

L01XX32

MG

generic

 

2543,17

2573,17

2842,91

 

. . . . . . . . . . . . .

5297

 

W61820005

 

DULSEVIA 30 mg

CAPS. GASTRO REZ.

30 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

DULOXETINUM

Cutie x blistere OPA- Al[PEID-PE- desicant- PEID]-Al-PE x 30 capsule gastro- rezistenete (18 luni)

N06AX21

MG

generic

 

40,48

46,15

60,36

 

5298

 

W61821005

 

DULSEVIA 60 mg

CAPS. GASTRO REZ.

60 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

DULOXETINUM

Cutie x blistere OPA- Al[PEID-PE- desicant- PEID]-Al-PE x 30 capsule gastro- rezistenete (18 luni)

N06AX21

MG

generic

 

62,06

69,5

87,88

 

. . . . . . . . . . . . .

5327

 

W61362008

 

LEVODOPA/ CARBIODOPA/ ENTACAPONA 100 mg/ 25 mg/200 mg

COMPR. FILM.

100 mg/ 25 mg/ 200 mg

TEVA PHARMACEU- TICALS S.R.L. - ROMÂNIA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTACAPONUM)

Cutie x 1 flacon alb din PEID cu capac din PP prevăzut cu sistem de închidere securizat pentru copii cu sigiliu şi desicant x 100 compri- mate filmate (2 ani - după ambalare pentru comercializare, după prima deschidere 175 de zile)

N04BA03

MG

generic

 

132,74

146,01

178,25

 

5328

 

W61363008

 

LEVODOPA/ CARBIODOPA/ ENTACAPONA 125 mg/ 31.25 mg/ 200 mg

COMPR. FILM.

125 mg/ 31.25 mg/ 200 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTACAPONUM)

Cutie x 1 flacon alb din PEID cu capac din PP prevăzut cu sistem de închidere securizat pentru copii cu sigiliu şi desicant x 100 compri- mate filmate (2 ani - după ambalare pentru comercializare, după prima deschidere 175 de zile)

N04BA03

MG

generic

 

132,74

146,01

178,25

 

5329

 

W61364008

 

LEVODOPA/ CARBIODOPA/ ENTACAPONA 150 mg/ 37.5 mg/200 mg

COMPR. FILM.

150 mg/ 37.5 mg/ 200 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTACAPONUM)

Cutie x 1 flacon alb din PEID cu capac din PP prevăzut cu sistem de închidere securizat pentru copii cu sigiliu şi desicant x 100 compri- mate filmate (2 ani - după ambalare pentru comercializare, după prima deschidere 175 de zile)

N04BA03

MG

generic

 

137,84

151,62

185,1

 

 

5330

 

W61366008

 

LEVODOPA/ CARBIODOPA/ ENTACAPONA 200 mg/ 50 mg/200 mg

COMPR. FILM.

200 mg/ 50 mg/ 200 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTACAPONUM)

Cutie x 1 flacon alb din PEID cu capac din PP prevăzut cu sistem de închidere securizat pentru copii cu sigiliu şi desicant x 100 compri- mate filmate
(2 ani - după ambalare pentru comercializare, după prima deschidere 175 de zile)

N04BA03

MG

generic

 

148,56

163,42

199,5

 

5331

 

W61360008

 

LEVODOPA/ CARBIODOPA/ ENTACAPONA 50 mg/12.5 mg/ 200 mg

COMPR. FILM.

50 mg/ 12.5 mg/ 200 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMÂNIA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTACAPONUM)

Cutie x 1 flacon alb din PEID cu capac din PP prevăzut cu sistem de închidere securizat pentru copii cu sigiliu şi desicant x 100 comprimate filmate (2 ani - după ambalare pentru comercializare, după prima deschidere 175 de zile)

N04BA03

MG

generic

 

122,59

134,85

164,62

 

5332

 

W61361008

 

LEVODOPA/ CARBIODOPA/ ENTACAPONA 75 mg/18.75 mg/ 200 mg

COMPR. FILM.

75 mg/ 18.75 mg/ 200 mg

TEVA PHARMA- CEUTICALS S.R.L. - ROMANIA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTACAPONUM)

Cutie x 1 flacon alb din PEID cu capac din PP prevăzut cu sistem de închidere securizat pentru copii cu sigiliu şi desicant x 100 comprimate filmate (2 ani - după ambalare pentru comercializare, după prima deschidere 175 de zile)

N04BA03

MG

generic

 

92,34

103,42

126,26"

 

 

2. În anexa nr. 1 poziţiile nr. 49, 217, 218, 798, 799, 1000, 1001, 1002, 1249, 1250, 2623, 2770, 2771, 3066, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3591, 3592, 3593, 3594, 3877, 3878, 4001, 4006, 4486, 4639, 4640, 4701, 4889,4890, 4898, 4899, 4912, 5011 se abrogă.

3. În anexa nr. 2, în lista A, după poziţia nr. 407 se introduc 12 noi poziţii, poziţiile nr. 408-419, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod CNPM

Cod_cim

Observaţii

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_ frm

Statut_anm

Stare

Preţ producător (lei)

PRG (lei) pentru medicamente generice 65%

PRG (lei) pentru medicamente biosimilare 80%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

"408

CYMELI0017

W43297002

 

CYMBALTA 30 mg

CAPS. GASTROREZ.

30 mg

ELI LILLY NEDERLAND BV - OLANDA

DULOXETINUM

Cutie x 4 blistere PVC/PE/ PCTFE/Al x 7 capsule gastrorezistente (3 ani)

N06AX21

MI

inovativ

 

58,13

37,78

46,50

409

CYMELI0025

W43298001

 

CYMBALTA 60 mg

CAPS. GASTROREZ.

60 mg

ELI LILLY NEDERLAND BV - OLANDA

DULOXETINUM

Cutie x 4 blistere PVC/PE/ PCTFE/Al x 7 capsule gastrorezistente (3 ani)

N06AX21

MI

inovativ

 

93,44

60,74

74,75

410

LANSAN0016

W52628008

 

LANTUS SOLOSTAR

SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR PREUMPLUT

100 UI/ml

SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

INSULINUM GLARGINE

Cutie x 5 stilouri injectoare (pen-uri) preumplute x 3 ml (3 ani)

A10AE04

MI

inovativ

 

183,14

119,04

146,51

411

LANAVE0018

W08054002

 

LANTUS« 100 ui/ml

SOL. INJ. ÎN CARTUŞ

100 ui/ml - 03 ml

SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

INSULINUM GLARGINE

Cutie x 5 cartuşe x 3 ml; (2 ani, la 2°-8°C)

A10AE04

MI

inovativ

 

185,86

120,81

148,69

412

 

W58814001

 

MIRENA 20 micrograme/ 24 ore

SISTEM CU CEDARE INTRA- UTERINĂ

20 micro- grame/ 24 ore

BAYER OY - FINLANDA

LEVONOR- GESTRELUM

Cutie x 1 blister ce conţine un sistem pentru administrare intrauterină şi un sistem insertor (3 ani)

G02BA03

MI

inovativ

 

351,43

228,43

281,14

413

LYRPFI0017

W41743001

 

LYRICA 75 mg

CAPS.

75 mg

PFIZER LIMITED - MAREA BRITANIE

PREGABALINUM

Cutie x 14 caps. (blist. PVC/Al) (3 ani)

N03AX16

MI

inovativ

 

24,72

16,07

19,78

414

LYRPFI0025

W41743002

 

LYRICA 75 mg

CAPS.

75 mg

PFIZER LIMITED - MAREA BRITANIE

PREGABALINUM

Cutie x 56 caps. (blist. PVC/Al) (3 ani)

N03AX16

MI

inovativ

 

98,87

64,27

79,10

415

LYRPFI0033

W41745001

 

LYRICA 150 mg

CAPS.

150 mg

PFIZER LIMITED - MAREA BRITANIE

PREGABALINUM

Cutie x 14 caps. (blist. PVC/Al) (3 ani)

N03AX16

MI

inovativ

 

41,13

26,73

32,90

416

LYRPFI0041

W41745002

 

LYRICA 150 mg

CAPS.

150 mg

PFIZER LIMITED - MAREA BRITANIE

PREGABALINUM

Cutie x 56 caps. (blist. PVC/Al) (3 ani)

N03AX16

MI

inovativ

 

162,48

105,61

129,98

417

AZITEV0019

W42418004

 

AZILECT 1 mg

COMPR.

1 mg

TEVA PHARMA GMBH - GERMANIA

RASAGILINUM

Cutie x 3 blistere din Al/Al x 10 comprimate (2 ani)

N04BD02

MI

inovativ

 

329,94

214,46

263,95

418

 

W58595014

 

TOPAMAX 100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

JOHNSON & JOHNSON DOO - SLOVENIA

TOPIRAMATUM

Cutie x 1 flacon PEID x 60 comprimate filmate

N03AX11

MI

inovativ

 

63,45

41,24

50,76

419

 

W58596014

 

TOPAMAX 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

JOHNSON & JOHNSON DOO - SLOVENIA

TOPIRAMATUM

Cutie x 1 flacon PEID x 60 comprimate filmate

N03AX11

MI

inovativ

 

41,51

26,98

33,21"

 

4. În anexa nr. 2, în Lista B, după poziţia 1187 se introduc 20 noi poziţii, poziţiile nr. 1188-1207, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod CNP M

Cod_cim

Observaţii

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_ frm

Statut_ anm

Stare

Preţ produ- cător (lei)

Preţ referinţă generic (PRG)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

"1188

 

W62051001

 

ARIPIPRAZOLE ZENTIVA 15 mg

COMPR. ORODISPER- SABILE

15 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blistere OPA/Al/PVC/Al (blister Al-Al) x 28 comprimate orodispersabile (2 ani)

N05AX12

MG

generic

 

155,62

155,62

1189

 

W61718002

 

ASTORET 10 mg

COMPR. ORODISPER- SABILE

10 mg

TERAPIA S.A. - ROMÂNIA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie cu blister detaşabil (peel-off) din PA/Al/PVC-Al x 28 comprimate orodispersabile (2 ani)

N05AX12

MG

generic

 

155,62

155,62

1190

 

W61719002

 

ASTORET 15 mg

COMPR. ORODISPER- SABILE

15 mg

TERAPIA S.A. - ROMÂNIA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie cu blister detaşabil (peel-off) din PA/Al/PVC-Al x 28 comprimate orodispersabile (2 ani)

N05AX12

MG

generic

 

155,62

155,62

1191

 

W53758022

 

METOJECT 50 mg/ml

SOL. INJECTABILĂ ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

50 mg/ml

MEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE - GERMANIA

METHOTREXATUM

Cutie x 1 seringă preumplută x 0.30 ml soluţie injectabilă prevăzută cu ac şi tampoane cu alcool (2 ani)

L01BA01

MG

generic

 

52,88

52,88

1192

 

W59752001

 

NORADRENALINE TARTRATE AGUETTANT 2 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

2 mg/ml

LAB. AGUETTANT - FRANŢA

NORADRENALINUM

Cutie x 10 fiole prevăzute cu punct de rupere x 4 ml (2 ani; sol. reconstituită 24 ore)

C01CA03

MG

generic

 

279,80

279,80

1193

 

W59752002

 

NORADRENALINE TARTRATE AGUETTANT 2 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

2 mg/ml

LAB. AGUETTANT - FRANŢA

NORADRENALINUM

Cutie x 10 fiole prevăzute cu punct de rupere x 8 ml (2 ani; sol. reconstituită 24 ore)

C01CA03

MG

generic

 

561,34

561,34

1194

 

W61789001

 

ACID IBANDRONIC ACCORD 2 mg

CONC. PT. SOL. PERF.

2 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

ACIDUM IBANDRONICUM

Cutie x 1 flacon cu capacitatea de 6 ml, din sticlă de tip I şi fluorotec (2 ani)

M05BA06

MG

generic

 

79,94

79,94

1195

 

W61018002

 

ETOPOSID ACCORD 20 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

20 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

ETOPOSIDUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră x 12.5 ml conc. pt. sol. perf. (3 ani - după ambalarea pentru comercializare; după diluare - se utilizează imediat)

L01CB01

MG

generic

 

34,13

34,13

1196

 

W56390002

 

CISPLATINA ACCORD 1 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

1 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

CISPLATINUM

Cutie x 1 flacon x 30 ml (pentru 25 ml) din sticlă brună cu concentrat pentru soluţie perfuzabilă (2 ani)

L01XA01

MG

generic

 

19,95

19,95

1197

 

W61373001

 

LEPTOPROL 5 mg

IMPLANT

5 mg

SANDOZ S.R.L. - ROMÂNIA

LEUPRORELINUM

Cutie cu o seringă preumplută din policarbonat cu piston din copolimer acrilonitril-butadienstirenic şi ac sigilate într-o pungă din polietilentereftalat /Al-PE seringă preumplută conţine un implant (4 ani)

L02AE02

MG

generic

 

565,88

565,88

1198

 

W59993010

 

SMOFKABIVEN CENTRAL FĂRĂ ELECTROLIŢI

EMULSIE PERF.

 

FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L. - ROMÂNIA

COMBINAŢII

Cutie x 6 pungi tricompartimentate tip Biofine cu 3 straturi x 493 ml emulsie perfuzabilă (2 ani )

B05BA10

MI

generic

 

539,68

539,68

1199

 

W61910002

 

NISTATINA ATB 100000 UI

OVULE

100000 UI

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

NYSTATINUM

Cutie x 1 folie termosudată din PVC x 7 ovule (3 ani)

G01AA01

MG

generic

 

10,50

10,50

1200

 

W61910001

 

NISTATINA ATB 100000 UI

OVULE

100000 UI

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

NYSTATINUM

Cutie x 1 folie termosudată din PVC-PE x 7 ovule (3 ani)

G01AA01

MG

generic

 

10,50

10,50

1201

 

W61910004

 

NISTATINA ATB 100000 UI

OVULE

100000 UI

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

NYSTATINUM

Cutie x 2 folii termosudate din PVC x 7 ovule (3 ani)

G01AA01

MG

generic

 

21,00

21,00

1202

 

W61910003

 

NISTATINA ATB 100000 UI

OVULE

100000 UI

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

NYSTATINUM

Cutie x 2 folii termosudate din PVC-PE x 7 ovule (3 ani)

G01AA01

MG

generic

 

21,00

21,00

1203

 

W61909002

 

ZIFEX DUO 500 mg/ 200 mg

OVULE

500 mg/ 200 mg

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

COMBINAŢII (METRONIDAZOLUM+ CLOTRIMAZOLUM)

Cutie x 1 folie termosudată din PVC x 7 ovule (3 ani)

G01AF20

MG

generic

 

7,00

7,00

1204

 

W61909001

 

ZIFEX DUO 500 mg/ 200 mg

OVULE

500 mg/ 200 mg

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

COMBINAŢII (METRONIDAZOLUM+ CLOTRIMAZOLUM)

Cutie x 1 folie termosudată din PVC-PE x 7 ovule (3 ani)

G01AF20

MG

generic

 

7,00

7,00

1205

 

W61909003

 

ZIFEX DUO 500 mg/ 200 mg

OVULE

500 mg/ 200 mg

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

COMBINAŢII (METRONIDAZOLUM+ CLOTRIMAZOLUM)

Cutie x 2 folii termosudate din PVC-PE x 7 ovule (3 ani)

G01AF20

MG

generic

 

14,00

14,00

1206

 

W61909004

 

ZIFEX DUO 500 mg/ 200 mg

OVULE

500 mg/ 200 mg

ANTIBIOTICE S.A. - ROMÂNIA

COMBINAŢII (METRONIDAZOLUM+ CLOTRIMAZOLUM)

Cutie x 2 folii termosudate din PVC x 7 ovule (3 ani)

G01AF20

MG

generic

 

14,00

14,00

1207

 

W52868002

 

NEOSTIGMINA LPH 15 mg

COMPR.

15 mg

LABORMED PHARMA S.A. - ROMÂNIA

NEOSTIGMINI BROMIDUM

Cutie cu blist. PVC/Al x 60 comprimate (3 ani)

N07AA01

MG

generic

 

27,72

27,72"

 

5. În anexa nr. 2, în lista A, poziţiile nr. 6, 87 şi 245 se abrogă.

6. În anexa nr. 2, în lista B, poziţiile nr. 1186 şi 1187 se abrogă.

7. În anexa nr. 2, în lista A, poziţia nr. 246 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod CNPM

Cod_cim

Observaţii

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_ frm

Statut_ anm

Stare

Preţ producător (lei)

PRG (lei) pentru medicamente generice 65%

PRG (lei) pentru medicamente biosimilare 80%

"246

MIRLEI0019

W53379001

 

MIRENA 20 mcg/24 h

DISPOZITIV CU CEDARE INTRAUTERINĂ

52 mg

BAYER OY - FINLANDA

LEVONORGEST RELUM

Cutie x 1 blist. x 1 disp. intrauterin + accesorii; (3 ani)

G03AC03

MI

inovativ

 

351,43

228,43

281,14"

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2015.

Nr. 1.549.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.482/2006

 

Având în vedere prevederile pct. 4.2.2.1.3.2. şi 4.2.2.1.3.3. din anexa I la Decizia 2012/757/UE a Comisiei din 14 noiembrie 2012 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul exploatare şi gestionarea traficului al sistemului feroviar din Uniunea Europeană şi de modificare a Deciziei 2007/756/CE, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.482/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 şi 814 bis din 3 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 168 alineatul (2) litera b „Semnale de «fine de tren»“, figura 222 „Semnale de fine de tren de marfă” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Fig. 222 Semnale de fine de tren de marfă

Ziua şi noaptea

 

a) Pentru trenurile internaţionale de marfă care circulă pe căile ferate române

- două plăci reflectorizante pe care sunt desenate triunghiuri albe (amplasate la dreapta şi la stânga) şi triunghiuri roşii (amplasate în partea de sus şi de jos), precum şi cupla de tracţiune pusă în cârligul de tracţiune, pentru trenurile internaţionale de marfă care circulă pe căile ferate române, respectiv I2 trenurile care traversează frontiera României cu un alt stat membru al Uniunii Europene (intră, ies, tranzitează)

- două lumini roşii permanente, precum şi cupla de tracţiune pusă în cârligul de tracţiune, pentru trenurile internaţionale de marfă care circulă pe căile ferate române, dacă statul membru al Uniunii Europene de unde provine trenul a notificat Comisia asupra acceptării acestei reguli de semnalizare pe reţeaua sa feroviară

 

b) Pentru celelalte trenuri de marfă care circulă pe căile ferate române

- un disc de culoare roşie cu margine albă, reflectorizant, aplicat în cârligul de tracţiune peste cupla de tracţiune pusă în prealabil în cârligul de tracţiune sau

- două plăci reflectorizante pe care sunt desenate triunghiuri albe (amplasate la dreapta şi la stânga) şi triunghiuri roşii (amplasate în partea de sus şi de jos , precum şi cupla de tracţiune pusă în cârligul de tracţiune”

2. La articolul 168, alineatele (6) - (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) Dacă la finele trenului lipseşte discul reflectorizant sau cel puţin o placă reflectorizantă sau cel puţin o lumină roşie este stinsă, după caz, însă ultimul vagon are cupla de tracţiune pusă în cârligul de tracţiune, trenul este considerat a fi întreg şi va fi oprit pentru semnalizare.

(7) Existenţa discului reflectorizant în cârligul de tracţiune sau a celor 2 plăci reflectorizante sau a celor 2 lumini roşii permanente aprinse, după caz, fără însă a fi aplicată în cârligul de tracţiune şi cupla de tracţiune, nu constituie motiv de oprire a trenului.

(8) Dacă la finele trenului lipseşte discul reflectorizant sau cel puţin o placă reflectorizantă sau cel puţin o lumină roşie este stinsă, după caz, iar cupla de tracţiune nu este aplicată în cârligul de tracţiune, trenul va fi oprit considerându-se că nu este întreg.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

p. Ministrul transporturilor,

Eugen Ispas,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 decembrie 2015.

Nr. 1.688.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.