MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 956/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 956         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 23 decembrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

346. - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

1.060. - Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

117. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O strategie privind piaţa unică digitală pentru Europa COM (2015) 192

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.306/4.076/3.038. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Sere şi Pepiniere CFR” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

1.307/4.077/3.037. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

1.566/1.073. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

4.385. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013

 

4.387. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

5.992. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a două sesiuni ordinare a anului 2015, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2016, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanţe publice şi economie:

1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

2. modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. reglementări privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile;

4. modificarea art. 11 al capitolului II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

5. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

6. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

7. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8. modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Dezvoltare regională şi administraţie publică:

1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

2. modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;

3. modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată;

4. stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

5. măsuri referitoare la eficientizarea activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi întreprinderi publice cu

capital de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

III. Justiţie:

1. reglementări privind statutul personalului de probaţiune;

2. modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

IV. Muncă şi protecţie socială:

1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată;

2. aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României, în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

V. Agricultură, dezvoltare rurală şi mediu:

1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

3. modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

VI. Comunicaţii şi societate informaţională:

1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010;

2. stabilirea tarifului de utilizare a Sistemului electronic de achiziţii publice, conform legislaţiei privind achiziţiile publice.

VII. Transporturi:

1. modificarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european;

3. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare;

4. modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;

5. modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată;

6. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările ulterioare;

7. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2012, cu modificările ulterioare.

VIII. Cultură:

1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

2. modificarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare;

3. modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

IX. Educaţie şi cercetare ştiinţifică:

- măsuri privind asigurarea eticii şi a bunei conduite în domeniile educaţiei, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

X. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

Art. 2. - În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2016. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 22 decembrie 2015.

Nr. 346.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2015.

Nr. 1.060.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O strategie privind piaţa unică digitală pentru Europa COM (2015) 192

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/897, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 24 noiembrie 2015, Camera Deputaţilor:

1. Salută propunerea Comisiei Europene, întrucât:

- tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor se află la baza tuturor sistemelor economice moderne, creând imense oportunităţi pentru inovare, creştere economică şi locuri de muncă, reprezentând una din priorităţile importante ale planului Juncker;

- statele membre sunt invitate să sprijine crearea la nivelul întregii Uniuni Europene a unei zone în care libertatea de circulaţie sub toate formele sale să fie asigurată şi în care resortisanţii, indiferent de cetăţenie sau naţionalitate, să beneficieze de un acces neîntrerupt la activităţi online şi să exercite astfel de activităţi în condiţii de concurenţă loială şi la un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a datelor cu caracter personal;

- realizarea unei pieţe unice digitale va garanta faptul că Europa se menţine pe o poziţie de top la nivel mondial în domeniul economiei digitale, sprijinind astfel întreprinderile europene să dobândească o dimensiune globală;

- amploarea şi rapiditatea cu care se produc schimbările în toate domeniile oferă oportunităţi imense pentru inovare, creştere economică şi locuri de muncă.

2. Sprijină această propunere deoarece:

- strategia reclamă definirea unui cadru adecvat privind comerţul electronic şi prevenirea injustei discriminări a consumatorilor şi a întreprinderilor atunci când încearcă să acceseze conţinut online sau să achiziţioneze bunuri şi servicii online în cadrul Uniunii Europene;

- propunerea Comisiei are în vedere înlăturarea barierelor din mediul digital, reprezentate de fragmentarea generată de diferitele regimuri de reglementare existente la nivelul statelor membre, în domenii precum protecţia consumatorilor, TVA, reglementări specifice unor produse şi tranzacţii de plată naţionale, fapt care se traduce în numeroase piedici pentru întreprinderi (în special IMM-uri) cu activitate de comercializare transfrontalieră;

- strategia răspunde cerinţelor care vizează modificări importante ale unor directive şi regulamente europene, precum şi adoptarea unor acte normative noi, în domenii diferite, cum ar fi: comerţul electronic, telecomunicaţiile, drepturile de autor, protecţia consumatorilor, prelucrarea datelor cu caracter personal şi circulaţia acestor date, piaţa unică în domeniul livrărilor de colete, impozitarea întreprinderilor, serviciile mass-mediei audiovizuale;

- cetăţenii europeni pot beneficia de servicii mai bune, la preţuri mai accesibile, şi de noi locuri de muncă;

- facilitează înfiinţarea de noi întreprinderi şi dezvoltarea celor deja existente;

- se estimează că definitivarea pieţei unice digitale ar putea să atragă un plus de 415 miliarde euro pentru bugetul european şi ar putea conduce la crearea a peste 3,8 milioane de locuri de muncă şi la reducerea costurilor administraţiilor publice cu 15_20%.

3. Atrage atenţia asupra următoarelor aspecte:

- în condiţiile în care producţia de bunuri se face în mod fundamental digital, cu extrem de puţini angajaţi şi forţa de muncă va fi orientată către sectoarele vizionare, creative, a căror producţie se va situa în domeniul proprietăţii intelectuale, apare riscul constituirii unui segment de populaţie, acela al oamenilor inutili, care nu se vor regăsi în societatea nou-creată;

- legislaţia neunitară între diferitele state membre generează creşterea costurilor pentru livrare, cultura limitată a persoanelor/întreprinderilor în ceea ce priveşte protecţia datelor personale, decalaje semnificative în adoptarea tehnologiei 4G, lipsa de competenţe digitale, rezistenţa la schimbare;

- creşterea infracţionalităţii în domeniul cibernetic reclamă asigurarea unui climat sigur şi de încredere pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, sprijinirea tehnologiilor inovative, inovarea continuă prin interoperabilitatea serviciilor inteligente, trasabilitatea serviciilor publice şi siguranţa în tranzacţionarea online; în afara instrumentelor legale, creşterea nivelului de securitate cibernetică s-ar putea realiza şi prin campanii de conştientizare şi prin cooperare la nivel naţional şi internaţional, pentru a spori încrederea în serviciile online;

- în materie de comerţ transfrontalier există riscul ca propunerile lansate de Comisia Europeană să genereze O disparitate crescută între normele juridice aplicabile achiziţiilor online şi offline;

- Comisia ar trebui să iniţieze şi o analiză a impactului măsurilor în domeniul comerţului electronic asupra zonelor rurale, în care comerţul tradiţional (unităţi de vânzare cu amănuntul) este predominant, aşa cum este şi situaţia României;

- chestiunea neutralităţii internetului trebuie abordată cu seriozitate, iar reglementarea unor restricţii sau limitări nu ar trebui să împiedice accesul utilizatorilor la cunoaştere;

- piaţa europeană de plăţi online comportă o serie de neajunsuri: caracterul eterogen al pieţei sub aspectul structurii şi din punctul de vedere al jucătorilor; nivelul scăzut al puterii de cumpărare a cetăţeanului european, comparativ cu aceea a cetăţeanului S.U.A.; slaba penetrare a internetului în Europa de Est şi neîncrederea cumpărătorilor din această regiune în plăţile online. Posibile soluţii ar putea fi: un cadru unic de reglementare a datelor cu caracter personal, stimularea investiţiilor pe termen lung, asigurarea unui cadru adecvat pentru dezvoltarea infrastructurilor, asigurarea transparenţei de către terţii care prelucrează date personale, asigurarea educaţiei în domeniu în scopul conştientizării riscurilor.

4. Consideră că:

- realizarea pieţei unice digitale va contribui în mod semnificativ la creşterea competitivităţii economiei europene, la îmbunătăţirea eficienţei în procesele industriale şi creşterea productivităţii, la bunăstarea cetăţenilor europeni, asigurarea coeziunii sociale şi la economii substanţiale pentru administraţiile publice;

- nu se poate definitiva o piaţă unică digitală fără o cooperare activă şi intensă între toate statele membre, instituţiile europene şi părţile interesate;

- în scopul creşterii competitivităţii se impune ca la nivelul Uniunii Europene să fie luate măsuri concrete pentru a identifica atât soluţii rapide şi pragmatice la problemele existente pe piaţă, cât şi noi oportunităţi de investiţii;

- pentru a avea o piaţă unică digitală, în care cetăţenii, companiile şi administraţiile publice să aibă acces şi să utilizeze, în condiţii de siguranţă, infrastructura de bandă largă rapidă şi serviciile digitale inovatoare şi modeme, trebuie redus decalajul dintre statele membre;

- cunoaşterea digitală trebuie promovată ca resursă-cheie de dezvoltare economică, prin adoptarea de politici care să vizeze educaţia, cercetarea-dezvoltarea-inovarea, dezvoltarea antreprenoriatului, sprijinirea investiţiilor în economia digitală şi digitalizarea administraţiei publice;

- această strategie ar trebui să acorde o atenţie sporită ocrotirii drepturilor fundamentale şi să respecte principiul fundamental al atribuirii de competenţe, mai ales pentru acele domenii în care statele membre au prioritate de acţiune.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 14 decembrie 2015.

Nr. 117.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.306 din 27 noiembrie 2015

Nr. 3.038 din 10 decembrie 2015

Nr. 4.076 din 21 decembrie 2015

 

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Sere şi Pepiniere CFR” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 90 alin. (1) Sit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de Stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) şi al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin, (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Sere şi Pepiniere CFR” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea Comercială „Sere şi Pepiniere CFR” - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Ministrul finanţelor publice,

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat

Claudia-Ana Costea

Anca Dana Dragu

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercială „Sere şi Pepiniere CFR” - S.A.

Sediul/Adresa: Piaţa Gării de Nord nr. 1-3, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 16684606

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

4.569,50

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4.567,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

2,50

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

4 569,50

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4,569,50

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

751,63

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

45,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3,580,87

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

2 469,32

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

2 301,32

 

 

 

C2

bonusuri

14

168,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

199,50

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

267,05

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

545,00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

192,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

167,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

167,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

125

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

123

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1,672,98

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.559,16

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

37,13

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000,00

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

600,00

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.307 din 27 noiembrie 2015

Nr. 3.037 din 10 decembrie 2015

Nr. 4.077 din 21 decembrie 2015

 

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) şi ai art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea Comercială „Informatică Feroviară” - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Ministrul finanţelor publice,

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat

Claudia-Ana Costea

Anca Dana Dragu

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Operatorul economic: Societatea Comercială „Informatică Feroviară” - S A.

Sediul/Adresa: Str. Gării de Nord nr. 1, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 14966210

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

29.778,68

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

29.449,75

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

328,93

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

29.778,68

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

29.774,18

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

6.599,21

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

179,87

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

17.219,42

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

13.877,23

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

13.495,61

 

 

 

C2

bonusuri

14

381,62

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

199,85

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

3.142,34

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

5.775,68

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

4,50

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.801,56

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

5.200,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

319

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

312

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3.684.18

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.604,60

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

94,39

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000,00

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

19.709,62

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.566 din 17 decembrie 2015

Nr. 1.073 din 25 noiembrie 2015

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. ACP/1.066/2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG/2.110 din 19 noiembrie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- titlului VIII „Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările

ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 2 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, punctul I „Componenta prescriere” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. La anexa nr. 2, capitolul II, punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere”, punctul 2, la litera a), subpunctele (viii) şi (x) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(viii) se bifează «PNS» doar pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

………………………………………………………………………………………………

x) la rubrica «Alte categorii» se va nota:

- cifra 1, dacă este vorba de persoane beneficiare de legi speciale care nu apar menţionate distinct în formularul de prescripţie medicală electronică, dar care sunt menţionate distinct la art. 224 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, menţionându-se distinct actul normativ de care beneficiază;

- cifra 2, pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat menţionate în formularul de prescripţie şi care beneficiază de nivel de compensare ca un asigurat obişnuit;

- cifra 3, pentru beneficiarii formularelor europene, menţionându-se distinct fiecare tip de formular european, respectiv: E 106; E 109; E 112; E 120; E 121; pot fi menţionate

şi formularele europene «S» - corespondente acestor formulare.”

3. La anexa nr. 2, capitolul II, la punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere”, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.a) «Diagnostic/Cod Diag.» - se va/vor nota diagnosticul/diagnosticele pacientului pentru care au fost prescrise medicamente. Pe prescripţiile medicale electronice listate de medicii prescriptori şi înmânate asiguratului se completează numai codul/codurile de diagnostic, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală; descrierea diagnosticului/diagnosticelor va rămâne numai în aplicaţia informatică privind prescrierea electronică de medicamente;

b) PNS - pentru prescripţiile care conţin DCI-uri din sublista C secţiunea C2 se va indica numărul programului/subprogramului din cadrul Programului naţional cu scop curativ: 3 - Programul naţional de oncologie, 5 - Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, 9 - Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană (9.7 - Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi) şi a unor boli rare cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - 6 - mucoviscidoză (6.4), boli neurologice degenerative/ inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (6.5.2), sindromul Prader-Willi (6.7), 7 - Programul naţional de boli endocrine DCI-Teriparatidum, respectiv se va indica programul pentru care eliberarea medicamentelor în tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit închis, conform prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii sau al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.”

4. La anexa nr. 2, capitolul II, punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere”, la punctul 4, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) «% Preţ ref.» - se notează, după caz: procentul corespunzător de compensare (90%, 50%, 100% sau 20% din preţul de referinţă) al medicamentelor corespunzătoare DCI- urilor din sublistele A, B, C (secţiunea C1) şi D; procentul de compensare 90% din preţul de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţurilor de referinţă/prescripţie este de până la nivelul prevăzut în contractul-cadru; procentul de compensare 100% din preţul de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunile C1 şi C3) şi D, conform prevederilor legale în vigoare, pentru: copii (cu vârsta sub 18 ani), tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, gravide/lăuze; procentul de compensare 100% din preţul de referinţă aferent sublistelor A, B, C (secţiunea C1) şi D pentru categoriile de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale (veterani, revoluţionari, persoane cu handicap etc.); procentul de compensare 100% din preţul de decontare pentru DCI-urile din sublista C (secţiunea C2) pentru toate categoriile de asiguraţi beneficiari de programe/ subprograme naţionale de sănătate curative, în conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;”.

5. La anexa nr. 2, capitolul II, punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere”, punctul 4, la litera i), după subpunctul (iii) se introduce un nou subpunct, subpunctul (iv), cu următorul cuprins:

„(iv) pentru prescripţiile care conţin DCI-uri din sublista C, secţiunea C2, în rubrica «Listă» se va nota C2. Completarea în câmpul 3 litera b) a numărului programului/subprogramului din cadrul Programului naţional cu scop curativ este obligatorie.”

6. La anexa nr. 2, capitolul II, punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere”, la punctul 4, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„j) Justificare medicală prescriere Denumire comercială - se vor menţiona succint situaţiile pentru care medicamentul a fost prescris pe Denumire comercială în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului pentru aprobarea contractului-cadru şi a normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru şi în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii sau al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.”

7. La anexa nr. 2, capitolul II, punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere”, la punctul 4, litera j1) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Art. III. - Prescripţiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se pot elibera de către farmacii până la data expirării termenului de valabilitate a prescripţiei medicale stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

Ministrul sănătăţii,

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

Vasile Ciurchea

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007, în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin

Art. 1. - Se aprobă Documentul-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 882/2015 pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 şi 309 bis din 6 mai 2015, se abrogă.

Art. 3. - Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Carmen Aura Răducu

 

Bucureşti, 21 decembrie 2015.

Nr. 4.385.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 133/2014,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 23 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) să fie efectiv plătită de către beneficiar de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare/deciziei de finanţare, de la data menţionată în contractul de finanţare/decizia de finanţare sau de la data de 1 ianuarie 2007 pentru proiectele retrospective;”.

2. La anexa nr. 6, punctul 7 va avea următorul cuprins:

„7. Subvenţii (ajutoare, premii şi burse)

7.1. Subvenţii (ajutoare, premii) acordate pentru elevi, studenţi, tineri absolvenţi, ucenici şi însoţitorii acestora

7.2. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru angajatori:

a) subvenţii (ajutoare, premii) pentru întreprinderile care angajează ucenici, tineri absolvenţi;

b) subvenţii (ajutoare, premii) pentru plata salariilor pentru nou-angajaţi, pe o perioadă stabilită în Ghidul solicitantului;

c) alocaţii financiare pentru întreprinderile ai căror angajaţi sunt implicaţi în programe de formare profesională continuă, în vederea suplinirii absenţei acestora în perioada de formare;

d) subvenţii (ajutoare, premii) pentru plata salariilor angajaţilor din întreprinderi sociale;

e) subvenţii pentru angajatori pentru subvenţionarea Jocului de muncă.

7.3. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru angajaţii care fac parte din grupuri vulnerabile şi au nevoie de sprijin financiar suplimentar în vederea participării la formarea profesională continuă sau la programe de ucenicie (de exemplu, persoane care aparţin minorităţilor etnice, persoane cu dizabilităţi, persoane care trăiesc în comunităţi izolate/sărace, alte persoane dezavantajate);

7.4. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru participanţi şomeri şi persoane inactive;

7.5. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru persoane aparţinând grupurilor vulnerabile;

7.6. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor;

7.7. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru înregistrarea drepturilor de autor;

7.8. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru servicii sociale de îngrijire pentru persoanele dependente (bătrâni, copii, persoane cu dizabilităţi);

7.9. Subvenţii pentru dezvoltarea carierei cadrelor didactice/personalului didactic din învăţământ (ISCED 0-6), precum şi personalului didactic auxiliar (ISCED 0-6);

7.10. Premii în cadrul unor concursuri;

7.11. Burse de studii pentru elevi, studenţi, doctoranzi;

7.12. Burse postdoctorat;

7.13. Burse sociale;

7.14. Burse de merit”.

Art. II. - Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Carmen Aura Răducu

 

Bucureşti, 21 decembrie 2015.

Nr. 4.387.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016

 

În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 5.992.

 

ANEXĂ

 

CALE NDARU L

de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016

 

1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a - EN VI:

23 mai 2016 - Limbă şi comunicare

24 mai 2016 - Matematică şi Ştiinţe ale naturii

2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:

30 mai 2016 - Limba română

31 mai 2016 - Matematică

2 iunie 2016 - Limba maternă

3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:

6 iunie 2016 - scris - Limba română

7 iunie 2016 - citit - Limba română

- scris-citit - Limba română pentru minorităţile naţionale

8 iunie 2016 - Matematică

9 iunie 2016 - scris - Limba maternă

10 iunie 2016 - citit - Limba maternă

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.