MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 957/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 957         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 23 decembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

991. - Hotărâre pentru aprobarea Anexei semnate de partea română la 21 mai 2013 la Brdo pri Kranju privind modificarea Memorandumului de înţelegere referitor la cooperarea şi sprijinul privind Secretariatul Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la 21 mai 2010

 

995. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 

996. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru premierea sportivelor şi a colectivului tehnic, care au obţinut locul III la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Senioare, desfăşurat în Danemarca în anul 2015

 

998. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2015, pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

3.677. - Decizie privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Anexei semnate de partea română la 21 mai 2013 la Brdo pri Kranju privind modificarea Memorandumului de înţelegere referitor la cooperarea şi sprijinul privind Secretariatul Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la 21 mai 2010

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Anexa semnată de partea română la 21 mai 2013 la Brdo pri Kranju privind modificarea Memorandumului de înţelegere referitor la cooperarea şi sprijinul privind Secretariatul Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la 21 mai 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.060/2010.

Art. 2. - (1) în scopul acoperirii cheltuielilor Secretariatului Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, se aprobă plata unei sume în valoare de 30.000 euro, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2015 şi alocat cu această destinaţie pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(2) Se aprobă plata unei contribuţii anuale la bugetul Secretariatului Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, în cuantum de 10.000 euro, începând cu anul 2016.

(3) Sumele necesare plăţii contribuţiilor anuale începând cu anul 2016 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele anuale aprobate Ministerului Afacerilor Interne şi alocate cu această destinaţie pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Art. 3. - Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la art. 2 se calculează pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.

Art. 4. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.060/2010 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere referitor la cooperarea şi sprijinul privind Secretariatul Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la 21 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 4 noiembrie 2010, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 991.

 

ANEXĂ*)

privind modificarea Memorandumului de înţelegere referitor la cooperarea şi sprijinul privind Secretariatul Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est din data de 21 mai 2010 (CoM 02/13)

 

Miniştrii afacerilor interne din Muntenegru şi România, în calitate de părţi contractante ale Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, şi Centrul de la Geneva pentru Controlul Democratic ai Forţelor Armate, au convenit următoarele:

Se elimină sintagma „Pentru o perioadă iniţială de doi ani” din al doilea alineat al punctului 8 al Memorandumului de înţelegere.

Prezenta anexă va constitui parte integrată a Memorandumului de înţelegere.

Drept care subsemnaţii au semnat prezenta anexă a Memorandumului de înţelegere.

 

Pentru Ministerul de Interne din Muntenegru

Pentru Ministerul Afacerilor Interne din România

Pentru Directorul Centrului de la Geneva pentru Controlul Democratic al Forţelor Armate

 

Semnată la Brdo pri Kranju la data de 21 mai 2013, în trei exemplare originale, în limba engleză.

 

Brdo pri Kranju, 21 mai 2013 CoM 02/13

De la: Grupul de lucru la nivel de experţi

Către: Comitetul de Miniştri

 

Subiect: Anexă privind modificarea Memorandumului de înţelegere referitor la cooperarea şi sprijinul privind Secretariatul Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est

 

Acest document a fost elaborat de Preşedinţia română în exerciţiu şi de Secretariatul PCC SEE, ca urmare a discuţiilor purtate cu ocazia celei de-a 7-a reuniuni a Grupului de lucru la nivel de experţi, ce a avut loc în perioada 8-9 martie 2012 la Bucureşti, şi în conformitate cu comentariile şi sugestiile primite de la părţile contractante. Documentul a fost revizuit în cadrul celei de-a 8-a reuniuni a Grupului de lucru la nivel de experţi, ce a avut loc sub auspiciile Preşedinţiei sârbe în exerciţiu, în perioada 17-18 septembrie 2012, la Belgrad.

 

Părţile contractante au sprijinit modificarea Memorandumului de înţelegere în ceea ce priveşte termenul de aplicare. Şi anume, perioada iniţială de doi ani va fi prelungită cu o perioadă nedefinită.


*) Traducere.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015, cu suma de 296.080,62 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de Stat pe anul 2015, şi alocarea acesteia unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata cheltuielilor curente şi de capital.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prevederilor art. 1, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate.

Art. 3. - Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor repartizate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 995.

 

ANEXA Nr. 1

 

SUME DEFALCATE

din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015, pentru achitarea arieratelor înregistrate şi raportate la Ministerul Finanţelor Publice la data de 30 noiembrie 2015

 

 

 

 

 

- mii lei –

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială

Suma alocată

 

 

TOTAL, din care:

266.703,62

1

ALBA

TOTAL judeţ

104,55

 

 

Consiliul Judeţean Alba

29,13

 

 

Cugir

64,11

 

 

Noslac

11,31

2

ARAD

TOTAL judeţ

1.061,86

 

 

Sebiş

482,25

 

 

Şicula

464,70

 

 

Zărand

114,91

3

ARGEŞ

TOTAL judeţ

595,30

 

 

Ciofrângeni

80,89

 

 

Oarja

408,92

 

 

Ungheni

105,49

4

BACĂU

TOTAL judeţ

1.607,99

 

 

Buhuşi

638,32

 

 

Sănduleni

69,67

 

 

Ştefan cel Mare

900,00

5

BIHOR

TOTAL judeţ

8.253,79

 

 

Bulz

9,80

 

 

Cărpinet

76,83

 

 

Cetariu

481,14

 

 

Chişlaz

643,60

 

 

Cociuba Mare

101,20

 

 

Derna

51,20

 

 

Oiosig

410,05

 

 

Lugaşu de Jos

56,93

 

 

Olcea

10,31

 

 

Roşiori

40,33

 

 

Sălard

150,81

 

 

Sârbi

63,73

 

 

Şuncuiuş

2.734,59

 

 

Toboliu

151,92

 

 

Vadu Crişului

3.057,72

 

 

Viişoara

213,63

6

BISTRIŢA-NĂSĂUD

TOTAL judeţ

1.205,06

 

 

Chiochis

40,98

 

 

Lunca Ilvei

439,33

 

 

Rebrişoara

665,43

 

 

Silivaşul de Câmpie

59,32

 

7

BOTOŞANI

TOTAL judeţ

244,89

 

 

Botoşani

17,36

 

 

Mihălăşeni

216,99

 

 

Vorona

10,54

8

BRAŞOV

TOTAL judeţ

7.247,26

 

 

Râşnov

2.406,83

 

 

Predeal

1.441,96

 

 

Apaţa

1.313,27

 

 

Mândra

883,28

 

 

Ormeniş

334,55

 

 

Sâmbăta de Sus

518,14

 

 

Soars

296,63

 

 

Ticuş

52,60

9

BRĂILA

TOTAL judeţ

150,60

 

 

Traian

150,60

10

BUZĂU

TOTAL judeţ

529,08

 

 

Buzău

231,47

 

 

Râmnicu Sărat

15,32

 

 

Siriu

234,31

 

 

Chiojdu

47,98

11

CARAŞ-SEVERIN

TOTAL judeţ

6.713,14

 

 

Caransebeş

1.148,86

 

 

Băile Herculane

1.224,24

 

 

Ora vi ţa

1.474,76

 

 

Berzeasca

1,68

 

 

Bozovici

311,14

 

 

Dalboşeţ

4,69

 

 

Domaşnea

124,28

 

 

Grădinari

1.616,57

 

 

Marga

187,70

 

 

Pojejena

184,82

 

 

Rusca Montană

427,86

 

 

Zorlenţu Mare

6,54

12

CĂLĂRAŞI

TOTAL judeţ

180,41

 

 

Călăraşi

86,85

 

 

Lehliu-Gară

93,56

13

CLUJ

TOTAL judeţ

4.377,93

 

 

Beliş

1.093,86

 

 

Chinteni

2.754,70

 

 

Câţcău

4,08

 

 

Săcuieu

201,65

 

 

Vad

323,64

 

14

CONSTANŢA

TOTAL judeţ

17.315,66

 

 

Amzacea

77,92

 

 

Bărăganu

372,00

 

 

Castelu

159,03

 

 

Cernavodă

62,72

 

 

Ciobanu

152,92

 

 

Ciocârlia

139,41

 

 

Cogealac

1.025,23

 

 

Constanţa

158,38

 

 

Costineşti

333,83

 

 

Cumpăna

1.108,59

 

 

Deleni

336,36

 

 

Hârşova

592,01

 

 

Horia

93,28

 

 

Limanu

45,75

 

 

Lipniţa

1.007,73

 

 

Lumina

7.868,55

 

 

Mangalia

880,47

 

 

Pantelimon

9,99

 

 

Pecineaga

998,27

 

 

Peştera

548,75

 

 

Poarta Albă

443,54

 

 

Saligny

659,06

 

 

Seimeni

191,96

 

 

Tuzla

49,91

15

DÂMBOVIŢA

TOTAL judeţ

6.113,55

 

 

Butimanu

288,84

 

 

Ciocăneşti

210,05

 

 

Cojasca

60,51

 

 

Conţeşti

283,07

 

 

Hulubeşti

122,18

 

 

Mătăsaru

1.187,06

 

 

Pietrari

1,50

 

 

Poiana

2383,90

 

 

Răcari

437,77

 

 

Răscăeţi

894,08

 

 

UI ieşti

244,59

16

DOLJ

TOTAL judeţ

1.374,82

 

 

Barca

618,02

 

 

Castranova

60,00

 

 

Ostroveni

115,04

 

 

Rast

110,00

 

 

Sadova

117,12

 

 

Filiaşi

38,71

 

 

Perişor

315,93

 

17

GALAŢI

TOTAL judeţ

2.812,80

 

 

Bălăşeşti

1.835,30

 

 

Ghidigeni

977,50

18

GIURGIU

TOTAL judeţ

10.724,25

 

 

Consiliul Judeţean Giurgiu

1.548,07

 

 

Găiseni

4.266,40

 

 

Ghimpaţi

766,00

 

 

Valea Dragului

93,79

 

 

Giurgiu

966,73

 

 

Joiţa

1.177,86

 

 

Colibaşi

1.451,09

 

 

Grădinari

400,77

 

 

Izvoarele

53,54

19

GORJ

TOTAL judeţ

3.453,92

 

 

Târgu Jiu

352,58

 

 

Târgu Cărbuneşti

960,02

 

 

Bengeşti-Ciocadia

8,68

 

 

Berleşti

262,15

 

 

Bumbeşti Piţic

71,20

 

 

Logreşti

1.659,86

 

 

Săcelu

139,43

20

HARGHITA

TOTAL judeţ

1.718,00

 

 

Consiliul Judeţean Harghita

750,55

 

 

Şimoneşti

728,05

 

 

Zetea

239,40

21

HUNEDOARA

TOTAL judeţ

14.374,46

 

 

Hunedoara

2.065,14

 

 

Lupeni

5.919,63

 

 

Vulcan

1,72

 

 

Călan

853,43

 

 

Petrila

215,60

 

 

Blăjeni

175,85

 

 

Buceş

1.782,00

 

 

Densuş

46,95

 

 

Luncoiu de Jos

313,65

 

 

Şoimuş

3.000,49

22

IALOMIŢA

TOTAL judeţ

3.869,60

 

 

Ciulniţa

1,29

 

 

Reviga

430,97

 

 

Amara

3,437,34

23

IAŞI

TOTAL judeţ

8.376,73

 

 

Bălţaţi

50,02

 

 

Horieşti

1.178,48

 

 

Mironeasa

98,09

 

 

Miroslava

5.490,78

 

 

Scânteia

1.559,36

 

24

ILFOV

TOTAL judeţ

5.986,56

 

 

Afumaţi

814,47

 

 

Dragomireşti

277,36

 

 

Chitila

204,10

 

 

1 Decembrie

4 231,87

 

 

Baloteşti

46,43

 

 

Pantelimon

299,34

 

 

Snagov

112,99

25

MARAMUREŞ

TOTAL judeţ

4.782,98

 

 

Sighetu Marmaţiei

697,96

 

 

Borşa

905,76

 

 

Târgu Lăpuş

746,39

 

 

Ulmeni

31,80

 

 

Vişeu de Sus

127,22

 

 

Bistra

144,99

 

 

Coaş

26,02

 

 

Copalnic Mănăştur

618,37

 

 

Lăpuş

150,70

 

 

Petrova

98,43

 

 

Rozavlea

120,52

 

 

Sarasău

950,58

 

 

Satulung

164,24

26

MEHEDINŢI

TOTAL judeţ

3.720,93

 

 

Bâcleş

40,14

 

 

Dumbrava

451,28

 

 

Drobeta-Turnu Severin

434,39

 

 

Consiliul Judeţean Mehedinţi

2.795,12

27

MUREŞ

TOTAL judeţ

5.994,00

 

 

Sângeorgiu de Pădure

820,29

 

 

Cheţani

14,86

 

 

Gorneşti

282,78

 

 

Sânpaul

92,84

 

 

Gheorghe Doja

2.308,45

 

 

Saschiz

164,60

 

 

Sovata

655,04

 

 

Luduş

1.655,14

28

NEAMŢ

TOTAL judeţ

6.415,10

 

 

Alexandru cel Bun

2.160,57

 

 

Gârcina

3.396,60

 

 

Icuşeşti

100,00

 

 

Tarcău

112,97

 

 

Urecheni

232,29

 

 

Văleni

412,67

 

29

OLT

TOTAL judeţ

5.942,38

 

 

Balş

927,04

 

 

Drăgăneşti

235,98

 

 

Scorniceşti

395,32

 

 

Brâncoveni

584,52

 

 

Brebeni

408,96

 

 

Cârlogani

33,00

 

 

Corbu

463,57

 

 

Coteana

243,26

 

 

Crâmpoia

19,45

 

 

Deveselu

604,73

 

 

Gura Padinii

38,74

 

 

Icoana

122,63

 

 

Izbiceni

76,87

 

 

Mărunţei

121,83

 

 

Movileni

86,81

 

 

Obârşia

283,64

 

 

Oboga

146,31

 

 

Sâmbureşti

738,33

 

 

Sârbii-Măgura

0,53

 

 

Sprâncenata

16,61

 

 

Urzica

122,71

 

 

Vitomireşti

271,54

30

PRAHOVA

TOTAL judeţ

7.509,01

 

 

Consiliul Judeţean Prahova

2.591,84

 

 

Buşteni

919,80

 

 

Comarnic

50,00

 

 

Mizil

1 566,20

 

 

Apostolache

14,86

 

 

Drăgăneşti

151,62

 

 

Măneciu

369,16

 

 

Sălciile

1153,78

 

 

Starchiojd

691,75

31

SATU MARE

TOTAL judeţ

9.971,12

 

 

Acâş

143,07

 

 

Apa

211,45

 

 

Bătarci

13,13

 

 

Bixad

236,03

 

 

Călineşti-Oaş

329,06

 

 

Cămărzana

54,03

 

 

Certeze

508,82

 

 

Crucişor

15,96

 

 

Culciu

4,00

 

 

Doba

28,13

 

 

Oraşu Nou

106,46

 

 

Racşa

156,63

 

 

Tarna Mare

81,98

 

 

Consiliul Judeţean Satu Mare

8.082,37

 

32

SĂLAJ

TOTAL judeţ

1.915,22

 

 

Crasna

43,62

 

 

Fildu de Jos

918,03

 

 

Pericei

74,99

 

 

Şărmăşag

821,59

 

 

Treznea

1,58

 

 

Vârşolţ

55,41

33

SUCEAVA

TOTAL judeţ

5.912,89

 

 

Suceava

3.647,11

 

 

Broşteni

218,94

 

 

Liteni

180,80

 

 

Şiret

144,14

 

 

Dumbrăveni

967,50

 

 

Frătăuţiî Vechi

222,90

 

 

Ipoteşti

2,48

 

 

Râşca

370,11

 

 

Vicovu de Jos

158,91

34

TELEORMAN

TOTAL judeţ

7.823,94

 

 

Consiliul Judeţean Teleorman

1.043,47

 

 

Turnu Măgurele

695,29

 

 

Roşiori de Vede

3.453,18

 

 

Zimnicea

408,67

 

 

Videle

338,16

 

 

Saelele

56,11

 

 

Bălăci

345,09

 

 

Dideşti

4,34

 

 

Dobroteşti

142,57

 

 

Lisa

143,76

 

 

Siliştea

414,50

 

 

Crângeni

137,27

 

 

Măldăeni

502,58

 

 

Viişoara

90,62

 

 

Blejeşti

48,33

35

TIMIŞ

TOTAL judeţ

2.903,50

 

 

Criciova

164,43

 

 

Gătaia

38,97

 

 

Iecea

314,83

 

 

Lovrin

99,91

 

 

Timişoara

770,36

 

 

Satchinez

1.015,00

 

 

Parţa

500,00

36

TULCEA

TOTAL judeţ

2.629,99

 

 

Beidaud

2,37

 

 

Nalbant

254,63

 

 

Isaccea

519,69

 

 

Sulina

94,07

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea

1.759,23

 

37

VASLUI

TOTAL judeţ

5.092,29

 

 

Alexandru Vlahuţă

51,21

 

 

Banca

520,87

 

 

Băceşti

58,53

 

 

Cozmeşti

18,83

 

 

Dimitrie Cantemir

16,56

 

 

Drânceni

117,27

 

 

Fălciu

15,00

 

 

Ghergheşti

367,52

 

 

Ibăneşti

7,23

 

 

Ivăneşti

81,71

 

 

Perierii

473,44

 

 

Puieşti

1597,65

 

 

Tutova

57,00

 

 

Viişoara

689,97

 

 

Voineşti

60,81

 

 

Bârlad

806,43

 

 

Consiliul Judeţean Vaslui

152,26

38

VÂLCEA

TOTAL judeţ

45.880,35

 

 

Consiliul Judeţean Vâlcea

2,80

 

 

Brezoi

2.118,39

 

 

Călimăneşti

998,74

 

 

Horezu

27,12

 

 

Boişoara

1661,09

 

 

Budeşti

366,11

 

 

Buneşti

534,10

 

 

Cernişoara

86,24

 

 

Câineni

62,49

 

 

Creţeni

433,75

 

 

Dăeşti

7,14

 

 

Diculeşti

359,77

 

 

Fârtăţeşti

671,70

 

 

Galicea

143,49

 

 

Ioneşti

340,51

 

 

Lăpuşata

74,25

 

 

Lungeşti

2.668,73

 

 

Mateeşti

2.345,98

 

 

Măciuca

174,35

 

 

Măldăreşti

621,75

 

 

Milcoiu

1238,08

 

 

Mitrofani

1.003,24

 

 

Olanu

350,76

 

 

Orleşti

174,04

 

 

Oteşani

656,25

 

 

Păuşeşti Otăsău

357,73

 

 

Pesceana

9,95

 

 

Popeşti

441,00

 

 

Prundeni

1.377,41

 

 

Racoviţa

2,97

 

 

Roşiile

60,47

 

 

Scundu

222,12

 

 

Slătioara

1.306,55

 

 

Stoeneşti

1.315,27

 

 

Stoileşti

200,31

 

 

Şuteşti

1.159,23

 

 

Şirineasa

68,45

 

 

Şuşani

253,81

 

 

Vaideeni

2.136,57

 

 

Voiceşti

2.303,39

 

 

Voineasa

17.544,25

 

39

VRANCEA

TOTAL judeţ

5.525,36

 

 

Andreiaşu

5,55

 

 

Homocea

609,11

 

 

Păuleşti

455,13

 

 

Slobozia Bradului

115,35

 

 

Adj ud

1.366,17

 

 

Mărăşeşti

66,35

 

 

Panciu

2.907,70

40

BUCUREŞTI

TOTAL Bucureşti

36.292,35

 

 

Sectorul 5

18.033,35

 

 

Sectorul 6

18.004,08

 

 

Municipiul Bucureşti

254,92

 

 

ANEXA Nr. 2

 

REPARTIZAREA PE UNITĂŢI ADMINISTRAIV-TERITORIALE

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru plata sentinţelor judecătoreşti

 

- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Suma de plată

 

Total judeţul Botoşani

 

45

1

BOTOŞANI

COMUNA COŞULA

45

 

Total judeţul Caraş-Severin

 

462

2

CARAŞ-SEVERIN

COMUNA VÂLIUG

278

3

CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL REŞIŢA

184

 

Total judeţul Călăraşi

 

1.015

4

CĂLĂRAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

1.015

 

Total judeţul Cluj

 

6.613

5

CLUJ

COMUNA CHINTENI

4.604

6

CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

2.009

 

Total judeţul Constanţa

 

133

7

CONSTANŢA

COMUNA COSTINEŞTI

133

 

Total judeţul Dolj

 

415

8

DOLJ

COMUNARAST

415

 

Total judeţul Galaţi

 

245

9

GALAŢI

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

245

 

Total judeţul Gorj

 

647

10

GORJ

COMUNA BOLBOŞI

647

 

Total judeţul Hunedoara

 

1.325

11

HUNEDOARA

MUNICIPIUL LUPENI

1.325

 

Total judeţul Maramureş

 

374

12

MARAMUREŞ

COMUNA ROZAVLEA

374

 

Total judeţul Mureş

 

3.909

13

MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ

3.909

 

Total judeţul Teleorman

 

157

14

TELEORMAN

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

157

 

Total judeţul Tulcea

 

5.033

15

TULCEA

CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA

5.033

 

Total judeţul Vrancea

 

772

16

VRANCEA

COMUNA HOMOCEA

240

17

VRANCEA

COMUNA SLOBOZIA- BRADULUI

532

 

TOTAL

 

21.145

 

ANEXA Nr. 3

 

REPARTIZAREA PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru asigurarea funcţionării serviciului public de producere şi furnizare a energiei termice în sezonul rece

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Suma de plată

 

Total judeţul Gorj

 

3.300

1

GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

3.300

 

TOTAL

 

3.300

 

ANEXA Nr. 4

 

REPARTIZAREA PE UNITĂŢI-ADMINISTRAIV-TERITORIALE

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru cheltuieli curente şi de capital

 

- mii lei -

Nr.  crt.

Judeţul

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Obiectiv

Suma de plată

 

Total judeţul Iaşi

 

 

106

1

Iaşi

COMUNA LUNGANI

achitare suma restantă aferentă contract cumpărare sediu primărie

106

 

Total judeţul Maramureş

 

 

1.400

2

Maramureş

COMUNA COROIENI

realizare lucrări drenare şi consolidare teren în zona investiţiei „Centru de îngrijire bătrâni în comuna Coroieni, judeţul Maramureş”

1.400

 

Total judeţul Braşov

 

 

1.170

3

Braşov

COMUNA TELIU

achitare contravaloare contract vânzare-cumpărare sediu primărie

1.170

 

TOTAL

 

 

2.676

 

ANEXA Nr. 5

 

REPARTIZAREA PE UNITĂŢI-ADMINISTRAIV-TERITORIALE

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale unor unităţi de asistenţă socială (cămine pentru persoane vârstnice înfiinţate prin reorganizarea unor unităţi sanitare)

 

- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Suma alocată

1

Alba

Baia de Arieş

79

2

Argeş

Consiliul Judeţean Argeş

55

3

Bihor

Bratca

105

4

Botoşani

Truşeşti

145

5

Buzău

Vintilă Vodă

129

6

Caraş-Severin

Bocşa

135

7

Anina

130

8

Giurgiu

Consiliul Judeţean Giurgiu

133

9

Mureş

Sărmaşu

73

10

Neamţ

Roznov

142

11

Sălaj

Cehul Silvaniei

106

12

Suceava

Solea

194

13

Teleorman

Consiliul Judeţean Teleorman

241

14

Vaslui

Tutova

170

15

Vâlcea

Bălceşti

165

16

Vrancea

Mărăşeşti

116

17

Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov

138

 

Total

 

2.256

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru premierea sportivelor şi a colectivului tehnic, care au obţinut locul III la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Senioare, desfăşurat în Danemarca în anul 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 alin, (1) lit. c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se autorizează Ministerului Tineretului şi Sportului să efectueze premierea pentru locul III la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Senioare, desfăşurat în Danemarca în anul 2015, obţinut de către echipa naţională de handbal a României, în sumă de 1.467 mii lei.

(2) Prin derogare de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul premiilor individuale pentru sportive şi colectivul tehnic se stabileşte la propunerea Federaţiei Române de Handbal.

Art. 2. - (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru Federaţia Română de Handbal, cu suma de 1.467 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, în vederea acordării premiilor pentru performanţele sportive obţinute la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Senioare, desfăşurat în Danemarca în anul 2015.

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 996.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2015, pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 53 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 54 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2015 cu suma de 2.923 mii lei, la capitolul 83.01 „Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare”, din care, la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, cu suma de 75 mii lei şi, la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, cu suma de 2.848 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2013, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi îh volumul şi structura bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Csutak Nagy Laszlo

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 998.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 4 noiembrie 2015, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Târgovişte, Bd. Independenţei nr. 15A, spaţiul 102, et. 1, judeţul Dâmboviţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J15/184/2010, cod unic de înregistrare 26738878, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-646/2010,

a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea A.G.A. nr. 1 din 2 iulie 2015 a Societăţii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. S-a Stabilit „suspendarea activităţii Societăţii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L, la cerere, pentru perioada 01.09.2015-01.09.2018”,

2. Societatea a notificat toate societăţile de asigurare cu care a colaborat, cu privire la decizia de suspendare a activităţii.

3. Societatea TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L, a solicitat tuturor societăţilor de asigurare informaţii privind situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).

4. Societatea TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrat niciun litigiu pe rolul instanţelor de judecată din România cu societăţi de asigurare, intermediari în asigurări, clienţi sau foşti clienţi sau foşti angajaţi.

5. Societatea nu înregistrează debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, suspendarea pentru o perioadă de 3 (trei) ani a activităţii Societăţii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Târgovişte, Bd. Independenţei nr. 15A, spaţiul 102, et. 1, judeţul Dâmboviţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J15/184/2010, cod unic de înregistrare 26738878, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-646/2010.

Art. 2. - Pe toată perioada de suspendare a activităţii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic atât desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, cât şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi suspendarea exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - (1) Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. este obligată să comunice reluarea activităţii de asigurare, menţinerea suspendării sau încetarea activităţii de broker de asigurare.

(2) Reluarea activităţii se va dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 5. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prezenta decizie produce efecte de la data publicării.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2015.

Nr. 3.677.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.