MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 959/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 959         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 24 decembrie 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.052. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

978. - Hotărâre privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.738. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea termenelor pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

 

3.730. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea şi funcţionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia Europeană

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

176. - Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum şi a condiţiilor de aplicare a tarifelor reglementate şi a tarifelor componenta de piaţă concurenţială

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi B, ale art. 7 lit. B, ale art. 8 lit. A şi B şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii,

cu prilejul Zilei Naţionale a României,

în semn de apreciere pentru Înalta competenţă profesională, rezultatele deosebite avute în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi devotamentul manifestat faţă de instituţiile statului de drept,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 1*) la prezentul decret

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit În grad de Comandor, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 4*) la prezentul decret.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 5*) la prezentul decret.

Art. 6. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios, clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 6*) la prezentul decret.

Art. 7. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios, clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 7*) la prezentul decret.

Art. 8. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit, clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 8*) la prezentul decret.

Art. 9. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit, clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 9*) la prezentul decret.

Art. 10. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar, clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 10*) la prezentul decret.

Art. 11. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă, clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 11*) la prezentul decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin, (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 18 decembrie 2015.

Nr. 1.052.


*) Anexele nr. 1-11 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, al art. 134 alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, şi al art. 25 alin. (5) lit. b1) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă standardele minime de cost pentru serviciile sociale organizate şi administrate, în condiţiile legii, de către furnizorii publici de servicii sociale, precum şi nivelul venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centre rezidenţiale.

Art. 2. - Standardul minim de cost reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat la nivel naţional pentru un beneficiar/tip de serviciu social, potrivit standardelor minime de calitate în vigoare pentru serviciul social respectiv.

Art. 3. - Standardele minime de cost stau la baza:

a) estimării bugetului anual necesar funcţionării serviciilor sociale organizate şi administrate de furnizorii publici de servicii sociale din unităţile administrativ-teritoriale;

b) estimării sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale pentru serviciile finanţate din bugetul de stat;

c) stabilirii costului mediu de întreţinere în centrele de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice şi persoanelor adulte cu dizabilităţi, potrivit legii;

d) estimării valorii contractului în cadrul procedurii de contractare a serviciilor sociale cu furnizorii privaţi sau, după caz, cu alţi furnizori publici.

Art. 4. - (1) Standardul minim de cost este prevăzut în anexele nr. 1-5, după cum urmează:

a) anexa nr. 1, pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului;

b) anexa nr. 2. pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi;

c) anexa nr. 3, pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice;

d) anexa nr. 4, pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice;

e) anexa nr. 5, pentru serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii violentei în familie.

(2) Finanţarea serviciilor sociale conform standardelor minime de cost se asigură în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale, repartizate pe judeţe, şi din bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 5. - (1) Pentru încadrarea în standardele minime de cost, la organizarea şi înfiinţarea serviciilor sociale, furnizorii publici de servicii sociale vor avea în vedere cel mai avantajos raport cost/beneficiu la stabilirea capacităţii serviciului respectiv.

(2) în situaţia în care, datorită nevoilor specifice şi situaţiilor particulare ale beneficiarilor unui anumit tip de serviciu social, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depăşesc nivelul prevăzut de standardul minim de cost, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, în calitate de furnizori publici de servicii sociale, alocă sumele necesare din veniturile proprii.

Art. 6. - (1) Pentru asigurarea transparenţei privind utilizarea fondurilor alocate şi administrarea acestora, furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a face publice informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, prin publicare pe pagina de internet proprie, prin afişare la sediul instituţiei, în publicaţii proprii sau prin oricare alt mijloc.

(2) Furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia ca până la data de 30 aprilie a fiecărui an să transmită Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării.

(3) în aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordine, emite instrucţiuni.

Art. 7. - Consiliile judeţene, respectiv consiliile locale răspund de repartizarea sumelor şi de aprobarea bugetelor pentru serviciile sociale cu sau fără personalitate juridică, aflate în administrare.

Art. 8, - Cuantumul venitului lunar pe membru de familie de la care susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine au obligaţia să plătească diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere, prevăzută la art. 25 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 782 lei.

Art. 9. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie2010, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 8 iulie 1999, cu modificările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 9 noiembrie 2000;

d) Hotărârea Guvernului nr. 457/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 15 iunie 2000.

Art. 11. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dineu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 978.

 

ANEXA Nr. 1

 

STANDARDELE MINIME DE COST/AN

pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului

 

1. Standard minim de cost pentru serviciile destinate copiilor plasaţi la asistenţi maternali

 

CATEGORIE COPII

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament

21.456

Copii la asistenţi maternali cu doi copii în plasament

12.025

Copii la asistenţi maternali cu trei copii în plasament

8.075

 

2. Standard minim de cost pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilităţi plasaţi la asistenţi maternali*)

 

CATEGORIE COPII

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament

25.486

Copii la asistenţi maternali cu doi sau mai mulţi copii în plasament

16.056

 

            3. Standard minim de cost pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor:

 

CATEGORIE COPII

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Copii plasaţi în centre de plasament

28.847

Copii plasaţi în case de tip familial

25.955

Copii plasaţi în apartamente

24.602

 

4. Standard minim de cost pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor cu dizabilităţi

 

CATEGORIE COPII

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Copii plasaţi în centre de plasament

39.078

Copii plasaţi în case de tip familial

33.955

Copii plasaţi în apartamente

28.332


*) Se aplică şi serviciilor destinate copiilor cu HIV/SIDA plasaţi la asistenţi maternali.

 

5. Standard minim de cost pentru centrele de primire în regim de urgenţă şi alte servicii de tip rezidenţial

 

CATEGORIE COPII

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Copii plasaţi în centre de primire în regim de urgenţă, adăpost de noapte pentru copiii străzii, copilul care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal etc.

40.173

 

6. Standard minim de cost pentru centrele maternale

 

CATEGORIE COPII

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Mamă cu un copil

45.931

Mamă cu doi copii

41.155

Mamă cu trei copii

39.561

 

7. Standard minim de cost pentru centrele de zi

 

CATEGORIE COPII

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi

11.283

 

8. Standard minim de cost pentru centrele de recuperare

 

CATEGORIE COPII

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de recuperare

14.313

 

            9. Standard minim de cost pentru centrele de consiliere şi alte servicii de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute la pct. 7 şi 8

 

CATEGORIE COPII

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de consiliere şi altor servicii de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute la pct. 7 şi 8

2.600

 

ANEXA Nr. 2

 

STANDARDELE MINIME DE COST/AN

pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi

 

1. Standard minim de cost pentru centrul de îngrijire şi asistenţă persoane adulte cu dizabilităţi

 

Tipul serviciului public rezidenţial

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Centru de îngrijire şi asistenţă

33.827,50

 

2. Standard minim de cost pentru centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu dizabilităţi

 

Tipul serviciului public rezidenţial

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

a) Centru de recuperare şi reabilitare

35.920,11

b) Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică

37.870,40

 

3. Standard minim de cost pentru centrul de integrare prin terapie ocupaţională

 

Tipul serviciului public rezidenţial

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Centru de integrare prin terapie ocupaţională

27.281,54

 

4. Standard minim de cost pentru centrul-pilot de recuperare şi reabilitare

 

Tipul serviciului public rezidenţial

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Centru-pilot de recuperare şi reabilitare

39.026,69

 

5. Standard minim de cost pentru centrul de pregătire pentru viaţă independentă

 

Tipul serviciului public rezidenţial

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Centru de pregătire pentru viaţă independentă

30.332,50

 

6. Standard minim de cost pentru locuinţe protejate

 

Tipul serviciului public rezidenţial

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Locuinţe protejate

 

- minim protejate

21.609,41

- moderat protejate

 

- maxim protejate

 

 

7. Standard minim de cost pentru Centrul „Respiro”

 

Tipul serviciului public rezidenţial

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Centru „Respiro”

24.745,59

 

8. Standard minim de cost pentru centrul de criză

 

Tipul serviciului public rezidenţial

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Centru de criză

19.654,21

 

9. Standard minim de cost pentru centrele de zi

 

Tipul serviciului public alternativ (zi)

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Centre de zi (abilitare şi recuperare, terapie ocupaţională, terapii complementare, consiliere, orientare profesională, altele) (CZ, CPO, CC, altele)

19.402,07

 

10. Standard minim de cost pentru centrele de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

 

Tipul serviciului public alternativ (zi)

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

8.723,20

 

11. Standard minim de cost pentru serviciile la domiciliu (îngrijiri specializate la domiciliu, echipa mobilă - pentru cei mult 40 de ore/săptămână)

 

Tipul serviciului public alternativ (zi)

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Servicii la domiciliu (îngrijiri specializate la domiciliu)

23.814,00

Servicii la domiciliu (îngrijiri specializate la domiciliu cu asigurare hrană )

29.873,00

 

12. Standard minim de cost pentru serviciile destinate adulţilor cu dizabilităţi care beneficiază de îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist

 

Tipul serviciului public alternativ

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Asistent personal profesionist cu un adult

30.321,50

Asistent personal profesionist cu doi adulţi

22.446,56

Asistent personal profesionist cu un adult cu HIV/SIDA

31.896,56

 

ANEXA Nr. 3

 

STANDARDELE MINIME DE COST/AN

pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice

 

Tipul serviciului

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei -

Cămin pentru persoane vârstnice

23.784

 

ANEXA Nr. 4

 

STANDARDELE MINIME DE COST/AN

pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice

 

1. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenţă IA, IB şi IC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

 

Tipul activităţilor

Număr de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu

Standard minim de cost pe an - lei -

- Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

a) asigurarea igienei corporale;

b) îmbrăcare şi dezbrăcare;

c) hrănire şi hidratare;

d) asigurarea igienei eliminărilor;

e) transfer şi mobilizare;

f) deplasare în interior;

g) comunicare

cel puţin 20 de ore pe săptămână, cu un cost de 15 lei/oră

15.600

- Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

a) prepararea hranei;

b) efectuarea de cumpărături;

c) activităţi de menaj şi spălătorie;

d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire;

e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor;

f) acompaniere şi socializare

 

2. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependenţă IIA, MB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

 

Tipul activităţilor

Număr de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu

Standard minim de cost pe an - lei -

- Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

a) asigurarea igienei corporale;

b) îmbrăcare şi dezbrăcare;

c) hrănire şi hidratare;

d) asigurarea igienei eliminărilor;

e) transfer şi mobilizare;

f) deplasare în interior;

g) comunicare

cel puţin 10 ore pe săptămână, însă mai puţin de 20 de ore, cu un cost de 15 lei/oră

11.700

- Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

a) prepararea hranei;

b) efectuarea de cumpărături;

c) activităţi de menaj şi spălătorie;

d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire;

e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor;

f) acompaniere şi socializare

 

3. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependenţă IHA, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

 

Tipul activităţilor

Număr de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu

Standard minim de cost pe an - lei -

- Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

a) prepararea hranei;

b) efectuarea de cumpărături,

c) activităţi de menaj şi spălătorie;

d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire;

e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor;

f) acompaniere şi socializare

mai puţin de 10 ore pe săptămână, cu un cost de 15 lei/oră

7.800

 

ANEXA Nr. 5

 

STANDARDELE MINIME DE COST/AN

pentru serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie

 

1. Serviciile sociale destinate victimelor violenţei în familie

 

Tipul serviciului

Cost standard minim/an/beneficiar

Centru de primire în regim de urgenţă (adăpost)

16.570

 

Tipul serviciului

Cost standard minim/an/beneficiar

Centru de recuperare pentru victimele violenţei în familie

16.570

 

2. Serviciile sociale destinate agresorilor

 

Tipul serviciului

Cost standard minim/an/beneficiar

Centru de asistenţă destinat agresorilor

6.599

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea termenelor pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă termenele pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect fu mizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Pentru serviciile prestate de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, directorii acestora pot stabili, prin decizie, termene mai scurte decât cele prevăzute în anexă.

(3) în cazul în care, printr-o singură cerere, sunt solicitate înscrieri succesive, cererea va fi soluţionată în termenul cel mai lung dintre termenele stabilite pentru serviciile solicitate. Dacă înscrierile succesive presupun şi intabularea dreptului de ipotecă convenţională, cererea se va soluţiona în termenul de soluţionare al ipotecii,

Art. 2. - Termenele se calculează pe zile lucrătoare, ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare şi ziua eliberării neintrând în calculul acestora.

Art. 3. - (1) Cererile care fac obiectul înregistrării în registrul general de intrare pot fi soluţionate în regim de urgenţă, la solicitarea persoanei interesate şi cu achitarea unui tarif suplimentar.

(2) Solicitarea soluţionării unei cereri în regim de urgenţă se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât şi ulterior. În baza dovezii achitării diferenţei de tarif.

(3) Termenele pentru soluţionarea în regim de urgenţă sunt cele prevăzute în anexă şi se calculează de la data achitării tarifului de urgenţă. Dovada achitării tarifului pentru soluţionarea unei cereri în regim de urgenţă se ataşează la dosar de îndată.

(4) în situaţia în care serviciul solicitat nu poate fi furnizat în termen din cauza lipsei unor documente necesare soluţionării cererii, termenul de soluţionare se va calcula de la data completării cu datele sau actele solicitate prin nota de completare a dosarului.

Art. 4. - (1) Termenul pentru furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix. Eliberarea documentelor emise ca urmare a serviciilor solicitate în regim normal se face la împlinirea termenului.

(2) Termenul pentru furnizarea serviciilor în regim de urgenţă este un termen maximal. Eliberarea documentelor emise ca urmare a serviciilor solicitate în regim de urgenţă se poate face oricând în intervalul alocat soluţionării cererii.

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 1.738.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând termenele pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

 

Nr. crt.

Grupe de servicii

Codul serviciului

Denumirea serviciului

Termen*)

(zile lucrătoare)

Termen în regim de urgenţă

(zile lucrătoare)

1.

Avize, recepţii şi furnizare date

1.1.

Avize şi recepţii

1.1.1.

Aviz începere lucrări

7

2

1.1.2.

Recepţie tehnică pentru lucrări de măsurători terestre/recepţie tehnică pentru aplicaţie software de transformare a coordonatelor

15

5

1.1.3.

Recepţie lucrări fotogrammetrice

15

5

1.1.4.

Recepţia documentelor cartografice de uz public, care nu implică măsurători

30

10

1.2.

Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie

1.2.1.

Înregistrări GNSS de la o staţie permanentă, cu anunţ prealabil cu 24 de ore

3

1

1.2.2.

Servicii poziţionare GNSS în timp real - ROMPOS

3

1

1.2.3.

Hărţi şi planuri cadastrale şi topografice tipărite

3

1

1.2.4.

Hărţi şi planuri cadastrale şi topografice digitale - raster

3

1

1.2.5.

Hărţi şi planuri cadastrale şi topografice digitale - vectorial

3

1

1.2.6.

Coordonate planimetrice, altimetrice şi 3D

3

1

1.2.7.

Copii certificate ale planurilor şi hărţilor

3

1

1.2.8.

Plan parcelar în format digital

3

1

1.2.9.

Plan parcelar analogic

3

1

1.2.10.

Ortofotoplan rezoluţie 0,5-2 m

3

1

1.2.11.

Ortofotoplan rezoluţie 0,1-0,4 m

3

1

1.2.12.

Aerofotograme

3

1

1.2.13.

Mozaic ortofotoplan rezoluţie 0,5-10 m

3

1

1.2.14.

Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsă între 1-20 m

3

1

1.2.15.

Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mică de 20 m

3

1

2.

Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară

2.1.

Prima înregistrare a imobilelor/unităţilor individuale

2.1,1.

Recepţie şi înfiinţare carte funciară

18

6

2.1.2.

Recepţie (nr. cadastral)

11

4

2.1.3.

înfiinţare carte funciară

11

4

2.2.

Dezmembrare/Comasare

2.2,1.

Recepţie dezmembrare/comasare

7

3

2.2.2.

înscriere dezmembrare/comasare în cartea funciară

7

3

2.2.3.

Dezmembrare pentru exproprieri

7

3

2.3.

Intabulare sau înscriere provizorie

2.3.1.

Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor juridice

7

2

2.3.2.

Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor fizice şi a cultelor religioase recunoscute în condiţiile legii

7

2

2.3.3.

Ipotecă/Privilegiu

2

1

2.3.4.

Imobile expropriate

7

2

2.4.

Notare

2.4.1.

Fuziune/Divizare

5

2

2.4.2.

Alte notari (inclusiv radierea)

5

2

2.5.

Rectificare

2.5.1.

îndreptare eroare materială şi repoziţionare imobil

1

 

2.5.2.

Rectificare limite imobil şi modificare suprafaţă

15

5

2.5.3.

Reconstituire carte funciară

3

1

2.5.4.

Modificare suprafaţă

9

3

2.5.5.

Repoziţionare imobil

9

3

2.5.6.

Anulare operaţiuni cadastrale

3

1

2.5.7.

Anulare operaţiuni cadastrale flux integrat

9

3

2.6.

Actualizare informaţii tehnice

2.6,1.

înscriere construcţii

15

5

2.6.2.

Extindere sau desfiinţare construcţii şi actualizare categorie de folosinţă, destinaţie sau alte informaţii tehnice

15

5

2.7.

Consultare/Informare

2.7.1.

Consultare documente din arhivă

1

-

2.7.2.

Extras de carte funciară pentru informare

2

1

2.7.3.

Extras de carte funciară pentru autentificare

2

1

2.7.4.

Certificat de sarcini

5

2

2,7.5.

Copii certificate din mapa de acte şi cărţi funciare

2

1

2.7.6.

Certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului

10

3

2.7.7.

Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan

3

1

2.7.8.

Eliberare duplicat

3

1

2.7.9.

Schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice/Emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de semnătură

9

3

2.7.10.

Extras de carte funciară pentru informare online**)

-

-

2.7.11.

Copie documente arhivă online**)

-

-


*) În situaţia prestării unor servicii pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

**) Serviciile solicitate online, a căror plată se face prin aplicaţia E-payment, se furnizează de îndată, dacă informaţia este disponibilă în mediul electronic.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind organizarea şi funcţionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia Europeană

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 313 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - La nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cadrul Direcţiei generale de reglementare a colectării creanţelor bugetare - Serviciul de reglementare a recuperării creanţelor bugetare prin colaborare interstatală, se organizează şi funcţionează Biroul central de legătură, potrivit prevederilor art. 313 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care este responsabil pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi pentru contactele cu Comisia Europeană.

Art. 2. - (1) Pentru a asigura transmiterea şi/sau primirea pe cale electronică a documentelor şi informaţiilor între autorităţile competente din România şi birourile centrale din alte state membre, Biroul central de legătură este conectat la reţeaua CCN - platforma comună bazată pe reţeaua comună de comunicaţii (CCN) dezvoltată de Uniunea Europeană pentru a asigura toate transmisiile prin mijloace electronice între autorităţile competente din domeniul vamal şi fiscal.

(2) Cheltuielile determinate de conectarea Biroului central de legătură la reţeaua CCN şi pentru asigurarea aplicaţiilor informatice necesare pentru transmiterea pe cale electronică a informaţiilor de la Biroul central de legătură către statele membre şi către Comisia Europeană, precum şi de la birourile de legătură către Biroul central de legătură se suportă din bugetul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 3. - Biroul central de legătură asigură transmiterea pe cale electronică a cererilor, documentelor şi informaţiilor în domeniul asistenţei reciproce la recuperare pentru creanţele prevăzute la art. 311 din Codul de procedură fiscală, inclusiv pentru creanţele stabilite în cadrul operaţiunilor vamale, precum şi pentru taxele, impozitele şi drepturile de orice fel prelevate de către autorităţile locale.

Art. 4. - Documentele şi informaţiile prevăzute la art. 3 nu pot fi furnizate decât în conformitate cu dispoziţiile art. 332 din Codul de procedură fiscală.

Art. 5. - Biroul central de legătură va informa Comisia Europeană şi statele membre cu privire la denumirea şi adresa autorităţilor competente în România pentru aplicarea prevederilor cap. II - Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri, titlul X - Aspecte internaţionale din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 6. - Biroul central de legătură va transmite Comisiei Europene, până la data de 31 martie a fiecărui an, pe cale electronică, o informare asupra numărului de cereri de informaţii, de comunicare şi de recuperare trimise şi primite de autorităţile competente din România în anul precedent, asupra cuantumului creanţelor vizate şi asupra sumelor recuperate, pe baza datelor primite în acest scop de la autorităţile competente prevăzute la art. 313 din Codul de procedură fiscală,

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 21 decembrie 2015.

Nr. 3.730.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum şi a condiţiilor de aplicare a tarifelor reglementate şi a tarifelor componenta de piaţă concurenţială

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. d), ale art. 75 alin. (1) lit. c), art. 79 alin. (3), alin. (4) lit. d) şi alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2015,

în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) şi al art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate pot să opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate de energie electrică corespunzătoare categoriei din care fac parte, cu excepţia tarifului reglementat de tip social (CS), pentru care pot opta numai în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1).

Art. 3. - În cazul aplicării tarifului reglementat de tip monom, pe tranşe de putere (CTP). Încadrarea clienţilor casnici în tranşele de putere se face pe baza puterii maxime contractate.

Art. 4. - (1) Clienţii casnici care au un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie stabilit prin actele normative în vigoare pot solicita aplicarea tarifului CS la locul de consum de la domiciliul propriu, în baza documentelor doveditoare anexate solicitării,

(2) în cazul aplicării tarifului CS, consumul total din perioada de facturare se alocă succesiv pe trei tranşe, astfel:

a) în prima tranşă se consideră 2 kWh/zi pentru fiecare zi a perioadei de facturare;

b) în a două tranşă se consideră 1 kWh/zi suplimentar faţă de prima tranşă, pentru fiecare zi a perioadei de facturare;

c) în a treia tranşă se consideră diferenţa dintre consumul realizatei consumul inclus în tranşele anterioare conform lit. a) şi b).

(3) Cantitatea de energie electrică alocată fiecărei tranşe a tarifului CS se facturează conform prevederilor art. 7 alin. (1).

(4) Clienţilor casnici care au optat pentru tariful CS şi care beneficiază de ajutor pentru încălzirea cu energie electrică a locuinţei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ti se aplică tariful reglementat de tip monom, cu rezervare (CR), pentru energia electrică consumată în perioada pentru care beneficiază de acest ajutor.

(5) Nu se aplică dispoziţiile alin. (4) clienţilor casnici care solicită în scris furnizorilor de ultimă instanţă menţinerea tarifului CS şi pentru perioada în care primesc ajutor pentru încălzirea cu energie electrică a locuinţei.

Art. 5. - (1) în cazul aplicării tarifului reglementat de tip monom, cu consum inclus (CI), valoarea abonamentului din facturile emise clienţilor casnici se calculează ca produs dintre valoarea abonamentului zilnic, procentul de achiziţie din piaţa reglementată corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienţii casnici şi numărul de zile din perioada de facturare. Valoarea abonamentului zilnic include valoarea componentei zilnice de rezervare şi contravaloarea unei cantităţi zilnice de energie electrică egală cu produsul dintre cantitatea de energie electrică de 1 kWh şi procentul de achiziţie din piaţa reglementată corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienţii casnici.

(2) Cantitatea de energie electrică inclusă în abonament şi neconsumată în perioada de facturare nu se reportează.

Art. 6. - În cazul aplicării tarifelor reglementate de tip monom, monom cu rezervare sau monom diferenţiat cu rezervare, valoarea componentei de rezervare din facturile emise clienţilor casnici se calculează ca produs dintre preţul de rezervare corespunzător tarifului reglementat aplicabil, procentul de achiziţie din piaţa reglementată corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate Sa clienţii casnici şi numărul de zile din perioada de facturare,

Art. 7. - (1) în facturile emise clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate:

a) tariful reglementat se aplică pentru o cantitate de energie electrică egală cu produsul dintre consumul total de energie electrică în perioada de facturare şi procentul de achiziţie din piaţa reglementată corespunzător etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clienţii casnici;

b) tariful componenta de piaţă concurenţială (CPC) se aplică pentru diferenţa dintre consumul total de energie electrică în perioada de facturare şi cantitatea de energie electrică facturată la tarif reglementat conform lit. a).

(2) Până la eliminarea completă a tarifelor reglementate la clienţii casnici, clienţii prevăzuţi la alin. (1) pot opta pentru aplicarea tarifului componenta de piaţă concurenţială diferenţiat (CPC diferenţiat), în locul tarifului CPC, numai împreună cu tariful reglementat de tip monom, cu rezervare, diferenţiat pe două zone orare (CR2).

Art. 8. - (1) Schimbarea tipului de tarif aplicabil este permisă după minimum 12 luni calendaristice de la ultima schimbare a tipului de tarif aplicabil, cu următoarele excepţii:

a) situaţiile de trecere la/de la tarif CS, în condiţiile reglementărilor în vigoare;

b) la apariţia unor noi tipuri de tarife;

c) la desfiinţarea tipului de tarif aplicabil;

d) în cazul trecerii la/de la tariful CR2 combinat cu trecerea la/de la tariful CPC diferenţiat în vederea respectării condiţiei prevăzute la art. 7 alin. (2).

(2) în cazul clienţilor casnici cărora li se aplică tarif reglementat şi tarif CPC sau tarif CPC diferenţiat, schimbarea tipului de tarif se face independent pe fiecare din cele două categorii de tarife, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi a celor de la art. 7 alin. (2).

Art. 9. - (1) Se aprobă zonele orare specifice tarifelor reglementate de energie electrică, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Până la eliminarea completă a tarifelor reglementate la clienţii casnici, zonele orare specifice tarifului CR2 se utilizează şi în cazul tarifului CPC diferenţiat aplicat clienţilor casnici.

Art. 10. - Valorile tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă, aprobate/avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu includ taxe sau impozite de tipul certificatelor verzi, contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, accizele stabilite conform legii, taxa pe valoarea adăugată. Aceste taxe vor fi evidenţiate distinct în factură şi vor fi incluse în suma totală de plată.

Art. 11. - În calculul valorii facturii se utilizează tarifele în forma aprobată/avizată de ANRE cu patru zecimale. Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea TVA.

Art. 12. - Furnizorii de ultimă instanţă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc aplicarea acestuia.

Art. 13. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2014 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 19 decembrie 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 176.

 

ANEXA Nr. 1

 

Tarife reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici

 

- Valabile de la 1 ianuarie 2016 -

1. Tarife pentru contoare cu plata post consum

 

Nivel de tensiune

Tarif CS - de tip social

Tarif CD - de tip monom

Tarif CR - de tip monom cu rezervare

Tarif CR2 - de tip monom cu rezervare, diferenţiat pe două zone orare

Tarif CR3 - de tip monom cu rezervare, diferenţiat pe trei zone orare

Tranşa I

(lei/KWh şi abonat)

Tranşa a II-a

(lei/kWh şi abonat)

Tranşa a III-a

(lei/kWh şi abonat)

Preţ energie

(lei/kWh)

Preţ rezervare

(lei/zi)

Preţ energie

(lei/kWh)

Preţ rezervare

(lei/zi)

Preţ energie în zona de zi (lei/kWh)

Preţ energie în zona de noapte 1) (lei/kWh)

Preţ rezervare

(lei/zi)

Preţ energie în zona de vârf (lei/kWh)

Preţ energie în zona normală (lei/kWh)

Preţ energie în zona de gol (lei/kWh)

1

2

3

4

5

6

7

&

9

10

11

12

13

14

Joasă tensiune

(0-1 kV inclusiv)

0,1954

0.4690

0,9246

0,4690

0,1691

0,3517

0,1691

0,5603

0,1822

0,1691

0,7946

0,4428

0,2083

Medie tensiune

(1-110 kV exclusiv)

 

0,3647

0,1691

0,2734

0,1691

0,4428

0,1433

0,1691

0,6253

0,3517

0,1563

 

2 Tarif CI - de tip monom cu consum inclus

 

Nivel de tensiune

Abonament

(lei/zi)

Preţ energie

(lei/kWh)

1

2

3

Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)

0,4858

0,3517

Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

0,4155

0,2734

 

3. Tarif CTP - de tip monom

 

Nivel de tensiune

Tranşa de putere maximă contractată (kW)

Preţ rezervare (lei/zi)

Preţ energie (lei/kWh)

1

2

3

4

Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)

până la 3 kW inclusiv

0,1691

0,2866

3-6 kW

0,3647

0,2866

peste 6 kW2)

0,5471

0,2866

 

4. Tarifa pentru contoare cu preplată

 

Nivel de tensiune

Tarif CP - de tip monom

Tarif CP2 - de tip monom diferenţiat pe două zone orare

Tarif CP3 - de tip monom diferenţiat pe trei zone orare

 

Preţ rezervare

(lei/zi)

Preţ energie

(lei/kWh)

Preţ rezervare

(lei/zi)

Preţ energie în zona de zi (lei/kWh)

Preţ energie în zona de noapte (lei/kWh) 1)

Preţ rezervare

(lei/zi)

Preţ energie în zona de vârf (lei/kWh)

Preţ energie în zona normală (lei/kWh)

Preţ energiei în zona de gol (lei/kWh)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Joasă tensiune

(0-1 kV inclusiv)

0,1609

0,3340

0,1609

0,5321

0,1734

0,1609

0,7549

0,4209

0,1980

Medie tensiune

(1-110 kV exclusiv)

0,1609

0,2598

0,1609

0,4209

0,1361

0,1609

0,5939

0,3340

0,1485

 

NOTĂ:

Tarifele nu conţin costul certificatelor verzi, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, acciza şi taxa pe valoarea adăugată


1) Preţul se aplică şi pentru perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

2) Pentru tariful cu putere maximă contractată peste 6 kW nu sunt necesare echipamente suplimentare.

 

ANEXA Nr. 2

 

Zonele orare specifice tarifelor reglementate de energie electrică

 

1. Zone orare pentru tarifele CR3 şi CP3

 

SEZON

Zona de vârf

Zona de gol

Zona normală

VARĂ

8,00-9,00

00,00-8,00 21,00-00,00 şi de vineri de la ora 21,00 până luni la ora 8,00

9,00-21,00

IARNĂ

8,00-10,00

19,00-22,00

00,00-8,00 22,00-00,00 şi de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 8,00

10,00-19,00

 

Sezonul de vară: 1 aprilie-30 septembrie

Sezonul de iarnă: 1 octombrie-31 martie

 

2 Zone orare pentru tarifele CR2, CP2 şi CPC diferenţiat

 

Zona de zi

Zona de noapte

7,00-22,00

22,00-7,00 şi de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.