MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 964/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 964         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 24 decembrie 2015

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

62. - Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 

987. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

993. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

 

994. - Hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 

1.001. - Hotărâre privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

386. - Decizie privind numirea domnului Radu Horia Dorcioman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.736. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate

 

3.740. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind condiţiile de delegare a competenţei de soluţionare a contestaţiilor altui organ de soluţionare

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 

Având în vedere că prin Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, au fost promovate o serie de măsuri pentru pregătirea punerii în aplicare a noului Cod de procedură civilă, fiind amânată, până la data de 1 ianuarie 2016, aplicarea unor dispoziţii ale acestui cod,

dat fiind faptul că se impune continuarea implementării tuturor măsurilor de ordin administrativ de care depinde, în mod necesar, aplicarea în condiţii optime a dispoziţiilor noului Cod de procedură civilă mai sus amintite şi că termenul rămas pentru finalizarea acestor măsuri este foarte scurt, ceea ce face necesară o nouă prorogare a intrării în vigoare a acestor dispoziţii, fapt solicitat şi de reprezentanţii sistemului judiciar,

ţinând seama de faptul că implementarea măsurilor administrative presupune, între altele, bugetarea corespunzătoare, achiziţia de bunuri şi servicii, precum şi realizarea lucrărilor de infrastructură, pentru acoperirea necesităţilor identificate, cu implicarea directă a instituţiilor sistemului justiţiei civile,

în considerarea faptului că, în acest interval de timp, sunt necesare organizarea şi monitorizarea fermă şi atentă a măsurilor administrative menţionate, precum şi, dacă este cazul, luarea altor măsuri necesare aplicării în condiţii optime a noii reglementări procesual civile, printr-un demers concertat şi unitar şi în urma unei consultări publice consistente,

întrucât neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă poate genera disfuncţionalităţi în activitatea de înfăptuire a justiţiei civile, inclusiv din perspectiva aplicării în timp a legii de procedură civilă, cu consecinţe grave pe planul respectării exigenţelor dreptului la un proces echitabil, în termen rezonabil,

ţinând seama că lipsa condiţiilor materiale adecvate va conduce la imposibilitatea obiectivă de desfăşurare a cercetării procesului şi, după caz, a dezbaterii fondului în camera de consiliu, cu afectarea imperativului celerităţii procedurii şi chiar a concepţiei de ansamblu a noului Cod de procedură civilă,

având în vedere că aspectele mai sus menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - (1) Termenele prevăzute la art. XII alin. (1), art. XIII teza I, art. XVIII alin. (1) şi art. XIX alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.

(2) Dispoziţiile art. XII alin. (2), art. XIV-XVII, art. XVIII alin, (2) şi art. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, se aplică şi proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 62.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participate majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 987.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” - S.A.

Agigea, Str. Ecluzei nr. 1

Cod unic de înregistrare: R011087755

 

BUGETUL DE VENITURI şi CHELTUELI RECTIFICAT

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri rectificară an 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

59.457.07

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

58.905,57

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

551,50

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

57.769.20

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

57.649.20

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

23.216.37

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2.286,27

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

17.419.91

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

13.382,41

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

11.081.82

 

 

 

C2

bonusuri

14

2.300.59

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.059.57

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

2.977,93

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

14.724.65

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

120.00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.687,87

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

288.56

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.399,31

 

1

 

Rezerve legale

25

84.39

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1.314,92

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

131.49

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

723,20

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

578.56

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

144,64

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

591,71

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

1.336,46

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

1.336,48

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

215,92

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

969,03

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

80,41

 

 

e)

alte cheltuieli

42

71,12

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

271.999,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

2.050.00

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

271.999,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

435

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

431

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2499,10

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.142,66

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

136,67

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

971,61

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

6.900,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru anul 2016, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 3.043 lei.

(3) Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2016, sunt prevăzute în anexa nr. 2.”

2. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru anul 2016, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 321 lei.

(3) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri şi servicii», pentru anul 2016, sunt prevăzute în anexa nr. 5.”

3. Anexele nr. 2, 3, 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vaslie Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 993.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)

 

Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani,

stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2016

 

Nr. crt.

Nivel/filieră/profil

Forma de învăţământ

Număr mediu de elevi pe clasă

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri

- lei -

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri (pentru învăţământul în limbile minorităţilor)

- lei -

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Învăţământ preşcolar cu program normal

zi

20

18

2018

2206

2018

2206

2

Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal

zi

20

20

3700

3700

3700

3700

3

Învăţământ primar

zi

24

18

2322

2766

2839

3283

3.1

Învăţământ primar - integrat*

zi

 

 

3947

3947

4464

4464

4

Învăţământ primar „step-by-step”

zi

24

24

3700

3700

4217

4217

5

Învăţământ primar „A două şansă”

-

15

12

1789

2154

2306

2671

6

Învăţământ primar vocaţional (altul decât specializarea muzică)

zi

24

20

2921

3493

3371

3943

7

Învăţământ primar cu specializarea muzică

zi

24

24

5173

5173

5477

5477

7.1

Învăţământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar

zi

 

 

2547

2547

2547

2547

8

Învăţământ gimnazial

zi

25

20

3043

3499

3478

3934

8.1

Învăţământ gimnazial - integrat*

zi

 

 

5173

5173

5608

5608

9

Învăţământ secundar inferior „A două şansă”

-

15

12

2027

2434

2462

2869

10

Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică)

zi

25

20

3652

4169

4048

4565

10.1

Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar

zi

 

 

609

609

609

609

11

Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică

zi

25

25

6390

6390

6694

6694

11.1

Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar

zi

 

 

3043

3043

3043

3043

12

Învăţământ gimnazial

FR

25

22

1232

1461

1667

1896

13

Învăţământ liceal teoretic

zi

28

28

3043

3043

3408

3408

14

Învăţământ liceal teoretic

seral

28

28

2255

2255

2620

2620

15

Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic

zi

28

28

3146

3146

3511

3511

16

Învăţământ liceal tehnologic

seral

28

28

2453

2453

2818

2818

17

Învăţământ liceal artistic (toate specializările, excepţie specializarea muzică) şi sportiv

zi

28

28

4017

4017

4382

4382

18

Învăţământ liceal specializarea muzică

zi

28

28

8520

8520

8885

8885

19

Învăţământ liceal

FR

28

28

1187

1187

1552

1552

19.1

Învăţământ liceal integrat*

zi

 

 

5173

5173

5608

5608

20

Învăţământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)

zi

28

28

3332

3332

3636

3636

21

Învăţământ postliceal/maiştri

zi

28

28

3332

3332

3332

3332

21.1

Învăţământ postliceal/maiştri

seral

28

28

2453

2453

2818

2818

22

Cantine-cămine (elevi cazaţi)

-

 

 

1205

1205

 

 


* Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi individual în clasele/grupele unităţilor de învăţământ de masă, care urmează curriculumul acestora.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)

 

Coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard per elev/preşcolar şi coeficienţii de corecţie pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora

 

Nr. crt.

Nivel/filieră/profil

Forma de

învăţământ

Standarde de cost pe elev, pa medii şi pe niveluri

- lei -

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri (pentru învăţământul în limbile minorităţilor)

- lei -

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Învăţământ preşcolar cu program normal

zi

0,663

0,725

0,000

0,000

2

Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal

zi

1,216

1,216

0,000

0,000

3

Învăţământ primar

zi

0,763

0,909

0,170

0,170

3.1

Învăţământ primar - integrat*

zi

1,297

1,297

0,170

0,170

4

Învăţământ primar „step-by-step

zi

1,216

1,216

0,170

0,170

5

Învăţământ primar „A două şansă”

-

0,588

0,708

0,170

0,170

6

Învăţământ primar vocaţional (altul decât specializarea muzică)

zi

0,960

1,148

0,148

0,148

7

Învăţământ primar cu specializarea muzică

zi

1,700

1,700

0,100

0,100

7.1

Învăţământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar

zi

0,837

0,837

0,000

0,000

8

Învăţământ gimnazial

zi

1,000

1,150

0,143

0,143

8.1

Învăţământ gimnazial - integrat*

zi

1,700

1,700

0,143

0,143

9

Învăţământ secundar inferior ,A două şansă”

-

0,666

0,800

0,143

0,143

10

Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică)

zi

1,200

1,370

0,130

0,130

10.1

Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar

zi

0,200

0,200

0.000

0,000

11

Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică

zi

2,100

2,100

0,100

0,100

11.1

Învăţământ gimnazial cu specializarea muzica în regim suplimentar

zi

1,000

1,000

0,000

0,000

12

Învăţământ gimnazial

FR

0,405

0,480

0,143

0,143

13

Învăţământ liceal teoretic

zi

1,000

1,000

0,120

0,120

14

Învăţământ liceal teoretic

seral

0,741

0,741

0,120

0,120

15

Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic

zi

1,034

1,034

0,120

0,120

16

Învăţământ liceal tehnologic

seral

0,806

0,806

0,120

0,120

17

Învăţământ liceal artistic (toate specializările, excepţie specializarea muzică) şi sportiv

zi

1,320

1,320

0,120

0,120

18

Învăţământ liceal specializarea muzică

zi

2,800

2,800

0,120

0,120

19

Învăţământ liceal

FR

0,390

0,390

0,120

0,120

19.1

Învăţământ liceal integrat*

zi

1,700

1,700

0,143

0,143

20

Învăţământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)

zi

1,095

1,095

0,100

0,100

21

Învăţământ postliceal/maiştri

zi

1,095

1,095

0,000

0,000

21.1

Învăţământ postliceal/maiştri

seral

0,806

0,806

0,120

0,120

22

Cantine-cămine (elevi cazaţi)

-

0,396

0,396

0,000

0,000


* Coeficienţii de diferenţiere se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţi de învăţământ de masă, care urmează curriculumul acestora.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 73/2013)

 

Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri şi servicii”, pentru anul 2016

 

Praguri numerice

Tipuri de unităţi

Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

1-300

Grădiniţă

344

347

354

364

375

385

Şcoală gimnazială

330

333

340

349

359

369

Liceu tehnologic/Şcoală profesională

340

343

350

360

370

380

Liceu

365

369

376

387

398

409

Colegiu

374

378

386

397

408

419

Şcoală postliceală

257

259

264

272

280

287

301-800

Grădiniţă

345

349

356

366

376

387

Şcoală gimnazială

331

335

341

351

361

371

Liceu tehnologic/Şcoală profesională

341

345

352

362

372

382

Liceu

367

371

378

389

400

411

Colegiu

376

380

387

398

410

421

Şcoală postliceală

258

261

266

274

281

289

peste 800

Grădiniţă

349

352

359

370

380

391

Şcoală gimnazială

335

338

345

355

365

375

Liceu tehnologic/Şcoală profesională

345

348

355

366

376

386

Liceu

371

374

382

393

404

415

Colegiu

379

383

391

402

414

425

Şcoală postliceală

262

264

270

278

285

293

 

 

Zone de temperatură:

Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman

Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş

Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui

Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea

Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea

Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)

 

Coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri şi servicii”

 

Praguri numerice

Tipuri de unităţi

Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

1-300

Grădiniţă

1,0710

1,0817

1,1031

1,1352

1,1674

1,1995

Şcoală gimnazială

1,0270

1,0373

1,0578

1,0886

1,1194

1,1502

Liceu tehnologic/Şcoală profesională

1,0582

1,0688

1,0899

1,1217

1,1534

1,1851

Liceu

1,1386

1,1500

1,1727

1,2069

1,2411

1,2752

Colegiu

1,1661

1,1778

1,2011

1,2361

1,2711

1,3061

Şcoală postliceală

0,7995

0,8075

0,8235

0,8474

0,8714

0,8954

301-800

Grădiniţă

1,0760

1,0868

1,1083

1,1406

1,1728

1,2051

Şcoală gimnazială

1,0320

1,0423

1,0630

1,0939

1,1249

1,1559

Liceu tehnologic/Şcoală profesională

1,0632

1,0738

1,0951

1,1270

1,1589

1,1908

Liceu

1,1436

1,1550

1,1779

1,2122

1,2465

1,2808

Colegiu

1,1711

1,1829

1,2063

1,2414

1,2765

1,3117

Şcoală postliceală

0,8045

0,8125

0,8286

0,8528

0,8769

0,9010

peste 800

Grădiniţă

1,0870

1,0979

1,1197

1,1523

1,1849

1,2175

Şcoală gimnazială

1,0431

1,0535

1,0744

1,1057

1,1370

1,1682

Liceu tehnologic/Şcoală profesională

1,0742

1,0850

1,1065

1,1387

1,1709

1,2032

Liceu

1,1547

1,1662

1,1893

1,2239

1,2586

1,2932

Colegiu

1,1822

1,1940

1,2177

1,2531

1,2886

1,3241

Şcoală postliceală

0,8155

0,8237

0,8400

0,8645

0,8889

0,9134

 

Zone de temperatură:

Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman

Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş

Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, laşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui

Zona 4- Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea

Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea

Zona 6- Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 19 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2016.

Art. 2. - Decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor, a materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale contractate pentru trimestrul I al anului 2016 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2015 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 994.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013

 

Având În vedere Scrisoarea Comisiei Europene (CE) Ares (2015)3925256 din 23 septembrie 2015, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ai art. 571 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă utilizarea de către Autoritatea de certificare şi plată a procentului de 5,14% pentru stabilirea sumelor care se deduc procentual definitiv, aferente cheltuielilor din Aplicaţia de plată nr. 40 şi din Aplicaţia de plată nr. 41, transmise Comisiei Europene în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007- 2013.

Art. 2. - În aplicarea prevederilor art. 1 se aprobă metodologia privind modul de calcul al sumelor care se deduc procentual definitiv, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice efectuează deduceri procentuale de 5,14% asupra cheltuielilor care se certifică în următoarele aplicaţii de plată, transmise Comisiei Europene ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, aferente proiectelor selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115, conform unei metodologii de calcul care se aprobă prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice efectuează deduceri procentuale de 17,11% asupra cheltuielilor care se certifică în Aplicaţia de plată nr. 43, care se transmite Comisiei Europene, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, aferentă proiectelor selectate prin apelurile de proiecte de la 1 la 114, conform unei metodologii de calcul care se aprobă prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Regularizarea financiară a sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 3 şi 4 se realizează ulterior pe baza rezultatelor verificărilor ex-post efectuate de către Autoritatea de Audit,

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul fondurilor europene,

Carmen Aura Răducu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 1.001.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind modul de calcul al sumelor care se deduc procentual definitiv din aplicaţiile de plată nr. 40 şi 41 aferente cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115 din cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU)

 

I. Indicatori

Metodologia are în vedere stabilirea unor indicatori aferenţi cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115, certificate Comisiei Europene prin aplicaţiile de plată nr. 40 şi 41, după cum urmează:

a) valoarea totală a cheltuielilor incluse de Autoritatea de Management pentru POSDRU în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană prin aplicaţiile de plată nr. 40 şi 41, diminuate cu sumele amânate la certificare de către Autoritatea de certificare şi plată în baza prevederilor art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b) valoarea cheltuielilor menţionate la lit. a), care au fost incluse în eşantionul stabilit de Autoritatea de audit pentru auditul de operaţiuni care a avut ca obiectiv obţinerea unei asigurări rezonabile că aplicaţiile de plată nr. 40 şi 41, transmise Comisiei Europene, sunt corecte;

c) valoarea totală a cheltuielilor neeligibile aferente creanţelor bugetare constituite de Autoritatea de Management pentru POSDRU ca urmare a identificării unor abateri de la reglementările naţionale şi europene în vigoare, cu excepţia celor referitoare la fraudă, conflicte de interese, proiecte/

parteneri neeligibili, recuperate de la debitori şi deduse de către Autoritatea de certificare şi plată din Aplicaţia de plată nr. 41.

II. Modul de calcul al sumelor care se deduc procentual definitiv (SD)

SD = (a - b) * 5,14% - c,

unde 5,14% reprezintă rata de eroare extrapolată stabilită de către Autoritatea de audit în urma auditului de operaţiuni care a avut ca obiectiv obţinerea unei asigurări rezonabile că aplicaţiile de plată nr. 40 şi 41 transmise Comisiei Europene, prin Raportul de audit nr. 62.178/AP/25.11.2015, sunt corecte.

III. Reguli de aplicare

a) Calculul sumelor care se deduc procentual definitiv se efectuează distinct, la nivel de axă prioritară, pentru cheltuieli totale eligibile şi publice, în lei şi în euro.

b) în scopul evitării unei duble corecţii, pentru cheltuielile cărora li s-a aplicat procentul de corecţie de 5,14, Autoritatea de certificare şi plată nu va mai deduce debitele recuperate, cu excepţia debitelor din fraudă, conflicte de interese, proiecte/ parteneri neeligibili.

c) în vederea aplicării corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană aferente aplicaţiilor de plată nr. 40 şi 41, Autoritatea de certificare şi plată deduce şi sumele reprezentând implicaţiile financiare ale constatărilor formulate de Autoritatea de audit prin Raportul de audit nr. 62.178/AP/25.11.2015.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Radu Horia Dorcioman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Radu Horia Dorcioman se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Andrei Rizoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 decembrie 2015.

Nr. 386.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 52 alin. (22), respectiv art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, documentaţia aferentă, precum şi modalitatea de depunere a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică cererilor de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate depuse după data de 1 ianuarie 2016.

(2) Pentru cererile de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate depuse anterior datei de 1 ianuarie 2016 sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare la data depunerii acestora.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală juridică, Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate acestora şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 3.736.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate

 

1. Prezenta procedură se aplică pentru emiterea de către organul fiscal central a unui act administrativ pentru reglementarea unei situaţii fiscale de fapt viitoare, definit la art. 52 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ca „soluţie fiscală individuală anticipată” şi denumit în continuare soluţie fiscală.

2. Contribuabilii/plătitorii înregistraţi la organele fiscale din România pot solicita Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emiterea unei soluţii fiscale, prin depunerea unei cereri.

3. Situaţia fiscală de fapt viitoare a cărei reglementare se solicită trebuie să fie ulterioară depunerii cererii. Tratamentul fiscal stabilit prin soluţia fiscală va fi aplicabil de la data operaţiunii viitoare a cărei reglementare s-a solicitat.

4. Discuţia preliminară

4.1. Anterior depunerii cererii de emitere a unei soluţii fiscale, contribuabilul/plătitorul poate solicita în scris organului fiscal competent o discuţie preliminară în vederea stabilirii existenţei stării fiscale de fapt viitoare pentru emiterea unei soluţii fiscale.

4.2. Cererea pentru discuţia preliminară se depune la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi conţine informaţii cu privire la datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului şi ale reprezentantului legal, precum şi o scurtă prezentare a obiectului discuţiei.

4.3. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va comunica în scris contribuabilului/plătitorului data, ora şi locul unde se organizează discuţia preliminară.

5. Furnizarea de alte date/informaţii sau documente

5.1. În funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, contribuabilul/plătitorul trebuie să furnizeze şi alte date/informaţii sau documente organului fiscal competent, la cererea scrisă a acestuia.

5.2. Contribuabilul/plătitorul solicitant va răspunde cererilor de informaţii/date sau documente suplimentare, inclusiv în situaţia în care acestea au legătură cu persoanele afiliate.

6. În situaţiile în care organul fiscal competent solicită clarificări ce vizează obiectul cererii şi/sau date/informaţii sau documente relevante luării deciziei, termenul pentru emiterea soluţiei fiscale se suspendă şi se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data obţinerii acestora.

7. Cererea pentru emiterea soluţiei fiscale se respinge, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în următoarele situaţii:

a) cererea şi documentaţia prezentată nu conţine cel puţin unul dintre elementele prevăzute la pct. 1.1 lit. a)-I) şi pct. 1.2 din anexa nr. 2 la ordinul pentru aprobarea procedurii privind emiterea soluţiei fiscale, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate;

b) cererea şi documentaţia nu este prezentată conform pct. 2 din anexa nr. 2 la ordinul pentru aprobarea procedurii privind emiterea soluţiei fiscale, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale sau nu este refăcută, după depunere, conform prevederilor menţionate;

c) dacă există o procedură fiscală, administrativă sau judiciară în curs care are legătură cu cazul descris sau cazul descris face obiectul unei cercetări de natură penală, inclusiv pentru fapte de evaziune fiscală şi are legătură cu contribuabilul solicitant;

d) dacă se constată faptul că cererea şi documentaţia depuse conţin informaţii care nu sunt corecte şi conforme cu realitatea sau care ascund o altă situaţie de fapt;

e) contribuabilul/plătitorul care solicită emiterea soluţiei fiscale nu a transmis informaţiile/datele/clarificările/documentele solicitate de către organul fiscal competent, cu privire la cererea şi/sau documentele depuse, în termenul prevăzut de lege;

f) situaţia fiscală de fapt care face obiectul cererii a fost reglementată prin modificări legislative sau emiterea de acte administrative (decizii ale Comisiei Fiscale Centrale) ulterior depunerii cererii şi până la data emiterii soluţiei fiscale;

g) situaţia fiscală de fapt care face obiectul cererii este similară unei situaţii fiscale de fapt care a fost reglementată În cadrul unei inspecţii fiscale la contribuabilul/plătitorul solicitant, finalizată prin emiterea de acte administrativ fiscale;

h) în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a)-g), când se constată că cererea nu vizează aspecte necesar a fi clarificate în condiţiile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Prezentarea proiectului de soluţie fiscală sau a clarificărilor

8.1. Înainte de emiterea, respectiv de respingerea cererii de emitere a soluţiei fiscale, organul fiscal competent prezintă contribuabilului/plătitorului proiectul actului administrativ în cauză, acordându-i acestuia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere potrivit art. 9 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cazului în care contribuabilul/plătitorul renunţă la acest drept şi notifică acest fapt organului fiscal.

8.2. Contribuabilul/plătitorul poate prezenta clarificările prevăzute la art. 52 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau poate exprima punctul de vedere asupra proiectului prevăzut la pct. 8.1, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data solicitării clarificărilor necesare ori de la data comunicării proiectului soluţiei fiscale.

9. Soluţia fiscală se aprobă prin şi este anexă a ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emis pentru soluţionarea cererii de emitere depuse de către contribuabilul/plătitorul solicitant şi conţine:

a) denumirea organului fiscal emitent;

b) data la care a fost emisă şi data de la care îşi produce efectele soluţia fiscală;

c) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului beneficiar al soluţiei fiscale;

d) obiectul soluţiei fiscale;

e) obligaţia fiscală principală ce face obiectul soluţiei fiscale;

f) motivul de fapt;

g) temeiul de drept;

h) referinţe la completările documentaţiei/solicitările de clarificări care au intervenit în perioada de emitere a soluţiei fiscale;

i) propunerea contribuabilului/plătitorului cu privire la reglementarea fiscală a situaţiei fiscale de fapt viitoare, care face obiectul cererii de emitere a soluţiei fiscale, inclusiv opinia contribuabilului/plătitorului solicitant privind proiectul de soluţie fiscală, comunicat în condiţiile legii, exprimat în perioada de emitere a acesteia;

j) interpretarea organului fiscal competent cu privire la tratamentul fiscal aplicabil situaţiei fiscale de fapt viitoare prezentate în cererea de emitere a soluţiei fiscale;

k) prezumţiile critice care pot afecta aplicabilitatea soluţiei fiscale;

l) menţiunea că soluţia fiscală emisă produce efecte numai faţă de contribuabilul/plătitorul solicitant şi pentru situaţia fiscală de fapt viitoare pentru care a fost emisă.

10. În situaţia în care contribuabilul/plătitorul nu este de acord cu soluţia fiscală emisă, acesta transmite, în termen de 30 de zile de la comunicare, o notificare la organul fiscal emitent. Soluţia fiscală pentru care contribuabilul/plătitorul a transmis o notificare nu produce niciun efect juridic.

11. Respingerea cererii de emitere a soluţiei fiscale se aprobă prin şi este anexă a ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emis în acest sens şi conţine:

a) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului solicitant ai soluţiei fiscale;

b) obiectul soluţiei fiscale;

c) prezentarea situaţiei fiscale de fapt viitoare care face obiectul cererii, respectiv a temeiului de drept aferent;

d) prezentarea considerentelor respingerii cererii de emitere a soluţiei fiscale, respectiv a temeiului de drept care a stat la baza respingerii.

12. Pentru fiecare situaţie fiscală de fapt viitoare şi pentru fiecare obligaţie fiscală se emite o soluţie fiscală.

13. În situaţia în care temeiul de drept, în baza căruia a fost propusă soluţia fiscală solicitată, se modifică, în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de emitere a soluţiei fiscale şi data emiterii ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, contribuabilul/plătitorul va actualiza

cererea depusă, prin completarea acesteia potrivit prevederilor pct. 2 din anexa nr. 2 la ordinul pentru aprobarea procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate.

14. În situaţia în care există indicii că situaţia fiscală de fapt viitoare care face obiectul cererii de emitere a soluţiei fiscale poate reprezenta o tranzacţie transfrontalieră artificială în sensul prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal competent poate iniţia procedura de schimb de informaţii fiscale, în baza convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state sau a prevederilor Directivei 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a Directivei

77/799/CEE, cu modificările şi completările ulterioare, cu administraţiile fiscale ale statelor vizate de tranzacţia transfrontalieră, după caz.

15. Tariful pentru emiterea soluţiei fiscale se va achita în lei în contul 20.33.01.29 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cod IBAN R056TREZ70020330129XXXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti.

16. Soluţia fiscală se comunică contribuabilului/plătitorului căruia îi este destinată, precum şi organului fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de contribuabilul/plătitorul solicitant.

17. Soluţia fiscală este opozabilă şi obligatorie faţă de organul fiscal, numai dacă termenii şi condiţiile acesteia au fost respectate de contribuabil/plătitor.

 

ANEXA Nr. 2

 

Conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, documentaţia aferentă, precum şi modalitatea de depunere a acestora

 

1. Conţinutul cererii şi documentaţiei pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate

1.1 Cererea însoţită de documentaţia pentru emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate (denumită în continuare soluţie fiscală) trebuie să conţină următoarele:

a) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului solicitant şi ale reprezentantului legal al acestuia;

b) prezentarea activităţii contribuabilului/plătitorului, aşa cum se desfăşoară la momentul depunerii cererii, respectiv descrierea modalităţii de derulare a acesteia în viitor;

c) prezentarea detaliată a situaţiei de fapt fiscale viitoare pentru care se solicită emiterea soluţiei fiscale, însoţită de descrierea motivelor de fapt;

d) prezentarea temeiului de drept aplicabil stării de fapt fiscale viitoare;

e) prezentarea obiectului soluţiei fiscale;

f) prezentarea obligaţiei fiscale care face obiectul cererii de emitere a soluţiei fiscale;

g) opinia contribuabilului/plătitorului solicitant cu privire la modalitatea de reglementare fiscală a situaţiei fiscale de fapt viitoare prezentate în cererea depusă, respectiv propunerea privind conţinutul soluţiei fiscale;

h) dovada achitării tarifului de emitere a soluţiei fiscale;

i) prezentarea informaţiilor şi datelor conţinute în cererea de emitere a soluţiei fiscale care fac obiectul sau ar putea conduce la divulgarea secretului comercial, industrial şi/sau profesional;

j) declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului/ plătitorului referitoare la faptul că nu există nicio procedură fiscală, administrativă sau judiciară în curs pentru cazul descris şi pentru care este solicitată emiterea soluţiei fiscale, respectiv dacă situaţia descrisă face obiectul unei cercetări de natură penală, inclusiv pentru fapte de evaziune fiscală şi are legătură cu contribuabilul solicitant;

k) declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului/ plătitorului privind realitatea şi corectitudinea informaţiilor furnizate prin cererea şi documentaţia prezentată;

l) declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului/ plătitorului privind faptul că nu există alte acte administrative, alte acte administrativ fiscale sau alt tip de acte, care au legătură cu situaţia fiscală de fapt viitoare ce face obiectul soluţiei fiscale solicitate, respectiv că tratamentul fiscal ce face obiectul cererii nu a fost anterior clarificat prin intermediul acestora. În cazul în care există astfel de acte emise, acestea vor fi anexate în copie la cererea de emitere a soluţiei fiscale;

m) prezentarea altor date/informaţii sau documente considerate ca fiind relevante de contribuabil/plătitor.

1.2. Contribuabilul/plătitorul care solicită emiterea unei soluţii fiscale are obligaţia actualizării şi transmiterii declaraţiilor prevăzute la pct. 1.1 lit. j)-I) ori de câte ori intervin modificări pe parcursul perioadei de emitere a soluţiei fiscale.

2. Depunerea cererii şi documentaţiei pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate

2.1. Cererea şi documentaţia pentru emiterea soluţiei fiscale se depun sau se transmit prin poştă, în trei exemplare, pe suport hârtie, la registratura generală a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

2.2. În cazul în care există documente în limba străină, acestea vor fi însoţite de traduceri în limba română, certificate de traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei, în condiţiile legii.

2.3. Filele vor fi îndosariate, numerotate şi însoţite de opis.

2.4. Cererea şi anexele documentaţiei pentru emiterea soluţiei fiscale care sunt disponibile şi în format electronic vor fi înaintate organului fiscal competent într-un format ce permite copierea acestora.

2.5. În cazul în care contribuabilul/plătitorul completează cererea şi documentaţia depuse cu date/informaţii sau documente suplimentare, din proprie iniţiativă sau la solicitarea organului fiscal competent, acestea vor fi însoţite de trimiteri la documentaţia iniţială, după caz.

2.6. Organul fiscal central competent pentru emiterea soluţiei fiscale este Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind condiţiile de delegare a competenţei de soluţionare a contestaţiilor altui organ de soluţionare

În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 272 alin. (7), art. 342 alin. (1) şi art. 352 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Activitatea de soluţionare a contestaţiilor se exercită de către structurile cu atribuţii de soluţionare a contestaţiilor ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit competenţelor stabilite de prevederile şi normele legale.

Art. 2. - (1) Structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, cu avizul Direcţiei generale de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pot delega competenţa de soluţionare a contestaţiilor altei structuri specializate de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, odată cu avizul acordat în condiţiile alin. (1), stabileşte şi structura specializată de soluţionare a contestaţiilor căreia i se deleagă competenţa de soluţionare a contestaţiilor

Art. 3. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1), Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate să delege competenţa pentru soluţionarea contestaţiilor altei structuri specializate de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va comunica delegarea de competenţă atât structurii care deţine competenţa, cât şi celei care va soluţiona contestaţiile.

Art. 4. - (1) La propunerea Direcţiei generale de soluţionare a contestaţiilor şi cu avizul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, competenţa de soluţionare a contestaţiilor deţinută de structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, se poate delega Direcţiei generale de soluţionare a contestaţiilor.

(2) La propunerea Direcţiei generale de soluţionare a contestaţiilor şi cu avizul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, competenţa de soluţionare a contestaţiilor deţinută de Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor se poate delega structurilor specializate de soluţionare a contestaţiilor constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz.

Art. 5. - (1) Organul de soluţionare a contestaţiilor care a primit delegarea de competenţă va efectua toate actele de procedură prevăzute de lege şi va emite decizia de soluţionare a contestaţiei.

(2) Organul de soluţionare a contestaţiilor care a primit delegarea de competenţă este obligat să înştiinţeze contestatorul şi persoanele introduse în procedura de soluţionare a contestaţiei asupra acestui fapt,

Art. 6. - Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Dispoziţiile prezentului ordin se aplică contestaţiilor depuse începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Art. 8. - Procedura începută înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin rămâne supusă legii vechi.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.333/2011 privind condiţiile de delegare a competenţei de soluţionare a contestaţiilor altui organ de soluţionare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 21 octombrie 2011.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 3.740.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.