MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 968/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 968         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 28 decembrie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.706. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale”

 

3.707. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale”

 

3.708. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale”

 

3.709. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice”

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale”

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 46, 95, 98, art. 131 alin. (4) lit. c), art. 342 alin. (1) şi art. 352 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale “, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se emite şi se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 4. - Prevederile prezentului ordin se aplică pentru inspecţiile fiscale începute după data de 1 ianuarie 2016.

Art. 5. - Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2015.

Nr. 3.706.

 

ANEXA Nr. 1

 

SIGLA

Direcţia ……………………………………….

Nr. Înregistrare ...

D.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

………………………………………………….

Data ……../ ……../…….

 

………………………………………………….

 

 

DECIZIE

privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale

 

1. Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea contribuabilului: ………………………………..

Codul de identificare fiscală: ……………………………….

Număr de înregistrare în registrul comerţului:  ……………………………….

Domiciliul fiscal: localitatea:  ………………………………., str. ………………………………. nr. ..., bl. …. sc. …. , ap. …. , judeţul/sectorul  ……………………………….

 

2. Date privind obligaţiile fiscale supuse inspecţiei fiscale

2.1. Obligaţii fiscale verificate

 

Nr. crt.

Denumire obligaţie fiscală verificată

Perioada verificată

Baza impozabilă stabilită de contribuabil/ plătitor

(+/-)

- lei -

Bază impozabilă stabilită suplimentar de organele de inspecţie fiscală

(+/-)

- lei -

Diferenţe ale bazei de impozitare

(+/-)

- lei -

De la data

Până la data

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Motivul de fapt ………………………………..

2.1.2. Temeiul de drept ………………………………..

 

3. Data comunicării

Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ fiscal în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/Împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi, completările ulterioare.

4. Menţiuni privind audierea contribuabilului şi, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate şi consecinţele fiscale

Aceste menţiuni se regăsesc la capitolul „Discuţia finală” din raportul de inspecţie fiscală anexat.

5. Dispoziţii finale

În conformitate cu prevederile art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ fiscal se poate formula contestaţie, care se depune. În termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.

La prezenta decizie privind modificarea bazei de impozitare se anexează raportul de inspecţie fiscală care, împreună cu anexele, conţine …. pagini.

Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţă.

 

Aprobat

Avizat

Întocmit

Conducătorul structurii de inspecţie fiscală Funcţia

Şef de serviciu

Organ de inspecţie fiscală

Semnătura

Numele şi prenumele

1. Numele şi prenumele

 

Numele şi prenumele

 

2.

 

Semnătura şi ştampila*)

Semnătura

3.

 


*) Ştampila se va aplica numai pentru coloana „aprobat”.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului „Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale”

 

Formularul „Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale” reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecţie fiscală în aplicarea prevederilor legale pentru comunicarea rezultatelor inspecţiilor fiscale atât la persoane juridice, cât şi la persoane fizice, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul „Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale” se va completa la finalizarea unei inspecţii fiscale generale sau parţiale pentru obligaţiile fiscale pentru care s-a constatat că baza de impozitare se modifică, dar fără stabilirea de obligaţii fiscale.

Decizia privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale se întocmeşte de către organul de inspecţie fiscală, se avizează de şeful de serviciu şi se aprobă de conducătorul structurii de inspecţie fiscală.

Informaţiile din conţinutul formularului „Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale” se vor completa după cum urmează:

1. „Datele de identificare ale contribuabilului” va cuprinde, în clar, următoarele informaţii:

- denumirea contribuabilului;

- codul de identificare fiscală;

- număr de înregistrare în registrul comerţului;

- domiciliul fiscal.

 

2. „Date privind obligaţiile fiscale supuse inspecţiei fiscale” va cuprinde:

2.1. Obligaţii fiscale verificate: se va completa câte un rând pentru fiecare obligaţie fiscală cu informaţii referitoare la:

- coloana 1 - denumirea obligaţie fiscale: se va înscrie denumirea obligaţiei fiscale pentru care s-a constatat că baza de impozitare se modifică:

- coloana 2 - perioada verificată de la data: se va înscrie sub forma zz.ll.aaaa şi reprezintă data de început a perioadei verificate;

- coloana 3 - perioada verificată până la data: se va înscrie sub forma zz.ll.aaaa şi reprezintă data de sfârşit a perioadei verificate:

- coloana 4 - reprezintă valoarea totală a bazei impozabile stabilită de contribuabil/plătitor;

- coloana 5 - reprezintă valoarea totală a bazei impozabile stabilită suplimentar de organul de inspecţie fiscală;

- coloana 6 - reprezintă diferenţe ale bazei de impozitare stabilite de organul de inspecţie fiscală.

2.1.1. „Motivul de fapt”: se vor înscrie constatările care au condus la concluzia că baza de impunere se modifică.

2.1.2. „Temeiul de drept”: se va înscrie detaliat şi clar încadrarea faptei constatate care a condus la modificarea bazei de impozitare, cu precizarea actului normativ, a articolului şi a celorlalte elemente prevăzute de lege, precum şi a prevederii legale pentru emiterea deciziei privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale.

 

3. „Data comunicării” reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ fiscal în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea actului administrativ contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă actul administrativ â fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. Afişarea anunţului se face concomitent la sediul organului fiscal emitent/organul de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea, respectiv la sediul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului, în situaţia în care acesta diferă de organul fiscal emitent, şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

4. Menţiuni privind audierea contribuabilului şi, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate şi consecinţele fiscale

Se va preciza faptul că aceste menţiuni se regăsesc la capitolul „Discuţia finală” din raportul de inspecţie fiscală anexat.

 

5. „Dispoziţii finale”

Se va completa cu numărul total de pagini al raportului de inspecţie fiscală care se anexează la „Decizia privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale.”

Decizia privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale se va întocmi în 3 exemplare, toate cu titlu de original, de către organul de inspecţie fiscală, va fi avizată de şeful de serviciu şi aprobată de conducătorul structurii de inspecţie fiscală.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale”

 

1. Denumire: Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale

2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. utilizându-se echipamente informatice pentru editare. Poate avea un număr variabil de pagini. În funcţie de numărul de impozite, taxe sau contribuţii verificate.

4. Se difuzează gratuit.

5 Se utilizează de organele de inspecţie fiscală pentru comunicarea rezultatelor inspecţiei fiscale, când baza de impozitare a uneia sau mai multor obligaţii fiscale s-a modificat, fără modificarea şi a obligaţiei fiscale principale aferente.

6. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de inspecţie fiscală.

7. Circulă:

- un exemplar la contribuabil/plătitor;

- un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspecţia fiscală:

- un exemplar la organul fiscal de administrare competent.

8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului/ plătitorului.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale”

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 46, 95, 98, art. 131 alin. (4) lit. b), art. 342 alin. (1) şi art. 352 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale”, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se emite şi se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 4. - Prevederile prezentului ordin se aplică pentru inspecţiile fiscale începute după data de 1 ianuarie 2016.

Art. 5. - Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2015.

Nr. 3.707.

 

ANEXA Nr. 1

 

SIGLA

Direcţia ……………………………………….

Nr. Înregistrare ...

D.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

………………………………………………….

Data ……../ ……../…….

 

………………………………………………….

 

 

DECIZIE

privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale

 

1. Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea contribuabilului: ………………………………..

Codul de identificare fiscală: ……………………………….

Număr de înregistrare în registrul comerţului: ……………………………….

Domiciliul fiscal: localitatea:  ………………………………., str. ………………………………. nr. ..., bl. …. sc. …. , ap. …. , judeţul/sectorul  ……………………………….

 

2. Date privind obligaţiile fiscale supuse inspecţiei fiscale

2.1. Obligaţii fiscale verificate

 

Nr. crt.

Denumirea impozitului, taxei sau contribuţiei verificate

Perioada verificată

De la data

Până la data

0

1

2

3

 

 

zz.ll.aaaa

zz.ll.aaaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Motivul de fapt ………………………………..

2.1.2. Temeiul de drept ………………………………..

 

3. Data comunicării

Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ fiscal în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

4. Menţiuni privind audierea contribuabilului şi, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate şi consecinţele fiscale

Aceste menţiuni se regăsesc la capitolul „Discuţia finală” din raportul de inspecţie fiscală anexat.

 

5. Dispoziţii finale

În conformitate cu prevederile art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ fiscal se poate formula contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.

La prezenta decizie privind nemodificarea bazei de impozitare se anexează raportul de inspecţie fiscală care, împreună cu anexele, conţine pagini.

Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţă.

 

Aprobat

Avizat

Întocmit

Conducătorul structurii de inspecţie fiscală Funcţia

Şef de serviciu

Organ de inspecţie fiscală

Semnătura

Numele şi prenumele

1. Numele şi prenumele

 

Numele şi prenumele

 

2.

 

Semnătura şi ştampila*)

Semnătura

3.

 


*) Ştampila se va aplica numai pentru coloana .aprobat”.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de Impozitare ca urmare a Inspecţiei fiscale”

 

Formularul „Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale” reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecţie fiscală în aplicarea prevederilor legale pentru comunicarea rezultatelor inspecţiilor fiscale atât la persoane juridice, cât şi la persoane fizice, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul „Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale” se va completa la finalizarea unei inspecţii fiscale generale sau parţiale pentru obligaţiile fiscale pentru care s-a constatat că baza de impozitare nu se modifică, iar creanţa fiscală principală a fost corect determinată.

Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale se întocmeşte de către organul de inspecţie fiscală, se avizează de şeful de serviciu şi se aprobă de conducătorul structurii de inspecţie fiscală.

Informaţiile din conţinutul formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale” se vor completa după cum urmează:

1. „Datele de identificare ale contribuabilului” va cuprinde, în clar, următoarele informaţii:

- denumirea contribuabilului;

- codul de identificare fiscală;

- număr de înregistrare în registrul comerţului;

- domiciliul fiscal.

2. „Date privind obligaţiile fiscale supuse inspecţiei fiscale” va cuprinde:

2.1. Obligaţii fiscale verificate: se va completa câte un rând pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie verificată cu informaţii referitoare la:

- coloana 1 - denumirea impozitului, taxei, contribuţiei: se va înscrie denumirea impozitului, taxei sau contribuţiei pentru care s-a constatat că baza de impozitare nu se modifică.

În cazul inspecţiei fiscale pentru soluţionarea, cu inspecţie fiscală anticipată, a decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, se vor înscrie şi numărul şi data decontului.

În cazul în care, în cadrul aceleiaşi inspecţii fiscale, se soluţionează mai multe deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, cu inspecţie fiscală anticipată, în raportul de inspecţie fiscală se înscriu constatări separate pentru fiecare decont pentru care s-a solicitat rambursarea de taxă pe valoarea adăugată, iar „Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale” se emite numai pentru decontul/deconturile pentru care organele de inspecţie fiscală constată atât nemodificarea bazei de impozitare, cât şi a obligaţiei fiscale principale (taxa pe valoarea adăugată); 1 2 3 4 5

- coloana 2 - perioada verificată de la data: se va înscrie sub forma zz.ll.aaaa şi reprezintă data de început a perioadei verificate;

- coloana 3 - perioada verificată până la data: se va înscrie sub forma zz.ll.aaaa şi reprezintă data de sfârşit a perioadei verificate.

2.1.1. „Motivul de fapt”: se vor înscrie constatările care au condus la concluzia că baza de impunere nu se modifică.

2.1.2. „Temeiul de drept”: se va înscrie prevederea legală pentru emiterea deciziei privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale.

3. „Data comunicării” reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ fiscal în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea actului administrativ contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă actul administrativ a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. Afişarea anunţului se face concomitent, la sediul organului fiscal emitent/organului de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea, respectiv la sediul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului, în situaţia în care acesta diferă de organul fiscal emitent, şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

4. Menţiuni privind audierea contribuabilului şi, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate şi consecinţele fiscale

Se va preciza faptul că aceste menţiuni se regăsesc la capitolul „Discuţia finală” din raportul de inspecţie fiscală anexat.

5. „Dispoziţii finale”

Se va completa cu numărul total de pagini al raportului de inspecţie fiscală care se anexează la Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale.

Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale se va întocmi în 3 exemplare, toate cu titlu de original, de către organul de inspecţie fiscală, va fi avizată de şeful de serviciu şi aprobată de conducătorul structurii de inspecţie fiscală.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale”

 

1. Denumire: Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale

2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare. Poate avea un număr variabil de pagini, în funcţie de numărul de impozite, taxe sau contribuţii verificate.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează de organele de inspecţie fiscală pentru comunicarea rezultatelor inspecţiei fiscale, când baza de impozitare a uneia sau mai multor obligaţii fiscale verificate nu s-a modificat.

6. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de inspecţie fiscală.

7. Circulă:

- un exemplar la contribuabil/plătitor;

- un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspecţia fiscală;

- un exemplar la organul fiscal de administrare competent.

8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului/ plătitorului.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale”

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 46, 95, 97, 133, art. 342 alin. (1) şi ale art. 352 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Decizie de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale”, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizii de impunere provizorii, emise pentru contribuabili/plătitori, persoane fizice sau juridice, se includ şi se regularizează în deciziile de impunere emise în condiţiile art. 131 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la finalizarea inspecţiei fiscale.

Art. 3. - Formularul prevăzut la art. 1 se emite şi se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 5. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 6. - Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2015.

Nr. 3.708.

 

ANEXA Nr. 1

 

SIGLA

Direcţia ……………………………………….

Nr. Înregistrare ...

D.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

………………………………………………….

Data ……../ ……../…….

 

………………………………………………….

 

 

DECIZIE DE IMPUNERE

provizorie privind obligaţiile fiscale principale

 

1. Datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului

Denumirea contribuabilului/plătitorului: ………………………………..

Numele şi prenumele contribuabilului/plătitorului: ………………………………..

Codul de identificare fiscală: ……………………………….

Număr de înregistrare în registrul comerţului: ……………………………….

Domiciliul fiscal: localitatea: ………………………………., str. ………………………………. nr. ..., bl. …. sc. …. , ap. …. , judeţul/sectorul  ……………………………….

Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale:

Judeţul ………………………………., localitatea sectorul ………………………………., str. ………………………………. nr. ..., bl. …. sc. …. , ap. …. , codul poştal ………………………………., telefon ………………………………., fax ………………………………., e-mail ………………………………. .

 

2. Date privind obligaţia fiscală

2.1. Obligaţii fiscale principale provizorii

 

Denumire impozit, taxă, contribuţie

Perioada verificată

Baza impozabilă stabilită

Impozit, taxă, contribuţie,

Cod cont bugetar

Nr. de evidenţă a plăţii

 

De la data

Până la data

suplimentar

- lei -

stabilit(ă) suplimentar

- lei -

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Obligaţia fiscală provizorie

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Obligaţii fiscale principale provizorii de natura impozitului pe venit datorat de persoane fizice.

 

Anul verificat:

 

 

 

 

 

 

Venitul net anual impozabil evidenţiat îh decizia de impunere anuală

Diferenţa de venit net anual stabilită suplimentar de organele de inspecţie fiscală

Venitul net anual impozabil recalculat de organele de inspecţie fiscală

Impozitul pe venitul net anual impozabil stabilit:

Impozit pe venitul net anual provizoriu stabilit suplimentar de organele de inspecţie fiscală

Cod cont bugetar

Nr. de evidenţă a plăţii

prin decizia de impunere anuală

de organele de inspecţie fiscală

în plus

în minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Motivul de fapt: art. 133 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

 

4. Temeiul de drept: art. 133 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a solicitării scrise a contribuabilului/plătitorului verificat nr. …… din data ………..

 

5. Data comunicării

Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ fiscal în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

6. Termenul de plată

Diferenţele de impozit, taxă sau contribuţie constatate de organele de inspecţie fiscală se pot plăti, potrivit art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de data comunicării prezentei, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

 

7. Obligaţiile fiscale stabilite prin decizii de impunere provizorii se includ în deciziile întocmite în condiţiile art. 131 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi se contestă împreună cu acestea.

 

8. Menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului şi, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate şi consecinţele fiscale

Contribuabilul/Plătitorul a fost informat cu privire la verificarea unei perioade fiscale şi a unui tip de obligaţie fiscală şi a solicitat emiterea deciziei de impunere provizorie,

 

9. Dispoziţii finale

La prezenta decizie se anexează o situaţie privind termenul scadent al obligaţiilor fiscale principale provizorii stabilite suplimentar de inspecţia fiscală, în care sunt stabilite, pentru fiecare obligaţie fiscală principală, în baza prevederilor art. 154 şi 155 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, componenţa debitelor suplimentare şi termenele scadente aferente acestora, prevăzute de Codul fiscal sau alte legi care le reglementează.

Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţă şi conţine …. pagini.

 

Aprobat

Avizat

Întocmit

Conducătorul structurii de inspecţie fiscală Funcţia

Şef de serviciu

Organ de inspecţie fiscală

Semnătura

Numele şi prenumele

1. Numele şi prenumele

 

Numele şi prenumele

 

2.

 

Semnătura şi ştampila*)

Semnătura

3.

 


*) Ştampila se va aplica numai pentru coloana „aprobat.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI DE EMITERE şi COMPLETARE

a formularului „Decizie de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale”

 

Decizia de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale reprezintă actul administrativ fiscal care se emite la cererea contribuabilului/plătitorului verificat, persoană fizică sau juridică, în scopul plăţii obligaţiilor fiscale principale suplimentare aferente unei perioade, pentru unul sau mai multe tipuri de obligaţii fiscale verificate, stabilite de organele de inspecţie, anterior întocmirii raportului de inspecţie fiscală şi emiterii în baza constatărilor înscrise în acesta a actului administrativ fiscal.

Decizia de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale se completează la solicitarea scrisă a contribuabilului/plătitorului, după ce acesta a fost informat cu privire la valoarea obligaţiei fiscale suplimentare datorate, ca urmare a verificării unui tip de obligaţie fiscală pe o perioadă fiscală.

Decizia de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale se întocmeşte de către organul de inspecţie fiscală, se avizează de şeful de serviciu şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală.

Informaţiile din conţinutul formularului „Decizie de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale” se completează după cum urmează:

1. „Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului”, persoană fizică sau juridică, cuprind următoarele informaţii:

- se completează cu denumirea completă a contribuabilului/plătitorului pentru persoane juridice;

- se completează cu numele, iniţiata tatălui, prenumele contribuabilului/plătitorului, pentru persoane fizice;

- cod de identificare fiscală, definit conform prevederilor Codului de procedură fiscală, se completează astfel:

a) codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal pentru persoanele juridice şi pentru alte entităţi fără personalitate juridică:

b) codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoanele fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului;

c) codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;

d) codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale sau numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal, după caz, pentru persoanele fizice;

- număr de înregistrare la oficiul registrul comerţului;

- domiciliul fiscal se completează cu adresa domiciliului fiscal pentru persoane juridice şi, respectiv, cu adresa de domiciliu sau adresa unde locuiesc efectiv, pentru persoane fizice;

- date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale, după caz, pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice sau profesii liberale în mod independent/într-o formă de asociere.

2. „Date privind obligaţia fiscală” va cuprinde:

2.1. „Obligaţii fiscale principale provizorii”:

- se completează cu rezultatele verificării privind obligaţia fiscală principală provizorie aferentă bazei de impozitare stabilite suplimentar. Nu se completează în cazul în care inspecţia fiscală se efectuează pentru soluţionarea decontului/deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, cu inspecţie fiscală anticipată;

- se completează câte un tabel pentru fiecare obligaţie fiscală principală aferentă bazei de impozitare stabilite suplimentar pentru perioada verificată, pentru care a fost înştiinţat contribuabilul/plătitorul şi acesta a solicitat emiterea deciziei de impunere provizorie, cu următoarele informaţii:

- coloana 1: denumirea obligaţiei fiscale principale; în acest rând se vor înscrie denumirea impozitului, taxei sau contribuţiei aferente bazei de impozitare suplimentare pentru perioada verificată, pentru care contribuabilul a solicitat emiterea deciziei de impunere provizorie, în vederea plăţii acestora;

- coloana 2-„data de la care începe perioada verificată” - se completează cu data de început a perioadei verificate;

- coloana 3 - „data de sfârşit a perioadei verificate” - se completează cu data de sfârşit a perioadei verificate;

- coloana 4 - „baza impozabilă stabilită suplimentar” - reprezintă valoarea totală a bazei impozabile suplimentare asupra căreia se aplică cota de impozit pentru determinarea obligaţiei fiscale principale;

- coloana 5 - „impozit, taxă, contribuţie stabilită suplimentar” - se completează cu valoarea totală a sumelor reprezentând obligaţii fiscale principale aferente bazei de impozitare stabilite suplimentar de către inspecţia fiscală pentru impozitul, taxa, contribuţia pentru care verificarea a fost finalizată;

- coloana 6 - „cod cont bugetar” - reprezintă codul de cont bugetar al obligaţiei fiscale stabilite suplimentar pentru care verificarea a fost finalizată;

- coloana 7 - „număr de evidenţă” - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru diferenţele de obligaţie fiscală principală stabilite suplimentar. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat automat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.

2.2. „Obligaţii fiscale principale provizorii de natura impozitului pe venit datorat de persoane fizice” - se va completa pentru impozitul pe venit datorat de contribuabil/plătitor persoană fizică, pentru fiecare an fiscal verificat până la data emiterii deciziei de impunere provizorie, după cum urmează:

- coloana 1: va cuprinde venitul net anual impozabil, evidenţiat în decizia de impunere anuală;

- coloana 2: va cuprinde diferenţa de venit net anual impozabil stabilită suplimentar de organele de inspecţie fiscală, pentru care verificarea a fost finalizată;

- coloana 3: va cuprinde venitul net anual impozabil, recalculat de organele de inspecţie prin cumularea venitului net anual impozabil din coloana 1 cu diferenţa de venit net anual stabilit suplimentar înscrisă în coloana 2;

- coloana 4: va cuprinde impozitul pe venitul net anual impozabil, evidenţiat în decizia de impunere anuală;

- coloana 5: va cuprinde impozitul pe venitul net anual impozabil, recalculat de organele de inspecţie fiscală prin aplicarea cotei de impunere, prevăzută de lege pentru anul fiscal verificat, asupra valorii înscrise în coloana 3;

- coloana 6: va cuprinde diferenţa de impozit pe venitul net anual provizoriu, calculată de organele de inspecţie fiscală. În cazul în care diferenţa dintre impozitul calculat de organele de inspecţie fiscală şi cel înscris în decizia de impunere anuală este pozitivă, aceasta va fi înscrisă în această coloană, fiind datorată de către contribuabil;

- coloana 7: va cuprinde diferenţa negativă de impozit pe venitul net anual provizoriu, calculată de organele de inspecţie fiscală, care urmează a fi scăzută din evidenţa fiscală, după caz, potrivit prevederilor legale;

- coloana 8: „cod cont bugetar” - se completează cu simbolul codului de cont bugetar al impozitului pe venit;

- coloana 9 - „număr de evidenţă a plăţii” - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru impozitul pe venit de plată stabilit de organele de inspecţie fiscală; numărul de evidenţă a plăţii va fi generat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.

3. „Motivul de fapt”: respectiv art. 133 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

4. „Temeiul de drept”: art. 133 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a solicitării scrise a contribuabilului nr. …… din data ……….

5. „Data comunicării” reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ fiscal în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea actului administrativ contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:

- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă actul administrativ a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. Afişarea anunţului se face concomitent, la sediul organului fiscal emitent/organului de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea, respectiv la sediul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului, în situaţia în care acesta diferă de organul fiscal emitent, şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

9. Dispoziţii finale

Informaţiile din situaţia privind termenul scadent al obligaţiilor fiscale principale provizorii stabilite suplimentar de inspecţia fiscală se vor completa pentru impozitul, taxa sau contribuţia socială pentru care s-au constatat diferenţe de obligaţii fiscale în decizia de impunere provizorie şi cuprind obligaţia fiscală principală provizorie suplimentară defalcată în funcţie de termenul scadent, precum şi termenele scadente aferente acesteia.

Decizia de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale se întocmeşte de către organul de inspecţie în 3 exemplare, toate având titlu de original. Formularul este avizat de şeful de serviciu şi aprobat de conducătorul structurii de inspecţie fiscală.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului „Decizia de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale”

 

1. Denumire: „Decizia de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale”

2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea număr variabil de pagini.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se completează la solicitarea scrisă a contribuabilului/plătitorului, după ce a fost informat cu privire la verificarea unui tip de obligaţie fiscală pe o perioadă fiscală, pentru obligaţia fiscală principală aferentă bazei de impozitare stabilită suplimentar, în scopul plăţii obligaţiilor fiscale respective, anterior emiterii actului administrativ fiscal În baza raportului de inspecţie fiscală.

6. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul fiscal de inspecţie fiscală.

7. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspecţia fiscală;

- un exemplar la organul fiscal de administrare competent.

8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice”

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 46, 95, 97, 131, ale art. 342 alin. (1) şi ale art. 352 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice”, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1, emis în urma inspecţiilor fiscale anticipate efectuate pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, are rol şi de decizie de rambursare.

Art. 3. - Formularul prevăzut la art. 1 se emite şi se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularului prevăzut la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - Prevederile prezentului ordin se aplică pentru obligaţiile fiscale principale stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane juridice, începute după data de 1 ianuarie 2016.

Art. 6. - Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2015.

Nr. 3.709.

 

ANEXA Nr. 1

 

SIGLA

Direcţia ……………………………………….

Nr. Înregistrare ...

D.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

………………………………………………….

Data ……../ ……../…….

 

………………………………………………….

 

 

DECIZIE DE IMPUNERE

privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice

 

1. Datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului

Denumirea contribuabilului/plătitorului: ………………………………..

Codul de identificare fiscală: ……………………………….

Număr de înregistrare în registrul coerţului  ……………………………….

Domiciliul fiscal: localitatea  ………………………………., str. ………………………………. nr. ..., bl. …. sc. …. , ap. …. , judeţul/sectorul  ……………………………….

 

2. Date privind obligaţia fiscală

2.1.1. Obligaţii fiscale principale suplimentare

 

Nr. crt.

Denumire obligaţie fiscală principală verificată*)

Perioada verificată

Baza impozabilă stabilită

suplimentar (+/-) - lei -

Impozit, taxă, contribuţie stabilit(ă) suplimentar (+/-) - lei -

Cod cont bugetar

Nr. de evidenţă a plăţii

de la data

până la data

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Obligaţie fiscală principală TOTAL

 

 

 

 

 

 

2

Obligaţie fiscală principală preluată din Decizia de impunere provizorie nr. .../data

X

X

 

 

 

 

3

Obligaţii fiscale principale de regularizat (rd. 1 - rd. 2)**)

X

X

 

 

 

 


*) Lista cuprinzând impozitul pe venitul din salarii stabilit suplimentar de plată, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare, este anexată prezentei decizii de impunere.

**) Regularizări reprezentând obligaţii fiscale principale se stabilesc astfel: rd. 3 = rd. 1 - rd. 2.

 

2.1.2. Motivul de fapt

………………………………………………………………………………………………………………………..…..

………………………………………………………………………………………………………………………..…..

2.1.3. Temeiul de drept

………………………………………………………………………………………………………………………..…..

2.2.1. Soluţionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

 

Nr. crt.

Nr. şi data decont de TVA cu opţiune de rambursare

Perioada

verificată

TVA

solicitată la rambursare

- lei -

Obligaţii fiscale stabilite suplimentar

TVA

respinsă la rambursare

- lei -

TVA

aprobată la rambursare

- lei -

TVA datorată suplimentar

- lei -

Cod cont bugetar

Nr. de evidenţă a plăţii

de la data

până la data

Baza impozabilă

- lei -

TVA stabilită suplimentar

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cazul soluţionării mai multor deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se va completa câte un rând pentru fiecare decont soluţionat.

2.2.2. Motivul de fapt

………………………………………………………………………………………………………………………..…..

………………………………………………………………………………………………………………………..…..

2.2.3. Temeiul de drept

………………………………………………………………………………………………………………………..…..

 

3. Data comunicării

Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ fiscal în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

4. Termenul de plată

Diferenţele de impozit, taxă sau contribuţie constatate de organele de inspecţie fiscală se plătesc, potrivit art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de data comunicării prezentei, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

 

5. Menţiuni privind audierea contribuabilului şi, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate şi consecinţele fiscale

Se vor înscrie menţiuni care se regăsesc la capitolul „Discuţia finală” din raportul de inspecţie fiscală anexat.

 

6. Dispoziţii finale

La prezenta decizie se anexează o situaţie privind termenul scadent al obligaţiilor fiscale principale stabilite suplimentar de inspecţia fiscală, în care sunt stabilite, pentru fiecare obligaţie fiscală principală, în baza prevederilor art. 154 şi 155 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, componenţa debitelor suplimentare şi termenele scadente aferente acestora, prevăzute de Codul fiscal sau alte legi care le reglementează, în vederea calculării şi comunicării ulterioare a obligaţiilor fiscale accesorii datorate.

În conformitate cu art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ fiscal se poate formula contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.

La prezenta decizie de impunere se anexează raportul de inspecţie fiscală care, împreună cu anexele, conţine …. pagini.

Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţă.

 

Aprobat

Avizat

Întocmit

Conducătorul structurii de inspecţie fiscală Funcţia

Şef de serviciu

Organ de inspecţie fiscală

Semnătura

Numele şi prenumele

1. Numele şi prenumele

 

Numele şi prenumele

 

2.

 

Semnătura şi ştampila*)

Semnătura

3.

 


*) Ştampila se va aplica numai pentru coloana „aprobat”.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE

a formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice”

 

Formularul „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice” reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecţie fiscală pentru stabilirea obligaţiilor fiscale suplimentare principale aferente diferenţelor de baze de impozitare constatate, precum şi pentru soluţionarea cu inspecţie fiscală anticipată a decontului de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare, în situaţia în care suma aprobată la rambursare diferă de cea solicitată

Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice se completează la încheierea unei inspecţii fiscale generale sau parţiale, ca urmare a stabilirii de obligaţii fiscale suplimentare principale aferente diferenţelor de baze de impozitare constatate şi înscrise în raportul de inspecţie fiscală, întocmit la încheierea acesteia.

Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice se întocmeşte de către organul de inspecţie fiscală, se avizează de şeful de serviciu şi se aprobă de conducătorul structurii de inspecţie fiscală.

Informaţiile din conţinutul formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice” se vor completa după cum urmează:

1. „Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului” cuprind următoarele informaţii:

- denumirea completă a contribuabilului/plătitorului;

- cod de identificare fiscală definit potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală;

- număr de înregistrare la registrul comerţului;

- domiciliul fiscal.

2. „Date privind obligaţia fiscală” cuprind:

2.1.1. Obligaţii fiscale principale suplimentare: se completează câte un tabel pentru fiecare obligaţie fiscală stabilită suplimentar cu următoarele informaţii:

- rândul 1 coloana 1: denumirea obligaţiei fiscale principale stabilită suplimentar; în acest cartuş se vor înscrie denumirea impozitului, taxei sau contribuţiei care a făcut obiectul inspecţiei fiscale (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, atunci când verificarea se efectuează pentru soluţionarea cu inspecţie fiscală anticipată a unui decont cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare);

- rândul 2 coloana 1: se va completa numărul şi data deciziei de impunere provizorie, dacă a fost emisă, pentru obligaţia fiscală menţionată la rândul 1 coloana 1;

- rândul 3 coloana 1: „obligaţii fiscale principale de regularizat” se referă la diferenţa de obligaţie fiscală principală stabilită de organele de inspecţie fiscală şi necuprinsă în decizia de impunere provizorie, numai în situaţia în care această decizie a fost emisă.

Rândul 1 coloana 2 - „data de la care începe perioada verificată” - se completează cu data de început a perioadei verificate, sub forma zz.ll.aaaa.

Rândul 1 coloana 3 - „data de sfârşit a perioadei verificate” - se completează cu data de sfârşit a perioadei verificate, sub forma zz.ll.aaaa.

Rândul 1 coloana 4 - „baza impozabilă stabilită suplimentar* - reprezintă valoarea totală a bazei impozabile stabilită suplimentar de inspecţia fiscală asupra căreia se aplică cota de impozit pentru determinarea obligaţiei fiscale principale.

Rândul 1 coloana 5 - „impozit, taxă, contribuţie stabilit(ă) suplimentar* - se completează cu valoarea totală a sumelor reprezentând obligaţii fiscale principale stabilite suplimentar de către inspecţia fiscală pentru impozitul, taxa, contribuţia care a făcut obiectul inspecţiei fiscale, pentru toată perioada verificată.

Rândul 1 coloana 6 - „cod cont bugetar” - reprezintă codul de cont bugetar al obligaţiei fiscale principale care a fost stabilită suplimentar.

Rândul 1 coloana 7 - „număr de evidenţă a plăţii” - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru obligaţiile fiscale principale stabilite de organele de inspecţie fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat automat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.

Rândul 2 coloana 2 - nu se completează.

Rândul 2 coloana 3 - nu se completează.

Rândul 2 coloana 4 - „baza impozabilă stabilită suplimentar” - reprezintă suma totală a bazei impozabile stabilite suplimentar în decizia de impunere provizorie şi este preluată din această decizie, dacă a fost emisă.

Rândul 2 coloana 5 - „impozit, taxă, contribuţie stabilit(ă) suplimentar” - reprezintă valoarea totală a sumelor reprezentând obligaţii fiscale principale stabilite suplimentar de către inspecţia fiscală pentru impozitul, taxa, contribuţia care a făcut obiectul inspecţiei fiscale pentru care s-a emis decizia de impunere provizorie şi de unde sunt preluate aceste sume.

Rândul 2 coloana 6 - „cod cont bugetar” - se completează cu simbolul codului de cont bugetar aferent obligaţiei fiscale principale stabilite suplimentar.

Rândul 2 coloana 7 - „număr de evidenţă a plăţii” - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru obligaţia fiscală principală stabilită de organele de inspecţie fiscală şi înscrisă în decizia de impunere provizorie. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat automat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.

Rândul 3 coloana 2 - nu se completează.

Rândul 3 coloana 3 - nu se completează.

Rândul 3 coloana 4 - „baza impozabilă stabilita suplimentar” - se completează cu diferenţa bazei impozabile stabilite suplimentar după data emiterii deciziei provizorii.

Rândul 3 coloana 5 - „impozit, taxă, contribuţie stabilit(ă) suplimentar” se completează cu diferenţa de obligaţie principală suplimentară care a făcut obiectul inspecţiei fiscale, pentru care nu s-a emis decizie provizorie.

Rândul 3 coloana 6 - „cod cont bugetar” - se completează cu simbolul codului de cont bugetar aferent obligaţiei fiscale principale stabilite suplimentar.

Rândul 3 coloana 7 - „număr de evidenţă a plăţii” - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru diferenţa de obligaţie fiscală principală stabilită de organele de inspecţie fiscală, înscrisă la rândul 3 coloana 5. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat automat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.

2.1.2. „Motivul de fapt”: se înscriu modul în care contribuabilul/plătitorul verificat a efectuat şi evidenţiat o operaţiune (tranzacţie), modul de respectare a legislaţiei fiscale şi contabile referitor la aceasta, în vederea stabilirii bazelor de impozitare potrivit situaţiilor de fapt aferente, precum şi consecinţele fiscale (influenţele) asupra obligaţiei fiscale verificate.

2.1.3. „Temeiul de drept”: se va înscrie detaliat şi clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat.

2.2.1. Soluţionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.

Acest tabel se completează în cazul în care inspecţia fiscală se efectuează pentru soluţionarea decontului/deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, cu inspecţie fiscală anticipată şi numai dacă suma aprobată la rambursare diferă de suma solicitată, pentru cel puţin unul din deconturi.

În cazul în care, în cadrul aceleiaşi inspecţii fiscale, se soluţionează mai multe deconturi cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, cu inspecţie fiscală anticipată, se înscriu constatări separate pentru fiecare decont pentru care s-a solicitat rambursarea de taxă pe valoarea adăugată, în ordine cronologică. Perioada verificată, pentru fiecare decont, este stabilită astfel:

- prima perioadă verificată cuprinde intervalul de timp de la începutul perioadei anterioare neverificate (cu condiţia încadrării în termenul legal de prescripţie) până la data de sfârşit a perioadei aferente primului decont cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare;

- următoarea perioadă verificată începe de la data de sfârşit a perioadei aferente ultimului decont verificat până la sfârşitul perioadei aferente următorului decont ce urmează a se verifica ş.a.m.d.

Tabelul „Soluţionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare” cuprinde câte un rând pentru fiecare perioadă aferentă unui decont de taxă pe valoarea adăugată care se verifică şi cuprinde următoarele:

Rândui 1 coloana 1 - „numărul şi data decontului de TVA cu opţiune de rambursare” - se completează cu numărul şi data decontului primit pentru soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată.

Rândul 1 coloana 2 - se completează cu data de la care începe verificarea, sub forma zz.ll.aaaa.

Rândul 1 coloana 3 - se completează cu data de sfârşit a perioadei supuse verificării, sub forma zz.ll.aaaa.

Rândul 1 coloana 4 - „TVA solicitată la rambursare” - se completează cu suma solicitată la rambursare şi este preluată din decontul cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, care a fost transmis pentru soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată.

Rândul 1 coloana 5 - „Baza impozabilă” - se completează cu valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de TVA pentru determinarea taxei pe valoarea adăugată suplimentare. În cazul utilizării unor cote diferite de TVA se vor înscrie bazele însumate ale acestora.

Rândul 1 coloana 6 - „TVA stabilită suplimentar” - se completează cu taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar şi datorată în perioada verificată.

Rândul 1 coloana 7 - „TVA respinsă la rambursare” - se completează cu suma respinsă la rambursare ca urmare a inspecţiei fiscale, cu respectarea următoarelor corelaţii:

a) este egală cu TVA solicitată la rambursare, dacă TVA stabilită suplimentar este mai mare sau egală cu TVA solicitată la rambursare;

b) este egală cu TVA stabilită suplimentar, dacă aceasta este mai mică decât TVA solicitată la rambursare.

Rândul 1 coloana 8 - „TVA aprobată la rambursare” - se completează cu suma aprobată la rambursare şi se calculează ca diferenţă între TVA solicitată la rambursare şi TVA respinsă la rambursare.

Rândul 1 coloana 9 - „TVA datorată suplimentar” - se completează cu diferenţa pozitivă dintre TVA stabilită suplimentar şi TVA respinsă la rambursare.

Rândul 1 coloana 10 - „Cod cont bugetar” - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru taxa pe valoarea adăugată.

Rândul 1 coloana 11 - „Număr de evidenţă a plăţii” - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru taxa pe valoarea adăugată de plată stabilită de organele de inspecţie fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat automat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.

2.2.2 „Motivul de fapt”: se înscrie modul în care contribuabilul a respectat prevederile legale privind stabilirea bazei impozabile, potrivit situaţiilor de fapt fiscale, cu prezentarea consecinţelor fiscale asupra TVA datorate pe perioada verificată.

2.2.3 „Temeiul de drept”: se va înscrie detaliat încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat.

 

3. „Data comunicării” reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ fiscal în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea actului administrativ contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă actul administrativ â fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. Afişarea anunţului se face concomitent, la sediul organului fiscal emitent/organul de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea, respectiv la sediul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului, în situaţia în care acesta diferă de organul fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

4. „Termenul de plată”: Diferenţele de impozit, taxă sau contribuţie stabilită suplimentar se plătesc potrivit art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de data comunicării prezentei, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

 

5. Menţiuni privind audierea contribuabilului şi, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate şi consecinţele fiscale.

Se precizează că aceste menţiuni se regăsesc la capitolul

„Discuţia finală” din raportul de inspecţie fiscală, anexat.

 

6. Dispoziţii finale

6.1. În cazul în care se stabilesc debite suplimentare reprezentând impozitul pe venitul din salarii, valoarea totală stabilită va fi defalcată pe sediul principal şi sediile secundare, conform următoarei anexe:

 

LISTA

impozitului pe venit din salarii stabilit suplimentar de plată, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare

 

F.1 Sediul principal

 

Cod înregistrare fiscală

 

Suma de plată

 

 

F.2 Sediile secundare

 

Nr. crt.

Cod înregistrare fiscală sediu secundar

Suma de plată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În această situaţie, lista cu impozitul pe venitul din salarii, stabilit suplimentar, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare, este anexată deciziei de impunere.

6.2. Informaţiile din situaţia privind termenul scadent al obligaţiilor fiscale principale stabilite suplimentar de inspecţia fiscală se completează pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie pentru care s-au constatat diferenţe de obligaţii fiscale de la pct. 2.1.1 şi 2.2.1 (după caz, când se stabilesc sume suplimentare faţă de suma solicitată la rambursare) din decizie şi cuprind obligaţia fiscală principală suplimentară defalcată în funcţie de termenul scadent, precum şi termenele scadente aferente, în vederea calculării de obligaţii fiscale accesorii ulterior emiterii deciziei privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice. De asemenea, această situaţie va cuprinde distinct şi obligaţia fiscală principală provizorie, pe elemente componente, potrivit termenelor scadente, preluate din situaţia privind termenul scadent al obligaţiilor fiscale principale provizorii stabilite suplimentar, anexată la decizia de impunere provizorie, dacă a fost emisă.

Situaţia privind termenul scadent al diferenţelor de obligaţii fiscale principale stabilite suplimentar de inspecţia fiscală se completează şi pentru perioada în care obligaţia fiscală principală suplimentară este datorată pe o anumită perioadă, chiar dacă până la sfârşitul perioadei verificate nu sunt stabilite diferenţe suplimentare (în perioadele următoare aceasta s-a anulat).

6.3. Se completează numărul total de pagini al raportului de inspecţie fiscală care se anexează la „Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice”.

Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice se va întocmi în 3 exemplare, toate cu titlu de original, de către organul de inspecţie, avizată de şeful de serviciu şi aprobată de conducătorul structurii de inspecţie fiscală.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice”

 

1. Denumire: „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice”

2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

3. Caracteristici de tipărire:

- Se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare. Poate avea număr variabil de pagini, în funcţie de numărul de impozite, taxe sau contribuţii pentru care s-au stabilit obligaţii fiscale principale suplimentare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la stabilirea obligaţiilor fiscale principale suplimentare de către organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală, pe baza raportului de inspecţie fiscală şi/sau pentru soluţionarea cu inspecţie fiscală anticipată a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare.

6. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de inspecţie fiscală.

7. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspecţia fiscală;

- un exemplar la organul fiscal de administrare competent.

8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 şi 903 bis din 4 decembrie 2015, se face următoarea rectificare:

- la art. 3 alin. (5), în loc de: „(5) Documentele prevăzute la alin. (2) literele b) şi c)...” se va citi: „(5) Documentele prevăzute la alin. (4) literele b) şi c)...”.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.