MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 972/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 972         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 29 decembrie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.704. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind stabilirea elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale, precum şi a modelului declaraţiei

 

3.735. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii privind emiterea şi modificarea acordului de preţ în avans, precum şi conţinutul cererii de emitere şi modificare a acordului de preţ în avans

 

3.772. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane fizice

 

4.031/2.067. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 „Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

 

4.087/2.069. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

181. - Ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2015

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind stabilirea elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale, precum şi a modelului declaraţiei

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 138 alin. (9) şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Elementele de patrimoniu care se declară de către persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale sunt următoarele:

a) bunuri imobile: terenuri, clădiri, alte bunuri imobile:

b) bunuri mobile:

b.1) mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) înmatriculate/înregistrate, potrivit legii:

b.2) bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, antichităţi, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare de achiziţie însumată depăşeşte

15.000 lei;

b. 3) animale, inclusiv animale de rasă sau care participă la competiţii/curse, a căror valoare însumată depăşeşte 15.000 lei;

c) active financiare:

c. 1) conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire;

c.2) plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate;

d) alte bunuri, titluri şi/sau deţineri a căror valoare individuală depăşeşte 10.000 lei;

e) poliţe de asigurare, cu excepţia asigurărilor de răspundere civilă auto;

f) cheltuieli:

f.1) cheltuieli personale;

f.2) cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere;

g) datorii.

(2) Elementele de patrimoniu prevăzute la alin. (1) se declară pe fiecare categorie, indiferent de locul situării sau realizării, în ţară ori în străinătate.

Art. 2. - (1) Elementele de venituri care se declară de către persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale sunt următoarele:

a) venituri realizate pentru care se aplică regimul de reţinere la sursă a impozitului;

b) venituri realizate care nu sunt impozabile;

c) venituri scutite de impozit, potrivit legii.

(2) Elementele de venituri prevăzute la alin. (1) se declară pe fiecare categorie şi sursă de venit, indiferent dacă sunt obţinute în ţară sau în străinătate.

Art. 3. - Modelul şi conţinutul formularului „Declaraţie de patrimoniu şi de venituri” sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Direcţia generală control venituri persoane fizice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5, - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2015.

Nr. 3.704.

 

ANEXĂ

 

DECLARAŢIE DE PATRIMONIU ŞI DE VENITURI

pentru perioada …………………..

 

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………,  CNP/NIF ……………………….., domiciliat/domiciliată în ……………………………., cu reşedinţa în ……………………………., având în vedere obligaţia instituită de prevederile art. 138 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind

Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cunoscând faptul că falsul în declaraţii constituie infracţiune prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar următoarele:

 

A. ELEMENTE DE PATRIMONIU

1. Bunuri imobile

1.1. Terenuri

La data de 1 ianuarie a anului*1).... aferent perioadei verificate deţineam următoarele terenuri situate în România:

 

Adresa

Anul dobândirii

Categoria*

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de 1 ianuarie a anului*1) aferent perioadei verificate deţineam următoarele terenuri situate în străinătate:

 

Adresa

Anul dobândirii

Categoria*

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele terenuri situate în România:

 

Anul fiscal

Adresa

Categoria*

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire/ înstrăinare

Valoarea de achiziţie/ înstrăinare

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele terenuri situate în străinătate:

 

Anul fiscal

Adresa

Categoria*

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire/ înstrăinare

Valoarea de achiziţie/ înstrăinare

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 


* Categoriile indicate sunt: (1) intravilan: (2) teren arabil: (3) păşune; (4) fâneaţă; (5) vie; (6) livadă; (7) pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră; (8) teren cu apă; (9) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

 

1.2. Clădiri

La data de 1 ianuarie a anului 1) ...... aferent perioadei verificate deţineam următoarele clădiri situate în România:

 

Adresa

Anul dobândirii

Categoria*

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de 1 ianuarie a anului1).... aferent perioadei verificate deţineam următoarele clădiri situate în străinătate:

 

Adresa

Anul dobândirii

Categoria*

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele clădiri situate în România:

 

Anul fiscal

Adresa

Categoria*

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire/ înstrăinare

Valoarea de achiziţie/ înstrăinare

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele clădiri situate în străinătate:

 

Anul fiscal

Adresa

Categoria*

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire/ înstrăinare

Valoarea de achiziţie/ înstrăinare

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 


* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.

 

1.3. Alte bunuri imobile

Se vor declara alte bunuri imobile decât cele prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2, astfel cum sunt definite la art. 537 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

La data de 1 ianuarie a anului*1) ..... aferent perioadei verificate deţineam următoarele bunuri imobile situate în România:

 

Adresa

Anul dobândirii

Tipul bunului imobil

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de 1 ianuarie a anului1).... aferent perioadei verificate deţineam următoarele bunuri imobile situate în străinătate:

 

Adresa

Anul dobândirii

Tipul bunului imobil

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele bunuri imobile situate în România:

 

Anul fiscal

Adresa

Tipul bunului imobil

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire/ înstrăinare

Valoarea de achiziţie/ înstrăinare

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele bunuri imobile situate în străinătate:

 

Anul fiscal

Adresa

Tipul bunului imobil

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire/ înstrăinare

Valoarea de achiziţie/ înstrăinare

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bunuri mobile

2.1. Mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) înmatriculate/înregistrate, potrivit legii

La data de 1 ianuarie a anului1) .... aferent perioadei verificate deţineam următoarele mijloace de transport înmatriculate/înregistrate în România:

 

Tipul

Anul dobândirii

Nr. şi locul înmatriculării/ înregistrării

Cota-parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de 1 ianuarie a anului*1) .... aferent perioadei verificate deţineam următoarele mijloace de transport înmatriculate/înregistrate în străinătate:

 

Tipul

Anul dobândirii

Nr. şi locul înmatriculării/ înregistrării

Cota-parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele mijloace de transport înmatriculate/înregistrate în România:

 

Anul fiscal

Tipul

Nr. şi locul înmatriculării/ înregistrării

Cota-parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie/ înstrăinare

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele mijloace de transport înmatriculate/înregistrate în străinătate:

 

Anul fiscal

Tipul

Nr. şi locul înmatriculării/ înregistrării

Cota-parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie/ înstrăinare

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, antichităţi, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare de achiziţie însumată depăşeşte 15.000 lei

La data de 1 ianuarie a anului 1) ..... aferent perioadei verificate deţineam următoarele bunuri mobile situate în România:

 

Categoria

Anul dobândirii

Cota-parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

La data de 1 ianuarie a anului1).... aferent perioadei verificate deţineam următoarele bunuri mobile situate în străinătate:

 

Categoria

Ţara

Anul dobândirii

Cota-parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele bunuri mobile în România:

 

Anul fiscal

Categoria

Cota-parte

Modul de dobândire/ înstrăinare

Valoarea de achiziţie/ înstrăinare

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele bunuri mobile în străinătate:

 

Categoria

Ţara

Anul dobândirii

Cota-parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Animale, inclusiv animale de rasă sau care participă la competiţii/curse, a căror valoare însumată depăşeşte 15.000 lei

La data de 1 ianuarie a anului *1) ..... aferent perioadei verificate deţineam următoarele animale situate în România:

 

Categoria

Numărul de capete

Valoarea

Cota-parte

Modul de dobândire

Locul situării

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de 1 ianuarie a anului*1) ..... aferent perioadei verificate deţineam următoarele animale situate în străinătate:

 

Categoria

Numărul de capete

Valoarea

Cota-parte

Modul de dobândire

Locul situării

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele animale în România:

 

Anul fiscal

Categoria

Numărul de capete

Valoarea

Cota-parte

Modul de dobândire/ înstrăinare

Locul situării

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele animale în străinătate:

 

Anul fiscal

Categoria

Numărul de capete

Valoarea

Cota-parte

Modul de dobândire/ înstrăinare

Locul situării

Titularul*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Active financiare

3.1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire

La data de 1 ianuarie a anului*1) ..... aferent perioadei verificate deţineam în România următoarele:

 

Instituţia care administrează şi adresa acesteia

Tipul

Valuta

Suma

 

 

 

 

 

La data de 1 ianuarie a anului*1) ..... aferent perioadei verificate deţineam în străinătate următoarele:

 

Instituţia care administrează şi adresa acesteia

Tipul

Valuta

Suma

 

 

 

 

 

La data de 31 decembrie a anului*3) …. aferent perioadei verificate deţineam în România următoarele:

 

 

Instituţia care administrează şi adresa acesteia

Tipul

Valuta

Suma

 

 

 

 

 

La data de 31 decembrie a anului*3) .... aferent perioadei verificate deţineam în străinătate următoarele:

 

Instituţia care administrează şi adresa acesteia

Tipul

Valuta

Suma

 

 

 

 

 

3.2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate

La data de 1 ianuarie a anului*1) ….. aferent perioadei verificate deţineam în România următoarele:

 

Emitentul titlului/Societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Categoria*

Numărul de titluri/cota de participare

Suma

 

 

 

 

 

La data de 1 ianuarie a anului*1) .... aferent perioadei verificate deţineam în străinătate următoarele:

 

Emitentul titlului/Societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Categoria*

Numărul de titluri/cota de participare

Suma

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat sau am acordat/mi s-au restituit în România următoarele:

 

Anul fiscal

Emitentul titlu lui/Societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Categoria*

Numărul de titluri/cota de participare

Suma

 

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat sau am acordat/mi s-au restituit în străinătate următoarele:

 

Anul fiscal

Emitentul titlului/Societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Categoria*

Numărul de titluri/cota de participare

Suma

 

 

 

 

 


* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

 

4. Alte bunuri, titluri şl/sau deţineri a căror valoare Individuală depăşeşte 10.000 lei

Se vor include drepturile de autor, patentele, mărcile, alte drepturi intelectuale, redevenţele şi oricare alte bunuri, titluri sau deţineri

La data de 1 ianuarie a anului*1) .... aferent perioadei verificate deţineam următoarele:

- în România ……………………………………………………………………………

- în străinătate …………………………………………………………………………

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat în România următoarele:

Anul fiscal : ……………………………………………………………………………

Anul fiscal : ……………………………………………………………………………

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat în străinătate următoarele:

Anul fiscal : ……………………………………………………………………………

Anul fiscal : ……………………………………………………………………………

 

5. Poliţe de asigurare, cu excepţia asigurărilor de răspundere civilă auto

La data de 1 ianuarie a anului1).... aferent perioadei verificate aveam încheiate în România următoarele contracte de asigurare:

 

Societatea de asigurare

Tipul/Obiectul asigurării

Valoarea da asigurare

Valoarea primei anuale de achitat

 

 

 

 

 

La data de 1 ianuarie a anului*1) ..... aferent perioadei verificate aveam încheiate în străinătate următoarele contracte de asigurare:

 

Societatea de asigurare/Stat

Tipul/Obiectul asigurării

Valoarea de asigurare

Valoarea primei anuale de achitat

 

 

 

 

 

La data de 31 decembrie a anului*3) ….. aferent perioadei verificate aveam încheiate în România următoarele contracte de asigurare:

 

Societatea de asigurare

Tipul/Obiectul asigurării

Valoarea de asigurare

Valoarea primei anuale de achitat

 

 

 

 

 

La data de 31 decembrie a anului*3) ….. aferent perioadei verificate aveam încheiate în străinătate următoarele contracte de asigurare:

 

Societatea de asigurare/Stat

Tipul/Obiectul asigurării

Valoarea de asigurare

Valoarea primei anuale de achitat

 

 

 

 

 

6. Cheltuieli

6.1. Cheltuieli personale

În cursul perioadei verificate am efectuat în România următoarele cheltuieli cu bunuri/servicii a căror valoare pe fiecare bun/serviciu depăşeşte 10.000 lei:

 

Anul fiscal

Tipul cheltuielii

Valoarea

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am efectuat în străinătate următoarele cheltuieli cu bunuri/servicii a căror valoare pe fiecare bun/serviciu depăşeşte echivalentul a 10.000 lei:

 

Anul fiscal

Ţara

Tipul cheltuielii

Valoarea

 

 

 

 

 

6.2. Cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere

În cursul perioadei verificate am efectuat în România următoarele cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere, a căror valoare individuală depăşeşte 10.000 lei:

 

Anul fiscal

Datele de identificare ale persoanei aflate în întreţinere

Tipul cheltuielii

Valoarea

 

 

 

 

 

În cursul perioadei verificate am efectuat în străinătate următoarele cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere, a căror valoare individuală depăşeşte echivalent a 10.000 lei:

 

Anul fiscal

Ţara

Datele de identificare ale persoanei aflate în întreţinere

Tipul cheltuielii

Valoarea

 

 

 

 

 

 

7. Datorii

La data de 1 ianuarie a anului *1) ..... aferent perioadei verificate aveam următoarele datorii:

- către creditori din România:

 

Creditorul

Valoarea

 

 

 

- către creditori din străinătate:

 

Creditorul/Ţara

Valoarea

 

 

 

În cursul perioadei verificate am angajat/am restituit următoarele datorii:

- de la/către creditori din România:

 

Anul fiscal

Creditorul

Valoarea datoriei angajate

Valoarea datoriei restituite

 

 

 

 

 

- de la/către creditori din străinătate:

 

Anul fiscal

Creditorul/Ţara

Valoarea datoriei angajate

Valoarea datoriei restituite

 

 

 

 

 

B. ELEMENTE DE VENITURI

Se vor declara atât veniturile obţinute din ţară, cât şi cele obţinute din străinătate.

1. Venituri realizate pentru care se aplică regimul de reţinere la sursă a impozitului

În perioada verificată am obţinut următoarele venituri pentru care se aplică regimul de reţinere la sursă a impozitului:

 

Anul fiscal

Categoria de venit

Datele de identificare a plătitorului

Suma* * *

 

 

 

 

 

2. Venituri realizate care nu sunt impozabile

În perioada verificată am obţinut următoarele venituri care nu sunt impozabile:

 

Anul fiscal

Categoria de venit

Sursa venitului

Suma*

 

 

 

 

 

3. Venituri scutite de impozit, potrivit legii

În perioada verificată am obţinut următoarele venituri care sunt scutite de impozit, potrivit legii:

 

Anul fiscal

Categoria de venit

Sursa venitului

Suma*

 

 

 

 


* Se va declara valoarea brută a veniturilor obţinute.

 

Data completării

………………………………..

Semnătura

………………………………..

 

*1) Se va completa cu primul an fiscal din perioada verificată.

*2) La „Titular” se menţionează doar în cazul bunurilor în coproprietate cota-parte şi numele coproprietarilor.

*3) Se va completa cu ultimul an fiscal din perioada verificată.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurii privind emiterea şi modificarea acordului de preţ în avans, precum şi conţinutul cererii de emitere şi modificare a acordului de preţ în avans

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4), art. 11 alin. (4), art. 19 alin. (6), art. 36 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 52 alin. (22) şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă procedura privind emiterea şi modificarea acordului de preţ în avans, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Acordul de preţ în avans poate fi modificat prin prelungirea valabilităţii, extindere sau, după caz, revizuire, la cererea scrisă a contribuabilului/plătitorului.

Art. 2. - Conţinutul cererii de emitere şi modificare a acordului de preţ în avans, documentaţia aferentă, precum şi modalitatea de depunere a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică cererilor de emitere a acordului de preţ în avans depuse după data de 1 ianuarie 2016.

(2) Pentru cererile de emitere a acordurilor de preţ în avans depuse anterior datei de 1 ianuarie 2016 sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare la data depunerii acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se completează cu Liniile directoare privind preţurile de transfer emise de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică pentru societăţile multinaţionale şi administraţiile fiscale, cu amendamentele/ modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 6. - Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală juridică, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate acestora şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică În Monitorul Oficial al României, Partea l, şi intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 3.735.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

privind emiterea şi modificarea acordului de preţ în avans

 

1. Prezenta procedură se aplică emiterii/modificării de către organul fiscal central a unui act administrativ, în vederea stabilirii condiţiilor şi modalităţilor în care urmează să fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preţurile de transfer, în cazul tranzacţiilor efectuate cu persoane afiliate, definit la art. 52 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ca „acord de preţ în avans” şi denumit în continuare acord.

2. Contribuabilii/plătitorii care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate şi care sunt înregistraţi la organele fiscale din România pot solicita Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emiterea sau modificarea unui acord.

3. Discuţia preliminară

3.1. Anterior depunerii unei cereri pentru emiterea/ modificarea unui acord, contribuabilii/plătitorii pot solicita în scris organului fiscal competent o discuţie preliminară.

3.2. Cererea pentru discuţia preliminară se depune la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi conţine informaţii cu privire la datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului solicitant şi ale reprezentantului legal, precum şi o scurtă prezentare a obiectului discuţiei.

3.3. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va comunica în scris contribuabilului/plătitorului data, ora şi locul unde se organizează discuţia preliminară.

4. Furnizarea de alte date/informaţii sau documente

4.1. În funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, contribuabilul/plătitorul trebuie să furnizeze şi alte informaţii/date/documente organului fiscal competent, la cererea scrisă a acestuia.

4.2. Contribuabilul/plătitorul solicitant va răspunde cererilor de informaţii/date/documente suplimentare, inclusiv în situaţia în care acestea au legătură cu persoanele afiliate.

5. În situaţiile în care organul fiscal competent solicită clarificări ce vizează obiectul cererii şi/sau informaţii/date sau documente relevante luării deciziei, termenul pentru emiterea/modificarea acordului se suspendă şi se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data obţinerii acestora.

6. Cererea pentru emiterea/modificarea unui acord se respinge prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în următoarele situaţii:

a) cererea şi documentaţia prezentate nu conţin cel puţin unul dintre elementele prevăzute la pct. 1.1 lit. a)-x) şi pct. 1.2 din anexa nr. 2 la ordinul pentru aprobarea procedurii privind emiterea şi modificarea acordului, precum şi conţinutul cererii de emitere şi modificare a acordului;

b) cererea şi documentaţia nu sunt prezentate conform pct. 2 din anexa nr. 2 la ordinul pentru aprobarea procedurii privind emiterea şi modificarea acordului, precum şi conţinutul cererii de emitere şi modificare a acordului sau nu sunt refăcute, după depunere, conform prevederilor menţionate;

c) cererea de modificare prin prelungirea valabilităţii, extindere sau, după caz, revizuire nu a fost depusă cu minimum 30 de zile înainte de împlinirea termenului de valabilitate a acordului emis;

d) dacă există o procedură fiscală, administrativă sau judiciară în curs care are legătură cu cazul descris sau cazul descris face obiectul unei cercetări de natură penală, inclusiv pentru fapte de evaziune fiscală, şi are legătură cu contribuabilul solicitant;

e) dacă se constată faptul că cererea şi documentaţia depuse conţin informaţii care nu sunt corecte şi conforme cu realitatea sau care ascund o altă situaţie de fapt;

f) contribuabilul/plătitorul care solicită emiterea acordului nu a transmis clarificările/documentele solicitate de către organul fiscal competent cu privire la cererea şi/sau documentele depuse, în termenul prevăzut de lege, sau nu a completat documentaţia potrivit prevederilor legale;

g) în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a)-f) când se constată că cererea nu vizează aspecte necesar a fi clarificate în condiţiile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

7. Tranzacţiile între persoanele afiliate se realizează conform principiului valorii de piaţă dacă indicatorul financiar al tranzacţiei/valorii tranzacţiei (preţ/marjă/rezultat) se încadrează în intervalul de comparare. Pentru stabilirea intervalului de comparare vor fi avute în vedere următoarele:

1. analiza de comparabilitate va avea în vedere criteriile teritoriale în următoarea ordine: naţional, Uniunea Europeană, paneuropean, internaţional;

2. disponibilitatea rezonabilă a datelor la momentul stabilirii preţurilor de transfer sau la momentul documentării acestora, pentru care contribuabilul/plătitorul verificat prezintă documentele justificative pentru datele utilizate la momentul stabilirii preţurilor de transfer;

3. marja de comparare reprezintă intervalul de valori ale preţului sau marjei/rezultatului aferent tranzacţiilor comparabile derulate între societăţi comparabile independente;

4. pentru determinarea valorilor extreme, marja de comparare va fi împărţită în 4 segmente. Segmentele de maxim şi de minim reprezintă rezultatele extreme. Intervalul de comparare reprezintă intervalul de valori ale preţului sau marjei/rezultatului aferent tranzacţiilor comparabile derulate între societăţi comparabile independente, după eliminarea din marja de comparare a rezultatelor extreme.

8. Prezentarea proiectului de acord sau a clarificărilor

8.1. Înainte de emiterea, respectiv de respingerea cererii de emitere a acordului organul fiscal competent prezintă contribuabilului/plătitorului proiectul actului administrativ în cauză, acordându-i acestuia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere potrivit art. 9 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cazului în care contribuabilul/plătitorul renunţă la acest drept şi notifică acest fapt organului fiscal.

8.2 Contribuabilul/plătitorul poate prezenta clarificările prevăzute la art. 52 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau poate exprima punctul de vedere prevăzut la pct. 8.1 în termen de 60 de zile lucrătoare de la data solicitării clarificărilor necesare ori de la data comunicării proiectului de acord.

9. Acordul se aprobă prin şi este anexă a ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emis pentru soluţionarea cererii de emitere sau modificare depuse de către contribuabilul/plătitorul solicitant şi conţine:

a) denumirea organului fiscal emitent;

b) în cazul acordului bilateral/multilateral, denumirea şi datele de identificare ale autorităţii sau autorităţilor fiscale implicate în emiterea acordului;

c) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului beneficiar al acordului;

d) datele de identificare ale persoanei afiliate/sediului permanent cu care se derulează tranzacţia ce va fi acoperită prin acord;

e) data la care a fost emis şi data de la care produce efecte acordul;

f) obiectul acordului, respectiv tranzacţia care este acoperită prin acesta;

g) motivul de fapt, metodologia de calcul al preţurilor de transfer, metoda de stabilire a preţului de transfer, intervalul de comparare sau marja fixă din intervalul de comparare, stabilite conform principiului valorii de piaţă, respectiv criteriile şi argumentaţia în selectarea acestora, aşa cum au fost prezentate şi propuse de către contribuabil/plătitor în documentaţia depusă;

h) temeiul de drept;

i) termenii, condiţiile, metoda de stabilire a preţului de transfer, intervalul de comparare sau marja fixă din intervalul de comparare, stabilite conform principiului valorii de piaţă, aprobate prin acord;

j) prezumţiile critice care pot afecta acordul;

k) perioada de valabilitate a acordului;

l) în cazul acordurilor bilaterale sau multilaterale, menţiuni privind limba care prevalează în cazul unei dispute;

m) cerinţele privind conţinutul raportului anual ce trebuie depus de către contribuabilul/plătitorul beneficiar al acordului;

n) opinia contribuabilului/plătitorului solicitant privind proiectul acordului, comunicat în condiţiile legii, în perioada de emitere a acestuia;

o) menţiuni privind posibilitatea modificării prin prelungirea valabilităţii, extindere sau, după caz, revizuire;

p) menţiuni privind condiţiile în care acordul îşi pierde valabilitatea;

q) menţiunea că acordul emis produce efecte numai faţă de contribuabilul/plătitorul solicitant şi pentru tranzacţia acoperită;

r) referinţe la completările documentaţiei/solicitările de clarificări care au intervenit în perioada de emitere a acordului;

s) în cazul acordurilor bilaterale/multilaterale alte informaţii ce sunt opozabile celorlalte administraţii fiscale/persoanelor afiliate ce sunt parte ale acestor acorduri şi care derivă din specificul legislaţiei statelor respective.

10. În situaţia în care contribuabilul/plătitorul nu este de acord cu acordul emis, acesta transmite, în termen de 30 de zile de la comunicare, o notificare la organul fiscal emitent. Acordul pentru care contribuabilul/plătitorul a transmis o notificare nu produce niciun efect juridic.

11. Respingerea cererii de emitere sau de modificare a acordului se aprobă prin şi este anexă la ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emis în acest sens şi va conţine:

a) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului solicitant al acordului;

b) obiectul acordului;

c) prezentarea obiectului acordului şi a tranzacţiei care face obiectul cererii, respectiv a temeiului de drept aferent;

d) prezentarea considerentelor respingerii cererii de emitere a acordului, respectiv a temeiului de drept care a stat la baza respingerii.

12. Perioada acoperită prin acord

12.1. Acordul se emite pentru o perioadă de maximum 5 ani. Prin excepţie, se pot emite acorduri pe o perioadă mai mare, în cazul contractelor pe termen lung.

12.2. Se emite câte un acord pentru fiecare tranzacţie derulată cu persoana afiliată.

13. Acordul produce efecte numai pentru viitor, începând cu anul fiscal următor celui în care s-a încheiat tranzacţia. Prin excepţie, acordul se poate aplica şi în anul fiscal în care s-a depus cererea sau s-a emis acordul, cu condiţia ca cererea să fie depusă anterior aplicării politicii de preţuri de transfer, respectiv aplicării condiţiilor şi modalităţilor în care urmează să fie determinate preţurile de transfer, în cazul tranzacţiilor efectuate cu persoane afiliate, pentru tranzacţia care va face obiectul acordului.

14. În situaţia în care acordul bilateral sau multilateral îşi încetează valabilitatea, acest fapt va fi notificat în scris autorităţii sau autorităţilor fiscale din statele semnatare ale acordului.

15. Raportul anual

15.1. Contribuabilul/plătitorul, titular al unui acord, are obligaţia de a depune anual la organul fiscal emitent al acordului un raport privind modul de realizare a termenilor şi condiţiilor acestuia în anul de raportare Raportul se depune până la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile anuale.

15.2. Raportul anual va fi depus pe suport hârtie la registratura organului fiscal emitent sau transmis prin poştă în două exemplare, cu filele îndosariate şi însoţite de opis, sub semnătura reprezentantului legal sau împuternicitului acestuia.

15.3. Nedepunerea raportului anual la termenul prevăzut de lege are ca efect anularea acordului.

16. În situaţia în care există indicii că tranzacţia care face obiectul cererii de emitere, modificare prin prelungirea valabilităţii, extindere sau, după caz, revizuire a unui acord poate fi o tranzacţie transfrontalieră artificială în sensul prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal competent poate solicită contribuabilului/plătitorului care a depus o cerere de emitere de acord unilateral transformarea acestuia în acord bilateral sau multilateral, după caz.

17. Achitarea tarifului de emitere/modificare a acordului

17.1. Tariful pentru emiterea sau modificarea acordului, respectiv diferenţa de tarif în situaţia încadrării contribuabilului/ plătitorului în perioada de emitere în categoria „marilor contribuabili” se va achita în lei în contul 20.33.01.29 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cod IBAN RO56TREZ70Q2033G129XXXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti.

17.2. Neachitarea diferenţei tarifului de emitere sau de modificare, respectiv a diferenţei de tarif în situaţia încadrării contribuabilului/plătitorului în perioada de emitere în categoria „marilor contribuabili” stabilit în condiţiile art. 52 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, are ca efect anularea valabilităţii acordului.

18. Acordul se comunică contribuabilului/plătitorului căruia îi este destinat, precum şi organului fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de contribuabilul/ plătitorul solicitant.

19. Acordul este opozabil şi obligatoriu faţă de organul fiscal numai dacă termenii şi condiţiile acestuia au fost respectate de contribuabil/plătitor.

 

ANEXA Nr. 2

 

Conţinutul cererii de emitere şi modificare a acordului de preţ în avans, documentaţia aferentă, precum şi modalitatea de depunere a acestora

 

1. Conţinutul cererii şi documentaţiei pentru emiterea/ modificarea acordului de preţ în avans

1.1. Cererea, însoţită de documentaţia pentru emiterea, modificarea prin prelungirea valabilităţii, extinderea sau revizuirea unui acord de preţ în avans (denumit în continuare acord) trebuie să conţină următoarele:

a) obiectul cererii de emitere/modificare a acordului, respectiv tranzacţia care face obiectul acestuia;

b) persoana afiliată/sediul permanent implicată/implicat în acord, cu datele de identificare atât ale contribuabilului/ plătitorului solicitant, cât şi ale persoanei afiliate/sediului permanent, parte la tranzacţie;

c) prezentarea generală a structurii organizatorice, juridice şi operaţionale a grupului, lista entităţilor componente, inclusiv sediile permanente, dacă este cazul, cu localizarea geografică a acestora şi precizarea participaţiilor de la nivelul grupului;

d) descrierea generală a activităţii grupului, strategia de afaceri, inclusiv eventualele schimbări din strategia de afaceri din perioada anterioară depunerii cererii, la nivel de grup;

e) descrierea principalelor funcţii îndeplinite, riscuri asumate şi active utilizate, la nivel de grup, care contribuie semnificativ şi definitoriu la crearea de valoare adăugată, cu individualizarea acestora la nivelul fiecărei entităţi participante în grup;

f) prezentarea deţinătorilor de active necorporale şi a drepturilor de proprietate aferente, din cadrul grupului (brevet, licenţă, denumire comercială, marcă, siglă, know-how etc.), a aranjamentelor de contribuţii la cost, a activităţii de cercetare-dezvoltare, dacă este cazul;

g) prezentarea structurii organizatorice, juridice şi operaţionale a contribuabilului/plătitorului solicitant, a listei persoanelor afiliate, inclusiv sediile permanente şi datele de identificare ale acestora, localizarea geografică a persoanelor afiliate/sediilor permanente, precizarea relaţiilor de afiliere directă şi indirectă ale solicitantului şi evidenţierea schimbărilor intervenite, după caz;

h) descrierea activităţii contribuabilului/plătitorului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri/profilul funcţional din perioada anterioară depunerii cererii, dacă este cazul;

i) descrierea generală a activităţii de cercetare-dezvoltare a contribuabilului/plătitorului solicitant, dacă este cazul;

j) prezentarea unor eventuale acorduri încheiate de contribuabilul/plătitorul solicitant cu persoane afiliate, ce vizează aranjamente de contribuţii la cost;

k) descrierea tranzacţiilor legate de eventuale restructurări ale afacerilor ce implică contribuabilul/plătitorul în cauză, în perioada anterioară depunerii cererii;

l) descrierea tranzacţiei ce va fi derulată de către contribuabilul/plătitorul solicitant cu persoana afiliată/sediul permanent şi care va face obiectul acordului:

- fluxul de tranzacţionare;

- fluxul de facturare;

- valoarea preconizată a tranzacţiei ce urmează a fi derulată cu persoana afiliată/sediul permanent, parte a acordului, după caz;

m) descrierea generală a politicii de stabilire a preţurilor de transfer la nivelul contribuabilului/plătitorului care solicită emiterea acordului;

n) prezentarea detaliată a tranzacţiei care face obiectul acordului, cu evidenţierea eventualelor particularităţi şi/sau circumstanţe speciale ale acesteia (de exemplu: strategii de afaceri specifice, cum ar fi strategii de penetrare a pieţei, evenimente de natură extraordinară etc.), după caz;

o) prezentarea detaliată a analizei funcţionale şi a analizei de comparabilitate:

- caracteristicile bunurilor corporale/necorporale sau a serviciilor, inclusiv a serviciilor de finanţare ce fac obiectul tranzacţiei aferente cererii de emitere a acordului:

- funcţiile îndeplinite, riscurile asumate şi activele utilizate de către contribuabilul/plătitorul solicitant al acordului, respectiv modalitatea de alocare a acestora între persoana afiliată/sediul permanent, parte la tranzacţie;

- circumstanţele economice ale tranzacţiei ce face obiectul acordului;

- termenii contractuali ai tranzacţiei, cu anexarea copiilor proiectelor de contract/înţelegeri ce vor sta la baza derulării tranzacţiei ce face obiectul cererii de emitere/modificare de acord;

- analiza de comparabilitate: informaţii cu privire la tranzacţii comparabile externe sau interne (descrierea strategiei de căutare a societăţilor comparabile şi a surselor de informaţii, prezentarea valorilor indicatorilor financiari utilizaţi în analiza de comparabilitate, descrierea eventualelor ajustări de comparabilitate realizate, prezentarea listei societăţilor comparabile şi a listei societăţilor eliminate din eşantionul de comparabilitate, ca urmare a căutării manuale, cu precizarea motivelor excluderii etc.). Justificarea respectării principiului valorii de piaţă va avea la bază informaţiile disponibile contribuabilului în mod rezonabil la momentul stabilirii/ documentării preţurilor de transfer, cu prezentarea documentelor-suport în acest sens;

- prezentare a motivelor pentru care s-a recurs la o analiză multianuală sau la o analiză anuală a datelor comparabile, după caz;

p) descrierea metodei de stabilire a preţurilor de transfer pentru tranzacţia ce face obiectul acordului şi argumentarea criteriilor de selecţie a acesteia; în cazul metodelor de stabilire a preţurilor de transfer ce presupun selectarea părţii testate va fi prezentată argumentarea pentru selectarea acesteia;

q) propunerea privind conţinutul acordului şi data de la care se solicită ca acesta să producă efecte;

r) o prezentare a prezumţiilor critice care ar putea afecta acordul emis;

s) perioada ce va fi acoperită prin acord;

t) în cazul cererilor de emitere de acord bilateral sau multilateral, menţiuni privind autoritatea sau autorităţile fiscale din alte state cărora li s-a solicitat participarea la acord;

u) dovada achitării tarifului de emitere sau de modificare a acordului;

v) declaraţia pe propria răspundere privind realitatea şi corectitudinea informaţiilor furnizate în cererea şi documentaţia prezentate;

w) declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului/ plătitorului referitoare la faptul că nu există nicio procedură fiscală, administrativă sau judiciară în curs pentru cazul descris şi pentru care este solicitată emiterea acordului, respectiv dacă situaţia descrisă face obiectul unei cercetări de natură penală, inclusiv pentru fapte de evaziune fiscală, şi are legătură cu contribuabilul solicitant;

x) prezentarea informaţiilor şi datelor conţinute în cererea de emitere sau de modificare a acordului care fac obiectul sau ar putea conduce la divulgarea secretului comercial, industrial şi/sau profesional;

y) prezentarea acordurilor unilaterale sau bilaterale/ multilaterale încheiate cu alte state, care au legătură cu tranzacţia ce face obiectul acordului, la care organul fiscal emitent nu este parte;

z) prezentarea altor informaţii relevante despre contribuabil/ plătitor.

1.2. Contribuabilul/Plătitorul care solicită emiterea unui acord are obligaţia actualizării şi transmiterii declaraţiilor prevăzute la pct. 1.1 lit. v)-w) ori de câte ori intervin modificări pe parcursul perioadei de emitere a acordului.

1.3. Cererea şi documentaţia pentru modificarea acordului, depuse în perioada de valabilitate a acordului, vor conţine informaţiile solicitate la pct. 1.1 şi 1.2, cu precizarea punctuală a modificărilor survenite/informaţiilor suplimentare deţinute, faţă de cererea şi documentaţia iniţial depuse şi care afectează termenii şi condiţiile în care a fost emis acordul.

2. Depunerea cererii şi documentaţiei de emitere/ modificare a acordului

2.1. Cererea şi documentaţia pentru emiterea acordului se depun sau se transmit prin poştă, în trei exemplare, pe suport hârtie, la registratura generală a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

2.2. În cazul în care există documente într-o limbă străină, acestea vor fi însoţite de traduceri în limba română, certificate de traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei, în condiţiile legii.

2.3. Filele vor fi îndosariate, numerotate şi însoţite de opis.

2.4. Cererea şi anexele documentaţiei pentru emiterea acordului care sunt disponibile şi în format electronic vor fi înaintate organului fiscal competent într-un format ce permite copierea acestora.

2.5. În cazul în care contribuabilul/plătitorul completează cererea şi documentaţia cu date, informaţii sau documente suplimentare, din proprie iniţiativă sau la solicitarea organului fiscal competent, acestea vor fi însoţite de trimiteri la documentaţia iniţială, după caz.

2.6. Organul fiscal central competent în emiterea acordului este Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane fizice

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 131, ale art. 342 alin. (1) şi ale art. 352 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane fizice, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Instrucţiunile privind întocmirea Raportului de inspecţie fiscală prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se aplică pentru inspecţiile fiscale la persoane fizice, începute după data de 1 ianuarie 2016.

Art. 5. - Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 3.772.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

Direcţia  …………………………………………………..

Nr. de înregistrare ………………………………………

SIGLA D.G.R.F.P.

…………………………………………………………….

Data …………..……./……….….……./……….……….

 

…………………………………………………………….

 

 

 

Aprobat

Conducătorul structurii de inspecţie fiscal㠖 funcţia

Numele şi prenumele

Semnătura şi ştampila

 

RAPORT DE INSPECŢIE FISCALĂ

încheiat la data de …………………..

 

CAPITOLUL I

Date despre inspecţia fiscală

 

1. Organele de inspecţie fiscală

2. Delegare de competenţă

3. Temeiul juridic al inspecţiei fiscale

4. Avizul de inspecţie fiscală

5. Amânarea inspecţiei fiscale

6. Obligaţiile fiscale şi perioadele care fac obiectul inspecţiei fiscale

7. Începerea inspecţiei fiscale

8. Perioada desfăşurării inspecţiei fiscale

9. Locul desfăşurării inspecţiei fiscale

10. Perioadele de suspendare

11. Modul de ducere la îndeplinire a dispoziţiilor stabilite prin ultimul act de control

12. Metode de control utilizate

 

CAPITOLUL II

Date despre contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei fiscale

 

1. Numele şi prenumele şi/sau denumirea contribuabilului

2. Codul de identificare fiscală

3. Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice

4. Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale

5. Date de identificare ale persoanei (persoanelor) fizice pentru impozitul datorat pentru veniturile proprii

6. Date privind cota de distribuţie a venitului net/pierderii

7. Date privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

8. Lista conturilor bancare

9. Evidenţa documentelor/formularelor utilizate

10. Persoana care asigură administrarea activităţii contribuabilului/ plătitorului

11. Persoana care răspunde de conducerea contabilităţii

12. Persoana desemnată să reprezinte contribuabilul/ plătitorul pe durata inspecţiei fiscale

 

CAPITOLUL III

Constatări privind obligaţiile fiscale principale verificate

(cu excepţia impozitului pe venit)

 

1. Informaţii despre obligaţia fiscală verificată

2. Obiective avute în vedere

3. Baza de impozitare

4. Soluţionarea decontului/deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare cu control anticipat

5. Decizia de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale

 

CAPITOLUL IV

Constatări privind impozitul pe venit

 

1. Informaţii despre impozitul pe venit verificat

2. Obiective avute în vedere

3. Baza de impozitare a impozitului pe venit

 

CAPITOLUL V

Alte constatări

 

Respectarea normelor legale privind:

1. Organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă

2. Utilizarea şi ţinerea registrelor contabile şi fiscale

3. Efectuarea inventarierii

4. Utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

5. Obţinerea autorizaţiilor speciale pentru desfăşurarea activităţii

6. Alte aspecte

 

CAPITOLUL VI

Discuţia finală cu contribuabilul/plătitorul

 

1. Sinteza punctului de vedere al contribuabilului/plătitorului

2. Concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabilului/plătitorului

 

CAPITOLUL VII

Sinteza constatărilor inspecţiei fiscale

 

1. Obligaţiile fiscale stabilite suplimentar (exclusiv impozit pe venit)

2. Impozitul pe venit stabilit suplimentar

 

CAPITOLUL VIII

Anexe

 

Avizat

Întocmit

Şef de serviciu

Organ de inspecţie fiscală

Semnătura

Numele şi prenumele

1. Numele şi prenumele

 

 

2.

 

Semnătura

3.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

privind întocmirea Raportului de inspecţie fiscală la persoane fizice

 

Raportul de inspecţie fiscală se întocmeşte de echipa de inspecţie fiscală pentru consemnarea constatărilor cu privire la stabilirea situaţiei de fapt fiscale şi a consecinţelor fiscale, indiferent dacă se modifică sau nu baza de impozitare şi/sau se stabilesc sau nu obligaţii fiscale principale în cadrul unei inspecţii fiscale generale sau parţiale efectuate la contribuabili/plătitori persoane fizice.

În categoria persoanelor fizice care pot face obiectul inspecţiei fiscale intră persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice individual şi independent, întreprinderi individuale şi familiale, cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi profesionale cu răspundere limitată, fonduri de pensii administrate privat şi fonduri de pensii facultative constituite conform prevederilor legislaţiei specifice în materie, fonduri de investiţii constituite ca asociaţii fără personalitate juridică, alte forme de organizare prevăzute în legi speciale, precum şi alte categorii de persoane fizice care realizează venituri, individual sau într-o formă de asociere, din surse corespunzătoare categoriilor de venituri supuse impozitului pe venit, prevăzute de Codul fiscal, indiferent dacă şi-au îndeplinit sau nu obligaţiile declarative şi/sau de înregistrare legale.

În realizarea inspecţiei fiscale se au în vedere următoarele:

1. raportul se va întocmi numai în cazul efectuării unei inspecţii fiscale la contribuabili/plătitori persoane fizice care realizează venituri, individual sau într-o formă de asociere, din surse corespunzătoare categoriilor de venituri supuse impozitului pe venit, prevăzute de Codul fiscal;

2. pentru impozitul pe venit, perioada de verificare va fi întotdeauna un an fiscal;

3. în cazul în care contribuabilul şi-a încetat activitatea, perioada verificată va fi până la data încetării activităţii:

4. impozitul pe venitul net anual stabilit de inspecţia fiscală nu va determina modificarea obligaţiilor fiscale privind plăţile anticipate, stabilite de organele competente, pentru anul următor celui care a fost supus verificării.

 

CAPITOLUL I

Date despre inspecţia fiscală la persoane fizice

 

1. Organele de inspecţie fiscală

Se înscriu organele de inspecţie fiscală care efectuează verificarea şi care întocmesc raportul de inspecţie fiscală, precizându-se, pentru fiecare, numele şi prenumele, funcţia, unitatea fiscală din care face parte, numărul legitimaţiei de inspecţie fiscală, numărul şi data ordinului de serviciu, precum şi perioada în care au participat la efectuarea inspecţiei fiscale, dacă aceasta diferă de perioada de desfăşurare efectivă a inspecţiei fiscale.

2. Delegare de competenţă

Se menţionează dacă inspecţia fiscală se efectuează în baza unei delegări de competenţă şi se înscriu numărul, data şi organul emitent al acesteia.

În cazul în care plătitorul impozitului pe venit este în administrarea altui organ fiscal decât cel care administrează obligaţiile la bugetul general consolidat aferente sediului activităţii sau locului de desfăşurare efectivă a activităţii principale, organele de inspecţie fiscală vor solicita delegare de competenţă pentru verificarea impozitului pe venit.

3. Temeiul juridic al inspecţiei fiscale

Se înscriu baza legală, titlul, capitolul, articolul, alineatul din actul normativ care reglementează inspecţia fiscală.

4. Avizul de inspecţie fiscală

Se înscriu numărul şi data avizului de inspecţie fiscală, precum şi data comunicării.

În cazul în care, în timpul unei inspecţii fiscale, este necesară extinderea verificărilor şi asupra altor obligaţii fiscale sau pe perioade diferite de cele prevăzute în avizul iniţial, se înscriu şi numărul şi data noului aviz de inspecţie fiscală.

În cazul în care inspecţia fiscală nu a început la data prevăzută în avizul de inspecţie fiscală, se fac menţiuni asupra motivelor care au determinat modificarea datei de începere a inspecţiei fiscale.

5. Amânarea începerii inspecţiei fiscale

Se consemnează dacă data începerii inspecţiei fiscale a fost amânată. Totodată se fac precizări dacă amânarea a fost aprobată sau respinsă prin decizie emisă de conducătorul structurii de inspecţie fiscală, cu indicarea numărului şi datei acesteia. În cazul în care cererea de amânare a fost admisă, se menţionează şi data la care a fost reprogramată inspecţia fiscală.

6. Obligaţiile fiscale şi perioadele care fac obiectul inspecţiei fiscale

Se precizează tipurile de impozite/taxe/contribuţii care se verifică. În cazul în care verificarea se face pentru o perioadă diferită de cea din avizul de inspecţie fiscală iniţial, se înscrie perioada verificată efectiv. În situaţia în care perioada verificată se extinde, se precizează motivele care au condus la modificarea perioadei supuse inspecţiei fiscale, perioadă înscrisă într-un nou aviz de inspecţie fiscală.

6.1. Deconturi de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare verificate

În cazul verificărilor efectuate pentru soluţionarea decontului/ deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare se înscrie perioada verificată efectiv, cu precizarea motivului care a condus la modificarea perioadei supuse inspecţiei fiscale, numărul şi data DNOR, suma solicitată, precum şi modul de soluţionare a DNOR, respectiv cu inspecţie fiscală anticipată sau ulterioară.

7. Începerea inspecţiei fiscale

Se înscrie data începerii inspecţiei fiscale, care este data menţionată în registrul unic de control, ori de câte ori există obligaţia ţinerii acestuia. În cazul contribuabilului/plătitorului care nu ţine sau nu prezintă organului de inspecţie fiscală registrul unic de control, această dată se înscrie într-un proces-verbal, întocmit în acest sens.

8. Perioada desfăşurării inspecţiei fiscale

Se înscriu perioada dintre data începerii inspecţiei fiscale şi data finalizării inspecţiei fiscale, conform prevederilor legale.

9. Locul desfăşurării inspecţiei fiscale

Se înscrie locui unde se desfăşoară efectiv inspecţia fiscală, care poate fi domiciliul fiscal, sediul social, sediul secundar sau alte spaţii de lucru ale contribuabilului/plătitorului, sediul organului fiscal sau orice alt ioc stabilit de comun acord cu contribuabilul/plătitorul.

10. Perioadele de suspendare

În cazul în care inspecţia fiscală a fost suspendată, se înscriu numărul şi data deciziei de suspendare, perioadele de suspendare, precum şi motivele şi baza legală a suspendării.

11. Modul de ducere la îndeplinire a dispoziţiilor stabilite prin ultimul act de control

Se fac menţiuni cu privire la numărul/data ultimului act de control întocmit de organele de inspecţie fiscală, precum şi dacă au fost duse la îndeplinire măsurile dispuse anterior, cum ar fi măsurile cuprinse în Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală, raport de inspecţie fiscală, proces-verbal etc.

12. Metode de control utilizate

Se înscriu metoda sau metodele de control utilizate în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală, respectiv:

a) verificarea prin sondaj;

b) verificarea exhaustivă;

c) controlul electronic.

 

CAPITOLUL II

Date despre contribuabilul/plătitorul supus Inspecţiei fiscale

 

1. Denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului

La denumire se completează denumirea completă a contribuabilului/plătitorului de unde provine sursa de venit; se completează dacă este cazul.

Numele şi prenumele se completează cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele persoanei fizice verificate din punctul de vedere al veniturilor proprii în baza cărora se calculează impozitul pe venit.

Se completează, după caz, numărul de înregistrare la oficiul registrul comerţului sau numărul documentului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea.

2. Codul de identificare fiscală

Se înscrie codul de identificare fiscală astfel:

a) pentru impozitul datorat pentru veniturile proprii:

- codul numeric personal pentru persoanele fizice, atribuit potrivit legii speciale;

- numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal;

b) pentru activitatea economică desfăşurată:

- codul de înregistrare fiscală pentru comercianţi, inclusiv pentru sucursalele comercianţilor care au sediul principal al comerţului în străinătate şi pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

3. Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice

Se înscrie adresa (localitatea, strada, etajul, apartamentul, codul poştal, judeţul/sectorul).

În cazul asocierilor sau societăţilor civile, se înscriu datele de identificare pentru fiecare persoană fizică asociată, precum şi cota de distribuire a venitului net/pierderii:

- numele, iniţiala tatălui şi prenumele;

- codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală;

- adresa (localitatea, strada, etajul, apartamentul, codul poştal, judeţul/sectorul);

- cota de distribuire.

De asemenea, se precizează persoana desemnată prin contractul de asociere ca responsabil al asociaţiei şi care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor acesteia.

4. Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale

Se completează cu toate informaţiile care definesc complet sediul activităţii sau locul de desfăşurare a activităţii economice autorizate sau a profesiei libere exercitate, dacă e cazul, înscriindu-se localitatea, strada, etajul, apartamentul, codul postai, judeţul (sectorul).

4.1. Cod CAEN

Se completează codul CAEN al activităţii principale efectiv desfăşurate.

4.2. Forma de exercitare a activităţii/profesiei

Se menţionează forma de exercitare a activităţii/profesiei, respectiv individual sau asociere.

5. Date de identificare ale persoanei (persoanelor) fizice privind impozitul datorat pentru veniturile proprii

Se completează datele de identificare ale fiecărei persoane fizice privind impozitul datorat pentru veniturile proprii, menţionându-se numărul de asociaţi în perioada verificată.

6. Date privind cota de distribuţie a venitului net/pierderii în cazul asocierilor

Se completează în cazul în care persoana fizică verificată realizează într-o formă de asociere venituri din surse corespunzătoare categoriilor de venituri supuse impozitului pe venit, prevăzute de Codul fiscal (cum sunt, spre exemplu, asocierile fără personalitate juridică, societăţile civile etc.).

Se înscriu următoarele date: numărul şi data contractului de asociere, anul fiscal, perioada contractului, precum şi cota de distribuţie a venitului net/pierderii pentru fiecare asociat (pentru fiecare asociat se completează numele şi prenumele, precum şi codul de identificare fiscală, respectiv numărul de înregistrare fiscală, după caz).

7. Date privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Se înscriu data de la care contribuabilul/plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, precum şi modalitatea de înregistrare ca plătitor, respectiv prin opţiune, depăşirea plafonului, din oficiu, precizându-se şi dacă aplică sistemul TVA la încasare, după caz.

8. Lista conturilor bancare

Se verifică corectitudinea conturilor bancare utilizate de contribuabil/plătitor, precum şi concordanţa cu conturile comunicate de unităţile bancare organelor fiscale competente.

9. Evidenţa documentelor/formularelor utilizate

Se menţionează despre modul de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, despre regimul intern de numerotare a formularelor financiar-contabile, cu menţionarea existenţei seriei şi plajei de numere aprobate de conducerea contribuabilului/plătitorului şi data începerii utilizării acestora, precum şi evidenţa documentelor cu regim special, dacă este cazul.

10. Persoana care asigură administrarea activităţii contribuabilului/ plătitorului

Se prezintă datele de identificare ale persoanei/persoanelor care asigură/au asigurat administrarea activităţii contribuabilului/ plătitorului verificat, atât pe perioada supusă inspecţiei fiscale, cât şi pe durata de desfăşurare a acesteia.

11. Persoana care răspunde de conducerea contabilităţii

Se prezintă datele de identificare ale persoanei/persoanei împuternicite care răspunde de conducerea contabilităţii, atât pe perioada supusă inspecţiei fiscale, cât şi pe durata de desfăşurare a acesteia, precizându-se funcţia deţinută şi tipul relaţiei (angajat/colaborator), precum şi numărul şi data documentului în baza căruia îşi exercită activitatea, după caz.

12. Persoana desemnată să reprezinte contribuabilul/ plătitorul pe durata inspecţiei fiscale

Se prezintă datele de identificare ale persoanei desemnate să reprezinte contribuabilul/plătitorul pe durata inspecţiei fiscale, funcţia/calitatea acesteia, precum şi numărul şi data documentului prin care aceasta a fost desemnată/mandatată, după caz.

 

CAPITOLUL III

Constatări privind obligaţiile fiscale principale verificate

(cu excepţia impozitului pe venit)

 

În acest capitol se înscriu constatările pentru fiecare obligaţie fiscală principală care a făcut obiectul inspecţiei fiscale.

Obligaţiile fiscale principale care fac obiectul inspecţiei fiscale sunt cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală.

1. Informaţii despre obligaţia fiscală verificată

Se menţionează următoarele:

- denumirea obligaţiei fiscale ce a făcut obiectul verificării;

- perioada supusă inspecţiei fiscale;

- prezentarea metodei de control utilizate. În cazul verificării prin sondaj şi controlului electronic, selectarea tipurilor, categoriilor şi volumului documentelor şi a operaţiunilor semnificative se apreciază de organul de inspecţie fiscală în funcţie de natura şi specificul activităţii contribuabilului/ plătitorului;

- facilităţile fiscale de care a beneficiat contribuabilul/ plătitorul în perioada supusă inspecţiei fiscale şi modul de respectare a acestora. Se va face referire la facilităţile fiscale numai dacă au legătură cu modul de stabilire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor supuse verificării şi consecinţele lor fiscale.

2. Obiective avute în vedere

În acţiunea de inspecţie fiscală la persoane fizice se au în vedere următoarele obiective principale:

- verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă şi fiscală a contribuabilului/plătitorului;

- verificarea corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea bazei de impozitare şi, respectiv, a obligaţiilor fiscale aferente de către contribuabil/plătitor;

- verificarea respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile;

- analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse şi, după caz, a descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legislaţiei fiscale;

- verificarea existenţei contractelor şi a modului lor de derulare, în vederea determinării operaţiunilor impozabile realizate de contribuabil/plătitor care sunt semnificative şi relevante pentru stabilirea bazei de impozitare;

- verificarea înregistrării elementelor de natura veniturilor sau asimilate acestora, aferente activităţii desfăşurate;

- verificarea locurilor unde se realizează activităţi generatoare de venituri impozabile ori unde se află bunurile impozabile;

- verificarea modului de înregistrare a elementelor de natura cheltuielilor sau asimilate acestora, efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, precum şi a tratamentului fiscal al operaţiunilor/tranzacţiilor care au generat astfel de cheltuieli;

- verificarea corectitudinii tratamentului fiscal aplicat operaţiunilor/tranzacţiilor pentru sumele utilizate cu drept de deducere din impozitele, taxele sau contribuţiile datorate;

- verificarea criteriilor pentru încadrarea activităţii desfăşurate de către o persoană fizică în scopul obţinerii de venituri drept activitate independentă;

- verificarea respectării normelor specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, a regimului intern de numerotare a formularelor financiar-contabile, cu menţionarea existenţei seriei şi plajei de numere aprobate de conducerea contribuabilului/plătitorului şi a datei începerii utilizării acestora, precum şi evidenţa documentelor cu regim special (marcajele cu regim special, respectiv timbre şi banderole), dacă este cazul;

- verificarea altor aspecte relevante pentru impozitare, dacă prezintă interes pentru aplicarea legislaţiei fiscale şi contabile.

3. Baza de impozitare

3.1. Determinarea bazei de impozitare

a) în cazul în care se constată aspecte care modifică baza de impozitare, se menţionează:

- motivul de fapt care a determinat modificarea bazei de impozitare, prezentându-se modul în care contribuabilul/ plătitorul verificat a efectuat şi evidenţiat o operaţiune (tranzacţie), modul de aplicare a legislaţiei fiscale şi contabile referitor la aceasta, în vederea stabilirii bazelor de impozitare potrivit situaţiilor de fapt aferente, precum şi consecinţele fiscale (influenţele) asupra obligaţiei fiscale verificate;

- temeiul de drept unde se înscrie detaliat şi clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, paragrafului, punctului, literei, alineatului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat.

Pentru fundamentarea constatărilor, vor fi avute în vedere următoarele:

- elementele identificate în activitatea contribuabilului/ plătitorului care au influenţat baza de impozitare;

- punctul de vedere al inspecţiei fiscale faţă de interpretarea contribuabilului/plătitorului;

- consecinţele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de fapt şi temeiul de drept pentru modificarea bazei de impozitare;

- modul de calcul al bazei de impozitare şi stabilirea eventualelor diferenţe ale bazei de impozitare, precum şi calculul impozitului, taxei sau al contribuţiei aferente, după caz. Pentru obligaţiile fiscale pentru care legea prevede dreptul contribuabilului/plătitorului de a efectua deduceri/reduceri se vor verifica modul de exercitare a acestui drept şi corectitudinea calculului sumei deduse;

- stabilirea responsabilităţilor pentru aplicarea sau determinarea eronată a bazei de impozitare, în vederea sancţionării potrivit legii a faptelor reprezentând încălcări ale legislaţiei fiscale şi contabile constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale şi contabile, atunci când este cazul.

Se menţionează situaţiile care au generat aplicarea de sancţiuni contravenţionale, cu indicarea numărului şi datei procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

b) în cazul în care baza de impozitare nu se modifică, se vor menţiona acest lucru. În această situaţie se prezintă perioadele şi documentele efectiv verificate, care au stat la baza concluziei că obligaţia fiscală este corect determinată.

c) în cazul în care se impune modificarea bazelor de impozitare când se constată diferenţe ale elementelor acestora, dar fără stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale principale, se vor preciza motivul de fapt şi temeiul de drept.

d) în cazul în care, în inspecţia fiscală, sunt incluse pentru verificare perioade în care au fost soluţionate deconturi cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, cu control ulterior, se înscriu informaţii distincte pentru fiecare decont, în ordine cronologică, în funcţie de constatările efectuate, respectiv de natura modificării/ nemodificării bazei de impozitare, după caz.

3.2. Exercitarea dreptului de apreciere

În situaţia în care, pentru obligaţia fiscală supusă verificării, se constată diferenţe între starea de fapt fiscală reală a contribuabilului/plătitorului şi informaţiile avute în vedere la emiterea unei opinii scrise sau a unui act administrativ fiscal la acelaşi contribuabil/plătitor, se vor consemna constatările în conformitate cu situaţia de fapt fiscală reală şi cu legislaţia fiscală şi se vor menţiona în scris motivele pentru care organele de inspecţie fiscală nu iau în considerare opinia prealabilă/soluţia din actul administrativ emis.

3.3. Penalitatea de nedeclarare

Despre aplicarea penalităţii de nedeclarare sau, după caz, despre neaplicarea acesteia se consemnează şi se motivează în raportul de inspecţie fiscală, pentru fiecare obligaţie fiscală care a făcut obiectul inspecţiei fiscale, evidenţiindu-se situaţiile în care penalitatea se aplică numai pentru o anumită componentă a obligaţiei fiscale principale. Se întocmeşte o situaţie care cuprinde date referitoare la obligaţia fiscală principală defalcat pe fiecare perioadă impozabilă verificată şi termenele scadente, în vederea calculării penalităţii de nedeclarare de către organul fiscal competent.

3.4. Termene scadente

Pentru fiecare obligaţie fiscală la care s-au constatat diferenţe suplimentare ale bazei de impozitare de către organele de inspecţie fiscală se anexează o situaţie privind termenul scadent al obligaţiilor fiscale principale aferente bazelor de impozitare stabilite suplimentar, care cuprinde obligaţiile fiscale principale datorate pe întreaga perioadă verificată, defalcat pe fiecare perioadă impozabilă verificată, după caz, şi termenele scadente aferente acestora, stabilite conform prevederilor legale, în vederea calculării de obligaţii fiscale accesorii ulterior emiterii deciziei privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane fizice.

Situaţia cuprinde şi diferenţele de obligaţii fiscale datorate la anumite termene de plată, inclusiv în cazurile în care la finalizarea inspecţiei fiscale organele fiscale nu stabilesc obligaţii fiscale principale suplimentare pentru perioada verificată.

4. Soluţionarea decontului/deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare cu control anticipat

În cazul în care, în cadrul aceleiaşi inspecţii fiscale, se soluţionează mai multe deconturi cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, cu inspecţie fiscală anticipată, se înscriu constatări separate pentru fiecare decont pentru care s-a solicitat rambursarea de taxă pe valoarea adăugată, în ordine cronologică. Perioada verificată pentru fiecare decont este stabilită astfel:

- prima perioadă verificată cuprinde intervalul de timp de la începutul perioadei anterioare neverificate (cu condiţia încadrării în termenul legal de prescripţie) până la data de sfârşit a perioadei impozabile aferente primului decont cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare;

- următoarea perioadă verificată începe de la data de sfârşit a perioadei impozabile a ultimului decont verificat până la sfârşitul perioadei impozabile aferente următorului decont ce urmează a se verifica.

În acelaşi mod se va continua pentru verificarea perioadelor de impozitare aferente deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare, depuse şi încadrate pentru a fi soluţionate cu inspecţie fiscală anticipată.

Soluţionarea fiecărui decont de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare se va finaliza astfel:

- în cazul în care nu se constată modificări ale bazei de impozitare, în baza constatărilor din raportul de inspecţie fiscală, se va emite formularul „Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale”, care, împreună cu un exemplar al raportului de inspecţie fiscală, se va transmite, după avizare şi aprobare, compartimentului de specialitate pentru emiterea deciziei de rambursare;

- în cazul în care se constată modificări ale bazei de impunere, în baza constatărilor din raportul de inspecţie fiscală, se va emite formularul „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane fizice”, care în acest caz are şi rol de decizie de rambursare.

În cazul în care, în cadrul aceleiaşi inspecţii fiscale, se soluţionează mai multe deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, cu inspecţie fiscală anticipată, se emite formularul „Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale” numai pentru decontul/deconturile pentru care organele de inspecţie fiscală constată nemodificarea bazei de impozitare şi, respectiv, nu au fost stabilite obligaţii fiscale principale (taxa pe valoarea adăugată).

5. Decizia de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale

Se menţionează situaţiile în care, pe perioada desfăşurării inspecţiei fiscale, contribuabilul/plătitorul a fost informat cu privire la finalizarea verificării unei perioade fiscale şi a unui tip de obligaţie fiscală şi au fost stabilite obligaţii fiscale principale suplimentare. În astfel de cazuri şi numai ca urmare a solicitării scrise a contribuabilului/plătitorului, organul de inspecţie fiscală emite decizia de impunere provizorie pentru obligaţiile fiscale principale stabilite suplimentar, în scopul plăţii acestora înainte de finalizarea în integralitate a inspecţiei fiscale.

În acest sens se menţionează numărul şi data solicitării contribuabilului/plătitorului.

Decizia de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale va conţine denumirea obligaţiei fiscale principale, perioada impozabilă, precum şi suma obligaţiilor fiscale stabilite suplimentar de organele de inspecţie fiscală.

 

CAPITOLUL IV

Constatări privind impozitul pe venit

 

1. Informaţii despre impozitul pe venit verificat

Se menţionează următoarele:

- denumirea obligaţiei fiscale ce a făcut obiectul verificării;

- perioada supusă inspecţiei fiscale, în cazul impozitului pe venit, va fi întotdeauna un an fiscal încheiat, indiferent dacă s-a emis decizia de impunere anuală, sau până la data încetării activităţii, după caz;

- prezentarea metodei de control utilizate. În cazul verificării prin sondaj şi controlului electronic, selectarea tipurilor, categoriilor şi volumului documentelor şi a operaţiunilor semnificative se apreciază de organul de inspecţie fiscală în funcţie de natura şi specificul activităţii contribuabilului/ plătitorului;

- facilităţile fiscale de care a beneficiat contribuabilul/ plătitorul în perioada supusă inspecţiei fiscale şi modul de respectare a acestora. Se va face referire la facilităţile fiscale numai dacă au legătură cu modul de stabilire a impozitului pe venit supus verificării şi consecinţele lor fiscale.

2. Obiective avute în vedere

În acţiunea de inspecţie fiscală la persoane fizice privind impozitul pe venit, constatările fiscale se prezintă pe fiecare an fiscal, avându-se în vedere obiectivele principale menţionate la cap. III pct. 2, De asemenea, se fac referiri şi la:

- verificarea evoluţiei patrimoniului afacerii şi modului de evidenţiere în cheltuieli şi, respectiv, în venituri a oricăror intrări sau ieşiri de bunuri; orice intrare sau ieşire din Registrul inventar va fi verificată în corelaţie cu înregistrarea pe cheltuială sau venit, în funcţie de prevederile în vigoare pentru fiecare an supus verificării;

- verificarea veniturilor din surse corespunzătoare categoriilor de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal.

3. Baza de impozitare a impozitului pe venit

3.1. Determinarea bazei de impozitare a impozitului pe venit

a) în cazul în care se constată aspecte care modifică baza de impozitare a impozitului pe venit, se menţionează:

- motivul de fapt care a determinat modificarea bazei de impozitare a impozitului pe venit, prezentându-se modul în care contribuabilul/plătitorul verificat a efectuat şi evidenţiat o operaţiune (tranzacţie), modul de respectare a legislaţiei fiscale şi contabile referitor la aceasta, în vederea stabilirii bazelor de impozitare potrivit situaţiilor de fapt aferente, precum şi consecinţele fiscale (influenţele) asupra obligaţiei fiscale verificate;

- temeiul de drept unde se înscriu detaliat şi clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, paragrafului, punctului, literei, alineatului, a celorlalte elemente

prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat.

Se menţionează situaţiile care au generat aplicarea de sancţiuni contravenţionale, cu indicarea numărului şi datei procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Pentru fiecare an verificat, se completează câte un tabel dacă au fost stabilite de organul de inspecţie fiscală diferenţe suplimentare de impozit pe venit. În situaţia în care a fost emisă decizia de impunere de către organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind venitul realizat, aceste diferenţe se vor stabili faţă de impozitul pe venit stabilit de organul fiscal competent înscris în această decizie.

În situaţiile prevăzute de lege, în care anterior efectuării inspecţiei fiscale organul fiscal competent nu a emis o decizie de impunere, impozitul pe venit stabilit de organul de inspecţie fiscală reprezintă diferenţe de impozit pe venitul net anual stabilite suplimentar.

Pentru fundamentarea constatărilor, vor fi avute în vedere următoarele:

- elementele identificate În activitatea contribuabilului/ plătitorului care au influenţat baza de impozitare;

- punctul de vedere al inspecţiei fiscale faţă de interpretarea contribuabilului/plătitorului;

- consecinţele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de fapt şi temeiul de drept pentru modificarea bazei de impozitare;

- modul de calcul al bazei de impozitare şi stabilirea eventualelor diferenţe ale bazei de impozitare, precum şi calculul venitului net anual impozabil şi stabilirea diferenţelor, după caz. Pentru obligaţiile fiscale pentru care legea prevede dreptul contribuabilului/plătitorului de a efectua deduceri/ reduceri, se va verifica modul de exercitare a acestui drept şi corectitudinea calculului sumei deduse;

- în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care desfăşoară activităţi independente, venitul net anual impozabil stabilit suplimentar de inspecţia fiscală se stabileşte la nivelul asocierii şi se va repartiza pe fiecare asociat, conform cotei procentuale de distribuire;

- stabilirea responsabilităţilor pentru aplicarea sau determinarea eronată a bazei de impozitare, în vederea sancţionării potrivit legii a faptelor reprezentând încălcări ale legislaţiei fiscale şi contabile constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale şi contabile, atunci când este cazul,

b) Diferenţa de impozit pe venit datorat pentru veniturile proprii

După repartizarea, în funcţie de cota de distribuţie a venitului anual impozabil stabilit suplimentar pe fiecare membru al asocierii, se va calcula impozitul pe venit pe fiecare plătitor şi pe fiecare an fiscal verificat, avându-se în vedere şi valorile următoarelor date:

- venitul net anual impozabil evidenţiat în decizia de impunere anuală comunicată contribuabilului;

- diferenţa de venit net anual stabilit suplimentar de organele de inspecţie fiscală;

- venitul net anual impozabil recalculat de organele de inspecţie fiscală;

- impozitul pe venitul net anual impozabil stabilit prin decizia de impunere anuală comunicată contribuabilului;

- impozitul pe venitul net anual impozabil stabilit de organele de inspecţie fiscală;

- diferenţa de impozit pe venitul net anual stabilit în plus sau în minus, după caz.

c) în cazul în care baza de impozitare nu se modifică, se va menţiona acest lucru. În această situaţie se prezintă perioadele şi documentele efectiv verificate, care au stat la baza concluziei că obligaţia fiscală este corect determinată.

d) în cazul în care se impune modificarea bazelor de impozitare când se constată diferenţe ale elementelor acestora, dar fără stabilirea de obligaţii fiscale principale, se vor preciza motivul de fapt şi temeiul de drept.

Menţiunile privind exercitarea dreptului de apreciere, penalitatea de nedeclarare, termene scadente se aplică corespunzător prevederilor de la cap. III pct. 3.2, 3.3, 3.4.

De asemenea, se fac precizări privind întocmirea Deciziei de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale, dacă este cazul, conform prevederilor de la cap. III pct. 5.

 

CAPITOLUL V

Alte constatări

 

În acest capitol se fac menţiuni cu privire la alte obiective care intră în competenţa de verificare a organelor de inspecţie fiscală, cu precizarea actului normativ incident în cauză, a deficienţelor constatate şi a sancţiunilor aplicate. În acest sens, într-o anexă la raportul de inspecţie fiscală se prezintă toate obiectivele verificate.

1. Organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă

Sunt prezentate constatările efectuate de organele de inspecţie fiscală referitoare la respectarea prevederilor legale privind organizarea compartimentului de contabilitate sau pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, după caz, urmărindu-se în principal respectarea prevederilor Legii contabilităţii şi reglementărilor contabile în vigoare pentru perioada verificată.

2. Utilizarea şi ţinerea registrelor contabile şi fiscale

Se consemnează constatările referitoare la respectarea prevederilor legale privind modul de întocmire, utilizare şi păstrarea registrelor de contabilitate obligatorii (Registrul-jurnal, Registru-inventar), a registrelor fiscale (Registrul de evidenţă fiscală), a altor registre, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, precum şi a celorlalte documente financiar-contabile.

3. Efectuarea inventarierii

Se menţionează dacă au fost respectate prevederile legale privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi modul de valorificare a rezultatelor inventarierii.

4. Utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

Se menţionează dacă sunt respectate prevederile legale privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, dacă este cazul.

5. Obţinerea autorizaţiilor speciale pentru desfăşurarea activităţii

Se menţionează dacă contribuabilul/plătitorul deţine autorizaţii speciale, respectarea regimului autorizărilor, antrepozit fiscal, utilizator final, jocuri de noroc, licenţe etc.

6. Alte aspecte

Se menţionează alte aspecte/deficienţe constatate de organele de inspecţie fiscală, după caz.

 

CAPITOLUL VI

Discuţia finală cu contribuabilul/plătitorul

 

1. Sinteza punctului de vedere al contribuabilului/plătitorului

Se consemnează, în mod obligatoriu, numărul şi data documentului prin care organul de inspecţie fiscală comunică contribuabilului/plătitorului proiectul de raport de inspecţie fiscală, în format electronic sau pe suport hârtie, precum şi data, ora şi locul la care va avea loc discuţia finală.

Se fac menţiuni referitoare la formularea şi comunicarea de către contribuabil/plătitor, în termenul legal/convenit, a punctului de vedere cu privire la constatările organelor de inspecţie fiscală sau. după caz, referitoare la notificarea prin care contribuabilul/plătitorul a înştiinţat organele de inspecţie fiscală asupra faptului că a renunţat la discuţia finală.

De asemenea, se prezintă o sinteză a punctului de vedere al contribuabilului/plătitorului cu privire la constatările organului de inspecţie fiscală, pentru fiecare impozit, taxă, contribuţie pentru care s-au stabilit obligaţii fiscale suplimentare.

Punctul de vedere al contribuabilului/plătitorului va fi anexat la raportul de inspecţie fiscală.

2. Concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabilului/plătitorului

Se prezintă rezultatul analizei efectuate de echipa de inspecţie fiscală faţă de punctul de vedere al contribuabilului/ plătitorului, atât în cazul în care acesta a fost prezentat în cadrul discuţiei finale, cât şi în cazul în care acesta a fost depus ulterior, în termenul legal. Argumentele organelor de inspecţie fiscală vor fi prezentate pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie pentru care contribuabilul/plătitorul a prezentat punctul său de vedere.

 

CAPITOLUL VII

Sinteza constatărilor inspecţiei fiscale

 

1. Obligaţiile fiscale principale stabilite suplimentar (exclusiv impozit pe venit)

Pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie, cu excepţia impozitului pe venit, la care s-au calculat diferenţe ale bazei de impozitare şi, respectiv, obligaţii fiscale principale în sarcina contribuabilului/plătitorului se prezintă următoarele informaţii:

 

Nr. crt.

Denumire obligaţie fiscală principală verificată*)

Perioada verificată

Baza de impozitare stabilită suplimentar

(+/-) **)

- lei -

Impozit, taxă, contribuţie stabilit(ă) suplimentar (+/-)

- lei -

De la data

Până la data

0

1

2

3

4

5

1

Obligaţie fiscală principală TOTAL

 

 

 

 

2

Obligaţie fiscală principală preluată din Decizia de impunere provizorie nr. ……./data …….

X

X

 

 

3

Obligaţii fiscale principale de regularizat (rd. 1 - rd. 2)

X

X

 

 


*) Se completează pentru fiecare obligaţie fiscală principală pentru care organele de inspecţie fiscală au stabilit modificarea bazei de impozitare.

**) Se completează cu suma totală a bazei de impozitare stabilită suplimentar de inspecţia fiscală şi calculată în anexele la Raportul de inspecţie fiscală, pentru fiecare obligaţie fiscală.

 

De asemenea, se realizează o sinteză a sancţiunilor aplicate, precum şi a măsurilor dispuse în cadrul acţiunii de inspecţie fiscală.

 

2. Impozitul pe venit stabilit suplimentar

În cazul impozitului pe venit, se va completa, în următorul tabel, câte un rând pentru fiecare persoană verificată, cu următoarele informaţii:

 

Nr. crt.

Impozit pe venit

Nume şi prenume

Perioada verificată

Venit net anual impozabil evidenţiat în decizia de impunere anuală

Diferenţa de venit net anual stabilită suplimentar de organele de inspecţie fiscală

Venit net anual impozabil recalculat/ stabilit de organele de inspecţie fiscală

Impozit pe venitul net anual impozabil stabilit:

Diferenţa de impozit pe venitul net anual stabilită suplimentar de organele de inspecţie fiscală

prin decizia de impunere anuală

de organele de inspecţie fiscală

În plus

În minus

0

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

1

Impozit pe venit

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Impozit pe venit din Decizia de impunere provizorie nr. ……./data …….

 

 

X

 

 

X

 

 

 

3

Impozitul pe venit de regularizat (rd. 1 - rd. 2)*

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Raportul de inspecţie fiscală se întocmeşte şi se semnează de organele de inspecţie fiscală, se avizează de şeful serviciului şi se aprobă de conducătorul structurii de inspecţie fiscală.

Raportul de inspecţie fiscală stă la baza întocmirii şi se anexează la următoarele acte administrativ-fiscale:

a) decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane fizice;

b) decizia de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane fizice;

c) decizia de nemodificare a bazelor de impozitare, dacă nu se constată diferenţe ale bazelor de impozitare şi, respectiv, de obligaţii fiscale principale;

d) decizia de modificare a bazelor de impozitare, dacă se constată diferenţe ale bazelor de impozitare, dar fără stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale principale.

Raportul se întocmeşte într-un număr de exemplare astfel determinat pentru a putea fi transmis câte un exemplar la:

- organul de inspecţie fiscală care a efectuat inspecţia;

- organul fiscal de administrare competent;

- fiecare organ fiscal de administrare competent să administreze impozitul pe venit datorat de fiecare contribuabil/plătitor de impozit pe venit (în cazul asocierilor), unde contribuabilul este luat în evidenţă ca plătitor de obligaţii fiscale;

- contribuabilul/plătitorul verificat (în cazul asocierilor, un exemplar pentru asociaţie şi câte un exemplar pentru fiecare asociat).

 

CAPITOLUL VIII

Anexe

 

Pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie verificată, la raportul de inspecţie fiscală se anexează situaţii, tabele, copii de pe documente, note explicative, necesare fundamentării şi susţinerii constatărilor, acestea făcând parte integrantă din raportul de inspecţie fiscală.

Tabelele sau situaţiile se întocmesc ori de câte ori este necesară sintetizarea unui număr mai mare de documente sau operaţiuni şi în toate cazurile în care se prezintă situaţii de aceeaşi natură şi se susţin constatările din raportul de inspecţie fiscală.

Tabelele şi situaţiile anexate la raportul de inspecţie fiscală vor fi semnate de organele de inspecţie fiscală şi, pentru luare la cunoştinţă, de către reprezentantul contribuabilului/plătitorului.

De asemenea, în acest capitol se fac menţiuni cu privire la declaraţia dată pe propria răspundere de reprezentantul legal al contribuabilului/plătitorului, prin care acesta declară că a pus la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate, precum şi opinia emisă în scris de organul fiscal competent respectivului contribuabil/plătitor în cadrul activităţii de asistenţă şi îndrumare a contribuabililor/plătitorilor.

La raportul de inspecţie fiscală se anexează orice document întocmit pentru înştiinţarea, notificarea, solicitarea de documente, note explicative sau procese-verbale pentru consemnarea unor constatări în timpul inspecţiei fiscale sau întocmite în cadrul altor acţiuni de inspecţie fiscală la alţi contribuabili/plătitori, precum şi procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, după caz.

La acest capitol se întocmeşte o situaţie centralizatoare sub formă de tabel care va cuprinde numărul şi conţinutul pe scurt ale fiecărei anexe a raportului de inspecţie fiscală.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 4.031 din 11 decembrie 2015

Nr. 2.067 din 22 decembrie 2015

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 „Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

 

Având în vedere dispoziţiile art. 291 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 60 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 401 „Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”, prevăzut în anexa nr. 1. Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, care are ataşat un fişier XML,

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 4. - Organul fiscal local are obligaţia depunerii declaraţiei privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României, până la data de 10 aprilie a anului curent, pentru anul anterior.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către organul fiscal local.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 876/506/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 „Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 25 august 2015.

 

Ministrul finanţelor publice,

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Anca Dana Dragu

Vasile Dîncu

 

ANEXA nr. 1

 

 

PAG. 1

 

ANAF

Agenţia Naţională do Administrare Fiscală

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ PRIVIND PROPRIETĂŢILE IMOBILIARE DEŢINUTE DE REZIDENŢI Al ALTOR STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

401

 

 Declaraţie rectificativă

 

 

 Declaraţie fără deţinători de proprietăţi

Anul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE AUTORITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBIBLICE LOCALE

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIRE

 

 

Judeţ

 

Sector

 

Localitate

 

 

 

 

 

 

Adresa (strada,nr.,bloc, scara, etaj, apartament, cod poştal)

 

 

B. REZUMAT DECLARAŢIE

NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR DECLARATE

 

 

 

 

SUMA VALORILOR DECLARATE

 

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Numele

 

 

 

 

 

 

 

Prenumele

 

 

 

 

 

 

 

Funcţia

 

 

Semnătura

 

 

 

Loc rezervat autorităţii competent

 

 

 

 

 

 

 

Număr înregistrare ………………………………….

Data înregistrării ………………………………….

 

 

 

 

Cod M.F.P

Număr operator de date cu caracter personal 759

 

 

 

 

 

 

 

 

PAG. 2

 

C. LISTA DEŢINĂTORILOR DE PROPRIETĂŢI - CLĂDIRI/ TERENURI

Date de identificare deţinători de proprietate

1. Tip deţinător proprietate (PF / PJ) | 2. Reprezentanul legal/ împuternicitul pentru deţinător PJ | 3. Denumire/ Nume şi Prenume deţinător |

4. Adresa/ Sediul în statul de rezidenţă | 5. CIF/ NIF în statul de rezidenţă | 6. Cod de TVA în statul de rezidenţă | 7. CIF/ CNP/ NIF în România |

8. Date de identificare deţinător PF

Informaţii despre proprietăţi - clădiri/ terenuri

1. Tip proprietate (clădire/ teren) | 2. Date privind dobândirea/ înstrăinarea proprietăţii | 3. Adresa proprietăţii | 4. Suprafaţa totală a proprietăţii |

5. Destinaţie clădire | 6. Valoarea proprietăţii | 7. Tip proprietar unic/ coproprietar | 8. Cota-parte | 9. Coproprietari

 

 

 

PAG. 3

 

6.11 .Explicaţie altă valoare

7. Tip proprietar unici coproprietar

………………………………………..

8. Cota-parte %

………………………………………..

9. Coproprietari

1

9.1. Denumire/ Nume şi Prenume

………………………………………..

9.2. CIF/ CNP/ NIF în România

………………………………………..

9.3. CIF/ NIF În statul de rezidenţă

………………………………………..

9.4. Cota-parte %

………………………………………..

 

Total Cotă % ………………………………………..

 

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului 401 „Declaraţie informativa privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

 

I. Depunerea declaraţiei

1. Modul de depunere

Organul fiscal local, denumit în continuare entitate raportoare, transmite organului fiscal central informaţii cu privire la rezidenţii din alte state membre ale Uniunii Europene care deţin proprietatea asupra bunurilor imobile din România, potrivit legislaţiei în vigoare, prin completarea declaraţiei informative.

Declaraţia informativă se completează pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în declaraţiile de impunere depuse, potrivit legii, de rezidenţii din alte state membre ale Uniunii Europene, referitoare la bunurile imobile deţinute de aceştia în România,

Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, care are ataşat fişierul XML.

Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Pentru depunerea declaraţiei, entitatea raportoare trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

Declaraţia se poate depune şi pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat şi semnat, se depune direct la registratura organului fiscal central în a cărui evidenţă entitatea raportoare este înregistrată ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii sociale ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire, în condiţiile legii.

Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă.

Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia entităţii raportoare gratuit de către organul fiscal central sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.

2. Termenul de depunere

Anual, până la data de 10 aprilie inclusiv a anului curent, pentru anul anterior, pentru informaţii referitoare la proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României.

3. Organul fiscal central competent

Declaraţia se depune la organul fiscal central la care entitatea raportoare este înregistrată ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii sociale.

II. Completarea declaraţiei

1. Caseta „Anul”

„Anul” pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2016).

2. Caseta „Declaraţie rectificativă”

Declaraţia informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României poate fi corectată de entitatea raportoare din proprie iniţiativă, indiferent de perioada la care se referă, prin depunerea unei declaraţii rectificative.

Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:

a) corectarea unor elemente de identificare ale persoanei nerezidente;

b) corectarea altor informaţii cuprinse de formular.

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca declaraţia iniţială, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului denumit㠄Declaraţie rectificativă”.

Declaraţia rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, nu numai pentru diferenţe, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

Declaraţia rectificativă se depune ori de câte ori este cazul, potrivit legislaţiei în vigoare.

3. Caseta „Declaraţie fără deţinători de proprietăţi”

Declaraţia se depune chiar dacă unitatea raportoare nu are în evidenţă rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene care deţin proprietăţi imobiliare pe teritoriul României şi în această situaţie se bifează cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului, denumit㠄Declaraţie fără deţinători de proprietăţi”.

4. Secţiunea A „Date de identificare ale autorităţii administraţiei publice locale”

Rândul 1: Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al autorităţii administraţiei publice locale

Rândul 2: Denumire - se înscrie denumirea autorităţii administraţiei publice locale

Rândul 3: Judeţ, sector, localitate

Rândul 4: Adresa (stradă, nr., bloc, scară, etaj, apartament, cod poştal) - se înscrie sediul autorităţii administraţiei publice locale

5. Secţiunea B „Rezumat declaraţie”

Rândul 1: Numărul total al persoanelor declarate.

Rândul 2: Suma valorilor declarate.

6. Secţiunea C „Lista deţinătorilor de proprietăţi – clădiri/terenuri”

Deţinător de proprietate

1. Tip deţinător proprietate (persoană fizică/persoană juridică) - se înscrie pentru persoane fizice nerezidente şi/sau pentru persoane juridice nerezidente, definite potrivit Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Reprezentantul legal/împuternicitul pentru deţinător persoană juridică

2.1. Denumire/Nume şi prenume - se completează cu numele şi prenumele reprezentantului legal/împuternicitului,

2.2. CIF/CNP/NIF (în România)

2.3. Adresa (în România) - se completează adresa de domiciliu sau rezidenţă a reprezentantului legal/împuternicitului.

3. Denumire/Nume şi prenume deţinător - se completează cu denumirea persoanei juridice şi/sau numele şi prenumele persoanei fizice (deţinătorul proprietăţii).

4. Adresa/Sediul în statul de rezidenţă

Statul de rezidenţă - se completează cu statul de rezidenţă.

Localitate, stradă, nr., cod poştal

5. CIF/NIF în statul de rezidenţă

6. Cod de TVA în statul de rezidenţă

7. CIF/CNP/NIF în România

8. Date de Identificare deţinător persoană fizică

8.1. Naţionalitate - se completează cu naţionalitatea persoanei fizice (deţinătorul proprietăţii).

8.2. Data naşterii - se completează cu data naşterii persoanei fizice (deţinătorul proprietăţii).

8.3. Paşaport/Act de identitate (serie/nr. ) - se completează numărul şi seria actului de identitate.

Proprietate (clădire/teren)

1. Tip proprietate - se alege una dintre valorile clădire/teren.

2. Date privind dobândirea/înstrăinarea proprietăţii - se completează cu următoarele informaţii:

2.1. Data dobândirii - se completează data calendaristică la care a fost dobândit(ă) terenul/clădirea.

2.2. Număr/dată act dobândire - se completează cu numărul actului prin care s-a dobândit terenul/clădirea şi data dobândirii

2.3. Emitent act dobândire - se completează cu denumirea/numele entităţii care a emis actul prin care s-a dobândit terenul/clădirea.

2.4. Modul de dobândire - se alege una dintre valorile:

Construire - se completează în cazul în care clădirea se dobândeşte prin construcţie.

Vânzare-cumpărare - se completează în cazul în care se dobândeşte o clădire/teren prin contract de vânzare-cumpărare.

Expropriere - se completează în cazul în care se trece o proprietate (teren, construcţie) a unei persoane fizice sau juridice în proprietatea statului pentru nevoi de interes public (prin acordarea unei despăgubiri).

Moştenire - se completează în cazul transmiterii patrimoniului unei persoane decedate către una sau mai multe persoane în viaţă, în temeiul legii, al unui testament sau al unui contract de donaţie de bunuri viitoare.

Donaţie - se completează în situaţia în care se realizează un contract prin care una dintre părţi transmite celeilalte proprietatea unui bun material fără să primească ceva în schimb.

Partaj (ieşire din indiviziune) - se completează în cazul în care se realizează o împărţire a unei moşteniri între persoanele îndreptăţite să o stăpânească, făcută de o instanţă judecătorească sau de succesori între ei.

Altele - se completează atunci când există alte situaţii faţă de cele menţionate anterior.

2.5. Data înstrăinării - se completează data calendaristică la care a fost înstrăinat(ă) terenul/clădirea.

2.6. Număr/dată act înstrăinare - se completează cu numărul actului prin care s-a înstrăinat terenul/clădirea şi data înstrăinării.

2.7. Emitent act înstrăinare - se completează cu denumirea/numele entităţii care a emis actul prin care s-a înstrăinat clădirea.

2.8. Modul de înstrăinare - se alege una dintre valorile:

Vânzare-cumpărare - se completează în cazul în care se dobândeşte o clădire prin contract de vânzare-cumpărare.

Expropriere - se completează în cazul în care se trece o proprietate (teren, construcţie) a unei persoane fizice sau juridice în proprietatea statului pentru nevoi de interes public (prin acordarea unei despăgubiri).

Moştenire - se completează în cazul transmiterii patrimoniului unei persoane decedate către una sau mai multe persoane în viaţă, în temeiul legii, al unui testament sau al unui contract de donaţie de bunuri viitoare.

Donaţie - se completează în situaţia în care se realizează un contract prin care una dintre părţi transmite celeilalte proprietatea unui bun material fără să primească ceva în schimb.

Partaj (ieşire din indiviziune) - se completează în cazul în care se realizează o împărţire a unei moşteniri între persoanele îndreptăţite să o stăpânească, făcută de o instanţă judecătorească sau de succesori între ei.

Altele - se completează atunci când există alte situaţii faţă de cele menţionate anterior.

3. Adresa proprietăţii - se completează adresa la care este situat terenul/imobilul.

Judeţul, localitatea, sectorul, strada, nr., bloc, scară, etaj, apartament.

4. Suprafaţa totală a proprietăţii (mp) - se completează cu suprafaţa totală a terenului/clădirii în metri pătraţi (mp).

5. Destinaţie clădire - se selectează următoarele valori în situaţia în care tipul proprietăţii este clădire:

Rezidenţială (locuinţă) - se completează în cazul în care adresa la care persoana nerezidentă declară că are o locuinţă secundară este alta decât cea de domiciliu declarată în actul de identitate.

Comercială - se completează în cazul în care persoana nerezidentă deţine în proprietate spaţii comerciale, administrative, clădiri de birouri, centre medicale, hoteluri, malluri, magazine cu amănuntul, hale, depozite şi garaje, orice alte clădiri cu destinaţie comercială.

Industrială - se completează în cazul în care persoana nerezidentă deţine în proprietate spaţii industriale, administrative, clădiri de birouri, hale, depozite şi garaje, terenuri aferente acestora.

Agricolă - se completează în cazul în care proprietatea deţinută are destinaţie agricolă.

Altele - se completează în cazul în care natura proprietăţii deţinute de către o persoană nerezidentă are altă destinaţie.

6. Valoarea proprietăţii - se completează în lei cu una dintre următoarele valori:

6.1. Valoarea dobândirii - se completează cu valoarea din actul cu care a fost dobândit(ă) terenul/clădirea.

Moneda - se completează moneda la data dobândirii.

6.2. Valoarea înstrăinării - se completează cu valoarea din actul cu care a fost înstrăinat(ă) terenul/clădirea.

Moneda - se completează moneda la data înstrăinării.

6.3. Valoarea de asigurare - se completează valoarea terenului/clădirii, recunoscută de prevederile unei poliţe de asigurare.

Moneda - se completează moneda în care s-a asigurat clădirea.

6.4. Valoarea de impunere - se completează cu valoarea care se ia în calcul în cazul persoanelor fizice la stabilirea impozitului pe clădiri.

Moneda - se completează moneda din procesul-verbal de recepţie sau din autorizaţia de construire, după caz.

6.5. Valoarea de inventar - se completează în cazul persoanelor juridice cu valoarea înregistrării în contabilitate pe baza căreia se stabileşte impozitul pe clădiri.

Moneda - se completează moneda în care s-a efectuat tranzacţia

6.6. Valoarea de construire clădire - se completează cu valoarea rezultată din procesul-verbal de recepţie întocmit la finalizarea lucrărilor sau cu valoarea trecută în autorizaţia de construire.

Moneda - se completează moneda în care s-a efectuat tranzacţia.

6.7. Valoarea de expropriere - se completează cu valoarea de expropriere în cazul în care se trece o proprietate a unei persoane fizice sau juridice în proprietatea statului pentru nevoi de interes public (prin acordarea unei despăgubiri).

Moneda - se completează moneda în care s-a efectuat tranzacţia.

6.8. Valoarea de fuziune - se completează în cazul în care două sau mai multe clădiri se unesc formând un singur imobil.

Moneda - se completează moneda în care s-a efectuat tranzacţia.

6.9. Valoarea de divizare - se completează în cazul în care o clădire este împărţită în mai multe active.

Moneda - se completează moneda în care s-a efectuat tranzacţia.

6.10. Altă valoare - se completează în cazul în care există altă valoare decât cele menţionate.

Moneda - se completează moneda.

6.11. Explicaţie altă valoare - se specifică tipul valorii.

7. Tip proprietar - se alege una dintre valorile:

Proprietar unic-se completează în situaţia în care există un singur proprietar.

Coproprietar - se completează în situaţia în care persoana deţine o proprietate în comun cu altcineva.

8. Cota-parte - se completează procentual cota deţinută.

9. Coproprietari

9.1. Denumire/Nume şi prenume coproprietar - se completează cu numele/denumirea coproprietarilor. În cazul în care unul sau mai mulţi coproprietari sunt rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, este obligatoriu să se completeze integral declaraţia şi pentru aceştia.

9.2. CIF/CNP/NIF în România.

9.3. CIF/NIF în statul de rezidenţă.

9.4. Cota-parte - se completează procentual cota deţinută.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului

 

Denumire:

401 „Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

1. Format: A4/t2

2. U/M: seturi

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează pentru transmiterea informaţiilor referitoare la contribuabilii rezidenţi din alte state membre ale Uniunii Europene care deţin proprietatea unui bun imobil în România.

6. Se tipăreşte în două exemplare de entitatea raportoare.

7. Circulă:

- originalul, la organul fiscal central competent definit prin ordin;

- copia, la entitatea raportoare.

8. Se arhivează la organul fiscal central competent:

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al entităţii raportoare;

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 4.087 din 22 decembrie 2015

Nr. 2.069 din 22 decembrie 2015

 

ORDIN

privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În temeiul prevederilor art. 495 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare.

ministrul finanţelor publice şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă formularul tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexă, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea

Anexa

1.

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/ nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice

MODEL 2016  ITL-001

 

(2) Domeniul de activitate referitor la impozitele şi taxele locale care se stabilesc, potrivit legii, de organele fiscale locale se codifică cu „Model 2016”, grupa de litere JTL” şi cifrele „001”, care reprezintă elementele de identificare a formularului tipizat.

Art. 2. - (1) Tipărirea formularului prevăzut la art. 1 se face cu respectarea strictă a modelului aprobat prin prezentul ordin.

(2) Organele fiscale locale, în condiţii de autonomie locală şi de eficienţă economică, pot opta pentru achiziţionarea formularului tipizat ori pot imprima acest formular utilizând sistemele informatice proprii.

(3) Organele fiscale locale care au pagină de internet proprie vor asigura publicarea formularului tipizat pe pagina respectivă, astfel încât acesta să poată fi consultat şi imprimat de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii.

Art. 3. - Organele fiscale locale gestionează informaţiile din formularul prevăzut la art. 1, depus de contribuabili.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către primarii municipiilor, ai sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi ai comunelor.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Ministrul finanţelor publice,

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Anca Dana Dragu

Vasile Dîncu

 

ANEXĂ

 

STEMA UNITĂŢII ADMINISTRATIV- TERITORIALE

ROMÂNIA

Judeţul

UNITATEA / SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

…………………………………………………………………………

Codul de înregistrare fiscală: ……………………………………

Adresa de poşta electronică a organului fiscal:  ……………………………………

Model 2016

ITL - 001

Numărul de rol nominal unic

 

Registrul agricol

Tipul:

Volumul:

Poziţia:

DECLARAŢIE FISCALA:

PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE  REZIDENŢIALE  NEREZIDENŢIALEU CU DESTINAŢIE MIXTA AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

1. DATE DE IDENTIFICAREA CONTRIBUABILULUI (în cazul a mai mult de trei coproprietari se completează o noua declaraţie)

1. Numele

 

 Codul de identificare fiscal㠁Codul numeric personal  Număr de înregistrare fiscală

Prenumele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul tel/fax

 

Adresa de postă electronică

 

Strada

 

Nr.

 

Cod poştal

 

Bloc

 

Scara

 

Etaj 

 

Apartament

 

Localitatea 

 

Judeţul/Sectorul

 

Ţara

 

Cotă proprietate

 

Adresa de corespondenţă

Strada

 

Nr.

 

Codul poştal

 

Blocul

 

Scara

 

Etaj

 

Ap.

 

Localitate

 

Sunt de acord ca actele administrativa fiscale să-mi fie comunicate exclusiv la adresa de poştă electronică

DA              NU 

2. Numele

 

 Codul de identificare fiscal㠁Codul numeric personal  Număr de înregistrare fiscală

Prenumele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul tel/fax

 

Adresa de postă electronică

 

Strada

 

Nr.

 

Cod poştal

 

Bloc

 

Scara

 

Etaj 

 

Apartament

 

Localitatea 

 

Judeţul/Sectorul

 

Ţara

 

Cotă proprietate

 

Adresa de corespondenţă

Strada

 

Nr.

 

Codul poştal

 

Blocul

 

Scara

 

Etaj

 

Ap.

 

Localitate

 

Sunt de acord ca actele administrativa fiscale să-mi fie comunicate exclusiv la adresa de poştă electronică

DA              NU 

3. Numele

 

 Codul de identificare fiscal㠁Codul numeric personal  Număr de înregistrare fiscală

Prenumele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul tel/fax

 

Adresa de postă electronică

 

Strada

 

Nr.

 

Cod poştal

 

Bloc

 

Scara

 

Etaj 

 

Apartament

 

Localitatea 

 

Judeţul/Sectorul

 

Ţara

 

Cotă proprietate

 

Adresa de corespondenţă

Strada

 

Nr.

 

Codul poştal

 

Blocul

 

Scara

 

Etaj

 

Ap.

 

Localitate

 

Sunt de acord ca actele administrativa fiscale să-mi fie comunicate exclusiv la adresa de poştă electronică

DA              NU 

II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI (Împuternicirea nu este transmisibilă şi Încetează la data revocării de către contribuabil sau la data decesului acestuia.)

3. Numele

 

Codul numeric personal

Prenumele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul tel/fax

 

Adresa de postă electronică

 

Strada

 

Număr

 

Cod poştal

 

Blocul

 

Scara

 

Etaj

 

Apartament

 

Localitate

 

Judeţul/Sectorul

 

Ţara

 

III. Adresa de rezidenţi a contribuabilului în alt stat decât România

 

 

IV. DATELE CLĂDIRII NECESARE STABILIRII IMPOZITULUI/TAXEI DATORAT/Ă PE CLĂDIRI REZIDENŢIALE

Nr. act dobândire:

 

Data dobândirii:

 

Valoare achiziţie (lei)

 

Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe clădire

DA 

NU 

Cota:

 

În calitate de:

Strada

 

Nr.

 

Bloc

 

Scara

 

Etaj

 

Ap.

 

An construire

 

bloc cu mal mult de 3 etaje şi 8 apartamente

DA  NU 

 

Clădiri

Construcţii anexe

Construcţii la subsol, demisol, mansardă

Specificaţii

A Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/ sau chimic

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn. din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şl/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şt/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

Condiţiile de dotare cu instalaţii de apa canalizare, electrice

instalaţii de apă canalizare electrice încălzire (condiţii cumulative)

Da



instalaţii de apă canalizare electrice încălzire (condiţii cumulative)

Da



instalaţii de apă

canalizare electrice încălzire (condiţii cumulative)

Da



instalaţii de apa canalizare electrice încălzire (condiţii cumulative)

Da



instalaţii de apă canalizare electrice încălzire (condiţii cumulative]

Da



instalaţii de apă canalizare electrice încălzire (condiţii cumulative)

Da



Nu



Nu



Nu



NU



Nu



Nu



Suprafaţa utilă (m2)

 

 

 

 

 

 

Suprafaţa construită desfăşurată (m2)

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul de mai sus se completează inclusiv pentru clădirile cu destinaţie agricolă

 

V. DATELE CLĂDIRII NECESARE STABILIRII IMPOZITULUI/TAXEI DATORATĂ PE CLĂDIRI NEREZIDENŢIALE aflate în proprietatea persoanelor fizice

Strada | Nr. | | Bloc | | Scara | | Etaj | | Ap. | | An construire | | bloc cu mai mult de 3 etaje şi 8 apartamente DA  NU 

Suprafaţa clădirii: | utilă m2 I construită desfăşurată m2

a) raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă

b) clădiri nou-construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă

c) clădiri dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă

Valoarea clădirii (lei)

Valoarea finală a lucrărilor de construcţii (lei)

 

Valoarea din actul de proprietate (lei)

 

Dată întocmire raport

Dată întocmire proces-verbal de recepţie

 

Dată încheiere act de dobândire

 

 

Notă: În cazul în care contribuabilul persoană fizică nu deţine informaţiile necesare completării punctului V completează informaţiile de la punctul IV şi consemnează în cele ce urmează olograf faptul că utilizează clădirea în scop nerezidenţial:

 

 

 

VI. În cazul în care clădirea este utilizată în scop mixt (rezidenţial şi nerezidenţial). iar SUPRAFEŢELE POT El DELIMITATE, atunci se completează în mod corespunzător pct. IV, respectiv V de mai sus.

 

VII. În cazul în care clădirea este utilizată în scop mixt (rezidenţial şi nerezidenţial). iar SUPRAFEŢELE NI POT FI DELIMITATE, atunci contribuabilul bifează situaţia în care se află:

a)  La adresa poştală a clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic, dar nu se desfăşoară nicio activitate economică, în acest caz, contribuabilul completează punctul IV şi consemnează olograf pe proprie răspundere acest fapt pe rândul următor:

 

b)  La adresa poştală a clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic care desfăşoară activitate economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt în sarcina operatorului economic. În acest caz, contribuabilul completează punctul V.

 

Anexez la prezenta declaraţie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

1. ………………………………….  4. ………………………………….  7. ………………………………….

2. ………………………………….  5. ………………………………….  8. ………………………………….

3. ………………………………….  6. ………………………………….  9. ………………………………….

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că:

1. datele înscrise în prezentul formular, precum şi orice documente anexate depuse de mine sunt corecte şi complete, conforme cu realitatea;

2. În cazul în care intervin modificări privind situaţia juridică a contribuabilului ori a bunului impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă declaraţie fiscală care să reflecte realitatea, în termen de 30 de zile de la apariţia situaţiei respective.

Posed actul de identitate

TIPUL

 

seria

 

numărul

 

eliberat de

 

La data de

 

Semnătura contribuabilului

 

Semnătura împuternicitului

 

Data semnării

 

În acest tip de chenar completează contribuabilul sau împuternicitul acestuia.

În cazul în care contribuabilul nu poate citi sau scrie, declaraţia fiscală se completează de o persoană agreată de către acesta, care ii va citi integral conţinutul declaraţiei fiscale şi va semna pentru conformitate.

Data şi semnătura

 

Date de identificare ale acestei persoane:

 

Posed actul de identitate

TIPUL

 

seria

 

numărul

 

eliberat de

 

 

 

Prenumele şi numele

 

În acest tip de chenar completează organul fiscal local.

Zona în cadrul localităţii

 

Rangul localităţii

 

Semnătura

 

Data semnării

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2015

 

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), alin. (2) lit. j), alin. (4) şi (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 10 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 1 octombrie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, punctul 6 va avea următorul cuprins:

„6. Numărul maxim de ore admis pentru activităţile de înregistrare a solicitării, verificare a documentaţiei depuse, alocarea resurselor necesare, programare a deplasării, trasare a obiectivelor SD pe structura planului de amplasament şi de emitere a avizului este de 2 ore.”

2. La anexa nr. 2, punctele 5 şi 6 vor avea următorul cuprins:

„5. La determinarea cheltuielilor privind salariile directe OSD are în vedere includerea în această categorie doar a cheltuielilor salariale generate de implicarea:

a) în subactivităţile de înregistrare a solicitării, verificare a conformităţii documentelor depuse, precum şi de predare către beneficiar a unui exemplar din Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale, necesare pentru realizarea activităţii conexe de punere în funcţiune a IU cu montarea sau fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, a unui singur salariat;

b) în subactivităţile de deplasare în teren la locul de consum, montare a echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, verificare a etanşeităţilor la racordurile olandeze/ flanşele sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale, sigilare a racordurilor olandeze/flanşelor echipamentului/ sistemului de măsură a gazelor naturale şi punere efectivă în funcţiune a IU cu montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale:

(i) a unui singur salariat, instalator autorizat ANRE, pentru execuţia/exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip EGD, în cazul echipamentelor/ sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mic sau egal cu 25 m3/h; sau

(ii) a doi salariaţi, instalatori autorizaţi ANRE, pentru execuţia/exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip EGD, în cazul echipamentelor/ sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 25 m3/h şi mai mic sau egal cu 650 m3/h; sau

(iii) a trei salariaţi, instalatori autorizaţi ANRE, pentru execuţia/exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip EGD, în cazul echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 650 m3/h.

6. Numărul maxim de ore admis pentru:

a) activităţile prevăzute la pct. 5 lit. a) este de 0,5 ore;

b) activităţile prevăzute la pct. 5 lit. b), mai puţin timpul alocat deplasării în teren, este de:

(i) 0,25 ore, în cazul unui echipament/sistem de măsură a gazelor naturale cu un debit de gaze mai mic sau

egal cu 25 m3/h;

(ii) 0,5 ore, în cazul unui echipament/sistem de măsură a gazelor naturale cu un debit de gaze mai mare de 25 m3/h şi mai mic sau egal cu 160 m3/h;

(iii) 1 oră, în cazul unui echipament/sistem de măsură a gazelor naturale cu un debit de gaze mai mare de 160 m3/h şi mai mic sau egal cu 650 m3/h;

(iv) 1,30 ore, în cazul unui echipament/sistem de măsură a gazelor naturale cu un debit de gaze mai mare de 650 m3/h;”.

3. La anexa nr. 3, la notă, punctele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:

„1. La determinarea cheltuielilor privind salariile directe OSD are în vedere includerea în această categorie doar a cheltuielilor salariale generate de implicarea:

a) unui singur salariat, instalator autorizat ANRE, pentru execuţia/exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip EGD, în activităţi de:

- deplasare în teren la locul de consum;

- executare a unor operaţiuni legate de:

(i) acordarea de consultanţă tehnică privitoare la SD;

(ii) citirea suplimentară a echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale;

b) (i) unui singur salariat, instalator autorizat ANRE, pentru execuţia/exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip EGD, în activităţi de deplasare în teren la locul de consum şi demontare şi/sau remontare a echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale în vederea verificării metrologice a acestuia, în cazul echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mic sau egal cu 25 m3/h; sau

(ii) a doi salariaţi, instalatori autorizaţi ANRE, pentru execuţia/exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip EGD, în activităţi de deplasare în teren la locul de consum şi demontare şi/sau remontare a echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale în vederea verificării metrologice a acestuia, în cazul echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 25 m3/h şi mai mic sau egal cu 650 m3/h; sau

(iii) a trei salariaţi, instalatori autorizaţi ANRE, pentru execuţia/exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip EGD, în activităţi de deplasare în teren la locul de consum şi demontare şi/sau remontare a echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale în vederea verificării metrologice a acestuia, în cazul echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 650 m3/h;

c) unui singur salariat în activităţile de înregistrare a solicitării, alocare a resurselor necesare şi programare a deplasării.

2. Numărul maxim de ore admis, mai puţin timpul alocat deplasării în teren, pentru:

a) acordarea de consultanţă tehnică privitoare la SD şi/sau citirea suplimentară a echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale şi/sau legate de sistarea furnizării gazelor naturale conform solicitării este de o oră;

b) demontarea şi/sau remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale în vederea verificării metrologice a acestuia, în cazul echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mic sau egal cu 25 m3/h, este de 0,25 ore;

c) demontarea şi/sau remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale în vederea verificării metrologice a acestuia, în cazul echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 25 m3/h şi mai mic sau egal cu 160 m3/h, este de 0,50 ore;

d) demontarea şi/sau remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale în vederea verificării metrologice a acestuia, în cazul echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 160 m3/h şi mai mic sau egal cu 650 m3/h, este de 1 oră;

e) demontarea şi/sau remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale în vederea verificării metrologice a acestuia, în cazul echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 650 m3/h, este de 1,30 ore;”.

4. La anexa nr. 4, punctul 7 va avea următorul cuprins:

„7. Numărul maxim de ore admis pentru înregistrarea solicitării, alocarea resurselor necesare şi programarea deplasării este de 0,5 ore.”

Art. II. - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorii licenţiaţi în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 decembrie 2015.

Nr. 181.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.