MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 974/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 974         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 29 decembrie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.032/2.066. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, de către organele fiscale locale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale centrale şi organele fiscale locale

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

1.324. - Hotărâre pentru completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior ai Magistraturii nr. 325/2005

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

29. - Normă privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

30. - Normă privind drepturile, obligaţiile şi competenţele administratorului special

 

31. - Normă privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri şi construcţii, deţinute de asigurători

 

33. - Normă privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activităţii de asigurări de viaţă

 

37. - Normă privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

68. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 4.032 din 11 decembrie 2015

Nr. 2.066 din 22 decembrie 2015

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, de către organele fiscale locale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale centrale şi organele fiscale locale

În temeiul prevederilor art. 34 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, de către organele fiscale locale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale centrale şi organele fiscale locale, prevăzuta în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 3. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.714/3.246/2013 pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 22 octombrie 2013.

(2) Protocoalele încheiate în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.714/3246/2013, în derulare la data de 1 ianuarie 2016, rămân valabile.

 

Ministrul finanţelor publice,

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Anca Dana Dragu

Vasile Dîncu

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, de către organele fiscale locale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale centrale şi organele fiscale locale

 

ARTICOLUL 1

Dispoziţii generale

 

(1) Persoanele fizice care datorează impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi accesorii pentru neachitarea la scadenţă a acestora, denumite în continuare obligaţii fiscale, pot efectua plata acestor obligaţii fiscale şi la organele fiscale locale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, în numerar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) în localitatea unde îşi au domiciliul fiscal nu există o unitate teritorială a organului fiscal central;

b) între unitatea administrativ-teritorială, prin primar şi direcţia generală regională a finanţelor publice în a cărei rază se află localitatea, prin directorul general sau împuternicitul acestuia, s-a încheiat un protocol în acest scop, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(2) Prin protocol se stabilesc:

a) acordul unităţii administrativ-teritoriale cu privire la încasarea obligaţiilor fiscale;

b) modalitatea de comunicare a informaţiilor între organul fiscal local şi organul fiscal central referitoare la obligaţiile fiscale;

c) orice alte măsuri de colaborare pe care părţile le consideră necesare.

(3) Ori de câte ori este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a), iar unitatea administrativ-teritorială este de acord cu încasarea obligaţiilor fiscale, aceasta transmite două exemplare semnate ale protocolului direcţiei generale regionale a finanţelor publice în a cărei rază teritorială se află unitatea administrativ-teritorială.

(4) în termen de 5 zile de la primirea protocolului, acesta se completează de către direcţia generală regională a finanţelor publice, iar un exemplar se comunică unităţii administrativ-teritoriale solicitante.

(5) Lista unităţilor administrativ-teritoriale care au încheiat protocolul cu direcţia generală regională a finanţelor publice se publică pe pagina proprie de internet a acesteia, precum şi pe cea a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a prefecturii judeţului. Lista se actualizează ori de câte ori se încheie un nou protocol.

(6) Unităţile administrativ-teritoriale asigură publicarea protocolului la sediul acestora, precum şi în alte locuri de interes public, cum ar fi unităţi medicale, culturale şi altele asemenea, pe care le apreciază ca fiind utile pentru aducerea protocolului la cunoştinţa contribuabililor interesaţi.

(7) Organele fiscale centrale informează contribuabilii despre posibilitatea achitării obligaţiilor fiscale la organele fiscale locale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, prin metodele şi canalele utilizate de organul fiscal central, inclusiv prin comunicate de presă,

 

ARTICOLUL 2

Procedura de transmitere a datelor de la organul fiscal central la organul fiscal local

 

(1) în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), organul fiscal competent prevăzut la art. 30 sau 40, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, întocmeşte şi comunică fiecărui organ fiscal local lista contribuabililor care datorează obligaţii fiscale aferente veniturilor din activităţi agricole, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) se întocmeşte lunar şi se transmite în primele 5 zile ale lunii următoare şi cuprinde informaţii actualizate privind obligaţiile fiscale datorate la sfârşitul lunii de referinţă.

(3) Pentru obligaţiile fiscale datorate de contribuabili până la data încheierii protocolului, lista prevăzută la alin. (1) se comunică organului fiscal local în termen de două zile de la data încheierii protocolului.

(4) Lista prevăzută la alin. (1) cuprinde cel puţin următoarele elemente: datele de identificare ale contribuabilului, suma datorată şi natura obligaţiei fiscale (impozit, contribuţii sociale, dobânzi şi penalităţi de întârziere),

(5) Ori de câte ori apar neclarităţi privind suma obligaţiilor fiscale datorate de un contribuabil organul fiscal local este obligat să solicite operativ organului fiscal central clarificări. În acest caz, organul fiscal central are obligaţia de a comunica operativ informaţiile solicitate,

 

ARTICOLUL 3

Încasarea şi virarea sumelor reprezentând obligaţiile fiscale

 

(1) Plata sumei privind obligaţiile fiscale se face în numerar la organul fiscal local.

(2) Organul fiscal local încasează sumele plătite de contribuabil în baza listei prevăzute la art. 2 alin. (1) sau în baza deciziilor de impunere ori a deciziilor referitoare la obligaţiile fiscale accesorii prezentate de contribuabil. Organul fiscal local încasează sumele plătite de contribuabil chiar dacă acesta efectuează o plată mai mică decât cuantumul obligaţiilor fiscale datorate.

(3) Data plăţii obligaţiilor fiscale este data înscrisă în documentul de plată eliberat de organul fiscal local care a încasat suma. În documentul de plată eliberat de organul fiscal local acesta menţionează cuantumul şi natura obligaţiei fiscale achitate de contribuabil, precum şi contul bugetar al obligaţiei fiscale ce face obiectul plăţii, astfel:

a) 20.A.03.13.00 - pentru impozitul pe veniturile din activităţi agricole şi accesoriile acestuia stabilite prin decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit sau decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii;

b) 26.A.21.03.02 - pentru contribuţiile de asigurări sociale de sănătate şi accesoriile acestora stabilite prin decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate sau decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii;

c) 20.A.03.60.00 - pentru impozitul pe veniturile din activităţi agricole şi accesoriile acestuia stabilite prin decizia de impunere anuală sau decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii.

(4) Pe baza informaţiilor din documentul de plată, organul fiscal local întocmeşte situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(5) Pentru sumele achitate eronat de către contribuabili pe alte tipuri de obligaţii fiscale sau stinse eronat de către organele fiscale, contribuabilul va depune la organul fiscal central o cerere în acest sens, la care va ataşa o copie a documentului de plată.

Pentru sumele mai sus menţionate sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 164 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Sumele încasate în numerar reprezentând obligaţii fiscale datorate de contribuabili în condiţiile prezentului ordin se depun de către organul fiscal local, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încasare, în contul 50.42 „Disponibil din sume colectate de unităţile administrativ-teritoriale pentru alte bugete” care se deschide pe numele acestora la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.

(7) La depunerea sumelor în contul prevăzut la alin. (6), organul fiscal local prezintă unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului şi situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale.

(8) La depunerea sumelor de către organul fiscal local, unitatea teritorială a Trezoreriei Statului efectuează următoarele verificări:

a) sumele înscrise în coloana 5 să fie egale cu sumele din coloana 6 + coloana 7 + coloana 8 din situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale;

b) suma înscrisă în coloana 5 pe rândul „Total” din situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale să fie egală cu suma în numerar care se depune de către organul fiscal local în contul 50.42 „Disponibil din sume colectate de unităţile administrativ-teritoriale pentru alte bugete”.

(9) în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (8), unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului va încasa suma de la organul fiscal local în contul prevăzut la alin. (6).

(10) în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (8), unitatea teritorială a Trezoreriei Statului nu va încasa suma şi va solicita organului fiscal local refacerea situaţiei privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale.

(11) Sumele înscrise în coloanele 6,7 şi 8 din situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale se virează de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, codificate cu codul de identificare fiscală înscris în coloana 2 din aceeaşi situaţie depusă de către organul fiscal local, în termen de două zile lucrătoare de la depunerea acestora.

(12) Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului transmite organului fiscal central prevăzut la art. 2 alin. (1), la sfârşitul fiecărei zile lucrătoare, sumele încasate în ziua respectivă reprezentând obligaţii fiscale, pentru fiecare contribuabil în parte, în fişierele ce conţin încasările zilnice, în vederea stingerii obligaţiilor fiscale.

 

ANEXA Nr.1

la procedură

 

PROTOCOL

încheiat astăzi ……………

 

Între

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ……………………………………………, cu sediul în ……………………………………………, reprezentată prin director general ……………………………………………,

şi

Unitatea administrativ-teritorială ……………………………………………, cu sediul în ……………………………………………, reprezentată prin primar ……………………………………………

Art. 1. - Unitatea administrativ-teritorială ……………………………………………, îşi exprimă acordul cu privire la încasarea impozitului şi contribuţiilor sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi a accesoriilor pentru neachitarea la scadenţă a acestora, datorate de contribuabilii cu domiciliul fiscal în raza sa teritorială.

Art. 2. - Lista contribuabililor care datorează obligaţii fiscale aferente veniturilor din activităţi agricole se comunică de către …………………………………………… 1 prin …………………………………………… 2

Art. 3. - Alte măsuri de colaborare pe care părţile le consideră necesare …………………………………………… .

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice

Unitatea administrativ-teritorială ……………………………………………

……………………………………………

Cod SIRUTA

Director general ……………………………………………

Primar ……………………………………………

Numele şi prenumele ……………………………………………

Numele şi prenumele ……………………………………………

Semnătura ……………………………………………

Semnătura ……………………………………………

Stampila ……………………………………………

Stampila ……………………………………………


1 Se completează cu denumirea organului fiscal central.

2 Se completează cu modalitatea de comunicare: poştă, fax, e-mail etc.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală 1 ……………………………………………

Serviciul/Biroul/Compartimentul …………………………

Nr. ……………../………………..

 

LISTA

contribuabililor care datorează obligaţii fiscale aferente veniturilor din activităţi agricole

luna de referinţă ……………………….

 

Nr. crt.

 

Debitor

 

Natura obligaţiei fiscale 2

Contul bugetar

Cuantumul sumei datorata

 

CNP

Numele şi prenumele

Domiciliul fiscal

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele ……………………………………………

Semnătura şi ştampila unităţii …………………………………


1 Se menţionează denumirea organului fiscal central.

2 Se precizează denumirea creanţei fiscale principale: impozit sau contribuţie ori a creanţei fiscale accesorii: dobândă sau penalitate de întârziere.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

Oraşul/Comuna  ……………………………………………

Codul de identificare fiscală  ……………………………..

Nr. ……./…….

 

SITUAŢIA

privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale care se depun la unitatea Trezoreriei Statului  ………………………

în data de  ………………

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Documentul prin care s-a încasat suma în numerar

Suma încasată de la contribuabil

(obligaţie principală şi accesorii)

Nr.

Data

TOTAL din care:

pentru contul 20.A.03.13.00 „Impozit pe venituri din activităţi agricole”

pentru contul 26. A.21.03.02 „Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri

pentru contul 20A03.60.00 „Regularizări”

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

Ordonator principal de credite,

Numele şi prenumele ……………………………………………

Semnătura şi ştampila unităţii …………………………………

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 

Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru susţinerea concursului de promovare în funcţii de execuţie, judecătorii şi procurorii pot beneficia de două ori în cursul aceluiaşi an calendaristic de concediu plătit, dacă participă la concursuri pentru promovare în grade profesionale diferite.”

2. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

„Art. 151. - (1) Judecătorii şi procurorii care, în mod nejustificat, nu se prezintă la examenul de capacitate, la concursul de admitere la doctorat, susţinerea proiectului de cercetare ştiinţifică la încheierea programului de pregătire universitară avansată sau la susţinerea tezei de doctorat ori la concursul de promovare în funcţie de execuţie, pentru care au beneficiat de concediu plătit pentru formare profesională în condiţiile art. 15, nu mai beneficiază de concediu plătit pentru formare profesională la următorul concurs sau examen de acelaşi fel la care participă.

(2) Judecătorii şi procurorii care, în mod nejustificat, nu se prezintă la cursurile sau alte forme de specializare, organizate în ţară sau în străinătate, pentru care au beneficiat de concediu plătit pentru formare profesională în condiţiile art. 15, restituie indemnizaţia acordată pentru perioada concediului de formare profesională.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Marius Badea Tudose

 

Bucureşti, 8 decembrie 2015.

Nr. 1.324.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 lit. q) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (13) şi ale art. 173 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. 1. - (1) Societăţile de asigurare şi reasigurare, cu sediul pe teritoriul României, denumite în continuare asigurători, respectiv reasiguratori, se înmatriculează în Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor.

(2) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care au fost autorizaţi să funcţioneze pe teritoriul României în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se înmatriculează în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - Registrele prevăzute la art. 1 se menţin şi se actualizează de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în sistem computerizat, datele înscrise în acestea fiind permanent accesibile publicului pe site-ul A.S.F.

Art. 3. - (1) Registrele prevăzute la art. 1 cuprind următoarele rubrici:

a) numărul şi data înmatriculării în Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor, respectiv în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;

b) denumirea asigurătorilor, reasiguratorilor şi brokerilor de asigurare, însoţită de forma juridică;

c) adresa sediului social;

d) codul unic de înregistrare, atribuit de Ministerul Finanţelor Publice;

e) codul privind identificatorul persoanei juridice - codul LEI;

f) numărul de ordine în registrul comerţului;

g) data şi numărul autorizaţiei de funcţionare emise de către A.S.F./Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

h) clasele de asigurare autorizate, în cazul asigurătorilor şi reasiguratorilor;

i) extinderea activităţii pe teritoriul statelor membre, în baza dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii;

j) data radierii din secţiunea A;

k) observaţii.

(2) La rubrica „observaţii” prevăzută la alin. (1) lit. k) se menţionează, pentru asigurători, situaţiile de interzicere temporară sau definitivă, totală sau parţială, a exercitării activităţii de asigurare şi/sau de reasigurare, pentru una sau mai multe clase de asigurare, iar pentru brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare, interzicerea temporară sau definitivă a activităţii; de asemenea se menţionează situaţiile de retragere, totală său pentru una sau mai multe clase de asigurare, a autorizaţiei de funcţionare, de redresare financiară, lichidare, faliment, fuziune, divizare, precum şi alte situaţii similare.

Art. 4. - (1) înmatricularea asigurătorilor, reasiguratorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare în registrele special constituite se face în ordinea cronologică a autorizării acestora de către A S.F./Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Editarea Registrului asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrului brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare este efectuată în două secţiuni:

a) secţiunea A;

b) secţiunea B.

(3) Secţiunea A a Registrului asigurătorilor-reasigurătorilor cuprinde asigurătorii şi reasiguratorii care deţin, în condiţiile legii, o autorizaţie de funcţionare emisă de A.S.F., iar secţiunea B cuprinde, în ordine cronologică, asigurătorii şi reasiguratorii a căror înregistrare a fost radiată ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare; asigurătorii supravegheaţi conform părţii a II-a din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare sunt înscrişi în rubrici distincte ale celor două secţiuni.

(4) Secţiunea A a Registrului brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare cuprinde brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care deţin, în condiţiile legii, o autorizaţie de funcţionare emisă de A.S.F./Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar secţiunea B cuprinde, în ordine cronologică, brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare a căror înregistrare a fost radiată ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare.

Art. 5. - Numărul de înmatriculare al asigurătorilor şi reasiguratorilor are următoarea structură alfanumerică: RA-000.

Art. 6. - Numărul de înmatriculare al brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare are următoarea structură alfanumerică: RBK-000.

Art. 7. - (1) A.S.F. comunică fiecărui asigurător, reasigurator şi broker de asigurare şi/sau de reasigurare numărul şi data înmatriculării în registrele prevăzute la art. 1.

(2) Comunicarea se face în termen de 10 zile de la data autorizării funcţionării acestora pentru asigurătorii, reasiguratorii şi brokerii nou-autorizaţi.

Art. 8. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.161/2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 17 februarie 2003.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişti Negriţoiu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 29.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind drepturile, obligaţiile şi competenţele administratorului special

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. 1. - În conformitate cu dispoziţiile art. 16 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 503/2004, în situaţia aplicării modalităţii de redresare financiară prin administrare specială, prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. b) din aceeaşi lege, Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., desemnează, prin decizie, o persoană fizică sau juridică în calitate de administrator special.

Art. 2. - De la data desemnării, administratorul special preia integral atribuţiile conducerii societăţii de asigurare/reasigurare supuse procedurii de redresare financiară, aşa cum acestea rezultă potrivit legii şi actelor constitutive ale societăţii de asigurare/reasigurare.

Art. 3. - (1) Principalele atribuţii şi competenţe ale administratorului special sunt următoarele:

a) îndeplinirea măsurilor şi/sau a dispoziţiilor A.S.F., la termenele şi în condiţiile prevăzute în decizia de redresare financiară;

b) examinarea activităţii societăţii de asigurare/reasigurare şi întocmirea unui raport amănunţit cu privire la situaţia financiară a acesteia, cu precizarea inclusiv a cauzelor care au condus la declanşarea procedurii de redresare financiară şi menţionarea persoanelor a căror activitate este imputabilă în acest sens. Raportul va preciza, de asemenea, măsurile întreprinse de administratorul special, precum şi posibilităţile reale şi operative de redresare financiară a societăţii de asigurare/reasigurare sau, după caz, motivele care împiedică atingerea scopului acestei proceduri. Raportul se întocmeşte şi se transmite A.S.F. în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data desemnării administratorului special. La cererea administratorului special, pentru motive temeinice, durata de întocmire şi de prezentare a raportului poate fi prelungită de A.S.F. cu cel mult 15 zile lucrătoare;

c) ducerea la îndeplinire a demersurilor necesare pentru efectuarea unei majorări/infuzii de capital, în vederea redresării financiare a societăţii de asigurare/reasigurare;

d) conducerea activităţii societăţii de asigurare/reasigurare, cu supravegherea şi controlul inclusiv al condiţiilor de efectuare a plăţilor din/în conturile societăţii de asigurare/reasigurare;

e) întocmirea şi transmiterea către A.S.F. a unor rapoarte lunare privind stadiul procedurii de redresare financiară; rapoartele se transmit în primele cinci zile lucrătoare ale lunii în curs pentru activitatea din luna anterioară;

f) îndeplinirea oricăror altor dispoziţii ale A.S.F. necesare asigurării apărării drepturilor şi intereselor legitime ale asiguraţilor.

(2) Executarea mandatului, precum şi/sau exercitarea atribuţiilor administratorului special se duc la îndeplinire de către persoana expres desemnată prin decizia A.S.F., fără ca administratorul special să poată conferi atribuţiile sale, în tot sau în parte, unei terţe persoane.

(3) în îndeplinirea atribuţiilor sale, administratorul special angajează societatea de asigurare/reasigurare supusă procedurii de redresare financiară în raporturile acesteia cu terţii şi răspunde, potrivit legii, de modul de executare a deciziei de redresare financiară şi a dispoziţiilor A.S.F.

Art. 4. - Pentru activitatea depusă, administratorul special are dreptul la remuneraţie, care se va stabili, de la caz la caz, de către A.S.F., având ca punct de referinţă remuneraţia membrilor conducerii societăţii de asigurare/reasigurare supuse administrării speciale, volumul de activitate şi dimensiunea societăţii de asigurare/reasigurare, şi va fi suportată de către societatea de asigurare/reasigurare supusă procedurii.

Art. 5. - (1) Administratorul special este obligat să ducă la îndeplinire şi să ia toate măsurile necesare restabilirii situaţiei financiare a societăţii de asigurare/reasigurare, cu respectarea dispoziţiilor, a termenelor şi a condiţiilor cuprinse în decizia de redresare financiara emisă de A.S.F.

(2) Pentru motive întemeiate, A.S.F, poate dispune, oricând în cursul procedurii de redresare financiară, înlocuirea administratorului special.

Art. 6. - (1) încetarea calităţii de administrator special are loc în următoarele cazuri:

a) prin revocarea deciziei de redresare financiară prin administrare specială;

b) prin înlocuirea sau, după caz, prin renunţarea administratorului special la mandatul primit;

c) prin decesul administratorului special persoană fizică sau, după caz, ca urmare a dizolvării/lichidării ori a constatării stării de insolvabilitate a administratorului special persoană juridică;

d) prin orice alte cauze de încetare prevăzute de lege.

(2) încetarea calităţii de administrator special se dispune prin decizie a A.S.F. ^

Art. 7. - (1) în toate cazurile în care, ca urmare a analizării rapoartelor administratorului special, se constată că nu sunt condiţii pentru restabilirea sau pentru menţinerea situaţiei financiare a societăţii de asigurare/reasigurare, A.S.F. dispune închiderea procedurii de redresare financiară şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a acesteia.

(2) în cazul în care măsurile întreprinse de administratorul special nu au putut conduce la atingerea scopului urmărit şi/sau la înlăturarea cauzelor care au condus la declanşarea procedurii de redresare financiară, A.S.F. constată starea ide insolvenţă a societăţii de asigurare/reasigurare potrivit art. 3 alin. (1) lit. j) pct. 3 din Legea nr. 503/2004 şi dispune, prin decizie motivată, închiderea procedurii de redresare financiară, retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de asigurare/reasigurare, precum şi înregistrarea cererii de declanşare a falimentului, în condiţiile legii.

(3) Prin decizia de închidere a procedurii de redresare financiară, A.S.F. dispune revocarea administratorului special, precum şi încetarea calităţii şi a atribuţiilor acestuia.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.122/2005 pentru aprobarea Normelor privind drepturile, obligaţiile şi competenţele administratorului special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 26 septembrie 2005.

Art. 9. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 30.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri şi construcţii, deţinute de asigurători

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. 1. - Evaluarea activelor reprezentate de terenuri şi construcţii, deţinute de asigurători, poate fi efectuată de persoane autorizate în evaluare, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

a) deţin certificatul de atestare a calităţii de membru asociat al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR), vizat pe anul în curs;

b) deţin un contract de asigurare de răspundere civilă şi profesională cu limită minimă de acoperire având echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiat cu un asigurător, altul decât cel pentru care efectuează operaţiunea de evaluare a activelor reprezentate de terenuri şi construcţii.

Art. 2. - Raportul de evaluare prezentat Autorităţii de Supraveghere Financiară de către asigurători trebuie să fie însoţit de copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 1 şi 2 de către asigurători se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.103/2003 pentru punerea în aplicare a Normei privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri şi construcţii, deţinute de asigurători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 24 februarie 2003.

Art. 5. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 31.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activităţii de asigurări de viaţă

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,

având în vedere prevederile art. 21 alin. (6) din Legea nr. 237/2015,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Asigurătorii supravegheaţi conform părţii a II-a din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare pot solicita, în conformitate cu legislaţia specifică, autorizaţie pentru desfăşurarea activităţii de administrare a fondurilor de pensii facultative.

Art. 2. - Asigurătorii care intenţionează să solicite autorizarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., ca administrator de fonduri de pensii facultative, în baza Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, se supun prevederilor prezentei norme.

Art. 3. - Prezenta normă reglementează procedura şi condiţiile în care un asigurător poate aloca din capitalul social propriu sursele pentru constituirea capitalului social necesar autorizării ca administrator al fondurilor de pensii facultative.

Art. 4. - Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 şi la art. 2 din Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Alocarea capitalului social

 

SECŢIUNEA 1

Condiţii

 

Art. 5. - Alocarea capitalului social necesar desfăşurării activităţii de administrare a fondurilor de pensii facultative din capitalul social propriu al asigurătorilor poate fi efectuată numai cu aprobarea prealabilă a A.S.F..

Art. 6. - Odată cu transferul capitalului social alocat activităţii de administrare a fondurilor de pensii facultative asigurătorul va transfera un volum corespunzător de disponibilităţi în conturi bancare.

Art. 7. - Pentru a obţine aprobarea A.S.F. În vederea alocării unei părţi din capitalul social aferent activităţii de asigurări de viaţă pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, asigurătorul trebuie să facă dovada că această operaţiune nu afectează activitatea de asigurare, îndeplinind cumulativ următoarele condiţii:

a) menţine nivelul capitalului cel puţin la nivelul minim impus de normele în vigoare;

b) deţine şi menţine un fond de siguranţă şi o marjă de solvabilitate disponibilă cel puţin egală cu marja de solvabilitate minimă calculată în conformitate cu prevederile legale privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viaţă, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă;

c) dispune de un coeficient de lichiditate şi asigură menţinerea acestui indicator şi după alocarea capitalului, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare;

d) face dovada că după transferul activelor lichide între cele două activităţi îşi acoperă rezervele tehnice brute, constituite pentru asigurările de viaţă, cu active admise să acopere aceste rezerve, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Documente

 

Art. 8. - (1) Documentaţia în baza căreia asigurătorul poate solicita aprobarea A.S.F. va cuprinde:

a) raportarea privind marja de solvabilitate minimă şi disponibilă, care să reflecte situaţia existentă la sfârşitul lunii anterioare depunerii documentaţiei;

b) raportarea privind estimarea marjei de solvabilitate minime şi disponibile de care va dispune după alocarea capitalului social pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;

c) raportările privind marja de solvabilitate minimă şi disponibilă se transmit respectându-se formularul prevăzut în metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune

asigurătorul care practică asigurări de viaţă, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă;

d) raportarea privind calculul coeficientului de lichiditate, aferentă lunii anterioare depunerii documentaţiei;

e) raportarea privind situaţia activelor lichide şi calculul coeficientului de lichiditate, după alocarea capitalului social pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;

f) raportarea privind situaţia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, existentă la sfârşitul lunii anterioare depunerii documentaţiei;

g) raportarea privind situaţia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, după operaţiunea de transfer al activelor între cele două activităţi;

h) raportarea privind calculul fondului de siguranţă, după operaţiunea de transfer între cele două activităţi.

(2) Toate raportările vor fi semnate de conducerea executivă a asigurătorului.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 9. - După autorizarea desfăşurării activităţii de administrare a fondurilor de pensii facultative este interzis orice transfer între activele, pasivele, veniturile şi cheltuielile privind desfăşurarea activităţii de asigurare şi activele, pasivele, veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de administrare a fondurilor de pensii facultative.

Art. 10. - Nerespectarea prevederilor art. 1 şi 2 de către asigurători se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.

Art. 11. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.137/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor, ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activităţii de asigurări de viaţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2007.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 33.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

NORMĂ

privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. 1. - Societăţile definite la art. 1 alin. (2) pct. 56 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, denumite în continuare asigurători, ori societăţile specializate şi mandatate în serviciile de constatare şi lichidare a daunelor desemnează personalul cu atribuţii în constatarea, soluţionarea dosarelor de daună şi eliberarea documentelor de introducere în reparaţie a vehiculelor, în cazul în care asiguraţii deţin o asigurare facultativă Casco valabilă, emisă de asigurătorul respectiv, şi se prezintă pentru a înştiinţa despre producerea unor pagube materiale la vehiculul asigurat, în condiţiile prevăzute la art. 79 alin. (2) lit. b), art. 80 alin. (2) şi la art. 801 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Un model faţă-verso al declaraţiei de accident este prevăzut în anexa nr. 1. Pot fi folosite şi alte tipizate proprii fiecărui asigurător, dar care să conţină minimum informaţiile din modelul prevăzut în anexa nr. 1. Documentul se emite/se tipăreşte de către fiecare asigurător care practică asigurări facultative de vehicule.

Art. 3. - Informaţiile cuprinse în anexa nr. 1 sunt menţinute şi evidenţiate obligatoriu într-o bază de date a fiecărui asigurător care practică asigurări facultative de vehicule sau de răspundere civilă obligatorie şi se păstrează o perioadă de 10 ani. Asigurătorii iau măsurile care se impun astfel încât, într-un termen de 15 zile de la emiterea documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor, să introducă toate datele din anexa nr. 1 într-o bază de date proprie. Asigurătorul va transmite datele în formă statistică şi în format electronic o singură dată pe an, până la data de 31 ianuarie pentru anul anterior, într-o bază de date comună, administrată de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - Dacă în urma analizării situaţiei prezentate nu se poate desprinde o concluzie clară privind împrejurările în care a avut loc accidentul/evenimentul şi există neconcordanţe în declaraţia celui implicat, inspectorul constatator, împreună cu persoana/asiguratul în cauză, se deplasează la locul producerii pagubei, unde va efectua o cercetare amănunţită, inclusiv prin identificarea oricăror mijloace de probă şi efectuarea de fotografii.

Art. 5. - Documentul de introducere în reparaţie a vehiculelor constituie actul în baza căruia unităţile autorizate de profil permit introducerea vehiculului în procesul de reparaţie.

Art. 6. - (1) Documentul de introducere în reparaţie a vehiculelor are o serie unică compusă din: numărul unic din Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor, indicativul abreviat al judeţului în care a fost emis documentul în formatul a două câmpuri şi o serie numerică formată din 8 câmpuri.

(2) Documentul de introducere în reparaţie a vehiculelor este un formular care poate fi emis direct din sistemul informatic propriu al fiecărui asigurător ori poate fi tipărit, fiecare formular regăsindu-se în două exemplare, original şi copie. Asigurătorii autorizaţi să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, precum şi cei care practică asigurări facultative pentru vehicule sunt obligaţi să emită/tipărească formularul care va conţine în mod obligatoriu cel puţin informaţiile cuprinse în modelul prevăzut în anexa nr. 2, în cazul în care sunt tipărite, formularele se distribuie de către asigurători unităţilor teritoriale ori persoanelor mandatate să desfăşoare astfel de activităţi în numele şi pentru asigurătorul respectiv.

Art. 7. - Originalul documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor se înmânează solicitantului, iar copia rămâne la asigurător pentru arhivare. Documentele tipărite, inclusiv cele care sunt emise direct din sistemul IT propriu al asigurătorului/societăţii din domeniul asigurărilor se înseriază într-o plajă de numere stabilită de asigurător, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (1). În toate cazurile este interzisă emiterea de către asigurători ori de societăţile specializate în servicii de constatare şi lichidare a daunelor a unor documente de introducere în reparaţie a vehiculelor care să aibă aceleaşi serie şi număr, nerespectându-se caracterul de unicitate al documentului.

Art. 8 - Documentele de introducere în reparaţie a vehiculelor se înregistrează şi se păstrează la sediul fiecărei unităţi teritoriale a asigurătorului.

Art. 9. - (1) Arhivarea documentelor de introducere în reparaţie a vehiculelor, însoţite de declaraţiile proprietarilor/conducătorilor de vehicule şi de alte documente rezultate din verificări, se va realiza lunar, în ordinea întocmirii lor.

(2) Termenul de păstrare este de 10 ani, distrugerea acestora efectuându-se cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - Documentele de introducere în reparaţie a vehiculelor se distribuie fie în format electronic, fie pe suport hârtie numai personalului desemnat în condiţiile art. 1, care le primeşte sub semnătură.

Art. 11. - Dacă documentele de introducere în reparaţie a vehiculelor au fost completate greşit, acestea se anulează prin bararea pe diagonală şi înscrierea menţiunii „anulat”, păstrându-se atât originalul, cât şi copia. De asemenea, şi în evidenţele electronice se vor face modificările care se impun în legătură cu seria documentului şi cu motivul anulării.

Art. 12. - Eliberarea documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor nu constituie nota tehnică finală de constatare a daunelor şi nici obligaţie de plată din partea emitentului poliţei de asigurare, fapt ce se precizează în conţinutul tipizat al documentului. Documentul se eliberează inclusiv în cazul în care se constată daună totală şi vehiculul nu se mai repară.

Art. 13. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme de către asigurători se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi ale cap. V din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 15. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Art. 16. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 23 iulie 2008.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 37.

 

ANEXA Nr.1

la normă

 

MODEL

(faţă)

 

Asigurător  …………………………………………………………………………

Data şi ora prezentării ………………………………

Societatea din domeniul asigurărilor  ……………………………………………

Data …………… ora ………………………………..

…………………………………………….…………………………………………

Documentul de introducere în reparaţie a vehiculului

Avarii existente

Seria …………… nr. ……………

(Se completează de către inspectorul constatator.)

Obţinerea din asigurare de foloase materiale necuvenite se pedepseşte conform Codului penal.

…………………………………………….…………………………………………

 

…………………………………………….…………………………………………

 

…………………………………………….…………………………………………

Inspector constatator,

Asigurat,

…………………………………………….…………………………………………

………………………………

………………………………

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul/Subsemnata, ….…………………………………………, fiul (fiica) lui ….………………………………………… şi al/a ….…………………………………………, născut(ă) la data de ………………, în localitatea ….…………………………………………, judeţul/sectorul ………………, cetăţenie ………………, domiciliat(ă) în localitatea ….…………………………………………, str. ….…………………………………………, nr. …., bl. ….,  sc. …., ap. …., judeţul/sectorul           ………………, cod numeric personal ………………, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria …………. nr. ………………, eliberat de ……………… şi al/a permisului de conducere categoria nr. ……, eliberat de ………………, la data de ………………, cu vechime din ………………, de profesie ……………… la ………………, cu sediul în str. ….…………………………………………, nr. …., sectorul ….…………………………………………, telefon acasă ………………, telefon serviciu          ………………,

declar pe propria răspundere următoarele aspecte privind cauzele şi consecinţele producerii evenimentului rutier:

 

La data de ………………, în jurul orei ………………, am condus/staţionat auto nr. ……………… marca ………………, culoarea ………………, proprietatea ………………, în localitatea (în afara localităţii)            ………………, pe strada (şos.) ………………, din direcţia ……………… către ……………… .

 

Când am ajuns în dreptul imobilului cu nr. …., în intersecţia ….…………………………………………, în afara localităţii ….…………………………………………, pe autostrada ….…………………………………………,

….……………………………………………………………………………………………………………..………

….……………………………………………………………………………………………………………..………

….……………………………………………………………………………………………………………..………

 

Avarii rezultate:            ….…………………………………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………………………………..………

….……………………………………………………………………………………………………………..………

 

Data

Semnătura

…………………..………

…………………..………

 

MODEL

(verso)

 

Autovehiculul este asigurat CASCO cu Contractul nr. ………………, emis de Societatea ….…………………………………………, valabil de la ……………… până la ……………… .

Declar pe propria răspundere că în urma evenimentului rutier nu a rezultat decesul sau rănirea vreunei persoane ori producerea de pagube altor persoane.

Condiţii de luminozitate:

- lumina zilei [ ]           - luminozitate redusă [ ]          - întuneric [ ]

Starea carosabilului:

- uscat []          - altele (umed, îngheţat etc.) []

Categoria vehiculului (înscrisă în documentul internaţional de asigurare):

- categoria „A” autoturism [ ]

- categoria „B" motociclu [ ]

- categoria „C” autocamion sau tractor [ ]

- categoria „D” bicicletă cu motor [ ]

- categoria „E" autobuz sau autocar [ ]

- categoria „F” remorcă [ ]

Prezentarea schematică a accidentului/evenimentului:

 

 

 

Data

Semnătura

…………………..………

…………………..………

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la normă

 

MODEL

(original)

 

 

Siglă

asigurător

DENUMIRE ASIGURĂTOR                                                                Seria XXX/JJ/NNNNNNNN

UNITATEA TERITORIALĂ ……………………………………………………………

Tel./Fax …………………………….

 

DOCUMENT DE INTRODUCERE ÎN REPARAŢIE A VEHICULULUI

 

Se eliberează prezentul document pentru vehiculul marca …………………….., culoarea ………………., având nr. de înmatriculare/înregistrare …………………………………. şi proprietar/utilizator ………………………………….,

CNP/CUI …………………………………. .

Vehiculul a fost implicat în accidentul rutier/evenimentul din data de …………………., ora ………….., locul ……………………………………………, şi poate fi introdus în reparaţii cu următoarele avarii: …………………………….,

. ….……………………………………………………………………………………………………………..………

….………………………………………………………………………………………………………..……..………

….………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………...………

….………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………

 

Eliberat astăzi ………………..………, domnului/doamnei ………………………………..………, CNP ………………………………..………

 

INSPECTOR CONSTATATOR

Numele şi prenumele în clar

…………………………………….……..………

Semnătură ………………………………..………

Eliberarea prezentului document nu constituie notă tehnică finală de constatare a daunelor şi nici obligaţie de plată din partea asigurătorului.

 

 

MODEL

(copie)

 

 

Siglă

asigurător

DENUMIRE ASIGURĂTOR                                                                Seria XXX/JJ/NNNNNNNN

UNITATEA TERITORIALĂ ……………………………………………………………

Tel./Fax …………………………….

 

DOCUMENT DE INTRODUCERE ÎN REPARAŢIE A VEHICULULUI

 

Se eliberează prezentul document pentru vehiculul marca …………………….., culoarea ………………., având nr. de înmatriculare/înregistrare …………………………………. şi proprietar/utilizator ………………………………….,

CNP/CUI …………………………………. .

Vehiculul a fost implicat în accidentul rutier/evenimentul din data de …………………., ora ………….., locul ……………………………………………, şi poate fi introdus în reparaţii cu următoarele avarii: …………………………….,

. ….……………………………………………………………………………………………………………..………

….………………………………………………………………………………………………………..……..………

….………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………...………

….………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………

 

Eliberat astăzi, …………………………, domnului/doamnei…………………………………., CNP …………………………………. .

 

INSPECTOR CONSTATATOR

Numele şi prenumele în clar

…………………………………….……..………

Semnătură ………………………………..………

Eliberarea prezentului document nu constituie notă tehnică finală de constatare a daunelor şi nici obligaţie de plată din partea asigurătorului.

 

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului

 

În temeiul:

- prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- prevederilor Hotărârii Consiliului Camerei nr. 51/2015, privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

având în vedere prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 21 decembrie 2015, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 21 decembrie 2015,

Nr. 68.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului

 

CAPITOLUL I

Consideraţii generale

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 10 lit. e) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 656/2002), şi cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, cu modificările ulterioare (denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr. 594/2008), auditorii financiari, persoane fizice şi firme de audit, sunt entităţi raportoare, având toate obligaţiile ce decurg din legislaţia de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.

Art. 2. - (1) Camera Auditorilor Financiari din România (Camera), prin intermediul prezentelor norme, stabileşte mecanisme şi măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, ce trebuie implementate de auditorii financiari pentru respectarea prevederilor Legii nr. 656/2002 şi a Hotărârii Guvernului nr. 594/2008, şi reglementează standardele minime pentru elaborarea de către auditorii financiari a politicilor şi procedurilor proprii de cunoaştere a clienţilor, astfel încât aceştia să poată administra în mod eficient riscul spălării banilor,precum şi al finanţării terorismului.

(2) Auditorii financiari, persoane fizice şi firme de audit, au obligaţia să se protejeze împotriva riscurilor majore, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 656/2002, în limita responsabilităţilor specifice activităţilor desfăşurate în calitate de membri ai Camerei, prevăzute de Standardele internaţionale de audit.

Art. 3. - Pentru aplicarea şi înţelegerea mecanismului de cunoaştere a clientelei, a legislaţiei de prevenire şi combatere a spălării banilor, precum şi a finanţării terorismului, termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentelor norme au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 656/2002.

Art. 4. - (1) Firmele de audit au obligaţia de a desemna printr-un act intern una sau mai multe persoane din cadrul firmei, care au responsabilităţi în aplicarea prevederilor referitoare la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare Oficiul) împreună cu natura şi limitele responsabilităţilor menţionate. Persoanele desemnate răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 656/2002 şi a prezentelor norme.

(2) Actul intern, respectiv desemnarea persoanei în relaţia cu Oficiul, va fi comunicat direct la sediul Oficiului sau prin intermediul serviciilor poştale, cu confirmare de primire, şi va respecta formularul de desemnare elaborat de Oficiu.

(3) Firmele de audit vor notifica Oficiul cu privire la orice modificare sau schimbare a persoanei/persoanelor desemnate conform alin. (1), în termen de 30 de zile de la data modificării.

(4) Notificările prevăzute la alineatele anterioare vor fi transmise şi Camerei, spre ştiinţă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării către Oficiu.

 

CAPITOLUL II

Norme metodologice privind cunoaşterea clientului

 

SECŢIUNEA 1

Obligaţiile auditorilor financiari privind politicile şi procedurile de cunoaştere a clientului

 

 

Art. 5. - Auditorii financiari activi, persoane fizice şi firme de audit, adoptă şi aplică, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 656/2002 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 594/2008, politici şi proceduri proprii de cunoaştere a clienţilor pentru prevenirea spălării banilor sau finanţării terorismului, de control intern, de evaluare şi gestionare a riscurilor, de păstrare a evidenţelor şi de raportare, precum şi de monitorizare a conformităţii cu aceste politici şi proceduri, pentru a preveni şi împiedica implicarea auditorilor financiari în tranzacţii suspecte de spălare de bani şi finanţare a terorismului, asigurând instruirea corespunzătoare a angajaţilor. Asemenea politici şi proceduri, specifice activităţii desfăşurate în calitate de membri ai Camerei, trebuie incluse în sistemul de control intern al calităţii, implementat de auditorii financiari în conformitate cu Standardul Internaţional de Control al Calităţii (ISQC) 1.

Art. 6. - (1) Auditorii financiari, persoane fizice şi firme de audit, stabilesc, prin politicile şi procedurile de cunoaştere a clientului, mecanisme şi măsuri ce trebuie implementate pentru respectarea Legii nr. 656/2002, a Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 şi a prezentelor norme.

(2) Politicile şi procedurile de cunoaştere a clientului trebuie să fie adoptate şi supuse revizuirii ori de câte ori apar modificări ale reglementărilor referitoare la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi atunci când auditorul financiar consideră că este necesar.

Art. 7. - Auditorii financiari, persoane fizice şi firme de audit, au obligaţia să identifice, să verifice şi să înregistreze identitatea clienţilor şi a beneficiarilor reali înainte de a iniţia orice relaţie de afaceri cu aceştia.

Art. 8. - Firmele de audit sunt obligate să informeze toţi angajaţii asupra politicilor şi procedurilor emise în baza Legii nr. 656/2002 şi trebuie să asigure instruirea corespunzătoare a angajaţilor cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, inclusiv prin programe speciale de instruire, la care pot participa şi reprezentanţi din cadrul Oficiului, la solicitarea acestora.

Art. 9. - Politicile şi procedurile proprii de cunoaştere a clientului trebuie să corespundă naturii, volumului, complexităţii şi întinderii activităţii acestuia şi să fie adaptate la gradul de risc asociat categoriilor de clienţi pentru care membrii Camerei prestează servicii, în calitate de auditori financiari, şi la gradul de risc al serviciilor oferite.

Art. 10. - Principalele elemente privind cunoaşterea clientului în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor, precum şi a finanţării terorismului sunt următoarele:

a) politica de acceptare a clienţilor, prin care să se stabilească categoriile de clienţi, în funcţie de risc, precum şi de monitorizare pe parcursul relaţiilor profesionale;

b) conţinutul măsurilor-standard şi măsurile suplimentare de cunoaştere a clientului pentru fiecare categorie de clientelă;

c) verificarea operaţiunilor neobişnuite ale clienţilor pentru identificarea tranzacţiilor suspecte;

d) modalităţi de întocmire şi păstrare a evidenţelor, precum şi stabilirea accesului la acestea.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Politica de acceptare a clienţilor

 

Art. 11. - (1) Auditorii financiari trebuie să elaboreze şi să aplice proceduri adecvate de identificare a clienţilor, atunci când acceptă o misiune ce urmează a fi derulată în calitate de membri ai Camerei.

(2) Auditorii financiari au obligaţia de a aplica principiul „cunoaşte-ţi clientul”, principiu care începe chiar de la iniţierea relaţiei prin preluarea şi înregistrarea informaţiilor necesare identificării acestuia şi continuă prin monitorizare pe parcursul relaţiilor profesionale. Aceste politici au ca rezultat întocmirea evidenţelor corespunzătoare privind cunoaşterea clientului şi stabilirea atitudinii ce trebuie adoptată de către auditorul financiar în cazul unor tranzacţii suspecte de spălare a banilor şi/sau de finanţare a terorismului.

(3) Volumul informaţiilor obţinute despre client şi verificarea identităţii acestuia vor depinde de evaluarea riscurilor şi încadrarea în categoriile de clienţi, în funcţie de risc.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Măsurile-standard de cunoaştere a clientelei

 

Art. 12. - Auditorii financiari au obligaţia ca în desfăşurarea activităţii lor să adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor şi finanţării terorismului şi în acest scop, în funcţie de risc, aplică măsuri-standard, măsuri simplificate sau măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, şi a beneficiarului real.

Art. 13. - Auditorii financiari au obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientului în situaţiile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 656/2002.

Art. 14. - Auditorii financiari au obligaţia de a revizui măsurile-standard de identificare a clientului în momentul în care apar suspiciuni asupra acestuia în cursul desfăşurării misiunii. De asemenea, auditorii financiari vor efectua monitorizarea relaţiei de afaceri, pentru a se asigura că informaţiile deţinute despre client sunt actualizate.

Art. 15. - Principalele măsuri-standard de cunoaştere a clientului cuprind:

a) identificarea clientului pe bază de documente şi, după caz, de informaţii obţinute din surse independente;

b) identificarea, dacă este cazul, a beneficiarului real şi verificarea, pe bază de documente şi, după caz, de informaţii obţinute din surse independente, în funcţie de risc, a identităţii acestuia;

c) obţinerea de informaţii despre scopul şi natura relaţiei de afaceri;

d) monitorizarea relaţiei de afaceri, pentru a se asigura că acestea sunt concordante cu informaţiile privind identitatea clientului, precum şi cu profilul de risc.

Art. 16. - (1) Identificarea clienţilor persoane juridice are în vedere obţinerea cel puţin a datelor menţionate în documentele de înmatriculare prevăzute de lege, precum şi dovada că persoana fizică care semnează contractul reprezintă legal persoana juridică, respectiv:

a) numărul, seria şi data certificatului/documentului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau la alte autorităţi;

b) denumirea;

c) codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;

d) instituţia de credit şt codul IBAN;

e) adresa completă a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei;

f) numărul de telefon, fax şi, după caz, e-mailul, adresa paginii de internet;

g) tipul şi natura activităţii desfăşurate;

h) scopul şi natura tranzacţiilor/operaţiunilor derulate cu entitatea reglementată;

i) identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare, sunt învestite cu competenţa de a conduce şi a reprezenta entitatea, precum şi puterile acestora de angajare a entităţii;

j) numele beneficiarului real, dacă este cazul;

k) identitatea persoanei care acţionează în numele clientului, precum şi informaţii pentru a se stabili că aceasta este autorizată/împuternicită în acest sens.

(2) Auditorii financiari vor lua măsurile de identificare a persoanelor fizice care acţionează în numele clientului persoană juridică, potrivit politicilor şi procedurilor referitoare la identificarea persoanelor fizice şi vor analiza documentele în baza cărora sunt mandatate să acţioneze în numele persoanei juridice.

Art. 17. - (1) Identificarea persoanelor fizice care acţionează în numele clientului persoană juridică are în vedere obţinerea cel puţin a următoarelor informaţii:

a) numele şi prenumele;

b) data şi locul naşterii;

c) codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;

d) domiciliul şi, dacă este cazul, reşedinţa;

e) numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică, după caz;

f) cetăţenia;

g) calitatea de rezident/nerezident;

h) funcţia publică importantă deţinută, în cazul clienţilor care sunt rezidenţi în străinătate, dacă este cazul.

(2) Auditorii financiari au obligaţia de a păstra, pe o perioadă de 5 ani începând cu data la care se încheie relaţia cu clientul, copii ale documentelor care atestă informaţiile de la alin. (1), referitoare la persoana fizică ce acţionează în numele clientului persoană juridică. Auditorii financiari au obligaţia de a verifica informaţiile primite de la client, prin informaţii disponibile din surse independente.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei

 

Art. 18. - Auditorii financiari pot aplica măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei în situaţiile prevăzute la art. 17 din Legea nr.656/2002, acestea indicând cazuri şi condiţii care prezintă risc scăzut în privinţa spălării banilor şi a finanţării terorismului. Auditorii financiari vor efectua o monitorizare a relaţiei de afaceri, pentru a se asigura că informaţiile deţinute despre client sunt actualizate şi încadrarea unui client în categoria de risc scăzut se poate menţine.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei

 

Art. 19. - (1) Auditorii financiari sunt obligaţi să aplice, pe lângă măsurile-standard de cunoaştere a clientelei, în funcţie de risc, măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei, aşa cum sunt prevăzute la art. 12 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008, cu modificările ulterioare. În toate situaţiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.

(2) Auditorii financiari vor acorda o atenţie sporită clienţilor care sunt implicaţi în relaţii de afaceri cu firme şi persoane din jurisdicţii care nu beneficiază de sisteme adecvate de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, precum şi tuturor tranzacţiilor complexe, neobişnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obişnuite, inclusiv tranzacţiilor care nu par să aibă un sens economic, comercial ori legal.

 

CAPITOLUL III

Păstrarea evidenţelor privind clienţii şi obligaţii de raportare

 

Art. 20. - Auditorii financiari au obligaţia păstrării informaţiilor privind măsurile de identificare a clientului, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, începând cu data când se încheie relaţia cu clientul. În acest scop, auditorii financiari vor păstra, în original sau copie, în orice mijloace de stocare, inclusiv în format electronic, documente şi informaţii privind măsurile de identificare a clientului.

Art. 21. - Auditorii financiari au obligaţia de a păstra probele de audit obţinute în legătură cu tranzacţiile ce au fost raportate de auditor ca tranzacţii suspecte, pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea misiunii, într-o formă prevăzută de legislaţie.

Art. 22. - Auditorii financiari sunt obligaţi să aibă proceduri interne care să le permită transmiterea promptă, la solicitarea Oficiului, respectiv la solicitarea Camerei şi/sau a organelor de urmărire penală, a informaţiilor privind identitatea şi natura relaţiei pentru clienţii specificaţi în solicitare cu care sunt în relaţii profesionale sau cu care au avut o relaţie profesională în ultimii 5 ani.

Art. 23. - (1) în cazul în care un auditor financiar are suspiciuni că o tranzacţie desfăşurată de clientul de audit are ca scop spălarea banilor sau finanţarea terorismului, acesta are obligaţia de a transmite către Oficiu un raport de tranzacţie suspectă, în termenele prevăzute de Legea nr. 656/2002.

(2) Concomitent, auditorii financiari au obligaţia de a transmite Camerei o notificare cu privire la faptul că s-a transmis Oficiului un raport de tranzacţii suspecte.

(3) Obligaţia de raportare aparţine auditorului financiar, persoană fizică sau firmă de audit, care a contractat misiunea cu respectivul client.

Art. 24. - Oficiul poate cere auditorilor financiari date şi informaţii suplimentare, în legătură cu sesizările primite conform art. 23, iar auditorii financiari vor transmite Oficiului aceste date şi informaţii solicitate, în termenele prevăzute de Legea nr. 656/2002.

Art. 25. - Auditorii financiari au obligaţia de a nu transmite, în afara condiţiilor prevăzute de lege, informaţiile deţinute în legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi de a nu avertiza clienţii cu privire la sesizarea Oficiului sau Camerei.

Art. 26. - Obligaţia de confidenţialitate, legislaţia sau prevederile privind secretul profesional nu pot fi invocate pentru a restricţiona capacitatea auditorilor financiari de a raporta către Oficiu sau Cameră, conform legii.

Art. 27. - Auditorii financiari sunt obligaţi să utilizeze formularele de raportare elaborate de Oficiu.

Art. 28. - Nerespectarea de către auditorii financiari a acestor prevederi reprezintă un risc de conformitate major care se sancţionează conform legii.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 29. - Prezentele norme se completează de drept cu toate celelalte prevederi legale incidente.

Art. 30. - Prezentele norme intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 31. - În termen de 6 luni de la publicarea prezentelor norme, Camera va elabora Ghidul de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.