MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 975         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 29 decembrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

356. - Lege pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 

1.070. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 

357. - Lege pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 

1.071. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.703/1.502. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 

2.068. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale

 

3.741. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

3.743. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

14. - Regulament privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 22 mai 2015, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) se abrogă.

2. Alineatul (3) se modifici şi va avea următorul cuprins:

„(3) Deputaţii şi senatorii beneficiază, pentru desfăşurarea activităţilor legate de exercitarea mandatului, de o sumă forfetară al cărei cuantum este stabilit prin hotărâre a birourilor permanente, în funcţie de resursele bugetare ale celor două Camere, pentru acoperirea cheltuielilor de transport din circumscripţie, pe bază de declaraţie pe propria răspundere, care reprezintă document justificativ.”

Art. II. - Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 22 mai 2015, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 356.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 1.070.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - După articolul 48 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 353 din 22 mai 2015, se introduce un nou capitol, capitolul X1, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL X1

Indemnizaţia pentru limita de vârsta

 

ARTICOLUL 481

Dreptul la indemnizaţia pentru limită de vârstă

 

(1) Deputaţii şi senatorii care îndeplinesc condiţiile vârstei standard de pensionare, eşalonate, după caz, în anexele nr. 5 şi 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale vârstei standard reduse în conformitate cu prevederile aceleaşi legi sau ale altor legi speciale au dreptul, ia încetarea mandatului, la indemnizaţie pentru limită de vârstă, dacă nu sunt realeşi pentru un nou mandat.

(2) Deputaţii şi senatorii beneficiază de indemnizaţia pentru limită de vârstă de la data la care li se acordă drepturile de pensie pentru limită de vârstă, dar nu mai devreme de data încetării mandatului aflat în derulare.

(3) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzut la alin. (1) se acordă în limita a 3 mandate şi se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizaţia brută lunară aflată în plată.

(4) Pentru mandate incomplete, indemnizaţia pentru limită de vârstă se calculează proporţional cu perioada de mandat efectiv exercitată, dar nu mai puţin de un mandat parlamentar.

(5) Pe perioada exercitării unui nou mandat, plata indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suspendă, urmând a fi reluată, la încetarea acestuia, în cuantumul recalculat prin valorificarea perioadei de mandat exercitat după suspendare.

(6) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se actualizează ori de câte ori se majorează sau se indexează indemnizaţia brută lunară a unui deputat/senator aflat în exercitarea mandatului, cu aceeaşi dată.

(7) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public, precum şi cu orice alte venituri realizate.

(8) Indemnizaţia pentru limită de vârstă este supusă impozitului pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

(9) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Camerei Deputaţilor şi al Senatului, şi se plăteşte de acestea.

(10) Cererea pentru acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă se depune la Secretariatul general al Camerei Deputaţilor sau al Senatului, după caz.

(11) Modul de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabileşte prin norme metodologice, aprobate de Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului.

 

ARTICOLUL 482

 

Nu beneficiază de indemnizaţia pentru limită de vârstă, prevăzută la art. 481, deputaţii şi senatorii care au fost condamnaţi definitiv pentru comiterea, în calitate de deputat sau senator, a unei infracţiuni de corupţie prevăzute la art. 289-291 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru infracţiunile prevăzute la art. 254-257 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. IL - (1) De indemnizaţia pentru limită de vârstă prevăzută la art. 481 alin. (1) din Legea nr. 96/2006, republicată, cu completarea adusă prin prezenta lege, şi în aceleaşi condiţii, beneficiază şi deputaţii şi senatorii care au avut anterior intrării în vigoare a prezentei legi calitatea de parlamentar.

(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzut la alin. (1) se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizaţia brută lunară realizată în luna anterioară solicitării de către un deputat/senator aflat în exercitarea mandatului, corespunzător fiecărui an de mandat, în limita a maximum 3 mandate.

(3) în cazul persoanelor prevăzute ia alin. (1), indemnizaţia pentru limită de vârstă se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii la Secretariatul general al Camerei Deputaţilor sau al Senatului, după caz

Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului elaborează şi aprobă normele metodologice prevăzute la art. 481 alin. (11) din Legea nr. 96/2006, republicată, cu completarea adusă prin prezenta lege.

Art. V. - Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 22 mai 2015, cu completarea adusă prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 357.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 1.071.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.703 din 28 decembrie 2015.

Nr. 1.502 din 24 decembrie 2015

 

ORDIN

pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. ACP 603 din 28 decembrie 2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.370 din 24 decembrie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 994/2015 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 şi 220 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2016.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

Vasile Ciurchea

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale

În temeiul prevederilor art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al avizului Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 679.799 din 18 decembrie 2015 şi al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă unele formulare tipizate pentru desfăşurarea activităţii de stabilire a impozitelor şi taxelor locale

(2) Tipizatele utilizate de către organele fiscale locale se codifică, după cum urmează:

a) „Model 2016”, reprezentând anul începând cu care acestea se utilizează;

b) grupa de litere „ITL”, reprezentând acronimul de la impozite şi taxe locale;

c) „Regim special”, reprezentând caracterul special al înserierii şi numerotării tipizatelor;

d) cifrele „001-015”, care reprezintă elementele de identificare ale fiecărui formular tipizat. de către organele fiscale locale, prevăzute în anexele nr. 1-15, care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:

(3) Codificarea altor tipizate utilizate de către organele fiscale locale în activitatea de stabilire, constatare, impunere, control fiscal, inspecţie fiscală, încasare, urmărire şi executare silită se realizează potrivit prevederilor alin. (2).

Art. 2. - (1) Tipărirea formularului prevăzut la art. 1, anexa nr. 1 „Chitanţă pentru încasarea creanţelor bugetelor locale - Model 2016 ITL Regim special - 001” se face cu respectarea strictă a modelului aprobat prin prezentul ordin.

(2) Formularele prevăzute în anexele nr. 2-15 reprezintă modele-cadru şi pot fi completate cu informaţii specifice fiecărui organ fiscal local, cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2015

 

Nr. anexă

Denumirea

Model

1

Chitanţă pentru încasarea creanţelor bugetelor locale

Model 2016 ITL Regim special - 001

2

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice

Model 2016 ITL - 002

3

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice

Model 2016 ITL - 003

4

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

Model 2016 ITL - 004

5

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice

Model 2016 ITL - 005

6

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice

Model 2016 ITL - 006

7

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice

Model 2016 ITL - 007

8

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice

Model 2016 ITL - 008

9

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL - 009

10

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local

Model 2016 ITL 010

11

Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local

Model 2016 ITL 011

12

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local

Model 2016 ITL 012

13

Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local

Model 2016 ITL 013

14

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate

Model 2016 ITL 014

15

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

Model 2016 ITL 015

 

(2) Tipizatele utilizate de către organele fiscale locale se codifică, după cum urmează:

a) „Model 2016”, reprezentând anul începând cu care acestea se utilizează;

b) grupa de litere „ITL", reprezentând acronimul de la impozite şi taxe locale;

c) „Regim special”, reprezentând caracterul special al înserierii şi numerotării tipizatelor;

d) cifrele „001-015”, care reprezintă elementele de identificare ale fiecărui formular tipizat.

(3) Codificarea altor tipizate utilizate de către organele fiscale locale în activitatea de stabilire, constatare, impunere, control fiscal, inspecţie fiscală, încasare, urmărire şi executare silită se realizează potrivit prevederilor alin. (2).

Art. 2. - (1) Tipărirea formularului prevăzut la art. 1, anexa nr. 1 „Chitanţă pentru încasarea creanţelor bugetelor locale - Model 2016 ITL Regim special - 001” se face cu respectarea strictă a modelului aprobat prin prezentul ordin.

(2) Formularele prevăzute în anexele nr. 2-15 reprezintă modele-cadru şi pot fi completate cu informaţii specifice fiecărui organ fiscal local, cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Organele fiscale locale, în condiţii de autonomie locală şi de eficienţă economică, pot opta pentru achiziţionarea formularelor tipizate ori pot imprima aceste formulare utilizând sistemele informatice proprii.

(4) Organele fiscale locale care au pagină de internet proprie vor asigura publicarea formularelor tipizate pe pagina respectivă, astfel încât acestea să poată fi consultate şi imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii.

Art. 3. - Organele fiscale locale gestionează informaţiile din formularele prevăzute la art. 1, depuse de contribuabili pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege.

Art. 4. - Tipizatele aflate în stocul organelor fiscale, după intrarea în vigoare a prezentului ordin, se utilizează, adaptate corespunzător, până la epuizare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 22 decembrie 2015.

Nr. 2.068.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

CHITANŢĂ

PENTRU ÎNCASAREA CREANŢELOR BUGETELOR LOCALE

ANEXA Nr. 2

 

DECLARAŢIE FISCALĂ

PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENŢIALE/NEREZIDENŢIALE/

CU DESTINAŢIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE

 

ANEXA Nr. 3

 

DECLARAŢIE FISCALĂ 
PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

 

ANEXA Nr. 4

 

DECLARAŢIE FISCALĂ
PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

 

ANEXA Nr. 5

 

DECLARAŢIE FISCALĂ
PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

 

ANEXA Nr. 6

 

DECLARAŢIE FISCALĂ
PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 12 TONE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

 

ANEXA Nr. 7

 

DECLARAŢIE FISCALĂ

PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

 

ANEXA Nr. 8

 

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul ….

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice

 

ANEXA Nr. 9

 

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul ….

pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

 

 

ANEXA Nr. 10

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

 

ANEXA Nr. 11

 

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE

PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

 

ANEXA Nr. 12

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

 

ANEXA Nr. 13

                                             

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE

PRIVIND IMPOZITE, TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

 

ANEXA Nr. 14

 

DECIZIE DE IMPUNERE 
pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate pentru anul 20 . . .

 

ANEXA Nr. 15

 

DECIZIE DE IMPUNERE

pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

neutru anul 20...

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 268-281, art. 342 alin. (1) şi art. 352 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Dispoziţiile prezentului ordin se aplică de către organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală implicate în soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale.

Art. 3. - Dispoziţiile prezentului ordin se aplică contestaţiilor depuse începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Art. 4. - Procedura începută înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin rămâne supusă legii vechi.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.906/2014 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 9 octombrie 2014.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 3.741.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală

 

1. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 268 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Codul de procedură fiscală) - Posibilitatea de contestare

1.1. Poate formula contestaţie numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.

1.2. În cazul deciziilor emise potrivit art. 99 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, bazele de impunere se pot contesta numai prin contestarea deciziei referitoare la baza de impunere.

2. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 269 din Codul de procedură fiscală - Forma şi conţinutul contestaţiei

2.1. Dacă contestaţia este formulată printr-un împuternicit, se va prezenta împuternicirea/mandatul-procura în original, copie legalizată sau duplicat, după caz. Avocatul va prezenta împuternicirea în original sau în copie legalizată.

2.2. În cazul în care contestatorul se află în procedură de insolvenţă/reorganizare/faliment/lichidare şi i-a fost ridicat dreptul la propria administrare, contestaţia va purta semnătura administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, după caz, şi va fi însoţită de actul prin care a fost numit.

2.3. În situaţia în care contestaţia nu îndeplineşte cerinţele care privesc depunerea în original/copie legalizată a împuternicirii/mandatului/procurii, precum şi semnătura, organele de soluţionare competente vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca în termen de 5 zile de la comunicare să îndeplinească aceste cerinţe. În caz contrar, contestaţia va fi respinsă, fără a se mai antama fondul cauzei.

2.4. Confirmările de primire se vor anexa la dosarul cauzei.

2.5. Organul de soluţionare competent nu se poate substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt şi de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.

2.6. Motivarea contestaţiei se va face cu respectarea dispoziţiilor privind termenul de depunere a contestaţiilor, sub sancţiunea decăderii.

3. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 270 din Codul de procedură fiscală - Termenul de depunere a contestaţiei

3.1. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, iar la primirea contestaţiei organul emitent al actului administrativ fiscal va întocmi dosarul contestaţiei, precum şi referatul cu propuneri de soluţionare, întocmirea dosarului contestaţiei nu este obligatorie în situaţia în care, potrivit art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, organul emitent este competent pentru soluţionarea contestaţiei.

3.2. Dosarul contestaţiei va cuprinde: contestaţia în original, ce trebuie să poarte semnătura persoanei îndreptăţite, împuternicirea avocaţială/procură/mandat în original sau în copie legalizată, după caz, actul prin care se desemnează administratorul special/administratorul judiciar/lichidatorul, actul administrativ fiscal atacat, în copie, precum şi anexele acestuia, dovada comunicării actului administrativ fiscal atacat din care să reiasă data la care acesta a fost comunicat, copii ale documentelor ce au legătură cu cauza supusă soluţionării, documentele depuse de contestator şi sesizarea penală în copie, dacă este cazul.

3.3. În cazul în care contestaţia este depusă direct la organul competent de soluţionare, acesta o va transmite organului emitent al actului atacat, în vederea constituirii dosarului contestaţiei, a verificării condiţiilor procedurale, precum şi a întocmirii referatului cu propuneri de soluţionare.

3.4. Referatul cu propuneri de soluţionare cuprinde precizări privind îndeplinirea condiţiilor de procedură, menţiuni privind sesizarea organelor de urmărire şi cercetare penală, după caz, menţiuni cu privire la starea juridică a societăţii, precum şi propuneri de soluţionare a contestaţiei, având în vedere toate argumentele contestatorului şi documentele în susţinere; în caz contrar, dosarul se restituie în vederea completării.

3.5. Referatul se aprobă de conducătorul organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat.

3.6. În condiţiile în care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica respectarea termenului de depunere a contestaţiei, iar în urma demersurilor întreprinse nu se poate face dovada datei la care contestatorul a luat cunoştinţă de actul administrativ-fiscal atacat, inclusiv în situaţia în care comunicarea prin publicitate a fost viciată prin nerespectarea procedurii în materie, aceasta va fi considerată depusă în termenul legal.

În situaţia depunerii prin poştă a contestaţiei, organul emitent al actului administrativ fiscal atacat este obligat să anexeze la dosarul contestaţiei plicul prin care a fost transmisă contestaţia.

3.7. Dispoziţiile privind termenele din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător, astfel:

a) Termenul de depunere a contestaţiei se calculează pe zile libere, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul.

De exemplu: Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului în data de 29 iunie, termenul de 45 de zile începe să curgă de la data de 30 iunie şi se împlineşte în data de 13 august, astfel încât ultima zi de depunere a contestaţiei este 14 august.

b) Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat (de exemplu, zile de repaus săptămânal) se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

De exemplu: în situaţia în care data de 30 iulie prezentată la exemplul anterior este sâmbătă, ultima zi de depunere a contestaţiei este luni, 1 august.

c) Termenul de 3 luni prevăzut la art. 270 alin. (4) din Codul de procedură fiscală se sfârşeşte în ziua lunii corespunzătoare zilei de plecare.

De exemplu: Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului în data de 15 ianuarie, termenul de 3 luni se sfârşeşte în data de 15 aprilie, astfel încât ultima zi de depunere a contestaţiei este data de 15 aprilie.

d) Termenul care, începând la data de 29, 30 sau 31 a lunii, se sfârşeşte într-o lună care nu are o asemenea zi se va socoti împlinit în ultima zi a lunii, cum ar fi exemplul expus mai jos:

Actul administrativ fiscal este comunicat în data de 30 noiembrie, termenul de 3 luni se sfârşeşte în ultima zi a lunii februarie, respectiv 28 sau 29 februarie,reprezentând ultima zi de depunere a contestaţiei.

3.8. Când contestatorul îşi majorează pretenţiile, dispoziţiile procedurale privind termenul de depunere a contestaţiei se aplică corespunzător pentru diferenţele contestate suplimentar.

3.9. Prin majorare de pretenţie se înţelege diferenţele de obligaţii fiscale contestate suplimentar, altele decât cele împotriva cărora s-a introdus iniţial contestaţie, cu excepţia accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale contestate iniţial, potrivit principiului de drept accesoriul urmează principalul.

3.10. Contestaţia se depune în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, cu excepţia situaţiei în care actul administrativ fiscal atacat nu cuprinde unul dintre următoarele elemente:

a) posibilitatea de a fi contestat;

b) termenul de depunere a contestaţiei;

c) organul fiscal la care se depune contestaţia. În acest caz contestaţia poate fi depusă în termenul de 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal.

4. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 271 din Codul de procedură fiscală - Retragerea contestaţiei

4.1. Cererea de retragere trebuie să fie semnată de contestator sau de împuternicit, cu îndeplinirea aceloraşi condiţii de formă prevăzute la formularea şi depunerea contestaţiei. Dovada calităţii de împuternicit se face potrivit legii. În cazul în care contestatorul se află în procedură de insolvenţă/ reorganizare/faliment/lichidare, cererea de retragere a contestaţiei va purta semnătura administratorului special/ administratorului judiciar sau a lichidatorului, după caz.

4.2. Retragerea contestaţiei poate fi făcută în tot sau în parte, în situaţia în care cererea de retragere are ca obiect doar anumite capete de cerere din contestaţia iniţială, despre aceasta se va face menţiune în decizia emisă în soluţionarea cauzei; contestaţia şi cererea de retragere parţială vor fi conexate, pentru o mai bună soluţionare a cauzei.

4.3. După primirea cererii de retragere a contestaţiei, organul de soluţionare competent va comunica contestatorului decizia prin care ia act de renunţarea la contestaţie.

4.4. Decizia prin care se ia act de renunţare la contestaţie urmează procedura emiterii şi comunicării deciziilor emise în soluţionarea contestaţiilor.

5. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 272 din Codul de procedură fiscală - Organul competent

5.1. Actele administrative fiscale care intră în competenţa de soluţionare a organelor specializate prevăzute la art. 272 alin. (1) din Codul de procedură fiscală sunt cele prevăzute expres şi limitativ de lege.

5.2. Prin organe fiscale din aparatul central, prevăzute la art. 272 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, se înţelege organele fiscale care fac parte din structura centrală a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, astfel cum sunt prevăzute acestea în actul de organizare a instituţiei.

5.3. Prin alte acte administrative fiscale, prevăzute la art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, se înţelege actele administrative fiscale emise de organele fiscale competente, altele decât cele stipulate expres şi limitativ la art. 272 alin. (1) din Codul de procedură fiscală şi pentru care competenţa de soluţionare a contestaţiilor aparţine organelor fiscale emitente.

5.4. Raportul de inspecţie fiscală/Procesul-verbal emis de organele fiscale/vamale, după caz. nu constituie titlu de creanţă, acesta stând la baza emiterii actului administrativ fiscal, fapt pentru care nu poate fi contestat decât împreună cu acesta. În situaţia în care se contestă, totuşi, doar raportul de inspecţie fiscală/procesul-verbal organul de soluţionare competent va solicita contestatarului, ca în termen de 5 zile să precizeze dacă înţelege să conteste şi titlul de creanţă, iar, în caz contrar, contestaţia va fi respinsă ca inadmisibilă.

5.5. Competenţa de soluţionare este dată de natura actului administrativ fiscal atacat, calitatea contestatorului, categoria organului fiscal emitent al actului atacat sau de cuantumul total al sumelor contestate, reprezentând impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală stabilite de plată de către organul fiscal, accesorii ale acestora, precum şi al diminuării pierderii fiscale.

5.6. În cazul soluţionării contestaţiei formulate împotriva unei decizii de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală emisă ca urmare a inspecţiei fiscale efectuate pentru soluţionarea unui decont cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, competenţa de soluţionare este dată de TVA stabilită suplimentar.

5.7. În situaţia în care, în urma unei inspecţii fiscale efectuate la un contribuabil, organul de inspecţie fiscală emite atât decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, cât şi dispoziţie de măsuri privind diminuarea pierderii fiscale, cele două acte administrative fiscale sunt acte distincte, competenţa de soluţionare fiind cea care rezultă din suma contestată aferentă fiecărui act administrativ fiscal luat individual. În situaţia dispoziţiei de măsuri privind diminuarea pierderii fiscale, competenţa de soluţionare este dată de suma cu care se diminuează pierderea.

5.8. Atunci când, ca urmare a constatării pierderii înlesnirilor la plată, contestatorului i se stabilesc, pe cale de consecinţă, debite şi accesorii, competenţa de soluţionare a contestaţiei aparţine organelor prevăzute la art. 272 alin. (2), (3), (4) şi (5), după caz, din Codul de procedură fiscală.

6. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 273 din Codul de procedură fiscală - Decizia de soluţionare

6.1. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, în sensul că asupra ei organul de soluţionare competent nu mai poate reveni, cu excepţia situaţiilor privind îndreptarea erorilor materiale, potrivit legii, şi este obligatorie pentru organele fiscale emitente ale actelor administrative fiscale contestate.

7. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 274 din Codul de procedură fiscală - Forma şi conţinutul deciziei de soluţionare a contestaţiei

7.1. Decizia se semnează de către directorul general al Direcţiei generale de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, de conducătorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau de înlocuitorii acestora, după caz.

7.2. În cazul contestaţiilor soluţionate potrivit art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, decizia se semnează de conducătorul organului fiscal din care face parte organul fiscal competent în soluţionarea acestor contestaţii.

7.3. În situaţia în care înlocuitorul directorului general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili/ conducătorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice este persoana care a semnat actul administrativ contestat, va fi desemnată o altă persoană din cadrul direcţiei generale regionale respective/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili care să semneze decizia de soluţionare, prin act administrativ al persoanei care are competenţă de numire în funcţie publică.

7.4. Decizia privind soluţionarea contestaţiei se întocmeşte şi se comunică astfel:

a) câte un exemplar se comunică contestatorului/ administratorului special/administratorului judiciar sau lichidatorului, persoanelor introduse în procedura de soluţionare a contestaţiei, după caz, şi organului care a întocmit actul atacat:

b) un exemplar rămâne la dosarul contestaţiei;

c) un exemplar se păstrează la dosarul deciziilor.

7.5. În cazul în care, de la data formulării contestaţiei şi până la data soluţionării contestaţiei, competenţa de administrare a contestatarului s-a schimbat, organul fiscal care a emis actul atacat are obligaţia transmiterii exemplarului original al deciziei de soluţionare a contestaţiei noului organ fiscal în administrarea căruia se află contribuabilul, în vederea punerii în executare a acesteia.

7.6. În situaţia în care decizia de soluţionare a contestaţiei priveşte creanţe fiscale, organul emitent al actului fiscal atacat va înainta o copie a deciziei la compartimentul/serviciul/biroul cu atribuţii de evidenţă analitică pe plătitori.

7.7. Organele care soluţionează contestaţiile vor ţine evidenţa acestora într-un registru, din care să rezulte numărul atribuit deciziei de soluţionare, numărul de înregistrare al contestaţiei la organul de soluţionare competent, identitatea contestatorului, precum şi soluţia adoptată.

8. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 275 din Codul de procedură fiscală - Introducerea altor persoane în procedura de soluţionare

8.1. În procedura de soluţionare a contestaţiilor intervenţia altor persoane poate fi voluntară sau forţată.

8.2. Intervenţia voluntară este forma de participare, la cerere, în soluţionarea contestaţiilor, a terţilor ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei.

8.2.1. Intervenţia voluntară se face la cererea unei terţe persoane care urmăreşte realizarea unui interes propriu.

8.2.2. Intervenţia se poate depune la organul competent de soluţionare până la emiterea deciziei de soluţionare a contestaţiei.

8.2.3. Organul de soluţionare competent se va pronunţa asupra admisibilităţii cererii, urmând a fi înştiinţat intervenientul printr-o adresă.

8.2.4. Atunci când intervenţia urmăreşte realizarea sau conservarea unor interese de natură juridică fiscală proprii, aceasta are caracter principal.

8.2.5. Atunci când intervenţia este făcută pentru apărarea dreptului uneia dintre părţi, aceasta are caracter accesoriu.

8.2.6. Atât în cazul intervenţiei cu caracter principal, cât şi în cazul intervenţiei cu caracter accesoriu, cererea de intervenţie trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute pentru forma şi conţinutul contestaţiei, iar asupra cererii de intervenţie principală organele competente de soluţionare se vor pronunţa prin decizie.

8.3. Intervenţia forţată este forma de participare a terţilor în soluţionarea contestaţiilor, care sunt introduşi de către organele de soluţionare din oficiu sau la cererea contestatorului. În cazul în care cererea de intervenţie forţată este formulată de contestator, aceasta va fi motivată în fapt şi în drept.

8.3.1. Organul de soluţionare competent se va pronunţa asupra admisibilităţii cererii, urmând a fi înştiinţat contestatorul printr-o adresă.

8.3.2. Introducerea din oficiu a intervenienţilor se realizează printr-o adresă a organului de soluţionare care instrumentează cauza.

8.3.3. Intervenţia forţată la solicitarea contestatorului se poate depune la organul competent de soluţionare până la emiterea deciziei de soluţionare a contestaţiei.

9. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 276 din Codul de procedură fiscală - Soluţionarea contestaţiei

9.1. Pentru lămurirea cauzelor, organul de soluţionare competent poate solicita puncte de vedere direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau altor instituţii competente să se pronunţe în cauzele respective.

9.2. În situaţia în care pentru aceeaşi cauză există puncte de vedere contradictorii sau contrare punctului de vedere exprimat de organul de soluţionare competent, cauza respectivă poate fi supusă dezbaterii Comisiei fiscale centrale din Ministerul Finanţelor Publice, potrivit legii.

9.3. Organul de soluţionare competent va verifica existenţa excepţiilor de procedură şi, mai apoi, a celor de fond, înainte de a proceda la soluţionarea pe fond a contestaţiei.

9.4. În soluţionarea contestaţiilor, excepţiile de procedură şi de fond pot fi următoarele: excepţia de nerespectare a termenului de depunere a contestaţiei, excepţia de necompetenţă a organului care a încheiat actul contestat, excepţia lipsei semnăturii sau a ştampilei de pe contestaţie, excepţia lipsei de interes, excepţia lipsei de calitate procesuală, excepţia reverificării aceleiaşi perioade şi aceluiaşi tip de obligaţie bugetară, prescripţia, puterea de lucru judecat etc.

9.5. În situaţiile în care organele competente au de soluţionat două sau mai multe contestaţii, formulate de aceeaşi persoană fizică sau juridică împotriva unor titluri de creanţă fiscală, ori alte acte administrative fiscale încheiate de aceleaşi organe fiscale sau alte organe fiscale vizând aceeaşi categorie de obligaţii fiscale ori tipuri diferite, dar care sub aspectul cuantumului se influenţează reciproc, se poate proceda la conexarea dosarelor, dacă prin aceasta se asigură o mai bună administrare şi valorificare a probelor în rezolvarea cauzei.

9.6. Prin conexarea dosarelor nu se poate stabili o altă competenţă de soluţionare decât cea care rezultă din contestarea fiecărui act administrativ fiscal luat individual.

9.7. În cazul în care contestatorul îşi restrânge sau îşi majorează pretenţiile, organul de soluţionare învestit iniţial va soluţiona contestaţia formulată pe calea administrativă de atac.

9.8. Cererile precizatoare pot fi depuse la organul de soluţionare competent al contestaţiei până la emiterea deciziei de soluţionare

9.9. În cazul în care contestaţiile sunt astfel formulate încât au şi alt caracter pe lângă ce! de cale administrativă de atac, pentru aceste aspecte cererea se va restitui organelor emitente ale actelor administrative fiscale atacate, în vederea înaintării acesteia organelor competente.

9.10. La solicitarea organului de soluţionare a contestaţiei, pentru lămurirea aspectelor care fac obiectul contestaţiei, organele competente vor efectua cercetare la faţa locului, întocmind în acest sens proces-verbal de cercetare la faţa locului, care va fi ataşat ia dosarul contestaţiei aflat în curs de soluţionare.

9.11. Dispoziţiile art. 45 din Codul de procedură fiscală privind abţinerea şi recuzarea se aplică în mod corespunzător.

9.12. Solicitarea privind susţinerea orală a contestaţiei poate fi formulată în cuprinsul contestaţiei sau prin cerere separată, o singură dată în cadrul procedurii de soluţionare a contestaţiei. Contestatorul va putea aduce lămuriri suplimentare cu privire la argumentele din cuprinsul contestaţiei şi documente prin care înţelege să îşi probeze afirmaţiile. Susţinerile contestatorului şi ale reprezentantului organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat vor fi consemnate într-o minută, ce va fi anexată la dosarul contestaţiei.

10. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 277 din Codul de procedură fiscală - Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă

10.1. Organul de soluţionare competent poate suspenda soluţionarea contestaţiei administrative la cererea contestatarului sau din oficiu.

10.2. Dacă prin decizie se suspendă soluţionarea contestaţiei până la rezolvarea cauzei penale, organul de soluţionare competent va relua procedura administrativă, în condiţiile art. 276 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, numai după încetarea definitivă şi executorie a motivului care a determinat suspendarea, la cererea contestatarului sau a organului fiscal. Aceasta trebuie dovedită de către organele fiscale sau de contestator printr-un înscris emis de organele abilitate. Soluţia dată de organele de cercetare şi urmărire penală trebuie însoţită de rezoluţia motivată, atunci când suspendarea a fost pronunţată până la rezolvarea cauzei penale. Dacă solicitarea de reluare a procedurii de soluţionare aparţine împuternicitului contestatorului, altul decât cel care a formulat contestaţia, acesta trebuie să facă dovada calităţii de împuternicit, conform legii.

10.3. În situaţia în care solicitarea de reluare a procedurii aparţine contestatorului, organele de soluţionare vor cere organului fiscal abilitat, printr-o adresă, comunicarea faptului că motivul de încetare a suspendării soluţionării contestaţiei a rămas definitiv.

10.4. La reluarea procedurii administrative, organul de soluţionare competent poate solicita organului fiscal care a sesizat organele de urmărire şi cercetare penală punctul de vedere privind soluţionarea contestaţiei în raport cu soluţia organelor penale/hotărârea instanţei de judecată.

10.5. La soluţionarea contestaţiilor, organele de soluţionare se vor pronunţa şi în raport cu motivarea rezoluţiilor de scoatere de sub urmărire penală, neîncepere sau încetare a urmăririi penale, expertizelor efectuate în cauză, precum şi în raport cu considerentele cuprinse în hotărârile pronunţate de instanţa de judecată, în măsura în care au implicaţii asupra aspectelor fiscale.

10.6. Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă trebuie motivată de legătura de cauzalitate dintre obligaţiile fiscale şi stabilirea de către organele de urmărire penală a faptului că există indiciile săvârşirii unei infracţiuni.

10.7. Organul de soluţionare competent poate suspenda procedura de soluţionare a contestaţiei, la cererea contestatorului, dacă acesta prezintă motive întemeiate, cu excepţia situaţiei în care motivul suspendării îl reprezintă cererea înaintată instanţei judecătoreşti competente prin care s-a solicitat suspendarea executării actului administrativ fiscal contestat. Suspendarea soluţionării contestaţiei se poate solicita o singură dată. Această solicitare poate fi adresată organului de soluţionare competent în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei, La aprobarea suspendării, organul de soluţionare competent va stabili şi termenul până la care se suspendă procedura. Procedura administrativă este reluată la cererea contestatarului sau la expirarea termenului stabilit de organul de soluţionare competent, indiferent dacă motivul care a determinat suspendarea a încetat sau nu.

10.8. Dacă reluarea procedurii administrative de soluţionare a contestaţiei este solicitată de contestatar, acesta are obligaţia să formuleze în solicitare şi menţiuni cu privire la starea juridică la data reluării procedurii.

10.9. În situaţia în care, la data reluării procedurii administrative, contestatara se află în procedură de insolvenţă/ reorganizare/faliment/lichidare şi i-a fost ridicat dreptul la propria administrare, organul de soluţionare competent va solicita administratorului judiciar sau lichidatorului, după caz, să precizeze dacă menţine contestaţia formulată de societate, direct sau prin împuternicit.

11. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 279 din Codul de procedură fiscală - Soluţii asupra contestaţiei

11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:

a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;

b) nemotivată, în situaţia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt şi de drept în susţinerea contestaţiei:

c) fiind fără obiect, în situaţia în care sumele şi măsurile contestate nu au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat;

d) inadmisibilă, în situaţia contestării deciziilor de impunere emise în temeiul deciziei referitoare la baza de impunere, având în vedere prevederile art. 268 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, precum şi în situaţia contestării de sine stătătoare a Raportului de inspecţie fiscală sau a Procesului-verbal emis de organele fiscale sau vamale. Această soluţie o pronunţă organul fiscal emitent al actului atacat.

11.2. Prin decizie, se poate lua act de renunţarea la contestaţie, în situaţia în care contestatorul solicită retragerea acesteia.

11.3. Prin decizie, se poate anula parţial/total actul administrativ fiscal. Anularea parţială/totală se poate dispune îh cazuri cum ar fi: în situaţia în care pentru aceleaşi obligaţii fiscale există două sau mai multe titluri de creanţă, dacă organele de inspecţie fiscală, ca urmare a desfiinţării, au depăşit limitele investirii, în cazurile prevăzute la art. 49 din Codul de procedură fiscală, precum şi în alte situaţii în care se impune.

11.4. Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul administrativ fiscal atacat. Înaintea emiterii deciziei cu soluţie de desfiinţare, organul de soluţionare competent va întreprinde demersurile necesare, dacă se impune, la organul fiscal emitent al actului atacat, respectiv: pentru clarificarea unor situaţii contestate, completarea punctului de vedere cu privire la documentele depuse de contestatar, dispunerea unei cercetări la faţa locului etc. În situaţia în care se pronunţă o soluţie de desfiinţare totală sau parţială a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la desfiinţare.

11.5. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de soluţionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului obligaţii fiscale mai mari decât cele din actul desfiinţat, acesta putând fi contestat potrivit legii. În mod corespunzător nu poate fi diminuată pierderea fiscală cu o sumă mai mare decât cea înscrisă în actul desfiinţat.

11.6. Soluţiile asupra contestaţiilor nu sunt prevăzute limitativ.

12. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 280 din Codul de procedură fiscală - Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale

12.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:

a) nedepusă în termen, în situaţia în care aceasta a fost depusă peste termenul prevăzut de lege;

b) fiind depusă de o persoană lipsită de calitatea de a contesta, în situaţia în care aceasta este formulată de o persoană fizică sau juridică lipsită de calitate procesuală;

c) fiind depusă de o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, potrivit legii;

d) lipsită de interes, în situaţia în care contestatorul nu demonstrează că a fost lezat în dreptul sau în interesul său legitim.

12.2. Aceste soluţii nu sunt prevăzute limitativ.

13. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 281 din Codul de procedura fiscală - Comunicarea deciziei şi calea de atac

13.1. Decizia de soluţionare a contestaţiei se comunică prin modalităţile de comunicare a actului administrativ fiscal prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală.

13.2. În situaţia în care contestatorul se adresează instanţei de contencios administrativ pentru nesoluţionarea contestaţiei în termen de 6 luni, organul de soluţionare competent va emite decizie de dezînvestire, la data la care a luat cunoştinţă de acţiunea în contencios administrativ formulată de contribuabil. Organul de soluţionare competent va fi sesizat fie de structurile juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, fie de contestatar prin prezentarea unui certificat de grefă emis de instanţa la care a înregistrat acţiunea.

14. Dispoziţii tranzitorii privind soluţionarea contestaţiilor

14.1. Contestaţiile formulate de contribuabilii care sunt încadraţi în categoria marilor contribuabili şi care ulterior depunerii contestaţiei nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru marii contribuabili vor fi soluţionate de organul de soluţionare competent la data depunerii contestaţiei.

14.2. Contestaţiile formulate de contribuabilii mici şi mijlocii şi care ulterior depunerii contestaţiei îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru marii contribuabili vor fi soluţionate de organul de soluţionare competent la data depunerii contestaţiei.

14.3. Contestaţiile formulate de un contribuabil care ulterior depunerii contestaţiei îşi schimbă domiciliul fiscal în condiţiile legii vor fi soluţionate de organul de soluţionare competent la data depunerii contestaţiei.

14.4. În situaţiile în care procedura administrativă de soluţionare a contestaţiei a fost suspendată conform art. 277 alin. (1), iar organele abilitate reprezentate de instanţa judecătorească sau organele de cercetare şi urmărire penală se pronunţă definitiv, competenţa de soluţionare aparţine organului de soluţionare competent la data rămânerii definitivă a soluţiei acestora.

14.5. În situaţiile în care instanţa de judecată obligă definitiv la soluţionarea pe fond a cauzei, competenţa de soluţionare aparţine organului de soluţionare competent la data rămânerii definitive a respectivei hotărâri a instanţei de judecată.

14.6. Prin hotărâre definitivă, în sensul prezentelor instrucţiuni, se va înţelege hotărârea pronunţată de instanţa de judecată până la epuizarea căilor ordinare şi extraordinare de atac, în condiţiile legii.

15. Instrucţiuni privind îndreptarea erorilor materiale din deciziile privind soluţionarea contestaţiilor

15.1. Procedura de efectuare a corecţiei erorilor materiale din deciziile de soluţionare a contestaţiilor cuprinde activităţile ce trebuie efectuate pentru corectarea erorilor materiale.

15.2. Îndreptarea erorilor materiale se va realiza cu respectarea prevederilor art. 53 din Codul de procedură fiscală.

15.3. Prin erori materiale se înţelege orice greşeli de redactare, omisiuni sau menţiuni greşite din actele administrative fiscale, cu excepţia acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau care privesc fondul actului administrativ fiscal.

15.4. Erorile materiale din deciziile de soluţionare a contestaţiilor pot fi îndreptate de către organul de soluţionare a contestaţiilor competent, la iniţiativa acestuia, a organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, a contestatorului sau a oricărei persoane direct interesate.

15.5. Prevederile pct. 15.4 nu se aplică deciziilor de soluţionare a contestaţiilor pentru care s-au exercitat căile de atac prevăzute de lege, iar soluţia este definitivă.

15.6. În situaţia solicitării de îndreptare a unei erori materiale din decizia de soluţionare a contestaţiei de către organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, contestator sau altă persoană direct interesată, organul de soluţionare a contestaţiei poate solicita şi alte documente necesare justificării erorilor.

15.7. Decizia de rectificare a actului care conţine erori va avea acelaşi număr de înregistrare, la care se adaugă particular „bis” şi va purta data emiterii efective.

15.8. Decizia de soluţionare a contestaţiei care corectează erori materiale va fi comunicată atât organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, cât şi contestatorului sau altor persoane direct interesate. Întocmirea deciziei de soluţionare a contestaţiei care corectează erori materiale se face conform pct. 7.4.

16. Instrucţiuni privind publicarea pe site a deciziilor de soluţionare a contestaţiilor

16.1. În cadrul Direcţiei generale de soluţionare a contestaţiilor, birourilor/serviciilor de soluţionare contestaţii din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, toate deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor şi soluţiile instanţelor judecătoreşti, după caz, după depersonalizarea lor, se vor posta pe site-u! Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

16.2. Depersonalizarea deciziilor emise în soluţionarea contestaţiilor se face prin eliminarea oricăror elemente care ar conduce la identificarea persoanelor fizice sau juridice implicate ori a funcţionarilor publici care au participat la redactarea şi semnarea deciziei, precum şi a denumirii direcţiilor de specialitate, în situaţia în care acestea au fost invocate în cuprinsul deciziei.

În acelaşi fel se va proceda şi în cazul soluţiilor pronunţate de instanţele judecătoreşti.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare

 

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (4), art. 180, 181, 182 şi 183 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa nr. 2.

b) Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzută în anexa nr. 3.

c) Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzută în anexa nr. 4.

d) Cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri, prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor de la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 6.

Art. 4. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Art. 7. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 3.743.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

I. Dispoziţii generale

1. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 din Codul fiscal şi care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din alte surse şi care datorează lunar contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi au obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie.

2. Înregistrarea în evidenţa fiscală, declararea şi stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care nu obţin venituri se realizează de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

3. Prin organ fiscal competent se înţelege:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliu!, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

II. Înregistrarea în evidenţa fiscală, declararea şi stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu realizează venituri

1. Pentru îndeplinirea obligaţiei de înregistrare în evidenţa fiscală, precum şi a obligaţiei de depunere a declaraţiei pentru

stabilirea obligaţiilor de plată, persoana fizică depune la organul fiscal competent formularul „Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

2. Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

3. Compartimentul de specialitate verifică în evidenţele fiscale dacă informaţiile înscrise de persoana fizică în declaraţia de la pct. 1 sunt corecte şi complete. Verificarea vizează atât informaţiile existente în evidenţele fiscale referitoare la veniturile persoanei fizice, cât şi încadrarea în categoria persoanelor exceptate de plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

4. După efectuarea verificărilor de la pct. 3, compartimentul de specialitate înregistrează în evidenţa persoanelor care nu realizează venituri persoanele care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal.

5. În cazul persoanelor care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal, organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, respingerea motivată a solicitării de înregistrare în evidenţa persoanelor fără venituri.

6. Pentru persoana fizică fără venituri, compartimentul de specialitate stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate prin aplicarea cotei pentru contribuţia individuală asupra bazei de calcul lunare reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară şi emite Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

7. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedura fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.

8. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite potrivit pct. 6 se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

9. (1) Pentru persoanele fizice care nu au realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni şi care nu au efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, compartimentul de specialitate stabileşte contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea prin aplicarea cotei pentru contribuţia individuală asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară şi emite Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin.

(2) Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni şi nu s-a efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se stabileşte proporţional cu perioada respectivă.

10. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.

11. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite potrivit pct. 9, datorată pentru luna în care solicită înregistrarea, se efectuează în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

III. Scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice care nu realizează venituri

1. Persoanele fizice fără venituri, care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal sau care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ori pentru care plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este suportată din alte surse, depun la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, formularul „Cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri”, în vederea recalculării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

2. Modelul şi conţinutul cererii sunt prevăzute în anexa nr. 5 la ordin.

3. Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil.

4. Cererea se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii cererii este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

5. În baza cererii depuse de contribuabil, compartimentul de specialitate verifică în evidenţele fiscale îndeplinirea condiţiilor legale pentru încetarea calităţii de persoană fizică fără venituri, prin verificarea informaţiilor din formularele 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” depuse de plătitorii de venituri, din declaraţiile privind venitul eşti mat/norma de venit depuse de contribuabili, a informaţiilor furnizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate etc.

6. (1) în situaţia în care în evidenţele fiscale nu se regăsesc informaţii care să ateste încadrarea contribuabilului în condicile de scoatere din categoria persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate solicită persoanei fizice documente suplimentare care să susţină informaţiile înscrise în cerere.

(2) Solicitarea se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.

(3) în cazul în care, în termen de 15 zile de la data comunicării solicitării, contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal competent în vederea clarificării situaţiei, cererea se respinge.

7. În situaţia în care din documentele prezentate se constată că respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi scos din evidenţa persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune respingerea solicitării.

8. Pentru situaţiile de la pct. 6.(3) şi 7, organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, respingerea motivată a solicitării de scoatere din evidenţa persoanelor fizice fără venituri.

9. Dacă se constată că respectivul contribuabil îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi scos din evidenţa persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate operează această situaţie în evidenţa fiscală.

10. Pentru contribuabilul care a fost scos din evidenţa persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate recalculează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi emite o nouă Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, în care se stabileşte contribuţia la nivel „0” pentru anul fiscal în curs, începând cu luna în care contribuabilul a îndeplinit condiţiile de scoatere din evidenţa persoanelor fără venituri.

11. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.

12. Documentele primite de la contribuabil şi cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

 

DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE

în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

 

SIGLA DGRFP

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia generală regională a finanţelor publice

Unitatea fiscală . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

Tel: . . . . . . . . . .

Fax: . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

 

DECIZIE DE IMPUNERE
privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri
pentru anul |_|_|_|_|

 

Către:

Nume: . . . . . . . . . .

Prenume: . . . . . . . . . .

Domiciliul: Localitate: . . . . . . . . . .

Cod poştal . . . . . . . . . .

Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .

Judeţ/Sector: . . . . . . . . . .

 

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:  . . . . . . . . . .

 

În baza art. 182 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Declaraţiei de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate/Cererii de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri pe anul . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:

 

 

I. Determinarea contributiei de asigurari sociale de sanatate:

(lei)

Luna

Decizie anterioară

Decizie curentă

Baza de calcul

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Baza de calcul

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate

1

2

3

4

5

1. Ianuarie

2. Februarie

3. Martie

4. Aprilie

5. Mai

6. Iunie

7. Iulie

8. August

9. Septembrie

10. Octombrie

11. Noiembrie

12. Decembrie

TOTAL

 

(lei)

II. Repartizarea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate pe termene de plată 

Termen de plată

Decizie anterioară

Decizie curentă

Trimestrul 1

Trimestrul 2

Trimestrul 3

Trimestrul 4

TOTAL

 

Pentru obligaţiile de plată stabilite prin prezenta, neachitate până la termenele arătate mai sus, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere. Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.

 

Date necesare efectuării plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Beneficiar                                                                           

Cod de identificare fiscală beneficiar

Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată

Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare

Explicaţii

Suma (lei)

 

Informaţii privind modalităţile de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:

Achitarea sumelor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi:

- în numerar, la unitatea Trezoreriei Statului . . . . . . . . . .;

- prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale Companiei Naţionale Poşta Română - S.A.;

- prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip "Internet banking";

- prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro

 

Aprobat:
Funcţie . . . . . . . . . .
Nume/Prenume
Data . . . . ./ . . . . ./ . . . . . . .

Verificat:
Funcţie . . . . . . . . . .
Nume/Prenume
Data . . . . ./ . . . . ./ . . . . . . .

Întocmit:
Funcţie . . . . . . . . . .
Nume/Prenume
Data . . . . ./ . . . . ./ . . . . . . .

Am primit un exemplar.
Semnătură contribuabil . . . . . . . . . .
Data . . . . ./ . . . . ./ . . . . . . . sau numărul şi data confirmării de primire

 

Număr de operator de date cu caracter personal . . . . . . . . . .

Cod: 14.13.02.21.

 

ANEXA Nr. 4

 

SIGLA DGRFP

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia generală regională a finanţelor publice

Unitatea fiscală . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

Tel: . . . . . . . . . .

Fax: . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

 

 

DECIZIE DE IMPUNERE
privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|

Către:

Nume: . . . . . . . . . .

Prenume: . . . . . . . . . .

Domiciliul: Localitate: . . . . . . . . . .

Cod poştal . . . . . . . . . .

Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .

Judeţ/Sector: . . . . . . . . . .      

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:  . . . . . . . . . .

 

În baza art. 180 alin. (3), art. 182 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Declaraţiei de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:

 

 

I. Determinarea contributiei de asigurari sociale de sanatate:

lei

Luna

Decizie anterioară

Decizie curentă

Baza de calcul

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate*)

Baza de calcul

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate*)

1

2

3

4

5


*) Pentru persoanele care nu au realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni şi nu au efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se calculează prin aplicarea cotei individuale de asigurări sociale de sănătate asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară.

 

Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni şi nu s-a efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se stabileşte proporţional cu perioada respectivă.

 

II. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii de impunere.

Pentru obligaţiile de plată stabilite prin prezenta, neachitate până la termenele arătate mai sus, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere. Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.

 

Date necesare efectuării plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Beneficiar                                                                           

Cod de identificare fiscală beneficiar

Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată

Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare

Explicaţii

Suma (lei)

 

Informaţii privind modalităţile de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:

Achitarea sumelor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi:

- în numerar, la unitatea Trezoreriei Statului . . . . . . . . . .;

- prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale Companiei Naţionale Poşta Română - S.A.;

- prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip "Internet banking";

- prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro

 

Aprobat:
Funcţie . . . . . . . . . .
Nume/Prenume
Data . . . . ./ . . . . ./ . . . . . . .

Verificat:
Funcţie . . . . . . . . . .
Nume/Prenume
Data . . . . ./ . . . . ./ . . . . . . .

Întocmit:
Funcţie . . . . . . . . . .
Nume/Prenume
Data . . . . ./ . . . . ./ . . . . . . .

Am primit un exemplar.
Semnătură contribuabil . . . . . . . . . .
Data . . . . ./ . . . . ./ . . . . . . . sau numărul şi data confirmării de primire

 

Număr de operator de date cu caracter personal . . . . . . . . . .

Cod: 14.13.02.22.

 

ANEXA Nr. 5*)

 

CERERE DE INCETARE

a calităţii de persoana fizică fără venituri

 


*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 6

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE
modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor

 

A. Denumire: "Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate"

1. Cod: 14.13.01.20

2. Format: A4/t2

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează pentru înregistrarea în evidenţa persoanelor fizice fără venituri, precum şi pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, potrivit legii, în vederea stabilirii.

6. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

B. Denumire: "Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri"

1. Cod: 14.13.02.21

2. Format: A4/t2

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu realizează venituri, potrivit legii.

6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

C. Denumire: "Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri"

1. Cod: 14.13.02.22

2. Format: A4/t2

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care nu realizează venituri, potrivit legii.

6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

D. Denumire: "Cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri"

1. Cod: 14.13.04.20

2. Format: A4/t2

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează pentru solicitarea scoaterii din evidenţa persoanelor fizice fără venituri, ca urmare a încetării calităţii de persoană fizică care nu realizează venituri.

6. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, ale art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 1 alin. (6) şi ale art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea aplicării unitare a reglementărilor sectoriale incidente,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 16 decembrie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileşte criteriile şi procedurile aplicabile de către A.S.F. şi de către entităţile reglementate pentru evaluarea, aprobarea/notificarea persoanelor propuse în structurile de conducere şi pentru exercitarea funcţiilor-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.

(2) Prevederile prezentului regulament nu se aplică instituţiilor de credit, agenţilor de distribuţie ai unei societăţi de administrare a investiţiilor, brokerilor de asigurare şi brokerilor de pensii private.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), instituţiile de creditoare sunt înregistrate la A.S.F. În calitate de intermediar supun autorizării exclusiv persoanele desemnate să exercite funcţia de control intern.

Art. 2. - (1) Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), au semnificaţiile prevăzute în legislaţia specifică incidenţă sectorului de supraveghere financiară prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi semnificaţiile prevăzute la alin. (2).

(2) în înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) aprobare - emiterea unui act individual de autorizare, avizare sau validare a unei persoane evaluate:

b) competenţă şi experienţă profesională - ansamblu de cunoştinţe, teoretice şi practice, dobândite de o persoană în cadrul activităţii sale;

c) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare care poate să apară în procesul operaţional sau decizional, în care interesul personal, direct ori indirect, al personalului şi membrilor structurii de conducere/persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţii contravine interesului acesteia, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea în luarea deciziilor, raţionamentul profesional ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor aferente atribuţiilor sau care ar putea afecta, prin natura lor, integritatea ori stabilitatea pieţei financiare;

d) consiliu - consiliul de administraţie în cazul administrării în sistemul unitar, consiliul de supraveghere în cazul administrării în sistemul dualist;

e) conducere executivă/conducere superioară - persoane care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii structurilor statutare ale entităţii reglementate, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea curentă a acesteia şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea societăţii, respectiv directorii numiţi de consiliul de administraţie, în cazul administrării în sistem unitar, sau directoratul numit de consiliul de supraveghere, în cazul administrării în sistem dualist; nu se includ în această categorie persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor şi a sediilor secundare din cadrul entităţii reglementate;

f) domeniu financiar-bancar - piaţa bancară şi pieţele financiare nebancare supravegheate de Banca Naţională a României sau de A.S.F. ori de autorităţi competente echivalente din alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori state terţe;

g) entitate reglementată - societate autorizată, reglementată şi supravegheată de către A.S.F. care desfăşoară activităţile şi operaţiunile prevăzute în legislaţia specifică sectorului de supraveghere financiară;

h) persoane care deţin funcţii-cheie - persoane ale căror atribuţii au o influenţă semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale entităţii reglementate, care nu fac parte din structura de conducere, îndeplinind în cadrul entităţii reglementate, conform legislaţiei specifice sectorului de supraveghere financiară,după caz, atribuţiile de:

(i) evaluare şi administrare a riscurilor (managementul riscurilor);

(ii) control intern/conformitate;

(iii) audit intern;

(iv) director de investiţii, în cadrul administratorilor de fonduri de pensii private;

(v) actuar;

i) persoana evaluată - persoana propusă de o entitate reglementată pentru o poziţie în cadrul structurii de conducere sau pentru a deţine funcţii-cheie;

j) sector de supraveghere financiară - unul dintre cele trei sectoare de activitate supravegheate de A.S.F., respectiv sectorul instrumente şi investiţii financiare, sectorul asigurări-reasigurări, sectorul sistemului de pensii private;

k) structura de conducere - membrii consiliului şi conducerea executivă/conducerea superioară.

(3) Funcţia de control intern/conformitate poate cuprinde inclusiv ofiţerii de conformitate sau persoanele desemnate pentru aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Se supun aprobării A.S.F.:

a) membrii structurii de conducere din cadrul entităţilor reglementate;

b) persoanele desemnate în funcţiile-cheie menţionate !a art. 2 alin. (2) lit. h) pct. (i), (ii) şi (iv), cu excepţia persoanelor care deţin funcţiile critice şi cele cheie menţionate la art. 1 alin. (2) pct. 18 şi la art. 26 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.

(2) Entităţile reglementate notifică A.S.F., cu cel puţin 15 zile înainte de începerea exercitării atribuţiilor, după verificarea în prealabil şi asumarea de către structura de conducere a îndeplinirii de către persoanele respective a cerinţelor prevăzute în prezentul regulament şi a prevederilor legale, persoanele care deţin următoarele funcţii:

a) funcţiile-cheie menţionate la art. 2 alin. (2) lit. h) pct. (iii) si (v);

b) persoanele menţionate la art. 2 alin. (3);

c) funcţiile critice şi cheie menţionate la art. 1 alin, (2) pct. 18 şi la art. 26 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 237/2015.

(3) Notificarea menţionată la alin. (2) este transmisă conform anexei nr. 2 şi este însoţită de chestionarul prevăzut în anexa nr. 1, completat de către persoana propusă să exercite funcţia-cheie/funcţia critică.

(4) Documentele care atestă îndeplinirea de către persoanele menţionate la alin. (2) a condiţiilor prevăzute de prezentul regulament se păstrează la sediul entităţii reglementate, minimum 5 ani de ta încetarea relaţiilor de muncă/contractuale cu respectiva entitate, fiind disponibile pentru verificare, la solicitarea A.S.F, ori de câte ori este necesar.

(5) în situaţia în care exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor-cheie este realizată de structuri organizatorice distincte, entităţile reglementate solicită aprobarea sau, după caz, notifică A.S.F. doar persoana/persoanele desemnată(e) să asigure conducerea acestora.

(6) în cazul în care legislaţia aplicabilă entităţii reglementate permite externalizarea unor funcţii-cheie, aceasta se efectuează cu respectarea condiţiilor prevăzute în legislaţia respectivă; notificarea prevăzută ia alin. (3) cuprinde datele şi informaţiile referitoare la persoana fizică care va exercita efectiv atribuţiile respective şi este însoţită de copia contractului încheiat între entitatea reglementată şi persoana fizică/persoana juridică care preia atribuţiile.

(7) Entitatea reglementată nu poate fi exonerată de răspundere şi răspunderea sa nu poate fi limitată prin încredinţarea atribuţiilor şi obligaţiilor specifice unei funcţii-cheie unei alte entităţi, persoană fizică sau juridică, sub sancţiunea nulităţii actelor juridice în cauză.

 

CAPITOLUL II

Cerinţe şi criterii privind evaluarea adecvării persoanelor evaluate

 

Art. 4. - (1) A.S.F. determină adecvarea persoanelor evaluate în următoarele situaţii:

a) în cazul unei cereri de autorizare a entităţii reglementate;

b) îh cazul solicitării de aprobare a unei persoane în procesul de desfăşurare a activităţii;

c) în cadrul procesului de supraveghere a entităţii reglementate.

(2) Structura de conducere, în conformitate cu prevederile legale şi statutare, are obligaţia de a verifica îndeplinirea cerinţelor prevăzute de prezentul regulament şi de a evalua în prealabil adecvarea persoanelor pentru care solicită aprobarea sau pe care le notifică A.S.F.

(3) Entitatea reglementată instituie politici şi proceduri corespunzătoare pentru evaluarea adecvării prealabile şi continue a persoanelor evaluate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi legislaţiei sectoriale în vigoare.

(4) Entitatea reglementată, prin structura de conducere, are obligaţia de a se asigura că persoana evaluată nu reprezintă un risc potenţial pentru entitate, conducând la vulnerabilitatea acesteia, luând în considerare cel puţin următoarele:

a) experienţa suficientă, relevantă pentru atribuţiile specifice funcţiei;

b) antecedente judiciare de natura celor menţionate la art. 7 alin. (2);

c) activităţi sancţionate anterior de către o autoritate competentă;

d) indicii rezonabile privind afilierea la un anumit grup de interese sau riscul de a fi supusă unor influenţe nejustificate din exteriorul entităţii, situaţii care ar putea să îl afecteze corectitudinea, independenţa sau imparţialitatea deciziilor;

e) indicii rezonabile care să determine rezerve privind integritatea, buna reputaţie sau comportamentul profesional.

(5) Entitatea reglementată are obligaţia să comunice de îndată A.S.F. situaţiile apărute ulterior aprobării/notificării care determină nerespectarea de către persoanele evaluate a cerinţelor prevăzute în prezentul regulament.

(6) Neîndeplinirea obligaţiei de verificare a încadrării persoanelor desemnate în funcţiile-cheie menţionate la art. 3 alin. (2) în cerinţele prezentului regulament constituie un motiv de reevaluare a adecvării membrilor structurilor de conducere răspunzători pentru nerespectarea acestei obligaţii.

Art. 5. - În scopul asigurării unui management prudent şi corect al entităţii reglementate, persoanele evaluate îndeplinesc şi menţin, pe toată durata de desfăşurare a activităţii, cerinţele cuprinse în prezentul regulament referitoare la:

a) competenţă şi experienţă profesională;

b) integritate şi bună reputaţie;

c) guvernanţă.

Art. 6. - (1) Pentru evaluarea competenţei şi experienţei profesionale corespunzătoare poziţiei vizate se iau în considerare:

a) cunoştinţele teoretice obţinute pe baza studiilor şi formării profesionale;

b) vechimea şi experienţa practică acumulată din ocupaţiile anterioare relevante;

c) sfera competenţelor, a responsabilităţilor, a riscurilor aferente şi, după caz, a capacităţii de a lua decizii în funcţiile anterior deţinute şi în funcţia vizată;

d) abilitatea managerială, cu luarea în considerare a numărului de angajaţi subordonaţi, dacă este cazul;

e) alte aspecte relevante.

(2) Pentru asigurarea unui management prudent, corect şi eficient al entităţii reglementate, membrii structurii de conducere sunt absolvenţi cu examen de licenţă sau de diplomă ai unei instituţii de învăţământ superior, îndeplinesc condiţiile generale prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au experienţă relevantă adecvată naturii, amplorii şi complexităţii activităţii entităţii reglementate şi responsabilităţilor alocate.

(3) Persoanele desemnate să asigure conducerea executivă/conducerea superioară deţin experienţă relevantă, de minimum 5 ani, dacă legea nu prevede altfel, în domeniul financiar-bancar sau de specialitate, precum şi cunoştinţe teoretice şi practice adecvate cu privire la activităţile care urmează a fi coordonate în cadrul entităţii reglementate.

(4) Persoanele care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţii reglementate deţin experienţă relevantă pentru atribuţiile pe care urmează a le exercita, de cel puţin 3 ani, şi, după caz, dacă legislaţia sectorială prevede astfel, să fi participat la stagiile de pregătire profesională sau să fi promovat testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare specifice domeniului de activitate al sectorului de supraveghere financiară, organizat de către furnizorii de programe de formare profesională care îşi desfăşoară activitatea în cadrul celor trei pieţe financiare aflate sub supravegherea A.S.F.

(5) în situaţia în care niciunul dintre membrii conducerii executive propuşi spre aprobare nu este cetăţean român, se prezintă documente din care să reiasă că cel puţin unu! dintre aceştia cunoaşte limba română sau, în lipsa acestora, probarea cunoştinţelor de limba română se realizează în cadrul interviului prevăzut la art. 9 alin. (2).

Art. 7. - (1) Se consideră că persoana evaluată respectă cerinţele privind buna reputaţie şi integritatea dacă nu există motive obiective şi demonstrabile care determină îndoieli rezonabile în acest sens, pentru ultimii 10 ani de activitate.

(2) Reputaţia şi integritatea persoanei evaluate, menţionate la alin. (1), sunt puse la îndoială în situaţia în care există informaţii, fără a se limita la acestea, cu privire la existenţa uneia din următoarele situaţii:

a) condamnarea sau urmărirea penală în cazuri referitoare la:

(i) infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-bancară, inclusiv infracţiuni prevăzute de legislaţia referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului;

(ii) infracţiuni contra patrimoniului sau alte infracţiuni specifice domeniului economic/financiar;

(iii) infracţiuni prevăzute de legislaţia fiscală;

(iv) alte infracţiuni prevăzute de legislaţia privind societăţile, falimentul, insolvenţa, precum şi de cea privind protecţia consumatorului;

b) investigaţii sau anchete administrative relevante anterioare sau în curs de desfăşurare, acţiuni de punere în aplicare a legii sau impunerea unor sancţiuni administrative pentru nerespectarea dispoziţiilor aplicabile activităţilor reglementate de legislaţia financiar-bancară;

c) anchete relevante anterioare sau în curs de desfăşurare, acţiuni de punere în aplicare a legii din partea altor organisme de reglementare sau profesionale;

d) comportament profesional care determină îndoieli rezonabile referitoare la capacitatea persoanei de a exercita atribuţiile corespunzătoare funcţiei, pentru a asigura administrarea corectă şi prudentă a entităţii reglementate.

(3) în aplicarea alin. (2) lit. d) sunt relevante următoarele aspecte:

a) persoana evaluată nu a dovedit transparenţă, deschidere şi cooperare în relaţiile sale cu autorităţile de reglementare;

b) respingerea, respectiv revocarea, retragerea unei aprobări, apartenenţe sau licenţe pentru practicarea unei activităţi sau profesii ori excluderea sau interdicţia de a mai desfăşura activităţi într-un domeniu de către o autoritate de reglementare;

c) rezultatele financiare ale entităţilor deţinute sau conduse de persoana supusă evaluării sau în cadrul căreia persoana respectivă a avut o participaţie majoritară, luându-se în special în considerare procedurile de reorganizare, faliment şi lichidare nevoluntară şi dacă este cazul în ce mod persoana respectivă a contribuit la situaţia care a condus la aceste proceduri;

d) declaraţia de faliment personal, dacă este cazul;

e) indicii rezonabile că persoana evaluată este afiliată unui anumit grup de interese sau a unor influenţe externe entităţii, fapt care a afectat în activitatea sa profesională anterioară, afectează sau ar putea afecta corectitudinea, independenţa sau imparţialitatea deciziilor.

Art. 8. - Evaluarea îndeplinirii cerinţei de guvernantă prevăzută la art. 5 lit. c) se referă la:

a) existenţa unui posibil conflict de interese, astfel cum este definit la art. 2 alin. (2) lit. c);

b) restricţii şi incompatibilităţi între funcţia evaluată şi poziţiile deţinute în cadrul aceleiaşi entităţi sau în cadrul altor entităţi, astfel cum sunt definite în legislaţia specifică sectorială;

c) capacitatea de desfăşurare efectivă a activităţii şi de alocare a timpului corespunzător exercitării acesteia;

d) capacitatea persoanei evaluate de a-şi îndeplini atribuţiile care îi revin în mod independent, precum şi aspectele relevante care pot rezulta din analiza informaţiilor obţinute, referitoare la:

(i) activităţile desfăşurate în funcţiile anterioare şi actuale, exercitate în cadrul entităţii reglementate sau în cadrul altor entităţi;

(ii) relaţiile personale, profesionale sau alte relaţii economice cu membrii structurii de conducere din cadrul aceleiaşi entităţi reglementate, din societatea-mamă sau din cadrul altor entităţi ale grupului de care aparţine entitatea reglementată;

(iii) relaţiile personale, profesionale sau alte relaţii economice cu acţionarii care deţin controlul asupra entităţii reglementate, a societăţii-mamă sau a altor entităţi din cadrul grupului;

e) componenţa în ansamblu a structurii de conducere, respectiv cunoştinţele şi experienţa colectivă necesară pentru buna funcţionare a entităţii reglementate, după caz.

 

CAPITOLUL III

Procedura de evaluare şi de aprobare a persoanelor evaluate

 

Art. 9. - (1) Pentru fiecare dintre persoanele evaluate numite în cadrul structurii de conducere sau pentru exercitarea funcţiilor-cheie, entitatea reglementată depune la A.S.F. cererea asumată şi semnată de reprezentantul legal, însoţită de următoarea documentaţie:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae, semnat şi datat, în format Europass; dacă este cazul, se menţionează autoritatea de supravegherea entităţilor în cadrul cărora persoana respectivă a desfăşurat activitate;

c) copia actului de studii şi a altor certificate relevante deţinute;

d) chestionarul din anexa nr. 1, completat şi semnat de persoana evaluată;

e) declaraţia pe propria răspundere, din care să rezulte că respectă dispoziţiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmează să o desfăşoare, că nu se află în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de legislaţia în vigoare şi că, în cazul în care se află într-o astfel de situaţie, înţelege să renunţe la situaţia respectivă, în termen de 30 de zile de la data comunicării aprobării sale de către A.S.F., transmiţând la expirarea termenului documentele justificative ce relevă ieşirea din incompatibilitate;

f) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul şi/sau reşedinţa; pentru persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în România de mai puţin de 3 ani prezintă şi certificatul de cazier judiciar şi fiscal sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ultima ţară în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa;

g) declaraţie pe propria răspundere a persoanei evaluate referitoare la incidentele înregistrate în ultimii 10 ani, de natură a-i afecta reputaţia şi integritatea;

h) documentul justificativ care atestă achitarea taxei/tarifului prevăzut în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară.

(2) Realizarea interviurilor are loc în situaţia în care entitatea reglementată În cadrul căreia este propusă persoana evaluată se încadrează în una dintre următoarele categorii sau situaţii:

a) este o societate de asigurare-reasigurare, administrator de fonduri de pensii private, operator de piaţă/operator de sistem, depozitar central, contraparte centrală;

b) este o entitate reglementată în cadru! căreia activităţile desfăşurate au un impact deosebit din perspectiva administrării riscurilor sau prezintă o asemenea importanţă astfel încât orice dificultate sau eşec în desfăşurarea acestora ar putea avea un efect negativ semnificativ în ceea ce priveşte abilitatea entităţii respective de a-şi îndeplini obligaţiile legale ori de a-şi continua activitatea.

(3) A.S.F. poate solicita informaţii şi documente suplimentare, inclusiv prin realizarea unor interviuri cu persoanele evaluate, de câte ori consideră necesar.

(4) A.S.F., în cadrul interviului menţionat la alin. (2), solicită persoanei evaluate să prezinte activitatea pe care urmează să o desfăşoare, experienţa profesională relevantă obţinută din activitatea desfăşurată anterior, inclusiv măsurile dispuse pentru soluţionarea unor situaţii deosebite, gradul de cunoaştere a legislaţiei specifice şi măsurile propuse pentru a realiza obiectivele cuprinse în planul de afaceri/programul de activitate al entităţii reglementate, după caz.

(5) Persoanele evaluate probează, dacă este cazul, cu documente adecvate faptul că informaţiile comunicate sunt corecte şi complete.

(6) Prevederile alin. (5) nu aduc atingere dreptului A.S.F. de a verifica informaţiile şi afirmaţiile susţinute de persoanele evaluate, prin solicitarea de documente care să ateste că cele declarate sunt conforme cu realitatea şi/sau prin obţinerea unei confirmări din partea altor autorităţi naţionale sau din alte state, după caz.

Art. 10. - (1) Cererea depusă în vederea aprobării unei persoane care a mai fost evaluată şi aprobată de către A.S.F. pentru o poziţie în structura de conducere sau pentru deţinerea unei funcţii-cheie în cadrul unei entităţi reglementate, semnată de reprezentantul legal, este însoţită de:

a) copia actului individual de aprobare emis anterior de A.S.F.;

b) declaraţia pe propria răspundere a persoanei supuse aprobării prin care se confirmă că informaţiile cuprinse în documentele transmise cu ocazia primei aprobări îşi păstrează valabilitatea sau, după caz, prezentarea documentelor actualizate/completate, relevante poziţiei vizate;

c) documentul justificativ care atestă achitarea taxei/tarifului prevăzut în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014;

d) orice alte documente şi informaţii pe care A.S.F. le consideră relevante pentru poziţia vizată.

(2) în cazul persoanelor menţionate la alin. (1), dacă documentele transmise anterior sunt mai vechi de 3 ani, documentaţia necesară aprobării este depusă conform art. 9 alin. (1).

(3) Societăţile autorizate să desfăşoare activităţi corespunzătoare mai multor sectoare de supraveghere financiară, încadrându-se astfel în mai multe categorii de entităţi reglementate, asigură respectarea prevederilor menţionate la alin. (4Ł-(6).

(4) în cazul membrilor structurii de conducere, entităţile menţionate la alin. (3) transmit, în vederea aprobării, o singură cerere şi un singur set de documente prin care se certifică îndeplinirea condiţiilor specifice fiecărei categorii de entitate reglementată.

(5) Persoanele propuse să exercite funcţiile-cheie menţionate la art. 2 alin. (2) lit. h) pct. (i) şi (ii) se aprobă separat pentru fiecare domeniu de activitate al entităţii reglementate.

(6) Retragerea aprobării acordate persoanei din structura de conducere de către unul dintre sectoarele de supraveghere financiară atrage încetarea de drept a aprobării acordate acesteia de către celelalte sectoare de supraveghere financiară.

Art. 11. - (1) A.S.F. analizează, pentru fiecare persoană propusă să exercite responsabilităţi în cadrul structurii de conducere sau atribuţii aferente unor funcţii-cheie, dacă sunt îndeplinite cerinţele şi criteriile de eligibilitate prevăzute în legislaţia specifică aplicabilă şi în prezentul regulament, luând în considerare informaţiile desprinse din documentele prezentate, din susţinerea interviului, după caz, sau din orice alte surse disponibile.

(2) A.S.F. decide cu privire la aprobarea/respingerea cererii în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, termen care se poate prelungi cu 30 de zile în situaţia aplicării prevederilor art. 9 alin. (2), (3) sau (6).

(3) A.S.F. respinge cererea privind aprobarea persoanei propuse să exercite responsabilităţi în cadrul structurii de conducere ori atribuţii aferente unor funcţii-cheie în cadrul unei entităţi reglementate dacă există motive obiective şi demonstrabile pentru a considera că persoana evaluată nu îndeplineşte cerinţele şi criteriile prevăzute în legislaţia specifică aplicabilă şi în prezentul regulament sau, după caz, dacă nu este convinsă că persoana poate asigura administrarea activităţii şi exercitarea atribuţiilor funcţiilor-cheie în mod corect, prudent şi eficient.

(4) Decizia de aprobare sau de respingere a cererii, scrisă şi motivată, se comunică entităţii reglementate solicitante şi poate fi contestată la A.S.F. În termen de 30 zile de la data comunicării, respectiv atacată la Curtea de Apei Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 12 - (1) A.S.F. poate solicita înlocuirea persoanei notificate de către o entitate reglementată conform prevederilor art. 3 alin. (2), dacă apreciază că persoana notificată nu îndeplineşte criteriile privind exercitarea atribuţiilor funcţiilor respective.

(2) în situaţia în care, în cadrul procesului de monitorizare şi supraveghere continuă, sunt constatate aspecte care, prin natura lor, ar conduce la nerespectarea cerinţelor de evaluare iniţiale în raport cu o anumită persoană aprobată, A.S.F. poate dispune retragerea aprobării acordate.

(3) în cazul în care există indicii rezonabile privind exercitarea deficitară a atribuţiilor de către persoanele din structura de conducere şi a celor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate, A.S.F. poate să procedeze la reevaluarea acestora şi să dispună măsurile prevăzute în legislaţia aplicabilă, inclusiv retragerea aprobării.

Art. 13. - (1) A.S.F. poate retrage aprobarea persoanei evaluate în următoarele condiţii:

a) la cererea entităţii reglementate;

b) dacă aprobarea a fost obţinută pe baza unor informaţii sau documente false ori care au indus în eroare;

c) în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile avute în vedere la aprobare;

d) ca sancţiune.

(2) Entitatea reglementată are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea aprobării persoanelor evaluate cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă.

(3) Retragerea la cerere a aprobării persoanelor evaluate va fi decisă de către A.S.F. în termen de 15 zile de la data depunerii cererii însoţită de explicarea motivelor care au condus la această solicitare, de documente justificative cu privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă şi de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului de retragere a autorizaţiei.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 14. - (1) Actele individuale emise anterior intrării în vigoare a prezentului regulament pentru aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie din cadrul entităţilor reglementate rămân în continuare valabile.

(2) Cererile de aprobare, depuse la A.S.F. şi nesoluţionate până la intrarea în vigoare a prezentului regulament, se soluţionează de A.S.F. conform prevederilor în vigoare la data depunerii acestora.

(3) în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, membrii structurii de conducere şi persoanele care deţin funcţii-cheie au obligaţia să se conformeze prevederilor prezentului regulament

(4) Politicile şi procedurile menţionate la art. 4 alin. (3) sunt elaborate sau, după caz, completate ori modificate de către entităţile reglementate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament

(5) Entităţile reglementate sunt obligate ca, până la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), să evalueze respectarea cerinţelor menţionate la art. 5 lit. a), b) şi c) de către membrii structurii de conducere/persoanele care deţin funcţii-cheie şi, după caz, să transmită ASF solicitări de aprobare, modificare şi/sau notificări, în scopul încadrării în prevederile prezentului regulament.

Art. 15. - (1) Documentele şi informaţiile prevăzute în prezentul regulament se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă sunt depuse în copie legalizată, împreună cu traducerea legalizată a acestora.

(2) Cererea de aprobare este însoţită de documentaţia depusă într-un singur exemplar, îndosariată şi paginată, care cuprinde şi opisul aferent.

Art. 16. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform legislaţiei specifice.

Art. 17. - Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile reglementărilor specifice aplicabile entităţii reglementate, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentului regulament.

Art. 18. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:

a) art. 7 lit. d) şi art. 22 lit. a)-e) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 şi 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

b) art. 19 lit. a)-e) şi art. 20 din Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) art. 8 alin. (3) şi (4) şi art. 11 alin. (1) lit. e) din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările ulterioare;

d) art. 6 alin. (3) lit. b), c) şi ci), art. 7 alin. (1) lit. d), art. 71 lit. b), d) şi e), art. 72 alin. (1), art. 73, art. 81 alin. (1) şi (3), art. 83, anexa 1C şi anexa 1D din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 şi 103 bis din 12 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

e) art. 8 lit. a)-e) şi h), art. 9 alin. (1) lit. b), e) şi f) şi art. 11 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 12 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

f) art. 4 alin. (2) lit. f), art. 13 alin. (7) lit. b), f), g) şi h), alin. (8), (10)-(12) şi art. 17 alin. (4) lit. a)-e) din Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 30 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare;

g) art. 23 alin. (1) lit. d) pct. 1 şi 3-7, art. 24 alin. (1) lit. d) pct. 1-7, art. 36 lit. b), e) şi f), art. 37 alin. (1) lit. a) -e) şi h), art. 38 şi art. 39 alin. (1) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea Societăţilor de administrarea a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 şi 436 bis din 16 iunie 2014, cu modificările ulterioare;

h) prevederile art. 8 alin. (1) lit. a), b), d)-g), alin. (2) lit. a),

c) -g), alin. (3), art. 13 alin. (1) lit. b), e), f), alin. (2) lit. a)-e) şi

g) şi alin. (10) lit. a)-d) şi g) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 28 iulie 2015;

i) Dispunerea de masuri nr. 10/2005*,

j) art. 4 lit. b), f) şi g), art. 5 şi 6 din Dispunerea de măsuri nr. 11/2012*;

k) art. 1 alin. (9) lit. b), f) şi g) şi alin. (10) şi (12)-(15) din Dispunerea de măsuri nr. 27/2012*;

l) prevederile art. 5 din Dispunerea de măsuri nr. 6/2013*;

m) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 3 septembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

n) art. 12, art. 29alin. (1), art. 30 alin. (2) şi (3), art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (2) şi alin. (3) din Norma nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 14 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

o) prevederile art. 13, art. 31 alin. (1) lit. a)-g), j), k) şi o), art. 32 alin. (2) şi (3), art. 36 alin. (1) lit. a)-f) şi art. 37 alin. (2) şi (3) din Norma nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 14 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

p) orice alte dispoziţii contrare.

(2) Ori de câte ori prin acte normative se face trimitere la prevederile abrogate conform alin. (1), trimiterea se consideră a fi făcută la prevederile prezentului regulament.

Art. 19. - (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

(2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 14.


* Dispunerea de măsuri nr. 10/2005, Dispunerea de măsuri nr. 11/2012, Dispunerea de măsuri nr. 27/2012 şi Dispunerea de măsuri nr. 6/2013 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

CHESTIONĂRI

pentru membrii structurii de conducere şi pentru persoanele care deţin funcţii-cheie în cadrul unei entităţi reglementate

 

Nr.

Subiectul/întrebarea

Răspuns

 

Explicaţii

 

crt.

DA

NU

 

 

1

Entitatea reglementată

 

 

Denumirea

Sediul social

Tipul entităţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele

 

 

Identitatea candidatului

 

 

CNP

 

2

(Cetăţenii străini precizează şi data ia care şi-au stabilit sau urmează

să îşi stabilească domiciliul

 

 

Seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data emiterii

 

 

 

 

Data şi locul naşterii

 

 

sau reşedinţa în România.)

 

 

Cetăţenia

 

 

 

 

 

Domiciliul şi sau reşedinţa

 

 

Funcţia propusă

(Pentru persoanele din structura de conducere se menţionează activităţile pe care urmează să le coordoneze.)

 

 

Descrierea atribuţiilor şi responsabilităţilor

3

 

 

 

4

Formare profesională şi experienţă relevantă

 

 

 

 

 

 

 

1. Deţineri individuale1

 

 

 

 

Denumirea şi activitatea entităţii

Cota de participare (%)

 

Acţionar sau asociat în ultimii 10 ani

 

 

 

 

5

 

 

2. Deţineri împreună cu alte persoane implicate sau cu care vă aflaţi în legături strânse2

 

 

 

 

Denumirea şi activitatea entităţii

Cota de participare (%)

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Subiectul/Întrebarea

Răspuns

 

 

 

 

 

 

crt.

DA

NU

 

 

 

 

 

r

Alte responsabilităţi de administrare sau de conducere

 

 

Denumirea şi activitatea entităţii

Funcţia

Perioada

Responsabilităţi

Rezultate

 

În ultimii 10 ani decât cele menţionate în CV

 

 

 

 

 

 

 

7

Relaţii de afaceri cu entitatea reglementată

 

 

 

 

Evaluări în ultimi 10 ani realizate de alte autorităţi din România sau din alte state

 

 

Denumirea autorităţii

Rezultatul evaluării (probat cu documente)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă rugăm specificaţi:

 

Conflicte cu autorităţi de supraveghere financiar-bancare din România sau din alte state, refuzul aprobării sau sancţiuni ale autorităţilor de supraveghere financiar-bancare din România sau din alte state, în ultimii 10 ani

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

1. Tipul sancţiunii şi durata de reabilitare

 

 

 

 

 

Sancţiuni în urma unor anchete, investigaţii sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative, Judiciare în ultimii 10 ani în România sau în alt stat (Informaţiile sunt furnizate şi în cazul în care s-a realizat reabilitarea.)

 

 

Autoritatea care a dispus sancţionarea

Fapta sancţionată

Sancţiunea

Data

aplicării

sancţiunii

10

 

 

 

 

 

 

 

Detalii privind sancţiuni disciplinare într-o funcţie sau post de administrator, relaţie fiduciară sau relaţie similară

- concediere sau încetare/ revocare mandat

 

 

Obiectul sancţiunii

Sancţiunea

Data aplicării sancţiunii

11

 

 

 

 

 

 

Dificultăţi financiare majore, blocaje financiare, proceduri de executare silită, proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate sau în curs

 

 

Vă rugăm specificaţi aspectele respective furnizate astfel:

12

 

 

 

 

 

 

 

13

Aveţi sau intenţionaţi să obţineţi în următoarele 12 luni o participaţie la capitalul entităţii reglementate menţionate la pct. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Raporturi de îndatorare financiară faţă de entitatea reglementată, inclusiv faţă de entităţi din acelaşi grup, faţă de acţionarii, administratorii sau membrii structurii de conducere al acesteia - detalii, inclusiv emiterea unor garanţii, ipoteci sau alte instrumente comensurabile financiar

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Vă rugăm să Indicaţi orice alte informaţii relevante pentru demonstrarea

calificări! profesionale, a probităţii morale şi a integrităţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate răspunsurile sunt corecte, complete şi conforme cu realitatea, că îndeplinesc condiţiile legale pentru funcţia de şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora A.S.F. ar trebui încunoştinţată. Totodată, mă angajez să comunic A.S.F toate modificările privind informaţiile furnizate.

 

Semnătura

………………………..

Data

………………………..

 

NOTĂ:

A.S.F. păstrează confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.


1 Se menţionează deţinerile reprezentând cel puţin 1% din drepturile de vot; în cazul societăţilor admise la tranzacţionare se menţionează deţinerile reprezentând cel puţin 5% din drepturile de vot.

2 Idem pct. 1.

 

ANEXA Nr. 2

 

Formular Notificare

 

I. Date de contact

 

Denumirea entităţii reglementate

Codul LEI

şi CUI

 

 

 

Persoană de contact

Prenume

Nume

Funcţia

Număr de telefon

Adresă de e-mail

 

 

 

 

 

 

II. Elemente notificate, după caz

Informaţii privind notificările precedente

 

Data

Număr notificare

Sectorul

 

 

 

 

III. Descrierea atribuţiilor notificate

 

Data alocării atribuţiilor

Funcţia-cheie sau persoana desemnată/Ofiţer de conformitate pentru aplicarea Legii nr. 656/2002 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008

Atribuţiile şi responsabilităţile alocate persoanei

Alte informaţii considerate relevante pentru evaluare de către societate

 

 

 

 

 

IV. Informaţii despre persoana notificată

 

Nume şi prenume

 

Nume deţinute anterior

 

Naţionalitate

 

Numărul de identificare personală (CNP)

 

Data naşterii

 

Locul naşterii

 

Domiciliul/Adresa personală

 

Număr de telefon

 

Informaţii privind procesul de evaluare sau notificare anterior, realizat de către o altă autoritate de supraveghere din sectorul financiar din SEE

Se vor indica:

a) denumirea autorităţii;

b) statul membru;

c) data.

Informaţii privind locurile de muncă anterioare, alocările de atribuţii calificate ca membru al conducerii:

Se vor indica:

a) denumirea şi codul LEI sau CUI;

b) natura şi sfera de acoperire a operaţiunilor;

c) sediul social al entităţii;

d) atribuţiile.

Descrierea nivelului cunoştinţelor, competenţei şi experienţei persoanei căreia i se alocă atribuţiile, inclusiv

Se vor indica inclusiv:

a) cunoştinţe şi abilităţi (studii universitare, cursuri, diplome şi certificate);

b) experienţă profesională relevantă.

Informaţii detaliate privind potenţialele conflicte de interes, dacă este cazul, cu descrierea circumstanţelor respective, şi o declaraţie privind modul în care persoana notificată intenţionează să le gestioneze

 

Participaţii calificate şi alte forme de influenţă semnificativă în cadrul societăţii

 

Alte entităţi în care persoana notificată deţine o participaţie calificată directă sau indirectă:

Se vor indica:

a) denumirea şi codul LEI sau CU!;

b) natura şi sfera operaţiunilor;

c) sediul social al entităţii;

d) participaţia (în procente).

Rude apropiate cu participaţii calificate în societate sau în altă entitate care deţine participaţii calificate în societate

 

Condamnări ale instanţelor naţionale sau din alte state în ultimii 10 ani, cu explicarea circumstanţelor, dacă este cazul

 

Procese aflate pe rolul instanţelor de judecată

 

Calitatea de membru într-un consiliu de administraţie al unei entităţi, pentru care nu a fost descărcată de răspundere

 

Demiterea dintr-o funcţie de către o instituţie financiară sau entitate sau revocarea din poziţia de membru al conducerii sau funcţii-cheie de către o altă entitate

 

Implicarea într-un faliment sau proces similar în alte state

 

Respingerea unei cereri de aprobare, excluderea sau limitarea în alte moduri în ceea ce priveşte dreptul de a conduce operaţiuni sau a desfăşura activităţi profesionale care necesită autorizare, înregistrare sau cerinţe asemănătoare de la o autoritate, organizaţie sau organism

 

Sancţiuni de supraveghere asupra persoanei notificate sau asupra unei entităţi în care a deţinut o funcţie-cheie

 

Alte informaţii relevante pentru realizarea evaluării

 

 

V. Declaraţii

Declaraţie semnată de reprezentantul legal al societăţii conform căreia:

a) evaluarea a fost realizată urmărindu-se respectarea prevederilor legale şi ale politicilor interne referitoare la cerinţele de competenţă profesională şi probitate morală şi conform căreia persoana notificată este adecvată pentru exercitarea atribuţiilor alocate;

b) informaţiile furnizate în notificare sunt corecte şi complete: data, numele în clar şi semnătura.