MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 977/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 977         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 30 decembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.000. - Hotărâre privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

76. - Hotărâre privind derogarea de la prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Faptele sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabilului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 14 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 1.000.

 

ANEXĂ

 

FAPTELE

pentru care se înscriu Informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor

 

Nr. crt.

Descrierea faptei

Actul normativ care prevede fapta

Actul normativ care prevede sancţiunea

Sancţiunea prevăzută de lege

A. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

1

Fapta contribuabilului care nu reface, cu intenţie sau din culpă, documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control

Art. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Art. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Închisoare de la 6 luni la 5 ani

2

Refuzul nejustificat el unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie

Art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Închisoare de la un an la 6 ani

3

împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale

Art. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Art. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Închisoare de la un an la 6 ani

4

Deţinerea sau punerea în circulaţie, fără drept, a timbrelor, banderolelor ori formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special

Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi

5

Tipărirea, folosirea, deţinerea sau punerea îh circulaţie, cu ştiinţă, de timbre, banderole ori formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate

Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi

6

Stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat

Art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi

7

Asocierea în vederea săvârşirii faptei prevăzute de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Art. Salin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Art. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Închisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi

8

Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Se pedepseşte conform legii.

9

Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale

Art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi.

Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.

10

Omisiunea, îh tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale

Art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. cu modificările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi.

Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.

11

Evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale

Art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Art. 9 alin, (1), (2) şi (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi.

Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.

12

Alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat sau de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale

Art. 9 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi.

Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani.

Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.

13

Executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale

Art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 241/2005 pentru  prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi.

Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.

14

Sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale

Art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii f scale, cu modificările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi.

Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.

15

Substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor sau de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscală şi ale Codului de procedură penală în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale

Art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi.

Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.

 

B. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

16

Dobândirea, în contul societăţii, de acţiuni ale altor societăţi, la un preţ pe care îl ştie vădit superior valorii lor efective, sau vinderea, pe seama societăţii, de acţiuni pe care aceasta le deţine, la preţuri despre care are cunoştinţă că sunt vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societăţii, de Către fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii

Art. 272 alin. (1) lit. a) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 272 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 6 luni la 3 ani ori amendă

17

Folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, de către fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii

Art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 272 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 6 luni la 3 ani ori amendă

18

încasarea sau plata de dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situaţiei financiare anuale sau contrar celor rezultate din aceasta, de către fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legai al societăţii

Art. 2721 lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2721 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la un an la 5 ani

19

îndeplinirea hotărârilor adunării generale referitoare la schimbarea formei societăţii, fuziune, divizare, dizolvare, reorganizare sau reducere a capitalului social, fără informarea organului judiciar ori cu încălcarea interdicţiei stabilite de acesta, În cazul în care faţă de societate s-a început urmărirea penală, de către administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii

Art. 274 lit. c) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 274 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la o lună la un an ori amendă

20

Efectuarea de plăţi asociaţilor cu încălcarea dispoziţiilor art. 256 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către lichidator

Art. 278 alin. (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 278 alin. (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la o lună la un an sau amendă

21

Transmiterea fictiva a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia

Art. 2801 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2801 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la un an la 5 ani

22

Folosirea, cu ştiinţă, a actelor unei societăţi radiate, în scopul producerii de consecinţe juridice

Art. 2803 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2803 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă

 

C. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

23

Producerea de produse accizabile ce intra sub incidenţa regimului de antrepozitare prevăzut la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă

Art. 2961 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 7 ani

24

Achiziţionarea de alcool etilic şi de distilate în vrac de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau expeditorii înregistraţi de astfel de produse, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2961 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 1 an la 4 ani.

Organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează în termen de 3 zile actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat sau expeditor înregistrat, după caz.

25

Livrarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din antrepozitele fiscale către cumpărători, persoane juridice, fără deţinerea de către antrepozitul fiscal expeditor a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată

Art. 2961 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 7 ani.

Organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează în termen de 3 zile actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat sau expeditor înregistrat, după caz.

26

Marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deţinerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel

Art. 2961 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 7 ani.

Organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează în termen de 3 zile actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat sau expeditor înregistrat, după caz.

27

Refuzul sub orice formă al accesului autorităţilor competente cu atribuţii de control pentru efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscale

Art. 2961 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 1 an la 4 ani.

Organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează în termen de 3 zile actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat sau expeditor înregistrat, după caz.

28

Livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2961 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 6 luni la 2 ani

29

Achiziţionarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2961 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 6 luni la 2 ani.

Organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează în termen de 3 zile actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat sau expeditor înregistrat, după caz.

30

Deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri

Art. 2961 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 1 an la 4 ani

31

Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel. utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum şi amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate

Art. 2961 alin. (1) lit. m)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 1 an la 4 ani

32

Eliberarea pentru consum, deţinerea în afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea, pe teritoriul României, a produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, nemarcate şi necolorate sau marcate şi colorate necorespunzător, cu excepţiile prevăzute la art. 20669 alin. (15) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2961 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 1 an la 4 ani Organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează în termen de 3 zile actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat sau expeditor înregistrat, după caz.

33

Marcarea şi/sau colorarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor cu alte substanţe decât cele prevăzute la art. 20639 alin. (16) şi (18) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2961 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 1 an la 4 ani Organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează în termen de 3 zile actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat sau expeditor înregistrat, după caz.

34

Folosirea de substanţe şi procedee care au ca efect neutralizarea totală sau parţială a colorantului şi/sau marcatorului prevăzuţi/prevăzut la art. 206&9 alin. (16) şi (18) utilizaţi la marcarea şi colorarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sau asimilate acestora din punctul de vedere al nivelului accizelor

Art. 2961 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 1 an la 4 ani Organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează în termen de 3 zile actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat sau expeditor înregistrat, după caz.

 

D. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

35

Producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare prevăzut în titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă

Art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 452 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 7 ani

36

Achiziţionarea de alcool etilic şi de distilate în vrac de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau expeditorii înregistraţi de astfel de produse, potrivit titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 452 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 452 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la un an la 5 ani După constatarea faptelor, organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.

37

Livrarea produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din antrepozitele fiscale sau locurile de recepţie în cazul destinatarilor înregistraţi către cumpărători, persoane juridice, fără deţinerea de către antrepozitarul autorizat sau a destinatarului autorizat expeditor a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată

Art. 452 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 452 alin. (2) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 7 ani După constatarea faptelor, organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.

38

Marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deţinerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel

Art. 452 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 452 alin. (2) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 7 ani După constatarea faptelor, organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.

39

Refuzul sub orice formă a accesului autorităţilor competente cu atribuţii de control pentru efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscale

Art. 452 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 452 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la un an la 5 ani După constatarea faptelor, organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.

40

Livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile, altfel decât se prevede în titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 452 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 452 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 6 luni la 3 ani

41

Achiziţionarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile, altfel decât se prevede în titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 452 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 452 alin. (2) lit. a) şi alin, (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 6 luni la 3 ani După constatarea faptelor, organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.

42

Deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri

Art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 452 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la un an la 5 ani

43

Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum şi amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate

Art. 452 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 452 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la un an la 5 ani După constatarea faptelor, organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.

44

Eliberarea pentru consum, deţinerea în afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea, pe teritoriul României, a produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau asimilate acestora din punctul de vedere al nivelului accizelor, nemarcate şi necolorate sau marcate şi colorate necorespunzător, cu excepţiile prevăzute la art. 425 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 452 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 452 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la un an la 5 ani

45

Nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (5) şi art. 430 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 452 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 452 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la un an la 5 ani

46

Nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (6) şi art. 430 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 452 alin. (1) lit. I) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 452 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 7 ani

 

E. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

47

Introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal

Art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi

48

Introducerea în sau scoaterea din ţară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mare de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri

Art. 270 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 270 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi

49

Introducerea în sau scoaterea din ţară, de două ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mică de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mică de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri

Art. 270 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu

modificările şi completările ulterioare

Art. 270 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vama! al României, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi

50

Înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal

Art. 270 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 270 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi

51

Colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia

Art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 270 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi

52

Introducerea în sau scoaterea din ţară, fără drept, de arme, muniţii, materiale explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanţe radioactive, substanţe toxice, deşeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase

Art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 3 ani la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare

53

Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantităţi de mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă

Art. 272 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 272 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi

54

Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate

Art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi

55

Faptele prevăzute la art. 270- 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite de una sau mai multe persoane înarmate ori da două sau mai multe persoane împreună

Art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi

56

Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 270-274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Se pedepseşte conform legii.

 

F. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru Instituirea unor măsuri de prevenire şt combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

57

Schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei

Art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Închisoare de la 3 la 10 ani

58

Ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni

Art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Închisoare de la 3 la 10 ani

59

Dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni

Art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Închisoare de la 3 la 10 ani

60

Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 29 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 29 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Se pedepseşte conform legii.

 

G. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

61

Desfăşurarea fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc

Art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 23 alin. (1) şi art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată CU modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la o lună la un an sau amendă Pentru persoana juridică amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei şi pedeapsa complementară a dizolvării

62

Organizarea de jocuri de noroc prin intermediul reţelelor de radio ori prin intermediul altor mijloace de transmisie asimilate

Art. 23 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 23 alin. (2) şi art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă

Pentru persoana juridică amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei şi pedeapsa complementară a dizolvării

63

Organizarea de pariuri bazate pe rezultatele unor concursuri clandestine organizate în alte condiţii decât cele prevăzute de normele legale în vigoare

Art. 23 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 23 alin. (2) şi art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cil modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă

Pentru persoana juridică amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei şi pedeapsa complementară a dizolvării

64

Organizarea de jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influenţate prin dexteritatea mânuitorului mijloacelor de joc în scopul obţinerii unor venituri

Art. 23 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 23 alin. (2) şi art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă

Pentru persoana juridică amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei şi pedeapsa complementară a dizolvării

65

Organizarea de jocuri de bingo, în baza aceleiaşi autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc, în mai mult de o locaţie

Art. 23 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 23 alin. (2) şi art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă

Pentru persoana juridică amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei şi pedeapsa complementară a dizolvării

66

Folosirea sau deţinerea în vederea folosirii într-o sală de jocuri de jetoane - sau orice alt suport material al taxei de participare la jocurile respective-false, ştiind că acestea sunt falsificate

Art. 25 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 25 şi art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă

Pentru persoana juridică amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei şi pedeapsa complementară a dizolvării

67

Organizarea sau exploatarea jocurilor frauduloase

Art. 25 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 25 şi art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă

Pentru persoana juridică amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei şi pedeapsa complementară a dizolvării

68

Comunicarea către autorităţile competente de informaţii false cu privire la activitatea de jocuri de noroc pe care o desfăşoară, organizează sau o exploatează, refuză să furnizeze informaţiile solicitate ori obstrucţionează controlul efectuat de organele cu atribuţii de supraveghere şi control în acest domeniu

Art. 25 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 25 şi art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă

Pentru persoana juridică amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei şi pedeapsa complementară a dizolvării

69

Comunicarea către autorităţile competente de informaţii incomplete, în scopul de a disimula anumite situaţii reale referitoare la activitatea de jocuri de noroc sau de a nu intra sub incidenţa prevederilor art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 25 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 25 şi art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Pentru persoana juridică amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei şi pedeapsa complementară a dizolvării.

70

Participarea, în calitate de participant, la un joc de noroc la distanţă definit la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul unor echipamente şi mijloace tehnice sau al oricăror mijloace asimilate, în scopul de a-şi disimula identitatea ori identitatea beneficiarului real al operaţiunilor financiare aferente

Art. 25 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 25 şi art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă

Pentru persoana juridică amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei şi pedeapsa complementară a dizolvării

71

Influenţarea sau alterarea rezultatelor unui joc de noroc la distanţă definit la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă are calitatea de organizator, participant ori dacă deţine controlul direct sau indirect asupra activităţii de jocuri de noroc în cauză

Art. 25 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 25 şi art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă

Pentru persoana juridică amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei şi pedeapsa complementară a dizolvării

 

H. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată

72

Fapta persoanei care utilizează sumele destinate asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale în alte scopuri decât cele prevăzute de lege

Art. 98 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată

Art. 98 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată

Închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă

 

I. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare

73

Emiterea unui cec fără a fi avut autorizarea trasului

Art. 84 pct. 1 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 6 luni până la un an sau cu amendă

74

Emiterea unui cec fără a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea în tot ori în parte de disponibilul avut mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare

Art. 84 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 6 luni până la un an sau cu amendă

75

Emiterea unui cec cu dată falsă sau căruia îi lipseşte unul dintre următoarele elemente esenţiale:

a) denumirea de cec;

b) suma de bani ce trebuie plătită;

c) numele trasului;

d) data emiterii cecului;

e) semnătura prevăzută la art. 11 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 84 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 84 Din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 6 luni până la un an sau cu amendă

76

Emiterea unui cec cu încălcarea prevederilor art. 6 alin. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 84 pct. 4 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 6 luni până la un an sau cu amendă

 

J. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare

77

Folosirea sau prezentarea cu rea~credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei

Art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 181 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi

Dacă fapta a produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

78

Omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri

Art. 181 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 181 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi

Dacă fapta a produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

79

Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei

Art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 181 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi

Dacă fapta a produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

80

Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei

Art. 182 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 182 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi

Dacă fapta a produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

81

Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei

Art. 183 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 183 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi

Dacă fapta a produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

82

Omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei

Art. 183 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 183 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare

Închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi

Dacă fapta a produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

83

Tentativa infracţiunilor prevăzute la art. 181-183 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 184 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 184 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare

Se pedepseşte conform legii.

 

K. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

84

Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate

Art. 41 pct. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 42 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei

85

Nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse

Art. 41 pct. 2 lit. c) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 42 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 300 la 4.000 lei

86

Nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile

Art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 42 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Încălcarea prevederilor referitoare la întocmire şi semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; a celor referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare

87

Nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale

Art. 41 pct. 5 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 42 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 400 la 5.000 lei

88

Nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale consolidate

Art. 41 pct. 6 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 42 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 10.000 la 30.000 lei

89

Nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate

Art. 41 pct. 7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 42 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 30.000 la 40.000 lei

90

Nedepunerea, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile

Art. 41 pct. 8 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 42 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 la 5.000 lei

 

L. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

91

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

f) închiderea unităţii.

92

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (7) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

f) închiderea unităţii.

93

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (8) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior] pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

f) închiderea unităţii.

94

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

f) închiderea unităţii.

95

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) teza a treia din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare: a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exteriori pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

f) închiderea unităţii.

96

Nerespectarea Obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

f) închiderea unităţii.

97

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

f) închiderea unităţii.

98

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 12 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

f) închiderea unităţii.

99

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 13 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

f) închiderea unităţii.

100

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

f) închiderea unităţii.

101

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

f) închiderea unităţii.

102

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

f) închiderea unităţii.

103

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 19 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

f) închiderea unităţii.

104

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 20 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

f) închiderea unităţii.

105

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002

pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) din Legea

nr. 656/2002 pentru prevenirea şi

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

f) închiderea unităţii.

106

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 24 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

Amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

f) închiderea unităţii.

 

M. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

107

Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni

Art. 219 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice

108

Neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora

Art. 219 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice

109

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 56 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice

110

Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 57 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) fit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice

111

Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 105 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Art. 219 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei, pentru persoanele juridice

112

Neducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite potrivit art. 79 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Art. 219 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice

113

Neducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite potrivit art. 80 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Art. 219 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, CU modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice

114

Neducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite potrivit art. 105 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Art. 219 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice

115

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 53 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Art. 219 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice

116

Nerespectarea de către bănci a obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor şi a obligaţiilor de decontare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Art. 219 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice

117

Nerespectarea obligaţiilor ce îi revin terţului poprit, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Art. 219 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice

118

Refuzul debitorului supus executării silite de a preda bunurile organului de executare spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispoziţie acestuia pentru a fi identificate şi evaluate

Art. 219 alin. (1) lit. m) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice

119

Refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contribuţiilor datorate bugetului general consolidat, în vederea stabilirii realităţii declaraţiei fiscale

Art. 219 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. e), f) şi g) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de până (a 50.000 lei inclusiv. Amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei şi 100.000 lei inclusiv.

Amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.

120

Nereţinerea, potrivit legii, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă

Art. 219 alin. (1) lit. o) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. e), f) şi g) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv. Amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei şi 100.000 lei inclusiv.

Amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.

121

Reţinerea şi nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni

Art. 219 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. e), f) şi g) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv. Amendă de la

4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei şi 100.000 lei inclusiv.

Amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.

122

Refuzul de a îndeplini obligaţia prevăzută la art. 52 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Art. 219 alin. (1) lit. r) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. e), f) şi g) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv. Amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei şi 100.000 lei inclusiv.

Amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.

123

Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1091 alin. (51) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Art. 219 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei

 

N. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

124

Nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală, de radiere â înregistrării fiscale sau de menţiuni

Art. 336 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice

125

Neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora

Art. 336 alin, (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice

126

Nerespectarea de către contribuabil/plătitor, precum şi de persoanele cu care acesta are sau a avut raporturi economice sau juridice a obligaţiei de a pune la dispoziţia organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri la locul indicat de organul fiscal potrivit art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 6.000 lei la 8.00d lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice

127

Nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei prevăzute la art. 65 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice

128

Nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei prevăzute la art. 118 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice

129

Nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a păstra, precum şi a obligaţiei de a prezenta organului fiscal datele arhivate în format electronic şi aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat, potrivit art. 109 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice

130

Neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscală potrivit art. 118 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice

131

Nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informaţiilor periodice solicitate de organul fiscal potrivit art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice

132

Nerespectarea de către instituţiile de credit a oricărei obligaţii privind furnizarea informaţiilor potrivit art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice

133

Nerespectarea de către bănci a obligaţiilor de decontare prevăzute la art. 172 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice

134

Nerespectarea de către orice entitate a obligaţiei privind furnizarea informaţiilor, potrivit art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice

135

Nerespectarea obligaţiilor ce-i revin terţului poprit, potrivit art. 236 alin. (9)-(11) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice

136

Refuzul debitorului supus executării silite de a preda bunurile organului de executare silită Spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispoziţie acestuia pentru a fi identificate şi evaluate

Art. 336 alin. (1) fit. m) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice

137

Refuzul contribuabilului/plătitorului de a prezenta organului fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale, în vederea stabilirii realităţii declaraţiei fiscale

Art. 336 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice

138

Nereţinerea, potrivit legii, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă

Art. 336 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. f), g) şi h) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv. Amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei şi 100.000 lei inclusiv. Amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.

139

Reţinerea şi nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă

Art. 336 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. f), g) şi h) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv.

Amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei şi 100.000 lei inclusiv.

Amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.

140

Nerespectarea de către contribuabil/plătitor sau persoana împuternicită de acesta, precum şi nerespectarea de către persoanele cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, a obligaţiei de a furniza organului fiscal informaţiile necesare determinării stării de fapt fiscale potrivit art. 58 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice

141

Nerespectarea de către persoana supusă verificării situaţiei fiscale personale a obligaţiei de a depune declaraţia de patrimoniu şi de venituri, potrivit art. 138 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei

142

Efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru

Art. 336 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei

143

Netransmiterea, de către instituţiile financiare, la termenul prevăzut de lege a informaţiilor prevăzute la art. 62 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau transmiterea de informaţii incorecte ori incomplete

Art. 336 alin. (1) lit. ţ) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice

144

Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată

Art. 337 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 337 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei

 

O. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

145

Nedepunerea la termenele prevăzute de lege sau depunerea cu date incomplete ori nereale a situaţiilor de raportare reglementate în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2213 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 22P alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei

146

Neanunţarea autorităţii competente în termenul legal, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, despre modificările aduse datelor iniţiale avute în vedere la eliberarea autorizaţiei

Art. 2213 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin, (1) şi alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, CU modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.

147

Schimbarea destinaţiei produselor accizabile deplasate în regim suspensiv de accize cu nerespectarea condiţiilor prevăzute de lege

Art. 2213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei

148

Refuzul operatorilor economici de a prelua şi de a distruge cantităţile confiscate de tutun prelucrat, îh condiţiile prevăzute în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2213 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 a|in. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.

149

Nerestituirea în vederea distrugerii a marcajelor neutilizate în termenul prevăzut în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal unităţii specializate pentru tipărirea acestora

Art. 2213 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei

150

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 20626 alin. (1) lit. f) şi i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2213 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.

151

Deţinerea de produse accizabile în afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute în conformitate cu titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2213 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi

completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi cu confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare

152

Deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false sub limitele prevăzute la art. 2961 alin. (1) lit. I) din titlul IX1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2213 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi cu:

- confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare;

- suspendarea activităţii de comercializare a produselor accizabile pe 0 perioadă de 1-3 luni, în cazul comercianţilor în sistem angro şi/sau en détail.

153

Practicarea, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege, de către producători, importatori, operatori economici care realizează achiziţii intracomunitare sau de către persoane care comercializează, sub orice formă, de preţuri de vânzare mai mici decât costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor accizabile vândute, la care se adaugă acciza şi taxa pe valoarea adăugată, dacă fapta nu a fost săvârşită astfel încât să constituie infracţiune

Art. 2213 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare

154

Nerespectarea prevederilor art. 20669 alin. (132) şi (133), din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, dacă fapta nu a fost săvârşită astfel încât să constituie infracţiune

Art. 2213 alin. (2) lit. c1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare

155

Neînscrierea distinctă în facturi şi în avize de însoţire a valorii accizelor sau a impozitului la ţiţeiul din producţia internă, în cazurile prevăzute în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2213 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

156

Neutilizarea documentelor fiscale prevăzute în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2213 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare

157

Neefectuarea, prin unităţi bancare, a decontărilor între operatorii economici plătitori de accize şi operatorii economici cumpărători de produse accizabile, ca persoane juridice ce desfăşoară operaţiuni cu produse accizabile, cu excepţiile prevăzute în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2213 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

158

Amplasarea mijloacelor de măsurare a producţiei şi a concentraţiei alcoolice pentru alcool etilic şi distilate în alte locuri decât cele prevăzute expres în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2213 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei. Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.

159

Nesesizarea autorităţii competente în cazul deteriorării sigiliilor aplicate de către aceasta

Art. 2213 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi oprirea activităţii de producţie a produselor accizabile prin sigilarea instalaţiei, în cazul producătorilor. Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.

160

Transportul de produse accizabile în regim suspensiv de accize care nu este acoperit de documentul administrativ electronic sau, după caz, de un alt document utilizat pentru acest regim prevăzut în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ori cu nerespectarea procedurii în cazul În care sistemul informatizat este indisponibil la expediţie

Art. 2213 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi:

- confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare;

- confiscarea cisternelor, recipientelor şi mijloacelor de transport utilizate îh transportul produselor accizabile.

161

Primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize cu nerespectarea cerinţelor prevăzute în titlul Vii din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2213 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare

162

Comercializarea în vrac şi utilizarea ca materie primă pentru fabricarea băuturilor alcoolice a alcoolului etilic cu concentraţia alcoolică sub 96,00% în volum

Art. 2213 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare

163

Fabricarea de alcool sanitar de către alte persoane decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de alcool etilic

Art. 2213 alin. (2) lit. I) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare

164

Denaturarea alcoolului etilic şi a altor produse alcoolice cu nerespectarea condiţiilor şi procedurilor prevăzute în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2213 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare.

Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.

165

Comercializarea în vrac, pe piaţa naţională, a alcoolului sanitar

Art. 2213 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi:

- confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare;

- oprirea activităţii de producţie a produselor accizabile prin sigilarea instalaţiei, în cazul producătorilor. Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.

166

Utilizarea alcoolului scutit de la plata accizelor într-un alt scop decât cel pentru care a fost acordata scutirea

Art. 2213 alin. (2) lit. n1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

167

Circulaţia şi comercializarea în vrac a alcoolului etilic rafinat şi a distilatelor în alte scopuri decât cele expres prevăzute în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2213 alin, (2) lit. o) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi:

- confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare;

- oprirea activităţii de producţie a produselor accizabile prin sigilarea instalaţiei, în cazul producătorilor. Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.

168

Nerespectarea procedurii privind sigilarea şi desigilarea instalaţiilor de fabricaţie a alcoolului şi distilatelor, prevăzută în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2213 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin, (3) şi alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi oprirea activităţii de producţie a produselor accizabile prin sigilarea instalaţiei, în cazul producătorilor. Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.

169

Vânzarea ţigaretelor de către orice persoană la un preţ ce depăşeşte preţul de vânzare cu amănuntul declarat

Art. 2213 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

170

Vânzarea de ţigarete, de către orice persoană, către persoane fizice, la un preţ mai mic decât preţul de vânzare cu amănuntul declarat

Art. 2213 alin. (2) lit. q1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

171

Vânzarea de către orice persoană a ţigaretelor pentru care nu s-au stabilit şi declarat preţuri de vânzare cu amănuntul

Art. 2213 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare

172

Desfăşurarea activităţilor de distribuţie şi comercializare angro a băuturilor alcoolice şi tutunului prelucrat cu nerespectarea obligaţiilor şi condiţiilor prevăzute în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2213 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi:

- confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare;

- suspendarea activităţii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni, în cazul comercianţilor în sistem angro şi/sau en détail.

173

Desfăşurarea activităţilor de comercializare m sistem angro şi/sau en détail a produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant şi gaz petrolier lichefiat - cu nerespectarea obligaţiilor prevăzute în acest sens în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. 2213 alin. (2) lit. ş) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi:

- confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare;

- suspendarea activităţii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni, în cazul comercianţilor în sistem angro şi/sau en détail.

174

Comercializarea, prin pompele staţiilor de distribuţie, a altor produse energetice decât cele din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor şi motorinelor, petrolului lampant, precum şi a biocombustibililor, care corespund standardelor naţionale de calitate

Art. 2213 alin. (2) lit. t) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi:

- confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare;

- suspendarea activităţii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni, în cazul comercianţilor în sistem angro şi/sau en détail.

175

Valorificarea produselor accizabile într-un antrepozit fiscal pentru care autorizaţia a fost revocată sau anulată, fără notificarea autorităţii competente cu privire la virarea accizelor la bugetul de stat

Art. 2213 alin. (2) lit. ţ) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare

176

Vânzarea cu amănuntul din antrepozitul fiscal a produselor accizabile, cu excepţiile prevăzute de lege

Art. 2213alin. (2)lit. u)din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare.

Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.

177

Achiziţionarea produselor accizabile de la persoane care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare angro a băuturilor alcoolice şi tutunului prelucrat, respectiv comercializare în sistem angro a produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant şi gaz petrolier lichefiat - şi care nu respecta condiţiile sau obligaţiile prevăzute la art. 20669 alin. (2) şi (4) din titlul VII din Legea nr. 571/2000 privind Codul fiscal, după caz

Art. 2213 alin. (2) lit. v) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

178

Deţinerea în scopuri comerciale, cu neîndeplinirea cerinţelor prevăzute în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru consum într-un alt stat membru

Art. 2213 alin. (2) lit. w)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare

179

Producerea de vinuri liniştite, sub limita de 1.000 hl de vinuri liniştite pe an, fără înregistrarea la autoritatea vamală teritorială

Art. 2213 alin. (2) lit. x) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

180

întocmirea studiilor prevăzute la art. 206 alin. (61) lit. c) sau a referatelor prevăzute la art. 20622 alin. (31) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu date inexacte ori incorecte şi care au influenţe fiscale, dacă fapta nu a fost săvârşită astfel încât să constituie infracţiune.

Art. 2213 alin. (2) lit. y) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

 

P. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

181

Producerea de vinuri liniştite, sub limita de 1.000 hl de vinuri liniştite pe an, fără înregistrarea la autoritatea vamală teritorială potrivit art. 362 alin, (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei

182

Vânzarea cu amănuntul din antrepozitul fiscal a produselor accizabile, cu excepţiile prevăzute de lege, potrivit art. 362 alin.(6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, CU modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.

183

Nerespectarea prevederilor art. 367 alin. (1) lit. I), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei

184

Nerespectarea prevederilor art. 375 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei

185

Nerespectarea prevederilor art. 383 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin, (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei

186

Nerespectarea prevederilor art. 391 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin, (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei

187

Nerespectarea prevederilor art. 367 alin, (1) lit. j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin, (1) şi alin, (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.

188

Nerespectarea prevederilor art. art. 375 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.

189

Nerespectarea prevederilor art. art. 383 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) şi alin, (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.

190

Nerespectarea prevederilor art. 391 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.

191

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 367 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) şi alin, (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.

192

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 367 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) şi alin, (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.

193

Primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize cu nerespectarea cerinţelor prevăzute la art. 404 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 227/2015

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei

194

Nerespectarea prevederilor art. 424 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei

195

Nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (3) şi art. 430 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei

196

Nerespectarea prevederilor art. 426 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei

197

Nerespectarea prevederilor art. 429 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei

198

Refuzul operatorilor economici de a prelua şi de a distruge cantităţile confiscate de tutun prelucrat, în condiţiile prevăzute la art. 431 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (1) şi alin, (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.

199

Vânzarea de către orice persoană a ţigaretelor pentru care nu s-au stabilit şi declarat preţuri de vânzare cu amănuntul potrivit art. 343 alin, (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

200

Vânzarea ţigaretelor de către orice persoană la un preţ ce depăşeşte preţul de vânzare cu amănuntul declarat potrivit art. 343 alin. (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare

201

Vânzarea de ţigarete de către orice persoană către persoane fizice la un preţ mai mic decât preţul de vânzare cu amănuntul declarat potrivit art. 343 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

202

Valorificarea produselor accizabile într-un antrepozit fiscal pentru care autorizaţia a expirat, a fost revocată sau anulata, fără plata accizelor la bugetul de stat, potrivit art. 344 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

203

Nerespectarea prevederilor art. 356 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449, alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

204

Nerespectarea prevederilor art. 357 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449, alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

205

Nerespectarea prevederilor art. 362 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare

206

Nerespectarea prevederilor art. 362 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare

207

Nesesizarea autorităţii competente în cazul deteriorării sigiliilor aplicate potrivit art. 367 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi oprirea activităţii de producţie a produselor accizabile prin sigilarea instalaţiei, în cazul producătorilor. Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizai, după caz.

208

Nerespectarea prevederilor art. 397 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare

209

Transportul de produse accizabile în regim suspensiv de accize care nu este acoperit de documentul administrativ electronic sau. După caz, de un alt document utilizat pentru acest regim, prevăzut în titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ori cu nerespectarea procedurii în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expediţie potrivit prevederilor art. 402 alin. (1) şi art. 406 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare şi confiscarea cisternelor, recipientelor şi mijloacelor de transport utilizate în transportul produselor accizabile

210

Deţinerea în scopuri comerciale, cu neîndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 414 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru consum într-un alt stat membru

Art. 449 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare

211

Deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prevederilor art. 421 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false sub limitele prevăzute la art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare şi suspendarea activităţii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni, în cazul comercianţilor în sistem angro şi/sau en détail

212

Nerespectarea prevederilor art. 428 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. I) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare

213

Nerespectarea prevederilor art. 435 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare şi oprirea activităţii de producţie a produselor accizabile  prin sigilarea instalaţiei, în cazul producătorilor. Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.

214

Nerespectarea prevederilor art. 435 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare

215

Desfăşurarea activităţilor de comercializare angro a băuturilor alcoolice şi tutunului prelucrat şi activităţilor de comercializare în sistem angro şi/sau en détail a produselor energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat, precum şi a biocombustibililor, cu nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 435 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei şi suspendarea activităţii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni, în cazul comercianţilor în sistem angro şi/sau en détail

216

Achiziţionarea produselor accizabile de la persoane care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare angro a băuturilor alcoolice şi tutunului prelucrat, respectiv comercializare în sistem angro a produselor energetice – benzine, motorine, petrol lampant şi gaz petrolier lichefiat, precum şi a biocombustibililor şi care nu respectă condiţiile sau obligaţiile prevăzute la art. 435 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

217

Nerespectarea prevederilor art. 436 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

 

Q. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată

218

Efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege

Art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată

Art. 2 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată

Amendă de la 500 lei la 5.000 lei, dacă sunt săvârşite de persoane fizice, sau amendă de la2.000 lei la 20.000 lei, dacă sunt săvârşite de persoane juridice. Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea faptei, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.

219

Vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de primării, consilii judeţene sau prefecturi

Art. 1 lit. b) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată

Art. 2 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată

Amendă de la 500 lei la 5.000 lei, dacă sunt săvârşite de persoane fizice, sau amendă de la2.000 lei la 20.000 lei, dacă sunt săvârşite de persoane juridice. Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea faptei, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.

220

Efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, cu bunuri a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii

Art. 1 lit. e) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată

Art. 2 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată

Amendă de la 500 lei la 5.000 lei, dacă sunt săvârşite de persoane fizice, sau amendă de la2.000 lei la 20.000 lei, dacă sunt săvârşite de persoane juridice. Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea faptei, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.

221

Falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum şi expunerea spre vânzare ori vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate sau substituite

Art. 1 lit. k) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată

Art. 2 alin, (1) şi alin. (3) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată

Amendă de la 500 lei la 5.000 lei dacă sunt săvârşite de persoane fizice, sau amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei dacă sunt săvârşite de persoane juridice. Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea faptele, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.

 

R. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

222

Comercializarea de către operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără a deţine autorizaţia prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau fără a face parte din reţeaua de unităţi acreditate pentru comercializare a unui distribuitor autorizat

Art. 10 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 9.000 lei, precum şi confiscarea veniturilor obţinute

223

Neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară preţului de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului ori nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care determină existenţa unei sume nejustificate

Art. 10 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

(ii) Amendă în cuantum de 3.500 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului;

(iii) amendă în cuantum de 12.500 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este cuprinsă între 300 lei şi 1.000 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului;

(iv) amendă în cuantum de 17.500 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este cuprinsă între 300 lei şi 1.000 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului;

(v) amendă în cuantum de 22.500 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este mai mare de 1.000 lei, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului;

(vi) amendă în cuantum de 27.500 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este mai mare de 1.000 lei şi mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului, precum şi:

(vii) suspendarea activităţii operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pentru 30 de zile, începând cu cea de-a două sancţiune aplicată la aceeaşi unitate într-un interval de 24 de luni în situaţiile prevăzute la pct. (iv) şi (vi), indiferent pentru care dintre situaţiile prevăzute la pct. (i)-(vi) a fost aplicată sancţiunea prima dată în cadrul termenului de 24 de luni;

(viii) în situaţiile prevăzute la pct. (vii), dacă operatorul economic achită amenda contravenţională sau jumătate din cuantumul acesteia, după caz, precum şi o sumă egală cu de zece ori amenda aplicată, sancţiunea complementară încetează de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării la organul constatator. Suma de bani egală cu de zece ori amenda aplicată se face venit la bugetul de stat şi poate fi achitată la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. sau la unităţile Trezoreriei Statului. Termenul de 24 de ore curge de la data înregistrării la registratura organului constatator a dovezii achitării sau de la data confirmării de primire, dacă aceasta a fost transmisă prin poştă.

224

Nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (12) lit. h)r din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care determină existenţa unei sume nejustificate

Art. 10 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

(ii) Amendă în cuantum de 3.500 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului;

(iii) amendă în cuantum de 12.500 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este cuprinsă între 300 lei şi 1.000 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului;

(iv) amendă în cuantum de 17.500 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este cuprinsă între 300 lei şi 1.000 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului;

(v) amendă în cuantum de 22.500 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este mai mare de 1.000 lei, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori

la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului;

(vi) amendă în cuantum de 27.500 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este mai mare de 1.000 lei şi mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului, precum şi:

(vii) suspendarea activităţii operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pentru 30 de zile, începând cu cea de-a două sancţiune aplicată la aceeaşi unitate într-un interval de 24 de luni în situaţiile prevăzute la pct. (iv) şi (vi), indiferent pentru care dintre situaţiile prevăzute la pct. (i)-(vi) a fost aplicată sancţiunea prima dată în cadrul termenului de 24 de luni;

(viii) în situaţiile prevăzute la pct. (vii), dacă operatorul economic achită amenda contravenţională sau jumătate din cuantumul acesteia, după caz, precum şi o sumă egală cu de zece ori amenda aplicată, sancţiunea complementară încetează de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării la organul constatator. Suma de bani egală cu de zece ori amenda aplicată se face venit la bugetul de stat şi poate fi achitată la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. sau la unităţile Trezoreriei Statului. Termenul de 24 de ore curge de la data înregistrării la registratura organului constatator a dovezii achitării sau de la data confirmării de primire, dacă aceasta a fost transmisă prin poştă.

225

Neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziţionate numai de la distribuitori autorizaţi sau unităţi acreditate pentru comercializare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 10 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 12.500 lei, precum şi suspendarea activităţii operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal şi prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator

226

Emiterea bonului fiscal conţinând date eronate, altele decât cele prevăzute la art. 10 lit. c), sau fără ca acesta să conţină toate dalele prevăzute la art. 4 alin. (1) sau alin, (2)

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz

Art. 10 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind

obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 3.000 lei

227

Neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului

Art. 10 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 1.250 lei, care se aplică persoanelor fizice

228

Neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare prevăzut la art. 1 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 10 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 3.000 lei

229

Nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunţa unitatea acreditată pentru service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale

Art. 10 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 3.000 lei

230

încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 10 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 50.000 lei

231

Nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi de către cei cărora li s-a retras autorizaţia de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiilor ce le revin potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aparatele livrate

Art. 10 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 50.000 lei

232

Nerespectarea obligaţiei de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a păstra şi arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică şi registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia activităţii de transport în regim de taxi unde nu se utilizează registrul special

Art. 10 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 plivind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 9.000 lei

233

Nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva memoria fiscală, precum şi dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în condiţii care să permită citirea acestora de către organul fiscal competent

Art. 10 lit. r) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 50.000 lei

234

Comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) şi (2), care nu sunt sigilate potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 10 lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 3.000 lei

235

Nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 10 lit. ş) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 3.000 lei

236

Comercializarea de către distribuitorii autorizaţi a aparatelor de marcat electronice fiscale cu o altă configuraţie şi un alt domeniu de utilizare decât cele prevăzute în autorizaţia de distribuţie

Art. 10 lit. t) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin, (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 3.000 lei

237

Comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale după retragerea dreptului de distribuţie obţinut de distribuitorul autorizat în baza autorizaţiei

Art. 10 lit. ţ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 3.000 lei, precum şi confiscarea veniturilor obţinute

238

Nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 10 lit. u) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 9.000 lei

239

Refuzul utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea verificărilor la solicitarea şi în prezenţa organelor de control asupra aparatelor de marcat electronice fiscale

Art. 10 lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 3.000 lei

240

Nerespectarea obligaţiei distribuitorilor autorizaţi prevăzute la art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de a da curs solicitării organelor cu competenţă în domeniul controlului în vederea citirii datelor din memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale sau din dispozitivul de memorare a aparatelor pentru realizarea activităţii de control

Art. 10 lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 9.000 lei

241

Nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi a obligaţiei de a pune la dispoziţia organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, programele de citire şi verificare a jurnalului electronic, precum şi instrucţiunile de utilizare, pentru aparatele definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 10 lit. y) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 9.000 lei

242

Comercializarea de către distribuitorii autorizaţi sau de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după data de 1 iulie 2016

Art. 10 lit. aa) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 3.000 lei

243

Nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 10 lit. bb) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin, (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 9.000 lei

244

Nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 10 lit. cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) fit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 9.000 lei, precum şi suspendarea activităţii operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal şi prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator

245

Continuarea livrării de bunuri sau prestării de servicii după suspendarea activităţii operatorului economic în punctul de lucru

Art. 10 lit. dd) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 12.500 lei, precum şi confiscarea sumelor încasate

246

încălcarea de către operatorii economici a dispoziţiilor prevăzute la art. 1 alin (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999  privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 10 lit. ee) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 9.000 lei

247

Nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor prevăzute la art. 31 alin, (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 10 lit. ff) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 9.000 lei

248

Deţinerea la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special şi/sau în chitanţe

Art. 10 lit. gg) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă în cuantum de 3.000 lei, precum şi confiscarea sumelor care nu pot fi justificate

 

S. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată

249

Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăşeşte plafonul stabilit de cap. I din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată, pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei

250

Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăşeşte plafonul stabilit de cap. I din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată, pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei

251

Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Art. 12 alin, (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăşeşte plafonul stabilit de cap. I din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată, pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei

252

Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăşeşte plafonul stabilit de cap. I din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată, pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei

253

Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăşeşte plafonul stabilit de cap. I din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată, pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei

254

Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de piaţă

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăşeşte plafonul stabilit de cap. I din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată, pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei

255

Nerespectarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăşeşte plafonul stabilit de cap. I din Legea nr.  70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată, pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei

256

Nerespectarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăşeşte plafonul stabilit de cap. I din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată, pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei

257

Nerespectarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată

Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată

Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei

258

Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind

operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind

operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei

259

Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată

Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei

 

Ş. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

260

Transportul produselor achiziţionate de la producători agricoli, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

Art. 16 lit. b) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

Art. 16 lit. b) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

Amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, şi amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea cantităţilor de produse din sectorul agricol transportate, pentru persoane juridice

261

Desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu deţin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil, şi care nu sunt produse în ferma proprie

Art. 16 lit. f) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

Art. 16 lit. f) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

Amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei

262

Eliberarea de către primar a atestatului de producător şi/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

Art. 16 lit. g) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

Art. 16 lit. g) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

Amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei

263

Vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producţie proprie, în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

Art. 16 lit. h) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

Art. 16 lit. h) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

Amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei

 

T. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

264

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei

265

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei

266

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei

267

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei

268

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei

269

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea

şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. Confiscarea mijloacelor de joc şi/sau a sumelor provenite din operaţiunile economice aferente, după caz.

270

Alterarea mijloacelor de joc sau modificarea de orice natură adusă acestora, a echipamentelor tehnice, a evidenţelor de gestiune a participanţilor, a câştigurilor acordate şi a sumelor aferente operaţiunilor desfăşurate, precum şi asupra elementelor de şansă, hazard, a sistemelor de identificare a clienţilor ori de gestionare a operaţiunilor financiare efectuate de aceştia sau a oricăror cerinţe stabilite şi impuse prin reglementările specifice acestui domeniu

Art. 22 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 22 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. Comisia poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura revocării licenţei de organizare a jocurilor de noroc.

271

Permiterea, în cadrul desfăşurării activităţilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a oricărui tip de operaţiuni de creditare a participanţilor ia jocul de noroc

Art. 22 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 22 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. Comisia poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura revocării licenţei de organizare a jocurilor de noroc.

272

Promovarea, de către organizatorul jocurilor de noroc la distanţă definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul oricărui mijloc de tip interfaţă de conectare, de participare, de transmitere a jocurilor de noroc sau prin orice alte platforme şi mijloace asimilate, a entităţilor şi a oricăror mijloace de creditare a jucătorilor în scopul participării la activităţile organizate în acest domeniu

Art. 22 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 22 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şt exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. Comisia poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura revocării licenţei de organizare a jocurilor de noroc.

273

Promovarea, prin intermediul activităţilor de joc de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010,cu modificările şi completările ulterioare, a oricăror servicii, mijloace şi activităţi care sunt interzise sau nu sunt reglementate prin intermediul normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 77/2009 ori al altor reglementări specifice

Art. 22 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de

noroc, aprobată cu modificări şi completări

prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 22 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de

noroc, aprobată cu modificări şi completări

prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. Comisia poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura revocării licenţei de organizare a jocurilor de noroc.

274

Reclama, publicitatea sau orice activitate cu caracter promoţional privind activităţile şi jocurile de noroc pentru care nu există licenţă şi autorizaţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 26 alin, (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravenţională

275

Desfăşurarea activităţilor de marketing, reclamă, publicitate sau orice alte activităţi cu caracter promoţional privind jocurile de noroc la distanţă definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ori activităţile şi serviciile conexe acestora, pentru jocurile la distanţă care nu sunt autorizate pe teritoriul României sau desfăşurarea acestor activităţi fără respectarea prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 77/2009

Art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravenţională

276

Nerespectarea prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 26 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 26 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravenţională

277

Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4), (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 261 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 261 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei, pentru persoanele juridice

278

Nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010,CU modificările şi completările ulterioare

Art. 261 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 261 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei

 

Ţ. Fapte care constituie contravenţii potrivit Hotărârii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

279

Neîndeplinirea de către transportator ori de reprezentantul acestuia a obligaţiei de a depune la biroul vamal de frontieră documentele însoţitoare ale mijloacelor de transport aflate în trafic internaţional şi a documentelor privind mărfurile transportate cu acestea

Art. 651 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 500 lei la 1.500 lei

280

Neîndeplinirea de către organele poştale a obligaţiei de a declara şi de a prezenta autorităţii vamale coletele şi trimiterile poştale care, potrivit legii, sunt supuse controlului vamal

Art. 651 fit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 500 lei la 1.500 lei

281

Neprezentarea de către transportator, la solicitarea autorităţii vamale, a documentelor aferente mijlocului de transport pentru mărfurile transportate, aflate în trafic internaţional

Art. 651 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 500 lei la 1.500 lei

282

Nerespectarea de către orice persoană a obligaţiei de a face accesibile controlului vamal locurile indicate de autoritatea vamală

Art. 651 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 500 lei la 1.500 lei

283

Transferarea mărfurilor care au făcut obiectul unei declaraţii sumare, în alte cazuri şi locuri decât cele stabilite de autoritatea vamală

Art. 651 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 500 lei la 1.500 lei

284

Neîndeplinirea de către titularul operaţiunii comerciale sau de către reprezentantul acestuia a obligaţiei de a solicita în termenul legal pentru mărfurile înscrise în declaraţia sumară, o destinaţie vamală

Art. 651 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 500 lei la 1.500 lei

285

Neîndeplinirea de către transportatorul sau gestionarul mărfurilor nevămuite a obligaţiei de a asigura integritatea sigiliilor sau marcajelor, cu excepţia cazului fortuit sau de forţă majoră

Art. 651 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 500 lei la 1.500 lei

286

Nerespectarea de către titularul unei informaţii obligatorii a obligaţiei de a declara autorităţilor vamale, în momentul efectuării formalităţilor vamale, că este în posesia unei informaţii obligatorii care se referă la mărfurile în cauză

Art. 651 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 500 lei la 1.500 lei

287

Neîndeplinirea de către titularul unei autorizaţii emise de către Autoritatea Naţională a Vămilor a obligaţiei de a anunţa autoritatea vamală asupra oricărei modificări intervenite după acordarea acesteia

Art. 651 lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 500 lei la 1.500 lei

288

Depunerea declaraţiei vamale conţinând date incomplete sau inexacte, în cazul în care această faptă nu influenţează stabilirea drepturilor de import şi a altor drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe ce se stabilesc la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor, dar produce efecte asupra aplicării măsurilor de politică comercială ori a altor dispoziţii stabilite prin reglementări speciale

Art. 651 lit. I) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 500 lei la 1.500 lei

289

Neîndeplinirea de către conducătorul mijlocului de transport a obligaţiei de a opri la semnalul formal specific al personalului vamal abilitat

Art. 652 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

290

Acostarea navelor sau aterizarea aeronavelor în alte locuri decât în punctele de control unde funcţionează autoritatea vamală, cu excepţia cazului fortuit, de forţă majoră sau de boală gravă la bord

Art. 652 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

291

Neprezentarea documentelor de orice natură şi pe orice fel de suport, solicitate în cadrul controlului vamal, precum şi nerespectarea termenului stabilit de autoritatea vamală, pentru prezentarea documentelor

Art. 652 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările ai completările ulterioare

Art. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

292

Neîndeplinirea de către persoanele fizice care trec frontiera a obligaţiei de a declara şi de a prezenta în vederea controlului vamal bunurile pentru care este prevăzută această obligativitate

Art. 652 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea

Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare

a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

293

Furnizarea de către un solicitant a unor informaţii eronate sau incomplete în baza cărora â fost adoptată de către autoritatea vamală o decizie favorabilă acestuia

Art. 652 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

294

Exercitarea oricărei activităţi comerciale, industriale sau de servicii într-o zonă liberă, antrepozit liber sau port liber, fără respectarea condiţiilor stabilite în reglementările vamale şi fără notificarea prealabilă a autorităţii vamale

Art. 652 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

295

Transferarea drepturilor şi obligaţiilor titularului unui regim vamal economic unor alte persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru a beneficia de regimul în cauză

Art. 652 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

296

Neîndeplinirea de către comisionarul în vamă a obligaţiilor prevăzute la art. 578 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 652 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

297

Depunerea unei declaraţii vamale care conţine date eronate privind încadrarea tarifară a bunurilor sau mărfurilor, în cazul în care este influenţată stabilirea drepturilor de import şi alte drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe care se încasează de către autoritatea vamală la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor

Art. 652 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

298

Părăsirea porturilor sau a aeroporturilor de către navele sau aeronavele care trec frontiera, fără viza autorităţii vamale; în acest caz amenda este aplicată căpităniei portului sau autorităţilor aeroportuare

Art. 652 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

299

Neîndeplinirea de către titularul regimului de punere în liberă circulaţie a mărfurilor destinate unei anumite utilizări a obligaţiei de a înştiinţa autoritatea vamală despre schimbarea utilizării acestora

Art. 652 lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

300

Prezentarea de către un solicitant a unor documente conţinând date inexacte sau eronate, în vederea obţinerii unei autorizaţii sau a unui certificat de origine eliberat de către autoritatea vamală

Art. 652 lit. 1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

301

Neîndeplinirea de către titularul regimului vamal de tranzit sau al regimurilor vamale economice a termenelor, condiţiilor şi obligaţiilor prevăzute pentru derularea şi încheierea acestor regimuri

Art. 652 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările

ulterioare

Art. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările

ulterioare

Amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei

302

Sustragerea de la controlul vamal a oricăror bunuri sau mărfuri care ar trebui plasate sub un regim vamal

Art. 653 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 653 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 654 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei sau de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru produsele accizabile, confiscarea bunurilor sustrase de la controlul vamal şi reţinerea mijlocului de transport folosit la săvârşirea contravenţiei până la plata amenzii. Atunci când mărfurile nu mai pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata unei sume egale cu valoarea în vamă a acestora, la care se adaugă drepturile de import şi alte drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe ce se stabilesc la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor.

303

Descărcarea de pe nave, încărcarea pe nave ori transbordarea bunurilor sau mărfurilor supuse vămuirii fără permis vamal sau fără acordul autorităţii vamale

Art. 653 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 653 alin. (1) şi art. 654 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei şi confiscarea bunurilor încărcate, descărcate sau transbordate. Atunci când mărfurile nu mai pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata unei sume egale cu valoarea în vamă a acestora, la care se adaugă drepturile de import şi alte drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe ce se stabilesc la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor.

304

Depunerea declaraţiei vamale şi a dovezii de origine, conţinând date eronate privind originea mărfurilor

Art. 653 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 653 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei.

305

Depunerea declaraţiei vamale şi a documentelor însoţitoare conţinând date incomplete sau eronate privind valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor

Art. 653 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 653 alin, (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei

306

Depunerea declaraţiei vamale şi a documentelor însoţitoare conţinând date eronate privind cantitatea mărfurilor dacă fapta nu constituie infracţiune prevăzută de Codul vamal

Art. 653 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 653 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei. În cazul în care prin această faptă este influenţată stabilirea drepturilor de import şi a altor drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe care se încasează de către autoritatea vamală la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor, mărfurile constatate în plus faţă de cele înscrise în declaraţia vamală se confiscă.

307

Exercitarea activităţii de comisionar în vamă fără autorizaţie

Art. 653 alin. (1) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 653 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea

Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei. Veniturile realizate din activitatea neautorizată se confiscă.

308

Depunerea declaraţiei vamale şi a documentelor însoţitoare conţinând date eronate privind felul mărfurilor

Art. 653 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 653 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei. În cazul în care prin această faptă este influenţată stabilirea drepturilor de import şi a altor drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe care se încasează de către autoritatea vamală la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor, mărfurile constatate în plus faţă de felul celor înscrise în declaraţia vamală se confiscă.

309

Neîndeplinirea de către persoanele fizice care trec frontiera a obligaţiei prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, de declarare în scris, la autoritatea vamala, a numerarului în valută şi/sau în moneda naţională care este egal sau depăşeşte limita stabilită prin regulament, aflat asupra lor, în mijloacele de transport ori în bagajele însoţite sau neînsoţite, precum şi în colete

Art. 653 alin. (1) lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 653 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei. Numerarul nedeclarat în scris care depăşeşte limita stabilită de regulament se confisca.

 

U. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare

310

Funcţionarea capacităţilor de depozitare fără autorizaţie de depozit

Art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale,  aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale,  aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei

311

Neîndeplinirea condiţiilor existente la data acordării autorizaţiei de depozit

Art. 14 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale,  aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 14 alin, (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale,  aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 5.000 lei la 6.000 lei şi, după caz, suspendarea autorizaţiei de depozit pe perioada necesară remedierii deficienţelor sau anularea acesteia

312

Achiziţionarea cerealelor de către operatorii economici, din spaţii de depozitare care nu deţin autorizaţie de depozit

Art. 14 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 14 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, CU modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 4.000 lei la 5.000 lei

313

Transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificaţie, neînsoţite de documentele prevăzute de lege care să justifice provenienţa licită a acestora

Art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor

procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor

procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea mărfii şi a mijlocului de transport marfă utilizat în acest scop, dacă acesta aparţine contravenientului sau dacă nu exista contract legal de cărăuşie

 

V. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare

314

Nerespectarea restricţiilor şi obligaţiilor prevăzute în actele internaţionale menţionate la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt direct aplicabile, sau prin actele normative prevăzute la art. 4 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, dacă fapta nu constituie infracţiune

Art. 26 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 26 alin. (1), (2), (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă între 10.000 lei şi 30.000 lei şi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie. Sancţiunea se aplică şi în cazul persoanelor juridice.

Dacă fapta este săvârşită de o persoană care face parte din personalul unei autorităţi sau instituţii publice, pe lângă amenda prevăzută, pot fi aplicate şi sancţiuni specifice.

Se pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) suspendarea avizului, licenţei sau autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii persoanei juridice, pe o durată de la o lună la 6 luni;

b) retragerea licenţei sau avizului pentru anumite operaţiuni sau activităţi, pe o durată de la o lună la 6 luni ori definitiv.

315

Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, dacă fapta nu constituie infracţiune

Art. 26 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 26 alin. (1), (2), (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă între 10.000 lei şi 30.000 lei şi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie. Sancţiunea se aplică şi în cazul persoanelor juridice.

Dacă fapta este săvârşită de o persoană care face parte din personalul unei autorităţi sau instituţii publice, pe lângă amenda prevăzută, pot fi aplicate şi sancţiuni specifice.

Se pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) suspendarea avizului, licenţei sau autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii persoanei juridice, pe o durată de la o luna la 6 luni;

b) retragerea licenţei sau avizului pentru anumite operaţiuni sau activităţi, pe o durată de la o lună la 6 luni ori definitiv.

316

Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 26 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 26 alin. (1), (2), (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă între 10.000 lei şi 30.000 lei şi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie. Sancţiunea se aplică şi în cazul persoanelor juridice.

Dacă fapta este săvârşită de o persoană care face parte din personalul unei autorităţi sau instituţii publice, pe lângă amenda

prevăzută, pot fi aplicate şi sancţiuni specifice.

Se pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) suspendarea avizului, licenţei sau autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii persoanei juridice, pe o durată de la o luna la 6 luni;

b) retragerea licenţei sau avizului pentru anumite operaţiuni sau activităţi, pe o durată de la o lună la 6 luni ori definitiv.

317

Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 26 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 26 alin. (1), (2), (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă între 10.000 lei şi 30.000 lei şi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie. Sancţiunea se aplică şi îh cazul persoanelor juridice.

Dacă fapta este săvârşită de o persoană care face parte din personalul unei autorităţi sau instituţii publice, pe lângă amendă prevăzută, pot fi aplicate şi sancţiuni specifice.

Se pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) suspendarea avizului, licenţei sau autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii persoanei juridice, pe o durată de la o luna la 6 luni;

b) retragerea licenţei sau avizului pentru anumite operaţiuni sau activităţi, pe o durată de la o lună la 6 luni ori definitiv.

318

Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 26 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 26 alin. (1), (2), (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă între 10.000 lei şi 30.000 lei şi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie. Sancţiunea se aplică şi în cazul persoanelor juridice.

Dacă fapta este săvârşită de o persoană care face parte din personalul unei autorităţi sau instituţii publice, pe lângă amenda prevăzută, pot fi aplicate şi sancţiuni specifice.

Se pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) suspendarea avizului, licenţei sau autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii persoanei juridice, pe o durată de la o luna la 6 luni;

b) retragerea licenţei sau avizului pentru anumite operaţiuni sau activităţi, pe o durată de la o lună la6 luni ori definitiv.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

HOTĂRÂRE

privind derogarea de la prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

Având în vedere prevederile art. 36 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

în baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului din data de 9 decembrie 2015,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Pentru anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din data de 12 martie 2013, Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private îşi constituie necesarul în baza valorii rezultate din calculul cel mai recent, respectiv cel pentru anul 2013, efectuat conform modelului stabilit prin Norma nr. 2/2013.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 76.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.