MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 983/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 983         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 30 decembrie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.770. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

3.833. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului „Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală”

 

4.133. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.504/2013 privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de informaţii fiscale împreună cu Direcţia generală de tehnologia informaţiei vor asigura gestionarea datelor şi informaţiilor obţinute în baza art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 3.770.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

SECŢIUNEA I

Furnizarea de informaţii conform art. 61 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

1. - Instituţiile de credit au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi.

Instituţiile de credit sunt instituţiile organizate şi constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

2. - Prin conturi deschise se înţelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă şi dacă acestea sunt deschise sau au fost deschise şi figurează închise la momentul efectuării solicitării.

3. - ANAF pune la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul ANAF, un sistem informatic prin care utilizatorii fac upload şi download de documente. Solicitarea de la ANAF se transmite prin portal, sub forma unui fişier PDF cu xml ataşat, semnat electronic, transmiterea rulajelor şi/sau soldurilor conturilor urmând a fi efectuată prin intermediul unei declaraţii în format PDF cu fişier xml ataşat, prin mijloace de transmitere la distanţă, conform legii, iar informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi se vor transmite în format electronic, ataşat la formularul PDF.

Pentru depunerea declaraţiei, instituţiile de credit trebuie să deţină un certificat digital calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă disponibil gratuit pe portalul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice.

4. - a) Termenul de transmitere a rulajelor şi/sau soldurilor conturilor este de:

- maximum 5 zile lucrătoare pentru solicitările care vizează o perioadă de până la 3 ani;

- maximum 10 zile lucrătoare pentru solicitările care vizează o perioadă mai mare de 3 ani.

b) Termenul de transmitere a informaţiilor şi documentelor privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi este de maximum 25 de zile lucrătoare de la data solicitării.

5. - Prin excepţie de la prevederile pct. 3 din prezenta secţiune, până la data de 31 martie 2016, instituţiile de credit pot transmite rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi în formatul şi modalităţile existente la data intrării în vigoare a ordinului.

6. - În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, datele prevăzute la pct. 1 din prezenta secţiune se vor transmite centralizat de către casa centrală atât în nume propriu, cât şi în numele cooperativelor de credit afiliate.

7. - Instrucţiunile cu privire la modul de transmitere a datelor şi informaţiilor sunt prevăzute în anexa A.

 

SECŢIUNEA a II-a

Furnizarea de informaţii conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

1. - Instituţiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, în fiecare zi lucrătoare, următoarele informaţii aferente zilei bancare anterioare:

a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea;

b) lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere.

Instituţiile de credit sunt instituţiile organizate şi constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

2. - Prin conturi se înţelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă.

Prin informaţiile furnizate la pct. 1 lit. a) se înţelege inclusiv modificările survenite după data deschiderii contului cu privire la cel puţin un element de structură din formatul de raportare pus la dispoziţie de către ANAF.

3. - Transmiterea informaţiilor se va face zilnic, prin depunerea unei declaraţii în format PDF cu fişier xml ataşat, prin mijloace de transmitere la distanţă, conform legii. Pentru depunerea declaraţiei, instituţiile de credit trebuie să deţină un certificat digital calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă disponibil gratuit pe portalul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice.

4. - La prima transmitere în formatul de la pct. 3, instituţiile de credit vor comunica şi următoarele:

- lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care deţin conturi deschise la data de 31 martie 2016, conturi închise în perioada 1 ianuarie 2010- 31 martie 2016, indiferent de data deschiderii, precum şi datele de identificare ale persoanelor care au deţinut/deţin dreptul de semnătură pentru acestea, după cum urmează:

- pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2010- 31 decembrie 2015, conform evidenţelor proprii în sistemele informatice la data raportării;

- pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2016-31 martie 2016, conform formatului stabilit la pct. 3;

- lista persoanelor care au închiriat casete de valori, cu contract valabil la data de 31 martie 2016.

5. - Prin excepţie de la prevederile pct. 3 din prezenta secţiune, instituţiile de credit vor transmite zilnic până la data de 31 martie 2016 informaţiile prevăzute la pct. 1 din prezenta secţiune, într-un format simplificat pus la dispoziţie pe perioada tranzitorie pe portal de către ANAF.

6. - În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, datele prevăzute la pct. 1 din prezenta secţiune se vor transmite centralizat de către casa centrală atât în nume propriu, cât şi în numele cooperativelor de credit afiliate.

7. - Instrucţiunile cu privire la modul de transmitere a datelor şi informaţiilor sunt prevăzute în anexa A.

 

SECŢIUNEA a III-a

Furnizarea de informaţii conform art. 61 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

1. - Persoanele fizice, persoanele juridice şi orice alte entităţi care au obligaţia transmiterii de informaţii către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, transmit concomitent şi pe acelaşi format informaţiile respective şi către ANAF.

2. - Entităţile raportoare vor respecta dispoziţiile Deciziei Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe.

3. - Entităţile raportoare vor transmite informaţiile prevăzute la pct. 1 din prezenta secţiune după cum urmează:

- rapoartele de tranzacţii cu numerar şi transferuri externe, în formatul electronic utilizat pentru raportarea către ONPCSB, prin intermediul unei aplicaţii disponibile pe portalul ANAF;

- rapoartele de tranzacţii suspecte, prin intermediul unei aplicaţii informatice, conform instrucţiunilor de accesare şi completare cuprinse în anexa publicată pe portalul ANAF.

4. - În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, datele prevăzute la pct. 1 din prezenta secţiune se vor transmite centralizat de către casa centrală atât în nume propriu, cât şi în numele cooperativelor de credit afiliate.

5. - Instrucţiunile cu privire la modul de accesare, de transmitere a datelor şi a informaţiilor de către instituţiile de credit sunt prevăzute în anexa A.

 

SECŢIUNEA a IV-a

Gestiunea datelor obţinute în baza prevederilor art. 61 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

Prin excepţie de la prevederile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, informaţiile obţinute potrivit art. 61 alin. (1), alin. (2) fit. b) şi alin. (4) din acelaşi act normativ sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale organului fiscal central, în activitatea de stocare, gestionare, prelucrare, analiză şi valorificare se vor avea în vedere următoarele principii:

- protecţia datelor cu caracter personal ale raportorilor;

- asigurarea securităţii fizice şi informatice a sistemelor de stocare a datelor;

- valorificarea datelor numai în condiţiile legii.

Persoanele desemnate în vederea desfăşurării activităţilor de stocare, gestionare, prelucrare, analiză şi valorificare au obligaţia de păstrare a secretului fiscal, în caz contrar fiind aplicabile prevederile Codului penal cu privire la activitatea de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice.

 

ANEXA A

 

INSTRUCŢIUNI

cu privire la modul de transmitere a datelor şi informaţiilor în baza art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

Transmiterea de către entităţile raportoare, cu excepţia instituţiilor de credit, se va face prin intermediul unei aplicaţii disponibile pe portalul ANAF, după autentificarea cu un certificat digital calificat, înregistrat pentru depunerea declaraţiilor electronice.

Instrucţiunile de utilizare a sistemului se vor regăsi pe portalul ANAF internet, secţiunea „Servicii online”.

Transmiterea de către instituţiile de credit a datelor şi informaţiilor în baza art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală se va realiza prin intermediul conexiunii securizate, asigurată de către Ministerul Finanţelor Publice prin Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Instrucţiunile de utilizare a sistemului se vor regăsi pe portalul ANAF extranet, meniul „Spaţiul meu de lucru “.

Pentru înregistrarea utilizatorilor în vederea schimbului de informaţii, instituţiile de credit vor îndeplini, în mod obligatoriu, următoarele cerinţe şi obligaţii:

Înrolarea

Poate face obiectul procedurii de înrolare persoana care reprezintă instituţia de credit şi este înregistrată în sistemul informatic al ANAF, denumită în continuare utilizator

Utilizatorilor le vor fi acordate roluri, unul dintre acestea fiind „administrator al drepturilor de acces”, denumit în continuare administrator.

Procedura de înrolare a administratorului este diferită faţă de procedura de înrolare a utilizatorilor comuni, înregistrarea persoanelor cu rol de administrator se face informatic de către funcţionarii organului fiscal pe raza căruia instituţia de credit are sediul social, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea documentelor cuprinse în anexa A1. Modelul formularului de acceptanţă este prevăzut în anexa A3.

Pentru alte roluri nu este necesară prezenţa fizică a persoanei şi/sau prezentarea de documente scrise la ghişeul local al ANAF.

Conducerea instituţiilor de credit este obligată să asigure utilizatorilor drepturi de acces la aplicaţiile informatice, în conformitate cu atribuţiile de serviciu stabilite în fişa postului.

Înregistrarea administratorului

Pentru a putea înregistra ceilalţi utilizatori este obligatoriu ca fiecare instituţie să aibă cel puţin un administrator înregistrat.

Se pot înregistra maximum două persoane cu drept de administrator pentru o instituţie, inclusiv unităţile teritoriale subordonate acesteia. Aceste persoane vor gestiona toţi utilizatorii unităţilor subordonate instituţiei.

Obligaţiile administratorului

Pentru înregistrarea administratorului în sistemul informatic de management al identităţii este necesar ca acesta să se prezinte personal la organul fiscal pe raza căruia instituţia de credit are sediul social.

În cazul în care persoana cu drept de administrator nu mai este angajat al instituţiei sau în cazul pierderii certificatului digital utilizat la autentificare, instituţia are obligaţia de a anunţa imediat celălalt administrator, în vederea retragerii imediate a dreptului de administrator persoanei care nu mai îndeplineşte condiţiile minime pentru acest rol.

În situaţia în care a expirat perioada de valabilitate a instrumentului de autentificare deţinut de persoana cu drept de administrator, se procedează la reînnoirea certificatului prin secţiunea Reînnoire, disponibilă în aplicaţie. Procedura de reînnoire este aceeaşi atât pentru administratori, cât şi pentru utilizatori.

Revocarea/Retragerea dreptului de administrator se face de către reprezentanţii legali ai instituţiei şi se operează prin aplicaţie doar de către altă persoană cu rol de administrator din cadrul aceleiaşi instituţii sau prin depunerea unei adrese scrise în acest sens la organele fiscale pe raza cărora instituţia de credit are sediul social, în cazul în care are un singur administrator.

Gestiunea drepturilor administratorului

Dreptul de administrator va fi aprobat la organul fiscal pe raza căruia instituţia de credit are sediul social şi se va aloca automat, după confirmarea corectitudinii datelor primită de la Autoritatea de certificare.

Dreptul de administrator al responsabilului cu securitatea va avea implicit alocat rolul de vizualizare a jurnalului de accese al tuturor utilizatorilor din cadrul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea.

Ca urmare a acestui rol, persoana împuternicită cu rol de administrator va avea obligaţia salvării şi arhivării periodice a jurnalului de accese.

Înrolarea utilizatorilor

Înregistrarea utilizatorilor comuni din cadrul instituţiei se va face electronic, prin aplicaţie, de către administrator, prin completarea informaţiilor despre persoane şi instrumentele de autentificare deţinute, conform anexei A2.

Dreptul de utilizator va fi acordat funcţionarilor din cadrul instituţiei care au ca atribuţii, stabilite prin fişa postului, accesul la orice date disponibile prin serviciul informatic, necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

Finalizarea procesului de înrolare va fi transmisă utilizatorilor prin e-mail.

Actualizarea datelor în urma procesului de reînnoire a instrumentului de autentificare

În cazul în care instrumentul de autentificare al administratorului este valabil, acesta va trimite, în format electronic, datele noilor instrumente de autentificare asociate titularilor.

În cazul în care a expirat instrumentul de autentificare al utilizatorului comun sau utilizatorului cu drept de administrator, se procedează la reînnoirea certificatului accesând opţiunea Reînnoire, disponibilă în cadrul aplicaţiei.

Finalizarea procesului de actualizare a datelor în urma procesului de reînnoire a instrumentului de autentificare va fi transmisă utilizatorilor prin e-mail.

Gestiunea drepturilor utilizatorilor

Persoana împuternicită cu drepturi de administrator, denumită în continuare Administrator, va putea acorda/retrage roluri utilizatorilor din cadrul aceleiaşi instituţii.

Administratorul va putea solicita prin aplicaţie înregistrarea utilizatorilor ce deţin un certificat digital şi îşi desfăşoară activitatea în aceeaşi instituţie.

Administratorul şi utilizatorii vor primi confirmarea înregistrării utilizatorilor din aceeaşi instituţie, la adresa de e-mail specificată în formularul de înregistrare.

Administratorul va avea posibilitatea, prin aplicaţia pusă la dispoziţie de DGTI, să consulte lista cu utilizatorii din aceeaşi instituţie, înregistraţi în sistemul de management al identităţii.

Acest funcţionar va putea atribui, prin aplicaţie, roluri acestor utilizatori, în funcţie de atribuţiile de serviciu ale fiecăruia.

Unui utilizator i se pot atribui mai multe drepturi, în funcţie de atribuţiile de serviciu.

Persoana cu drept de administrator este responsabilă din partea instituţiei financiare cu privire la corectitudinea, completitudinea datelor şi atribuirii drepturilor pentru utilizatorii din aceeaşi instituţie.

Dacă Administratorului i se retrage dreptul de către reprezentanţii legali ai instituţiei, cea de-a două persoană cu rol de administrator va retrage rolul prin aplicaţie sau, dacă este cazul, instituţia va solicita un nou rol de administrator, conform procedurii de înrolare.

Revocarea dreptului de administrator se poate face doar de către altă persoană cu rol de administrator din cadrul aceleiaşi instituţii sau prin prezentarea la ghişeu cu o adresă în care se specifică revocarea administratorului.

În cazul intervenirii unor modificări ale raporturilor de muncă ale utilizatorilor, iar noile atribuţii nu impun accesul la sistemul informatic, instituţia va solicita administratorului revocarea drepturilor de acces corespunzătoare utilizatorului.

Fiecare solicitare va avea asignat un status pentru identificare, iar în termen de maximum două zile lucrătoare de la afişarea în aplicaţia web a fişierului, acesta trebuie descărcat.

 

ANEXA A1*)

 

Documente ce trebuie depuse în vederea înregistrării administratorului

 

1. Carte de identitate a persoanei căreia i se va aloca rol de administrator-copie şi original

2. Împuternicire din partea instituţiei, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al acesteia

3. Fişierul de export al certificatului instalat în prealabil în browser, pe suport electronic

4. Anexa A3 - Formularul de acceptanţă

 

Pentru a genera fişierul de export:

Pentru a obţine certificatul digital în format fişier există două modalităţi:

1. Se intră pe site-ul autorităţii de certificare şi se descarcă certificatul

2. Se face export de certificat din browserul utilizat:

Tools  -> Internet Options -> Content -> Certificates


*) Imaginile sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA A2*)

 

Date ce trebuie completate online în sistemul informatic MFP - ANAF în vederea înregistrării utilizatorilor comuni

 

1 CNP utilizator

2. E-mailul utilizatorului

3. Funcţia deţinută în cadrul instituţiei

4 Departamentul în care îşi desfăşoară activitatea

5. Instituţia în care utilizatorul îşi desfăşoară activitatea

6. Informaţiile ce se preiau din fişierul de export al certificatului digital

 

Pentru preluarea informaţiilor din fişierul de export al certificatului se parcurg următorii paşi:


*) Imaginile sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA A3

 

Formular de acceptanţă

 

Prin prezenta se certifică faptul ca au fost finalizate:

- conexiunea securizată prin care se va face transferul de date;

- dezvoltarea de către ambele părţi a sistemelor informatice care permit schimbul fişierelor agreate;

- testarea de către ambele părţi a tuturor modulelor sistemului informatic (portal).

Reprezentanţii tehnici ai părţilor certifică faptul că Soluţia poate fi promovată în producţie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnare:

 

Instituţia de credit

Reprezentant tehnic

Funcţia

Semnătura

Observaţii

Data

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

Reprezentant tehnic

Funcţia

Semnătura

Observaţii

Data

 

 

 

 

 

 

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Reprezentant tehnic

Funcţia

Semnătura

Observaţii

Data

 

 

 

 

 

 

 

Coordonate de contact pentru soluţionarea problemelor tehnice:

- din partea instituţiei de credit:

- Nume:

- Funcţie:

- E-mail:

- Telefon:

 

- din partea STS:

- Nume:

- Funcţie:

- E-mail: support.dti@stsnet.ro

- Telefon: 021 2022648

 

- din partea ANAF:

- Nume:

- Funcţie:

- E-mail:

- Telefon:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea formularului „Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală”

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 118 alin. (8), ale art. 342 alin. (1) şi ale art. 352 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală”, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Instrucţiunile de completare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularului prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 4. - Prezentul ordin se aplică pentru consemnarea măsurilor dispuse de organele de inspecţie fiscală în cadrul acţiunilor de inspecţie fiscală/control începute după data de 1 ianuarie 2016.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 29 decembrie 2015.

Nr. 3.833.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

Direcţia ..................................................

Nr. Înregistrare ....................................

SIGLA D.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

................................................................

Data ........../.........../............

 

................................................................

 

 

 

 

 

Aprobat

 

 

Conducătorul structurii de inspecţie fiscală - funcţia

 

 

Numele şi prenumele

 

 

Semnătura şi ştampila

 

 

DISPOZIŢIE

privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală.

 

1. Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului

Denumirea contribuabilului/plătitorului: ……………………………………………………..

sau

Numele şi prenumele contribuabilului/plătitorului: ……………………………………………………..

Cod de identificare fiscală: ……………………………………………………..

Domiciliul fiscal: localitatea  …………………………………………………….., str. …………………………………… nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., judeţul/sectorul ……………………………………

Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale:

Judeţul ……………………………………, localitatea …………………………………………………….., str. …………………………………… nr. …., bl. …., sc. …., et. …. , ap. …., codul poştal …………………, telefon: …………………, fax: …………………, e-mail: …………………

2. Date privind acţiunea de inspecţie fiscală/control

Ca urmare a/în timpul acţiunii de inspecţie fiscală/control 1) desfăşurată în perioada ………………… de către ………………… din cadrul 2) s-a întocmit 3) ………………… nr. ………./…………………

În baza art. 118 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dispunem următoarele măsuri:

 

3. Măsura/Măsuri dispuse de organul de inspecţie fiscală

3.1. Măsura nr. 1

3.1.1. Denumirea măsurii nr. 14):

…………………………………………………………………………………………………….…………………………..

…………………………………………………………………………………………………….…………………………..

3.1.2. Termen 5):

…………………………………………………………………………………………………….…………………………..

3.1.3. Motivele de fapt 6):

…………………………………………………………………………………………………….…………………………..

…………………………………………………………………………………………………….…………………………..

3.1.4. Temeiul de drept7):

Act normativ: …………………….. articol: …., paragraf: …., punct: …., litera: ..... alineat: ....

3.2. Măsura nr. 2:

3.2.1. Denumirea măsurii nr. 2

3.2.2. Termen

3.2.3. Motivele de fapt:

3.2.4. Temeiul de drept:

…………………..

 

4. Data comunicării

Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

5. Menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului şi respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate şi măsurile dispuse

…………………………………………………………………………………………………….…………………………..

…………………………………………………………………………………………………….…………………………..

 

6. În conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ se poate formula contestaţie.

7. Neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscală constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 336 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

1) Se completează cu denumirea acţiunii de inspecţie fiscală/control care poate fi; inspecţie fiscală generală, parţială, control inopinat, constatare la faţa locului.

2) Se completează cu denumirea structurii de inspecţie fiscală emitente.

3) Se completează cu lipul actului întocmit de către organul de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea.

4) Se completează măsura dispusă de organul de inspecţie fiscală.

5) Se completează cu termenul pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse.

6) Se prezintă pe scurt fapta care a condus la necesitatea dispunerii măsurilor.

7) Pentru fiecare faptă descrisă se menţionează actele normative încălcate.

 

Avizat

Întocmit

 

Şef de serviciu

Organ de inspecţie fiscală

 Semnătura

Numele şi prenumele

1. Numele şi prenumele

 

 

2.

 

Semnătura

3.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului „Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală”

 

Formularul „Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală” reprezintă actul administrativ emis de organele de inspecţie fiscală, în aplicarea prevederilor legale, privind obligativitatea contribuabililor de a îndeplini măsurile stabilite. În „Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală” nu sunt cuprinse măsuri referitoare la sumele pe care contribuabilii/plătitorii le datorează bugetului general consolidat al statului.

Formularul se întocmeşte în timpul sau ca urmare a finalizării unei inspecţii fiscale generale sau parţiale, a unui control inopinat sau a unei constatări la faţa locului, în cazul în care organele de inspecţie fiscală stabilesc măsuri în sarcina contribuabilului/plătitorului. Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse, conducătorul organului de inspecţie fiscală competent poate decide suspendarea inspecţiei fiscale, numai dacă apariţia acestei situaţii împiedică finalizarea inspecţiei fiscale.

Informaţiile din conţinutul formularului „Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală” se completează după cum urmează:

1. „Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului persoană fizică sau juridică” cuprinde următoarele:

- denumirea completă a contribuabilului/plătitorului pentru persoane juridice;

- numele, iniţiala tatălui, prenumele contribuabilului/ plătitorului, pentru persoane fizice;

- cod de identificare fiscală, definit conform prevederilor Codului de procedură fiscală, se completează astfel:

a) codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal pentru persoanele juridice şi pentru alte entităţi fără personalitate juridică;

b) codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoanele fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului;

c) codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;

d) codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale sau numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal, după caz, pentru persoanele fizice;

- domiciliul fiscal se completează cu: adresa domiciliului fiscal pentru persoane juridice şi, respectiv, cu adresa de domiciliu sau adresa unde locuiesc efectiv, pentru persoane fizice;

- date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale, după caz, pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice sau profesii liberale în mod independent/într-o formă de asociere.

2. „Date privind acţiunea de inspecţie fiscală/control”

Cuprinde următoarele:

- acţiunea de inspecţie fiscală/control care poate fi: inspecţie fiscală generală, parţială, control inopinat, constatare la faţa locului;

- perioada în care s-a desfăşurat acţiunea de inspecţie fiscală/control,

- data începerii acţiunii de inspecţie fiscală/control care este data menţionată în registrul unic de control ori de câte ori există obligaţia ţinerii acestuia. În cazul contribuabilului/plătitorului care nu ţine său nu prezintă organului de inspecţie fiscală registrul unic de control, această dată se înscrie într-un proces-verbal;

- persoanele care au efectuat inspecţia fiscală/controlul, precum şi structura de inspecţie fiscală din care fac parte;

- tipul, numărul şi data actului întocmit de către organul de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea (raport de inspecţie fiscală şi/sau proces-verbal), în care se consemnează motivele de fapt care determină emiterea formularului „Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală”, după caz.

3. „Măsura/Măsuri dispuse de organul de inspecţie fiscală”

3.1. Măsura nr. 1:

3.1.1. Se prezintă măsura nr. 1 dispusă în sarcina contribuabilului/plătitorului.

3.1.2. Termenul: se înscrie termenul pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse.

3.1.3. Motivele de fapt: se prezintă modul în care contribuabilul/plătitorul verificat a efectuat şi evidenţiat o operaţiune (tranzacţie), modul de aplicare a legislaţiei fiscale şi contabile referitor la aceasta, potrivit situaţiilor de fapt aferente, cu precizarea consecinţelor (influenţelor) fiscale.

3.1.4. Temeiul de drept: se prezintă detaliat şi clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, paragrafului, punctului, literei, alineatului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat.

3.2. Măsura nr. 2: se prezintă următoarea măsură dispusă în sarcina contribuabilului/plătitorului, dacă este cazul.

3.2.1 3.2.4. Se prezintă măsura nr. 2, termenul pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse, motivele de fapt şi temeiul de drept pentru măsura respectivă.

Pentru următoarele măsuri dispuse, se completează în mod corespunzător măsura, termenul, motivele de fapt, temeiul de drept, numerotându-se corespunzător (3.3. şi 3.3.1.-3.3.4. etc.).

4. „Data comunicării”;

Se consemnează data comunicării care reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată CU confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. „Menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului şi, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate şi măsurile dispuse”; se consemnează menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului şi se prezintă în sinteză punctul de vedere al contribuabilului/plătitorului cu privire la măsura/măsurile dispuse de organul de inspecţie fiscală, consemnate în actul de control întocmit.

6. Se menţionează posibilitatea contribuabilului/plătitorului de a formula contestaţie împotriva prezentului act administrativ, îh conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Se menţionează faptul că neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscală constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 336 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Formularul se întocmeşte de către organul de inspecţie fiscală, se avizează de şeful de serviciu şi se aprobă de conducătorul structurii de inspecţie fiscală.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului „Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală”

1. Denumire: Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală

2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea număr variabil de pagini, în funcţie de măsurile dispuse.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la dispunerea de măsuri în sarcina contribuabililor/plătitorilor de către organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală, în timpul sau ca urmare a unei acţiuni de inspecţie fiscală/control.

6. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală.

7. Circulă:

- un exemplar la contribuabil/plătitor;

- un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspecţia fiscală;

- un exemplar la organul fiscal de administrare competent.

8. Se arhivează la:

- dosarul fiscal al contribuabilului;

- dosarul acţiunii de inspecţie fiscală/control.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.504/2013 privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.504/2013 privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 11 septembrie 2013.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 29 decembrie 2015.

Nr. 4.133.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.