MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 984/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 984         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 30 decembrie 2015

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

63. - Ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov

 

1.002. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

391. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Alexandra Patricia Braica din funcţia de secretar de stat pentru activitatea de dialog social la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.834. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare

 

4.115. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

38. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Coroana reginei Maria

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov

 

Situaţia extraordinară şi urgenţa reglementării, prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, sunt determinate de necesitatea asigurării continuităţii serviciului regulat de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, pe baza licenţelor de traseu şi a programului de transport cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2015, a evitării unor practici ilicite în activităţile de transport de persoane, a evitării unor practici care au consecinţe negative asupra siguranţei şi calităţii vieţii populaţiei, calităţii serviciilor oferite de operatorii de transport rutier, precum şi a evitării impactului negativ asupra bugetului de stat, prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţilor de transport de persoane, ce sunt desfăşurate în lipsa unui cadru legal în vigoare.

Astfel, ca urmare a Hotărârii nr. 747 din 18 aprilie 2014, pronunţate de Tribunalul Buzău, prin care s-a dispus suspendarea programelor de transport public de persoane cu autobuzele prin servicii regulate, între unităţile administrativ-teritoriale în zona metropolitană Bucureşti 2014-2020, până la judecarea în fond a cauzei, este pusă în imposibilitate continuarea desfăşurării transportului rutier de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, în condiţii de legalitate.

În situaţia în care, începând cu data de 1 ianuarie 2016, programul de transport şi licenţele de traseu în baza cărora se efectuează transportul rutier de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov nu vor fi valabile, se va constata faptul că:

- operatorii de transport nu vor avea un cadru legal pentru desfăşurarea acestei activităţi, situaţie care va genera practici ilicite în activitatea de transport derulată în zona respectivă, acest fapt generând inclusiv premisele afectării bugetului de stat prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţilor de transport de persoane;

- este întreruptă activitatea operatorilor de transport începând cu data de 1 ianuarie 2016, fapt care va avea un efect negativ asupra călătorilor prin neasigurarea necesarului de transport, fiind afectaţi aproximativ 110.000 de călători/zi.

Având în vedere faptul că prin Legea nr. 225/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport judeţean a fost stabilită în mod expres valabilitatea programului de transport de persoane prin servicii regulate între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov,

ţinând cont de faptul că serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov sunt de interes general şi au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu, prorogarea acestui termen este absolut necesară pentru respectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - (1) Termenul prevăzut la alineatul (2) al articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 19 aprilie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016.

(2) La solicitarea operatorilor de transport care deţin licenţe de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pe traseele cuprinse în programul de transport de persoane prin servicii regulate între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va elibera licenţe de traseu însoţite de grafice de circulaţie pentru autobuzele deţinute şi nominalizate de către aceştia corespunzător perioadei de prelungire a valabilităţii programului de transport, cu plata tarifului aferent, potrivit legii.

(3) Procedura şi modalitatea de eliberare a licenţelor de traseu se stabilesc de către emitent, respectiv Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2015.

Nr. 63.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc;”.

2. La articolul 3, după punctul 9 se introduc două noi puncte, punctele 91 şi 92, cu următorul cuprins:

„91. nerespectarea obligaţiilor prevăzute de art. 33 din anexă;

92. nerespectarea prevederilor art. 34 din anexă;”.

3. La articolul 3, punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„16. nerespectarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. c), art. 57 alin. (3) şi art. 58 alin. (2) din anexă;.

4. La articolul 3, după punctul 21 se introduc două noi puncte, punctele 211 şi 212, cu următorul cuprins:

„211. nerespectarea obligaţiei prevăzute de art. 78 din anexă;

212. neîndeplinirea de către conducătorul societăţii specializate în sisteme de alarmare a obligaţiilor prevăzute la art. 81-84 din anexă;”.

5. La articolul 3, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 251, cu următorul cuprins:

„251. nerespectarea de către conducător sau de către personalul societăţii a obligaţiilor şi procedurilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, prevăzut la art. 93 alin, (1) lit. h) din anexă;”.

6. La articolul 3, după punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 261, cu următorul cuprins:

„261. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 96 din anexă privind depunerea rapoartelor de activitate;”.

7. La articolul 4 alineatul (1), literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 1,11, 5, 7, 8, 9, 91, 10, 18, 21, 211, 212, 22, 23, 251, 26, 261, 27 şi 28;

c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 3, 4, 6, 92, 13, 16, 17, 20, 24 şi 25;

d) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 şi 15;”.

8. La normele metodologice, la articolul 2, alineatul (5) se abrogă.

9. La normele metodologice, la articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Unităţile care îşi desfăşoară activitatea în aceeaşi incintă, imobil sau perimetru, pot adopta în comun măsurile de securitate prevăzute de lege, astfel:

a) dacă toate se încadrează în aceeaşi categorie de cerinţe minimale, se vor conforma împreună acestora; adoptarea măsurilor şi reprezentarea în faţa autorităţilor se asigură de către conducătorul stabilit de comun acord;

b) dacă se încadrează în categorii cu cerinţe minimale de securitate diferite sau una dintre ele nu are cerinţe minimale de securitate, se vor adopta în comun cerinţele corespunzătoare celei mai stricte categorii; adoptarea măsurilor şi reprezentarea în faţa autorităţilor se asigură de către conducătorul unităţii care are cele mai stricte cerinţe de securitate.

(5) Pentru unităţile care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile alin. (4), analiza de risc şi proiectul sistemului de alarmare pot fi realizate pentru întreaga incintă, imobil sau perimetru.”

10. La normele metodologice, la articolul 4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Conducătorii unităţilor care deţin sau operează cu bunuri, valori sau numerar au obligaţia implementării unor măsuri eficiente în scopul asigurării protecţiei personalului şi a valorilor pe timpul manipulării, procesării, depozitării sau transportului şi descurajării săvârşirii infracţiunilor contra patrimoniului, precum şi în scopul acordării sprijinului necesar organelor judiciare în vederea identificării făptuitorilor.

(2) La obiectivele cu program permanent în care pe timpul nopţii îşi desfăşoară activitatea un singur angajat, conducătorii unităţilor au obligaţia de amenajare şi folosire a ghişeelor care să asigure protecţia la atacuri manuale asupra casierului sau să instituie post de pază fizică.”

11. La normele metodologice, la articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) în cazul în care furnizorul serviciilor de pază sau al serviciilor de monitorizare şi intervenţie nu mai poate derula contractele încheiate cu un beneficiar ca urmare a deciziei autorităţii competente de anulare a licenţei de funcţionare sau de respingere a solicitării de reînnoire a licenţei de funcţionare, precum şi în cazul încetării activităţii ca urmare a desfiinţării acestuia, beneficiarul poate contracta, pe o perioadă de maximum 30 de zile, serviciile unei alte societăţi specializate care va respecta în mod corespunzător prevederile planului de pază iniţial.”

12. La normele metodologice, la articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în situaţia existenţei unui litigiu privind dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra obiectivului, se acordă aviz de specialitate pentru planul de pază depus de beneficiarul care face dovada înscrierii acestor drepturi în registrul de carte funciară şi prezintă documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă.”

13. La normele metodologice, la articolul 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

(31) în situaţia existenţei unui litigiu privind reprezentarea legală a persoanei juridice, se acordă aviz de specialitate pentru planul de pază depus de beneficiarul înscris în registrul comerţului.

(32) în situaţiile de la alin. (3) şi (31), regulile privind accesul în obiectiv sunt cele prevăzute în planul de pază avizat anterior apariţiei litigiului sau se stabilesc în comun de părţi.”

14. La normele metodologice, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Planurile de pază a căilor ferate, pădurilor, terenurilor forestiere, fondurilor de vânătoare şi de pescuit, parcurilor de extracţie sau depozitare şi a echipamentelor, instalaţiilor şi construcţiilor aferente, conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere, sistemelor de irigaţii, a reţelelor telefonice şi de transport al energiei electrice, infrastructurilor rutiere şi a altor obiective specifice se adaptează caracteristicilor funcţionale ale acestora.

(2) Planurile de pază destinate unor obiective care depăşesc limitele unei unităţi administrativ-teritoriale se avizează de unitatea de poliţie competentă teritorial pe raza căreia se află sediul punctului de lucru, după ce această unitate de poliţie va consulta celelalte unităţi de poliţie, urmând ca avizul să fie notificat şi unităţilor respective.”

15. La normele metodologice, la articolul 25 alineatul (2), litera b) se abrogă.

16. La normele metodologice, la articolul 25 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) copie a diplomei de licenţă - profilul ştiinţe juridice sau a actului de calificare cu recunoaştere naţională necesar pentru practicarea ocupaţiilor «manager de securitate» sau «manager servicii private de securitate».”

17. La normele metodologice, la articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

»Art. 26. - (1) După depunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 25, unitatea de poliţie competentă verifică existenţa avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii, îndeplinirea condiţiilor referitoare la buna conduită cetăţenească a conducătorului societăţii, existenţa sediului înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativă şi coordonarea Operativă a personalului angajat şi întocmeşte un raport cu propuneri corespunzătoare, pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, Inspectoratului General al Poliţiei Române. Raportul unităţii de poliţie se transmite Inspectoratului General al Poliţiei Române în format letric, iar restul documentaţiei se transmite în format electronic.”

18. La normele metodologice, la articolul 28 alineatul (2), litera d) se abrogă.

19. La normele metodologice, la articolul 29, litera i) se abrogă.

20. La normele metodologice, după articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins:

„ Art. 291. - (1) Neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 29 determină emiterea de către Inspectoratul General al Poliţiei Române a deciziei privind respingerea solicitării de reînnoire a licenţei de funcţionare a societăţii specializate de pază.

(2) Decizia se comunică societăţii specializate de pază şi protecţie în cauză, inspectoratului de poliţie judeţean sau, după caz, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi Serviciului Român de Informaţii şi oficiului registrului comerţului pe raza căruia funcţionează societatea şi se publică pe pagina web a Poliţiei Române.

(3) Decizia poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) în termen de trei zile lucrătoare de la primirea deciziei de respingere a solicitării de reînnoire a licenţei de funcţionare, conducătorul societăţii specializate de pază este obligat să notifice beneficiarii cu privire la aceasta.”

21. La normele metodologice, la articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Unităţile de poliţie prevăzute la alin. (1) ţin evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor devenite titlu executoriu şi a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate plângerile contravenţionale, în vederea aplicării măsurilor prevăzute la art. 60-62 din Lege, şi au obligaţia de a se sesiza din oficiu cu privire la incidenţa acestor norme legale.”

22. La normele metodologice, articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - Certificatul de competenţe profesionale prevăzut la art. 38 alin. (5) din Lege se obţine la cerere şi este eliberat de centrele de evaluare a competenţelor profesionale autorizate conform legii.”

23. La normele metodologice, la articolul 44, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Criteriile şi procedura privind desemnarea poliţiştilor în comisiile de examinare constituite potrivit art. 39 din Lege se stabilesc prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române. Participarea poliţiştilor în comisiile de examinare constituie o atribuţie de serviciu şi nu se remunerează suplimentar salarizării acestora, potrivit legii.

(4) Pentru a îmbunătăţi cunoştinţele acumulate anterior, angajatorii sunt obligaţi să asigure pregătirea continuă a personalului de execuţie până la şeful de tură inclusiv, în limita a cel puţin 20 de ore anual, prin furnizori de formare profesională autorizaţi, în baza programei de pregătire stabilite anual de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi postate pe pagina web a acestei instituţii. Răspunderea pentru desfăşurarea pregătirii continue revine conducătorului societăţii sau, după caz, responsabilului cu pregătirea din cadrul societăţii.”

24 La normele metodologice, la articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Unităţile de poliţie prevăzute la alin. (1) ţin evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor devenite titlu executoriu şi a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate plângerile contravenţionale, în vederea aplicării măsurilor care impun retragerea atestatului personalului de pază sau gardă de corp, şi au obligaţia de a se sesiza din oficiu cu privire la îndeplinirea condiţiilor de retragere a atestatului prevăzute de lege.”

25. La normele metodologice, la articolul 50, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Ecusonul se poartă în partea superioară a uniformei, la vedere, asigurând vizibilitatea datelor de identificare şi fotografia titularului.”

26. La normele metodologice, la articolul 56, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 56. - (1) Autovehiculele blindate sunt autovehicule care au protecţie prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului şi valorilor. Aceste autospeciale trebuie atestate de un certificat emis de un organism abilitat şi acreditat în acest sens, în care se menţionează clasele de rezistenţă la acţiunea armelor de foc, având cel puţin FB 3 pentru blindaj, respectiv BR3 pentru geamuri, iar clasa de rezistenţă la efracţie a compartimentului de valori de cel puţin clasă de rezistenţă RC 3, conform standardelor europene aplicabile.

(2) Autovehiculele semiblindate au protecţie prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului, având clasele de rezistenţă sub clasele prevăzute la alin. (1), atestate de un certificat emis de un organism abilitat şi acreditat în acest sens.”

27. La normele metodologice, la articolul 56, alineatul (4) se abrogă.

28. La normele metodologice, la articolul 57 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) transporturile bunurilor şi valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsă între 150.000 şi 500.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate sau semiblindate şi se realizează, după caz, cu jandarmi ori agenţi ai unei societăţi specializate de pază şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc letale, în condiţiile legii;

c) transporturile bunurilor şi valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsă între 10.000 şi 150.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate, semiblindate sau special amenajate, însoţite cu personal de pază propriu calificat şi atestat ori agenţi ai unei societăţi specializate de pază şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc, în condiţiile legii.”

29. La normele metodologice, articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 58. - (1) Planul de pază a transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter special cuprinde în anexă varianta de transport: în localitate, judeţ ori interjudeţean şi durata acestuia.

(2) Adresele sediilor la/de la care se predau/preiau bunurile sau valorile monetare şi itinerarele se stabilesc şi se consemnează în documente de către responsabilul transportului şi se comunică echipajului la instructajul efectuat înainte de plecarea în cursă.”

30. La normele metodologice, la articolul 59, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în cazul indisponibilităţii temporare a unui prestator, beneficiarul poate contracta serviciile de transport de valori de la o alta societate licenţiată care va respecta în mod corespunzător prevederile planului de pază iniţial. Dacă prelungirea indisponibilităţii durează mai mult de 24 de ore se va proceda la actualizarea planului de pază conform alin. (2).”

31. La normele metodologice, la articolul 68 alineatul (1), literele h) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„h) casierii furnizori şi servicii de utilităţi, puncte de colectare ori de depozitare numerar cu plafon de peste 10.000 euro sau echivalent;

j) depozite în care se află bunuri cu o valoare mai mare de 10.000 euro sau echivalent.”

32. La normele metodologice, la articolul 68 alineatul (1), literele i) şi k) se abrogă.

33. La normele metodologice, la articolul 69, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Unităţile aflate În una dintre situaţiile prevăzute de art. 3 alin. (4) pot depune spre avizare un proiect comun al sistemului de alarmare pe care îl exploatează împreună.”

34. La normele metodologice, la articolul 71, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Modificarea configuraţiei sistemului în sensul eliminării sau înlocuirii unor componente cu funcţii diferite faţă de cele prevăzute în proiectul avizat de către poliţie atrage pierderea valabilităţii avizului.”

35. La normele metodologice, articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 75. - În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin conducător al unei societăţi specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei se înţelege administratorul societăţii, preşedintele consiliului de administraţie sau directorul general ori executiv cu atribuţii în coordonarea operativă a personalului.”

36. La normele metodologice, la articolul 76 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) documentele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a), f) şi g);”.

37. La normele metodologice, la articolul 76 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) documentele prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. a) şi c);”.

38. La normele metodologice, la articolul 76, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

,(3) Unitatea de poliţie competentă acordă avizul personalului tehnic la solicitarea societăţii angajatoare, dacă se face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 36 din Lege.”

39. La normele metodologice, articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 82. - Conducătorul societăţii specializate în sisteme de alarmare are obligaţia să asigure:

a) respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat;

b) controlul execuţiei lucrărilor şi respectării proiectelor de instalare sau a normativelor tehnice aplicabile;

c) primirea şi remedierea cu celeritate a defecţiunilor semnalate.”

40. La normele metodologice, la articolul 87 alineatul (2), litera b) se abrogă.

41. La normele metodologice, la articolul 88, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Unitatea de poliţie competentă verifică corectitudinea datelor din documentele depuse pentru reînnoire şi întocmeşte un raport cu propuneri, pe care îl înaintează Inspectoratului General al Poliţiei Române. Documentaţia de reînnoire se poate transmite în format electronic.”

42 La normele metodologice, articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 92. - În funcţionare, dispeceratele de monitorizare asigură preluarea directă şi verificarea semnalelor de la sistemele conectate şi iau măsurile necesare în vederea alertării echipajelor de intervenţie astfel încât să fie respectaţi timpii maximali stabiliţi prin prezentele norme metodologice.”

43. La normele metodologice, la articolul 93 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) să deţină autoturismele şi să aibă agenţi de intervenţie pază şi ordine pentru verificarea alarmelor şi intervenţia la evenimente sau să aibă contractate aceste mijloace şi servicii de la o societate licenţiată;”.

44. La normele metodologice, articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 97. - Prestatorii serviciilor de monitorizare şi operatorii economici au obligaţia de a asigura intervenţia fără a depăşi 15 minute în localităţi urbane, respectiv 30 de minute în localităţi rurale, şi de a lua, până la intervenţia organelor judiciare, primele măsuri necesare conservării urmelor infracţiunii şi a mijloacelor materiale de probă.”

45. La normele metodologice, la articolul 99, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) La stabilirea termenelor de remediere a deficienţelor constatate cu ocazia unui control, organele de poliţie au în vedere volumul şi natura măsurilor care trebuie întreprinse pentru intrarea în legalitate a unităţii respective; durata stabilită pentru remedierea deficienţelor este, de regulă, de maximum 60 de zile, iar pentru motive întemeiate, durata pentru remedierea deficienţelor poate fi prelungită, la cerere, cu o perioadă de maximum 120 de zile.”

46. La normele metodologice, la articolul 99, alineatul (3) se abrogă.

47. La normele metodologice, după articolul 99 se introduce un nou articol, articolul 991, cu următorul cuprins:

„Art. 991. - Inspectoratul General al Poliţiei Române publică pe pagina web a instituţiei modele ale documentelor utilizate în activitatea de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, care nu sunt stabilite prin prezenta hotărâre.”

48. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) alte zone cu regim de securitate ridicat;”.

49. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 2, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

„(9) Alte zone cu regim de securitate ridicat reprezintă spaţiile care necesită restricţii sau protecţie specială datorită valorilor de protejat ori a activităţii.”

50. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Structura subsistemului de alarmare la efracţie este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de operare, elementele de detecţie, echipamentele de avertizare şi semnalizare şi alte componente specifice acestui tip de aplicaţii. Rolul funcţional al subsistemului este de a detecta pătrunderea în spaţiile protejate a persoanelor neautorizate, de a sesiza stările de pericol din unitate şi, după caz, de a îngreuna consumarea actului infracţional.”

51. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 6, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) în afara programului de lucru, expunerea bunurilor şi valorilor prin intermediul unor suprafeţe vitrate exterioare este permisă doar în situaţia în care suprafaţa vitrată prezintă rezistenţă la atacuri manuale sau se află în imobile asigurate cu posturi de pază fizică.

(2) Uşile şi ferestrele exterioare trebuie să aibă încuietori de siguranţă pentru a se asigura întârzierea pătrunderii neautorizate în spaţiul unităţii, cu excepţia obiectivelor în care este instituită paza fizică şi a celor cu program permanent.

…………………………………………………………………………

(4) Pentru seifurile de depozitare valori monetare care sunt prevăzute cu deschidere temporizată, programarea întârzierii la deschidere se face cu timp de cel puţin 5 minute. Sunt exceptate seifurile amplasate în zone de depozitare cu acces temporizat pentru un interval de timp de cel puţin 5 minute, precum şi seifurile utilizate suplimentar măsurilor stabilite prin analiza de risc.”

52. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Dulapurile de casierie aflate în spaţiile funcţionale deschise se utilizează prin programarea unor timpi de deschidere de minimum 5 minute, pentru sertarul de depozitare a numerarului.”

53. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Automatele bancare, respectiv distribuitoarele automate de numerar, maşinile de schimb valutar, maşinile de reciclat numerar şi distribuitoarele de numerar destinate casierilor, se prevăd cu seifuri certificate, cu clasă de rezistenţă la efracţie determinată şi se ancorează conform instrucţiunilor producătorului. Pot 11 utilizate şi alte soluţii tehnice certificate cu rezultate similare sau superioare dacă se face dovada caracterului similar sau superior al acestora. În mod similar, seifurile/dulapurile de casierie cu temporizare trebuie să fie certificate, cu nivel de rezistenţă la efracţie determinat şi se ancorează conform instrucţiunilor producătorului.”

54. La normele metodologice, în anexa nr. 1, articolul 7 se abrogă.

55. La normele metodologice, în anexa nr. 1, după articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - Unităţile şi instituţiile de interes public trebuie să prevadă sisteme de supraveghere video pe căile de acces, holuri şi alte zone cu risc ridicat, detecţie a efracţiei pe zonele de expunere sau depozitare valori şi control acces, prin personal sau echipamente.”

56. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 9, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Sistemele de alarmare la efracţie aferente spaţiilor de depozitare a valorilor monetare trebuie să asigure programarea codurilor de armare/dezarmare cu semnalarea stării de pericol la distanţă în caz de ameninţare. Intervalele pentru dezactivarea temporizată se stabilesc de beneficiar. Întârzierea pătrunderii în aceste spaţii se poate realiza şi prin intermediul sistemului de control acces”

57. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Măsurile de securitate destinate furnizorilor de servicii poştale trebuie să fie conforme cu prezentele cerinţe minimale de securitate.”

58. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 13, alineatele (3) şi (7) se abrogă.

59. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prin subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie să se preia imagini din zonele caselor de marcat, intrărilor şi ieşirilor, spaţiilor de procesare, depozitare şi de transfer al valorilor, precum şi din spaţiile amenajate pentru parcare. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară recunoaşterii persoanelor din spaţiul clienţilor şi se stochează pe o perioadă de 20 de zile.”

60. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 18, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(5) Operaţiunile de alimentare sau retragere a numerarului din automate se efectuează fără prezenţa în proximitatea acestora a persoanelor neautorizate.”

61. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Automatele de plăţi sau alte terminale care acumulează şi depozitează numerar pe timpul nopţii se asigură prin fixarea de suporturi imobile.”

62. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru casierii furnizori şi servicii de utilităţi, puncte colectare ori depozitare numerar, cu plafon de peste 10.000 euro sau echivalent, măsurile de securitate cuprind mijloace de protecţie mecanofizică a personalului şi valorilor şi sisteme de supraveghere video, semnalizare ameninţare, detecţie a efracţiei cu conectare la dispecerat de monitorizare.”

63. La normele metodologice, în anexa nr. 3, la articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Pe articolul de îmbrăcăminte care se poartă la exterior se inscripţionează vizibil, pe partea din faţă şi pe cea din spate, cuvântul «PAZĂ» sau «SECURITY». Aceeaşi inscripţionare se aplică şi pe coifură.”

Art. II. - Termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, privind obligaţia elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă până la data de 1 iulie 2017.

Art. III. - Art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 1.002.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a doamnei Alexandra Patricia Braica din funcţia de secretar de stat pentru activitatea de dialog social la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

Având în vedere cererea doamnei Alexandra Patricia Braica,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 4 ianuarie 2016, doamna Alexandra Patricia Braica se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat pentru activitatea de dialog social la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2015.

Nr. 391.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare

 

Având în vedere prevederile art. 181 alin. (10) şi art. 352 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Dispoziţiile prezentei proceduri sunt aplicabile creanţelor fiscale născute după data de 1 ianuarie 2016.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 29 decembrie 2015.

Nr. 3.834.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare

 

CAPITOLUL I

Procedura privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare

 

1. În situaţia în care contribuabilul/plătitorul nu a declarat sau a declarat incorect obligaţiile fiscale principale, acestea se stabilesc de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere

2. Pentru obligaţiile fiscale principale prevăzute la pct. 1, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare, fără a se mai calcula pentru acestea penalităţi de întârziere. Stabilirea penalităţii de nedeclarare, potrivit prezentei proceduri, nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor prevăzute de lege.

3. Penalitatea de nedeclarare se stabileşte de către organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului/plătitorului, denumit în continuare organ fiscal competent, şi se comunică prin decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

4. Prin excepţie de la pct. 3, organul fiscal nu stabileşte penalitate de nedeclarare dacă:

a) penalitatea de nedeclarare datorată pentru creanţele fiscale principale stabilite suplimentar de organele de inspecţie fiscală, este mai mică de 50 lei;

b) obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere rezultă din aplicarea unor prevederi ale legislaţiei fiscale de către contribuabil/plătitor, potrivit interpretării organului fiscal cuprinse în norme, instrucţiuni, circulare sau opinii comunicate contribuabilului/ plătitorului de către organul fiscal central.

5. În urma constatării situaţiei prevăzute la pct. 4 lit. b), organul de inspecţie fiscală face menţiune în raportul de inspecţie fiscală şi anexa la decizia de impunere, cu privire la aplicarea sau neaplicarea penalităţii de nedeclarare, pentru fiecare scadenţă a obligaţiilor fiscale stabilite suplimentar.

6. Penalităţile de nedeclarare se datorează pentru fiecare obligaţie fiscală principală reprezentând impozite, taxe, contribuţii sociale, stabilită de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, pe fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

7. Cu excepţia situaţiei prevăzute la pct. 10.1, penalitatea de nedeclarare se calculează până ce cuantumul acesteia atinge nivelul obligaţiei fiscale principale la care se aplică, ori de câte ori prin aplicarea metodei de calcul prevăzute la pct. 6, penalitatea de nedeclarare depăşeşte acest nivel.

8. Termenul de plată al penalităţilor de nedeclarare calculate de către organul fiscal competent prin decizii emise potrivit pct. 3, se stabileşte în funcţie de data comunicării acestor decizii, astfel:

a) daca data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.

9.1. Pentru obligaţiile fiscale principale prevăzute la pct. 1, care au fost stinse prin plată sau compensare în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, sau prin eşalonare la plată, în condiţiile legii, penalităţile de nedeclarare rămase nestinse se reduc cu 75%, la cererea contribuabilului depusă la organul fiscal central competent.

9.2. Reducerea penalităţilor de nedeclarare prevăzută la pct. 9.1 se acordă de organul fiscal competent prin emiterea deciziei de reducere a penalităţilor de nedeclarare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

10.1. Pentru obligaţiile fiscale principale rezultate ca urmare a săvârşirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare, potrivit legii, penalităţile de nedeclarare datorate se majorează cu 100%.

10.2. Majorarea penalităţilor de nedeclarare prevăzută la pct. 10.1 se comunică de către organul fiscal competent prin decizie de majorare a penalităţilor de nedeclarare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

10.3. Diferenţa dintre penalităţile de nedeclarare majorate potrivit pct. 10.1 şi cele stabilite prin deciziile comunicate potrivit pct. 3 se achită în termenul prevăzut la pct. 8.

 

CAPITOLUL II

Procedura privind emiterea şi comunicarea deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare pentru debitorii care înregistrează penalităţi de nedeclarare sub o anumită limită

 

11. Deciziile prevăzute la pct. 3 se emit trimestrial, pentru toţi debitorii, cu excepţia:

a) debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale care fac obiectul înlesnirilor la plată;

b) debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale născute anterior sau ulterior datei înregistrării hotărârii de dizolvare în registrul comerţului;

c) debitorilor cărora li s-a deschis procedura insolvenţei în baza Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, pentru care nu se calculează obligaţii fiscale accesorii pentru creanţele născute anterior deschiderii procedurii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 80 alin. (2) şi art. 103 din Legea nr. 85/2014;

d) debitorilor declaraţi insolvabili care nu au venituri şi bunuri urmăribile.

12. Prin excepţie de la pct. 11, deciziile se emit, prin aplicaţiile informatice, după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligaţii fiscale principale prevăzute la pct. 1, în cazul în care cuantumul penalităţilor de nedeclarare nu depăşeşte o anumită limită, astfel:

12.1. În cazul în care cuantumul penalităţilor de nedeclarare nu depăşeşte 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil.

12.2. În cazul în care cuantumul penalităţilor de nedeclarare nu depăşeşte 1.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu.

12.3. În cazul în care cuantumul penalităţilor de nedeclarare nu depăşeşte 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori.

12.4. În cazul în care cuantumul penalităţilor de nedeclarare nu depăşeşte 100 lei, pentru contribuabilul persoană fizică.

13. Pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 12, nu se emit decizii în cazul în care, cuantumul penalităţilor de nedeclarare nu depăşeşte plafonul prevăzut pentru anulare de Codul de procedură fiscală.

14. Prin excepţie de la dispoziţiile pct. 13, la cererea debitorului sau în alte situaţii prevăzute de lege, se emit decizii şi în cazul în care cuantumul penalităţilor de nedeclarare nu depăşeşte plafonul prevăzut pentru anulare de Codul de procedură fiscală.

15. Decizia se poate emite şi comunica debitorului din oficiu sau ori de câte ori acesta solicită achitarea penalităţilor de nedeclarare, cu condiţia ca decizia să fie confirmată de primire, iar datele din confirmarea de primire să fie introduse în sistemul informatic.

16. Decizia se emite şi se comunică debitorului şi în cazul în care organul fiscal competent constată pericolul prescrierii dreptului de a stabili obligaţii fiscale.

17. Sumele reprezentând penalităţi de nedeclarare se rotunjesc la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi se neglijează fracţiunile de până la 49 de bani inclusiv.

18. După emitere, deciziile se comunică potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

19. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

ANTET 1)

Către 2) …………………………………………….

Dosar fiscal nr. …………….

cod de identificare fiscală ………………………

Nr. ………….. din …………………

str. …………………………. nr. ...., bloc ….., sc. …., et. ….,

 

ap. …., sectorul ……………………………., localitatea …………………………….,

 

judeţul ……………………………., cod poştal …………….

 

 

DECIZIE

referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare

În temeiul art. 98 lit. c) şi art. 181 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, s-au calculat următoarele penalităţi de nedeclarare:

 

Cod3)

Denumirea obligaţiei fiscale 4)

Penalităţi de nedeclarare - lei -

0

1

2

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

Vă invităm să achitaţi penalităţile de nedeclarare, în contul de venituri 20.35.01.08. „Penalităţi de nedeclarare”, în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

- până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

În situaţia în care obligaţiile fiscale principale stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere s-au stins prin plată sau compensare până la termenul prevăzut de art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau acestea au fost stinse prin eşalonare la plată, în condiţiile legii, puteţi beneficia de reducerea cu 75% a penalităţilor de nedeclarare, prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent, potrivit art. 181 alin. (2) din acelaşi act normativ.

În conformitate cu prevederile art. 152 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.

Asupra emiterii prezentei decizii organul fiscal nu este obligat să asigure contribuabilului/plătitorului posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea prezentei decizii, conform art. 9 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris puteţi formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ.

Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând penalităţi de nedeclarare aferente obligaţiilor fiscale principale se află în anexă.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele ……………………………….

Semnătura …………………………………………….

L.S.

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759


1) Se vor trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3.504/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului.

3) Se va menţiona codul existent în nomenclatorul aplicaţiilor informatice din care se emit, publicat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

4) Se va preciza denumirea obligaţiei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială sau alte sume datorate bugetului general consolidat pentru care se datorează penalitate de nedeclarare, potrivit legii.

 

 

Anexa la Decizia nr. ………………………. din data de …………………..

 

Cod1)

Documentul prin care s-a individualizat suma de plată 2)

Perioada

Suma debit

Zile

Cota 3)

Suma reprezentând penalităţi de nedeclarare

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 


1) Se va menţiona codul existent în nomenclatorul aplicaţiei informatice din care se emite, publicat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

2) Se vor menţiona: numărul şi data deciziei de impunere emise de organul de inspecţie fiscală.

3) Nivelul penalităţii de nedeclarare se stabileşte conform art. 181 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

1. Denumire: Decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic

4. Se utilizează în baza art. 98 lit. c) şi art. 181 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către compartimentul de evidenţă pe plătitori.

6. Circulă un exemplar la debitor.

7. Se arhivează un exemplar la organul fiscal central.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

ANTET 1)

Către 2) …………………………………………….

Dosar fiscal nr. …………….

cod de identificare fiscală ………………………

Nr. ………….. din …………………

str. …………………………. nr. ...., bloc ….., sc. …., et. ….,

 

ap. …., sectorul ……………………………., localitatea …………………………….,

 

judeţul ……………………………., cod poştal …………….

 

DECIZIE

de reducere a penalităţilor de nedeclarare

În temeiul art. 98 lit. c) şi art. 181 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

şi având în vedere cererea dumneavoastră nr. din data de pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, care au fost stinse prin plată ori compensare în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din acest act normativ, sau prin eşalonare la plată, în condiţiile legii, penalităţile de nedeclarare rămase nestinse se reduc cu 75% după cum urmează:

 

Cod3)

Denumirea obligaţiei fiscale 4)

Penalităţi de nedeclarare reduse cu 75%

- lei -

0

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

În conformitate cu prevederile art. 152 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.

Asupra emiterii prezentei decizii organul fiscal nu este obligat sa asigure contribuabilului/plătitorului posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea prezentei decizii, conform art. 9 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris puteţi formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 ale aceluiaşi act normativ.

Detaliile referitoare la modul de calcul al penalităţilor de nedeclarare reduse potrivit prezentei decizii, se află în anexă.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele ……………………………….

Semnătura …………………………………………….

L.S.

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759


1) Se vor trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3.504/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului.

3) Se va menţiona codul existent în nomenclatorul aplicaţiilor informatice din care se emit, publicat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

4) Se va preciza denumirea obligaţiei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială sau alte sume datorate bugetului general consolidat pentru care s-a calculat penalitate de nedeclarare, potrivit legii.

 

Anexa la Decizia nr. ………………………. din data de …………………..

 

Cod1)

Documentul prin care s-a individualizat suma de plată 2)

Denumirea obligaţiei fiscale3)

Penalităţi de nedeclarare râmase nestinse

Penalităţi de nedeclarare reduse cu 75%

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Se va menţiona codul existent în nomenclatorul aplicaţiei informatice din care se emite, publicat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

2) Se vor menţiona: numărul şi data deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare.

3) Se va preciza denumirea obligaţiei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială sau alte sume datorate bugetului general consolidat pentru care s-a calculat penalitate de nedeclarare, potrivit legii.

 

1. Denumire: Decizie de reducere a penalităţilor de nedeclarare

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic

4. Se utilizează în baza art. 98 lit. c) şi art. 181 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către compartimentul de evidenţă pe plătitori.

6. Circulă: - un exemplar la debitor;

- un exemplar la organul fiscal central.

7. Se arhivează un exemplar la organul fiscal central.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

ANTET 1)

Către 2) …………………………………………….

Dosar fiscal nr. …………….

cod de identificare fiscală ………………………

Nr. ………….. din …………………

str. …………………………. nr. ...., bloc ….., sc. …., et. ….,

 

ap. …., sectorul ……………………………., localitatea …………………………….,

 

judeţul ……………………………., cod poştal …………….

 

DECIZIE

de majorare a penalităţilor de nedeclarare

În temeiul art. 98 lit. c) şi art. 181 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

şi având în vedere ……………………. 3)

pentru obligaţiile fiscale principale rezultate ca urmare a săvârşirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare, potrivit legii, penalităţile de nedeclarare se majorează după cum urmează:

 

Cod 4)

Denumirea obligaţiei fiscale 5)

Penalităţi de nedeclarare datorate potrivit legii

- lei -

Penalităţi de nedeclarare majorate cu 100%

- lei -

Penalităţi de nedeclarare comunicate

- lei -

Diferenţă de plată a penalităţilor de nedeclarare

- lei -

0

1

2

3 = 2*100%

4

5 = 3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Vă invităm să achitaţi diferenţa de plată a penalităţilor de nedeclarare, în contul de venituri 20.35.01.08. „Penalităţi de nedeclarare”, în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

- până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună,

În conformitate cu prevederile art. 152 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.

Asupra emiterii prezentei decizii organul fiscal nu este obligat să asigure contribuabilului/plătitorului posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea prezentei decizii, conform art. 9 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris puteţi formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ.

Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând penalităţi de nedeclarare aferente obligaţiilor fiscale principale se află în anexă.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele ……………………………….

Semnătura …………………………………………….

L.S.

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759


1) Se vor trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3.504/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului.

3) Se va menţiona actul de constatare a faptei de evaziune fiscală emis de organele judiciare, potrivit legii, precum şi numărul şi data acestuia.

4) Se va menţiona codul existent în nomenclatorul aplicaţiilor informatice din care se emit, publicat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

5) Se va preciza denumirea obligaţiei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială sau alte sume datorate bugetului general consolidat pentru care se datorează penalitate de nedeclarare, potrivit legii.

 

Anexa la Decizia nr. ………………………. din data de …………………..

 

Cod1)

Documentul prin care a-a individualizat suma de plată2)

Denumirea obligaţiei fiscale3)

Penalităţi de nedeclarare stabilite

Penalităţi de nedeclarare majorate cu 100%

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Se va menţiona codul existent în nomenclatorul aplicaţiei informatice din care se emite, publicat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

2) Se vor menţiona: numărul şi data deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, prin care a fost stabilită penalitatea de nedeclarare ce urmează a fi majorată.

3) Se va preciza denumirea obligaţiei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială sau alte sume datorate bugetului general consolidat pentru care s-a calculat penalitate de nedeclarare, potrivit legii.

 

1. Denumire: Decizie de majorare a penalităţilor de nedeclarare

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic

4. Se utilizează: în baza art. 98 lit. c) şi art. 181 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către compartimentul de evidenţă pe plătitori.

6. Circulă: - un exemplar la debitor;

- un exemplar la organul fiscal central.

7. Se arhivează un exemplar la organul fiscal central.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

 

Având în vedere prevederile art. 158 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 24 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 decembrie 2015.

Nr. 4.115.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Coroana reginei Maria

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 21 decembrie 2015, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema Istoria aurului - Coroana reginei Maria.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

Valoare nominală

10 lei

Metal

aur

Titlu

999%o

Formă

rotundă

Diametru

13,92 mm

Greutate

1,224 g

Calitate

proof

Cant

zimţat

 

Aversul monedei redă coroana reginei Maria, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, stema României, valoarea nominală „10 LEI” şi anul de emisiune „2015”,

Reversul monedei prezintă portretul reginei Maria purtând pe cap coroana din aur şi inscripţia în arc de cerc „COROANA REGINEI MARIA”.

Art. 3. - Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din aur cu tema Istoria aurului - Coroana reginei Maria au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a acestor monede din aur se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2015.

Nr. 38.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.