MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 986/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 986         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 31 decembrie 2015

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

64. - Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 

65. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

66. - Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenelor prevăzute la art. VI alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

67. - Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

1.014. - Hotărâre privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.737. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

 

2.123. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea instrucţiunilor pentru emiterea unitară a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special – 001

 

4.153. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.075/2015

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

23. - Normă privind autorizarea fondului de pensii facultative

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 

Având în vedere faptul că termenul prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 93/2011, s-a prorogat până la data de 1 ianuarie 2016, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, aprobată cu modificări prin Legea nr. 2/2015,

luând în considerare faptul că singura entitate care poate efectua în prezent în condiţii de siguranţă verificările tehnice în utilizare şi verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării până la emiterea prescripţiei tehnice pentru stabilirea condiţiilor şi cerinţelor tehnice de autorizare a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice ce efectuează verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificării tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008 este Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S,A. (CNCIR - SA), ţinând cont de faptul că echipamentele prezintă un grad ridicat de pericol în funcţionare şi efectuarea unor verificări tehnice neconforme ar fi de natură să pericliteze siguranţa/viaţa cetăţenilor şi mediul înconjurător, iar în funcţie de locul amplasării acestor instalaţii/echipamente consecinţele unui accident ca urmare a nerespectării normelor pot fi de o gravitate deosebită,

ţinând cont de complexitatea deosebită a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat supuse verificărilor tehnice în utilizare, avându-se în vedere gradul ridicat de periculozitate a acestor instalaţii aflate în exploatarea unităţilor de învăţământ, unităţilor spitaliceşti, clădirilor mari destinate activităţilor economice, comerciale, de recreere şi lucrative, centralelor termoelectrice şi centralelor nuclearelectrice, a instalaţiilor de rafinare folosite în combinatele petrochimice,

precum şi de faptul că aceste instalaţii operează cu lichide şi gaze extrem de periculoase, existând pericole evidente de explozie şi incendiu, respectiv la instalaţii care operează la temperaturi şi presiuni deosebit de ridicate, a căror siguranţă în exploatare depinde direct de verificările tehnice în utilizare realizate de personalul calificat al organismului de inspecţie,

luând în considerare faptul că liberalizarea fără analizarea impactului acestei măsuri şi fără luarea în considerare a reglementărilor comunitare referitoare la activităţile evocate poate să conducă la riscuri majore,

având în vedere responsabilitatea statului în protejarea integrităţii proprietăţii publice şi private ceea ce impune evaluarea preliminară a măsurilor necesar a fi întreprinse,

ţinând cont că neadoptarea în regim de urgenţă a acestor măsuri echivalează cu liberalizarea pieţei în lipsa cadrului procedural şi normativ necesar ceea ce poate conduce la imposibilitatea efectuării de verificări tehnice şi de control conforme,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 93/2011, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 aprilie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costi Grigore Borc

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2015.

Nr. 64.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Având în vedere obligaţia angajatorilor care deţin avize de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, de a elabora planul de prevenire şi protecţie corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni eşalonate şi distribuite trimestrial, pe perioada 1 ianuarie-1 decembrie 2015, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2015, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale,

ţinând seama de controalele efectuate la nivelul Inspecţiei Muncii, în urma cărora s-a constatat că, în prezent, angajatorii sunt în curs de realizare a programelor de normalizare a condiţiilor de muncă,

luând în considerare termenul de 31 decembrie 2015, prevăzut de legislaţia în vigoare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 1.173/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, se poate estima că, în contextul economic actual, măsurile propuse în planul de prevenire şi protecţie nu se pot realiza integral,

ţinând seama de Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, referitoare la un cadru strategic al UE privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă 2014-2020, cu referire la îmbunătăţirea prevenirii bolilor profesionale prin combaterea riscurilor existente, noi şi emergente, în sensul în care bolile profesionale, inclusiv cele provocate sau agravate de condiţiile de muncă defavorabile, reprezintă o povară grea pentru lucrători, întreprinderi şi sistemele de asigurări sociale,

luând în considerare solicitările partenerilor sociali, precum şi faptul că lipsa cadrului juridic afectează un număr de peste 30.000 de lucrători încadraţi în condiţii deosebite,

având în vedere faptul că, din analiza solicitării de reînnoire a avizelor de încadrare în condiţii deosebite în funcţie de clasificarea activităţilor din economia naţională, rezultă că pe primele locuri se situează sistemul de sănătate şi asigurări sociale, activitatea de extracţie a cărbunelui superior şi inferior urmată de producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, iar pentru aceste locuri de muncă, din lipsa fondurilor angajatorilor necesare pentru a asigura măsurile de prevenire şi protecţie, există posibilitatea ca inspectorii de muncă, în urma controalelor, să dispună sistarea activităţii, cu implicaţii atât pe piaţa forţei de muncă, cât şi în bugetul asigurărilor de şomaj,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - După alineatul (1) al articolului 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Locurile de muncă pot fi menţinute în condiţii deosebite, prin reînnoirea avizelor de încadrare pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, pentru o perioadă de maximum 3 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2016, termen până la care angajatorii au obligaţia de a normaliza condiţiile de muncă.

(12) Perioada cuprinsă între data de 31 decembrie 2015 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2015.

Nr. 65.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢA DE URGENŢĂ

privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, a urmărit, prin impunerea unor termene fixe, să asigure finalizarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari, care se desfăşoară încă din anul 1991.

Prin art. 5 din lege au fost constituite comisii locale pentru inventarierea terenurilor, având scopul de a identifica suprafeţele care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială.

Prin art. 11 alin. (1), legea a stabilit în sarcina comisiilor locale şi judeţene de fond funciar, respectiv Comisia de fond funciar a municipiului Bucureşti, obligaţia de a soluţiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate până la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 20 alin. (5) din lege prevede că terenurile nerestituite foştilor proprietari intră de drept, de la 1 ianuarie 2016, în Fondul naţional al terenurilor agricole şi al altor imobile, iar art. 27 alin. (1) din lege stabileşte că punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate începând cu aceeaşi dată, prin achiziţionarea de imobile din Fondul naţional.

Ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a apariţiei unor impedimente obiective, legate în special de asigurarea serviciilor topografice şi de suprapunerea de titluri de proprietate, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea art. 45 din aceeaşi lege, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 65/2015, a fost prorogat termenul stabilit iniţial pentru finalizarea inventarierii.

Până în prezent, procesul de inventariere a fost realizat în proporţie de 98%, ceea ce a condus, în multe localităţi din ţară, la identificarea a numeroase suprafeţe, aflate în rezerva locală sau în proprietatea statului, care pot fi atribuite foştilor proprietari.

Prorogarea termenului de inventariere a condus, însă, şi la suspendarea pe o perioadă suplimentară a activităţilor comisiilor de fond funciar.

În aceste condiţii, termenul de 1 ianuarie 2016 nu a mai fost considerat fezabil pentru finalizarea procesului de restituire, astfel încât, prin proiectul legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, s-a propus prorogarea până la data de 1 ianuarie 2017 a termenelor prevăzute de art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013.

În data de 16 decembrie 2015, Curtea Constituţională a României, în cadrul controlului de constituţionalitate anterior promulgării, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulata de Preşedintele României asupra legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2015. Ca o consecinţă directă, până la data de 31 decembrie 2015 nu vor putea intra în vigoare prevederile prin care se intenţiona prorogarea termenelor anterior menţionate.

În această situaţie s-ar menţine termenul de 1 ianuarie 2016, ceea ce ar conduce la o gravă afectare a dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite, care nu ar mai avea posibilitatea de a intra în posesia fostelor proprietăţi.

În considerarea faptului că aspectele mai sus-menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Termenele prevăzute la art. 11 alin, (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ioan Dragoş Tudorache

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor,

George Băeşu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dincă

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2015.

Nr. 66.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Având în vedere faptul că prin Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii măsurile aprobate pentru persoanele juridice, respectiv posibilitatea acordată acestora să desfăşoare şi activitate de distribuţie angro de medicamente îşi încetează aplicabilitatea la data de 1 ianuarie 2016,

luând în considerare că aplicarea în acest moment a prevederilor art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2005, republicată, cu modificările ulterioare, poate împiedica desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de încheiere a contractelor dintre aproximativ 400 de furnizori cu amănuntul de medicamente şi casele de asigurări de sănătate, ceea ce poate duce la imposibilitatea acestora de a furniza medicamente către populaţie,

ţinând seama de faptul că neadoptarea măsurii de prelungire a termenului, până la data de 31 martie 2016, ar afecta stocurile importante de medicamente,

având în vedere perioada necesară de timp pentru valorificarea stocurilor importante de medicamente şi luând în considerare făptui ca acestea nu pot fi valorificate până la finalul anului 2015,

ţinând cont de faptul că în condiţiile aplicării prevederilor art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, este necesar ca toate aceste societăţi comerciale să separe cele două tipuri de activităţi - comerţul cu ridicata şi cu amănuntul al produselor farmaceutice - ceea ce implică reorganizări substanţiale ale activităţii societăţilor comerciale,

în considerarea faptului că procedurile de constituire a societăţilor durează aproximativ 60 de zile, autorizarea societăţilor comerciale pentru derularea de activităţi de comerţ cu ridicata pentru medicamente durează 120 de zile,

evidenţiind totodată şi faptul că autorizarea activităţii de comerţ cu amănuntul al medicamentelor, în condiţiile în care se realizează transferul activităţii prin vânzarea-cumpărarea fondului de comerţ, durează 90 de zile, iar dacă se face transferul activităţii prin fuziune, durata se ridică la 180 de zile,

având în vedere necesitatea asigurării condiţiilor necesare pentru derularea în condiţii optime a procesului de contractare la nivelul caselor de asigurări de sănătate,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2015, se prorogă până la data de 31 martie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2015.

Nr. 67.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 alin. (11) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) începând cu data de 1 ianuarie 2016, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite prin prezenta hotărâre.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 decembrie 2015 avizul de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, reînnoite, şi care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă pentru locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite.

(3) Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite potrivit prevederilor prezentei hotărâri nu poate depăşi data de 31 decembrie 2018.

Art. 2. - (1) Reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite se acordă de către Inspecţia Muncii sau Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, după caz, în baza următoarelor documente:

a) solicitarea de reînnoire a avizului de încadrare în condiţii deosebite, semnată de către reprezentantul legal al angajatorului ori de către altă persoană împuternicită de acesta, potrivit legii, împreună cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, definiţi potrivit prevederilor art. 5 lit. d) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, însoţită de copia documentelor de contrai întocmite de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea sau au sediul social, şi, după caz, de autorizaţia de utilizare eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, valabilă pentru perioada solicitată;

b) buletinele de determinări de noxe profesionale, eliberate de laboratoarele abilitate, potrivit legii, care să ateste depăşirea valorilor-limită de expunere profesională la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, sau buletine de expertizare eliberate de către direcţiile de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti, în care să se ateste prezenţa unor agenţi chimici foarte periculoşi sau agenţi biologici care nu au prevăzută limita admisibilă, dar care au avut efecte nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor expuşi;

c) planul de prevenire şi protecţie corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni, eşalonate şi distribuite trimestrial, în scopul încadrării locurilor de muncă în condiţii normale;

d) raportul medicului de medicina muncii privind starea de sănătate a lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, din care să reiasă efectele noxelor identificate la aceste locuri de muncă asupra stării de sănătate a lucrătorilor, însoţit de recomandări privind promovarea sănătăţii în concordanţă cu particularităţile expunerii la factori de risc;

e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obţinut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi a listei cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă, până la data de 31 decembrie 2015.

(2) Planul de prevenire şi protecţie prevăzut la alin. (1) lit. c) conţine măsurile aferente anului 2015, asumate pentru normalizarea condiţiilor de muncă şi rămase restante, şi, după caz, măsurile de protecţie colectivă şi cele care rezultă din recomandările prevăzute la alin. (1) lit. d).

(3) Documentele de control prevăzute la alin. (1) lit. a) fac referire la stadiul de realizare a măsurilor propuse şi asumate pentru anul 2015.

(4) Determinările de noxe profesionale se efectuează numai în prezenţa inspectorului de muncă desemnat în acest scop de inspectoratul teritorial de muncă.

(5) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse la Inspecţia Muncii sau Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, după caz, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Inspecţia Muncii poate acorda reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea întregii documentaţii prevăzute la alin. (1).

(7) Angajatorul va depune, în termen de 10 zile de la data reînnoirii avizului de încadrare în condiţii deosebite, o copie a acestuia însoţită de un exemplar al documentului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c), vizat de Inspecţia Muncii, la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea.

(8) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (5) conduce la neacordarea reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.

Art. 3. - Reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite emise de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare se acordă de către această instituţie în condiţiile prezentei hotărâri.

Art. 4. - Angajatorii care nu au obţinut reînnoirea avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite se pot adresa direct instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.

Art. 5. - Cheltuielile necesare obţinerii reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite se suportă de către angajator.

Art. 6. - (1) Semestrial, pe perioada valabilităţii avizului, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de muncă o raportare privind modul în care au realizat măsurile prevăzute la art. 2 alin, (1) lit. c) în vederea normalizării condiţiilor de muncă.

(2) Avizele reînnoite pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite îşi încetează aplicabilitatea la data îndeplinirii măsurilor stabilite prin planul de prevenire şi protecţie sau, după caz, la expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (3).

(3) în baza raportărilor prevăzute la alin. (1), inspectorii de muncă vor efectua verificări în vederea stabilirii conformităţii celor declarate, ale căror rezultate vor fi transmise Inspecţiei Muncii.

Art. 7.- Încadrarea tuturor categoriilor de salariaţi în locurile de muncă în condiţii deosebite se face în cazul în care activitatea acestora se desfăşoară numai în aceste locuri de muncă, potrivit programului normal de lucru.

Art. 8. - Nominalizarea salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă în condiţii deosebite se face de către angajator, împreună cu sindicatele reprezentative, potrivit legii, sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.

Art. 9. - Perioadele în care un salariat lucrează permanent în locuri de muncă în condiţii deosebite se stabilesc prin decizie a angajatorului, prin care sunt reglementate atribuţiile de serviciu ce revin fiecărui salariat.

Art. 10. - Perioada în care un salariat ce lucrează în locuri de muncă în condiţii deosebite a fost în concediu de odihnă sau în incapacitate de muncă se consideră timp în care activitatea s-a desfăşurat în condiţiile locului de muncă în care lucra la data ivirii acestor situaţii.

Art. 11. - Angajatorii care au nominalizate locuri de muncă în condiţii deosebite sunt obligaţi, pe propria cheltuială, să supună controlului medical periodic, în conformitate cu reglementările legale, toţi salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii.

Art. 12. - Angajatorul este obligat să depună, în termen de 10 zile, la casele teritoriale de pensii, documentul prin care se dovedeşte reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi lista cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă.

Art. 13. - (1) Dovedirea perioadelor de activitate desfăşurată în locuri de muncă în condiţii deosebite anterior datei de 1 aprilie 2001, în vederea pensionării, se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă, conform Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, sau pe baza unei adeverinţe emise de angajatorul la care a lucrat salariatul respectiv.

(2) Dovedirea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 aprilie 2001 se face pe baza declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat iniţiale sau rectificative.

(3) în cazul distrugerii arhivelor, perioada lucrată în condiţii deosebite, dovedită cu acte, se poate reconstitui, potrivit legii, prin hotărâre judecătorească.

(4) Locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale încadrate în grupele l şi a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 sunt considerate activităţi desfăşurate în condiţii deosebite, cu excepţia celor care, potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute ca fiind activităţi desfăşurate în locuri de muncă în condiţii speciale.

Art. 14. - (1) Constituie contravenţie nerealizarea de către angajator a măsurilor din planul de prevenire şi protecţie prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) şi se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru angajatorul cu un număr de până la 49 de salariaţi;

b) cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei, pentru angajatorul cu un număr de cel puţin 50 de salariaţi.

(2) în situaţia în care, în termen de 45 de zile de la constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1), angajatorul nu realizează măsurile dispuse în urma controlului, inspectoratul teritorial de muncă poate propune Inspecţiei Muncii anularea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.

(3) în cazul anulării avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, Inspecţia Muncii va înştiinţa despre această măsură şi casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea angajatorul.

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3,000 lei la 7.000 lei încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1).

(5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15. - Angajatorii care, în urma reorganizării prin fuziune, asociere, divizare sau transformare, şi-au schimbat sediul social şi denumirea ori şi-au schimbat numai sediul social sau numai denumirea, fapt atestat prin documente justificative, pot declanşa procedura prevăzută de prezenta hotărâre numai pentru locurile de muncă existente pentru care s-a primit avizul de încadrare în condiţii deosebite, reînnoit.

Art. 16. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, cu excepţia art. 14 care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2015.

Nr. 1.014.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. V alin. (3) şi ale art. 6 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 decembrie 2015.

Nr. 1.737.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 290/2013)

 

TARIFE DE TRECERE

pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu – Ruse

 

PARTEA 1:

 

Nr. crt.

Categorie vehicul rutier

Tarif - euro (cu TVA inclus)

Tarif - lei (cu TVA inclus)

Tarif - USD (cu TVA inclus)

Nr. treceri

Valabilitate

1.1.

Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) - autoturisme

3,00

13,00

3,00

1

o trecere

48,00

212,00

54,00

20

până la 31 decembrie

0,00

0,00

0,00

nelimitat

20 iunie

8,00

35,00

9,00

31

o lună calendaristică, pentru riverani

1.2.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

6,00

26,00

7,00

1

o trecere

96,00

424,00

107,00

20

până la 31 decembrie

2.1.

Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

12,00

53,00

13,00

1

o trecere

209,00

923,00

233,00

20

până la 31 decembrie

2.2.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 7,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

12,00

53,00

13,00

1

o trecere

209,00

923,00

233,00

20

până la 31 decembrie

3.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

18,00

79,00

20,00

1

o trecere

314,00

1.387,00

350,00

20

până la 31 decembrie

4.1.

Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

25,00

110,00

28,00

1

o trecere

435,00

1.921,00

485,00

20

până la 31 decembrie

4.2.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

25,00

110,00

28,00

1

o trecere

435,00

1.921,00

485,00

20

până la 31 decembrie

5.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

37,00

163,00

41,00

1

o trecere

644,00

2.844,00

718,00

20

până la 31 decembrie

 

PARTEA 2:

 

Modul de aplicare a tarifelor:

A. Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere vehiculele:

a) deţinute în proprietate sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

b) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;

c) specializate deţinute sau utilizate în baza unui drept legal, în exclusivitate, pentru servicii de ambulanţă;

d) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

e) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal, de către instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională;

f) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile acesteia;

g) escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate naţională;

h) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către persoanele cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului;

i) aparţinând Corpului Diplomatic şi vehiculele de transport consular, identificate prin numere de înmatriculare specifice;

j) care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare, în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;

k) care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;

l) specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de calamitate, dezastre naturale ori în situaţii de urgenţă cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roşu;

m) care desfăşoară activităţi de întreţinere curentă pe timp de vară şi de iarnă, lucrări de siguranţă rutieră şi reabilitare la pod, inclusiv drumul de acces.

NOTE:

Pentru vehiculele de la lit. a)-i) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte specifice, aşa cum prezintă vehiculele specializate de poliţie, jandarmerie, ambulanţă, pompieri sau cele ale Ministerului Apărării Naţionale, dovada încadrării în excepţiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare.

Pentru vehiculele de la lit. j) şi k), dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare împreună cu scrisoarea de trăsură CMR sau avizul de însoţire a mărfii.

Pentru vehiculele de la lit. l), dovada încadrării în excepţiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare şi numai în cazurile anunţate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Pentru vehiculele de la lit. m), dovada încadrării în excepţiile de la plata tarifelor se face prin prezentarea permisului de liberă trecere emis de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Emiterea permiselor de liberă trecere se va face în baza situaţiei realizate de către direcţia derulatoare şi aprobate de directorul general, conform contractului aflat în derulare.

În vederea justificării trecerii vehiculelor scutite, personalul agenţiei de control şi încasare are dreptul să păstreze o copie a documentelor justificative.

B. Tarife:

1. numărul de axe, maximum 3 sau minimum 4, se consideră în cuplajul/combinaţia de vehicule rutiere;

2. tarifele se aplică pentru fiecare trecere în sensul Giurgiu - Ruse;

3. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru acelaşi tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, cu valabilitate pană la data de 31 decembrie a fiecărui an;

4. tarifele pentru riverani sunt valabile în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, achiziţionate pentru cel puţin o lună calendaristică, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier deţinut de riveran sau utilizat în baza unui drept legal, pentru 31 de treceri într-o lună calendaristică, şi achitate anticipat cu cel mult 30 de zile;

5. prin riveran se înţelege persoana fizică ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării şi locul de muncă de cealaltă parte a cursului Dunării şi care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu - de la/la domiciliu;

6. calitatea de riveran se recunoaşte numai pentru persoane fizice, în baza unei adeverinţe emise de angajator care să ateste calitatea de angajat, reînnoită la 3 luni, şi în baza adresei de domiciliu din actul de identitate;

7. documentele în baza cărora se recunoaşte calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română; în cazul traducerilor, acestea trebuie legalizate;

8. modelul biletului matcă-cupon şi procedura de emitere, gestionare şi control vor fi stabilite de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti;

9. tarifele pentru 20 de treceri şi tarifele pentru riverani sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată;

10. data de 20 iunie a fiecărui an este considerată „Ziua Podului”, în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului;

11. biletele matcă-cupon preplătite se vor emite în următoarele locaţii: Agenţia de Control şi încasare Giurgiu, Secţia de Drumuri Naţionale Bucureşti Sud şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti; alte puncte suplimentare faţă de cele menţionate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea instrucţiunilor pentru emiterea unitară a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special - 001

În temeiul prevederilor art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a avizului Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 41.438 din 29 decembrie 2015, şi al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - La emiterea formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special - 001, organele fiscale locale vor avea în vedere următoarele:

a) seria formularului reprezintă codul siruta al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale/anul emiterii;

b) numărul chitanţei se alocă în ordine crescătoare, începând cu 0000001 în cadrul fiecărei serii.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dineu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2015.

Nr. 2.123.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.075/2015

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.075/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 22 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La pct. 1.2, coloana 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Ridicarea de sume în numerar din conturile instituţiilor publice pentru plăţi de volum redus şi urgente necesare bunei funcţionări a acestora. Centrul de investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile poate ridica sume în numerar şi în data de 31 decembrie 2015 pe care în cazul neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 4 ianuarie 2016, cu data de 31 decembrie 2015.”

2. În tot cuprinsul pct. II, în coloana 2, sintagma „până la 31 decembrie 2015, ora 10,00” se înlocuieşte cu sintagma „până la 31 decembrie 2015, ora 12,00”.

3. La finalul anexei se introduce o notă de subsol cu următorul cuprins:

.NOTA:

1. Eventualele documente de plată depuse de instituţiile publice şi operatorii economici potrivit programului prevăzut la pct. II.2 şi II.6 pe baza cărora au fost debitate conturile plătitorilor cu data de 31 decembrie 2015, pentru care se eliberează acestora extrase de cont cu aceeaşi dată, dar care nu au fost procesate prin intermediul sistemului electronic de plăţi cu data de 31 decembrie 2015, se procesează prin intermediul Societăţii de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND - S.A. În următoarea zi bancară lucrătoare.

2. Eventualele documente de plată depuse de instituţiile publice şi operatorii economici potrivit programului prevăzut la pct. 11.1 şi pct. II.3-II.5 pe baza cărora au fost debitate conturile plătitorilor cu data de 31 decembrie 2015, pentru care se eliberează acestora extrase de cont cu aceeaşi dată, dar care nu au fost procesate cu data de 31 decembrie 2015, se procesează de unităţile Trezoreriei Statului ca operaţiuni intratrezorerii sau intertrezorerii în următoarea zi bancară lucrătoare, cu data de 31 decembrie 2015.

3. Eventualele documente de plată depuse de instituţiile publice şi operatorii economici începând cu data de 30 decembrie 2015 prin care se dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la instituţii de credit care îşi încetează activitatea la finele anului 2015 şi care nu mai pot fi procesate începând cu data de 31 decembrie 2015 prin intermediul Societăţii de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND - S.A. se restituie plătitorilor de unităţile Trezoreriei Statului, iar operaţiunile înregistrate se stornează atât la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, cât şi al unităţilor Trezoreriei Statului.

4. Termenele prevăzute la pct. II 1.1 pot fi prelungite la solicitarea instituţiilor publice până la data de 31 decembrie 2015, cu respectarea programului de prezentare a documentelor de plată la unităţile Trezoreriei Statului potrivit prevederilor pct. II, cu aprobarea conducătorului unităţii Trezoreriei Statului şi a trezorierilor-şefi ai activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică sau a persoanelor care exercită atribuţii de trezorier-şef.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2015.

Nr. 4.153.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind autorizarea fondului de pensii facultative

 

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 42-46, art. 47 alin. (1), art. 49 şi ale art. 50, 53 şi 54 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 16,21, art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 16 decembrie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează procedura, condiţiile de autorizare şi documentele care trebuie depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în procesul de autorizare al fondurilor de pensii facultative.

Art. 2. - Fondul de pensii facultative se înfiinţează în scopul punerii în practică a unei scheme de pensii facultative, al cărei prospect a fost autorizat de A.S.F. În condiţiile legii.

Art. 3. - Fondurile de pensii facultative pot funcţiona pe teritoriul României numai pe baza deciziei de autorizare emisă de A.S.F.

Art. 4. - Orice cetăţean român poate adera la un fond de pensii facultative autorizat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.

Art. 5. - Fondurile de pensii autorizate într-un stat terţ trebuie să fie autorizate de A.S.F. În conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezenta normă.

Art. 6. - Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

 

CAPITOLUL II

Înfiinţarea fondurilor de pensii facultative

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

Art. 7. - (1) Fondul de pensii facultative se constituie pe bază de contract de societate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, prevederilor Legii şi ale prezentei norme.

(2) Iniţiativa constituirii unui fond de pensii facultative aparţine fondatorilor acestuia, care îndeplinesc condiţiile pentru a fi participanţi, conform prevederilor Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia.

(3) Numărul fondatorilor necesar constituirii unui fond de pensii facultative este de minimum 5 persoane.

Art. 8. - Sediul fondului de pensii facultative este acelaşi cu cel al administratorului.

Art. 9. - (1) Membrii fondatori semnează un contract de administrare cu un administrator de fonduri de pensii facultative, denumit în continuare administrator, contract prin care fondul de pensii facultative îşi însuşeşte una dintre schemele de pensii al cărei prospect a fost autorizat de A.S.F.

(2) Prin contractul de administrare, membrii fondatori ai fondului de pensii împuternicesc administratorul să reprezinte fondul de pensii facultative în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Conţinutul minim al contractului de societate

 

Art. 10. - Contractul de societate are următorul conţinut minim:

a) părţile contractante;

b) denumirea fondului de pensii facultative;

c) fundamentarea legală a constituirii fondului de pensii facultative;

d) durata fondului de pensii facultative;

e) obiectivele fondului de pensii facultative;

f) drepturile şi obligaţiile părţilor;

g) atribuţiile şi responsabilităţile administratorului referitoare la activitatea de administrare a fondului de pensii facultative;

h) limitele mandatului acordat fondatorilor;

i) unitatea de fond - definiţia, descrierea, valoarea iniţială;

j) forţa majoră - definire;

k) clauze privind încetarea contractului în condiţiile prevăzute în Codul civil şi de Lege, proceduri şi modalităţi de protecţie a participanţilor în asemenea cazuri;

l) dispoziţii din care să rezulte că participanţii devin parte contractuală prin semnarea actului individual de aderare;

m) alte clauze.

 

CAPITOLUL III

Procedura de modificare a contractului de societate

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

Art. 11. - (1) Contractul de societate poate fi modificat cu îndeplinirea procedurii prevăzute în prezenta normă.

(2) Procedura de modificare a contractului de societate cuprinde două etape:

a) obţinerea avizului prealabil de modificare a contractului de societate, emis în baza cererii şi a documentelor depuse de administratorul care solicită modificarea;

b) obţinerea avizului definitiv de modificare a contractului de societate, după îndeplinirea tuturor cerinţelor stabilite prin prezenta normă.

Art. 12. - Modificarea contractului de societate se poate face la propunerea administratorului sau a majorităţii participanţilor la fondul respectiv, dacă în contractul de societate nu este prevăzut altfel.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Procedura de avizare prealabilă a modificării contractului de societate

 

Art. 13. - (1) Pentru a obţine avizul prealabil de modificare a contractului de societate, administratorul depune la A.S.F. o cerere de avizare prealabilă a modificării acestuia, însoţită de următoarele documente:

a) nota de fundamentare a administratorului;

b) proiectul actului adiţional la contractul de societate;

c) documentul de informare şi solicitare a consimţământului participanţilor;

d) dovada plăţii taxei de avizare a modificării contractului de societate.

(2) Nota de fundamentare prevăzută la alin. (1) lit. a) conţine cel puţin următoarele:

a) motivaţia modificării contractului de societate;

b) modificările propuse de administratori şi/sau de către participanţii la fondul de pensii, evidenţiate comparativ;

c) menţiunea că exprimarea voinţei proprii a participantului trebuie Să se realizeze în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data transmiterii documentului de informare şi solicitare a consimţământului participanţilor.

(3) Documentul de informare şi solicitare a consimţământului participanţilor prevăzut la alin. (1) lit. c) conţine cel puţin:

a) modificările propuse la contractul de societate, evidenţiate comparativ cu prevederile din contractul în vigoare;

b) menţiunea că exprimarea voinţei proprii a participantului trebuie să se realizeze în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data transmiterii documentului;

c) menţiunea că participanţii care nu sunt de acord cu modificările propuse la contractul de societate pot solicita în scris transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalităţi de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.

(4) Prin documentul de informare şt solicitare a consimţământului, participanţilor le este adus la cunoştinţă faptul că, în cazul în care nu se obţine acordul participanţilor cu privire la modificările aduse contractului de societate, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea contractului de societate nu produc efecte, iar modificarea contractului de societate nu are loc.

Art. 14. - (1) A.S.F. hotărăşte cu privire la cererea de avizare prealabilă în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea ultimului document aferent cererii, transmis de către solicitant.

(2) Orice solicitare a A.S.F. privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii.

(3) în situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.

Art. 15.-(1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă atrage respingerea cererii de avizare prealabilă a modificării contractului de societate.

(2) Avizul prealabil sau decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.

(3) în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării acesteia, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 554/2004.

Art. 16. - O nouă cerere de avizare prealabilă a modificării contractului de societate poate fi adresată A.S.F. numai după ce au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Procedura de obţinere a consimţământului participanţilor cu privire la modificarea contractului de societate

 

Art. 17. - (1) Pentru modificarea contractului de societate este necesară obţinerea consimţământului participanţilor la respectivul fond de pensii facultative, existenţi la data comunicării avizului prealabil.

(2) în vederea obţinerii consimţământului participanţilor cu privire la modificarea contractului de societate, administratorul fondului de pensii facultative procedează, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării avizului prealabil, la publicitatea operaţiunii, după cum urmează:

a) publicarea pe pagina proprie de internet a documentelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c);

b) publicarea unui anunţ, în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională, pe o perioadă de cel puţin 3 zile consecutive, prin care face cunoscută publicarea pe pagina proprie de internet a documentelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c);

c) transmiterea către participanţi a documentului de informare şi solicitare a consimţământului prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. c).

Art. 18. - Administratorul este obligat să transmită documentul de informare şi solicitare a consimţământului participanţilor, prin servicii poştale, la ultima adresă de corespondenţă a participantului.

Art. 19. - (1) Participanţii îşi pot exprima voinţa în mod expres, în scris, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (3) lit. b).

(2) în cazul în care participanţii nu îşi manifestă voinţa în termenul prevăzut la art. 13 alin. (3) lit. b), se consideră că şi-au dat consimţământul în mod tacit.

Art. 20. - (1) în termen de maximum 40 de zile lucrătoare de la data avizului prealabil, dar nu mai devreme de cea de-a 35 a zi lucrătoare de la data obţinerii acestuia, administratorul întocmeşte un raport referitor la îndeplinirea obligaţiilor privind obţinerea consimţământului participanţilor.

(2) în raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să se menţioneze cel puţin modul de îndeplinire a obligaţiilor de publicitate, cu menţionarea exactă a datelor de efectuare a acestora, numărul participanţilor care au fost informaţi în scris şi numărul participanţilor care şi-au exprimat dezacordul cu privire la modificarea contractului de societate.

(3) Dacă în urma întocmirii raportului prevăzut la alin. (1) se constată că nu s-a obţinut consimţământul participanţilor, expres sau tacit, administratorul publică pe pagina proprie de internet un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa acestora faptul că modificarea contractului de societate nu mai are loc şi notifică A.S.F. în acest sens.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Procedura de avizare definitivă a modificării contractului de societate

 

Art. 21. - A.S.F. hotărăşte cu privire la avizarea definitivă a modificării contractului de societate, în baza cererii de avizare definitivă şi a documentelor depuse de administrator.

Art. 22. - Cererea se depune însoţită de raportul prevăzut la art. 20 alin. (1) şi de actul adiţional la contractul de societate în original, precum şi de documentele din care să reiasă îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 17.

Art. 23. - (1) A.S.F. hotărăşte cu privire la cererea de avizare definitivă a modificării contractului de societate, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea ultimului document aferent cererii, transmis de către solicitant.

(2) Orice solicitare a A.S.F. privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F,, sub sancţiunea respingerii cererii.

(3) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente se solicită completarea ori înlocuirea acestora, după caz.

Art. 24. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă atrage respingerea cererii de avizare definitivă a modificării contractului de societate.

(2) Avizul definitiv sau decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004.

Art. 25. - (1) în ziua lucrătoare următoare comunicării avizului definitiv, administratorul publică pe pagina proprie de internet un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa participanţilor modificarea contractului de societate, precum şi actul adiţional la contractul de societate, în forma actualizată.

(2) în cazul în care A.S.F. emite decizie de respingere, administratorul publică, în ziua următoare primirii deciziei, pe pagina proprie de internet, un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa participanţilor faptul că modificarea contractului de societate nu mai are loc.

 

CAPITOLUL IV

Autorizarea fondului de pensii facultative

 

SECŢIUNEA 1

Condiţii de autorizare

 

Art. 26. - În vederea autorizării fondului de pensii facultative, la momentul depunerii cererii de autorizare, acesta trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile prevăzute de Lege, precum şi următoarele:

a) fondul să fie constituit prin contract de societate, contract întocmit cu respectarea prevederilor prezentei norme privind conţinutul minim;

b) fondul de pensii facultative să aibă cel puţin 100 de participanţi;

c) administratorul să fie autorizat de A.S.F. sau de autorităţi similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;

d) administratorul să aibă prospectul schemei de pensii autorizat de A.S.F., în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia;

e) actul individual de aderare la fondul de pensii facultative să fie avizat de A.S.F., în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia;

f) depozitarul activelor fondului de pensii facultative să fie avizat de A.S.F. în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia;

g) auditorul financiar al fondului de pensii facultative să fie avizat de A.S.F., în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia;

h) membrii fondatori ai fondului de pensii facultative îndeplinesc condiţiile pentru a fi participanţi, conform prevederilor Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei fondului de pensii facultative

 

Art. 27. - Decizia de autorizare a fondului de pensii facultative se eliberează în baza unei cereri pentru autorizarea fondului de pensii facultative, întocmită de către administrator conform anexei.

Art. 28. - Cererea de autorizare a fondului de pensii facultative se depune de către reprezentantul legal al administratorului la A.S.F., însoţită de următoarele documente, în copie:

a) documentul care atestă autorizarea ca administrator de fonduri de pensii, eliberat de către A.S.F. sau de către autorităţi similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, după caz;

b) contractul de administrare încheiat între administrator şi membrii fondatori ai fondului de pensii facultative şi care intră în vigoare la data autorizării acestuia;

c) contractele de depozitare şi custodie încheiate între administratorul fondului şi depozitar, contracte încheiate sub condiţia autorizării fondului de pensii facultative şi care intră în vigoare la data autorizării acestuia;

d) contractul încheiat între administratorul fondului şi auditorul financiar, pentru auditarea activităţii fondului de pensii facultative, contract încheiat sub condiţia autorizării fondului de pensii facultative şi care intră în vigoare la data autorizării acestuia;

e) contractul de societate de constituire a fondului de pensii facultative;

f) actele individuale de aderare la contractul de societate prin care se înfiinţează fondul de pensii facultative şi la prospectul schemei de pensii facultative;

g) copia actului de identitate al fiecărui membru fondator al fondului de pensii facultative, a cărei conformitate cu originalul este certificată de titular, prin semnătură olografă, pe aceeaşi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;

h) documentaţia necesară pentru a dovedi îndeplinirea de către fiecare dintre membrii fondatori a condiţiilor prevăzute de Lege şi de normele emise în aplicarea acesteia, pentru a deveni participant.

Art. 29. - A.S.F. poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii facultative, fiind îndreptăţită să se adreseze autorităţilor competente sau să solicite alte documente şi informaţii din alte surse.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Procedura de aprobare sau respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii facultative

 

Art. 30. - (1) A.S.F. verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Lege şi de prezenta normă, avizează contractul de societate şi hotărăşte, în termen de 30 de zile calendaristice, aprobarea sau respingerea motivată a cererii de autorizare a fondului de pensii facultative.

(2) Decizia de aprobare a cererii de autorizare a fondului de pensii facultative se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia de către A.S.F.

Art. 31. - (1) Orice solicitare a A.S.F. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 30 alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii de autorizare.

(2) în situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.

Art. 32. - (1) A.S.F. respinge cererea de autorizare a fondului de pensii facultative în condiţiile prevăzute de Lege, inclusiv dacă documentaţia prezentată:

a) rămâne incompletă şi după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la solicitarea unor informaţii sau documente suplimentare;

b) nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

c) conţine clauze care pot prejudicia interesele participanţilor sau nu le protejează în mod corespunzător.

(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii facultative, scrisă şi motivată, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004.

Art. 33. - O nouă cerere de autorizare poate fi adresată A.S.F. numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 34. - (1) Toate documentele depuse la A.S.F. sunt numerotate, semnate pentru conformitate, de către reprezentanţii legali ai solicitantului şi sunt însoţite de un opis în care acestea sunt menţionate.

(2) Toate documentele şi informaţiile prevăzute în prezenta normă se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă vor fi depuse în original, în formă autentică, după caz, împreună cu traducerea legalizată.

Art. 35. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 36. - (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l, şi intră în vigoare la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 8 septembrie 2006, cu completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 23.

 

ANEXĂ

 

CERERE

pentru autorizarea fondului de pensii facultative

 

1. Denumirea fondului: …………………………….

2. Denumirea administratorului solicitant: ………………………………..

3. Împuternicit:

………………………………………………………

………………………………………………………

 

(numele, prenumele şi funcţia)

(numărul de telefon)

4. Persoana de contact:

………………………………………………………

………………………………………………………

(numele, prenumele şi funcţia)

(numărul de telefon)

5. Certificat de înregistrare al administratorului eliberat de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului: ……………………………………………………… (seria, numărul şi data emiterii)

6. Cod unic de înregistrare al administratorului la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului: ………………………………………………………

7. Documentul care atestă autorizarea de administrare emisă de către A.S.F. sau de către autorităţi similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European: ………………………………………………………

(numărul şi data emiterii)

8. Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative emisă de către A.S.F.: ………………………………………………………

(numărul şi data emiterii)

Semnătura împuternicit: ………………………………………………………

 

Data: ………………………………………………………

 

 

FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.