MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 106/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 106         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 10 februarie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

2. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECRETE

 

272. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

3. - Normă privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantarea drepturilor din sistemul de pensii private

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 131/2015 şi al ministrului sănătăţii nr. 90/2015

- Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.011/2015

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi art. 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată În Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:

1. La anexa nr. I “Componenţa Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări”, domnul senator Bodea Cristian-Petru - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Chiuariu Tudor-Alexandru - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

2. La anexa nr. IV “Componenţa Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală”, domnul senator Bereanu Neculai - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se retrage din componenţa comisiei.

3. La anexa nr. VI “Componenţa Comisiei pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului”, domnul senator Lazăr Sorin-Constantin - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Fifor Mihai-Viorel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

4. La anexa nr. VII “Componenţa Comisiei pentru apărare. ordine publică şi siguranţă naţională”:

- domnul senator Butunoi Ionel-Daniel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Tătaru Dan - senator independent;

- domnul senator Pop Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Agrigoroaei Ionel - senator independent.

5. La anexa nr. IX “Componenţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport”, domnul senator Barbu Daniel-Constantin - Grupul parlamentar Liberal Conservator - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Croitoru Cătălin - senator independent.

6. La anexa nr. XII “Componenţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi”, domnul senator Chiuariu Tudor-Alexandru - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Boeriu Valeriu-Victor - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

7. La anexa nr. XIII “Componenţa Comisiei pentru egalitatea de şanse”:

- domnul senator Boeriu Valeriu-Victor - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Cotescu Marin-Adrănel - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal;

- domnul senator Croitoru Cătălin - senator independent - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Rogojan Mihai-Ciprian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat;

- domnul senator Tătaru Dan - senator independent-se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Dumitrescu Florinel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

8. La anexa nr. XVII “Componenţa Comisiei pentru afaceri europene”, domnul senator Rogojan Mihai-Ciprian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Coste Marius - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

9. La anexa nr. XIX “Componenţa Comisiei pentru transporturi şi energie”, domnul senator Pop Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se retrage din componenţa comisiei.

10. La anexa nr. XX “Componenţa Comisiei pentru mediu”:

- domnul senator Coste Marius - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Ioniţă Dan-Aurel - senator independent;

- domnul senator Bereanu Neculai - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Pavel Marian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 februarie 2015, cu respectarea prevederi/or art. 76 a/in. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 4 februarie 2015.

Nr. 2.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. B, ale art. 8 lit. A şi B şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, în semn de apreciere pentru rezultatele remarcabile obţinute în activitatea profesională şi înaltul profesionalism dovedit în îndeplinirea misiunilor încredinţate,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios, clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios, clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

Art. 4. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit, clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 4*) la prezentul decret.

Art. 5. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă, clasa a II-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 5*) la prezentul decret.

Art. 6. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă, clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 6*) la prezentul decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 6 februarie 2015.

Nr. 272.


*) Anexele nr. 1-6 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) şi (3), art. 36 şi 37 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. j) şi o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b) şi d), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 14 ianuarie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit în continuare Fond de garantare, înfiinţat potrivit Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumită în continuare Legea nr. 187/2011.

Art. 2. - (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 187/2011.

(2) De asemenea, în înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) indicatori primari - date şi informaţii colectate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritate, în vederea supravegherii şi controlului modului în care Fondul de garantare îşi desfăşoară activitatea;

b) instrucţiuni tehnice - reguli prin care se stabilesc cerinţele minime de raportare specifice fiecărui raport periodic;

c) format de raportare - format standardizat folosit de sistemul informatic de raportări pentru transferul de date, respectiv standardul formatului de raportare extensible Markup Language, denumit în continuare XML;

d) raport periodic - indicatori solicitaţi de Autoritate, care se regăsesc într-un formular de raportare şi au aceeaşi periodicitate de transmitere şi acelaşi termen de raportare;

e) sistem informatic de raportări - sistemul informatic prin care Autoritatea colectează indicatori primari de la entităţile raportoare, denumit în continuare SIR.

 

CAPITOLUL II

Obligaţiile Fondului de garantare

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale privind rapoartele periodice

 

Art. 3. - (1) Rapoartele periodice transmise Autorităţii de către Fondul de garantare se completează conform documentelor justificative.

(2) Rapoartele periodice transmise Autorităţii trebuie să fie reale, corecte şi complete.

(3) În cazul în care nu există date, rapoartele sunt completate cu zero.

(4) Rapoartele periodice se completează în limba română.

Art. 4. - (1) Fondul de garantare notifică Autorităţii, sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal, numele, funcţia şi datele de contact ale persoanei/persoanelor responsabile cu întocmirea şi transmiterea raportărilor.

(2) Orice decizie de modificare a informaţiilor prevăzute la alin. (1) se comunică Autorităţii, în format letric sau electronic, în ziua lucrătoare următoare celei în care a intervenit modificarea.

(3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se completează de către persoana/persoanele responsabile, în baza regulamentelor interne ale Fondului de garantare.

Art. 5. - (1) Rapoartele periodice semnate cu semnătură electronică extinsă sunt transmise electronic, în formatul standard de raportare XML, conform instrucţiunilor tehnice de raportare, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel.

(2) Pentru transmiterea electronică, Fondul de garantare are obligaţia de a înregistra utilizatori în aplicaţia SIR.

Art. 6. - Fondul de garantare este obligat să pună la dispoziţia Autorităţii, la cerere, în forma şi în termenul stabilite de aceasta, informaţiile şi documentele care să evidenţieze şi să justifice operaţiunile privind activitatea desfăşurată, sub toate aspectele sale.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile de raportare ale Fondului de garantare

 

Art. 7. - Fondul de garantare este obligat să întocmească şi să transmită rapoartele periodice, în formatul standard de raportare XML, în structura şi la termenele stabilite de Autoritate.

Art. 8. - (1) Fondul de garantare întocmeşte şi transmite Autorităţii situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, conform reglementărilor contabile în vigoare.

(2) Planul de audit intern anual, aprobat de consiliul de administraţie, se notifică Autorităţii până la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmează a se efectua misiunile de audit intern, conform anexei nr. 6.

(3) Raportul actuarial anual, aprobat de consiliul de administraţie, se notifică Autorităţii până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs şi include metodele actuariale utilizate pentru calculul contribuţiei anuale datorate Fondului de garantare, precum şi rezultatele acestor calcule, conform anexei nr. 8.

Art. 9. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului de garantare, aprobat de consiliul de administraţie, include resursele financiare legate de activitatea de garantare, precum şi resursele financiare legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului de garantare se transmite Autorităţii până la data de 1 noiembrie a anului curent, pentru anul următor, însoţit de un raport privind execuţia bugetară pentru primele trei trimestre ale anului curent.

(3) Fondul de garantare întocmeşte şi transmite Autorităţii, concomitent cu bugetul de venituri şi cheltuieli menţionat la alin. (1), strategia anuală privind resursele financiare ale Fondului de garantare, aprobată de consiliul de administraţie.

Art. 10. - (1) Anual, Fondul de garantare are obligaţia de a întocmi:

a) un raport cuprinzând misiunile de audit intern din care să reiasă constatările şi recomandările acestuia, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 7;

b) un raport cuprinzând acţiunile de control intern din care să reiasă constatările şi recomandările acestuia, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 9.

(2) Rapoartele anuale prevăzute la alin. (1) se transmit Autorităţii până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea.

Art. 11. - Semestrial, Fondul de garantare transmite Autorităţii balanţa de verificare analitică prevăzută în anexa nr. 5, până la data de 25 a lunii următoare semestrului pentru care se face raportarea.

Art. 12. - (1) Trimestrial, Fondul de garantare întocmeşte următoarele rapoarte:

a) situaţia privind resursele financiare ale Fondului de garantare, conform structurii prezentate în anexa nr. 1;

b) situaţia activelor investite şi a obligaţiilor Fondului de garantare, conform structurii prezentate în anexa nr. 2;

c) situaţia sumelor utilizate pentru acoperirea plăţii compensaţiei către participanţi şi beneficiari, conform structurii prezentate în anexa nr. 3;

d) situaţia detaliată a investiţiilor pentru activitatea de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, prevăzută în anexa nr. 4.

(2) Rapoartele trimestriale prevăzute la alin. (1) se transmit Autorităţii până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.

 

CAPITOLUL III

Obligaţii privind transparenţa activităţii Fondului de garantare

 

Art. 13. - (1) în aplicarea prevederilor art. 10 pct. I lit. g) şi ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 187/2011, Fondul de garantare întocmeşte şi transmite Autorităţii un raport anual de activitate care cuprinde cel puţin:

a) informaţii de identificare a Fondului de garantare şi conducerea acestuia;

b) informaţii privind mediul de activitate;

c) informaţii privind garantarea drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii private, reglementat şi supravegheat de către Autoritate, inclusiv:

(i) detalii privind strategia anuală privind resursele financiare ale Fondului de garantare;

(ii) detalii privind metodele actuariale utilizate pentru calculul contribuţiei anuale, precum şi rezultatele acestor calcule;

(iii) detalii privind colectarea contribuţiilor şi plasamentele efectuate;

(iv) detalii privind compensarea pierderilor participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atât în perioada de acumulare a contribuţiilor, cât şi după deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligaţiile asumate;

(v) detalii privind asigurarea plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor la fondurile de pensii private, în cazul imposibilităţii asigurării lor de către administratorii sau furnizorii de pensii private, după caz;

d) informaţii privind managementul riscurilor;

e) informaţii privind resursele financiare;

f) informaţii privind auditul intern şi controlul intern;

g) raportul auditorului financiar şi situaţiile financiare anuale ale Fondului de garantare, întocmite şi aprobate conform actelor normative aplicabile.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se transmite Autorităţii până la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se face raportarea.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 14. - Fondul de garantare asigură reprezentanţilor Autorităţii accesul nelimitat la sistemul informatic de gestiune al operaţiunilor Fondului de garantare, precum şi la toate sistemele informatice utilizate în vederea ducerii la îndeplinire a obiectului de activitate.

Art. 15. - Autoritatea poate adopta orice măsuri, inclusiv de natură administrativă şi financiară, împotriva Fondului de garantare şi a persoanelor fizice responsabile, după caz, în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situaţii care sunt de natură să prejudicieze drepturile participanţilor şi ale beneficiarilor garantate conform Legii nr. 187/2011.

Art. 16. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

a) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date sau informaţii eronate către Autoritate;

b) nerespectarea de către Fondul de garantare a prevederilor referitoare la cerinţele de publicare pe pagina proprie de internet a informaţiilor prevăzute la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 187/2011;

c) publicarea de către Fondul de garantare în mod eronat a informaţiilor prevăzute la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 187/2011.

(2) Săvârşirea de către persoana fizică responsabilă sau Fondul de garantare a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează în funcţie de gravitatea faptelor cu:

a) avertisment scris;

b) amendă contravenţională între 1.000 lei şi 100.000 lei.

(3) Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ţinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.

(4) Constatarea contravenţiilor se face de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a preşedintelui Autorităţii.

(5) Amenzile contravenţionale se fac venit la bugetul de stat.

Art. 17. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 18. - (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezenta normă intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 18/2012 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din data de 27 decembrie 2012.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 5 februarie 2015.

Nr. 3.

 

ANEXA Nr. 1

 

Situaţia privind resursele financiare ale Fondului de garantare la data de...../.../..........

 

Cod comandă

 

 

 

Identificare elemente

 

 

 

Resurse destinate pentru asigurarea plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor

(lei)

Resurse destinate pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare

(lei)

Total

(lei)

Pilon 2

Pilon 3

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6 = 3 + 4 + 5

 

Sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de contribuţie iniţială la constituirea Fondului de garantare de către administratorii şi furnizorii de pensii private

 

 

 

 

 

Sume plătite cu titlu de contribuţii anuale la Fondul de garantare, distinct pentru fondurile de pensii facultative, respectiv fondurile de pensii administrate privat

 

 

 

 

 

Sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului de garantare

 

 

 

 

 

Sume rezultate din fructificarea disponibilităţilor plasate

 

 

 

 

 

Sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de contribuţii majorate

 

 

 

 

 

Sume din recuperarea creanţelor compensate de Fondul de garantare, decurgând din subrogarea în drepturile participanţilor şi/sau ale beneficiarilor

 

 

 

 

 

Sume din donaţii, sponsorizări, asistenţă tehnică, fonduri nerambursabile

 

 

 

 

 

Alte resurse financiare, inclusiv credite bancare

 

 

 

 

 

Sume plătite Fondului de garantare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea acestuia

 

 

 

 

X

TOTAL

 

 

 

 

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1 la normă

 

1. Anexa nr. 1 la normă se completează de către Fondul de garantare.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a balanţei de verificare a conturilor contabile.

3. Câmpurile anexei nr. 1 la normă se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea câmpului

Descrierea câmpului

1.

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

2.

Resurse destinate pentru asigurarea plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor (lei)

Valoarea resurselor destinate pentru asigurarea plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor (lei) - sold la data pentru care se face raportarea

3.

Resurse destinate pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare (lei)

Valoarea resurselor destinate pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare (lei) - sold la data pentru care se face raportarea

 

Raportare iniţială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1 la normă

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM DD_anx1fg_1_GGG.xml.p7s,

unde:

YYYYMMDD reprezintă ultima zi calendaristică a trimestrului pentru care se întocmeşte raportul;

GGG reprezintă codul Fondului de garantare înregistrat în Registrul Autorităţii.

b) Fişierele menţionate la lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile notificate conform art. 4 din normă.

c) Fişierul YYYYMMDD_anx1fg_1_GGG.xml.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat “anx1fg”.

5. Anexa nr. 1 la normă se întocmeşte trimestrial şi se transmite în termen de 25 de zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este un trimestru.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1 la normă.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile cu activitatea de raportare, acestea având obligaţia de a analiza

aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

 

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1 la normă conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile notificate conform art. 4 din normă, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYM M DD_anx1fg_5_GGG.xml.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, inclusiv înregistrările contabile de corecţie care s-au efectuat, denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_anx1fg_5_GGG.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1 la normă se încarcă în SIR, în folderul dedicat “anxlfg”.

 

ANEXA Nr. 2

 

Situaţia activelor şi obligaţiilor la data de...../...../..........

 

 

 

 

Pentru activitatea de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Pentru activitatea destinată administrării şi funcţionarii Fondului de garantare

Total

Nr. crt.

Codul elementului

Denumirea elementului

Valoarea de achiziţie (pentru elementele cu indicativul A)/ Suma plătită

(pentru elementele cu indicativul B)

Valoarea actualizată

(pentru elementele cu

indicativul A)/

Suma datorata

(pentru elementele cu indicativul B)

Suma în curs de decontare, net (+/-) (pentru elementele cu indicativul A)

Valoarea de achiziţie (pentru elementele

cu indicativul A)/ Suma plătită

(pentru elementele cu indicativul B)

Valoarea actualizată

(pentru elementele cu

indicativul A)/

Suma datorată

(pentru elementele cu

indicativul B)

Suma în curs de decontare,

net (+/-)

(pentru elementele cu indicativul A)

Valoarea de achiziţie (pentru elementele cu indicativul A) / Suma plătită

(pentru elementele cu indicativul B)

Valoarea actualizată

(pentru elementele cu indicativul A)

Suma datorată

(pentru elementele cu indicativul B)

Suma în curs de decontare, net (+/-) (pentru elementele cu indicativul A)

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

1

AC000000

Total active, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

AC110000

Instrumente ale pieţei monetare, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

AP111000

Conturi curente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

AP112000

Depozite în lei şi în valută convertibilă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

AP113000

Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

AP114000

Reverse repo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

AP121000

Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

AP190000

Alte instrumente financiare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

AC500000

Alte active, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

AC510000

Sume în tranzit, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

AP511000

Sume în tranzit la bănci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

AP512000

Sume în tranzit la intermediari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

AP520000

Sume în curs de rezolvare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

AC530000

Sume în curs de decontare, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

AP532000

Principal şi cupoane de încasat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

AP533000

Alte sume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

AP534000

Sume aferente decontării tranzacţiilor de cumpărare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

AP535000

Sume aferente decontării tranzacţiilor de vânzare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

BC500000

Total obligaţii, din care:

 

 

 

 

X

 

 

 

 

20

BC510000

Comisioane, din care:

 

 

 

 

X

 

 

 

 

21

BP513000

Comision de tranzacţionare

 

 

 

 

X

 

 

 

 

22

BC520000

Taxe, din care:

 

 

 

 

X

 

 

 

 

23

BP521000

Taxa de auditare

 

 

 

 

X

 

 

 

 

24

BC530000

Obligaţii din decontări cu participanţii, din care:

 

 

 

 

X

 

 

 

 

25

BP539000

Alte obligaţii de decontare cu participanţii

 

 

 

 

X

 

 

 

 

26

BP590000

Alte obligaţii

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 2 la normă

 

1. Anexa nr. 2 la normă se completează de către Fondul de garantare.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor investite şi a obligaţiilor Fondului de garantare.

3. Câmpurile anexei nr. 2 la normă se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea câmpului

Descrierea câmpului

1.

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

2.

Codul elementului

Codurile elementelor de activ şi de obligaţii

3.

Denumirea elementului

Denumirea elementului de activ/obligaţie

4.

Valoare de achiziţie (pentru elementele cu indicativul A)

Pentru elementele cu indicativul A se completează “valoare de achiziţie”. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Pentru instrumentele financiare exprimate în valută, se utilizează cursul valutei respective de la data decontării acestora.

a) Pentru instrumentele cu venit fix, valoarea de achiziţie reprezintă preţul brut de achiziţie al acestora, preţ care include dobânda aferenta perioadei cuprinse între ultima încasare a cuponului şi data achiziţiei, conform documentelor de achiziţie. Această valoare, exprimată în lei, nu se va modifica pe durata existenţei în portofoliu a instrumentului cu venit fix, chiar dacă în perioadă se vor încasa cupoane pentru instrumentul respectiv.

b) Pentru depozitele bancare, valoarea de achiziţie reprezintă valoarea de constituire a acestora, conform contractelor de depozit. Această valoare este exprimată în lei.

5.

Suma plătită (pentru elementele cu indicativul B)

Pentru elementele cu indicativul B se completează “suma plătită” numai la data efectuării plăţii, cu contravaloarea efectivă a acesteia. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Această valoare este exprimată în lei.

6.

Valoarea actualizată (pentru elementele cu indicativul A)/ Suma datorată (pentru elementele cu indicativul B)

Pentru elementele cu indicativul A se completează “valoare actualizată”, iar pentru elementele cu indicativul B se completează “suma datorată. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Aceste valori sunt exprimate în lei.

7.

Suma în curs de decontare, net (+/-) (pentru elementele cu indicativul A)

Valoarea activelor din portofoliul fondului, aflate în curs de decontare (cumpărare/vânzare), în valoare netă (sume de încasat - sume de plată), cu plus sau cu minus. Se completează pentru toate elementele de activ (cele care încep cu codul A), cu excepţia celulelor marcate cu X. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Aceste valori sunt exprimate în lei.

 

Raportare iniţială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 2 la normă

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_anx2fg_1_GGG.xml.p7s,

unde:

YYYYMMDD reprezintă data evaluării elementelor de active, respectiv obligaţii, după caz;

GGG reprezintă codul Fondului de garantare înregistrat în Registrul Autorităţii.

b) Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile notificate conform art. 4 din normă.

c) Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat “anx2fg”.

5. Anexa nr. 2 la normă se întocmeşte trimestrial şi se transmite în termen de 25 de zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este un trimestru.

 

Raportare rectificativă (cod 5)

6. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

7. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 2 la normă conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile notificate conform art. 4 din normă, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_anx2fg_5_GGG.xml.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYM M DD_anx2fg_5_GGG.rtf .p7s.

8. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 7 determină respingerea raportării rectificative.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 2 la normă se încarcă în SIR, în folderul dedicat “anx2fg”.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Situaţia sumelor utilizate pentru acoperirea plăţii compensaţiei către participanţi şi beneficiari

 

Cod comandă

Cod administrator

Cod fond

CNP participant/beneficiar

Suma compensaţiei plătite către participanţii fondurilor de pensii administrate privat

(lei)

Suma compensaţiei plătite către participanţii fondurilor de pensii facultative

(lei)

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

 

 

 

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 3 la normă

 

1. Anexa nr. 3 la normă se completează de către Fondul de garantare.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a balanţei de verificare a conturilor contabile.

3. Câmpurile anexei nr. 3 la normă se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea câmpului

Descrierea câmpului

1.

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă

2.

Cod administrator

Cod administrator înscris în Registrul Autorităţii

3.

Cod fond

Cod fond înscris în Registrul Autorităţii

4.

CNP participant/beneficiar

CNP participant/beneficiar, conform documentelor justificative

5.

Suma compensaţiei plătite către participanţii fondurilor de pensii administrate privat (lei)

Valoarea pentru suma compensaţiei plătite către participanţii fondurilor de pensii administrate privat (lei)

6.

Suma compensaţiei plătite către participanţii fondurilor de pensii facultative (lei)

Valoarea pentru suma compensaţiei plătite către participanţii fondurilor de pensii facultative (lei)

 

 

Raportare iniţială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 3 la normă

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_anx3fg_1_GGG.xml.p7s,

unde:

YYYYMMDD reprezintă ultima zi calendaristică a trimestrului pentru care se întocmeşte raportul;

GGG reprezintă codul Fondului de garantare înregistrat în Registrul Autorităţii.

b) Fişierele menţionate la lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile notificate conform art. 4 din normă.

c) Fişierul YYYYMMDD_anx3fg_1_GGG.xml.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat “anx3fg”.

5. Anexa nr. 3 la normă se întocmeşte trimestrial şi se transmite în termen de 25 de zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este un trimestru.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 3 la normă.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile cu activitatea de raportare, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente. Pentru a putea fi procesate, este obligatorie respectarea planului de conturi aplicabil (existenţa conturilor în planul de conturi) şi a funcţiei conturilor din planul de conturi aplicabil. Nerespectarea acestor principii de bază conduce la imposibilitatea procesării informaţiilor transmise prin anexa nr. 3 la normă.

 

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 3 la normă conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile notificate conform art. 4 din normă, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_anx3fg_5_GGG.xml.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, inclusiv înregistrările contabile de corecţie care s-au efectuat, denumit conform sintaxei:

YYYYM M DD_anx3fg_5_GGG. rtf. p7s.

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificativă.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 3 la normă se încarcă în SIR, în folderul dedicat “anx3fg”.

 

 

 

ANEXA Nr. 4

 

Situaţia detailată a Investiţiilor pentru activitatea de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private la data de...../..../..........

 

Cod comandă

Dată evaluare

Cod activ

Denumire activ

ISIN

Simbol piaţă evaluare/sursă evaluare

CUI emitent

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

 

Denumire emitent/ contrapartidă

Cod ţară emitent/ contrapartidă

Codul monedei în care este emis/evaluat activul

Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat

Valoarea echivalentă în lei a activului

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

 

Cantitate

Preţ unitar evaluare

Codul monedei în care este achiziţionat

Valoare totală de achiziţie/constituire

Valoarea nominală/marjă/colateral

Col. 13

Col. 14

Col. 15

Col. 16

Col. 17

 

Dobânda curentă

Rata dobânzii

Dată emisiune

Dată maturitate

Activ suport

Multiplicator

Col. 18

Col. 19

Col. 20

Col. 21

Col. 22

Col. 23

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 4 la normă

 

1. Anexa nr. 4 la normă se completează de către Fondul de garantare, pentru toate codurile din anexa nr. 2 la normă care au valori de raportare.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor deţinute de Fondul de garantare.

3. Câmpurile anexei nr. 4 la normă se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea câmpului

Descrierea câmpului

1.

Cod comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori; 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă

2.

Dată evaluare

Se va completa pentru toate codurile de activ cu data de referinţă a raportării.

3.

Cod activ

Se va completa pentru toate codurile de activ cu codul de activ conform anexei nr. 2 la normă.

4.

Denumire activ

Se va completa pentru toate codurile de activ cu denumirea activului aferent codului de activ conform anexei nr. 2 la normă.

5.

ISIN

Se va completa cu codul ISIN aferent instrumentului financiar. Se va completa pentru codurile de activ AP113000 şi AP121000.

6.

Simbol piaţă evaluare/sursă evaluare

 

Simbolul pieţei de la care se foloseşte preţul pentru evaluarea activelor. Simbolul MIC, conform Standardului ISO 10383 al pieţei reglementate pe care este tranzacţionat activul fondului. Se va completa pentru AP113000 şi AP121000. Pentru activele achiziţionate în ofertă publică primară şi care nu sunt încă tranzacţionate se va completa cu IPO. Pentru activele evaluate conform cotaţiilor furnizate de Bloomberg Finance L.P. se va completa cu BLMG. Pentru activele evaluate conform cotaţiilor furnizate de Thomson Reuters - S.A. se va completa cu REUT. Pentru activele evaluate în funcţie de o cotaţie furnizată de o contrapartidă se va completa cu OTC.

7.

 CUI emitent

Se va completa cu codul de identificare fiscală din ţara emitentului instrumentului financiar sau contrapartidei, după caz. Pentru activele AP111000, AP112000, AP511000 se va completa cu codul de identificare fiscală a sediului central al sucursalei bancare din ţara respectivă. Pentru activele AP114000 şi AP512000 se va completa cu codul de identificare fiscală a contrapartidei cu care este încheiată tranzacţia respectivă. Nu se va completa pentru activele AP533000, AP534000 şi AP535000. Pentru toate celelalte active se va completa cu codul de identificare fiscală al emitentului.

8.

Denumire emitent/contrapartidă

Se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei.

Se vor aplica regulile de completare de la coloana “cui_emitent” şi se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei, după caz.

9.

Cod ţară emitent/contrapartidă

Se va completa cu codul ISO al ţării în care este localizat sediul social al emitentului/contrapartidei, conform Alpha-2, Standardul ISO 3166-1. Se va completa pentru toate activele, cu excepţia AP533000, AP 534000 şi AP535000.

10.

Codul monedei în care este emis/evaluat activul

Se va completa cu codul monedei în care este emis/evaluat activul, conform standardului ISO 4217. Se va completa pentru toate activele cu codul monedei în care este emis acel activ/încheiată acea tranzacţie. Fac excepţie activele care sunt tranzacţionate pe mai multe pieţe, unde se va trece codul monedei în care este evaluat activul, indiferent de moneda de achiziţie.

11.

Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat

Se va completa cu valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat. Se vor aplica regulile de la coloana nr. 10 - “Codul monedei în care este emis/evaluat activul”. Se va completa pentru toate activele. Valoarea câmpului va fi egală cu valoarea câmpului “Cantitate” înmulţită cu valoarea câmpului “Preţ unitar evaluare”.

12.

Valoarea echivalentă în lei a activului

Se va completa cu valoarea echivalentă în lei a coloanei “Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat”, calculată conform normei privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Se va completa pentru toate activele.

13.

Cantitate

Se va completa cu numărul de unităţi deţinute din activul respectiv. Nu seva completa pentru activele AP111000, ÂP112000, AP114000, AP511000, AP512000, AP520000, AP532000, AP533000, AP 534000 şi AP 535000.

14.

Preţ unitar evaluare

Se va completa cu preţul de evaluare a activului în unitatea de monedă exprimată în coloana “Codul monedei în care este emis/evaluat activul”, pentru o unitate de măsură.

15.

Codul monedei în care este achiziţionat

Se va completa cu codul monedei în care este achiziţionat activul, conform standardului ISO 4217, indiferent de codul monedei în care este evaluat acesta.

16.

Valoarea totală de achiziţie/constituire

Se va completa cu valoarea totală de achiziţie/constituire a activului respectiv. Pentru activele AP112000 şi AP114000, se va completa cu valoarea de constituire. Pentru activele AP113000 şi AP121000, se va completa cu valoarea totală de achiziţie,

17.

Valoarea nominală/marjă/colateral

Se va completa cu valoarea nominală a unei unităţi de activ sau cu valoarea totală a marjei/colateralului, după caz. Pentru activele AP113000 şi AP121000, se va completa cu valoarea nominală a unei unităţi de activ.

18.

Dobândă curentă

Se va completa cu valoarea dobânzii acumulate pentru activul respectiv. Pentru activele AP112000 şi AP114000 se va completa cu valoarea dobânzii acumulate de zi minus orice sume primite ca dobândă în avans pentru activul respectiv. Pentru activele AP121000 se va completa cu valoarea dobânzii acumulate aferente cuponului curent.

19.

Rata dobânzii

Se va completa cu rata dobânzii/cuponului aferente activului respectiv. Pentru activele AP112000 şi AP114000, se va completa cu rata dobânzii aferente. Pentru activele AP121000 se va completa cu cuponul activului respectiv. În cazul activelor cu rata dobânzii/cuponul variabil se va trece formula după care se calculează dobânda/cuponul.

20.

Dată emisiune

Se va completa cu data emisiunii activului respectiv. Pentru activele AP112000, se va completa cu data constituirii depozitului. Pentru activele AP 114000 se va completa cu data încheierii acordului. Pentru activele AP 113000 şi AP121000 se va completa cu data iniţială a emisiunii pentru activul respectiv.

21.

Dată maturitate

Se va completa cu data maturităţii/scadenţei activului respectiv. Pentru activele AP 112000, se va completa cu data maturităţii depozitului. Pentru activele AP114000, se va completa cu data închiderii acordului. Pentru activele AP113000 şi AP121000, se va completa cu maturităţii activului.

22.

Activ suport

Pentru activele AP114000 se va completa cu ISIN-ul titlurilor de stat acceptate drept colateral în cadrul acordului.

23.

Multiplicator

Pentru activele AP114000 se va completa cu numărul de unităţi de activ-suport acceptate drept colateral în cadrul acordului.

 

Raportare iniţială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 4 la normă

a) Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_anx4fg_1_GGG.xml.p7s,

unde:

YYYYMMDD reprezintă data la care au fost evaluate activele raportate (ultima zi calendaristică a trimestrului pentru care a fost întocmit raportul):

GGG reprezintă codul Fondului de garantare înregistrat în Registrul Autorităţii.

b) Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile notificate conform art. 4 din normă.

c) Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul “anx4fg”.

5. Anexa nr. 4 la normă se întocmeşte trimestrial şi se transmite în termen de 25 de zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este un trimestru.

 

Raportare rectificativă (cod 5)

6. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

7. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 4 la normă conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile notificate conform art. 4 din normă, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_anx4fg_5_GGG.xml.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_anx4fg_5_GGG.rtf.p7s.

8. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 7 determină respingerea raportării rectificative.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 4 la normă se încarcă în SIR, în folderul dedicat “anx4fg”.

 

ANEXA Nr. 5

 

Balanţa de verificare analitică la data de...../...../..........

 

Codul de comanda

Simbolul contului

 

 

Denumirea contului

 

 

Soldurile iniţiate

Totalul sumelor precedente

Rulajele perioadei de raportare

Totalul sumelor

Soldurile finale

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

Co. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 5 la normă

 

1. Anexa nr. 5 la normă se completează de către Fondul de garantare.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a balanţei de verificare a conturilor contabile.

3. Câmpurile anexei nr. 5 la normă se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea câmpului

Descrierea câmpului

1.

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

2.

Simbolul contului

Simbolul contului conform pianului de conturi prevăzut de reglementările contabile din sistemul de pensii private

3.

Denumirea contului

Denumirea contului contabil, conform reglementărilor contabile în vigoare

4.

Soldurile iniţiale

Valoarea soldului iniţial debitor/creditor la 1 ianuarie anul n, unde n reprezintă anul de raportare. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

5.

Totalul sumelor precedente

Valoarea total sume precedente debitor/creditor, inclusiv soldurile iniţiale. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

6.

Rulajele perioadei de raportare

Valoarea rulajului curent debitor/creditor. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

7.

Totalul sumelor

Valoarea total sume debitor/creditor. Totalul sumelor include şi soldurile iniţiale. Totalul sumelor = Totalul sumelor precedente + Rulajele lunii curente. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

8.

Soldurile finale

Valoarea soldului final al contului debitor/creditor. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

 

Raportare iniţială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 5 la normă

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_anx5fg_1_GGG.xml.p7s,

unde:

YYYYMMDD reprezintă ultima zi calendaristică a semestrului pentru care se întocmeşte raportul;

GGG reprezintă codul Fondului de garantare înregistrat în Registrul Autorităţii.

b) Fişierele menţionate la lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile notificate conform art. 4 din normă.

c) Fişierul YYYYMMDD_anx5fg_1_GGG.xml.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat “anx5fg”.

5. Anexa nr. 5 la normă se transmite Autorităţii semestrial, pentru perioadele 1 ianuarie-30 iunie şi 1 iulie-31 decembrie, până la data de 25 a lunii următoare semestrului pentru care se face raportarea.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 5 la normă.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile cu activitatea de raportare, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente. Pentru a putea fi procesate, este obligatorie

respectarea planului de conturi aplicabil (existenţa conturilor în planul de conturi) şi respectarea funcţiei conturilor din planul de conturi aplicabil. Nerespectarea acestor principii de bază conduce la imposibilitatea procesării informaţiilor transmise prin anexa nr. 5 la normă.

 

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 5 la normă conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile notificate conform art. 4 din norma, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_anx5fg_5_GGG.xml.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, inclusiv înregistrările contabile de corecţie care s-au efectuat, denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_anx5fg_5_GGG.rtf.p7s

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 5 la normă se încarcă în SIR, în folderul dedicat “anx5fg”.

 

ANEXA Nr. 8

 

Planul de audit intern anual

 

Nr. crt.

Tema misiunii de audit

Activitatea de administrare supusa auditării

Obiectivele misiunii de audit

Perioada supusa auditării interne

Departamentul/Direcţia/ Serviciul auditat

Perioada desfăşurării misiunii de audit

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 6 la normă

 

1. Anexa nr. 6 la normă se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de audit intern al Fondului de garantare, aprobat de consiliul de administraţie, după caz.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de audit intern.

3. Anual, persoana care conduce activitatea de audit intern are obligaţia de a întocmi un plan de audit intern din care să reiasă obiectivele, termenele şi frecvenţa misiunilor de audit intern la nivelul Fondului de garantare, precum şi activităţile care se vor desfăşura, resursele umane şi materiale necesare.

4. Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_anx6fg_GGG.pdf.p7s,

unde:

YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului.

5. Fişierul denumit YYYYMMDD_anx6fg_GGG pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile notificate conform art. 4 din normă.

6. Fişierul YYYYMMDD_anx6fg_GGG.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat “anx6fg”.

7. Anexa nr. 6 la normă se întocmeşte anual şi se transmite Autorităţii până la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmează a se efectua misiunile de audit intern.

 

ANEXA Nr. 7

 

Raportul de audit intern pentru anul....

 

I. Prezentarea entităţii

II. Aspecte introductive (echipa de auditare, perioada auditată, scopul misiunii de auditare, tehnici de audit intern utilizate, documente examinate etc.)

III. Misiunea de audit intern:

a) lista activităţilor desfăşurate de către auditul intern în cursul perioadei de raportare;

b) descrierea principalelor activităţi desfăşurate;

c) numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea respectivelor activităţi;

d) deficienţele identificate şi recomandările auditului intern pentru soluţionarea lor;

e) situaţia privind implementarea măsurilor pentru soluţionarea deficienţelor identificate, separat pentru deficienţele curente şi cele identificate prin rapoartele de audit intern anterioare.

IV. Constatări şi recomandări

Întocmit

…………………

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 7 la normă

 

1. Anexa nr. 7 la normă se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de audit intern al Fondului de garantare.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de audit intern.

3. Anual, persoana care conduce activitatea de audit intern are obligaţia de a întocmi un raport privind misiunile de audit intern desfăşurate la nivelul activităţii Fondului de garantare, din care să reiasă constatările şi recomandările acestuia.

4. Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă: YYYYMMDD_anx7fg_GGG.pdf.p7s,

unde:

YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului.

5. Fişierul denumit YYYYMMDD_anx7fg_GGG.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile notificate conform art. 4 din normă.

6. Fişierul YYYYMMDD_anx7fg_GGG.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat “anx7fg”.

7. Anexa nr. 7 la normă se întocmeşte anual şi se transmite Autorităţii până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea.

 

ANEXA Nr. 8

 

Raportul actuarial anual

 

Certificat actuarial, care va cuprinde:

a) opinia actuarului cu privire la adecvarea valorii calculate a contribuţiei anuale;

b) opinia actuarului cu privire la respectarea prevederilor legale în vigoare în calculul contribuţiei anuale;

c) rezultatele calculelor actuariale;

d) valoarea contribuţiei anuale a fiecărui administrator de pensii private.

Întocmit

…………………

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 8 la normă

 

1. Anexa nr. 8 la normă se întocmeşte de către Fondul de garantare.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de actuariat.

3. Anexa nr. 8 la normă se întocmeşte conform regulilor de calcul actuarial aplicabile.

4. Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă: YYYYMMDD_anx8fg_GGG.p7s,

unde:

YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;

GGG reprezintă codul Fondului de garantare înregistrat în Registrul Autorităţii.

5. Fişierul denumit YYYYMMDD_anx8fg_GGG.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile notificate conform art. 4 din normă.

6. Fişierul YYYYMMDD_anx8fg_GGG.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat “anx8”.

7. Anexa nr. 8 la normă se întocmeşte anual şi se transmite până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs, conform art. 8 alin. (3) din normă.

 

ANEXA Nr. 9

 

Raportul de control intern pentru anul....

 

I. Prezentarea Fondului de garantare

II. Activitatea de control intern:

a) constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii facultative versus constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii administrate privat, respectiv pentru perioada de acumulare a contribuţiilor şi perioada de plată a pensiilor;

b) resursele pentru plata compensaţiei;

c) resursele pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare.

III. Analiza activităţii de control intern:

a) caracteristicile şi strategia;

b) constatările rezultate în urma procesului de control şi monitorizare.

IV. Propuneri de măsuri de acţiune

Întocmit

…………………

 

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 9 la normă

 

1. Anexa nr. 9 la normă se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de control intern al Fondului de garantare.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de control intern.

3. Anual, persoana care conduce activitatea de control intern are obligaţia de a întocmi un raport privind acţiunile de control intern desfăşurate la nivelul Fondului de garantare.

4. Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_anx9fg_GGG.pdf.p7s,

unde:

YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului.

5. Fişierul denumit YYYYMMDD_anx9fg_GGG.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile notificate conform art. 4 din normă.

6. Fişierul YYYYMMDD_anx9fg_GGG.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat “anx9fg”.

7. Anexa nr. 9 la normă se întocmeşte anual şi se transmite Autorităţii până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 131/2015 şi al ministrului sănătăţii nr. 90/2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 726/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 3 februarie 2015, se face următoarea rectificare:

- în loc de: “p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, George Codrin Scutaru, secretar de stat” se va citi: “p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Teodor Codrin Scutaru, secretar de stat”.

 

În cuprinsul anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.011/2015 privind aprobarea Componenţei nominale a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 16 ianuarie 2015, se fac următoarele rectificări:

1. la coloana “Numele”, poziţia 14, în loc de: ,,/STODOR” se va citi: “ISTUDOR”;

2. la coloana “Instituţia”, poziţia 22, în loc de: “Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinara a Banatului Timişoara”se va citi: “Universitatea Politehnica din Bucureşti”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.