MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 125/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 125         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 18 februarie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 671 din 13 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. 1 şi 4 şi art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat în redactarea anterioară modificării acesteia prin Legea nr. 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 

Decizia nr. 672 din 13 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală, respectiv sintagma “rezoluţia de clasare este definitivă”, în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b), prin raportare la art. 47 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

80. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate

 

82. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

83. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a lucrărilor de reabilitare

 

84. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 311/2007 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

87. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr.  671

din 13 noiembrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. 1 şi 4 şi art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat în redactarea anterioară modificării acesteia prin Legea nr. 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. 1 şi 4 şi art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, excepţie ridicată de Societatea Comercială “Emfor Montaj” - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.516/197/2010 al Tribunalului Braşov - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 137D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate şi de menţinere a jurisprudenţei Curţii în materie, neexistând elemente noi care să determine reconsiderarea acesteia. În acest sens menţionează deciziile nr. 61 din 11 februarie 2014 şi nr. 246 din 29 aprilie 2014, prin aceasta din urmă Curtea respingând ca neîntemeiată o excepţie ridicată de acelaşi autor, cu aceeaşi motivare. Mai poate fi reţinută în cauză şi Decizia nr. 3 din 18 februarie 2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, completul competent să judece recursurile în interesul legii.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:

4. Prin încheierea din 7 ianuarie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 7.516/197/2010, Tribunalul Braşov - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţionala cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 şi 4 şi art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şl din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat. Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială “Emfor Montaj”- S.A. din Bucureşti într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva sentinţei prin care autorului excepţiei a fost obligat să încheie un contract de vânzare-cumpărare cu unul dintre chiriaşii imobilului, în temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că este o societate comercială cu capital integral privat care a luat fiinţă în anul 2000 şi a achiziţionat un imobil, bloc de locuinţe, construit înainte de anul 1989, aflat în circuitul civil şi achiziţionat în scopul efectuării actelor de comerţ şi obţinerii de profit din activitatea de închiriere. Prin urmare, acesta nu se află în ipotezele reţinute în Decizia Curţii Constituţionale nr. 70 din 27 februarie 2001 de a fi “societate comercială cu capital integral de stat” ori în Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3 din 18 februarie 2013 de a fi “societate comercială cu capital integral privat devenită proprietar prin privatizare”. Prin textele de lege criticate se reglementează cu privire la preţul de vânzare al locuinţelor construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, până ia data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992, preţ considerat de autorul excepţiei derizoriu. Pornind de la aceste premise, autorul arată că obligaţiile stabilite în sarcina sa prin textele de lege criticate aduc atingere art. 44 alin. (1)-(3) din Constituţie, precum şi art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Totodată, se mai susţine că în practica Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a statuat că nu în toate cazurile există o despăgubire justă la valoarea de piaţă, ci una apropiată, conformă marjei de apreciere acordată statelor. Aceasta nu înseamnă însă că indemnizaţia acordată pentru lipsirea de proprietate trebuie să fie infimă, astfel încât protecţia acestui drept să fie una iluzorie şi ineficace. Prevederea legală criticată încalcă principiul securităţii raporturilor juridice, deoarece nu reglementează criterii clare în ceea ce priveşte numărul locuinţelor care poate fi achiziţionat în acest fel de către un chiriaş. Mai mult, vânzarea locuinţelor în cauză, în condiţiile instituite prin textul de lege criticat, afectează în mod negativ activitatea economică desfăşurată de societatea comercială, ceea ce este de natură să contravină principiului constituţional al libertăţii economice.

6. Tribunalul Braşov - Secţia I civilă îşi exprimă opinia în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 7 alin. 1 şi 4 şi art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998. Art. 7 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 85/1992 are următorul cuprins: “Locuinţele construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât locuinţele de intervenţie, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau în rate a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi.(...)

Evaluarea şi vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. 1 şi 2 şi la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor face în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la coeficienţii de uzură din Decretul nr. 93/1977, la un preţ indexat în funcţie de creşterea salariului minim brut pe ţară ia data cumpărării, faţă de cel existent la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992.

11. Art. 16 din Legea nr. 85/1995 a fost modificat prin art. Idin Legea nr. 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 14 decembrie 2011, în prezent având următorul cuprins: “Valoarea de vânzare a locuinţei se calculează raportat la preţul pieţei de către un expert autorizat, în condiţiile legii.”

12. Potrivit dispoziţiilor tranzitorii cuprinse în art. II din Legea nr. 244/2011: “Locuinţele ce fac obiectul Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt în curs de derulare procedurile de vânzare, se vând la preţul stabilit de reglementările în vigoare la data începerii procedurii de vânzare.”

13. În prezenta cauză, cererea de chemare în judecată privind obligarea la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, în temeiul Legii nr. 85/1992, republicată, a fost introdusă în anul 2010, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 244/2011 astfel încât, potrivit Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea se va pronunţa asupra dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 85/1992 în forma iniţială, care au următorul conţinut: “Anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 se completează cu preţurile de vânzare ale locuinţelor cu confort redus, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta lege.”

14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (3) şi (5) referitor la statul de drept şi respectarea supremaţiei Constituţiei şi a legilor, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 45 referitor la libertatea economică, precum şi prevederilor art. 1 privind protecţia proprietăţii din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că prevederile legale criticate consacră o normă de justiţie socială, întrucât dau posibilitatea chiriaşilor să cumpere locuinţele la construirea cărora au contribuit direct sau indirect în vechiul sistem statal-juridic (a se vedea în acest sens Decizia nr. 278 din 1 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 6 august 2003).

16. Curtea reţine că obligaţia de vânzare către chiriaşi, prevăzută de dispoziţiile Legii nr. 85/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este o obligaţie în rem, instituită în considerarea obiectului (locuinţa construită din fondurile unităţii economice sau bugetare), iar nu o obligaţie în personam, reglementată în considerarea subiectului, societatea comercială în al cărui patrimoniu a intrat locuinţa respectivă. În acelaşi sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 3 din 18 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 3 aprilie 2013, referitoare la soluţionarea unui recurs în interesul legii, statuând că nu pot fi reţinute ca impedimente la vânzare nici schimbarea structurii capitalului social al fostelor unităţi economice sau bugetare de stat din ale căror fonduri s-au construit locuinţele respective anterior intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici obiectul de activitate al societăţilor comerciale astfel constituite.

17. În ceea ce priveşte critica referitoare la încălcarea dreptului de proprietate, Curtea observă că posibilitatea acordată fiecărui chiriaş al unei asemenea locuinţe să devină proprietar nu poate fi privită decât ca o limitare legală a dreptului de proprietate al persoanelor juridice respective, limitare care este conformă dispoziţiilor art. 44 din Constituţie şi ale art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie. Textele de lege criticate nu contravin dispoziţiilor art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, având în vedere că, în acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, textul convenţional amintit nu garantează în toate situaţiile o compensaţie integrală pentru lipsirea de proprietate, iar obiective legitime, de utilitate publică, precum cele ce urmăresc măsuri de reformă economică sau justiţie socială, pot milita pentru o rambursare inferioară valorii de piaţă a bunului (a se vedea, în acest sens, Hotărârea din 21 februarie 1986, pronunţată în Cauza James şi alţii împotriva Regatului Unit, paragraful 54). De asemenea, statele-părţi la Convenţie dispun de o largă marjă de apreciere în ceea ce priveşte măsurile generale de strategie economică sau socială (a se vedea, în acest sens, hotărârile din 15 octombrie 2013, pronunţate în cauzele Natale şi alţii împotriva Italiei şi Casacchia şi alţii împotriva Italiei, paragrafele 47 şi, respectiv, 56.) Astfel, opţiunea legiuitorului de a reglementa vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului, către chiriaşi, prin norme cu caracter social, obligaţie legală ce subzistă şi în cazul privatizării unităţilor economice din ale căror fonduri a fost construită locuinţa ce face obiectul vânzării, răspunde exigenţelor convenţionale, precum şi celor instituite prin jurisprudenţa instanţei de contencios european al drepturilor omului (a se vedea în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 246 din 29 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 4 iulie 2014). Mai mult, aşa cum a reţinut şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 3 din 18 februarie 2013, anterior citată, soluţia legislativă criticată, ce priveşte obligarea unei persoane juridice să vândă un bun din patrimoniul său, respectă imperativele statuate prin jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv este prevăzută prin lege şi urmăreşte un scop legitim, constând în oferirea posibilităţii chiriaşilor de a cumpăra locuinţele, în considerarea contribuţiei lor la edificarea acestora, precum şi a stării materiale a acestora.

18. Principiul libertăţii economice, aşa cum s-a reţinut în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, nu este un drept absolut al persoanei, ci este condiţionat de respectarea limitelor stabilite de lege, limite ce urmăresc asigurarea unei anumite discipline economice ori protejarea unor interese generale, precum şi asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale tuturor (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 162 din 8 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 19 aprilie 2011). Din această perspectivă nu poate fi reţinută nici încălcarea acestui principiu.

19. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se mai susţine că prevederea legală criticată încalcă principiul securităţii raporturilor juridice, deoarece nu reglementează criterii clare în ceea ce priveşte numărul locuinţelor care poate fi achiziţionat în acest fel de către un chiriaş. Curtea observă că aceste susţineri nu reprezintă veritabile critici de neconstituţionalitate, ci se referă la aspecte ce ţin de interpretarea şi aplicarea textelor de lege incidente situaţiei juridice deduse controlului instanţei de judecată învestite cu soluţionarea unei cereri privind obligarea la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, în temeiul Legii nr. 85/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, instanţa de judecată are deplina competenţă să aprecieze, în concret, în ce măsură persoana care solicită cumpărarea acestor locuinţe poate beneficia de prevederile actului normativ criticat.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială “Emfor Montaj” - SA. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.516/197/2010 al Tribunalului Braşov - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 7 alin. 1 şi 4 şi art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, în redactarea anterioară modificării acesteia prin Legea nr. 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Braşov - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 13 noiembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr.  672

din 13 noiembrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală, respectiv sintagma “rezoluţia de clasare este definitivă”, în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b] prin raportare la art. 47 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b)din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, excepţie ridicată de Tudor Sălăgean în Dosarul nr. 6.459/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 284D/2014,

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă că, la dosar, partea Inspecţia Judiciară a depus note scrise prin care solicită respingerea ca inadmisibilă a excepţiei ca urmare a Deciziei nr. 397 din 3 iulie 2014. Prin aceleaşi note se arată că, faţă de prevederile speciale în materie, care reglementează atribuţiile inspectorilor judiciari, precum şi procedura de comunicare către petenţi a rezoluţiilor întocmite de inspectorii judiciari, excepţia de neconstituţionalitate apare ca fiind neîntemeiată.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca devenită inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, în raport de dispozitivul Deciziei Curţii Constituţionale nr. 397 din 3 iulie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 25 martie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 6.459/2/2013, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şl fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Excepţia a fost invocată de Tudor Sălăgean într-o cauză având ca obiect soluţionarea contestaţiei formulate împotriva rezoluţiei unui inspector judiciar, confirmată de inspectorul-şef, prin care s-a dispus clasarea sesizării formulate de autorul excepţiei cu motivarea că “nu au fost constatate indicii ale săvârşirii unor fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară” a magistraţilor.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că singurul instrument legal pus la dispoziţia justiţiabilului pentru ca acesta să poată sesiza şi să ceară sancţionarea disciplinară a unui magistrat din România, fără a-i aduce atingere independenţei consacrate de art. 124 din Constituţie şi art. 2 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, îl constituie sesizarea întemeiată pe prevederile Legii nr. 317/2004 adresată Inspecţiei Judiciare de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii. Fiind o procedură specială disciplinară ce îşi propune să constate şi să sancţioneze magistraţii care comit abateri, aceasta trebuie privită prin analogie cu o altă procedură specială derogatorie, spre exemplu, procedura prevăzută de art. 2781 din Codul de procedură penală din 1968. Astfel, cele două proceduri sunt similare. Se depune mai întâi o plângere sau sesizare, se analizează de către o persoană abilitată să cerceteze motivele care stau la baza plângerii, se dă o soluţie care trebuie obligatoriu comunicată petentului, se face plângere la persoana abilitată ierarhic superior celei care a cercetat şi, ulterior, aceasta este supusă controlului judiciar al instanţei competente. Este de neconceput ca o procedură disciplinară să fie analizată atât de inspectorul judiciar, cât şi de inspectorul-şef, fără ca mai întâi să-i fie comunicată persoanei care a formulat sesizarea şi să i se dea posibilitatea de a o critica motivat, cu probe. Dacă o astfel de procedură este admisibilă, se încalcă o serie de principii statuate atât în legislaţia română, cât şi în practica Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv principiul contradictorialităţii, precum şi dreptul la apărare al cetăţenilor. Dacă se acceptă, prin absurd, că fără comunicarea rezoluţiei inspectorului judiciar şi fără contradictorialitate un inspector şi apoi inspectorul-şef dau aceeaşi rezoluţie, ar deveni inutilă şi fără finalitate inclusiv instituţia în ansamblu, în speţa de faţă, sesizarea abaterilor disciplinare aia magistraţilor.

7. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal îşi exprimă opinia în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Astfel, în vederea garantării independenţei judecătorilor şi pentru a nu se declanşa proceduri de cercetare disciplinară decât în situaţii temeinic justificate, legea a prevăzut o procedură - filtru în urma căreia anumite sesizări sunt clasate. Împrejurarea că, înainte de comunicarea rezoluţiei de clasare, aceasta este supusă confirmării inspectorului-sef, nu reprezintă o încălcare a principiului accesului liber la justiţie, ci, dimpotrivă, are natura unei garanţii în plus că într-adevăr sesizarea nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a declanşa o cercetare disciplinară. În condiţiile în care petiţia a fost analizată, iar persoanei în cauză i s-a comunicat o rezoluţie de clasare motivată, în temeiul art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004, autoritatea şi-a realizat prerogativa de verificare prealabilă a sesizării, iar autorului sesizării i s-a respectat dreptul de petiţionare prin efectuarea unei analize a sesizării sale.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constituţional. Rezoluţia de clasare se dispune, în etapa iniţială a procedurii disciplinare de efectuare a verificărilor prealabile, de inspectorii judiciari din cadrul Inspecţiei Judiciare sau, la propunerea acestora, de către titularii acţiunii disciplinare. Lipsa unor prevederi care să reglementeze contestarea în instanţă a rezoluţiei de clasare a sesizării aste o consecinţă a faptului că sesizarea, fie nu îndeplinea anumite condiţii de formă, fie nu există indiciile săvârşirii unor abateri disciplinare. În aceste condiţii, potrivit art. 47 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, persoanele interesate au posibilitatea să formuleze o nouă sesizare, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. Instituirea unor reguli speciale, inclusiv în ceea ce priveşte exercitarea căilor de atac, nu este contrară principiului accesului liber la justiţie şi dreptului la un proces echitabil. Sunt invocate, de asemenea, considerentele de principiu pe care se fundamentează deciziile Curţii Constituţionale nr. 356 din 24 septembrie 2013 şi nr. 487 din 21 noiembrie 2013.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de partea Inspecţia Judiciară, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost indicat de autor, îl constituie dispoziţiile art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 1 septembrie 2012. În realitate, din motivarea excepţiei, precum şi din circumstanţele cauzei, Curtea observă că obiectul acesteia îl constituie art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală, respectiv sintagma “rezoluţia de clasare este definitivă”, în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b), prin raportare la art. 47 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, având următorul cuprins:

- Art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală: (1) în cazul în care sesizarea s-a făcut potrivit art. 45 alin. (2), inspectorul judiciar poate dispune, prin rezoluţie scrisă şi motivată: b) clasarea sesizării, [...] în cazul prevăzut la art. 45 alin. (4) lit. b); rezoluţia de clasare este definitivă;”

- Art. 47 alin. (3) teza întâi: “Rezoluţia inspectorului judiciar este supusă confirmării inspectorului-şef.[...]”

13. Dispoziţiile art. 45 alin. (2) şi alin. (4) lit. b) din Legea nr. 317/2004, la care prevederile art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală fac referire, au următorul cuprins: (2) în cazul în care Inspecţia Judiciară este titulară a acţiunii disciplinare, aceasta se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizată în scris şi motivat de orice persoană interesată, inclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii, în legătură cu abaterile disciplinare săvârşite de judecători şi procurori. [...]

(4) Dacă în urma efectuării verificărilor prealabile se constată că nu există indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare: [...]

b) sesizarea se clasează, iar rezultatul se comunică direct persoanei care a formulat sesizarea şi persoanei vizate de sesizare, dacă Inspecţia Judiciară a fost sesizată în condiţiile alin. (2)”.

14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justiţie.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că autorul acesteia critică prevederile art. 47 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 317/2004 din perspectiva faptului că rezoluţia de clasare întocmită de inspectorul judiciar nu poate fi atacată înainte de confirmarea acesteia de către inspectorul-şef. Totodată, subliniază necesitatea existenţei acestei proceduri, indicând, în mod similar, procedura reglementată de art. 2781 din Codul de procedură penală din 1968.

16. Referitor la critica formulată, Curtea observă că prin dispoziţiile art. 47 alin. (1)-(4) din Legea nr. 317/2004 legiuitorul a reglementat o procedură administrativă prealabilă unică în ceea ce priveşte soluţionarea sesizărilor adresate Inspecţiei Judiciare, procedură ce se poate finaliza cu admiterea sesizării, Clasarea sau respingerea acesteia, potrivit art. 47 alin. (1) lit. a), b) sau c) din actul normativ menţionat.

17. Curtea constată că, atât întocmirea rezoluţiei de clasare cât şi confirmarea acesteia de către inspectorul-şef, sunt etape ale aceleiaşi proceduri administrative care îşi păstrează caracterul unic. Accesul liber la justiţie nu presupune scindarea procedurii administrative ci posibilitatea atacării în justiţie a actului administrativ prin care se soluţionează fondul unei sesizări formulate în condiţiile Legii nr. 317/2004, după epuizarea procedurii administrative iar nu în cursul acesteia.

18. În sensul celor de mai sus, Curtea constată că partea interesată poate ataca în faţa instanţei de judecată rezoluţia de clasare pentru motivul prevăzut de art. 45 alin. (4) din Legea nr. 317/2004, după confirmarea acesteia de către inspectorul-şef. Aceasta deoarece, prin Decizia nr. 397 din 3 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 16 iulie 2014, pronunţată ulterior sesizării în prezenta cauză, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate a art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 şi a constatat că sintagma “rezoluţia de clasare este definitivă” din cuprinsul art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii este neconstituţională în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b) din aceeaşi lege.

19. Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea a reţinut, în esenţă, că, în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 317/2004, inspectorul judiciar face o cercetare a fondului sesizării pentru a constata dacă există sau nu indicii cu privire la săvârşirea unei abateri disciplinare. Totodată, inspectorul dispune asupra fondului sesizării, astfel că este absolut necesară asigurarea accesului la justiţie prin posibilitatea atacării soluţiei la instanţa judecătorească. În această situaţie, textul de lege criticat, potrivit căruia rezoluţia de clasare este definitivă şi, deci, exclusă controlului judiciar, încalcă accesul liber la justiţie, drept fundamental consacrat atât de Constituţie, cât şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, partea interesata fiind lipsită de accesul la o instanţă judecătorească.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Tudor Sălăgean în Dosarul nr. 6.459/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală, respectiv sintagma “rezoluţia de clasare este definitivă”, în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b), prin raportare la art. 47 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti -. Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 13 noiembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 19 septembrie 2014, se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - În cazul în care, după distribuirea pe bază de cupoane prevăzută la art. 5 alin. (1) şi (3), la nivelul primăriilor se constată existenţa unui stoc nedistribuit de ajutoare alimentare se va proceda cu respectarea următoarelor etape:

a) compensare între primăriile având stoc excedentar şi cele cu solicitări neacoperite din cadrul aceluiaşi judeţ;

b) compensare între judeţe care au stoc excedentar şi cele cu solicitări neacoperite;

c) acordarea unei cantităţi suplimentare de cel mult 2 cutii/persoană beneficiarilor din localitatea respectivă, în ordinea stabilită la art. 3 alin. (1).”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 10 februarie 2015.

Nr. 80.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

În baza prevederilor art. 4 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

Art. 3. - Lunar Administraţia Naţională “Apele Române” va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferente luni precedente, pe care o va depune la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să o transmită până la data de 15 a lunii curente Ministerului Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 10 februarie 2015.

Nr. 82.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

Sector 01- Bugetul de Stat

 

-mii lei-

 

Cod

Denumire indicator

PROGRAM 2015

1

2

3

TOTAL VENITURI

2.314.522

I. VENITURI CURENTE

969.000

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

170

31 10

Venituri din dobânzi

170

31 10 03

Alte venituri din dobânzi

170

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

968.830

33 10

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

954.880

33 10 08

Venituri din prestări de servicii

954.880

35 10

Amenzi, penalităţi şi confiscări

5.950

35 10 50

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

5.950

36 10

Diverse venituri

8.000

36 10 50

Alte venituri, din care:

8.000

Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologie)

6.800

Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor

1.200

IV. SUBVENŢII

1.345.522

42 10

Subvenţii de la bugetul de stat

1.285.707

42 10 38

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

85.707

Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare)

800

Credite externe pentru investiţii (BDCE V)

20.274

Alocaţii bugetare pentru investiţii

64.433

Construcţii

64.333

Alte active fixe

100

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

200

42 10 39

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

1.200.000

45 10

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

59.815

45 10 15

Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013

57.640

45 10 16

Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE)

2.175

TOTAL CHELTUIELI

2.649.971

01

CHELTUIELI CURENTE

2.327.845

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

395.700

20

BUNURI SI SERVICII

655.580

30

DOBÂNZI

35

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.256.256

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

20.274

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

322.126

TOTAL CHELTUIELI (I + II + III)

2.649.971

I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII

1.362.089

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

1.362.089

01

CHELTUIELI CURENTE

1.104.396

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

395.700

10 01

Cheltuieli salariale în bani

322.848

10 01 01

Salarii de bază

310.767

10 01 06

Alte sporuri

5.137

10 01 12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

1.032

10 01 13

Indemnizaţii de delegare

797

10 01 30

Alte drepturi salariale în bani

5.115

10 03

Contribuţii

72.852

10 03 01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

51.009

10 03 02

Contribuţii de asigurări de şomaj

1.619

10 03 03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

16.787

10 03 04

Contribuţii pentru asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale

694

10 03 06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

2.743

20

BUNURI ŞI SERVICII

654.580

20 01

Bunuri şi servicii

198.498

20 01 01

Furnituri de birou

3.067

20 01 02

Materiale pentru curăţenie

655

20 01 03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

15.980

20 01 04

Apă, canal şi salubritate

1.297

20 01 05

Carburanţi şi lubrifianţi

32.339

20 01 06

Piese de schimb

9.880

20 01 07

Transport

1.284

20 01 08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

5.167

20 01 09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

109.826

20 01 30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

19.003

20 02

Reparaţii curente

21.441

20 03

Hrană

3.750

20 03 01

Hrană pentru oameni

3.750

20 04

Medicamente şi materiale sanitare

1.678

20 04 01

Medicamente

40

20 04 02

Materiale sanitare

119

20 04 03

Reactivi

1.517

20 04 04

Dezinfectanţi

2

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

14.211

20 05 01

Uniforme şi echipament

2.371

20 05 03

Lenjerie şi accesorii de pat

76

20 05 30

Alte obiecte de inventar

11.764

20 06

Deplasări, detaşări, transferări

4.339

20 06 01

Deplasări interne, detaşări, transferări

3.114

20 06 02

Deplasări în străinătate

1.225

20 09

Materiale de laborator

2.082

20 11

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

278

20 12

Consultanţă şi expertiză

2.137

20 13

Pregătire profesională

2.636

20 14

Protecţia muncii

2.535

20 16

Studii şi cercetări

16.344

20 22

Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor

40.800

20 23

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

4.393

20 24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

100

20 24 02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

100

20 25 00

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

656

20 30

Alte cheltuieli

338.702

20 30 01

Reclamă şi publicitate

988

20 30 02

Protocol şi reprezentare

1.054

20 30 03

Prime de asigurare non-viaţă

2.761

20 30 04

Chirii

2.545

20 30 09

Executarea silită a creanţelor bugetare

30

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

331.324

30

DOBÂNZI

35

30 01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

10

30 01 02

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

10

30 03

Alte dobânzi

25

30 03 05

Dobânzi la operaţiunile de leasing

25

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

54.081

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

52.492

56 03 01

Finanţare naţională

5.328

56 03 02

Finanţare externă nerambursabilă

45.796

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

1.368

56 17

MECANISMUL FINANCIAR SEE

1.589

56 17 03

Cheltuieli neeligibile

1.589

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

257.693

71

Active nefinanciare

257.693

71 01

Active fixe

257.693

71 01 01

Construcţii

66.183

71 01 02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

181.193

71 01 03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

764

71 01 30

Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

9.553

II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:

1.285.707

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

1.284.907

01

CHELTUIELI CURENTE

1.220.474

20

BUNURI ŞI SERVICII

200

20 30

Alte cheltuieli

200

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

200

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.200.000

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

1.200.000

56 03 01

Finanţare naţională

134.513

56 03 02

Finanţare externă nerambursabilă

833.233

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

232.254

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

20.274

65 01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (BDCE V)

20.274

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

64.433

71

Active nefinanciare

64.433

71 01

Active fixe

64.433

71 01 01

Construcţii

64.333

71 01 30

Alte active fixe

100

80 10

Cap. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă

800

01

CHELTUIELI CURENTE

800

20

BUNURI ŞI SERVICII

800

20 23

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

800

III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

2.175

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

2.175

01

CHELTUIELI CURENTE

2.175

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

2.175

56 16

Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE)

2.175

56 16 02

Finanţare externă nerambursabilă

2.175

99 10

Deficit*)

-335.449


*) Deficitul va fi acoperit din excedentul anilor anteriori

Excedent an 2013: 122.000 mii lei

Excedent an 2014: 218.488 mii lei

ANEXA Nr. 2

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

 

- mii lei -

Cod

Denumire indicator

BVC 2015

1

2

3

TOTAL VENITURI                                                                                        

9.054

I. VENITURI CURENTE

0

IV. SUBVENŢII

9.054

42 08

Subvenţii de la bugetul de stat

1.358

42 08 60

Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului financiar SEE

1.358

45 08

Sume primite de la UE - alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

7.696

45 08 17 03

Prefinanţarea mecanismului financiar SEE

7.696

TOTAL CHELTUIELI

9.054

01

CHELTUIELI CURENTE

9.054

56

Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare

9.054

TOTAL CHELTUIELI

9.054

CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

9.054

70 08

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

9.054

01

CHELTUIELI CURENTE

9.054

56

Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare

9.054

56 17

Mecanismul Financiar SEE

9.054

56 17 01

Finanţare Naţională

1.358

56 17 02

Finanţare Externă Nerambursabilă

7.696

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventară unui bun imobil înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a lucrărilor de reabilitare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a lucrărilor de reabilitare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 10 februarie 2015.

Nr. 83.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil la care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a lucrărilor de reabilitare

 

Cod fiscal

Denumirea

1. Ordonator principal de credite

16335444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tipul bunului (mobil/ imobil)

Denumirea

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- lei -

Situaţia juridică

Baza legală

Administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

152284

8.29.06

imobil

Clădire sediu minister

Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; Bd. Libertăţii nr. 12;

1993

14.893.800

Hotărârea Guvernului nr. 119/1993, Hotărârea Guvernului nr. 695/2011 Raport de reevaluare nr. CC467/15.10.2014

în administrare

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 311/2007 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

În administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - (1) Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 311/2007 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 4 aprilie 2007, se modifică, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, părţile interesate vor încheia protocolul de predare-preluare a imobilului prevăzut la alin. (1).

Art. II. - Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va opera modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 10 februarie 2015.

Nr. 84.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 79-81, sectorul 1,

care se transmite din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

În administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

Locul unde sunt situate construcţiile şi terenul care se transmit

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Nr. inv. MFP

Caracteristici tehnice ale imobilului

Municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 79-81, sectorul 1

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

Direcţia Naţională Anticorupţie a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Cod 8.29.02
Nr. MFP 106810

CF nr. 241377, nr. cadastral 241377
Corp C1 - DS+P+2+terasă Sc = 3.040 mp, Sd = 15.039 mp;
Corp C2 - clădire pază - Parter Sc = Sd = 54 mp;
Corp C3 - Post gaze Sc = Sd = 18 mp;
Corp C4 - Post Trafo Sc = Sd = 9 mp
S teren = 7.027 mp cf. cadastru

Valoare de inventar = 42.230.207,49 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” - SA, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea art. 39 alin. (4) şi a art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 10 februarie 2015.

Nr. 87.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Operatorul economic: Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – SA

Sediul/Adresa: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: R014273221

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015

 

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent
(2014)

Propuneri an curent
(2015)

%

Estimări an 2016

Estimări an 2017

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)

1

19.270,85

35.550,00

184,48

36.493,00

37.693,00

102,65

103,29

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

19.111,30

35.030,00

183,29

35.774,00

36.774,00

102,12

102,80

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

-

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

0,00

-

200,00

700,00

-

350,00

2

Venituri financiare

5

159,55

520,00

325,93

719,00

919,00

138,27

127,82

3

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

-

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)

7

17.729,80

30.943,61

174,53

30.889,63

30.889,63

99,83

100,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

17.727,80

30.941,61

174,54

30.882,63

30.882,63

99,81

100,00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

7.626,66

14.498,92

190,11

15.162,04

15.162,04

104,57

100,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

377,55

385,85

102,20

512,11

562,11

132,72

109,76

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

9.129,24

15.084,87

165,24

14.467,52

14.919,52

95,91

103,12

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13 + Rd. 14)

12

7.361,04

12.364,54

167,97

12.436,11

12.736,11

100,58

102,41

C1

cheltuieli cu salariile

13

7.079,17

9.914,50

140,05

11.145,94

11.445,94

112,42

102,69

C2

bonusuri

14

281,87

2.450,04

869,21

1.290,17

1.340,17

52,66

103,88

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

68,92

198,29

287,71

0,00

-

-

-

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

30,56

138,00

451,59

100,00

102,00

-

102,00

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.737,64

2.582,33

148,61

2.662,67

2.762,67

103,11

103,76

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

594,35

971,97

163,54

1.109,70

1.109,70

114,17

100,00

2

Cheltuieli financiare

20

2,00

2,00

100,00

7,00

7,00

350,00

100,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.541,04

4.606,40

298,91

5.603,37

6.803,37

121,64

121,42

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

885,82

896,54

1.088,54

101,21

121,42

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

1.541,04

3.720,58

241,43

4.706,83

5.714,83

126,51

0,00

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

1.541,04

3.720,58

241,43

123,82

0,00

3,33

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,00

4.583,01

5.714,83

17,11

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

224.289,66

891.787,68

397,61

934.654,58

1.040.036,58

104,81

111,27

1

Alocaţii de la buget

44

223.358,66

872.750,00

390,74

931.000,00

1.036.000,00

106,67

111,28

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

224.289,66

891.787,68

397,61

934.654,58

1.040.036,58

104,81

111,27

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

111

150

135,14

150

150

100,00

100,00

2

Nr. mediu de salariaţi total

49

108

148

137,04

148

148

100,00

100,00

3

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000

50

5.626,63

6.850,37

121,75

7.002,31

7.171,23

102,22

102,41

4

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000

51

5.462,32

5.582,49

102,20

6.275,87

6.444,79

112,42

102,69

5

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

176,96

236,69

133,76

241,72

248,47

102,12

102,80

6

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)x1000

54

920,03

870,42

94,61

846,45

819,51

97,25

96,82

8

Plăţi restante

55

9

Creanţe restante

56

 

 


* Anexa este reprodusă în facsimil.

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.