MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 126/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 126         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 18 februarie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

7. - Hotărâre privind convocarea Consiliului Naţional de Integritate

 

8. - Hotărâre privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 

9. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

10. - Hotărâre pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            4. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

85. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură Mureş, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

86. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 

88. - Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit “Reuniunea Comitetului Executiv al Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) şi Conferinţa internaţională Integritate Electorală şi Cooperare Regională”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 25-26 martie 2015

 

100. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

169. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CE.O - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 

3.191. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind convocarea Consiliului Naţional de Integritate

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 35 alin. (4) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Consiliul Naţional de Integritate se convoacă în prima sa şedinţă marţi, 24 februarie 2015, ora 10,00, la sediul Senatului.

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa Senatului din 17 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 17 februarie 2015.

Nr. 7.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 26 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 36 alineatul (1), litera m) va avea următorul cuprins:

,,m) aprobă regulamentele comisiilor permanente, cu avizul Comisiei pentru regulament.”

2. Articolul 53 va avea următorul cuprins:

“Art. 53. - Comisiile adoptă propriul regulament de organizare şi funcţionare, care se supune spre avizare Comisiei pentru regulament şi spre aprobare Biroului permanent şi care se revizuieşte ori de câte ori este necesar.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 17 februarie 2015 cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 17 februarie 2015.

Nr. 8.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. IV “Componenţa Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală”, domnul senator Tomoiagă Ştefan-Liviu - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se retrage din componenţa comisiei.

2. La anexa nr. XIV “Componenţa Comisiei pentru privatizare şi administrarea activelor statului , domnul senator Tomoiagă Ştefan-Liviu - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei, în locul domnului senator Zisu Ionuţ-Elie - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 17 februarie 2015.

Nr. 9.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională

În temeiul prevederilor art. 142 şi 143 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5, art. 67 alin. (1) lit. a) şi ale art. 68 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul ia act de vacantarea locului de judecător la Curtea Constituţională, ca urmare a încetării, prin demisie, a mandatului domnului judecător Toni Greblă.

Art. 2. - Doamna Simona-Maya Teodoroiu se numeşte în funcţia de judecător la Curtea Constituţională, pentru diferenţa de mandat, respectiv până la data de 15 iunie 2019, dată la care va expira mandatul de 9 ani pentru care a fost numită doamna Iulia Antoanella Motoc.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 februarie 2015.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 10.

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

În temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 19-22 februarie 2015, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 4.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură Mureş, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare şi a codului de clasificare, după caz, şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură Mureş, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă comasarea unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru Direcţia pentru Agricultură Mureş, potrivit prevederilor anexei nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 10 februarie 2015.

Nr. 85.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurile imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Mureş (CUI - 4323055) din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru care se modifică denumirea, codul de clasificare şi descrierea tehnică şi se actualizează valorile de inventar, după caz

 

Nr. crt.

Codul de clasificare, nr. MFP

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

0

1

2

3

4

5

1

Cod 08.28.03; MF 36766

Laborator biologic

Sc - 59,53 mp, Sd - 59,53 mp, parter, CF132929-C17

Str. Dezrobirii nr. 60, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

53.182

2

Cod 08.28.03; MF 36767

Laborator chimie – calitate pesticide

Sc - 232 mp, Sd - 232 mp, parter, CF132929-C15

Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

262.445

3

Cod 08.28.03; MF 36768

Laborator chimic - biotestare

Sc - 157,21 mp, Sd - 157,21 mp, parter, CF132929-C14

Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

459.116

4

Cod 08.28.08; MF 36769

Garaj

Sc - 175,5 mp, Sd - 175,5 mp, parter, CF132929-C19

Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

5.000

5

Cod 08.28.10; MF 36770

Şopron metalic

Sc - 343,2 mp, Sd - 343,2 mp, parter, CF132929-C13

Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

5.000

6

Cod 08.28.10; MF 36771

Depozite

Sc - 238 mp, Sd - 238 mp, parter, CF132929-C12

Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

3.000

7

Cod 08.28.10; MF 36772

Depozit

Sc - 160,8 mp, Sd - 321,6 mp, P + 1.CF132929-C11

Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

15.000

8

Cod 08.28.08; MF 36773

Corp administrativ cu anexe

Sc - 138 mp, Sd - 276 mp, P + M, CF 132929-C1

Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

928.035

9

Cod 08.28.03; MF 36774

Laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide din plante şi produse vegetale cu anexe

Sc - 262 mp, Sd - 262 mp, parter, CF132929-C4

Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

1.108.798

10

Cod 08.28.03; MF 36775

Laboratoare

Sc - 50,05 mp, Sd - 50,05 mp, parter, CF 132929-C18

Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

67.152

11

Cod 08.28.08; MF 36776

Depozit şi locuinţe

Sc - 563 mp, Sd - 563 mp, parter, CF 132929-C5

Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

190.220

12

Cod 08.28.10; MF 36777

Laborator prognoză

Sc - 234 mp, Sd - 234 mp, parter, CF 132929-C8

Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

235.641

13

Cod 08.28.10; MF 36778

Gheretă poartă

Sc - 49 mp, Sd - 49 mp, parter, CF 132929-C21

Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

1.499

14

Cod 08.28.10; MF 36785

Turn de apă

Sc - 11,9 mp, Sd -11,9 mp, parter, CF 132929-C7

Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

100

15

Cod 08.28.06; MF 36786

Sera

Sc - 56,3 mp, Sd - 56,3 mp, parter, CF 132929-C16

Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

3.065

16

Cod 08.28.06; MF 153188

Teren incintă

Suprafaţa - 18.436 mp, în parcelele: 1Cc - 14.067 mp; 2A - 1.989 mp; 3L - 1.123 mp; 4L- 1.257 mp; CF 132929

Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

163.490

17

Cod 8.28.10; MF 36811

Grajd vaci şi teren incintă

Sc - 176 mp; Sd -176 mp; Sec - 4.300 mp; cărămidă; ţiglă; beton

Comuna Bălăuşeri, judeţul Mureş

34.860

18

Cod 8.28.10; MF 36827

Şopron materiale şi teren incintă

Sc - 138 mp; Sd - 138 mp; Scc - 1.280 mp; cărămidă; planşeu lemn

Oraş Sângeorgiu de Pădure, judeţul Mureş

13.020

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului rezultat ca urmare a comasării unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Mureş (CUI - 4323055) din subordinea Ministerului Agriculturii şl Dezvoltării Rurale

 

 

Nr. MFP şi codul de clasificare

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Anul dobândirii/ al dării în folosinţă

Baza legală

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

Bunurile care se comasează

MF 36779;

8.28.10

Magazie benzină

Sc - 13 mp; Sd - 16 mp;

lemn; ţiglă

Raizer, seră flori, DGN, locuinţe

1969

 NC. 9/1969;

Hotărârea Guvernului nr. 739/2003;

Hotărârea Guvernului nr. 448/2011

Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul

Târgu Mureş, judeţul Mureş

500

MF 36783;

8.28.10

Rezervor benzină

Beton

Raizer, seră flori, DGN, locuinţe

1969

NC. 13/69;

Hotărârea Guvernului nr. 739/2003;

Hotărârea Guvernului nr. 448/2011

Str. Dezrobirii nr. 80,

municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

100

Bunul rezultat ca urmare a comasării

MF 36779;

8.28.10

Depozit carburanţi

Sc -31 mp, Sd -31 mp, parter,

CF 132929-C6

Raizer, seră flori, DGN, locuinţe

1969

NC. 9 şi 13/69;

Hotărârea Guvernului nr. 739/2003;

Hotărârea Guvernului nr. 448/2011

Str. Dezrobirii nr. 80,

municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

600

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Mureş (CUI - 4323055) din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii

 

Nr. crt.

Nr. MFP şi codul de clasificare

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

1

MF 36780, Cod 8.28.10

Adăpost benzină

Sc = 12 mp; Sd = 12 mp; fundaţie beton; zid cărămidă

Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, CF 132929

100

2

MF 36805, Cod 8.28.10

Birou centru

Sc = 49 mp; Sd = 49 mp; cărămidă

Str. Gării, municipiul Reghin, judeţul Mureş

33.805

3

MF 36810, Cod 8.28.10

împrejmuire

Plasă sârmă

Comuna Deda, judeţul Mureş

100

4

MF 36811 (parţial), Cod 8.28.10

Grajd vaci

Sc= 176mp;Sd = 176 mp; cărămidă; ţiglă; beton

Comuna Bălăuşeri, judeţul Mureş

1.000

5

MF 36813, Cod 8.28.10

Şopron remiză

Sc = 138 mp; Sd = 138 mp; lemn

Cartierul Viilor, municipiul Sighişoara, judeţul Mureş

200

6

MF 36814, Cod 8.28.10

Magazie fitosanitară

Sc = 300 mp; Sd = 300 mp; cărămidă; planşeu lemn

Cartierul Viilor, municipiul Sighişoara, judeţul Mureş

18.789

7

MF 36823, Cod 8.28.10

Clădire activităţi anexe

Sc = 6 mp; Sd = 6 mp; cărămidă

Cartierul Viilor, municipiul Sighişoara, judeţul Mureş

6.387

8

MF 36827 (parţial), Cod 8.28.10

Şopron materiale

Sc= 138 mp; Sd = 138 mp; cărămidă; planşeu lemn

Oraşul Sângeorgiu de Pădure, judeţul Mureş

1.500

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar a imobilului din Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, municipiul Bucureşti, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului pentru Societatea Informaţionala, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul pentru Societatea Informaţională va actualiza, în mod corespunzător, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice datele din evidenţa cantitativ-valorică din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,

Sorin Minai Grtndeanu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 10 februarie 2015.

Nr. 86.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului pentru Societatea Informaţională a căror valoare de inventar s-a modificat

 

Adresa imobilului aflat în domeniul public al statului

Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice

Codul de clasificaţie

Municipiul Bucureşti,

Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5

Ministerul pentru Societatea Informaţională

4220947

Terenul aferent în suprafaţă de 415,79 m2

355.674,07

153.294

8.29.06

Municipiul Bucureşti,

Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5

Ministerul pentru Societatea Informaţională

4220947

Terenul aferent în suprafaţă de 104,28 m2

89.202,94

153.295

8.2906

Municipiul Bucureşti,

Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5

Ministerul pentru Societatea Informaţională

4220947

Tronson 1+2, etajul 3: camerele 1, 8,9, 10,11,13, 13a şi 13b, în suprafaţă totală de 355,32 m2

31.068.811,28

 

145.223

8.29.06

Municipiul Bucureşti,

Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5

Ministerul pentru Societatea Informaţională

4220947

Rotonda parter: camera 1, în suprafaţă de 109 m2

 

9.530.846,64

145.224

8.29.06

Municipiul Bucureşti,

Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5

Ministerul pentru Societatea Informaţională

4220947

Imobil clădire în suprafaţă de 1.851,15 m2

161.862.630,84

34.387

8.29.06

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit “Reuniunea Comitetului Executiv al Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) şi Conferinţa Internaţională Integritate Electorală şi Cooperare Regională”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 25-26 martie 2015

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă normativele de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit “Reuniunea Comitetului Executiv al Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) şi Conferinţa Internaţională Integritate Electorală şi Cooperare Regională”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 25-26 martie 2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea acţiunii prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul pe anul 2015 al Autorităţii Electorale Permanente, aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 10 februarie 2015.

Nr. 88.

 

ANEXĂ

 

NORMATIVELE DE CHELTUIELI

pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit “Reuniunea Comitetului Executiv al Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) şi Conferinţa Internaţională Integritate Electorală şi Cooperare Regională”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 25-26 martie 2015

 

Nr. crt.

Cheltuieli de organizare

Limita maximă

Cantitatea

(lei/persoane/zile)

1.

Cheltuieli privind cazarea participanţilor internaţionali

350 lei/persoană/zi

2.

Cheltuieli privind transportul intern al participanţilor internaţionali

300 lei/persoană

3.

Cheltuieli privind organizarea unei recepţii de bun venit

100 lei/persoană

4.

Materiale informative şi de lucru

200 lei/persoană

5.

Materiale promoţionale cu sigla A-WEB şi a Autorităţii Electorale Permanente

300 lei/persoană

6.

Alte servicii (fotografii, manifestări cultural-artistice)

210 lei/persoană

7.

Servicii de interpretariat în limbile de lucru ale comitetului executiv şi ale conferinţei

750 lei/interpret/zi

8.

Organizarea unor vizite la obiective turistice

40 lei/persoană

9.

Trataţii şi pauze de cafea

20 lei/persoană/zi

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 8 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 punctul VI, literele f), h), i), j) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“f) asigură managementul financiar şi tehnic al programelor şi proiectelor de dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră şi transnaţională, de dezvoltare a capacităţii administrative, reabilitare urbană, inclusiv transport urban, planificare spaţială europeană, al celor finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională, denumit în continuare FEDR, prin Programul operaţional regional 2007-2013, denumit în continuare POR 2007-2013, şi Programul operaţional regional 2014-2020, denumit în continuare POR 2014-2020, din Fondul Social European, denumit în continuare FSE, prin Programul operaţional «Dezvoltarea capacităţii administrative» 2007-2013, denumit în continuare PO DCA 2007- 2013, prin Programul operaţional «Capacitate administrativă» 2014-2020, denumit în continuare POCA 2014-2020, programelor şi proiectelor finanţate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană, denumit în continuare CTE, din FEDR, Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat-componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare ENPI-CSC, ale Instrumentului european de vecinătate - componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare ENI-CBC, şi ai Instrumentului de asistenţă pentru preaderare - componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare IPA-CBC, precum şi al altor instrumente de finanţare europene specifice domeniilor sale de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, finanţate din fonduri PHARE, în sistem descentralizat extins;

.......................................................................................................................................

h) avizează statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale agenţiilor de dezvoltare regională în calitatea lor de organism intermediar, birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, secretariatelor comune/secretariatelor tehnice comune/infopoint şi ale altor organisme de interes public care desfăşoară activităţi în domeniile sale de activitate;

i) coordonează şi/sau participă la procesul de pregătire a cadrului organizatoric şi procedural necesar gestionării fondurilor alocate prin POR 2007-2013, POR 2014-2020, PO DCA 2007-2013, POCA 2014-2020 şi a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC. ENI-CBC şi IPA-CBC;

j) coordonează şi participă la procesul de elaborare a documentelor de planificare privind dezvoltarea regională, elaborarea POR 2014-2020, elaborarea POCA 2014-2020, precum şi a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENPI- CBC, ENI-CBC şi IPA-CBC;

.......................................................................................................................................m) coordonează elaborarea şi implementarea Planului de comunicare şi a Planului multianual de evaluare pentru POR 2007-2013, POR 2014-2020, PO DCA 2007-2013, POCA 2014-2020, a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC şi IPA-CBC;”.

2. La articolul 4 punctul VI, după litera m) se Introduce o nouă literă, litera m1), cu următorul cuprins:

“m1) primeşte fondurile de la Comisia Europeană pentru Programul Interreg V- A România-Bulgaria, Programul Interreg V- A România-Ungaria 2014-2020, Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020, Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programul operaţional comun «Bazinul Mării Negre» 2014-2020.”

3. La articolul 4 punctul VII, literele c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“c) exercită activităţi de audit intern şi control atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul celorlalte entităţi implicate în gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare, alocate pentru programele POR 2007-2013, POR 2014-2020, PO DCA 2007-2013, POCA2014-2020 şi programele finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC şi IPA-CBC;

.......................................................................................................................................f) exercită controlul de prim-nivel pentru programele pentru care ministerul este autoritate de management, autoritate comună de management, autoritate naţională, puncte de contact/puncte naţionale de contact, conform regulilor stabilite în cadrul programelor de cooperare teritorială;”.

4. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este de 829, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.”

5. La articolul 11 alineatul (1), partea introductivă şi litera f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) în structura Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în cadrul numărului de posturi aprobat, îşi desfăşoară activitatea Agenţia de implementare pentru programele PHARE, Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional 2007-2013 şi 2014-2020, Autoritatea de management pentru Programul operaţional «Dezvoltarea capacităţii administrative» 2007-2013, a Programului operaţional «Capacitate administrativă» 2014-2020 şi următoarele autorităţi de management/autorităţi comune de management, autorităţi naţionale, puncte de contact/puncte naţionale de contact/persoane naţionale de contact pentru programele finanţate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC, ÎPA-CBC, precum şi din fonduri naţionale şi puncte de contact în materie de control pentru programele finanţate din ENI - CBC:

.......................................................................................................................................f) Autoritatea naţională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013;”.

6. La articolul 11 alineatul (1), după litera m) se introduc 20 de litere noi, literele n)-hh), cu următorul cuprins:

„n) Sistem naţional de control de prim-nivel responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/ partenerii români în cadrul Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova, Programului operaţional comun «Marea Neagră 2007-2013», Programului ENPI-CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, Programului operaţional «Sud-Estul Europei», Programului de cooperare interregională Interreg IV C, Programului pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II, Programului ESPON2013 - Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale, Programului operaţional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013 şi de beneficiarii de asistenţă tehnică în cadrul Programului IPÂ de cooperare transfrontalieră României-Serbia, Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova, Programului operaţional comun «Marea Neagră 2007-2013», Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Programului operaţional «Sud-Estul Europei»;

o) Autoritatea de management pentru Programul Interreg V- A România-Bulgaria;

p) Autoritatea de management pentru Programul Interreg V- A România-Ungaria 2014-2020;

r) Autoritatea de management pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020;

s) Autoritatea de management pentru Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020;

t) Autoritatea de management pentru Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020;

u) Autoritatea de management pentru Programul operaţional comun «Bazinul Mării Negre» 2014-2020;

v) Autoritatea naţională pentru Programul operaţional comun România-Ucraina 2” 014-2020;

w) Autoritatea naţională pentru Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020;

x) Autoritatea naţională pentru Programul operaţional comun «Bazinul Mării Negre» 2014-2020;

y)Autoritatea naţională pentru Programul Ungaria-Slovacia-România-Ucraina2014-2020;

z) Autoritatea naţională pentru Programul transnaţional «Dunărea» 2014-2020;

aa) Autoritatea naţională pentru Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE;

bb) Autoritatea naţională pentru Programul operaţional URBACTIII;

ce) Autoritatea naţională pentru Programul de cooperare INTERACT III 2014-2020;

dd) Autoritatea naţională pentru Programul de cooperare ESPON 2020;

ee) Punctul naţional de contact aferent Programului transnaţional «Dunărea» 2014-2020, Punctul naţional URBACT aferent programului URBACT III, Punctul naţional de contact aferent programului INTERREG EUROPE, Persoana naţională de contact aferentă programului INTERACT III 2014-2020;

ff) Punctul de contact în materie de control responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii români în cadrul Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, a Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, a Programului operaţional comun «Bazinul Mării Negre» 2014-2020 şi a Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020;

gg) Sistem naţional de control de prim nivel responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/ partenerii români în cadrul Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun «Bazinul Mării Negre» 2014-2020, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, Programului transnaţional «Dunărea» 2014-2020, Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE, Programului operaţional URBACT III, Programului de cooperare ESPON 2020 şi de beneficiarii de asistenţă tehnică în cadrul Programului Interreg V- A România-Bulgaria, Programului Interreg V- A România-Ungaria 2014-2020, Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020, Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operaţional comun «Bazinul Mării Negre» 2014-2020, Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, Programului transnaţional «Dunărea» 2014-2020;

hh) Unitatea de certificare pentru Programul Interreg V- A România-Bulgaria, Programul Interreg V- A România-Ungaria 2014-2020, Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020.”

7. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Autorităţile de management pentru Programul operaţional regional 2007-2013 şi pentru Programul operaţional «Dezvoltarea capacităţii administrative» 2007-2013 îndeplinesc funcţiile şi atribuţiile prevăzute de regulamentele comunitare, precum şi atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare.”

8. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Autorităţile de management pentru Programul operaţional regional 2014-2020 şi pentru Programul operaţional «Capacitate administrativă» 2014-2020 îndeplinesc funcţiile şi atribuţiile prevăzute de regulamentele comunitare, precum şi atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020.”

9. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Agenţia de implementare pentru programele PHARE, autorităţile de management, autorităţile comune de management, autorităţile naţionale şi punctele de contact/punctele naţionale de contact/persoana naţională de contact prevăzute la alin. (1) lit. a)-n) îndeplinesc atribuţiile prevăzute de actele normative aplicabile, detaliate în cadrul programelor.”

10. La articolul 11, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

“(31) Autorităţile de management, autorităţile comune de management, autorităţile naţionale, punctele de contact/punctele naţionale/punctele naţionale de contact/persoana naţională de contact şi punctele de contact în materie de control prevăzute la alin. (1)lit. o)-hh) îndeplinesc atribuţiile prevăzute în actele normative aplicabile, detaliate în cadrul programelor, precum şi atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2014.

(32) Autorităţile de management pentru Programul Interreg V- A România-Bulgaria, Programul Interreg V- A România-Ungaria 2014-2020, Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020 îndeplinesc şi funcţia de certificare.”

11. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice este ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat, numiţi prin decizii ale prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii.”

12. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa cară face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea personalului în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 10 februarie 2015.

Nr. 100.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2013)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

            Număr maxim de posturi – 829, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

 

 

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIT INTERN

(SERVICIU)

 

 

 

 

 

DIRECŢIA ETICĂ, INTEGRITATE ŞI BUNĂ GUVERNARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORP CONTROL*

(BIROU)

 

 

 

 

CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

(COMPARTIMENT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA COMUNICARE

 

 

 

 

UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIU MINISTERULUI

SERVICIUL RELAŢII INTERNAŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIUNEA ŞI PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

SECRETAR GENERAL

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură

 

Direcţia Generală Administraţie Publică

 

Direcţia Generală Programe Europene

 

Direcţia Generală Management Financiar, Resurse Umane şi Achiziţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Tehnică

 

 

Direcţia Pentru Descentralizarea Administraţiei Publice

 

 

Direcţia Am Por

 

 

 

Direcţia Buget, Financiar, Contabilitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Politici şi Strategii

 

 

Direcţia Pentru Reforma Administraţiei Publice

 

 

Direcţia Am-Programe Cooperare Teritoriale Europeană

 

 

 

Direcţia Resurse Umane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Lucrări Publice

 

 

Direcţia Pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale

 

 

Direcţia Pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative

 

 

 

Direcţia Achiziţii Publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea de Coordonare a Proiectelor*

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Autorizare Programe

 

 

Direcţia Generală Juridică şi Relaţia cu Parlamentul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Plăţi şi Contabilitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea de Certificare Programe Cooperare Teritorială Europeană

 

 

Direcţia Control Prim Nivel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea Autorităţii Naţionale pentru Programe Europene* (Serviciu)

 

 

Direcţia Monitorizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea Gestionare Nereguli Fonduri Europene * (Serviciu)

 

 

Direcţia Constatare şi Stabilire Nereguli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se organizează conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. În vederea achiziţionării de autoturisme,

- Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. În vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti;

- Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României;

- Convenţiei nr. 46/PB/537.011 din 4 februarie 2015, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi BRD - Groupe Société Générale - S.A.,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat: seria BRD/2015/1, emisă pe numele BRD - Groupe Société Générale - S.A., în valoare nominală totală de 1.167.858,61 lei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 17 februarie 2015.

Nr. 169.

 

ANEXĂ

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a titlurilor de stat seria BRD/2015/1

 

1. În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. În vederea achiziţionării de autoturisme, Ministerul Finanţelor Publice va lansa o emisiune de titluri de stat pe numele BRD - Groupe Société Générale - S.A., care se identifică prin seria BRD/2015/1.

2. Titlurile de stat sunt denominate în lei, sunt nepurtătoare de dobândă, nenegociabile şi au scadenţa în data de 23 martie 2015.

3. Data emisiunii este 23 februarie 2015.

4. Valoarea nominală totală a emisiunii titlurilor de stat este de 1.167.858,61 lei, fiind compusă din:

a) 850.509,47 lei, reprezentând valoarea totală a despăgubirii calculată cu raportare la perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 1990 şi data de 31 decembrie 2013, pentru 35 de deponenţi care au depus sume de bani la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. înainte de data de 1 ianuarie 1990;

b) 317.349,14 lei, reprezentând valoarea totală a despăgubirii calculată cu raportare la perioada cuprinsă între data efectuării depunerii şi data de 31 decembrie 2013, pentru 15 deponenţi care au depus sume de bani la C.E.C. - S.A. Între 1 ianuarie 1990 şi 15 februarie 1992.

5. Emisiunea este formată dintr-un număr de 46 de titluri de stat, iar valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii.

6. Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, calculată pe numele fiecăruia dintre deponenţi, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. În vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti.

7. Răscumpărarea titlurilor de stat se efectuează la data scadenţei, respectiv la data de 23 martie 2015, prin creditarea contului BRD - Groupe Société Générale - S.A. cu suma reprezentând valoarea nominală totală a emisiunii.

8. Titlurile de stat se emit în formă dematerializată.

9. Plata la scadenţă a valorii nominale totale a titlurilor de stat se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin de plată pe numele BRD - Groupe Société Générale - S.A. Centrala, CUI/CIF R0361579, cont IBAN RQ29BRDE421DD01157954210.

10. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente serviciului datoriei publice este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata va fi efectuată în prima zi lucrătoare după data scadenţei plăţii, dacă în acordul/contractul/convenţia de împrumut sau în prospectul de emisiune pentru titlurile de stat nu se prevede altfel, fără obligarea la dobânzi penalizatoare. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie vor rămâne în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii

 

În conformitate cu prevederile art. 166 alin. (4) lit. a) şi b) şi ale art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.158/2012 privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu din alte state,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă modelul cererii-tip pentru recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, într-un anumit domeniu de studii universitare de doctorat, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă modelul atestatului de recunoaştere automată în România a calităţii de conducător de doctorat obţinută în străinătate, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.690/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind dobândirea automată a calităţii de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obţinut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic şi European şi Confederaţia Elveţiană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 25 octombrie 2011, se abrogă,

Art. 5. - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Superioare şi instituţiile organizatoare de studii superioare de doctorat/ instituţiile organizatoare de doctorat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

 

Bucureşti, 9 februarie 2015.

Nr. 3.191.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie se aplică persoanelor care au obţinut dreptul legal de a conduce doctorate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi într-o instituţie de învăţământ superior care se regăseşte în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.158/2012.

(2) în sensul prezentei metodologii, recunoaşterea automată presupune îndeplinirea procedurii şi a condiţiilor prevăzute de aceasta.

Art. 2. - Calitatea de conducător de doctorat se recunoaşte în unul dintre domeniile de studii universitare de doctorat aprobate conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. - (1) Dosarul pentru recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat include:

a) cerere-tip completată şi semnată de solicitant, în original, conform anexei nr. 2 la ordin;

b) diploma de doctor obţinută în România sau atestatul de echivalare/recunoaştere a diplomei de doctor obţinute în străinătate - în copie legalizată;

c) adeverinţă/diplomă care să ateste calitatea de conducător de doctorat, emisă de autoritatea guvernamentală ori de conducerea instituţiei de învăţământ superior/cercetare-dezvoltare din străinătate, în copie şi traducere legalizată;

d) adeverinţă emisă de autoritatea guvernamentală ori de conducerea instituţiei de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare recunoscută legal în statul de origine - în original şi traducere legalizată, în care este necesar să se precizeze că solicitantul şi-a exercitat calitatea de conducător de doctorat prin conducerea a cel puţin două persoane care au obţinut titlul ştiinţific de doctor;

e) curriculum vitae al solicitantului;

f) lista de lucrări ale solicitantului;

g) actul de identitate, în copie. În cazul în care solicitantul şi-a schimbat numele se depune documentul care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui) - în copie şi traducere legalizată;

h) dovada achitării taxei pentru evaluarea dosarului, în valoare de 50 de lei.

(2) Dosarele candidaţilor din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, care au obţinut calitatea de conducător de doctorat la o instituţie de învăţământ superior care se regăseşte în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin Ordinul ministrului cercetării, educaţiei, tineretului şi sportului nr. 3.158/2012, se depun numai de către instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat din România în cadrul căreia candidatul urmează să îşi exercite calitatea de conducător de doctorat.

Art. 4. - (1) Dosarele prevăzute la art. 3 se depun la registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS), direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat.

(2) Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) verifică existenţa în fiecare dosar a documentelor prevăzute de prezenta metodologie şi înştiinţează solicitantul în cazul în care se constată că dosarul nu este complet.

(3) în cazul unor suspiciuni cu privire la existenţa unor documente false în dosar, CNRED informează Direcţia generală juridic pentru a sesiza organele abilitate.

(4) Dacă, în urma verificărilor, se constată că instituţia nu este recunoscută legal în statul de origine, dosarul este respins şi CNRED informează solicitantul.

Art. 5. - (1) în cazul în care dosarul este complet, acesta este înaintat comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), conform cererii solicitantului, cu ocazia întrunirii acestei comisii.

(2) Comisia de specialitate a CNATDCU, după caz, poate solicita şi alte documente relevante privind activitatea ştiinţifică a solicitantului.

Art. 6. - (1) Comisia de specialitate din cadrul CNATDCU poate adopta o decizie motivată privind recunoaşterea sau nerecunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat obţinute în străinătate, într-un anumit domeniu de studii universitare de doctorat, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Comisia de specialitate a CNATDCU propune Consiliului general al CNATDCU recunoaşterea sau nerecunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat obţinute în străinătate, într-un anumit domeniu de studii universitare de doctorat.

(3) Consiliul general al CNATDCU, pe baza rezoluţiei comisiei de specialitate, analizează şi propune recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat, iar CNRED elaborează şi înaintează spre aprobare ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice ordinul privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, într-un domeniu de studii universitare de doctorat, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 7. - În cazul în care Consiliul general al CNATDCU, pe baza rezoluţiei comisiei de specialitate, analizează şi propune nerecunoaşterea calităţii de conducător de doctorat, CNRED comunică acest lucru solicitantului, împreună cu motivarea nerecunoaşterii calităţii de conducător de doctorat.

Art. 8. - În baza ordinului privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, prevăzut la art. 6 alin. (3), CNRED emite atestatul de recunoaştere automată a calităţii de conducător de doctorat.

Art. 9. - Atestatul de recunoaştere se completează cu datele din copia actului de identitate, furnizată de solicitant în dosar.

Art. 10. - (1) Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite de acesta, cu procură notarială.

(2) Atestatele de recunoaştere neridicate de titulari se păstrează în arhiva MECS cu termen permanent.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE

către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat

 

1. Date personale

Numele şi prenumele: ............................................................................................................................................................

Telefon ....................................................................................................................................................................................

E-mail: ......................................................................................

2. Solicit recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat în domeniul de studii universitare de doctorat

.................................................................................................................................................................................................

(a se menţiona unul dintre domeniile de studii universitare de doctorat prevăzute de legislaţia în vigoare în România)

3. Declar pe propria răspundere că documentele incluse în dosar corespund realităţii.

 

Data ...........................

Semnătura solicitantului .............................

 

ANEXA Nr. 3

 

ATESTAT

de recunoaştere automată, în România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în străinătate

 

Prezentul atestat reprezintă recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în domeniul ............... obţinută de domnul/doamna ................................. certificată prin ................... Adeverinţa/Diploma nr. ....... eliberată la data de ......... de ............................. din .............................. .

Prin această recunoaştere solicitanta/solicitantul dobândeşte dreptul de a conduce doctorate în România, în conformitate cu prevederile art. 166 alin. (4) lit. a) şi b) şi ale art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.191/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii şi ale OMECS nr. ................. privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat de către doamna/domnul ...................................... în domeniul de studii universitare de doctorat ..............................

 

Director,

 

Nr. ....................../..................

(reprezintă numărul şi data eliberării)

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.