MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 127/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 127         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 19 februarie 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            274. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            15. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale ari. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 877/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dumitru Cismaru, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 274.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) şi al art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 148/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 24 octombrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 15.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Direcţia informare şi relaţii publice este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Direcţia informare şi relaţii publice, denumită în continuare Direcţia, este unitate a aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., fiind specializată în conceperea, organizarea, conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor de informare şi relaţii publice, transparenţă decizională, realizare a publicaţiilor, filmelor şi materialelor audiovizuale cu privire la domeniul specific, precum şi în monitorizarea şi analizarea permanentă a efectelor mediatice produse de misiunile şi acţiunile întreprinse de personalul M.A.I., cu scopul de a asigura o reflectare obiectivă în spaţiul public a activităţii M.A.I.

(2) Direcţia este în coordonarea viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi are ca structuri subordonate Centrul multimedia şi Centrul cultural al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare Centrul cultural al M.A.I.

Art. 3. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia cooperează cu celelalte structuri din aparatul central şi cu cele aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.

(2) Diagrama relaţiilor Direcţiei este prezentată în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Direcţiei

 

Art. 4. - (1) Direcţia are următoarea structură organizatorică:

1. Conducerea;

2. Centrul de presă şi politici de comunicare (la nivel de serviciu):

a) Compartimentul comunicare mass-media;

b) Compartimentul politici de comunicare;

c) Compartimentul pregătire şi informare internaţională;

d) Compartimentul campanii şi evenimente;

e) Compartimentul informare publică.

3. Centrul de monitorizare şi analiză mass-media (la nivel de serviciu):

a) Compartimentul monitorizare mass-media;

b) Compartimentul analiză mass-media.

4. Secţia de asistenţă religioasă;

5. Compartimentul documente clasificate şi secretariat. (2) Organigrama Direcţiei este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 5. - Relaţiile din cadrul serviciilor Direcţiei sunt ierarhice, iar, între servicii, au caracter funcţional. Cu celelalte unităţi ale M.A.I., Direcţia desfăşoară relaţii de cooperare şi colaborare.

Art. 6. - Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale, Direcţia angrenează, în mod eşalonat şi diferenţiat, din punctul de vedere al responsabilităţilor, elementele structurii proprii, ale Centrului cultural al M.A.I. şi ale Centrului multimedia, precum şi ale altor unităţi ale aparatului central sau subordonate M.A.I.

Art. 7. - Direcţia coordonează, pe linie de specialitate, compartimentele şi personalul din instituţiile şi structurile aflate în subordinea M.A.I. cu atribuţii în domeniile aflate în competenţă.

 

CAPITOLUL III

Obiectivul general şi atribuţiile Direcţiei

 

Art. 8. - Obiectivul general al Direcţiei este asigurarea unei informări obiective a societăţii civile în raport cu realităţile organizaţionale, cu privire la demersurile instituţionale şi la direcţiile de acţiune stabilite prin documente programatice implementate de M.A.I., precum şi coordonarea activităţii de informare şi relaţii publice la nivelul M.A.I.

Art. 9. - Atribuţiile generale ale Direcţiei sunt:

a) contribuie la creşterea gradului de informare a societăţii civile, a personalului M.A.I. şi a tuturor celor interesaţi asupra stadiului şi evoluţiei acţiunilor M.A.I. pe linia exercitării atribuţiilor specifice;

b) întreprinde demersuri de ordin comunicaţional pentru a obţine suportul public necesar susţinerii efortului instituţional îndreptat spre îndeplinirea sarcinilor stabilite prin programul de guvernare;

c) contribuie, prin acţiuni şi proiecte de relaţii publice, la consolidarea unui climat civic favorabil întăririi legalităţii, combaterii corupţiei şi a infracţionalităţii;

d) întreprinde demersuri pentru asigurarea unei reflectări obiective în spaţiul public intern şi internaţional a acţiunilor derulate de structurile M.A.I. şi ale personalului propriu, în raport cu importanţa şi contribuţia acestora în plan social;

e) actualizează periodic, în funcţie de schimbările survenite în sistemul M.A.I., precum şi în sfera socială procedurile de comunicare, în scopul creşterii eficienţei activităţii de informare şi relaţii publice;

f) contribuie la perfecţionarea metodelor de lucru necesare gestionării situaţiilor de criză mediatică;

g) întreprinde demersuri pentru a asigura optimizarea activităţilor de informare şi relaţii publice din M.A.I., în sensul atingerii standardelor în domeniu, în ceea ce priveşte acţiunile şi activităţile desfăşurate de structuri similare din Uniunea Europeană;

h) elaborează strategia M.A.I. În domeniul informării şi relaţiilor publice şi planurile anuale de măsuri pentru aplicarea strategiei, în funcţie de particularităţile şi evoluţiile sarcinilor şi misiunilor instituţiei;

i) promovează activităţile, misiunile, valorile şi principiile în baza cărora M.A.I. Îşi desfăşoară activitatea şi asigură modul de relaţionare cu societatea civilă şi cu structurile guvernamentale, în domeniile de competenţă;

j) asigură politica de transparenţă decizională a M.A.I.;

k) pune la dispoziţia celor interesaţi informaţiile solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi comunică din oficiu informaţiile de interes public ale instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în materia informaţiilor nedestinate publicităţii;

l) urmăreşte dezvoltarea mediatică a subiectelor şi a temelor de interes pentru domeniile de activitate ale structurilor M.A.I., asigurând în timp real suportul informaţional de specialitate necesar echipei manageriale a M.A.I., decidenţilor şi specialiştilor în comunicare publică din cadrul instituţiei;

m) asigură suportul de specialitate necesar gestionării situaţiilor speciale, de criză şi a celor cu risc reputaţional la adresa structurilor M.A.I.;

n) asigură suportul analitic necesar decidenţilor cu privire la modul în care mass-media reflectă acţiunile M.A.I., ale structurilor sale subordonate şi ale personalului propriu;

o) sprijină, prin mijloacele de informare în masă proprii, activitatea de educare juridică şi antiinfracţională a cetăţenilor;

p) coordonează şi controlează activitatea departamentelor de comunicare din structurile centrale şi teritoriale ale instituţiei, a mijloacelor de informare în masă centrale şi locale ale M.A.I.;

q) organizează evenimente cu impact mediatic şi participă la astfel de acţiuni alături de reprezentanţi ai societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale ş.a.;

r) asigură consultanţă calificată pentru structurile de informare şi relaţii publice din inspectoratele generale, direcţii generale, structuri din subordinea M.A.I. şi alte unităţi din aparatul central al M.A.I.;

s) asigură cooperarea interministerială în domeniul informării şi relaţiilor publice;

ş) participă la desfăşurarea activităţilor de dezvoltare şi schimb de experienţă din domeniul de competenţă al Direcţiei;

t) participă cu specialişti la inspecţiile şi controalele prevăzute în programele anuale aprobate de conducerea instituţiei şi execută, la ordin, alte asemenea sarcini şl misiuni;

ţ) propune conducerii M.A.I. Încheierea de convenţii, protocoale şi alte asemenea documente privind domeniul propriu de activitate cu organismele precizate în diagrama de relaţii şi avizează documentele similare propuse spre încheiere de unităţile centrale ale M.A.I. cu diferite organisme;

u) participă la organizarea, planificarea şi desfăşurarea cursurilor de iniţiere în carieră, precum şi a cursurilor de capacitate/specializare pentru întreg personalul din domeniul informării şi relaţiilor publice din unităţile M.A.I.;

v) asigură măsurile ce se impun la sediul propriu privind prevenirea şi stingerea incendiilor, realizează activităţile aferente asigurării protecţiei, securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi prevenirii riscurilor profesionale;

w) asigură măsurile ce se impun privind managementul operaţional şi serviciul de zi pe unitate;

x) asigură asistenţa şi educaţia religioasă a personalului din structurile M.A.I.;

y) exercită atributele de coordonare, control şi evaluare a Centrului cultural al M.A.I. şi a Centrului multimedia.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea Direcţiei

 

Art. 10. - Conducerea Direcţiei este asigurată de director, ajutat de doi directori adjuncţi.

Art. 11. - (1) Directorul răspunde în faţa conducerii M.A.I. de întreaga activitate pe care o desfăşoară Direcţia.

(2) Directorii adjuncţi, aflaţi în subordinea nemijlocită a directorului, răspund de planificarea, organizarea, desfăşurarea şi controlul activităţii profesionale a serviciilor/birourilor/ compartimentelor coordonate.

(3) Fişa postului directorului şi cele ale directorilor adjuncţi sunt prezentate în anexele nr. 3, 4 şi 5.

Art. 12. - (1) Directorul conduce întreaga activitate a Direcţiei, pe care o reprezintă în relaţiile cu conducerile celorlalte structuri ale M.A.I., potrivit competenţelor legale şi a mandatului încredinţat de conducerea M.A.I.

(2) Pentru aplicarea prevederilor actelor normative, directorul emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine.

(3) în condiţiile legii, directorul poate delega atribuţii din competenţa sa sau poate încredinţa mandatul de reprezentare directorilor adjuncţi ori altor persoane din subordine, după caz.

Art. 13. - Directorul şi directorii adjuncţi coordonează şi controlează activitatea profesională a personalului din serviciile/compartimentele Direcţiei, din Centrul cultural al M.A.I. şi din Centrul multimedia şi analizează modul în care sunt îndeplinite atribuţiile, obiectivele şi acţiunile prevăzute în Strategia de informare şi relaţii publice a M.A.I., în programele şi planurile de activităţi şi acţiuni proprii.

 

CAPITOLUL V

Obiectivele şi atribuţiile serviciilor şi compartimentelor din structura organizatorică a Direcţiei

 

SECŢIUNEA 1

Obiectivele şi atribuţiile Centrului de presă şi politici de comunicare

 

Art. 14. - Centrul de presă şi politici de comunicare are următoarele obiective, derivate din obiectivul general al Direcţiei:

a) asigură realizarea materialelor de informare destinate publicităţii referitoare la activitatea M.A.I.;

b) coordonează activitatea purtătorilor de cuvânt din instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

c) pune în aplicare politica de transparenţă la nivelul M.A.I.;

d) organizează conferinţele de presă ale reprezentanţilor conducerii M.A.I.;

e) asigură cadrul normativ necesar desfăşurării activităţilor din domeniul informării şi relaţiilor publice;

f) proiectează documentele strategice ale M.A.I. În domeniul informării şi relaţiilor publice;

g) realizează acţiuni şi proiecte de relaţii publice pentru sprijinirea eforturilor M.A.I. de întărire a legalităţii, combaterii corupţiei şi a infracţionalităţii;

h) participă, alături de alte structuri de specialitate ale M.A.I., la organizarea activităţilor de pregătire cu personalul de specialitate din structurile M.A.I.;

i) propune conducerii M.A.I. Încheierea de convenţii, protocoale şi alte asemenea documente cu diferite organisme în domeniul informării şi relaţiilor publice;

j) asigură participarea şi reprezentarea Direcţiei sau a M.A.I., la nivel instituţional, în domeniul de competenţă;

k) desfăşoară, la ordin, sau participă la activităţi de îndrumare, control şi de evaluare a activităţii de informare şi relaţii publice la instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

l) participă cu specialişti în componenţa comisiilor de control constituite pentru executarea controalelor dispuse de conducerea M.A.I. sau de directorul Direcţiei.

Art. 15. - Centrul de presă şi politici de comunicare are următoarele atribuţii specifice:

a) realizează şi transmite mass-mediei materialele de informare publică privind activitatea desfăşurată de către instituţiile M.A.I., precum şi răspunsurile la solicitările în format electronic soluţionate la nivelul Direcţiei;

b) propune puncte de vedere şi întocmeşte proiecte de reacţie ale instituţiei pe teme apărute în spaţiul public;

c) moderează, prin intermediul ofiţerilor de presă/purtătorului de cuvânt, conferinţele de presă ale reprezentanţilor conducerii M.A.I.;

d) întreprinde demersuri pentru participarea la emisiuni radio-TV a personalului M.A.I.;

e) îndrumă, sprijină şi coordonează activitatea purtătorilor de cuvânt din instituţiile şi structurile aflate în subordinea/ coordonarea M.A.I.;

f) întreprinde demersuri de ordin comunicaţional pentru gestionarea situaţiilor de risc sau de criză mediatică, sprijinind activitatea similară a structurilor aflate în subordinea/ coordonarea M.A.I.;

g) sprijină activitatea de documentare a reprezentanţilor mass-mediei preluând cererile acestora şi furnizând cu celeritate informaţiile de interes public solicitate, cu respectarea principiilor echidistantei şi al tratamentului nediscriminatoriu;

h) asigură preluarea rapidă a oricăror solicitări în format electronic şi transmiterea acestora structurilor competente din cadrul Direcţiei sau altor structuri competente ale M.A.I., în vederea soluţionării;

i) asigură aplicarea prevederilor privind liberul acces la informaţiile de interes public şi transparenţa decizională;

j) asigură acreditarea jurnaliştilor la nivelul aparatului central al M.A.I.;

k) asigură postarea pe site-ul instituţional şi pe celelalte medii on-line autorizate a materialelor de informare publică privind activitatea desfăşurată de către instituţiile M.A.I.;

l) realizează calendarul de activităţi de relaţii publice desfăşurate de structurile M.A.I.;

m) proiectează strategia şi conceptele strategice ale M.A.I. În domeniul informării şi relaţiilor publice, precum şi planurile de implementare a acestor activităţi;

n) elaborează puncte de vedere la proiectele de acte normative transmise spre consultare de celelalte structuri ale M.A.I., în domeniile din competenţa Direcţiei”,

o) realizează proiectele de dispoziţii interne privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în domeniul informării şi relaţiilor publice;

p) participă la desfăşurarea activităţilor de dezvoltare şi schimb de experienţă din domeniul de competenţă al Direcţiei;

q) valorifică experienţa internaţională în domeniile din competenţă, dobândită prin relaţionarea cu structuri similare/corespondente din străinătate;

r) participă la organizarea, planificarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire pentru personalul din domeniul informării şi relaţiilor publice;

s) participă, alături de specialiştii instituţiilor de pregătire/învăţământ, la elaborarea documentaţiei utilizate pentru pregătirea profesională;

ş) sprijină organizarea convocărilor de instruire a personalului cu atribuţii de informare şi relaţii publice/a purtătorilor de cuvânt din structurile M.A.I.;

t) propune conducerii M.A.I. Încheierea de convenţii, protocoale şi alte asemenea documente privind domeniul propriu de activitate cu organismele precizate în diagrama de relaţii şi avizează documentele similare încheiate de unităţile centrale ale M.A.I. cu diferite organisme;

ţ) iniţiază, organizează, desfăşoară sau participă la campanii de comunicare şi evenimente de relaţii publice la nivelul Direcţiei ort cu implicarea altor structuri ale M.A.I.;

u) desfăşoară, la ordin, sau participă la activităţi de îndrumare, control şi de evaluare a activităţii de informare şi relaţii publice la instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

v) participă la activităţi cu caracter public, organizate la nivelul structurilor centrale/teritoriale, precum şi la cele ale unor instituţii guvernamentale sau organisme neguvernamentale.

Art. 16. - (1) Centrul de presă şi politici de comunicare are următoarea componenţă:

a) Compartimentul comunicare mass-media;

b) Compartimentul politici de comunicare;

c) Compartimentul pregătire şi informare internaţională;

d) Compartimentul campanii şi evenimente;

e) Compartimentul informare publică.

(2) Compartimentul comunicare mass-media are următoarele atribuţii:

a) realizează şi transmite mass-mediei materialele de informare publică privind activitatea desfăşurată de către instituţiile M.A.I., precum şi răspunsurile la solicitările în format electronic soluţionate la nivelul Direcţiei;

b) asigură preluarea rapidă a oricăror solicitări în format electronic şi transmiterea acestora către structurile competente din cadrul Direcţiei, în vederea soluţionării;

c) propune puncte de vedere şi întocmeşte proiecte de reacţie ale instituţiei pe teme apărute în spaţiul public, sens în care asigură şi suportul documentar consultând structurile de specialitate atunci când situaţia o impune;

d) asigură suportul decizional conducerii M.A.I., prin realizarea de analize şi documentare în domeniul informării şi relaţiilor publice;

e) moderează, prin intermediul ofiţerilor de presă/purtătorului de cuvânt, conferinţele de presă ale reprezentanţilor conducerii M.A.I.;

f) întreprinde demersuri pentru participarea la emisiuni radio-TV a personalului M.A.I.;

g) îndrumă, sprijină şi coordonează activitatea purtătorilor de cuvânt din instituţiile şi structurile aflate în subordinea/ coordonarea M.A.I.;

h) prezintă conducerii Direcţiei puncte de vedere în domeniul de specialitate, viabile pentru soluţionarea unor probleme ce ar putea afecta percepţia publică a instituţiei şi a personalului acesteia ori pentru asigurarea unei percepţii obiective în raport cu realităţile organizaţionale;

i) întreprinde demersuri de ordin comunicaţional pentru gestionarea situaţiilor de risc sau de criză mediatică, sprijinind activitatea similară a structurilor aflate în subordinea/ coordonarea M.A.I.;

j) sprijină activitatea de documentare a reprezentanţilor mass-mediei, preluând cererile acestora şi furnizând cu celeritate informaţiile de interes public solicitate, cu respectarea principiilor echidistanţei şi al tratamentului nediscriminatoriu;

k) desfăşoară, la ordin, activităţi de îndrumare, control şi de evaluare a activităţii de informare şi relaţii publice la instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

l) participă la activităţi cu caracter public, organizate la nivelul structurilor centrale/teritoriale, precum şi la cele ale unor instituţii guvernamentale sau organisme neguvernamentale;

m) asigură acreditarea jurnaliştilor la nivelul aparatului central al M.A.I.

(3) Compartimentul politici de comunicare are următoarele atribuţii:

a) proiectează strategia şi conceptele strategice ale M.A.I. în domeniul informării şi relaţiilor publice, precum şi planurile de implementare a acestor activităţi;

b) elaborează, anual, proiectul Planului de informare şi relaţii publice al M.A.I.;

c) realizează proiectele de dispoziţii interne privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în domeniul informării şi relaţiilor publice;

d) iniţiază proiecte de standarde şi proceduri în domeniul informării şi relaţiilor publice;

e) elaborează puncte de vedere la proiectele de acte normative ale M.A.I., în domeniile din competenţa Direcţiei;

f) desfăşoară sau participă, la ordin, la controale de fond şi controale tematice, în domeniile din competenţa Direcţiei, la structurile M.A.I.;

g) asigură participarea şi reprezentarea Direcţiei sau a M.A.I., în baza mandatului acordat, la activităţile interdepartamentale, interministeriale şi/sau internaţionale aferente domeniului de competenţă;

h) participă la activităţile de schimb de experienţă din domeniul de competenţă al Direcţiei;

i) realizează proiecte de convenţii, protocoale şi alte asemenea documente de cooperare cu organismele precizate

în diagrama de relaţii şi avizează documentele similare încheiate de unităţile centrale ale M.A.I. cu diferite organisme;

j) elaborează Planul de îndrumare, sprijin şi control al Direcţiei în domeniul informării şi relaţiilor publice;

k) înaintează Corpului de control al ministrului, în format electronic, regulamentele proprii de organizare şi funcţionare, ordinele, instrucţiunile, metodologiile, dispoziţiile care reglementează activitatea internă, precum şi rapoartele privind concluziile controalelor de fond şi tematice efectuate, în termen de 5 zile de la aprobarea acestora.

(4) Compartimentul pregătire şi informare internaţională are următoarele atribuţii:

a) participă la organizarea, planificarea şi desfăşurarea cursurilor de iniţiere în carieră, precum şi a cursurilor de capacitate/specializare pentru întreg personalul din domeniul informării şi relaţiilor publice din unităţile M.A.I.;

b) sprijină organizarea convocărilor de instruire a personalului cu atribuţii de informare şi relaţii publice/a purtătorilor de cuvânt din structurile M.A.I.;

c) participă la elaborarea documentaţiei utilizate pentru pregătirea profesională, precum şi la organizarea, planificarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire pentru personalul din domeniul informării şi relaţiilor publice;

d) participă la activităţile de control, consultanţă şi îndrumare în unităţile centrale şi teritoriale ale M.A.I.;

e) organizează simpozioane, mese rotunde, convocări, pe probleme din domeniul informării şi relaţiilor publice, în cadrul programelor de pregătire a personalului M.A.I. cu atribuţii în aceste domenii;

f) elaborează Planul de relaţii internaţionale al Direcţiei;

g) participă, potrivit Planului de relaţii internaţionale al Direcţiei, la întruniri internaţionale;

h) asigură participarea şi reprezentarea Direcţiei sau a M.A.I., în baza mandatului acordat, la activităţile interdepartamentale, interministeriale şi/sau internaţionale aferente domeniului de competenţă;

i) asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(5) Compartimentul campanii şi evenimente are următoarele atribuţii:

a) asigură postarea materialelor de informare publică privind activitatea desfăşurată de către instituţiile M.A.I. pe site-ul instituţional şi pe celelalte medii on-line autorizate;

b) preia materiale din paginile web gestionate de celelalte structuri ale M.A.I. şi le valorifică pe pagina web a M.A.I.;

c) organizează evenimente de relaţii publice la nivelul Direcţiei sau cu implicarea altor structuri ale M.A.I.;

d) iniţiază, organizează, desfăşoară sau participă la campanii de comunicare;

e) asigură concepţia de vizibilitate a M.A.I., prin proiectarea unor materiale de promovare, ca suport al campaniilor de comunicare desfăşurate la nivelul M.A.I.;

f) participă la activităţile de control şi îndrumare în unităţile centrale şi teritoriale ale M.A.I.;

g) asigură participarea şi reprezentarea Direcţiei sau a M.A.I., în baza mandatului acordat, la activităţile interdepartamentale, interministeriale şi/ori internaţionale aferente domeniului de competenţă;

h) realizează Calendarul de activităţi de relaţii publice desfăşurate de structurile M.A.I.;

i) gestionează pagina web a M.A.I. din punctul de vedere al elementelor vizuale şi al informaţiilor publice conţinute, cu sprijinul structurii de specialitate din aparatul central al M.A.I.

(6) Compartimentul informare publică are următoarele atribuţii:

a) asigură aplicarea prevederilor privind accesul liber la informaţiile de interes public şi transparenţă decizională;

b) desfăşoară, la ordin, activităţi de îndrumare, control şi de evaluare a activităţii de informare şi relaţii publice la instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

c) participă la activităţi cu caracter public, în baza mandatului acordat, organizate la nivelul structurilor centrale/teritoriale, precum şi la cel al unor instituţii guvernamentale sau organisme neguvemamentale.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Obiectivele fi atribuţiile Centrului de monitorizare fi analiză mass-media

 

Art. 17. - Centrul de monitorizare şi analiză mass-media are următoarele obiective, derivate din obiectivul general al Direcţiei:

a) asigură informarea conducerii M.A.I. cu privire la apariţia în mass-media a referirilor ce vizează misiunile instituţiei şi acţiunile personalului M.A.I.;

b) urmăreşte dezvoltarea mediatică a subiectelor şi a temelor de interes pentru domeniile de activitate ale structurilor M.A.I., asigurând în timp real suportul informaţional de specialitate necesar echipei manageriale a M.A.I., decidenţilor şi specialiştilor în comunicare publică din cadrul instituţiei;

c) asigură suportul de specialitate necesar gestionării situaţiilor de criză şi a celor cu risc reputaţional la adresa structurilor M.A.I.;

d) asigură suportul analitic necesar decidenţilor cu privire la modul în care mass-media reflectă acţiunile M.A.I., ale structurilor sale subordonate şi ale personalului propriu.

Art. 18. - Centrul de monitorizare şi analiză mass-media are următoarele atribuţii specifice:

a) identifica referirile mediatice ce vizează activitatea M.A.I., a structurilor subordonate acestuia şi a personalului propriu;

b) informează cu operativitate conducerea M.A.I. cu privire la apariţia în spaţiul public a referirilor la adresa instituţiei;

c) urmăreşte dezvoltarea mediatică a subiectelor şi a temelor de interes pentru domeniile de activitate ale M.A.I., asigurând suportul informaţional de specialitate necesar echipei manageriale a M.A.I., decidenţilor şi specialiştilor în comunicare publică din cadrul instituţiei;

d) întocmeşte materiale de sinteză cu privire la reflectarea mediatică a misiunilor structurilor M.A.I., a unităţilor subordonate şi a acţiunilor personalului propriu, destinate informării continue şi complete a decidenţilor şi specialiştilor în comunicare publică din cadrul instituţiei;

e) asigură suportul de specialitate necesar gestionării situaţiilor speciale, de criză şi a celor cu risc reputaţional la adresa structurilor M.A.I.;

f) realizează analize periodice asupra modului în care acţiunile M.A.I. sunt reflectate în spaţiul public, asigurând astfel suportul decizional de specialitate necesar configurării demersurilor de comunicare instituţională;

g) realizează evaluări cantitative şi calitative ale campaniilor de comunicare, respectiv ale diferitelor activităţi publice desfăşurate de către structurile M.A.I.;

h) constituie, gestionează şi utilizează baze de date imagologice, instrumente de lucru ce administrează informaţii despre modul în care acţiunile M.A.I. sunt reflectate în spaţiul public;

i) utilizează bazele de date imagologice existente la nivelul instituţiei pentru evaluarea reflectării mediatice a misiunilor şi acţiunilor M.A.I.;

j) participă la activităţi pe linia monitorizării şi analizei media, organizate la nivelul structurilor centrale/teritoriale, precum şi la cel al unor instituţii guvernamentale sau organisme neguvemamentale;

k) participă, la ordin, la activităţi de control pe probleme de comunicare şi relaţii publice la instituţiile şi structurile aflate în subordinea MAL

Art. 19. - (1) Centrul de monitorizare şi analiză mass-media are următoarea componenţă:

a) Compartimentul monitorizare mass-media;

b) Compartimentul analiză mass-media.

(2) Compartimentul monitorizare mass-media are următoarele atribuţii:

a) identifică referirile mediatice ce vizează activitatea M.A.I., a structurilor subordonate acestuia şi a personalului propriu;

b) informează cu operativitate conducerea M.A.I. cu privire la apariţia în spaţiul public a referirilor la adresa instituţiei;

c) urmăreşte dezvoltarea mediatică a subiectelor şi a temelor de interes pentru domeniile de activitate ale structurilor M.A.I., asigurând suportul informaţional de specialitate necesar echipei manageriale a M.A.I., decidenţilor şi specialiştilor în comunicare publică din cadrul instituţiei;

d) asigură monitorizarea fluxurilor informaţionale ale principalelor agenţii de presă, televiziuni de ştiri sau alte mijloace media specializate în informarea în timp real, în vederea îndeplinirii obiectivelor instituţionale;

e) întocmeşte materiale de sinteză cu privire la reflectarea mediatică a misiunilor structurilor M.A.I., a unităţilor subordonate şi a acţiunilor personalului propriu, destinate informării continue şi complete a decidenţilor şi specialiştilor în comunicare publică din cadrul M.A.I.

(3) Compartimentul analiză mass-media are următoarele atribuţii:

a) realizează analize periodice asupra modului în care acţiunile M.A.I. sunt reflectate în spaţiul public, asigurând astfel suportul decizional de specialitate necesar configurării demersurilor de comunicare instituţională;

b) realizează evaluări cantitative şi calitative ale campaniilor de comunicare, respectiv ale diferitelor activităţi publice desfăşurate de către structurile M.A.I.;

c) constituie, gestionează şi utilizează baze de date imagologice, instrumente de lucru ce administrează informaţii despre modul în care acţiunile M.A.I. sunt reflectate în spaţiul public;

d) utilizează bazele de date imagologice existente la nivelul instituţiei pentru evaluarea reflectării mediatice a misiunilor şi acţiunilor M.A.I.;

e) asigură suportul de specialitate necesar gestionării situaţiilor de criză şi a celor cu risc reputaţional la adresa structurilor M.A.I.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Obiectivele şi atribuţiile Secţiei de asistenţă religioasă

 

Art. 20. - Secţia de Asistenţă Religioasă, denumită în continuare Secţia, îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar, precum şi a regulamentelor şi instrucţiunilor în vigoare, şi reprezintă M.A.I. în relaţiile cu Biserica Ortodoxă Română, cultele şi asociaţiile religioase din stat, cu organismele similare care au atribuţii în domeniul asistenţei religioase atât din ţară, cât şi în plan internaţional.

Art. 21. - Secţia are următoarele obiective, derivate din obiectivul general al Direcţiei:

a) conduce, coordonează şi controlează activitatea de asistentă religioasă din M.A.I.;

b) asigură, potrivit Constituţiei României, republicate, respectarea libertăţii de conştiinţă a personalului M.A.I., precum şi păstrarea tradiţiilor morale, de credinţă şi spiritualitate;

c) asigură desfăşurarea activităţilor pastorale, duhovniceşti, moral-educative, liturgice şi de ceremonial, în beneficiul personalului instituţiei, precum şi al familiilor acestuia.

Art. 22. - Secţia are următoarele atribuţii specifice:

a) cooperează cu Patriarhia şi eparhiile locale, cu celelalte biserici, culte sau asociaţii religioase recunoscute potrivit legii, în vederea asigurării asistenţei religioase pentru toate categoriile de personal, indiferent de confesiune, asigurând dreptul constituţional al persoanei la împărtăşirea liberă şi neîngrădită a unei credinţe;

b) iniţiază şi organizează simpozioane, convocări pe probleme de asistenţă/educaţie moral-religioasă în cadrul programelor de pregătire continuă a personalului la nivelul M.A.I.;

c) elaborează studii şi articole cu conţinut spiritual şi moral-religios pentru uzul personalului M.A.I.;

d) formulează propuneri de specialitate la Planul de informare şi relaţii publice al Direcţiei şi participă la activităţile planificate în domeniul de competenţă;

e) cooperează cu structuri similare din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pe linia asistenţei/educaţiei moral-religioase;

f) iniţiază proiecte de regulamente, ordine şi instrucţiuni în domeniul asistenţei religioase din M.A.I.;

g) colaborează cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă, scrise şi audiovizuale, în scopul informării societăţii civile asupra modului de desfăşurare a activităţilor de asistenţă/educaţie moral-religioasă în cadrul M.A.I.;

h) efectuează controale tematice privind modul de aplicare a prevederilor instrucţiunilor specifice, pe linia asistenţei/educaţiei moral-religioase, în structurile M.A.I., urmărind organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi, asigurarea protecţiei spirituale a personalului, respectarea drepturilor şi libertăţilor de conştiinţă ale persoanei, acordând îndrumare şi sprijin de specialitate;

i) întocmeşte informări anuale privind activitatea desfăşurată în domeniul asistenţei/educaţiei moral-religioase creştin-ortodoxe, care sunt aduse la cunoştinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;

j) organizează anual întâlniri metodologice de specialitate cu preoţii (pastorii/deservenţii de cult) din sistemul de asistenţă religioasă al M.A.I.;

k) acordă consultanţă canonică şi de specialitate pentru amenajarea unor lăcaşuri de cult în spaţiile puse la dispoziţie de structurile instituţiei;

l) elaborează materiale documentare, predici, cateheze şi proiecte de programe dedicate Zilei Eroilor, sărbătorilor creştine şi celorlalte sărbători religioase;

m) desfăşoară, împreună cu celelalte servicii din cadrul Direcţiei, unele activităţi de documentare, îndrumare, sprijin şi control în planul muncii educative;

n) efectuează periodic vizite pastorale la persoanele reţinute în aresturile poliţiei, acordând asistenţă religioasă reţinuţilor de confesiune creştină ortodoxă şi mediind pentru asigurarea asistenţei religioase celor de alte religii sau confesiuni, în cazul în care sunt asemenea solicitări;

o) realizează în unităţile M.A.I. cicluri de conferinţe, întruniri, simpozioane, expoziţii cu tematică religioasă, în vederea întăririi moralităţii şi păstrării tradiţiilor specifice;

p) asigură suportul de specialitate necesar bunei desfăşurări a acţiunilor umanitare iniţiate de conducerea M.A.I.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Obiectivele şi atribuţiile Compartimentului documente clasificate şi secretariat

 

Art. 23. - Compartimentul documente clasificate şi secretariat are următoarele obiective, derivate din obiectivul general al Direcţiei:

a) gestionează, conform reglementărilor legale în vigoare, documentele ce conţin informaţii clasificate;

b) desfăşoară activităţi de secretariat, potrivit dispoziţiilor legale incidente domeniului.

Art. 24. - Compartimentul documente clasificate şi secretariat are următoarele atribuţii specifice:

a) primeşte, înregistrează, distribuie, ţine evidenţa şi expediază corespondenţa la nivelul Direcţiei;

b) organizează evidenţa audienţelor acordate de către conducerea Direcţiei;

c) asigură evidenţa, manipularea şi păstrarea ordinelor, instrucţiunilor şi a altor acte normative cu caracter intern, gestionate la nivelul Direcţiei, şi verifică periodic existenţa acestora;

d) centralizează şi întocmeşte informări periodice privind activităţile planificate şi desfăşurate la nivelul Direcţiei;

e) organizează, la nivelul Direcţiei, evidenţa şi manipularea ştampilelor şi sigiliilor;

f) coordonează activitatea de îndosariere şi arhivare a documentelor din evidenţa unităţii;

g) întocmeşte, potrivit reglementărilor interne, dispoziţia zilnică a directorului Direcţiei;

h) gestionează, potrivit actelor normative în vigoare, declaraţiile de avere şi de interese pentru personalul Direcţiei;

i) întocmeşte lunar situaţia răspândirilor personalului Direcţiei;

j) gestionează evidenţa sesizărilor, reclamaţiilor, cererilor şi petiţiilor adresate conducerii Direcţiei, urmăreşte soluţionarea în termen a acestora şi întocmeşte informări periodice, potrivit reglementărilor interne în vigoare;

k) întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor de lucru ale conducerii Direcţiei şi monitorizarea executării sarcinilor stabilite;

l) aprovizionează personalul Direcţiei cu rechizite şi materiale consumabile, necesare desfăşurării activităţii curente;

m) multiplică documentele şi materialele necesare unităţii, în conformitate cu dispoziţiile conducerii Direcţiei;

n) gestionează evidenţa bunurilor materiale aflate în folosinţa personalului unităţii;

o) controlează periodic, la nivelul serviciilor, modul în care se realizează evidenţa, întocmirea, păstrarea şi circuitul documentelor neclasificate, precum şi modul de lucru pe linia fondului arhivistic;

p) evidenţiază, întocmeşte, păstrează, procesează, multiplică, manipulează, transportă şi transmite informaţiile clasificate;

q) gestionează problematica privind resursele umane, precum şi pregătirea personalului Direcţiei.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 25. - Centrul cultural al M.A.I. şi Centrul multimedia, structuri subordonate Direcţiei, elaborează propriile regulamente de organizare şi funcţionare, care se aprobă conform normelor legale în vigoare.

Art. 26. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1*)

la regulament

 

DIAGRAMA DE RELAŢII

ale Direcţiei informare şi relaţii publice

 

 

 

 

 

 

 

Ministere, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRIM-MINISTRU

PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ,

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenţii de presă române şi străine, societăţi publice şi private de radio şi televiziune, instituţii de presă

 

 

 

 

 

 

 

Unităţi din Aparatul Central (propriu) al Ministerului Afacerilor Interne

 

 

 

 

 

 

Uniuni şi asociaţii ale ziariştilor şi cineaştilor, studiouri cinematografice la nivel naţional şi internaţional

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

 

 

Compartimente de profil din instituţii şi structuri aflate în subordinea/ coordonarea Ministerului Afacerilor Interne

 

 

 

 

Institute de cercetare şi sondare a opiniei publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte instituţii de profil militare sau civile

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

- relaţii de subordonare

- ---- relaţii de control

 

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

Ia regulament

 

ORGANIGRAMA

Direcţiei informare şi relaţii publice

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUL DE PRESĂ ŞI  POLITICI DE COMUNICARE *

 

CENTRUL DE MONITORIZARE ŞI ANALIZĂ MASS-MEDIA *

 

 

SECŢIA DE ASISTENŢĂ RELIGIOASĂ*

 

COMPARTIMENTUL DOCUMENTE CLASIFICATE ŞI SECRETARIAT

 

 

 

 

 

Compartimentul comunicare mass-media

 

 

 

Compartimentul monitorizare mass-media

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul politici de comunicare

 

 

 

Compartimentul analiza mass-media

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul pregătire şi informare internaţională

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul campanii şi evenimente

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul informare publică

 

 

 

 

 

            Legendă: * organizat la nivel de serviciu

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia informare şi relaţii publice

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Direcţiei informare şi relaţii publice (Direcţia)

2. Denumirea postului: director

3. Poziţia postului în statul de organizare: 1

4. Relaţii cu alte posturi:

4.1. relaţii ierarhice: este subordonat direct viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi are în subordine directă întregul personal al Direcţiei, precum şi pe şeful Centrului Cultural al M.A.I. şi pe cel al Centrului Multimedia;

4.2. relaţii funcţionale: conduce întreaga activitate a Direcţiei şi coordonează activitatea Centrului Cultural al M.A.I., a Centrului Multimedia, precum şi a structurilor de relaţii publice din inspectoratele generale şi din celelalte unităţi ale M.A.I.;

4.3. relaţii de control: controlează activitatea personalului Direcţiei şi a structurilor subordonate, precum şi activitatea structurilor de profil din inspectoratele generale şi din instituţiile de învăţământ ale M.A.I.;

4.4. relaţii de colaborare: colaborează pe probleme de interes comun - în conformitate cu actele normative în vigoare, ordinele şi protocoalele aprobate de viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne -, cu instituţiile şi organismele specializate în activităţi similare, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă;

4.5. relaţii de reprezentare: reprezintă M.A.I. în domeniul informării şi relaţiilor publice, în raporturile cu celelalte autorităţi şi instituţii publice din ţară şi din străinătate, angajează Direcţia în raporturi cu persoane juridice şi fizice, situaţie în care poate da împuternicire de reprezentare unor persoane din subordine.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

Directorul Direcţiei asigură elaborarea, fundamentarea şi punerea în practică a Strategiei de informare şi relaţii publice a M.A.I., organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de modul de aplicare a prevederilor legale din domeniul său de activitate în structurile instituţiei.

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: subcomisar de poliţie

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau cu studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna;

3.2. pregătire de specialitate: studii de maşter sau postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată, în ştiinţe juridice, comunicare publică, jurnalism, relaţii publice, sociologie, administraţie publică sau management;

3.3. alte cunoştinţe: cultură generală;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de lucru cu documente clasificate, clasa secrete de stat, nivelul strict secret;

3.5. limbi străine: o limbă străină de circulaţie internaţională.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă, din care în M.A.I.: 5 ani/5 ani;

4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere în M.A.I.: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

4.4. perioada pentru acomodarea cu cerinţele postului: 6 luni

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control), lucru sub presiunea timpului, diplomaţie, capacitate de analiză, sinteză, spirit de observaţie, abilitate, operativitate şi oportunitate în luarea deciziilor legale

6. Atitudini necesare/comportament solicitat: sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic şi organizatoric, fermitate şi consecvenţă în acţiuni

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul unităţii

2. Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână

3. Deplasări curente: conform atribuţiilor de serviciu

4. Condiţii deosebite de muncă: activitate sub presiunea timpului şi expunere la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post: expunerea la radiaţiile electromagnetice

6. Compensări: conform prevederilor legale în vigoare

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi:

a) conduce activitatea Direcţiei pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conform prevederilor legale;

b) coordonează activitatea de elaborare şi actualizare a Strategiei de informare şi relaţii publice a M.A.I. şi controlează realizarea acesteia;

c) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor de presă ale conducerii instituţiei;

d) dispune efectuarea unor studii şi controale tematice pe domeniile din competenţă în structurile instituţiei;

e) iniţiază şi dezvoltă, prin unitatea specializată, relaţii de colaborare internaţională cu structuri similare din alte ţări, pe bază de reciprocitate, în cadrul acordurilor guvernamentale şi ministeriale;

f) prezintă periodic informări, în şedinţele conducerii şi Colegiului M.A.I., cu principalele concluzii rezultate din activitatea de relaţii publice, şi face propuneri pentru eficientizarea muncii în acest domeniu;

g) convoacă, periodic sau când situaţia o impune, şefii serviciilor şi compartimentelor de relaţii publice din structurile M.A.I., în vederea stabilirii unor strategii, acţiuni şi sarcini comune, precum şi pentru analiza activităţii desfăşurate şi executarea unor dispoziţii ale conducerii M.A.I., pe linie de informare şi relaţii publice;

h) prezintă lunar conducerii M.A.I. analize ale activităţilor de informare şi relaţii publice desfăşurate la nivelul instituţiei;

i) răspunde nemijlocit de întărirea capacităţii operative a Direcţiei, de aplicarea în practică a planului de alarmare şi de actualizarea documentelor specifice de lucru;

j) răspunde de organizarea şi desfăşurarea pregătirii continue a personalului Direcţiei în condiţii optime;

k) răspunde, potrivit competenţelor, de încadrarea posturilor din statul de organizare al Direcţiei cu personal corespunzător cerinţelor acestora;

l) avizează numirea purtătorilor de cuvânt/ofiţerilor de relaţii publice din structurile instituţiei;

m) semnează corespondenţa Direcţiei cu unităţile M.A.I., cu alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice ori fizice;

n) organizează şi desfăşoară audienţe şi asigură soluţionarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor;

o) organizează şi conduce şedinţele de analiză ale conducerii Direcţiei privind stadiul îndeplinirii sarcinilor şi atribuţiilor ce revin serviciilor, birourilor şi compartimentelor unităţii, stabilind măsuri de eficientizare a activităţi;

p) aprobă planurile de activităţi ale serviciilor din Direcţie, al Centrului cultural al M.A.I. şi al Centrului Multimedia;

q) participă ca invitat la şedinţele Colegiului M.A.I.;

r) participă la şedinţele Comisiei de dialog social şi acţionează pentru respectarea parteneriatelor cu societatea civilă din perspectiva competenţelor proprii domeniului de activitate al Direcţiei;

s) asigură implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate prevăzute la art. 86 alin. (1) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

ş) coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de modul de aplicare în M.A.I. a prevederilor legale din domeniul de competenţă.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor ce revin Direcţiei şi postului pe care îl ocupă.

2. Indicatori calitativi: asigură un management performant al activităţilor de informare şi relaţii publice, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, ordinelor şi dispoziţiilor conducerii M.A.I.

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, conducere şi control al activităţilor de comunicare şi relaţii publice.

5. Utilizarea resurselor: angrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză; dezvoltă la subordonaţi sentimentul de loialitate faţă de instituţie şi integritate morală.

6. Mod de realizare: individual şi în echipă, în colaborare cu alte structuri ale aparatului central.

 

Titularul postului

………………………………………..

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

………………………………………..

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia informare şi relaţii publice

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Direcţiei informare şi relaţii publice (Direcţia)

2. Denumirea postului: director adjunct

3. Poziţia postului în statul de organizare: 2

4. Relaţii cu alte posturi:

4.1. relaţii ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului Direcţiei. Coordonarea nemijlocită a activităţii structurilor unităţii va fi stabilită prin dispoziţie a directorului Direcţiei;

4.2. relaţii funcţionale: coordonează activitatea de specialitate a structurilor din subordine, în vederea respectării prevederilor ordinelor viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, dispoziţiilor secretarilor de stat, ale secretarului general şi ale directorului Direcţiei;

4.3. relaţii de control: controlează activitatea serviciilor Direcţiei pe care le coordonează, precum şi a structurilor de presă scrisă şi audiovizuală din unităţile centrale, inspectoratele generale şi unităţile teritoriale ale acestora şi din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.;

4.4. relaţii de reprezentare: reprezintă Direcţia, potrivit mandatului acordat, pentru fiecare caz în parte, de către directorul Direcţiei.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

Asigură elaborarea, actualizarea şi aplicarea în practică a strategiei în domeniile presă scrisă şi audiovizuală, la nivelul structurilor instituţiei. Este funcţionarul de securitate al Direcţiei.

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: subcomisar de poliţie

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă ori studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna;

3.2. pregătire de specialitate: studii de masterat sau postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialităţile: comunicare publică, jurnalism, relaţii publice, juridic, ştiinţe sociale, administrative, management sau administraţie publică;

3.3. alte cunoştinţe: cultură generală;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la documente clasificate secrete de stat, nivelul strict secret;

3.5. limbi străine; o limbă străină de circulaţie internaţională.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă, din care în M.A.I.: 5 ani/5 ani;

4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere în M.A.I.: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

4.4. perioade de acomodare la cerinţele postului: 6 luni,

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control), lucru sub presiunea timpului, diplomaţie, capacitate de analiză, sinteză, spirit de observaţie, operativitate şi oportunitate în luarea deciziilor legale

6. Atitudini necesare/comportament solicitat: sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic şi organizatoric, fermitate şi consecvenţă în acţiuni, flexibilitate în gândire, stabilitate comportamentală şi echilibru emoţional

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul unităţii

2. Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână

3. Deplasări curente: la analize, controale, evaluări profesionale, conferinţe, simpozioane, festivităţi cultural-artistice organizate în unităţile şi structurile M.A.I. şi în afara acestuia, conform planificării aprobate de directorul Direcţiei

4. Condiţii deosebite de muncă: activitate sub presiunea timpului, expunere la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post: expunerea la radiaţii electromagnetice

6. Compensări: conform prevederilor legale în vigoare

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului Sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi:

a) elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Departamentului de informaţii şi protecţie internă (D.LP.L), iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

d) asigură relaţionarea cu D.I.P.I. În ceea ce priveşte coordonarea activităţii şi a controlului măsurilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

f) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

g) informează conducerea unităţii cu privire la vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai D.I.P.I., potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;

l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate în unitate pe clase şi niveluri de secretizare;

m) prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul D.I.P.I.;

n) efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

o) este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare;

p) pune la dispoziţia şefului C.S.TJ.C. lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul unităţii;

q) monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate;

r) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;

s) coordonează activitatea de îndeplinire a sarcinilor ce revin Compartimentului secretariat şi documente clasificate, precum şi altor servicii şi compartimente pe care le are în coordonare;

ş) contribuie la elaborarea şi actualizarea concepţiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor din domeniul specific;

t) prezintă spre aprobare directorului Direcţiei documentele de organizare şi planificare a activităţilor structurilor pe care le coordonează, precum şi acţiunile ce implică cheltuieli materiale şi financiare;

ţ) organizează şi conduce, săptămânal, şedinţe de lucru şi de analiză la nivelul structurilor coordonate;

u) prezintă directorului Direcţiei propuneri privind recompensarea personalului subordonat care s-a evidenţiat în executarea sarcinilor;

v) organizează, la ordin, şi conduce activităţi de îndrumare, control şi evaluare a activităţilor de comunicare la structurile din M.A.I.;

w) concepe şi urmăreşte derularea programelor de cooperare în domeniile din competenţă, asigurând dezvoltarea sistemului relaţional;

x) răspunde de ordine şi disciplină în cadrul serviciilor pe care te coordonează;

y) prezintă periodic informări/analize directorului Direcţiei privind activitatea profesională.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor ce îi revin.

2. Indicatori calitativi: asigură un management performant al activităţilor de relaţii publice, analiză mass-media, precum şi al celor din domeniul presei scrise şi audiovizuale.

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, îndrumare şi control al activităţilor de comunicare publică.

5. Utilizarea resurselor: antrenarea personalului în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză; dezvoltarea la subordonaţi a sentimentului de loialitate faţă de instituţie şi a integrităţii morale.

6. Mod de realizare: individual şi în echipă, în colaborare cu alte structuri ale aparatului central al M.A.I.

 

Director,

………………………………………..

Titularul postului

………………………………………..

 

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia informare şi relaţii publice

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Direcţiei informare şi relaţii publice (Direcţia)

2. Denumirea postului: director adjunct

3. Poziţia postului în statul de organizare: 3

4. Relaţii cu alte posturi:

4.1. relaţii ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului Direcţiei. Coordonarea nemijlocită a activităţii structurilor unităţii va fi stabilită prin dispoziţie a directorului Direcţiei;

4.2. relaţii funcţionale: coordonează activitatea de specialitate a structurilor din subordine, în vederea respectării prevederilor ordinelor viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, dispoziţiilor secretarilor de stat, ale secretarului general şi ale directorului Direcţiei;

4.3. relaţii de control: controlează activitatea serviciilor Direcţiei pe care le coordonează, precum şi a structurilor de presă scrisă şi audiovizuală din unităţile centrale, inspectoratele generale şi unităţile teritoriale ale acestora şi din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.;

4.4. relaţii de reprezentare: reprezintă Direcţia, potrivit mandatului acordat, pentru fiecare caz în parte, de către directorul Direcţiei.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului: îndeplineşte atribuţiile de purtător de cuvânt al M.A.I.

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: subcomisar de poliţie

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă ori studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna;

3.2. pregătire de specialitate: studii de masterat sau postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialităţile: comunicare publică, jurnalism, relaţii publice, juridic, ştiinţe sociale, administrative, management sau administraţie publică;

3.3. alte cunoştinţe: cultură generală;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la documente clasificate secrete de stat, nivelul strict secret;

3.5. limbi străine: o limbă străină de circulaţie internaţională.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă, din care în M Al.: 5 ani/5 ani;

4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere în M.A.I.: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

4.4. perioade de acomodare la cerinţele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control), lucru sub presiunea timpului, diplomaţie, capacitate de analiză, sinteză, spirit de observaţie, operativitate şi oportunitate în luarea deciziilor legale

6. Atitudini necesare/comportament solicitat: sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic şi organizatoric, fermitate şi consecvenţă în acţiuni, flexibilitate în gândire, stabilitate comportamentală şi echilibru emoţional

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul unităţii

2. Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână

3. Deplasări curente: la analize, controale, evaluări profesionale, conferinţe, simpozioane, festivităţi cultural-artistice organizate în unităţile şi structurile M.A.I. şi în afara acestuia, conform planificării aprobate de directorul Direcţiei

4. Condiţii deosebite de muncă: activitate sub presiunea timpului, expunere la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post: expunerea la radiaţii electromagnetice

6. Compensări: conform prevederilor legale în vigoare

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcini şi îndatoriri:

a) coordonează activitatea personalului Direcţiei cu atribuţii în întocmirea reacţiilor publice şi a altor materiale destinate difuzării mass-media;

b) asigură prezentarea publică a poziţiei oficiale a instituţiei, inclusiv prin organizarea de conferinţe sau briefinguri de presă ori participarea la emisiuni radio şi TV;

c) realizează proiecte de reacţie şi propune puncte de vedere ale instituţiei pe teme apărute în spaţiul public sau care suscită interesul mass-mediei;

d) prezintă conducerii M.A.I. puncte de vedere pentru soluţionarea unor probleme ce ar putea afecta percepţia publică a instituţiei şi a personalului acesteia ori pentru asigurarea unei percepţii obiective în raport cu realităţile organizaţionale;

e) întreprinde demersuri de ordin comunicaţional pentru gestionarea situaţiilor de risc sau de criză mediatică, sprijinind activitatea similară a structurilor aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

f) întreprinde demersuri de ordin comunicaţional pentru îmbunătăţirea percepţiei publice a M.A.I.;

g) sprijină activitatea de documentare a reprezentanţilor mass-mediei; h) participă la organizarea conferinţelor de presă ale conducerii M.A.I.;

i) elaborează materiale documentare pentru ieşirile publice ale conducerii M.A.I.;

j) coordonează, îndrumă şi sprijină activitatea purtătorilor de cuvânt din Instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

k) gestionează relaţia cu mass-media păstrând legătura cu reprezentanţii mijloacelor de comunicare în masă cu respectarea principiilor echidistanţei şi tratamentului nediscriminatoriu.

Responsabilităţi:

- accesul la informaţii:

- acces la informaţii clasificate nivel strict secret necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

- păstrează confidenţialitatea informaţiilor clasificate şi discreţia asupra conţinutului materialelor despre care ia cunoştinţă.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor ce îi revin.

2. Indicatori calitativi: asigură un management performant al activităţilor de relaţii publice, analiză mass-media, precum şi al celor din domeniul presei scrise şi audiovizuale.

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, îndrumare şi control al activităţilor de comunicare publică.

5. Utilizarea resurselor: antrenarea personalului în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză; dezvoltarea la subordonaţi a sentimentului de loialitate faţă de instituţie şi a integrităţii morale.

6. Mod de realizare: individual şi în echipă, în colaborare cu alte structuri ale aparatului central al M.A.I.

 

Director,

………………………………………..

Titularul postului

………………………………………..


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.