MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 130/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 130         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 20 februarie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

106. - Hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile februarie şi martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 

107. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

161. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014

 

162. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 767/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor cuprinzând procedura de asistarea contribuabililor în domeniul fiscal

 

168. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind abrogarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii

 

178. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

21. - Hotărâre pentru aprobarea Normei “Asigurarea garanţiilor de export în numele şi în contul statului” (NI- ASR-08-I/0)

 

24. - Hotărâre pentru aprobarea Normei “Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului” (NI-GAR-11-1/0)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru lunile februarie şi martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - Programul operaţional sectorial Mediu (POS M), Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) şi Programul operaţional regional (POR), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunilor februarie şi martie ale anului 2015, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari şi pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 800.000,00 mii lei, în echivalent euro, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaţionale, care beneficiază de prevederile alin. (1), sunt prevăzuţi în anexă.

(3) Sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare, care au fost utilizate, vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 30 iunie 2015.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR “Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României administrat de Autoritatea de certificare şi plată.

(3) Autoritatea de certificare şi plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1) şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00. “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată.

(4) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, integral sau în tranşe, în limita sumei rezultate în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzute la alin. (3), proporţional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorităţilor de management cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată şi cereri de plată înregistrate la autorităţile de management.

(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2015.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 10 aprilie 2015.

(7) Autorităţile de management notifică Autoritatea de certificare şi plată cu privire la cheltuirea integrală a sumelor transferate potrivit alin. (4) sau cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin, (6), în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunii.

Art. 3. - (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente programelor operaţionale. Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare şi plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii fondurilor, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi comunitar, a căror valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare şi plată va asigura procesarea şi transmiterea declaraţiilor de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autorităţile de management, în condiţiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficiente.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro “Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice până la incidenţa sumei în euro prevăzută la art. 2 alin. (2), luând în considerare notificările autorităţilor de management prevăzute la art. 2 alin. (7).

(3) Sumele necesare pentru finanţarea eventualelor diferenţe nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se asigură din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) şi art. 3 alin. (2) şi (3) până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorilor principali de credite prevăzuţi în anexă.

Art. 5. - Hotărârea Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 16 ianuarie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şl va avea următorul cuprins:

“(3) Sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare, care au fost utilizate, vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 20 iunie 2015.”

2. La articolul 2, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 20 martie 2015.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 31 martie 2015.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 106.

 

ANEXĂ

 

Repartiţia sumelor alocate temporar, pentru lunile februarie şi martie ale anului 2015, din venituri din privatizare, ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 

 

- mii lei -

Ordonator principal de credite - AM

Total necesar fonduri februarie şi martie 2015

(FEN)

1

2

Ministrul fondurilor europene - POS M

400.000,00

Ministrul Fondurilor Europene - POS CCE

150.000,00

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - POR

250.000,00

TOTAL:

 800.000,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată

sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 107.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Sediul/Adresa: Str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: R02351555

 

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

405425,99

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

400835,61

 

 

Vânzări imobile OUG 15/2013

2 bis

200250,00

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

2

 

Venituri financiare

5

4590,38

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

403753,95

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

393287,45

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

133643,20

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

26056,55

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

65452,19

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

51971,82

C1

ch. cu salariile

13

50951,20

C2

bonusuri

14

1020,62

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

159,44

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

159,44

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

566,43

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

12754,50

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

168135,51

2

 

Cheltuieli financiare

20

10466,50

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1672,04

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1672,04

 

1

 

Rezerve legale

25

0,00

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,00

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

1672,04

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0,00

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,00

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,00

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,00

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,00

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

41198,64

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

530,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

40869,16

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1964,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2118,00

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2004,691

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2004,69

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

189,25

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

995,88

8

 

Plăţi restante

55

0,00

9

 

Creanţe restante

56

105391,64

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 2 septembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Acţiunile asigurate şi permise de serviciul «Spaţiul privat virtual» sunt:

a) modificarea datelor de identificare a utilizatorului şi schimbarea modalităţii de anunţare;

b) comunicarea actelor administrative fiscale, cererilor, precum şi a altor documente şi informaţii;

c) descărcări de documente;

d) renunţarea la folosirea serviciului;

e) monitorizarea istoricului accesului şi acţiunilor prevăzute la lit. a)-d).”

2. La articolul 15 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) informaţii referitoare la istoricul acţiunilor.”

3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. Titlul anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Categoriile de informaţii publice fiscale comunicate prin serviciul «Buletinul informativ fiscal»“

Art. II. - Prevederile art. I pct. 3 se aplică pentru deciziile emise începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 17 februarie 2015.

Nr. 161.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la procedură)

 

Documente ce pot fi comunicate prin Serviciul “Spaţiul privat virtual”

 

A. Documente emise de organul fiscal şi comunicate contribuabilului

a) Automat

1. Decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013

2. Decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale (formular 260), pentru veniturile realizate începând cu anul 2015

3. Decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor (formular 650) pentru veniturile realizate începând cu anul 2015

b) La cererea contribuabilului

1. “Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de...”

2. “Nota obligaţiilor de plată”

3. “Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori”

4. “Istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spaţiul privat virtual»“

B. Documente emise de contribuabil şi comunicate organului fiscal

1. Cerere privind “Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de....”

2. Cerere privind “Nota obligaţiilor de plată”

3. Cerere privind “Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori”

4. Cerere privind “Istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spaţiul privat virtual»“.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 767/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor cuprinzând procedura de asistare a contribuabililor în domeniul fiscal

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor nr. 767/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor cuprinzând procedura de asistare a contribuabililor în domeniul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 30 iunie 2000, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 17 februarie 2015.

Nr. 162.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind abrogarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.119/2006 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 11 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare .

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 269/2007 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii în vederea aplicării Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 6 martie 2007.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.340/2006 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii în vederea aplicării Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 24 august 2006.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 17 februarie 2015.

Nr. 168.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 109/2008, cu modificările ulterioare, precum şi ale pct. 4.1.a), b)11 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 28 august 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) obligaţiile entităţilor mandatate de Ministerul Finanţelor Publice să administreze sistemele de depozitare şi decontare a titlurilor de stat.”

2. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Vânzarea titlurilor de stat pe piaţa primară se realizează prin subscripţie publică, licitaţie sau prin orice altă metodă stabilită de administratorul de piaţă şi agreată de emitent, precum şi în alte condiţii prevăzute de prezentul regulament.

(3) Entitatea mandatată de Ministerul Finanţelor Publice organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunii de titluri de stat, emite reglementări în acest scop, respectiv alte documente relevante, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, aplică sancţiuni pentru încălcarea reglementărilor proprii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.”

3. La capitolul II, după articolul 4 se introduce secţiunea 2.1, cuprinzând articolele 5-7, cu următorul titlu:

“SECŢIUNEA 2.1

Piaţa primară reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României”

4. La articolul 6, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) societăţi de servicii de investiţii financiare, astfel cum sunt definite la art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară;”.

5. La capitolul II, după articolul 7 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 2.2, cuprinzând articolul 71, cu următorul cuprins:

“SECŢIUNEA 2.2

Piaţa primară reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, reglementată şl supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Art. 71. - (1) Pe piaţa primară reglementată administrată de Bursa de valori Bucureşti şi supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Finanţelor Publice poate emite titluri de stat pentru diferite categorii de investitori, cum ar fi persoane fizice, sau alte categorii de investitori.

(2) Derularea operaţiunilor se va efectua în conformitate cu prevederile convenţiei încheiate între Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucureşti, Depozitarul Central, precum şi cu documentele emise în aplicarea acesteia, care pot viza şi alte elemente specifice pentru derularea operaţiunilor de piaţă primară, cum ar fi perioada de alocare, metoda de alocare, dreptul unor alţi participanţi la Bursa de Valori Bucureşti de a efectua operaţiuni de cumpărare şi altele.

(3) Metoda de vânzare, categoriile de investitori, caracteristicile emisiunilor de titluri de stat, precum şi intermediarii care vor asigura vânzarea acestora se anunţă de Ministerul Finanţelor Publice prin prospecte de emisiune.

(4) Derularea activităţilor de intermediere prevăzute la alin. (3) se va efectua de către intermediarii care au calitatea de participanţi la Bursa de Valori Bucureşti, conform reglementărilor acesteia.”

6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Piaţa secundară a titlurilor de stat se organizează şi funcţionează conform reglementărilor emise în acest sens de Banca Naţională a României sau, după caz, de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.”

7. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Tranzacţionarea titlurilor de stat se realizează pe piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti şi supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile convenţiilor încheiate de Ministerul Finanţelor Publice cu administratorii celor două pieţe.”

8. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Reglementările emise de administratorii de piaţă trebuie să cuprindă obligaţiile participanţilor decurgând din:

1. organizarea şi administrarea pieţei titlurilor de stat;

2. condiţiile privind criteriile de acces şi categoriile de participanţi;

3. regulile privind plasamentul şi tranzacţiile desfăşurate pe piaţa titlurilor de stat;

4. standardele profesionale impuse participanţilor pe aceste pieţe;

5. condiţiile de acces la sistemele informatice ale administratorului de piaţă, dacă este cazul;

6. măsurile disciplinare pentru încălcarea regulilor stabilite de administratorul de piaţă.

(2) Pentru piaţa primară reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti şi supravegheată de Autoritatea de

Supraveghere Financiară, reglementările specificate la alin. (1) includ şi documente emise de Bursa de Valori Bucureşti în aplicarea prezentului regulament, conform cadrului specific de derulare a operaţiunilor de piaţă primară.”

9. Titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL V

Depozitarii titlurilor de stat

10. Articolul 18 se modifică ŞI va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Depozitarea şi decontarea operaţiunilor cu titluri de stat au loc în cadrul sistemelor de depozitare şi decontare a titlurilor de stat, administrate de entităţile mandatate de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de depozitari ai titlurilor de stat, în conformitate cu cadrul legal incident sistemelor respective şi cu regulile acestora.

(2) Sistemele de depozitare şi decontare a titlurilor de stat asigură funcţia de depozitar pentru aceste instrumente şi sunt organizate pe baza sistemului deţinerilor directe şi/sau indirecte, sistemul deţinerilor indirecte fiind caracterizat prin existenţa unuia sau mai multor niveluri de intermediari între depozitarul titlurilor de stat şi deţinătorul final al titlurilor de stat.

(2.1) În sensul prezentului capitol, prin intermediar se înţelege entitatea care păstrează în custodie şi administrează titluri de stat pentru clienţii săi, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat, pentru participanţii la sistemul de depozitare şi decontare, se dobândeşte prin înscrierea titlurilor de stat în conturile în nume propriu deschise în evidenţele depozitarului. În toate celelalte cazuri dreptul de proprietate se dobândeşte prin înscrierea în conturile deschise în numele clienţilor în evidenţele intermediarilor, sub rezerva existenţei titlurilor de stat în evidenţele depozitarului, precum şi prin înscrierea în conturile individuale deschise în sistemul depozitarului, după caz.

(3.1) Dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat, precum şi determinarea opozabilităţii, conţinutului, întinderii şi efectelor asupra titlurilor de stat constituite drept garanţie sunt guvernate de legea statului unde drepturile au fost valabil înscrise, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Procesarea operaţiunilor cu titluri de stat în cadrul sistemelor de depozitare şi decontare a tranzacţiilor cu titluri de stat se face în conformitate cu reglementările emise de depozitarii titlurilor de stat.”

11. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Intermediarii vor evidenţia deţinerile clienţilor lor separat de deţinerile proprii.”

12. Articolul 20 se modifică şl va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Decontarea tranzacţiilor cu titluri de stat în cadrul sistemelor de depozitare şi decontare se face cu respectarea principiului «livrare contra plată» (principiul DvP), potrivit căruia livrarea instrumentelor financiare se realizează dacă şi numai dacă are loc plata fondurilor băneşti corespunzătoare.

(2) Depozitarul titlurilor de stat nu este răspunzător de transferul dreptului de proprietate în conturile deschise în evidenţele intermediarilor.

(3) Intermediarii pieţei titlurilor de stat sunt direct răspunzători de asigurarea respectării principiului DvP pentru decontarea tranzacţiilor derulate în numele clienţilor lor, inclusiv în numele altor participanţi pentru care acţionează în calitate de agent de decontare în sistem, în conformitate cu reglementările emise de depozitarul titlurilor de stat.

(4) în cazul titlurilor de stat admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti autorizată şi supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat se realizează în conformitate cu cadrul juridic aplicabil pieţelor de capital.”

13. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Sistemele de depozitare şi decontare a titlurilor de stat gestionează diferit contractele de garanţie, după cum acestora le sunt aplicabile, după caz, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.”

14. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Înregistrarea ipotecilor mobiliare şi a oricăror sarcini asupra titlurilor de stat se va realiza cu respectarea reglementărilor emise de depozitarii titlurilor de stat şi în concordanţă cu prevederile legale incidente.”

15. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Decontarea pe fonduri aferentă operaţiunilor cu titluri de stat se efectuează, cu respectarea reglementărilor în domeniu şi a Regulilor sistemului ReGIS.”

16. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Sancţiunile pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament se aplică, după caz, de administratorii de piaţă, Banca Naţională a României şi de Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu legislaţia în vigoare.”

17. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Dealerii, respectiv intermediarii selectaţi, precum şi salariaţii acestora pot înfiinţa asociaţii profesionale având drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea şi impunerea unor reguli de conduită şi etică profesională în desfăşurarea operaţiunilor pe piaţa titlurilor de stat din România.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 178.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei “Asigurarea garanţiilor de export în numele şi în contul statului”

(NI- ASR-08-1/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în analiză propunerea de aprobare a Normei “Asigurarea garanţiilor de export în numele şi în contul statului” (NI- ASR-08-1/0) şi ţinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - SA, republicată;

- Nota de aprobare nr. 42 din 26 ianuarie 2015 şi Avizul de transmitere nr. 41 din 26 ianuarie 2015 întocmite de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA,

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în şedinţa din ziua de 12 februarie 2015, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Norma “Asigurarea garanţiilor de export în numele şi în contul statului” (NI- ASR-08-1/0), în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Enache Jiru

 

Bucureşti, 12 februarie 2015.

Nr. 21.

 

ANEXĂ

 

NORMA

“Asigurarea garanţiilor de export În numele şi în contul statului” (NI- ASR-08-1/0)

 

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată 1, cu Comunicarea Comisiei Europene către statele membre privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt 2, cu modificările şi completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA., în numele şi în contul statului 3, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Regulamentul (UE) nr. 1.233/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de susţinere oficială şi de abrogare a Deciziilor 2001/76/CE şi 2001/77/CE 4.


1 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C 392 din 19 decembrie 2012.

3 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

4 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 326 din 8 decembrie 2011.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă stabileşte termenii şi condiţiile în baza cărora Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (denumită în continuare EximBank) realizează, în numele şi în contul statului, operaţiuni de asigurare a garanţiilor de export.

(2) EximBank realizează aceste operaţiuni în limitele competenţelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 2. - Pentru asigurarea garanţiilor de export EximBank poate încheia contracte, convenţii, acorduri de reasigurare/coasigurare. Acestea se încheie pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

Art. 3. - (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, republicată, “Fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a garanţiilor de export, a operaţiunilor de export în leasing şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale”, denumit în continuare Fondul.

(2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de către C.I.F.G.A.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 4. - În sensul prezentei norme următorii termeni se definesc după cum urmează:

1. asigurat - persoana juridică română care participă la licitaţii în străinătate sau care a încheiat contracte în străinătate în care se prevede obligaţia furnizării de garanţii pentru realizarea obiectului contractului;

2. debitor - persoana juridică din străinătate care organizează licitaţia sau care are calitatea de beneficiar al garanţiilor de export;

3. executare nejustificată - executarea garanţiei de către debitor din motive independente de modul în care asiguratul şi-a respectat obligaţiile contractuale;

4. garanţii de export - garanţii de participare la licitaţie, de restituire a avansului, de bună execuţie, alte tipuri de garanţii solicitate prin contractele de export, emise pe bază individuală sau sub forma unui plafon de garanţii, emise direct în favoarea debitorului ori emise indirect, prin instituţii financiare din ţara debitorului sau din terţe ţări;

5. perioada de aşteptare - perioada care corespunde duratei stabilite pentru ca riscul acoperit să se materializeze, după expirarea căreia asiguratul are dreptul să solicite despăgubirea;

6. poliţa de asigurare - contractul încheiat între EximBank şi asigurat, prin care EximBank se obligă să plătească asiguratului, în termenii şi condiţiile stabilite, o parte din pierderea înregistrată de acesta, ca urmare a producerii unui risc asigurat;

7. suma asigurată - valoarea garanţiei de participare la licitaţii în străinătate sau valoarea garanţiilor emise în cadrul contractelor de export încheiate. Suma asigurată nu include cheltuieli ocazionate de emiterea garanţiilor, cheltuieli aferente contractului de export sau altei operaţiuni de asigurare sau finanţare.

 

CAPITOLUL III

Descrierea asigurării

 

Art. 5. - (1) EximBank asigură, în numele şi în contul statului, garanţiile de export necesare pentru participarea la licitaţii în străinătate şi/sau pentru realizarea contractelor de export.

(2) Asigurarea acoperă:

a) riscul de executare nejustificată a garanţiilor de export de către partenerul comercial, în condiţiile în care asiguratul şi-a îndeplinit obligaţiile în cadrul licitaţiei şi/sau obligaţiile contractuale;

b) riscul de executare a garanţiilor de export ca urmare a incapacităţii exportatorului de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale din cauza apariţiei riscurilor politice în ţara debitorului sau într-o terţă ţară, de tipul:

(i) evenimente politice în ţara de reşedinţă a debitorului, război, război civil, revoluţii, rebeliune, proteste, greve;

(ii) măsuri politice şi administrative din terţe ţări, măsuri luate de Guvernul României, de Uniunea Europeană sau de alte foruri internaţionale, pe care România are obligaţia să le respecte şi care împiedică realizarea contractului de export;

c) riscul de executare a garanţiilor de export de către debitor, în condiţiile în care continuarea contractului devine lipsită de sens economic ca urmare a instituirii de sancţiuni sau moratorii de plăţi de natură a-l împiedica pe debitor să plătească la scadenţă.

Art. 6. - (1) Asigurarea acoperă maximum 95% din pierderile suportate de asigurat ca urmare a executării garanţiilor de export.

(2) Valoarea cumulată a tuturor garanţiilor asigurate în cadrul unui contract încheiat cu un debitor este de maximum 85% din valoarea contractului de export.

Art. 7. - Asigurarea nu acoperă:

a) garanţiile de export emise în baza unor contracte de export cu valabilitate de maximum 2 ani încheiate cu debitori din ţările cu riscuri de piaţă menţionate în anexa5 la Comunicarea Comisiei Europene către statele membre privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt 6, cu modificările şi completările ulterioare;

b) exportul de mărfuri înscrise în Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank 7;

c) exporturi efectuate fără deţinerea licenţelor sau autorizaţiilor necesare;

d) exportul de materiale nucleare, echipamente speciale pentru materiale nucleare (bunuri folosite pentru activităţi nucleare în misiuni de pace) care nu au licenţă pentru export;

e) producerea evenimentelor reprezentând dezastre naturale (inundaţii, erupţii vulcanice, cutremure, cicloane, taifunuri, secetă, altele asemenea);

f) evenimente reprezentând atacuri teroriste;

g) pierderile:

(i) datorate unui litigiu între asigurat şi debitor motivat de neîndeplinirea de către asigurat a termenilor şi condiţiilor contractuale. În acest caz, asigurarea se suspendă până la soluţionarea litigiului în favoarea asiguratului;

(ii) reprezentând dobânzi pentru întârzierea plăţii, penalităţi sau daune-interese;

(iii) reprezentând cheltuieli legate de operaţiunea de emitere a garanţiei, cheltuieli aferente contractului de export sau altei operaţiuni de asigurare sau finanţare.

Art. 8. - (1) Asigurarea garanţiilor de export produce efecte de la data emiterii fiecărei garanţii de export, dar nu înainte de plata primei de asigurare sau a primei rate de primă de asigurare în cazul plăţii în rate a primei de asigurare.

(2) Asigurarea garanţiilor de export încetează a produce efecte la restituirea originalului garanţiei, la expirarea termenului de valabilitate a garanţiei sau la data solicitării plăţii despăgubirii în baza poliţei de asigurare.

(3) în cazul în care garanţia de export a fost restituită emitentului sau a rămas fără obiect înainte de împlinirea termenului pentru care a fost emisă, fără ca debitorul să fi solicitat executarea, asiguratul are dreptul la restituirea pro rata a primei de asigurare plătite, după deducerea unei reţineri de 15%.

Art. 9. - (1) Poliţa de asigurare este formată din Condiţiile generale de asigurare şi Lista condiţiilor specifice. Orice acte adiţionale încheiate ulterior fac parte integrantă din poliţa de asigurare.

(2) Poliţa de asigurare se încheie în lei sau în valută liber convertibilă.

 

CAPITOLUL IV

Criterii de eligibilitate

 

Art. 10. - Pentru acordarea asigurării este necesar a fi îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate, la data înregistrării cererii de asigurare, însoţită de documentaţia completă:

a) exportatorul este persoană juridică română legal constituită;

b) împotriva exportatorului nu a fost instituită procedura judiciară a insolvenţei conform legislaţiei în vigoare;

c) exportatorul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi cu EximBank.

 

CAPITOLUL V

Documentaţia, analiza şi aprobarea solicitării de asigurare

 

Art. 11. - Solicitantul depune la EximBank cererea de asigurare completată, însoţită de documentele necesare analizei solicitării.

Art. 12. - (1) EximBank analizează solicitarea de asigurare. potrivit reglementărilor proprii, pe următoarele coordonate:

a) riscurile asociate debitorului;

b) riscurile asociate ţării de destinaţie a exportului.

(2) EximBank are dreptul să solicite informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de asigurare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea termenilor şi condiţiilor specifice ale operaţiunii de asigurare.

Art. 13. - Asiguratul poate solicita EximBank introducerea de garanţii aferente mai multor contracte de export în cadrul aceleiaşi poliţe de asigurare.

Art. 14. - Încheierea poliţelor de asigurare se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A.

Art. 15. - EximBank monitorizează poliţele de asigurare emise, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.

 

CAPITOLUL VI

Despăgubiri/Recuperări

 

Art. 16. - (1) Data producerii riscului este data la care emitentul garanţiei de export a plătit contravaloarea garanţiei ca urmare a executării de către beneficiar, banca acestuia sau de către altă entitate îndreptăţită să solicite executarea garanţiei de export.

(2) în termen de maximum 30 de zile de la expirarea perioadei de aşteptare, asiguratul este îndreptăţit să solicite EximBank acordarea despăgubirii. În caz contrar, asiguratul îşi pierde dreptul la despăgubire.

Art. 17. - Plata despăgubirii se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A, în maximum 90 de zile de la solicitare.

Art. 18. - (1) Odată cu plata despăgubirii, EximBank se subrogă, proporţional cu despăgubirea plătită, în drepturile, acţiunile şi garanţiile asiguratului şi va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea de la debitor sau de la ţara debitorului a sumelor plătite din fondurile statului.

(2) în cazul în care acţiunea judiciară/arbitrală începută de asigurat împotriva debitorului pentru recunoaşterea îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale asiguratului, respectiv a executării nejustificate de către debitor a garanţiei, se soluţionează în favoarea debitorului, EximBank are drept de recurs împotriva asiguratului pentru recuperarea despăgubirii plătite nejustificat asiguratului.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

            Art. 19. - În scopul aplicării prezentei norme, EximBank elaborează proceduri care se supun aprobării C.I.F.G.A.


5 Anexă la prezenta normă.

6 Publicată În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C 392 din 19 decembrie 2012.

7 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

 

ANEXĂ

la normă

 

LISTA

ţărilor cu riscuri de piaţă

 

1. Statele membre ale Uniunii Europene

2. Australia

3. Canada

4. Islanda

5. Japonia

6. Noua Zeelandă

7. Norvegia

8. Elveţia

9. Statele Unite ale Americii

 

            Prezenta listă se revizuieşte ca urmare a deciziilor Comisiei Europene care sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei “Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului” (NI-GAR-11-1/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în analiză propunerea de aprobare a Normei “Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului” (NI-GAR-11-1/0) şi ţinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de aprobare nr. 6 din 26 ianuarie 2015 şi Avizul de transmitere nr. 9 din 28 ianuarie 2015 întocmite de Banca de Export-Import a României EXIMBANK -SA, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în şedinţa din ziua de 12 februarie 2015, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Norma “Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului” (NI-GAR-11-1/0), în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Enache Jiru

 

Bucureşti, 12 februarie 2015.

Nr. 24.

 

ANEXĂ

 

NORMA

“Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului” (NI-GAR-11-1/0)

 

            Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - SA, republicată, şi cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. În numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă instituie o schemă de garantare în cadrul căreia Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (denumită în continuare EximBank) garantează, în numele şi în contul statului, scrisorile de garanţie bancară ce urmează a fi emise de către bănci pentru tranzacţii destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale.

Art. 2. - (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000, republicată, “Fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale”, denumit în continuare Fondul.

(2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

Art. 3. - Prezenta schemă de garantare este elaborată cu respectarea prevederilor Comunicării Comisiei Europene cu privire la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008 şi respectă condiţiile care exclud existenţa ajutorului de stat, respectiv:

a) ordonatorul nu se află în dificultate financiară în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate1;

b) gradul de acoperire oferit de contragaranţie poate fi determinat în mod corespunzător în momentul acordării acesteia, respectiv contragaranţia se referă la operaţiuni specifice, are o sumă maximă determinată şi o durată limitată;

c) contragaranţia nu acoperă mai mult de 80% din valoarea scrisorii de garanţie bancară;

d) valoarea contragaranţiei se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligaţiilor ordonatorului faţă de beneficiarul contragaranţiei;

e) condiţiile de acordare a contragaranţiilor în cadrul schemei se bazează pe evaluarea riscurilor generate de operaţiune, astfel încât prima de contragarantare plătită de beneficiari asigură autofinanţarea schemei; din acest punct de vedere, schema de garantare va fi analizată cel puţin o dată pe an;

f) prima de contragarantare plătită de beneficiari acoperă atât riscurile normale ce rezultă din acordarea contragaranţiilor, costurile administrative ale schemei, cât şi finanţarea anuală a capitalului;

g) în cadrul schemei sunt stabiliţi termenii şi condiţiile de acordare a contragaranţiilor.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 4. - În sensul prezentei norme următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) beneficiarul contragaranţiei - banca menţionată în Convenţia de contragarantare, care emite scrisoarea de garanţie bancară, la solicitarea ordonatorului;

b) contract - contractul încheiat între beneficiarul contragaranţiei şi ordonator, în baza căruia se emite scrisoarea de garanţie bancară/se acordă un plafon de garanţii;

c) credit - creditul rezultat în urma plăţii de către beneficiar a valorii scrisorii de garanţie bancară, ca urmare a executării acesteia;

d) contragaranţie - angajament asumat de EximBank, în numele şi în contul statului, materializat într-o scrisoare de garanţie care contragarantează scrisoarea de garanţie bancară/plafonul de garanţii;

e) garant - Banca de Export-Import a României EximBank-S.A., în numele şi în contul statului;

f) ordonator - persoana juridică de drept privat sau public la ordinul căreia beneficiarul emite scrisoarea de garanţie bancară;

g) procent garantat - partea din valoarea scrisorii de garanţie bancară/plafonului de garanţii care este acoperită de contragaranţie, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 80%;

h) grad de acoperire cu garanţii - gradul de acoperire a scrisorii de garanţie bancară cu garanţii colaterale de minim 100%, reprezentat de minimum 20% garanţii constituite de ordonator şi, în completare, maximum 80% contragaranţia EximBank;

i) prima de garantare - totalitatea comisioanelor aplicabile scrisorii de garanţie bancară şi percepute de beneficiar ordonatorului, în condiţiile în care nu ar beneficia de contragaranţia EximBank, şi care reprezintă preţul pieţei;

j) prima de contragarantare - partea din prima de garantare pe care beneficiarul contragaranţiei o datorează EximBank pentru preluarea parţială a riscului de credit, stabilită prin aplicarea procentului garantat la prima de garantare;

k) riscul de credit - riscul de pierdere datorat neîndeplinirii de către ordonator a obligaţiilor contractuale faţă de beneficiarul contragaranţiei şi este reprezentat de trecerea integrală a creditului la restanţă;

l) cerere de executare - cererea de executare, transmisă de beneficiarul contragaranţiei în formatul solicitat de garant împreună cu documentele care o însoţesc, conform prevederilor scrisorii de garanţie;

m) convenţie de contragarantare - contract încheiat între EximBank, beneficiarul garanţiei şi ordonator, în care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor generate de emiterea contragaranţiei de către EximBank, inclusiv suportarea proporţională a pierderii, în cazul producerii riscului de credit;

n) scrisoare de garanţie bancară - angajamentul de plată asumat de beneficiar în favoarea unui terţ, în scopul garantării obligaţiilor contractuale ale ordonatorului rezultate din contracte comerciale la intern, contracte de export, caiete de sarcini pentru participare la licitaţii etc; scrisorile de garanţie bancară pot fi de participare la licitaţie, de restituire a avansului, de bună execuţie, precum şi alte tipuri de scrisori de garanţie solicitate prin contractele încheiate;

o) valoarea contragaranţiei - valoarea menţionată în scrisoarea de garanţie, al cărei nivel este determinat prin aplicarea procentului garantat la valoarea scrisorii de garanţie bancară;

Comisioanele şi spezele bancare aferente contractului, precum şi costurile aferente emiterii contragaranţiei nu sunt incluse în valoarea acesteia.

p) valoarea de executare a contragaranţiei - valoarea rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul creditului, sumă ce urmează a fi plătită beneficiarului contragaranţiei de către EximBank în cazul producerii riscului de credit;

q) valoarea netă a sumelor recuperate - sume recuperate fie de beneficiarul contragaranţiei, fie de EximBank, prin executarea silită a garanţiilor scrisorii de garanţie bancară, din care se deduc cheltuielile ocazionate de recuperarea creanţei.

 

CAPITOLUL III

Descrierea contragaranţiei

 

Art. 5. - (1) Contragaranţia emisă de EximBank, în numele şi în contul statului, are următoarele caracteristici principale:

a) este irevocabilă şi necondiţionată;

b) este directă şi expresă.

(2) Contragaranţia se acordă pentru scrisori de garanţie bancară sau plafoane de garanţii.

Art. 6. - Contragaranţia pentru scrisori de garanţie bancară la export se poate acorda împreună cu poliţa de asigurare împotriva riscului de executare nejustificată a scrisorii de garanţie (riscuri nonpiaţă) emisă de Eximbank în numele şi în contul statului.

Art. 7. - (1) Contragaranţia se acordă numai în completarea garanţiilor reale/personale constituite de ordonator la scrisoarea de garanţie bancară/plafonul de garanţii.

(2) Prin Convenţia de contragarantare, ordonatorul şi beneficiarul contragaranţiei îşi asumă obligaţia de a constitui garanţiile la scrisoarea de garanţie bancară/plafonul de garanţii şi în favoarea EximBank în calitate de cocreditor, cu rang egal, proporţional cu procentul garantat.

(3) Beneficiarul contragaranţiei are obligaţia menţinerii garanţiilor la scrisoarea de garanţie bancară/plafon aprobate pe toată perioada de garantare.

Art. 8. - Perioada de garantare este egală cu perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară la care se adaugă durata creditului; durata creditului nu poate depăşi 30 de zile calendaristice.

Art. 9. - Contragaranţia se acordă în moneda scrisorii de garanţie bancară/plafonului.

Art. 10. - Valoarea contragaranţiei se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligaţiilor ordonatorului faţă de beneficiarul garanţiei.

Art. 11. - Sunt excluse de la garantare:

a) exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic2 prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii;

b) exportul realizat către filiale ale societăţii-mamă exportatoare sau operatori economici asociaţi. Prin excepţie, contragaranţia se poate acorda în cazul în care exportul se face către un cumpărător extern din afara grupului, prin intermediul filialei sau al operatorilor economici asociaţi;

c) producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun;

d) activităţi de natura jocurilor de noroc;

e) tranzacţii şi dezvoltări imobiliare (construirea/ achiziţionarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii);

f) activităţile dăunătoare mediului înconjurător.

 

CAPITOLUL IV

Criterii de eligibilitate

 

Art. 12. - La data înregistrării cererii de contragarantare, însoţită de documentaţia completă, în registrul unic de garanţii în numele şi în contul statului, ordonatorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate;

a) nu se află în dificultate financiară în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;

b) se încadrează în categoria de performanţă financiară A, B, C sau D, determinate conform reglementărilor interne ale EximBank;

c) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi 3;

d) prezintă beneficiarului contragaranţiei garanţii colaterale pentru cel puţin 20% din valoarea scrisorii de garanţie bancară/plafonului;

e) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi cu EximBank;

 

CAPITOLUL V

Acordarea contragaranţiei

 

Art. 13. - (1) Beneficiarul depune la EximBank cererea de contragarantare însoţită de documentele necesare analizei solicitării.

(2) Beneficiarul contragaranţiei are obligaţia de a comunica EximBank nivelul primei de garantare aplicabil fiecărei scrisori de garanţie bancară/plafon de garanţii pentru care se solicită contragaranţia EximBank, modul de determinare, precum şi modalitatea de plată a primei.

Art. 14. - (1) EximBank analizează solicitarea, potrivit reglementărilor proprii, luând în considerare:

a) situaţia economico-financiară a ordonatorului;

b) clauzele scrisorii de garanţie bancară;

c) prevederile contractului comercial/ofertei/caietului de sarcini, după caz;

d) riscurile asociate;

e) datele/informaţiile din analiza realizată de beneficiar;

f) alte informaţii relevante pentru acordarea contragaranţiei, cuprinse în documentaţia depusă.

(2) EximBank are dreptul să solicite informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de contragarantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea condiţiilor specifice ale operaţiunii.

Art. 15. - În funcţie de caracteristicile fiecărei solicitări şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EximBank stabileşte condiţiile de acordare a contragaranţiei, referitoare la obiect, valoare, procent garantat, perioada de garantare, alte condiţii specifice de garantare.

Art. 16. - (1) Pentru contragaranţia emisă, beneficiarul va plăti EximBank o primă de contragarantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de Convenţia de contragarantare.

(2) în cazul în care plata primei de contragarantare nu se face de către beneficiar la valoarea şi termenele prevăzute în Convenţia de contragarantare, contragaranţia îşi încetează valabilitatea.

Art. 17. - Acordarea contragaranţiei se realizează pe baza aprobării CI.F.G.A.

Art. 18. - EximBank monitorizează contragaranţiile emise, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de garantare.

Art. 19. - Beneficiarul garanţiei are obligaţia de a obţine acordul prealabil al EximBank cu privire la orice modificare a contractului, a contractelor accesorii, a textului scrisorii de garanţie bancară şi a mixului de garanţii.

 

CAPITOLUL VI

Executarea contragaranţiei

 

Art. 20. - (1) Beneficiarul contragaranţiei este îndreptăţit la executarea contragaranţiei numai dacă riscul de credit s-a produs în cadrul perioadei de garantare.

(2) Cel târziu în ziua imediat următoare producerii riscului de credit, beneficiarul contragaranţiei va notifica EximBank cu privire la trecerea integrală a creditului la restanţă, menţionând valoarea creditului restant (principalul) şi data trecerii la restanţă.

Art. 21. - (1) Cererea de executare poate fi transmisă EximBank oricând după producerea riscului de credit, dar nu mai târziu de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării perioadei de garantare.

(2) Orice modificare/completare a documentelor transmise EximBank se va realiza de către beneficiarul contragaranţiei în cadrul termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 22. - (1) EximBank va efectua plata în favoarea beneficiarului contragaranţiei numai dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) beneficiarul a transmis EximBank notificarea producerii riscului de credit în condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (2);

b) cererea de executare este conformă;

c) beneficiarul contragaranţiei a menţinut garanţiile la scrisoarea de garanţie bancară aprobate;

d) orice modificare a contractului, contractelor accesorii şi a mixului de garanţii s-a realizat cu acordul prealabil al EximBank;

e) beneficiarul prezintă dovada încasării primei de garantare de către beneficiar de la ordonator, la nivelul declarat la data acordării contragaranţiei;

f) beneficiarul garanţiei a formulat în termen legal declaraţia de creanţă în cazul insolvenţei ordonatorului.

(2) O cerere de executare se consideră conformă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) beneficiarul contragaranţiei a transmis la EximBank, conform prevederilor scrisorii de garanţie, cererea de executare completă la termenele şi în condiţiile prevăzute în scrisoare;

b) semnăturile care apar pe cererea de executare transmisă EximBank aparţin persoanelor autorizate să reprezinte beneficiarul contragaranţiei.

Art. 23. - (1) Beneficiarul garanţiei este obligat să informeze EximBank referitor la orice sumă recuperată din executarea garanţiilor colaterale constituite pentru scrisoarea de garanţie bancară/plafon, indiferent dacă recuperarea s-a produs înainte sau ulterior plăţii în executare a contragaranţiei emise de EximBank.

(2) Beneficiarul va utiliza suma reprezentând valoarea de executare a contragaranţiei pentru a acoperi soldul creditului (principalul).

Art. 24. - (1) Beneficiarul garanţiei şi EximBank suportă proporţional, corespunzător procentului de risc asumat de fiecare parte, pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit.

(2) Valoarea netă a oricărei sume recuperate fie de beneficiarul contragaranţiei, fie de EximBank din executarea garanţiilor colaterale la scrisoarea de garanţie bancară/plafon va fi împărţită între aceştia, proporţional cu participarea fiecăruia la risc.

Art. 25. - (1) După plata valorii de executare a contragaranţiei, EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondul statului, atât împotriva ordonatorului, cât şi împotriva oricărei altei persoane asupra căreia acesta şi-a transferat obligaţiile.

(2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EximBank.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 26. - În scopul aplicării prezentei norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobării C.I.F.G.A.

Art. 27. - Ori de câte ori actele normative la care se face referire în normă vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterile respective se vor înţelege ca fiind făcute la forma modificată sau completată a actului normativ respectiv sau la actul normativ care a înlocuit actul abrogat.


1 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014.

2 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

3 În cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la garantare, cu justificarea corespunzătoare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.