MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 147/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 147         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 27 februarie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 26 din 3 februarie 2015 referitoare ta excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

 

Decizia nr. 34 din 3 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

110. - Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

113. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi ai municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

116. - Hotărâre privind instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            243. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export al produselor ţevi din oţel fără sudură pentru lucru la temperaturi înalte, din oţel Grad P22, conform normei ASME SA 335/SA 335M, către firma Larsen & Toubro Limited, Piping Centre, Hazira Manufacturing Complex, District Surat, Gujarat, India

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

275. - Decizie privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASA GROUP Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

 

276. - Decizie privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASIRAN Broker de Asigurări şi Reasigurări - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

 

279. - Decizie privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BLITZ Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

 

281. - Decizie privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER INVEST Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

 

282. - Decizie privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CAPITAL & ALLIÂNCE INSURANCE Broker - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

 

283. - Decizie privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii EDY Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

            8. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) dedicat aniversării a 175 de ani de la naşterea lui Titu Maiorescu

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 26

din 3 februarie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Ana Ionescu, prin mandatar Adrian Iancu, în Dosarul nr. 2.043/59/2003 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 582D/2014.

2. La apelul nominal se prezintă personal Adrian Iancu, mandatar al Anei Ionescu, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, lipsind celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul părţii prezente, care pune concluzii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulată.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 293 din 23 mai 2013 sau Decizia nr. 721 din 7 mai 2009.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 3 iunie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 2.043/59/2003, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Ana Ionescu, prin mandatar Adrian Iancu, într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva încheierii de suspendare a cauzei aflate în etapa procesuală a recursului în faţa Curţii de Apel Timişoara.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că textul legal criticat contravine chiar scopului vizat de legiuitor prin reglementarea unei căi de atac împotriva încheierii prin care se menţine suspendarea judecăţii, respectiv împiedicarea tergiversării judecării cauzelor şi obligarea instanţelor să respecte îndatorirea lor profesională potrivit art. 124 din Constituţie. Arată că ar exista o adevărată denegare de dreptate dacă s-ar aprecia că împotriva încheierii recurate nu e admisibilă utilizarea căii de atac a recursului.

7. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

9. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 2441 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, text legal care are următorul cuprins: „Asupra suspendării judecării procesului, instanţa se va pronunţa prin încheiere care poate fi atacată cu recurs în mod separat, cu excepţia celor pronunţate în recurs.”

13. Dispoziţiile legale criticate nu mai sunt în vigoare, însă având în vedere considerentele Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, dar şi dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, potrivit cărora „dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare”, Curtea urmează să analizeze dispoziţiile legale criticate din Codul de procedură civilă din 1865.

14. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1)-(3) privind dreptul la un proces echitabil, art. 24 privind dreptul la apărare şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. De asemenea sunt invocate şi prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta a fost invocată într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva încheierii de suspendare a cauzei aflate în etapa procesuală a recursului în faţa Curţii de Apel Timişoara. Astfel, în ceea ce priveşte critica referitoare la imposibilitatea atacării cu recurs, în mod separat, a încheierii prin care se dispune suspendarea judecăţii cauzei aflate în faza recursului, Curtea reţine că, potrivit art. 282 alin. 2 şi art. 299 alin. 1 teza a două din Codul de procedură civilă din 1865, împotriva încheierii susceptibile de a fi atacată separat poate fi exercitată aceeaşi cale de atac precum împotriva hotărârii pronunţate pe fondul cauzei. Împrejurarea că încheierea prin care se dispune suspendarea judecării procesului este pronunţată în faza procesuală a recursului justifică pe deplin opţiunea legiuitorului în sensul exceptării ei de la posibilitatea exercitării căii de atac prevăzute de lege pentru celelalte situaţii. Astfel, întrucât stadiul procesual este recursul, hotărârea care soluţionează cauza are caracter irevocabil. Prin urmare, încheierea prin care se dispune suspendarea judecăţii îşi însuşeşte acest caracter tocmai pentru că, pregătind pronunţarea hotărârii finale, ea urmează soarta acesteia din urmă. O atare soluţie împiedică prelungirea excesivă a duratei procesului şi contribuie la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil.

16. De altfel, Curtea reţine că asupra constituţionalităţii prevederilor art. 2441 alin. 1 din Codul de procedură civilă s-a mai pronunţat, de exemplu, prin Decizia nr. 1.019 din 7 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 26 noiembrie 2008.

17. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie, considerentele deciziei amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ana Ionescu, prin mandatar Adrian Iancu, în Dosarul nr. 2.043/59/2003 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 2441 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 3 februarie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 34

din 3 februarie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Enel Energie Muntenia” - SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, în Dosarul nr. 21.632/302/2013 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 829D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, menţionând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 26 iunie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 21.632/302/2013, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele Judiciare de timbru, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Enel Energie Muntenia” - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, într-o cauză având ca obiect pretenţii.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine că prevederile criticate sunt contrare drepturilor şi intereselor ambelor părţi din proces, întrucât, pe de o parte, reclamantul care promovează acţiunea pentru recuperarea creanţei nu are certitudinea recuperării acesteia şi a cheltuielilor de judecată constând în taxa judiciară de timbru şi onorariul curatorului, iar, pe de altă parte, pârâtul debitor este obligat, în situaţia în care cade în pretenţii, să plătească pentru realizarea unor apărări pentru care nu şi-a dat consimţământul şi care pot fi contrare intereselor acestuia. Astfel, arată că prevederile art. 167 din Codul de procedură civilă, cu excepţia alin. (3), garantează, fără discriminare, dreptul la apărare şi la un proces echitabil, atât al debitorului, cât şi al creditorului, într-un termen rezonabil. Sub pretextul respectării de către stat a obligaţiei de a asigura cetăţenilor dreptul la apărare şi dreptul la un proces echitabil, prin prevederile criticate, legiuitorul a înţeles să transfere responsabilitatea statului în sarcina reclamantului creditor.

6. Legiuitorul intervine, astfel, în favoarea uneia dintre părţi - debitorul obligaţiei contractuale, obstrucţionând accesul la justiţie al celeilalte părţi - creditorul - şi restrângând acestuia exercitarea drepturilor rezultând dintr-un raport juridic. Partea care a promovat acţiunea - creditorul - şi care are interes în continuarea procesului trebuie să plătească pentru apărarea părţii adverse - debitorul care, deşi legal citat prin publicitate, nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat apărări, nici nu a dovedit că are dreptul să beneficieze de un curator numit de instanţă şi, pe lângă faptul că i-a produs creditorului un prejudiciu, beneficiază de apărările unui avocat plătit din chiar fondurile creditorului.

7. Arată că este discreţionară şi neunitară practica instanţelor de a stabili, în temeiul dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, cine este partea interesată, precum şi cuantumul remuneraţiei curatorului. Legiuitorul nu a avut în vedere drepturile şi interesele creditorului, care deşi are interes în continuarea procesului, nu dispune de fonduri să plătească onorariul pentru curator.

8. De asemenea susţine că sunt lezate drepturile şi interesele debitorului, care, în situaţia în care este solvabil, va trebui sa plătească pentru apărări pe care le putea face singur sau putea negocia cu apărătorul ales cuantumul onorariului. În plus, este obligat şi la plata cheltuielilor cu executarea silită, cheltuieli care, în unele cazuri, depăşesc valoarea debitului şi pe care le putea evita dacă nu există prevederea legală atacată.

9. Numirea unui apărător pentru debitorul legal citat prin publicitate este nelegală şi abuzivă prin punerea în sarcina creditorului a plăţii curatorului, de vreme ce acesta a învederat şi a dovedit că a făcut toate demersurile necesare aflării noului sediu/domiciliu al debitorului, respectiv a înaintat adresă în acest sens către autorităţile statului cu atribuţii de furnizare de date ale persoanelor fizice/persoane juridice, dar nu a putut afla adresa actuală a debitorului. Pentru îndeplinirea procedurii de citare cu debitorul se apreciază ca fiind suficientă punerea în sarcina creditorului a cheltuielilor pentru citarea prin publicitate în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire.

10. În situaţia în care partea interesată citează cealaltă parte prin publicitate, cu rea-credinţă, îşi asumă riscul exercitării acţiunii sale, respectiv îşi asuma riscul de a fi obligată la plata cheltuielilor de judecată, amenzi şi alte sancţiuni prevăzute de lege. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate face referire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv Decizia din 10 aprilie 2003, pronunţată în Cauza Nunes Dias împotriva Portugaliei.

11. Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, deoarece obligaţia de a numi, indiferent de circumstanţele cauzei, odată cu încuviinţarea citării prin publicitate,” un curator dintre avocaţii baroului, potrivit prevederilor criticate, reprezintă o ingerinţă în dreptul de acces liber la instanţă şi dreptul la un proces echitabil ale reclamantului, care nu se justifică într-o societate democratică, fiind disproporţionată în raport cu scopul urmărit şi conducând la golirea de eficienţă a drepturilor recunoscute reclamantului. În acest context invocă prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

12. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, care au următorul cuprins:

- Art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă: „(4) Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se fixează de instanţă, prin încheiere, stabilindu-se totodată şi modalitatea de plată. La cererea curatorului, odată cu încredinţarea calităţii sale, ţinându-se seama de activitatea desfăşurată, remuneraţia va putea fi majorată.”;

- Art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă: „Odată cu încuviinţarea citării prin publicitate, instanţa va numi un curator dintre avocaţii baroului, potrivit art. 58, care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului.”;

- Art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013: „(1) Avansarea remuneraţiei curatorului special numit de instanţă în condiţiile art. 58 şi 167 din Codul de procedură civilă este în sarcina persoanei ale cărei interese sunt ocrotite prin numirea curatorului.

(2) Instanţa poate stabili, prin încheierea prevăzută de art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă, ca avansarea remuneraţiei curatorului să se facă de cealaltă parte, când o asemenea măsură este în interesul continuării procesului.

(3) Sumele avansate cu titlu de remuneraţie a curatorului special se includ în cheltuielile de judecată şi vor fi puse în sarcina părţii care pierde procesul.”

16. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apărare şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. De asemenea sunt invocate prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil şi art. 17 referitor la interzicerea abuzului de drept din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile criticate au mai format obiectul controlului de constituţionalitate, în raport cu critici şi prevederi constituţionale similare, sens în care este Decizia nr. 364 din 25 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 22 iulie 2014, şi Decizia nr. 377 din 26 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 23 septembrie 2014, prin care instanţa de contencios constituţional a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate.

18. Cu acele prilejuri, Curtea a reţinut că instituţia curatorului special a fost reglementată în art. 44 din Codul de procedură civilă din 1865, cu rolul de a preveni şi de a înlătura anumite abuzuri ce ar fi putut apărea în exercitarea drepturilor procesuale ale persoanelor prevăzute de aceste dispoziţii. Astfel, în caz de urgenţă, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile nu avea reprezentant legal, instanţa, la cererea părţii interesate, putea numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. De asemenea, instanţa putea numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentant şi cel reprezentat sau când o persoană juridică chemată să stea în judecată nu avea reprezentant legal. Aceste dispoziţii se aplicau, în mod corespunzător, şi persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă, iar numirea acestor curatori se făcea de instanţa competentă să hotărască asupra cererii de chemare în judecată.

19. Prin Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă a fost extinsă instituţia curatelei speciale, fiind evident că această instituţie, aşa cum este legiferată în Codul de procedură civilă, este menită să dea eficienţă art. 24 din Constituţie, dreptul la apărare fiind asigurat în plenitudinea sa. Astfel, această instituţie vine să protejeze interesele celor chemaţi în judecată şi care nu au capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile, intrând în această categorie nu numai minorii şi interzişii - persoane fizice, ci şi persoanele juridice ori entităţile prevăzute la art. 56 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

20. Potrivit art. 167 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în situaţia în care reclamantul învederează, motivat, că, deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă, nu a reuşit să afle domiciliul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, instanţa va putea încuviinţa citarea acestuia prin publicitate. Ca atare, citarea prin publicitate nu are loc de plano, ci este o acţiune subsecventă demersurilor nereuşite efectuate în sensul aflării domiciliului pârâtului sau a unui alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii. Însă, în cazul în care instanţa încuviinţează citarea părţii pârâte prin publicitate, este obligată să numească un curator dintre avocaţii baroului, potrivit art. 58 din acelaşi cod, care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului [art. 167 alin. (3): „Odată cu încuviinţarea citării prin publicitate, instanţa va numi un curator dintre avocaţii baroului, potrivit art. 58, care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului”]. Astfel, legiuitorul a extins protecţia prevăzută la art. 58 alin. (1) din Codul de procedură civilă şi asupra celor chemaţi în judecată şi al căror domiciliu, cu toate eforturile depuse, nu a putut fi identificat.

21. În acest context, Curtea a reţinut că trebuie avute în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 6 mai 1991, cu modificările ulterioare, precum şi alte acte normative care reglementează obligaţia legală a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de a aduce la cunoştinţa autorităţilor însărcinate cu evidenţa persoanelor fizice/juridice schimbarea domiciliului/reşedinţei ori, după caz, a sediului.

22. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceste decizii îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

23. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială „Enel Energie Muntenia” - SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, în Dosarul nr. 21.632/302/2013 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 167 şi art. 58 alin. (4) alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României,

Partea

Pronunţată în şedinţa din data de 3 februarie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2i şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute În anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003. aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciara.

Art. 3. - Se aprobă înscrierea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a constituirii unor imobile noi aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ în cadrul instituţiei militare.

Art. 4. - Se aprobă actualizarea adreselor unde sunt situate bunurile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a adăugării cărţilor funciare aferente după intabulare.

Art. 5. - Se aprobă completarea datelor de identificare privind baza legală cu actele juridice care atestă dreptul de administrare al Ministerului Apărării Naţionale asupra unor bunuri din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, în scopul îndreptării unor erori materiale.

Art. 6. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 110.


*) Anexele nr. 1-5 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud” la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 şi 647 bis din 31 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea II „Bunuri imobile” se abrogă poziţia nr. 18;

b) la secţiunea II „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 45 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 46, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 113.

 

ANEXĂ

 

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud

 

SECŢIUNEA II

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

46.

1.6.2.

Spaţiu administrativ

Municipiul Bistriţa, Bulevardul Independenţei nr. 79

Construcţie S + P, compusă din:

- subsol casă scări, arhivă;

- la parter 8 camere, 2 grupuri sanitare, 2 holuri, o centrală termică curte, conform C.F. nr. 73441 nr. cadastral 73441-C1 municipiul Bistriţa, Suprafaţă construită 233 mp

Teren aferent 704 mp

2003

544,812,95

Domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 100/26.06.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 104/28.08.2014.

- Decizia nr. 306/16.10.1982 a Biroului Permanent ai Comitetului executiv al judeţului Bistriţa-Năsăud;

- Decretul nr. 422/7.12.1979 privind exproprierea unor terenuri şi construcţii, precum şi scoaterea din funcţiune şi demolarea unor construcţii, situate în judeţele Bistriţa-Năsăud şi Sibiu;

- Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată prin Legea nr. 99/2004

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Număr de înregistrare

 

Art. 1. - Articolele pirotehnice se etichetează, de către producători, cu un număr de înregistrare care conţine următoarele:

a) numărul de identificare din patru cifre al organismului notificat care:

1. a emis certificatul de examinare CE de tip, în concordanţă cu procedura de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 24 pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 61272010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare, modulul B; sau

2. a emis certificatul de conformitate conform procedurii de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 24 pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 612/2010, cu modificările ulterioare, modulul G, sau

3. a aprobat sistemul calităţii în conformitate cu procedura de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 24 pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 612/2010, cu modificările ulterioare, modulul H;

b) categoria de articol pirotehnic pentru care este certificată conformitatea, în formă prescurtată, cu majuscule, astfel:

1. F1, F2, F3 şi F4 pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1, 2,3 şi, respectiv, 4;

2. T1 sau T2 pentru articolele pirotehnice de scenă din categoria T1 şi, respectiv, T2;

3. P1 sau P2 pentru alte articole pirotehnice din categoria P1 şi, respectiv, P2;

c) numărul de procesare utilizat de organismul notificat pentru articolul pirotehnic.

Art. 2. - Numărul de înregistrare prevăzut la art. 1 este structurat după cum urmează:

„XXXX - YY - ZZZZ …,” unde:

a) XXXX se referă la art. 1 lit. a);

b) YY se referă la art. 1 lit. b);

c) ZZZZ.... se referă la art. 1 lit. c).

 

CAPITOLUL II

Obligaţiile organismelor notificate, ale producătorilor şi ale importatorilor

 

Art. 3. - (1) Organismele notificate care efectuează procedurile de evaluare a conformităţii, potrivit art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 612/2010, cu modificările ulterioare, ţin un registru al articolelor pirotehnice pentru care:

a) au eliberat certificate de examinare CE de tip în conformitate cu procedura de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 24 pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 612/2010, cu modificările ulterioare, respectiv modulul B „examinare CE de tip”; sau

b) au eliberat certificate de conformitate, conform procedurii de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 24 pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 612/2010, cu modificările ulterioare, respectiv modulul G „verificarea unităţii de produs”; sau

c) au aprobat sistemul calităţii conform procedurii de evaluarea conformităţii prevăzute la art. 24 pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 612/2010, cu modificările ulterioare, respectiv modulul H „asigurarea totală a calităţii produsului”.

(2) Formatul registrului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - (1) Registrul articolelor pirotehnice trebuie să conţină cel puţin informaţiile privind elementele prevăzute în anexă.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt păstrate timp de cel puţin 10 ani de la data la care organismele notificate au eliberat certificatele sau aprobările prevăzute la art. 3 alin. (1).

Art. 5. - Organismele notificate actualizează ori de câte ori este necesar registrul şi îl pun la dispoziţia publicului pe site-ul propriu.

Art. 6. - În cazul în care notificarea unui organism de evaluare a conformităţii este retrasă de autoritatea de notificare, organismul respectiv transferă registrul unui alt organism notificat sau autorităţii de notificare.

Art. 7. - Producătorii şi importatorii de articole pirotehnice au următoarele obligaţii:

a) să ţină un registru cu toate numerele de înregistrare ale articolelor pirotehnice produse sau importate de ei, împreună cu denumirea lor comercială, tipul şi subtipul generic, dacă este cazul, şi locul de producţie, timp de cel puţin 10 ani după ce articolul pirotehnic a fost introdus pe piaţă;

b) să transfere registrul prevăzut la lit. a) către autoritatea de supraveghere a pieţei în cazul în care producătorul sau importatorul îşi încetează activitatea;

c) să furnizeze autorităţilor competente şi autorităţilor de supraveghere a pieţei din toate statele membre, la cererea motivată a acestora/informaţiile prevăzute la lit. a).

 

CAPITOLUL III

Răspunderea contravenţională

 

Art. 8. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 7 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii,

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a) şi c) se fac de către agenţii şi ofiţerii de poliţie din cadrul Poliţiei Române.

Art. 9. - Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 10. - Autoritatea de notificare este Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. 11. - Autoritatea de supraveghere a pieţei articolelor pirotehnice este Inspecţia Muncii, organ al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. 12. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 17 octombrie 2016.

Art. 13. - Începând cu data de 1 iulie 2015, trimiterile la dispoziţiile Hotărârii nr. 612/2010, cu modificările ulterioare, vor fi înlocuite cu trimiteri la dispoziţiile corespondente din cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice.

*

            Prezenta hotărâre transpune dispoziţiile Directivei de punere în aplicare 2014/58/UE a Comisiei din 16 aprilie 2014 de instituire, în temeiul Directivei 2007/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 115 din 17 aprilie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Liviu-Marian Pop

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Minai Tudose

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 116.

 

ANEXĂ

 

Formatul registrului articolelor pirotehnice

 

Numărul de înregistrare

Data eliberării certificatului de examinare CE de tip (modulul B), certificatului de conformitate (modulul G) sau aprobării sistemului calităţii (modulul H) şi data expirării, dacă este cazul

Producătorul

Tipul produsului (generic) şi subtipul, dacă este cazul

Modulul privind conformitatea fazei de producţie1

Organismul notificat care întreprinde evaluarea conformităţii fazei de producţie1

Informaţii suplimentare

 

 

 

 

 

 

 


1 Trebuie să fie întotdeauna completat în cazul în care se află în responsabilitatea organismului notificat care efectuează procedura de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 24 pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 61272010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare (modulul B). Nu este necesar pentru procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 24 pct. 2 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 612/2010, cu modificările ulterioare (modulele G şi H). Se furnizează informaţii (dacă se cunosc), în cazul în care este implicat un alt organism notificat.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export al produselor ţevi din oţel fără sudură pentru lucru la temperaturi înalte, din oţel Grad P22, conform normei ASME SA 335/SA 335M, către firma Larsen & Toubro Limited, Piping Centre, Hazira Manufacturing Complex, District Surat, Gujarat, India

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, cu modificările ulterioare,

ţinând seama de prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se supune regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare operaţiunea de export al produselor ţevi din oţel fără sudură pentru lucru la temperaturi înalte, din oţel Grad P22, conform normei ASME SA 335/SA 335M, către firma Larsen & Toubro Limited, Piping Centre, Hazira Manufacturing Complex, District Surat, Gujarat, India.

Art. 2. - Departamentul pentru controlul exporturilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 20 ianuarie 2015.

Nr. 243.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASA GROUP Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 19 decembrie 2014, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. 7.301 din 11 decembrie 2014 privind aprobarea radierii unui număr de 20 brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea ASA GROUP Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Pătulului nr. 2A, bl. 27, sc. A, et. 3, ap. 9, camera 5, sectorul 3, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul J40/4271/28.03.2003, cod unic de înregistrare 15323476 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-165/19.05.2003,

a constatat următoarele:

1. Societatea ASA GROUP Broker de Asigurare - S.R.L. a fost sancţionată prin Decizia nr. 541 din 9 august 2011*) cu interzicerea temporară a exercitării activităţii.

2. Societatea a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară şi a înregistrat la oficiul registrului comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară, fiind astfel încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (1) şi (6) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 13 alin. (5) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), coroborate cu cele ale art. 35 alin. (7) lit. a), art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, privind activitatea de asigurare, cu modificările şi completările ulterioare se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea ASA GROUP Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Pătulului nr. 2A, bl. 27, sc. A, et. 3, ap. 9, camera 5, sectorul 3, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul J40/4271/28.03.2003, cod unic de înregistrare 15323476 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-165/19.05.2003, şi implicit cu radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, conform

dispoziţiilor art. 3 şi 4 din Normele privind registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.101/2003.

Art. 2. - (1) Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate fi sesizată Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 19 februarie 2015.

Nr. 275.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

DECIZIE

privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASIRAN Broker de Asigurări şi Reasigurări - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 19 decembrie 2014, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. 7.301 din 11 decembrie 2014 privind aprobarea radierii unui număr de 20 brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea ASIRAN Broker de Asigurări şi Reasigurări - S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, str. Constantin Argetoianu nr. 20, bl. 12, sc. 1, ap. 17, judeţul Dolj, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul J16/1821/06.10.2006, cod unic de înregistrare 19078329 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-397/28.02.2007,

a constatat următoarele:

1. Pentru Societatea ASIRAN Broker de Asigurări şi Reasigurări - S.R.L. s-a aprobat suspendarea, la cerere, a activităţii de broker de asigurare, pentru o perioadă de 2 (doi) ani, prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 922/2009.

Societatea nu a transmis la Autoritatea de Supraveghere Financiară solicitare de reluare a activităţii de broker de asigurare.

2. Societatea a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară şi a înregistrat la oficiul registrului comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară, fiind astfel încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (1) şi (6) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 13 alin. (5) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), coroborate cu cele ale art. 35 alin. (7) lit. a) şi art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea ASIRAN Broker de Asigurări şi Reasigurări - S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, str. Constantin Argetoianu nr. 20, bl. 12, sc. 1, ap. 17, judeţul Dolj, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul J16/1821/06.10.2006, cod unic de înregistrare 19078329 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-397/28.02.2007, şi implicit cu radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi 4 din Normele privind registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.101/2003.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate fi sesizată Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completării© ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 19 februarie 2015.

Nr. 276.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

DECIZIE

privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BLITZ Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 19 decembrie 2014, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. 7.301 din 11 decembrie 2014 privind aprobarea radierii unui număr de 20 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea BLITZ Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, şos. Mihai Bravu nr. 452-460, spaţiul comercial P1, Complex comercial Prosper, sectorul 3, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul J40/8680/19.05.2008, cod unic de înregistrare 23904402 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-511/15.09.2008,

a constatat următoarele:

1. Societatea BLITZ Broker de Asigurare - S.R.L a fost sancţionată prin Decizia Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 676/2010 cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la data aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor/Autoritatea de Supraveghere Financiară a unei persoane semnificative - conducător executiv, care să îndeplinească condiţiile prevăzute în normele legale.

2. Societatea a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară şi a înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară, fiind astfel încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 13 alin. (1) şi (6) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 13 alin. (5) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), coroborate cu ale art. 35 alin. (7) lit. a), art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea BLITZ Broker de Asigurare - S.R.L, cu sediul social în Bucureşti, şos. Mihai Bravu nr. 452-460, spaţiul comercial P1, Complexul comercial Prosper, sectorul 3, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul J40/8680/19.05.2008, cod unic de înregistrare 23904402 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-511/15.09.2008, şi implicit radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare conform dispoziţiilor art. 3 şi 4 din Normele privind registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.101/2003.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate fi sesizată Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 19 februarie 2015.

Nr. 279.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

DECIZIE

privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER IN VEST Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 19 decembrie 2014, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. 7.301 din 11 decembrie 2014 privind aprobarea radierii unui număr de 20 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea BROKER INVEST Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L., cu sediul social în Timişoara, bd. Vasile Pârvan nr. 28, camera 1A, intrarea Barbu Iscovescu nr. 2, et. 2, judeţul Timiş, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul J35/490/25.03.2010, cod unic de înregistrare 26703438 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-651/09.08.2010,

a constatat următoarele:

1. Societatea BROKER INVEST Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. a fost sancţionată prin Decizia Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 28/2013 cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor/Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în normele legale.

2. Societatea a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară şi a înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară, fiind astfel încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (1) şi (6) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 13 alin. (5) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), coroborate cu ale art. 35 alin. (7) lit. a), art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea BROKER INVEST Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L., cu sediul social în Timişoara, bd. Vasile Pârvan nr. 28, camera 1A, intrarea Barbu Iscovescu nr. 2, et. 2, judeţul Timiş, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul J35/490/25.03.2010, cod unic de înregistrare 26703438 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-651/09.08.2010, şi implicit radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare conform dispoziţiilor art. 3 şi 4 din Normele privind registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.101/2003.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate fi sesizată Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 19 februarie 2015.

Nr. 281.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

DECIZIE

privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CAPITAL & ALLIANCE INSURANCE Broker - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 19 decembrie 2014, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. 7.301 din 11 decembrie 2014 privind aprobarea radierii unui număr de 20 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea CAPITAL & ALLIANCE INSURANCE Broker - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 144, bl. 102A, sc. A, et. 9, ap. 40, sectorul 2, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul J40/2435/09.03.1999, cod unic de înregistrare 11567761 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-061/10.04.2003,

a constatat următoarele:

1. Societatea CAPITAL & ALLIANCE INSURANCE Broker - SRL. a fost sancţionată prin Decizia Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 32/2009 cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare şi/sau reasigurare.

2. Societatea a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară şi a înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară, fiind astfel încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (1) şi (6) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 13 alin. (5) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), coroborate cu ale art. 35 alin. (7)lit. a), art. 39alin, (3) lit. e)din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea CAPITAL & ALLIANCE INSURANCE Broker - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 144, bl. 102A, sc. A, et. 9, ap. 40, sectorul 2, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul J40/2435/09.03.1999, cod unic de înregistrare 11567761 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-061/10.04.2003, şi implicit radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare conform dispoziţiilor art. 3 şi 4 din Normele privind registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.101/2003.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate fi sesizată Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 19 februarie 2015.

Nr. 282.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

DECIZIE

privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii EDY Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 19 decembrie 2014, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. 7.301 din 11 decembrie 2014 privind aprobarea radierii unui număr de 20 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea EDY Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în Brad, str. Decebal nr. 7, judeţul Hunedoara, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul J20/770/19.05.2004, cod unic de înregistrare 16437886 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-317/04.11.2005,

a constatat următoarele:

1. Pentru Societatea EDY Broker de Asigurare - S.R.L. prin Decizia Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 416/2008 a fost aprobată suspendarea activităţii de broker de asigurare, la cerere, pentru o perioadă de 2 ani. Societatea nu a transmis solicitare de reluare a activităţii de broker de asigurare.

2. Societatea a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară şi a înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară, fiind astfel încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (1) şi (6) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 13 alin. (5) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), coroborate cu ale art. 35 alin. (7) lit. a), art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea EDY Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în Brad, str. Decebal nr. 7, judeţul Hunedoara, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul J20/770/19.05.2004, cod unic de înregistrare 16437886 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-317/04.11.2005, şi implicit radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare conform dispoziţiilor art. 3 şi 4 din Normele privind registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.101/2003.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate fi sesizată Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 19 februarie 2015.

Nr. 283.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) dedicat aniversării a 175 de ani de la naşterea lui Titu Maiorescu

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 16 februarie 2015, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) dedicat aniversării a 175 de ani de la naşterea lui Titu Maiorescu.

Art. 2. - Caracteristicile tehnice ale monedelor din set (din aur, din argint şi din tombac cuprat) sunt următoarele:

 

Valoare nominală

100 lei

10 lei

1 leu

Metal

aur

argint

tombac cuprat

Titlu

900%o

999%0

-

Formă

rotundă

rotundă

rotundă

Diametru

21 mm

37 mm

37 mm

Greutate

6,452 g

31,103g

23,5 g

Calitate

proof

proof

proof

Cant

zimţat

zimţat

zimţat

 

Aversul monedei din aur redă imaginea Casei Vasile Pogor din laşi, locul unde s-au ţinut întâlnirile „Junimii”, inscripţia în arc de cerc „ROMÂNIA”, valoarea nominală „100 LEI”, stema României şi anul de emisiune 2015.

Aversul monedei din argint redă imaginea Casei Vasile Pogor din laşi, locul unde s-au ţinut întâlnirile „Junimii”, inscripţia în arc de cerc „ROMÂNIA”, valoarea nominală „10 LEI”, stema României şi anul de emisiune 2015.

Aversul monedei din tombac cuprat redă imaginea Casei Vasile Pogor din laşi, locul unde s-au ţinut întâlnirile „Junimii”, inscripţia în arc de cerc „ROMÂNIA”, valoarea nominală „1 LEU”, stema României şi anul de emisiune 2015.

Reversul, comun tuturor monedelor (din aur, din argint şi din tombac cuprat). prezintă portretul lui Titu Maiorescu, anii între care a trăit „1840”, „1917” şi inscripţia în arc de cerc „TITU MAIORESCU”.

Art. 3. - Monedele vor fi ambalate, separat, în capsule de metacrilat transparent. Seturile de monede vor fi însoţite de broşuri de prezentare a acestei emisiuni numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din aur, din argint şi din tombac cuprat dedicate aniversării a 175 de ani de la naşterea lui Titu Maiorescu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a seturilor de monede din emisiunea dedicată aniversării a 175 de ani de la naşterea lui Titu Maiorescu se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 12 februarie 2015.

Nr. 8.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.