MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 87/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 87         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 2 februarie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

51. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 

52. - Hotărâre privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2015

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            287. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2015

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

            Decizia nr. 6 din 8 decembrie 2014 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            106. - Decizie pentru aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii SPEED INSURANCE GROUP BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 28 martie 2012, se modifică şi completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(2) Acreditarea spitalelor se acordă de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, instituţie publică, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202A, sectorul 6, care funcţionează în coordonarea secretarului general al Guvernului, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.”

2. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(4) Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, în colaborare cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, organizează pregătirea, calificarea şi formarea continuă a evaluatorilor de spitale.”

3. La articolul 8, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) avizează procedurile, standardele şi metodologia de acreditare a spitalelor propuse de preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, cu consultarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, asociaţiilor patronale din sistemul sanitar, asociaţiilor de pacienţi reprezentative la nivel naţional şi a asociaţiilor ştiinţifice medicale şi le supune, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la avizare, aprobării prin ordin al ministrului sănătăţii.”

4. La articolul 10, literele d) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) stabileşte componenţa şi coordonatorul comisiilor de evaluare, în vederea acreditării spitalelor ce urmează a fi evaluate;

…………………………………………………………………………………………….

m) emite ordin pentru acreditarea spitalelor pe baza raportului de acreditare elaborat de Unitatea de evaluare, analiză şi acreditare, aprobat prin hotărârea Comitetului director;”.

5. La articolul 10, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

„n) emite ordin pentru stabilirea criteriilor de selecţie a experţilor şi a evaluatorilor.”

6. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,Art. 11 . - Nivelul taxei de acreditare se fundamentează de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor şi se aprobă, pentru perioada de acreditare, prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, la propunerea ministrului sănătăţii.”

7. La articolul 13, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) pentru îndeplinirea atribuţiilor, Unitatea de standarde şi proceduri de acreditare poate propune contractarea unor servicii, cu experţi în domeniu, în condiţiile legii.”

8. La articolul 15 alineatul (3), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) analizează modul în care activitatea spitalului este conformă cu cerinţele standardelor de acreditare;

…………………………………………………………………………………………….

c) pune la dispoziţia Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor datele necesare procesului de acreditare colectate pe parcursul procesului de evaluare, în formatul şi pe suportul stabilit prin metodologia de evaluare;”.

9. La articolul 15, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(5) în procesul de acreditare Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor utilizează, în condiţiile legii, evaluatori de spitale, recunoscuţi conform criteriilor interne de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor.”

10. La articolul 16 alineatul (2), litera c) se abrogă.

11. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

,,(21) în activitatea sa, Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerul Sănătăţii care controlează calitatea serviciilor medicale.”

12. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,Art. 20. - (1) Instruirea, organizarea şi coordonarea corpului de evaluatori de spitale se realizează de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu suportul profesional al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor prin Unităţile de evaluare, analiză şi acreditare, conform legislaţiei în domeniu.”

13. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor,

Vasile Cepoi

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2015.

Nr.51.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 

Numărul maxim de posturi = 55, exclusiv demnitarul.

 

 

COMITET DIRECTOR

 

PREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURA DE SECURITATE

 

 

DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARA ŞI TEHNICO- ADMINISTRATIVĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT JURIDIC ŞI CONTENCIOS

 

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA STANDARDE, PROCEDURI, EVALUARE, ANALIZE ŞI ACREDITARE

 

 

SECRETARIAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE INTERNE ŞI INTERNATIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITATEA DE STANDARDE ŞI PROCEDURI DE ACREDITARE

 

UNITATEA DE EVALUARE, ANALIZĂ ŞI ACREDITARE

 

 

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE SI DERULARE CONTRACTE

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pentru anul 2015 se stabileşte contingentul pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România după cum urmează:

a) lucrători permanenţi - 3.300;

b) lucrători stagiari - 200;

c) lucrători sezonieri - 200;

d) lucrători transfrontalieri - 100;

e) lucrători înalt calificaţi - 800;

f) lucrători detaşaţi - 900.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2015.

Nr. 52.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2015

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 157.394/2015 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii, în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură În trimestrul IV al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 28 ianuarie 2015, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2015.

Nr. 287.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la procedurile specifice)

 

- Model –

 

Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 

Operator date cu caracter personal: 9596

 

Centrul Judeţean............

 

Nr. de înregistrare............

 

Data..................

 

Nr. unic de identificare beneficiar din Registrul unic de identificare (ID)

 

 

Cerere de plată pentru rambursare

            PERSOANE JURIDICE/PFA/ÎI/ÎF

 

Denumirea persoanei juridice/PFA/ ÎI /IF

 

Cod unic de înregistrare (CUI)/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele titularului/administratorului/reprezentantului legal

Prenumele titularului/administratorului/ reprezentantului legal

 

 

CNP-ul titularului/administratorului/reprezentantului legal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codul ţârii şi nr. actului de identitate (pentru altă cetăţenie)

 

 

            SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF

 

Judeţul/Sectorul

Localitatea

Satul/Strada

Nr.

Cod poştal

Bl.

Ap.

Telefon

Fax

E-mail

 

            COORDONATE BANCARE BENEFICIAR

 

Trezoreria

Localitatea

IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

 

Numele

Prenumele

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

 

În baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli. Începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014 şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014, solicit acordarea ajutorului de stat prin rambursare în sumă de..............lei, reprezentând...........litri motorină cu acciză redusă achiziţionată în perioada .................. conform centralizatorului facturilor fiscale anexat şi utilizată în trimestrul IV al anului 2014 după cum urmează:

1. Sectorul vegetal:

- suprafaţa teren.............ha;

- cantitatea de ciuperci...........tone;

- cantitatea de motorină utilizată..........litri;

- lucrări mecanizate desfăşurate .................... (Se descriu toate categoriile de lucrări mecanizate desfăşurate în trimestrul IV al anului 2014.)..........

2. Sectorul zootehnic:

- efectivul rulat pentru porcine şi păsări/efectivul mediu pentru bovine/ovine/caprine/albine/viermi de mătase..............

UVM/familii/cutii, pentru trimestrul IV al anului 2014;

- cantitatea de motorină utilizată.........litri;

- lucrări mecanizate desfăşurate..............(Se descriu toate categoriile de lucrări mecanizate desfăşurate în trimestrul IV al anului 2014.)................

3. Sectorul îmbunătăţiri funciare:

- volumul de apă consumat..............mc;

- cantitatea de motorină utilizată...........litri.

Anexez la prezenta următoarele documente, după caz (*):


(*) Se bifează toate documentele depuse. Documentele depuse în copie se certifică de câtre reprezentantul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură împuternicit cu verificarea şi avizarea solicitării. Anexele se întocmesc folosind capul de tabel al acestora, înscriindu-se numai poziţiile pentru care se solicită ajutorul de stat.

 

Nr. crt.

Documente ataşate cererii de plată

Rezultat control

 

 

Operator

Verificator

 

 

 

DA

NU

DA

NU

Nu este cazul

1.

copie de pe documentele de identitate (CI/BI)

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

2.

copie de pe documentele de înregistrare (certificat de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificat de înregistrare fiscală, altele, după caz);

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

3.

adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu suprafeţele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

4.

copie de pe documentul care atestă înregistrarea/autorizarea sanitar-veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

5.

anexa nr. 2 la procedurile specifice - Situaţia suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci estimată, aferente trimestrului IV al anului 2014

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

6.

anexa nr. 3 la procedurile specifice - Situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru obţinerea producţiei primare în agricultură, aferente trimestrului IV al anului 2014

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

7.

anexa nr. 4 la procedurile specifice - Situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferente trimestrului IV al anului 2014

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

8.

anexa nr. 5 la procedurile specifice - Situaţia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu, pentru trimestrul IV al anului 2014, întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

9.

anexa nr. 6 la procedurile specifice - Situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru irigaţii, aferente trimestrului IV al anului 2014

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

10.

copii de pe facturile fiscale de cumpărare a motorinei emise de furnizori pe numele solicitanţilor, aferente trimestrului IV 2014 pentru care se solicită ajutorul de stat pentru sectoarele declarate în cererea de plată

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

11.

anexa nr. 7 la procedurile specifice - Situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar aferent trimestrului IV al anului 2014

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

12.

situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat, după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

13.

dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

14.

copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz;

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

15.

documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

16.

dovadă cont trezorerie

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

 

Ştampilă şi semnătură beneficiar

Data...............

Semnătura funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care a preluat cererea................

 

Prezenta cerere a fost înregistrată în baza electronică de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Numele şi prenumele operatorului...............

Semnătura operatorului.................................

Numele şi prenumele verificatorului.................

Semnătura verificatorului....................

 

Declaraţii şi angajamente

Subsemnatul...................................CUI........................cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar următoarele: Am luat cunoştinţă de:

- condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului de stat conform reglementărilor naţionale pe care mă angajez să le respect;

- notificarea în scris către centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare, a oricăror modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;

- faptul că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.

Drept care declar şi mă angajez la următoarele:

- declar că datele înscrise în formularul/ele de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile;

- declar că SC/PFA/ÎF/ÎI.....................nu este întreprindere în dificultate financiară în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004), respectiv întreprindere ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;

- declar că împotriva SC/PFA/ÎF/ÎI...................nu a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi ale art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare;

- declar că am utilizat motorina cu acciză redusă numai în scopul destinat, iar în caz contrar mă oblig să restitui ajutorul de stat necuvenit la simpla cerere a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau altor instituţii abilitate, fără a prejudicia astfel eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea;

- mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun oricărui/oricărei control/verificări la faţa locului;

- sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Semnătura titularului/administratorului/reprezentantul ui legal/împuternicitului

..................................

Ştampila

(dacă este căzui)

Data ....................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la procedurile specifice)

 

- Model -

 

SITUAŢIA

suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci estimată, aferente trimestrului IV al anului 2014

(Se vor completa numai poziţiile pentru care se solicită ajutorul de stat.)

 

Categoria

Consum specific conform Hotărârii  Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014

(litri/ha)

Subcategoria conform schemei de plată unică pe suprafaţă

(SAPS)

cod SAPS

Suprafaţa

(ha)

Consumul efectiv de motorină utilizată la lucrările mecanizate

(litri/ha)

Cantitatea totală de motorină utilizată

(litri)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7 = 5x6)

Cereale

42,00

grâu comun

101

 

 

 

 

grâu dur

102

 

 

 

 

triticale

103

 

 

 

 

secară

104

 

 

 

 

orz

105

 

 

 

 

orzoaica

106

 

 

 

 

ovăz

107

 

 

 

 

porumb

108

 

 

 

 

porumb zaharat

109

 

 

 

 

sorg

110

 

 

 

 

mei

112

 

 

 

 

hrişcă

113

 

 

 

 

alte cereale pentru boabe

114

 

 

 

 

lot semincer

500

 

 

 

Orez

32,00

orez

111

 

 

 

Oleaginoase

20,00

Plante industriale şi medicinale:

 

floarea-soarelui

201

 

 

 

 

răpită

202

 

 

 

 

soia

203

 

 

 

 

in pentru ulei

204

 

 

 

 

alte oleaginoase

205

 

 

 

 

in pentru fibră

206

 

 

 

 

cânepă pentru fibră

207

 

 

 

Hamei

47,00

hamei

750

 

 

 

Plante medicinale şi aromatice

33,00

alte plante medicinale şi aromatice

213

 

 

 

 

alte plante industriale

214

 

 

 

 

arahide

215

 

 

 

 

mac

216

 

 

 

 

ricin

217

 

 

 

 

susan

218

 

 

 

 

şofrănel

219

 

 

 

 

fenicul

209

 

 

 

 

levănţică

210

 

 

 

 

mentă

211

 

 

 

 

anason

212

 

 

 

 

cicoare

805

 

 

 

Cartof

50,00

plante tuberculifere:

 

cartofi timpurii

251

 

 

 

 

cartofi semitimpurii

252

 

 

 

 

cartofi târzii

253

 

 

 

 

alte culturi de cartofi

254

 

 

 

 

cartofi pentru sămânţă

255

 

 

 

Sfeclă de zahăr

46,00

plante rădăcinoase:

 

sfeclă de zahăr

301

 

 

 

 

sfeclă furajeră

302

 

 

 

Legume cultivate în câmp

49,00

legume proaspete:

 

legume proaspete (altele decât tomatele destinate procesării)

351

 

 

 

 

tomate destinate procesării

353

 

 

 

Legume cultivate în spaţii protejate

25,00

legume cultivate în spatii protejate

X

 

 

 

Căpşun, alţi arbuşti fructiferi

22,00

căpşun

803

 

 

 

 

arbuşti fructiferi:

 

zmeur

801

 

 

 

 

coacăz

802

 

 

 

 

alţi arbuşti fructiferi

804

 

 

 

Flori şi plante ornamentale

0,00

flori şi plante ornamentale

400

 

 

 

Păşuni naturale, fâneţe naturale, pajişti temporare

10,00

pajişti temporare

450

 

 

 

 

pajişte permanentă:

 

păşuni naturale

601

 

 

 

 

fâneţe naturale

602

 

 

 

 

păşuni comunale utilizate în comun

603

 

 

 

 

pajişti permanente utilizate în comun

604

 

 

 

 

pajişti permanente comunale utilizate individual

605

 

 

 

 

pajişti permanente utilizate individual

606

 

 

 

Plante de nutreţ + însilozare

43,00

plante de nutreţ

451

 

 

 

Livezi

43,00

cultură permanentă:

 

meri

651

 

 

 

 

peri

652

 

 

 

 

pruni

653

 

 

 

 

caişi şi zarzări

654

 

 

 

 

piersici

655

 

 

 

 

cireşi şi vişini

656

 

 

 

 

gutui

657

 

 

 

 

duzi

658

 

 

 

 

alţi pomi fructiferi

659

 

 

 

 

livadă tradiţională utilizată extensiv

660

 

 

 

 

castani

701

 

 

 

 

nuci şi aluni

702

 

 

 

 

alte specii

703

 

 

 

Pepiniere pomicole, viticole, plantaţii

portaltoi, altele

13,00

Pepiniere:

 

pepiniere viticole şi plantaţii portaltoi

901

 

 

 

 

pepiniere pomicole

902

 

 

 

 

pepiniere forestiere

903

 

 

 

 

alte pepiniere

904

 

 

 

Teren în pregătire pentru livezi, vii, alte culturi permanente

25,00

alte culturi permanente:

 

teren în pregătire pentru livezi

950

 

 

 

 

teren în pregătire pentru vii

951

 

 

 

 

teren în pregătire pentru alte culturi permanente

952

 

 

 

Viţă-de-vie

42,00

Vie:

 

vii pe rod cu struguri nobili pentru vin

961

 

 

 

 

vii pe rod cu struguri de masă

962

 

 

 

 

vii tinere neintrate pe rod

963

 

 

 

 

vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin

964

 

 

 

 

vii înfiinţate prin programul de restructurare/reconversie

965

 

 

 

Plante energetice nonalimentare

33,00

plante energetice nonalimentare (nonagricole)

953

 

 

 

Ogoare

25,00

arături de toamnă pentru primăvară

 

 

 

 

Ciuperci

27 litri/tonă

ciuperci

 

 

 

 

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

DECIZIA Nr. 6

din 8 decembrie 2014

 

Dosar nr. 3/2014

 

Iulia Cristina Tarcea - vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - preşedintele completului

Lavinia Curelea - preşedintele Secţiei I civilă

Roxana Popa - preşedintele delegat al Secţiei a II-a civilă

Ionel Barbă - preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal

Corina Michaela Jîjîie - preşedintele Secţiei penale

Simona Laia Cristescu - judecător la Secţia I civilă, judecător-raportor

Lavinia Dascălu - judecător la Secţia I civilă

Aurelia Rusu - judecător la Secţia I civilă

Beatrice Ioana Nestor - judecător la Secţia I civilă

Dragu Creţu - judecător la Secţia I civilă

Mihaela Tăbârcă - judecător la Secţia I civilă

Tatiana Gabriela Năstase - judecător la Secţia a II-a civilă

Minodora Condoiu - judecător la Secţia a II-a civilă

Marian Budă - judecător la Secţia a II-a civilă

Iulia Manuela Cîrnu - judecător la Secţia a II-a civilă

Lucia Paulina Brehar - judecător la Secţia a II-a civilă

Constantin Brânzan - judecător la Secţia a II-a civilă, judecător-raportor

Carmen Sîrbu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Zoiţa Milăşan - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Eugenia Ion - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Iuliana Rîciu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Doina Duican - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Simona Camelia Marcu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal, judecător-raportor

Ilie Iulian Dragomir - judecător la Secţia penală

Luciana Mera - judecător la Secţia penală

 

Completul competent să judece recursul în interesul legii este legal constituit conform dispoziţiilor art. 516 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi ale art. 272 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa este prezidată de doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este reprezentat de doamna Antonia Constantin, procuror şef adjunct al Secţiei judiciare.

La şedinţa de judecată participă doamna Mihaela Lorena Mitroi, magistrat-asistent desemnat în conformitate cu dispoziţiile art. 273 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009 şi art. 169 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă, ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977- 31 martie 2001 şi pentru care, în procedura de recalculare a pensiei, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, ca stagiu complet de cotizare, vechimea în muncă prevăzută de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare.

Magistratul asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosarul cauzei a fost depus raportul întocmit de judecătorii-raportori.

Se învederează faptul că pentru acest dosar au fost transmise la 16 octombrie 2014, prin fax, Adresa nr. 1/14.084/S7 din 29 septembrie 2014 a Secţiei a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, precum şi Hotărârea nr. 267 din data de 9 octombrie 2014 a Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti, din care rezultă că nu mai există practică neunitară la nivelul acestei curţi de apel, solicitându-se retragerea recursului.

Doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, preşedintele completului de judecată, acordă cuvântul reprezentantului Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti, pentru susţinerea recursului în interesul legii, precum şi reprezentantului procurorului general.

Doamna judecător Crina Bianca Trămîndan susţine recursul în interesul legii, astfel cum a fost formulat în scris, punând concluzii de admitere a acestuia şi pronunţarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legii, în sensul că stagiul complet de cotizare, prevăzut de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare, este un stagiu special, derogator de la regula generală, prevăzută de art. 8 din aceeaşi lege, astfel că persoanele care au beneficiat, la recalcularea pensiei, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, de stagiul complet de cotizare menţionat anterior, sunt exceptate de la acordarea punctajului suplimentar în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009, şi a art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Arată că mandatul încredinţat la momentul întocmirii sesizării, 22 aprilie 2013, şi nemodificat până în prezent este în sensul susţinerii recursului în interesul legii.

Doamna procuror Antonia Constantin, reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, susţine că, în cauză, nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 515 din Codul de procedură civilă, practica judiciară neunitară existând la nivelul unei singure curţi de apel. În subsidiar, a apreciat că este în litera şi în spiritul legii practica judiciară majoritară, potrivit căreia persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă, ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001 şi pentru care, în procedura de recalculare a pensiei prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, stagiul complet de cotizare prevăzut de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot beneficia de prevederile art. II lit. a) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008, aprobată prin Legea nr. 154/2009, şi nici de cele cuprinse în art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

Preşedintele completului, doamna judecător Iulie Cristina Tarcea, a declarat dezbaterile închise, iar completul de judecată a rămas în pronunţare asupra recursului în interesul legii.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

1. Problema de drept care a generat practica neunitară

Prin Sesizarea nr. 1/5.952/C din 22 aprilie 2013 a Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti a fost supusă examinării, în baza dispoziţiilor art. 516 alin. (2) din Codul de procedură civilă, problema de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009, şi art. 169 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă, ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001 şi pentru care, în procedura de recalculare a pensiei, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, ca stagiu complet de cotizare, vechimea în muncă prevăzută de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Examenul jurisprudenţial

Prin actul de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a susţinut că, în practica tribunalelor din circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti, precum şi în practica Secţiei a IX-a civile şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale şi a Secţiei a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, cu competenţe funcţionale în materia asigurărilor sociale, problema de drept enunţată a fost soluţionată neunitar.

Examenul jurisprudenţial a relevat că în practica instanţelor judecătoreşti s-au conturat două orientări.

2.1. Într-o primă opinie (majoritară) au fost respinse cererile reclamanţilor, care beneficiaseră la recalcularea pensiei de stagiul complet de cotizare prevăzut de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008, aprobată prin Legea nr. 154/2009, respectiv ale art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele argumente:

Scopul adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008, aprobată prin Legea nr. 154/2009, este, astfel cum legiuitorul delegat a constatat în expunerea de motive, de a înlătura unele inechităţi în ceea ce priveşte cuantumul pensiilor calculate persoanelor pentru care bonusul acordat potrivit art. 14 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare (câte 6 luni în plus pentru fiecare an lucrat în grupa I de muncă şi, respectiv, câte 3 luni în plus pentru fiecare an lucrat în grupa a II-a de muncă), la stagiul de cotizare recunoscut de legislaţia anterioară datei de 1 aprilie 2001 nu reprezintă o perioadă contributivă. Pe această cale, persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupele speciale de muncă mai mici decât stagiul complet rezultat din aplicarea art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare, li s-a acordat o majorare a punctajului mediu anual. Aceleaşi dispoziţii sunt reluate în norma tranzitorie reprezentată de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010.

În aplicarea art. II lit. a) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008, aprobată prin Legea nr. 154/2009, şi a art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 au fost exceptaţi de la acordarea beneficiului majorării de punctaj prevăzută de această ordonanţă de urgenţă şi de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cei în cazul cărora, la recalcularea pensiei dispusă în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual, s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special. Această dispoziţie legală de excepţie se aplică, pentru identitate de raţiune, şi celor care au beneficiat de majorări ale punctajelor medii anuale pe baza dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare, prin creşterea directă a punctajului rezultat din aplicarea algoritmului prevăzut la art. 77 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

S-a arătat că, în aceste situaţii, activitatea desfăşurată în grupele superioare de muncă a fost deja recompensată în procedura de recalculare prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prin împărţirea numărului total de puncte realizate nu la numitorul de 30 de ani, stagiul prevăzut de art. 8 din lege, ci la numitorul de 20 de ani, respectiv de 25 de ani, potrivit art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare, ce constituie, în această situaţie, stagiul complet de cotizare, astfel cum s-a statuat şi prin Decizia nr. 40 din 22 septembrie 2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite.

Stagiul complet de cotizare de 20 de ani, respectiv de 25 de ani, prevăzut de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă o dispoziţie legală cu caracter special, în raport cu norma generală conţinută de art. 8 din lege, care stabileşte un stagiu complet de cotizare de 30 de ani pentru bărbaţi şi 25 de ani pentru femei.

Împrejurarea că stagiul complet de cotizare de 20 de ani, respectiv de 25 de ani, nu este prevăzut într-un act normativ distinct de legea generală (Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare) nu poate constitui un argument în favoarea acordării punctajului suplimentar prevăzut de art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008, aprobată prin Legea nr. 154/2009, şi de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât caracterul special al unei reglementări de drept poate îmbrăca fie forma unui act normativ distinct, fie a unor texte incluse într-o lege care are valoarea unei reglementări generale în materia asigurărilor sociale, esenţial fiind ca norma să reglementeze o situaţie de excepţie de la regula generală.

Fiind o dispoziţie derogatorie de la dreptul comun, persoanele care au beneficiat de prevederile acesteia nu mai pot beneficia legal de majorarea pensiei în baza dispoziţiilor art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008, aprobată prin Legea nr. 154/2009, şi art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Această soluţie este circumscrisă principiului de interpretare ubi eadem est ratio, ibi eadem solutio esse debet, precum şi considerentelor de echitate ce trebuie să guverneze aplicarea în concret a normei.

2.2. Într-o a două opinie (minoritară), instanţele au admis aceste acţiuni cu următoarele argumente:

Art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008, aprobată prin Legea nr. 154/2009, şi art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, îi exceptează doar pe beneficiarii actelor normative Speciale, astfel încât persoanele cărora li s-a recalculat pensia în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu stagii complete de cotizare speciale, de 20 de ani sau de 25 de ani, rezultate din aplicarea dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt exceptate de la aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008, aprobată prin Legea nr. 154/2009, şi a dispoziţiilor art. 169 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare, nu reprezintă o lege specială, ci legea în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, iar dispoziţia referitoare la stagiul complet de cotizare, mai favorabilă celor care au prestat muncă în grupa I sau a II-a o anumită perioadă de timp, nu este nici ea o lege specială în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008, aprobată prin Legea nr. 154/2009, ci o prevedere derogatorie de la stagiul complet de cotizare general, conţinută tot de legea generală care reglementa stabilirea şi calculul pensiilor.

Dispoziţiile art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008, aprobată prin Legea nr. 154/2009, sunt de strictă interpretare şi aplicare, neputând fi extinse pe cale de analogie şi/sau de interpretare în privinţa altor situaţii decât cele expres stabilite de legiuitor şi, ca atare, nu pot fi aplicate la o normă cu caracter derogator (art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare) de la o altă normă cu caracter general şi care se regăsesc deopotrivă în legea generală (drept comun) privind drepturile la pensie din sistemul public de asigurări sociale.

Pentru aceleaşi argumente, s-a considerat că nici dispoziţiile art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu exclud de la procedura recalculării persoanele care au lucrat în fostele grupe de muncă I şi a II-a şi ale căror drepturi de pensie au fost stabilite în raport cu vechimea în muncă reglementată de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece această normă nu are caracter special, iar stagiul complet de cotizare şi acordarea de puncte suplimentare reprezintă două probleme diferite care nu se exclud, date fiind natura şi finalitatea lor.

3. Opinia Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti a apreciat că opinia majoritară este în acord cu litera şi spiritul legii.

4. Opinia procurorului general

În primul rând, acesta apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de dispoziţiile art. 515 din Codul de procedură civilă, pentru dezlegarea acestei probleme de drept pe calea recursului în interesul legii, deoarece examenul de jurisprudenţă, referitor la problema de drept enunţată în sesizarea Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti, a relevat că practica judiciară majoritară este unitară în sensul că persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în grupe superioare de muncă, ale căror drepturi de pensie au fost recalculate în procedura prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prin aplicarea, ca stagiu de cotizare, a vechimii în muncă prevăzută de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot beneficia de punctajele suplimentare prevăzute de art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008, aprobată prin Legea nr. 154/2009, şi nici de cele prevăzute de art. 169 alin (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe de altă parte, generalizând problema prin enunţarea acesteia ca referindu-se la posibilitatea cumulării celor două beneficii rezultate, pe de o parte, din utilizarea, în procedura de recalculare a pensiilor, ca stagiu de cotizare, a vechimii în muncă prevăzute de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare şi, pe de altă parte, din aplicarea punctajului suplimentar, prevăzut de art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008, aprobată prin Legea nr. 154/2009, şi, respectiv, de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, s-a observat că opinia minoritară în care se apreciază că cele două beneficii pot fi aplicate cumulativ asupra aceloraşi drepturi de pensie se regăseşte doar la nivelul unor complete ale secţiilor a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale din cadrul Curţii de Apel Bucureşti.

Pe fondul sesizării, procurorul general apreciază ca fiind în litera şi în spiritul legii orientarea jurisprudenţială circumscrisă opiniei majoritare, potrivit căreia persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă, ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977- 31 martie 2001 şi pentru care, în procedura de recalculare a pensiei, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, stagiul complet de cotizare prevăzut de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot beneficia de prevederile art. II lit. a) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008, aprobată prin Legea nr. 154/2009, şi nici de cele cuprinse în art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele motive:

Efectul direct şi imediat al aplicării, în procedura de recalculare a pensiilor, desfăşurată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ca stagiu complet de cotizare a vechimii în muncă prevăzute de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare, a constat, pentru asiguraţii care au desfăşurat activitate cel puţin 20 de ani în locuri de muncă ce se încadrau în grupa I de muncă sau cel puţin 25 de ani, în locuri care se încadrau în grupa a II-a de muncă, în majorarea punctajelor realizate, majorare determinată de împărţirea punctajelor anuale la un numitor mai mic (stagiul complet de cotizare), de 20 de ani sau de 25 de ani, după caz.

Pe de altă parte, se observă că acelaşi efect, de majorare a punctajelor realizate de asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea în grupele speciale de muncă în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001, îl produce şi aplicarea dispoziţiilor art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008, aprobată prin Legea nr. 154/2009, respectiv art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În această situaţie, majorarea rezultă din acordarea unui număr suplimentar de puncte pentru fiecare an de spor/pentru fiecare lună de spor aferentă activităţii desfăşurate în grupele I sau a II-a de muncă şi, respectiv, dintr-o majorare a punctajelor realizate în aceste perioade.

Analizată din aceste perspective, se observă că excepţia consacrată prin art. II lit. a) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008, aprobată prin Legea nr. 154/2009, preluată cu acelaşi conţinut de art. 169 alin, (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, referindu-se la situaţiile în care, în procedura de recalculare a drepturilor de pensie, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special, se justifică prin voinţa legiuitorului de a nu acorda un dublu beneficiu, fondat pe aceeaşi cauză (desfăşurarea activităţii în anumite condiţii), o dată prin utilizarea, la determinarea cuantumului pensiei, a unui stagiu complet de cotizare special, mai mic decât stagiul complet de cotizare general (vechimea în muncă necesară deschiderii drepturilor de pensie, în vigoare la data pensionării), iară două oară, prin majorarea de punctaj.

Or, raţiunile juridice care au stat la baza instituirii excepţiei, vizând persoanele ale căror drepturi de pensie au fost determinate, în procedura de recalculare prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza vechimii în muncă prevăzute de acte normative cu caracter special, se menţin şi în privinţa persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost recalculate, în aceeaşi procedură, prin utilizarea stagiului de cotizare prevăzut de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a activităţii desfăşurate în grupele superioare de muncă (ubi eadem est ratio, eadem solutio esse debet).

Împrejurarea că stagiul complet de cotizare, rezultat din aplicarea dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare, nu este prevăzut într-un act normativ separat de legea generală nu poate constitui un argument pentru aplicarea soluţiei contrare, întrucât caracterul special al unei reglementări de drept poate îmbrăca fie forma unui act normativ distinct, fie a unor articole inserate într-o lege care are valoarea unei reglementări generale, esenţial fiind ca norma să reglementeze o situaţie de excepţie de la regula generală.

Dacă s-ar admite ca persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în grupele speciale de muncă, ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001 şi pentru care, în procedura de recalculare a pensiei, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, s-a utilizat, în scopul determinării punctajului mediu anual, stagiul complet de cotizare prevăzut de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare, să beneficieze atât de stagiul redus de cotizare, cât şi de majorarea de punctaj, în considerarea aceleiaşi perioade lucrate, s-ar ajunge la o dublă recompensă şi încălcarea principiului egalităţii în faţa legii, prin comparaţie atât cu persoanele pensionate, în aceeaşi perioadă, în baza unor acte normative speciale, cât şi cu cele pensionate după data de 1 aprilie 2001, în privinţa cărora un atare cumul este exclus, în considerarea utilizării, la stabilirea drepturilor de pensie, a unui stagiu redus de cotizare.

5. Raportul asupra recursului în interesul legii

Prin raportul întocmit, judecătorii-raportori au apreciat, pe fond, ca fiind conformă cu dispoziţiile legale interpretarea potrivit căreia prevederea art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la stagiul complet de cotizare de 20 de ani, respectiv de 25 de ani, reprezintă o dispoziţie legală cu caracter derogator în raport cu norma generală conţinută de art. 8 din aceeaşi lege. astfel că sunt exceptaţi de la beneficiul majorării de punctaj prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008, aprobată prin Legea nr. 154/2009, respectiv de art. 169 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care, la recalcularea pensiei dispusă în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, au beneficiat de stagiul complet de cotizare reglementat de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Înainte de a proceda la o analiză în fond a problemei de drept supuse dezbaterii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a recursului în interesul legii, faţă de prevederile art. 514 coroborate cj cele ale art. 515 din Codul de procedură civilă, pentru considerentele arătate în continuare.

Potrivit dispoziţiilor art. 514 din Codul de procedură civilă, ,,Pentru a se asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către toate instanţele judecătoreşti, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din oficiu sau la cererea ministrului justiţiei, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, colegiile de conducere ale curţilor de apel, precum şi Avocatul Poporului au îndatorirea să ceară Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra problemelor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti”.

Art. 515 din Codul de procedură civilă prevede că ,,Recursul în interesul legii este admisibil numai dacă se face dovada că problemele de drept care formează obiectul judecăţii au fost soluţionate în mod diferit prin hotărâri judecătoreşti definitive, care se anexează cererii”.

Aceste texte de lege stabilesc mecanismul, scopul şi condiţiile de admisibilitate, determinând totodată aria restrictivă a examinării pe care o face instanţa în soluţionarea recursului în interesul legii.

Astfel, unicul şi fundamentalul scop al recursului în interesul legii este acela de a asigura interpretarea şi aplicarea unitara a legii de către toate instanţele judecătoreşti.

Spre această finalitate conduc şi dispoziţiile constituţionale care, în reglementarea art. 126 referitor la instanţele judecătoreşti, prevăd expres, la alin. (3), că ,,Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei sale”.

Ca urmare, dispoziţiile art. 515 din Codul de procedură civilă, cu privire la admisibilitatea recursului în interesul legii, se circumscriu cerinţei existenţei unei practici judiciare neunitare.

Obiectul recursului în interesul legii în prezenta cauză priveşte interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009, şi art. 169 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă, ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977- 31 martie 2001 şi pentru care, în procedura de recalculare a pensiei, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, ca stagiu complet de cotizare, vechimea în muncă prevăzută de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare.

Din examinarea soluţiilor pronunţate de instanţele judecătoreşti s-a relevat existenţa a două opinii diferite în problema de drept expusă, cu observaţia că orientarea minoritară a fost identificată exclusiv la nivelul unor complete de judecată din cadrul secţiilor a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale ale Curţii de Apel Bucureşti.

La dosarul cauzei au fost depuse Adresa nr. 1/14.084/S7 din 29 septembrie 2014 a Secţiei a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, precum şi Hotărârea nr. 267 din data de 9 octombrie 2014 a Colegiului de conducere a Curţii de Apel Bucureşti, care atestă împrejurarea că, în prezent, singura secţie care judecă în această materie, în cadrul instanţei, este Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, iar judecătorii din cadrul acestei secţii care susţineau punctul de vedere minoritar s-au raliat la opinia majoritară, astfel că nu mai există practică neunitară la nivelul acestei curţi de apel.

Cum, la momentul sesizării, practica neunitară s-a evidenţiat exclusiv la nivelul Curţii de Apel Bucureşti, iar ulterior a intervenit unificarea practicii judiciare la această curte de apel în acord cu orientarea majoritară a jurisprudenţei, se constată că în prezent nu mai există practică divergentă.

Or, una dintre condiţiile de admisibilitate a recursului în interesul legii, instituită prin art. 515 din Codul de procedură civilă şi enunţată, de altfel, şi în art. 514 din Codul de procedură civilă, se referă tocmai la soluţionarea diferită a unor probleme de drept de către instanţele judecătoreşti, care să necesite intervenirea mecanismului recursului în interesul legii pentru a unifica o practică divergentă existentă.

Faţă de cele menţionate se constată că, în acest caz, condiţia de admisibilitate referitoare la soluţionarea diferită a unor probleme de drept nu este îndeplinită.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 517 cu referire la art. 514-515 din Codul de procedură civilă,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009, şi art. 169 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă, ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001 şi pentru care, în procedura de recalculare a pensiei, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, ca stagiu complet de cotizare, vechimea în muncă prevăzută de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligatorie, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 8 decembrie 2014.

 

Vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

IULIA CRISTINA TARCEA

Magistrat-asistent,

Lorena Mihaela Mitroi

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

pentru aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii SPEED INSURANCE GROUP BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 4 decembrie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea SPEED INSURANCE GROUP BROKER DEASIGURARE-REASIGURARE -S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, Str. Voinicului nr. 4, judeţul Dolj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J 16/729/25.06.2010, cod unic de înregistrare 27108137/25.06.2010 şi înscrisă în registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK - 654/15.09.2010,

a constatat următoarele:

1. prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr. 26 din 24 martie 2014, transmisă şi înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/33155 din 8 aprilie 2014, s-a hotărât: ,,(...) Suspendarea activităţii societăţii pentru o perioadă de 3 ani începând cu data de 15 aprilie 2014”;

2. brokerul a notificat societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de suspendare a activităţii, pe o perioadă de 3 (trei) ani;

3. conform evidenţelor contabile ale Societăţii SPEED INSURANCE GROUP BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., aceasta nu înregistrează debite (prime nedecontate şi/sau documente cu regim special nereturnate) în relaţia cu societăţile de asigurare cu care a colaborat;

4. societatea nu a iniţiat procesul de notificare a propriilor clienţi în legătură cu decizia de suspendare a activităţii şi de îndrumare a acestora către societăţile de asigurare, dar au fost notificaţi cu privire la transferul propriilor poliţe către o altă societate de brokeraj;

5. societatea nu are litigii cu asigurători, intermediari în asigurări, angajaţi/foşti angajaţi, clienţi/foşti clienţi sau orice alţi terţi, în legătură cu activitatea de brokeraj în asigurări;

6. la data controlului, societatea nu figurează cu debite în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, suspendarea, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, a activităţii Societăţii SPEED INSURANCE GROUP BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, Str. Voinicului nr. 4, judeţul Dolj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J16/729/25.06.2010, cod unic de înregistrare 27108137/25.06.2010 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK - 654/15,09.2010.

Art. 2. - Societatea are obligaţia să îşi notifice toţi clienţii în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 3. - (1) După data suspendării activităţii, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de aprobarea duratei de suspendare. Societatea SPEED INSURANCE GROUP BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. este obligată să comunice Autorităţii de Supraveghere Financiară fie reluarea activităţii de asigurare, fie încetarea activităţii de broker de asigurare.

(3) Reluarea activităţii se va dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Cornel Gheorghe Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 23 ianuarie 2015.

Nr. 106.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.