MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 01/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 1         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 5 ianuarie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

172/2014. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014

 

Acord între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră

 

902/2014. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri ai Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 509 din 7 octombrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 

Decizia nr. 536 din 15 octombrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 656 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3731 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.653/2.364/2014. - Ordin al ministrului finanţelor publice, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

1.654/2.363/2014. - Ordin al ministrului finanţelor publice, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

1.799/2014. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 172.

 

ACORD

între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră

 

Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, denumite în continuare părţi contractante,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1.931/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre şi de modificare a dispoziţiilor Convenţiei Schengen,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1.932/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie,

dorind să dezvolte în continuare colaborarea bilaterală conform prevederilor Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România şi Ucraina, semnat la Constanţa la 2 iunie 1997,

având în vedere faptul că este în interesul Uniunii Europene să se asigure că frontierele cu vecinii săi nu constituie o barieră în calea comerţului, a schimburilor sociale şi culturale sau în calea cooperării regionale şi că Uniunea Europeană ia în considerare introducerea regimului de călătorii fără vize pentru cetăţenii Ucrainei.

dorind să dezvolte relaţiile de natură strategică şi să consolideze cooperarea româno-ucraineană în toate domeniile,

în vederea introducerii unor facilităţi mutuale la frontieră pentru rezidenţii din zona de frontieră,

au convenit asupra următoarelor:

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Prezentul acord reglementează regimul juridic privind micul trafic la frontiera comună a statelor părţilor contractante.

(2) în sensul prezentului acord, următorii termeni sunt definiţi astfel:

a) mic trafic de frontieră - trecerea frecventă a frontierei de stat comune terestre de către rezidenţii în zona de frontieră a statului unei părţi contractante care intenţionează să rămână în zona de frontieră a statului celeilalte părţi contractante, în special din motive de ordin social, cultural, familial sau economic, care, conform legislaţiei naţionale a statului celeilalte părţi contractante, nu reprezintă o activitate lucrativă remunerată, pentru o perioadă care să nu depăşească limitele stabilite prin prezentul acord;

b) zona de frontieră - teritoriul unităţilor administrative ale statelor părţilor contractante menţionate în anexa nr. 1 a prezentului acord, situat la o distanţă care nu depăşeşte 30 km faţă de frontiera comună; dacă o parte a unei astfel de unităţi administrative este situată la o distanţă între 30 şi 50 km de frontieră, aceasta este considerată ca făcând parte din zona de frontieră;

c) permisul de mic trafic de frontieră (denumit în continuare permis) - documentul care dă dreptul rezidenţilor în zona de frontieră să treacă frontiera comună a statelor părţilor contractante în regim de mic trafic de frontieră, în limitele stabilite de prezentul acord;

d) rezidenţi în zona de frontieră - persoanele care locuiesc în mod legal, de cel puţin 3 ani, în zona de frontieră a statelor părţilor contractante; prevederile prezentului acord se aplică şi celuilalt soţ şi copiilor lor minori sau majori aflaţi în întreţinere (inclusiv adoptaţi), chiar dacă aceştia locuiesc în mod legal de mai puţin de 3 ani în zona de frontieră.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Rezidenţii în zona de frontieră pot trece frontiera de stat comună în conformitate cu regimul micului trafic de frontieră în următoarele condiţii:

a) sunt în posesia permisului de mic trafic de frontieră şi a paşaportului valabil sau, după caz, a documentului de călătorie al minorului;

b) nu sunt consideraţi a reprezenta o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale statelor părţilor contractante ori ale oricăruia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

c) nu fac obiectul unei expulzări sau interdicţii ori împotriva lor nu au fost introduse alerte în bazele de date ale statelor părţilor contractante, cu scopul de a le fi refuzată intrarea.

(2) Autorităţile de frontieră ale statelor părţilor contractante efectuează controale la intrare şi la ieşire asupra rezidenţilor în zona de frontieră, pentru a se asigura că aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1).

(3) Pe permisele de mic trafic de frontieră eliberate potrivit regimului micului trafic de frontieră nu se aplică ştampile de intrare sau de ieşire.

 

ARTICOLUL 3

 

            Permisul eliberat de către autorităţile competente ale statului unei părţi contractante îndreptăţeşte titularul acestuia să treacă frontiera comună a statelor părţilor contractante şi să rămână în zona de frontieră a celuilalt stat pentru o perioadă care nu poate depăşi 90 (nouăzeci) de zile de la data fiecărei treceri a frontierei, indiferent de frecvenţa acestor treceri.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Permisul de mic trafic de frontieră conţine:

a) titlul “Permis de mic trafic de frontieră” în limbile română şi ucraineană şi numărul acestuia;

b) fotografia titularului permisului de mic trafic de frontieră;

c) numele, prenumele, data şi locul naşterii, sexul, cetăţenia şi domiciliul titularului permisului de mic trafic de frontieră;

d) autoritatea care a eliberat permisul de mic trafic de frontieră, data şi locul eliberării, perioada de valabilitate şi, după caz, semnătura şi ştampila autorităţii emitente;

e) zona de frontieră în care titularul permisului de mic trafic de frontieră este autorizat să circule;

f) seria şi numărul paşaportului titularului sau, după caz, a documentului de călătorie al minorului;

g) menţiunea că titularul permisului nu este autorizat să se deplaseze în afara zonei de frontieră şi că orice abuz va fi sancţionat conform prevederilor art. 9 al prezentului acord.

(2) în cazul în care nu sunt titulari de paşapoarte individuale, datele personale de identificare ale minorilor rezidenţi în zona de frontieră pot fi înscrise în paşaportul unuia dintre părinţi, în conformitate cu dispoziţiile în materie ale legislaţiei naţionale aplicabile.

(3) Permisul de mic trafic de frontieră conţine elementele de securitate şi specificaţiile tehnice prevăzute de reglementările în vigoare ale statelor părţilor contractante.

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Rezidenţilor în zona de frontieră le poate fi eliberat permisul de mic trafic de frontieră cu valabilitate de la 2 la 5 ani, fără a putea depăşi perioada de valabilitate a paşaportului titularului sau, după caz, a documentului de călătorie al minorului, în următoarele condiţii:

a) sunt în posesia unui paşaport valabil sau, după caz, a unui document de călătorie valabil al minorului;

b) prezintă documente care atestă că locuiesc în mod legal, de cel puţin 3 ani, în zona de frontieră şi că există motive întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei de stat comune, în temeiul regimului privind micul trafic de frontieră, conform prevederilor anexei nr. 2 a prezentului acord;

c) nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale statelor părţilor contractante sau ale oricăruia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

d) nu fac obiectul unei expulzări sau interdicţii ori împotriva lor nu au fost introduse alerte în bazele de date ale statelor părţilor contractante, cu scopul de a le fi refuzată intrarea.

(2) Pentru eliberarea permiselor de mic trafic de frontieră nu se percep taxe.

(3) Autorităţile competente ale statelor părţilor contractante eliberează permisul de mic trafic de frontieră în cel mai scurt timp, de regulă în 30 (treizeci) de zile calendaristice, fără a putea depăşi un termen de 60 (şaizeci) de zile calendaristice de la data primirii cererii cu toate documentele justificative necesare.

(4) Procedura de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi regulile privind păstrarea şi prelucrarea datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră vor fi stabilite de către autorităţile competente ale statelor părţilor contractante, în conformitate cu legislaţia lor naţională.

(5) Autorităţile competente ale statelor părţilor contractante desemnate să primească cererile şi să elibereze permisele de mic trafic de frontieră sunt menţionate în anexa nr. 3 a prezentului acord.

(6) Pentru asigurarea implementării corespunzătoare a acordului, fiecare parte contractantă va deschide, pe bază de reciprocitate, un nou oficiu/birou consular pe teritoriul celeilalte părţi contractante. Locaţia precisă a fiecărui oficiu/birou consular va fi comunicată celeilalte părţi prin canale diplomatice.

(7) părţile contractante fac schimb de specimene ale permiselor de mic trafic de frontieră cu 30 (treizeci) de zile înainte de introducerea acestora în circulaţie. În cazul introducerii unor noi specimene sau a modificării acestora, părţile contractante se notifică reciproc, imediat, pe cale diplomatică, şi pun la dispoziţie noile specimene ale permiselor de mic trafic de frontieră.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Trecerea frontierei de stat comune de către rezidenţii în zona de frontieră în regim de mic trafic de frontieră se face prin punctele de trecere a frontierei deschise traficului internaţional, precum şi prin punctele speciale deschise pentru micul trafic de frontieră.

(2) Trecerea frontierei de stat comune în condiţiile alin. (1) se realizează în conformitate cu programul de lucru convenit de către autorităţile de frontieră ale statelor părţilor contractante.

(3) în situaţii excepţionale, autorităţile de frontieră ale statelor părţilor contractante pot stabili ca trecerea frontierei de stat comune în regim de mic trafic să se desfăşoare şi prin alte locuri decât cele stabilite în acest sens sau în alte intervale orare.

(4) înfiinţarea unor noi puncte de mic trafic de frontieră, deschiderea şi închiderea acestora şi, de asemenea, limitarea temporară a circulaţiei prin aceste puncte se realizează cu respectarea legislaţiilor naţionale ale statelor părţilor contractante.

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Rezidenţii în zona de frontieră, care trec frontiera de stat comună în regim de mic trafic de frontieră, se supun controlului de frontieră în conformitate cu legislaţia naţională a statului fiecărei părţi contractante.

(2) Autorităţile competente ale statului fiecărei părţi contractante au dreptul să refuze intrarea sau să reducă termenul de şedere pe teritoriul statului lor a rezidenţilor în zona de frontieră a statului celeilalte părţi contractante, care trec frontiera de stat comună în regim de mic trafic de frontieră, în conformitate cu legislaţia naţională a statului fiecăreia dintre părţile contractante. Persoana respectivă va fi informată despre decizia adoptată.

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Pierderea, deteriorarea sau furtul permisului de mic trafic de frontieră pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante trebuie să fie declarate fără întârziere de către titular la autoritatea de frontieră care a efectuat controlul la intrare.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea de frontieră eliberează un certificat din care să rezulte că frontiera de stat comună a fost trecută pe baza unui permis de mic trafic de frontieră valabil. Părţile contractante recunosc de comun acord că un asemenea certificat este un document care dă dreptul titularului său să treacă neîntârziat frontiera de stat comună pentru a se reîntoarce pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante.

(3) în cazul găsirii documentelor fu rate/pierdute, acestea vor fi înaintate, cât mai curând posibil, autorităţii emitente.

 

ARTICOLUL 9

 

(1) Pe durata şederii pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante în cadrul regimului micului trafic de frontieră, rezidenţii în zona de frontieră sunt obligaţi să respecte legislaţia statului respectiv.

(2) încălcarea dispoziţiilor în vigoare care reglementează regimul micului trafic de frontieră se sancţionează în conformitate cu prevederile legislaţiilor statelor părţilor contractante.

(3) Rezidenţii în zona de frontieră care încalcă regimul micului trafic de frontieră stabilit prin prezentul acord şi faţă de care s-a luat hotărârea îndepărtării de pe teritoriul statului respectiv vor fi readmişi pe teritoriul statului părţii contractante în care locuiesc legal, în conformitate cu procedura prevăzută de legislaţia naţională a statelor părţilor contractante.

 

ARTICOLUL 10

 

            Nicio prevedere a prezentului acord nu aduce atingere în vreun fel drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate de oricare dintre statele părţilor contractante, decurgând din alte instrumente juridice internaţionale la care acestea sunt parte.

 

ARTICOLUL 11

 

            Eventualele diferende în legătură cu interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluţionează prin consultări de către autorităţile competente ale statelor părţilor contractante sau pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 12

 

            Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul acord.

 

ARTICOLUL 13

 

(1) Prezentul acord se încheie pentru o durată nedeterminată şi intră în vigoare în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante îşi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(2) Oricare dintre părţile contractante poate denunţa prezentul acord printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părţi contractante pe cale diplomatică. Denunţarea produce efecte în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii unei astfel de notificări de către cealaltă parte contractantă.

(3) Oricare dintre părţile contractante poate suspenda aplicarea prezentului acord sau numai a unor prevederi ale acestuia, din motive legate de protecţia siguranţei naţionale, apărarea ordinii publice sau ocrotirea sănătăţii publice, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părţi contractante pe cale diplomatică. Suspendarea produce efecte în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii unei astfel de notificări de către cealaltă parte contractantă.

(4) Părţile contractante pot conveni de comun acord eventuale modificări sau completări ale prezentului acord, care vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute la alineatul (1).

Semnat la Kiev la 2 octombrie 2014, în două exemplare originale, în limbile română, ucraineană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, prevalează textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Victor-Viorel Ponta,

prim-ministru

Pentru Cabinetul de Miniştri al Ucrainei,

Arsenie Iaţeniuk,

prim-ministru

 

ANEXA Nr. 1

 

Unităţile administrativ-teritoriale cuprinse în zona de frontieră

 

            Pe teritoriul României

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială (comuna/oraşul)

Localitatea

Tipul

Judeţul

1

Maieru

Anieş

Sat

Bistriţa-Năsăud

 

 

Maieru

Sat

Bistriţa-Năsăud

2

Rodna

Rodna

Sat

Bistriţa-Năsăud

 

 

Valea Vinului

Sat

Bistriţa-Năsăud

3

Romuli

Dealu Ştefăniţei

Sat

Bistriţa-Năsăud

 

 

Romuli

Sat

Bistriţa-Năsăud

 

Sângeorz-Băi

Cormaia

Oraş

Bistriţa-Năsăud

4

 

Sângeorz-Băi

Oraş

Bistriţa-Năsăud

 

 

Valea Borcutului

Oraş

Bistriţa-Năsăud

5

Şanţ

Şanţ

Sat

Bistriţa-Năsăud

 

 

Valea Mare

Sat

Bistriţa-Năsăud

6

Adăşeni

Adăşeni

Sat

Botoşani

 

 

Zoiţani

Sat

Botoşani

 

Avrămeni

Aurel Vlaicu

Sat

Botoşani

 

 

Avrămeni

Sat

Botoşani

7

 

Dimitrie Cantemir

Sat

Botoşani

 

 

Ichimeni

Sat

Botoşani

 

 

Panaitoaia

Sat

Botoşani

 

 

Timus

Sat

Botoşani

 

 

Tudor Vladimirescu

Sat

Botoşani

8

Brăeşti

Brăeşti

Sat

Botoşani

 

 

Poiana

Sat

Botoşani

 

 

Popeni

Sat

Botoşani

 

 

Vâlcelele

Sat

Botoşani

9

Broscăuţi

Broscăuţi

Sat

Botoşani

 

 

Slobozia

Sat

Botoşani

 

Bucecea

Bohoghina

Sat

Botoşani

10

 

Bucecea

Oraş

Botoşani

 

 

Călineşti

Oraş

Botoşani

 

 

Cândeşti

Sat

Botoşani

11

 

Călineşti

Sat

Botoşani

 

 

Talpa

Sat

Botoşani

 

 

Viţcani

Sat

Botoşani

12

Conceşti

Conceşti

Sat

Botoşani

 

 

Movileni

Sat

Botoşani

 

Cordăreni

Cordăreni

Sat

Botoşani

13

 

Griviţa

Sat

Botoşani

 

 

Slobozia

Sat

Botoşani

 

Corlăteni

Carasa

Sat

Botoşani

14

 

Corlăteni

Sat

Botoşani

 

 

Podeni

Sat

Botoşani

 

 

Vlădeni

Sat

Botoşani

15

Coţuşca

Avram Iancu

Sat

Botoşani

 

 

Cotu Miculinţi

Sat

Botoşani

 

 

Coţuşca

Sat

Botoşani

 

 

Crasnaleuca

Sat

Botoşani

 

 

Ghireni

Sat

Botoşani

 

 

Mihail Kogălniceanu

Sat

Botoşani

 

 

Nichiteni

Sat

Botoşani

 

 

Nicolae Bălcescu

Sat

Botoşani

 

 

Puţureni

Sat

Botoşani

 

16

Cristineşti

Baranca

Sat

Botoşani

 

 

Cristineşti

Sat

Botoşani

 

 

Dămileni

Sat

Botoşani

 

 

Dragalina

Sat

Botoşani

 

 

Fundu Herţii

Sat

Botoşani

 

 

Poiana

Sat

Botoşani

17

Darabani

Bajura

Sat

Botoşani

 

 

Darabani

Oraş

Botoşani

 

 

Eşanca

Sat

Botoşani

 

 

Lismăniţa

Sat

Botoşani

18

Dersca

Dersca

Sat

Botoşani

19

Dimăcheni

Dimăcheni

Sat

Botoşani

 

 

Mateieni

Sat

Botoşani

 

 

Recia-Verbia

Sat

Botoşani

20

Dorohoi

Dealu Mare

Oraş

Botoşani

 

 

Dorohoi

Oraş

Botoşani

 

 

Loturi Enescu

Oraş

Botoşani

 

 

Progresul

Oraş

Botoşani

21

Drăguşeni

Drăguşeni

Sat

Botoşani

 

 

Podriga

Sat

Botoşani

 

 

Sărata-Drăguşeni

Sat

Botoşani

22

George E ne seu

Arborea

Sat

Botoşani

 

 

Dumeni

Sat

Botoşani

 

 

George Enescu

Sat

Botoşani

 

 

Popeni

Sat

Botoşani

 

 

Stânca

Sat

Botoşani

23

Havârna

Balinţi

Sat

Botoşani

 

 

Galbeni

Sat

Botoşani

 

 

Gârbeni

Sat

Botoşani

 

 

Havârna

Sat

Botoşani

 

 

Niculcea

Sat

Botoşani

 

 

Tătărăşeni

Sat

Botoşani

24

Hilişeu-Horia

Corjăuţi

Sat

Botoşani

 

 

Hilişeu-Cloşca

Sat

Botoşani

 

 

Hilişeu-Crişan

Sat

Botoşani

 

 

Hilişeu-Horia

Sat

Botoşani

 

 

Iezer

Sat

Botoşani

25

Hudeşti

Alba

Sat

Botoşani

 

 

Baranca

Sat

Botoşani

 

 

Başeu

Sat

Botoşani

 

 

Hudeşti

Sat

Botoşani

 

 

Mlenăuţi

Sat

Botoşani

 

 

Vatra

Sat

Botoşani

26

Ibăneşti

Dumbrăviţa

Sat

Botoşani

 

 

Ibăneşti

Sat

Botoşani

27

Leorda

Belcea

Sat

Botoşani

 

 

Costineşti

Sat

Botoşani

 

 

Dolina

Sat

Botoşani

 

 

Leorda

Sat

Botoşani

 

 

Mitoc

Sat

Botoşani

 

28

Lozna

Lozna

Sat

Botoşani

 

 

Străteni

Sat

Botoşani

29

Mihăileni

Mihăileni

Sat

Botoşani

 

 

Pârâu Negru

Sat

Botoşani

 

 

Rogojeşti

Sat

Botoşani

30

Mileanca

Codreni

Sat

Botoşani

 

 

Mileanca

Sat

Botoşani

 

 

Scutari

Sat

Botoşani

 

 

Seliştea

Sat

Botoşani

31

Mitoc

Horia

Sat

Botoşani

 

 

Mitoc

Sat

Botoşani

32

Păltiniş

Cuzlău

Sat

Botoşani

 

 

Horodistea

Sat

Botoşani

 

 

Păltiniş

Sat

Botoşani

 

 

Slobozia

Sat

Botoşani

33

Pomârla

Hulubeşti

Sat

Botoşani

 

 

Pomârla

Sat

Botoşani

 

 

Racovăţ

Sat

Botoşani

34

Rădăuţi-Prut

Miorcani

Sat

Botoşani

 

 

Rădăuţi-Prut

Sat

Botoşani

 

 

Rediu

Sat

Botoşani

35

Roma

Cotârgaci

Sat

Botoşani

 

 

Roma

Sat

Botoşani

36

Suharău

Izvoare

Sat

Botoşani

 

 

Lişna

Sat

Botoşani

 

 

Oroftiana

Sat

Botoşani

 

 

Plevna

Sat

Botoşani

 

 

Smârdan

Sat

Botoşani

 

 

Suharău

Sat

Botoşani

37

Şendriceni

Horlăceni

Sat

Botoşani

 

 

Pădureni

Sat

Botoşani

 

 

Şendriceni

Sat

Botoşani

38

Ştiubieni

Ibăneasa

Sat

Botoşani

 

 

Negreni

Sat

Botoşani

 

 

Ştiubieni

Sat

Botoşani

39

Ungureni

Borzeşti

Sat

Botoşani

 

 

Călugăreni

Sat

Botoşani

 

 

Călugărenii Noi

Sat

Botoşani

 

 

Durneşti

Sat

Botoşani

 

 

Mândreşti

Sat

Botoşani

 

 

Mihai Viteazu

Sat

Botoşani

 

 

Plopenii Mari

Sat

Botoşani

 

 

Plopenii Mici

Sat

Botoşani

 

 

Tăuteşti

Sat

Botoşani

 

 

Ungureni

Sat

Botoşani

 

 

Vicoleni

Sat

Botoşani

40

Vârfu Câmpului

Dobrinăuţi Hăpăi

Sat

Botoşani

 

 

Ionăşeni

Sat

Botoşani

 

 

Lunca

Sat

Botoşani

 

 

Maghera

Sat

Botoşani

 

 

Pustoaia

Sat

Botoşani

 

 

Vârfu Câmpului

Sat

Botoşani

 

41

Văculeşti

Gorovei

Sat

Botoşani

 

 

Sauceniţa

Sat

Botoşani

 

 

Văculeşti

Sat

Botoşani

42

Viişoara

Cuza Vodă

Sat

Botoşani

 

 

Viişoara

Sat

Botoşani

 

 

Viişoara Mică

Sat

Botoşani

43

Vorniceni

Davidoaia

Sat

Botoşani

 

 

Dealu Crucii

Sat

Botoşani

 

 

Vorniceni

Sat

Botoşani

44

Brăila

Brăila

Oraş

Brăila

45

Siliştea

Cotu Lung

Sat

Brăila

 

 

Cotu Mihalea

Sat

Brăila

 

 

Mărtăceşti

Sat

Brăila

 

 

Muchea

Sat

Brăila

 

 

Siliştea

Sat

Brăila

 

 

Vameşu

Sat

Brăila

46

Vădeni

Baldovineşti

Sat

Brăila

 

 

Pietroiu

Sat

Brăila

 

 

Vădeni

Sat

Brăila

47

Braniştea

Braniştea

Sat

Galaţi

 

 

Lozova

Sat

Galaţi

 

 

Trai an

Sat

Galaţi

 

 

Vasile Alecsandri

Sat

Galaţi

48

Cuza Vodă

Cuza Vodă

Sat

Galaţi

49

Folteşti

Folteşti

Sat

Galaţi

 

 

Stoicani

Sat

Galaţi

50

Frumuşiţa

Frumuşiţa

Sat

Galaţi

 

 

Ijdileni

Sat

Galaţi

 

 

Tămăoani

Sat

Galaţi

51

Galaţi

Galaţi

Oraş

Galaţi

52

Scânteieşti

Fântânele

Sat

Galaţi

 

 

Scânteieşti

Sat

Galaţi

53

Schela

Negrea

Sat

Galaţi

 

 

Schela

Sat

Galaţi

54

Slobozia Conachi

Izvoarele

Sat

Galaţi

 

 

Slobozia Conachi

Sat

Galaţi

55

Smârdan

Cişmele

Sat

Galaţi

 

 

Mihail Kogălniceanu

Sat

Galaţi

 

 

Smârdan

Sat

Galaţi

56

Sendreni

Movileni

Sat

Galaţi

 

 

Sendreni

Sat

Galaţi

 

 

Şerbeştii Vechi

Sat

Galaţi

57

Tuluceşti

Şiviţa

Sat

Galaţi

 

 

Tata rea

Sat

Galaţi

 

 

Tuluceşti

Sat

Galaţi

58

Vânători

Costi

Sat

Galaţi

 

 

Odaia Manolache

Sat

Galaţi

 

 

Vânători

Sat

Galaţi

59

Baia Mare

Baia Mare

Oraş

Maramureş

 

 

Blidari

Oraş

Maramureş

 

 

Firiza

Oraş

Maramureş

 

 

Valea Neagră

Oraş

Maramureş

60

Baia Sprie

Baia Sprie

Oraş

Maramureş

 

 

Chiuzbaia

Oraş

Maramureş

 

 

Satu Nou de Sus

Sat

Maramureş

 

 

Tăuţii de Sus

Oraş

Maramureş

61

Bârsana

Bârsana

Sat

Maramureş

 

 

Năneşti

Sat

Maramureş

62

Băiuţ

Băiuţ

Sat

Maramureş

 

 

Poiana Botizii

Sat

Maramureş

 

 

Strâmbu-Băiuţ

Sat

Maramureş

 

63

Bistra

Bistra

Sat

Maramureş

 

 

Crasna Vişeului

Sat

Maramureş

 

 

Valea Vişeului

Sat

Maramureş

64

Bocicoiu MareUL

Bocicoiu Mare

Sat

Maramureş

 

 

Crâciuneşti

Sat

Maramureş

 

 

Lunca la Tsa

Sat

Maramureş

 

 

Tisa

Sat

Maramureş

65

Bogdan Vodă

Bocicoel

Sat

Maramureş

 

 

Bogdan Vodă

Sat

Maramureş

66

Borşa

Băile Borşa

Oraş

Maramureş

 

 

Borşa

Oraş

Maramureş

67

Botiza

Botiza

Sat

Maramureş

68

Budeşti

Budeşti

Sat

Maramureş

 

 

Sârbi

Sat

Maramureş

69

Câmpulung la Tisa

Câmpulung la Tisa

Sat

Maramureş

70

Cavnic

Cavnic

Oraş

Maramureş

71

Călineşti

Călineşti

Sat

Maramureş

 

 

Comeşti

Sat

Maramureş

 

 

Văleni

Sat

Maramureş

72

Cicârlău

Bârgău

Sat

Maramureş

 

 

Cicârlău

Sat

Maramureş

 

 

Handalu llbei

Sat

Maramureş

 

 

llba

Sat

Maramureş

73

Deseşti

Deseşti

Sat

Maramureş

 

 

Hărniceşti

Sat

Maramureş

 

 

Mara

Sat

Maramureş

74

Dragomireşti

Dragomireşti

Oraş

Maramureş

75

Giuleşti

Berbeşti

Sat

Maramureş

 

 

Fereşti

Sat

Maramureş

 

 

Giuleşti

Sat

Maramureş

 

 

Mănăstirea

Sat

Maramureş

76

leud

leud

Sat

Maramureş

77

Leordina

Leordina

Sat

Maramureş

78

Moisei

Moisei

Sat

Maramureş

79

Ocna Şugatag

Breb

Sat

Maramureş

 

 

Hoteni

Sat

Maramureş

 

 

Ocna Şugatag

Sat

Maramureş

 

 

Sat-Şugatag

Sat

Maramureş

80

Onceşti

Onceşti

Sat

Maramureş

81

Petrova

Petrova

Sat

Maramureş

82

Poienile de sub Munte

Poienile de sub Munte

Sat

Maramureş

83

Poienile Izei

Poienile Izei

Sat

Maramureş

84

Remeţi

Piatra

Sat

Maramureş

 

 

Remeţi

Sat

Maramureş

 

 

Teceu Mic

Sat

Maramureş

85

Repedea

Repedea

Sat

Maramureş

86

Rona de Jos

Rona de Jos

Sat

Maramureş

87

Rona de Sus

Coştiui

Sat

Maramureş

 

 

Rona de Sus

Sat

Maramureş

88

Rozavlea

Rozavlea

Sat

Maramureş

 

 

Saltă

Sat

Maramureş

 

89

Ruscova

Ruscova

Sat

Maramureş

90

Sarasău

Sarasău

Sat

Maramureş

91

Săcel

Săcel

Sat

Maramureş

92

Săliştea de Sus

Săliştea de Sus

Oraş

Maramureş

93

Săpânţa

Săpânţa

Sat

Maramureş

94

Seini

Săbişa

Sat

Maramureş

 

 

Seini

Oraş

Maramureş

 

 

Viile Apei

Sat

Maramureş

95

Sighetu Marmaţiei

Iapa

Oraş

Maramureş

 

 

Lazu Baciului

Oraş

Maramureş

 

 

Sighetu Marmaţiei

Oraş

Maramureş

 

 

Şugău

Oraş

Maramureş

 

 

Valea Cufundoasă

Oraş

Maramureş

 

 

Valea Hotarului

Oraş

Maramureş

96

Strâmtura

Glod

Sat

Maramureş

 

 

SIătioara

Sat

Maramureş

 

 

Strâmtura

Sat

Maramureş

97

Şieu

Şieu

Sat

Maramureş

98

Şişeşti

Bontăieni

Sat

Maramureş

 

 

Cătatele

Sat

Maramureş

 

 

Dă n eşti

Sat

Maramureş

 

 

Negreia

Sat

Maramureş

 

 

Plopiş

Sat

Maramureş

 

 

Şiseşti

Sat

Maramureş

 

 

Şurdeşti

Sat

Maramureş

99

Tăuţii-Măgherăuş

Băiţa

Oraş

Maramureş

 

 

Bozânta Mare

Sat

Maramureş

 

 

Buşag

Oraş

Maramureş

 

 

Merişor

Sat

Maramureş

 

 

Nistru

Oraş

Maramureş

 

 

Tăuţii-Măgherăuş

Oraş

Maramureş

 

 

Ulmoasa

Sat

Maramureş

100

Vadu Izei

Vadu izei

Sat

Maramureş

 

 

Valea Stejarului

Sat

Maramureş

101

Vişeu de Jos

Vişeu de Jos

Sat

Maramureş

102

Vişeu de Sus

Vişeu de Mijloc

Oraş

Maramureş

 

 

Vişeu de Sus

Oraş

Maramureş

103

Agriş

Agriş

Sat

Satu Mare

 

 

Ciuperceni

Sat

Satu Mare

104

Apa

Apa

Sat

Satu Mare

 

 

Lunca Apei

Sat

Satu Mare

 

 

Someşeni

Sat

Satu Mare

105

00Ard ud

Ard ud

Oraş

Satu Mare

 

 

Ardud-Vii

Sat

Satu Mare

 

 

Baba Novac

Sat

Satu Mare

 

 

Gerăuşa

Sat

Satu Mare

 

 

Mădăraş

Oraş

Satu Mare

 

 

Sărătura

Sat

Satu Mare

106

Bătarci

Bătarci

Sat

Satu Mare

 

 

Comlăuşa

Sat

Satu Mare

 

 

Şirlău

Sat

Satu Mare

 

 

Tămăşeni

Sat

Satu Mare


107

Bixad

Bixad

Sat

Satu Mare

 

 

Boineşti

Sat

Satu Mare

 

 

Trip

Sat

Satu Mare

108

Botiz

Botiz

Sat

Satu Mare

109

Călineşti-Oaş

Călineşti-Oaş

Sat

Satu Mare

 

 

Coca

Sat

Satu Mare

 

 

Lechinţa

Sat

Satu Mare

 

 

Păşunea Mare

Sat

Satu Mare

110

Cămărzana

Cămărzana

Sat

Satu Mare

111

Certeze

Certeze

Sat

Satu Mare

 

 

Huţa Certeze

Sat

Satu Mare

 

 

Moişeni

Sat

Satu Mare

112

Culciu

Apateu

Sat

Satu Mare

 

 

Cărăşeu

Sat

Satu Mare

 

 

Corod

Sat

Satu Mare

 

 

Culciu Mare

Sat

Satu Mare

 

 

Culciu Mic

Sat

Satu Mare

 

 

Lipău

Sat

Satu Mare

113

Doba

Boghiş

Sat

Satu Mare

 

 

Dacia

Sat

Satu Mare

 

 

Doba

Sat

Satu Mare

 

 

Paulian

Sat

Satu Mare

 

 

Traian

Sat

Satu Mare

114

Dorolţ

Atea

Sat

Satu Mare

 

 

Dara

Sat

Satu Mare

 

 

Dorolţ

Sat

Satu Mare

 

 

Petea

Sat

Satu Mare

115

Gherla Mică

Gherţa Mică

Sat

Satu Mare

116

Halmeu

Băbeşti

Sat

Satu Mare

 

 

Dobolţ

Sat

Satu Mare

 

 

Halmeu

Sat

Satu Mare

 

 

Halmeu Vii

Sat

Satu Mare

 

 

Mesteacăn

Sat

Satu Mare

117

 

Chilia

Sat

Satu Mare

 

 

Homorodu de Jos

Sat

Satu Mare

 

 

Homorodu de Mijloc

Sat

Satu Mare

 

Homoroade00

 

 

 

 

 

Homorodu de Sus

Sat

Satu Mare

 

 

Necopoi

Sat

Satu Mare

 

 

Solduba

Sat

Satu Mare

118

Lazuri

Bercu

Sat

Satu Mare

 

 

Lazuri

Sat

Satu Mare

 

 

Nisipeni

Sat

Satu Mare

 

 

Noroieni

Sat

Satu Mare

 

 

Peleş

Sat

Satu Mare

 

 

Pelişor

Sat

Satu Mare

119

Livada

Adrian

Oraş

Satu Mare

 

 

Dumbrava

Oraş

Satu Mare

 

 

Livada

Oraş

Satu Mare

 

 

Livada Mică

Oraş

Satu Mare

 

120

Medieşu Aurit

Băbăşeşti

Sat

Satu Mare

 

 

lojib

Sat

Satu Mare

 

 

Medieş Râturi

Sat

Satu Mare

 

 

Mediaş Vii

Sat

Satu Mare

 

 

Medieşu Aurit

Sat

Satu Mare

 

 

Potău

Sat

Satu Mare

 

 

Româneşti

Sat

Satu Mare

121

Micula

Bercu Nou

Sat

Satu Mare

 

 

Micula

Sat

Satu Mare

 

 

Micula Noua

Sat

Satu Mare

122

Moftiri

Domăneşti

Sat

Satu Mare

 

 

Ghilvaci

Sat

Satu Mare

 

 

Ghirolt

Sat

Satu Mare

 

 

Istrău

Sat

Satu Mare

 

 

Moftinu Mare

Sat

Satu Mare

 

 

Moftinu Mic

Sat

Satu Mare

 

 

Sânmiclăuş

Sat

Satu Mare

123

Negreşti-Oaş

Luna

Oraş

Satu Mare

 

 

Negreşti-Oaş

Oraş

Satu Mare

 

 

Tur

Oraş

Satu Mare

124

Odoreu

Berindan

Sat

Satu Mare

 

 

Cucu

Sat

Satu Mare

 

 

Eteni

Sat

Satu Mare

 

 

Mărtineşti

Sat

Satu Mare

 

 

Odoreu

Sat

Satu Mare

 

 

Vânătoreşti

Sat

Satu Mare

125

Oraşu Nou

Oraşu Nou

Sat

Satu Mare

 

 

Oraşu Nou-Vii

Sat

Satu Mare

 

 

Prilog

Sat

Satu Mare

 

 

Prilog Vii

Sat

Satu Mare

 

 

Remetea Oaşului

Sat

Satu Mare

126

Păuleşti

Amaţi

Sat

Satu Mare

 

 

Ambud

Sat

Satu Mare

 

 

Hrip

Sat

Satu Mare

 

 

Păuleşti

Sat

Satu Mare

 

 

Petin

Sat

Satu Mare

 

 

Ruşeni

Sat

Satu Mare

127

Porumbeşti

Cidreag

Sat

Satu Mare

 

 

Porumbeşti

Sat

Satu Mare

128

Racşa

Racşa

Sat

Satu Mare

 

 

Racşa Vii

Sat

Satu Mare

129

Satu Mare

Satu Mare

Oraş

Satu Mare

 

 

Sătmărel

Oraş

Satu Mare

130

Tama Mare

Bocicău

Sat

Satu Mare

 

 

Tama Mare

Sat

Satu Mare

 

 

Valea Seacă

Sat

Satu Mare

 

 

Văgaş

Sat

Satu Mare

131

Târşolţ

Aliceni

Sat

Satu Mare

 

 

Târşolţ

Sat

Satu Mare

132

Terebeşti

Aliza

Sat

Satu Mare

 

 

Gelu

Sat

Satu Mare

 

 

Pişcari

Sat

Satu Mare

 

 

Terebeşti

Sat

Satu Mare

 

133

Turţ

Gherţa Mare

Sat

Satu Mare

 

 

Turţ

Sat

Satu Mare

 

 

Turt Băi

Sat

Satu Mare

134

Turulung

Drăguşeni

Sat

Satu Mare

 

 

Turulung

Sat

Satu Mare

 

 

Turulung Vii

Sat

Satu Mare

135

Vama

Vama

Sat

Satu Mare

136

Vetis

Decebal

Sat

Satu Mare

 

 

Oar

Sat

Satu Mare

 

 

Vetiş

Sat

Satu Mare

137

Viile Satu Mare

Cioncheşti

Sat

Satu Mare

 

 

Medişa

Sat

Satu Mare

 

 

Tătăreşti

Sat

Satu Mare

 

 

Tireac

Sat

Satu Mare

 

 

Viile Satu Mare

Sat

Satu Mare

138

Adâncată

Adâncată

Sat

Suceava

 

 

Călugăreni

Sat

Suceava

 

 

Feteşti

Sat

Suceava

139

Arbore

Arbore

Sat

Suceava

 

 

Bodnâreni

Sat

Suceava

 

 

Clit

Sat

Suceava

140

Bălcăuţi

Bălcăuţi

Sat

Suceava

 

 

Gropeni

Sat

Suceava

 

 

Negostina

Sat

Suceava

141

Bilca

Bilca

Sat

Suceava

142

Botoşana

Botoşana

Sat

Suceava

143

Breaza

Breaza

Sat

Suceava

 

 

Breaza de Sus

Sat

Suceava

 

 

Pârâu Negrei

Sat

Suceava

144

00Brodina

Brodina

Sat

Suceava

 

 

Brodina de Jos

Sat

Suceava

 

 

Cununschi

Sat

Suceava

 

 

Dubiuşca

Sat

Suceava

 

 

Ehreste

Sat

Suceava

 

 

Falcău

Sat

Suceava

 

 

Norocu

Sat

Suceava

 

 

Paltin

Sat

Suceava

 

 

Sadău

Sat

Suceava

 

 

Zalomestra

Sat

Suceava

145

Burla

Burla

Sat

Suceava

146

Cacica

Cacica

Sat

Suceava

 

 

Maidan

Sat

Suceava

 

 

Pârtestii de Sus

Sat

Suceava

 

 

Runcu

Sat

Suceava

 

 

Soloneţu Nou

Sat

Suceava

147

Cajvana

Cajvana

Oraş

Suceava

 

 

Codru

Sat

Suceava

148

Calafindeşti

Botoşaniţa Mare

Sat

Suceava

 

 

Calafindeşti

Sat

Suceava

149

Cârlibaba

Carii baba

Sat

Suceava

 

 

Cârlibaba Nouă

Sat

Suceava

 

 

ledu

Sat

Suceava

 

 

Şesuri

Sat

Suceava

 

 

Ţibău

Sat

Suceava

 

 

Valea Stânei

Sat

Suceava

 

150

Ciocăneşti

Botoş

Sat

Suceava

 

 

Ciocăneşti

Sat

Suceava

151

Coşna

Coşna

Sat

Suceava

 

 

Podu Coşnei

Sat

Suceava

 

 

Româneşti

Sat

Suceava

 

 

Teşna

Sat

Suceava

 

 

Valea Bancului

Sat

Suceava

152

Dărmăneşti

Călineşti

Sat

Suceava

 

 

Călîneşti-Vasilache

Sat

Suceava

 

 

Dănila

Sat

Suceava

 

 

Dărmăneşti

Sat

Suceava

 

 

Măritei

Sat

Suceava

 

 

Măriţeia Mică

Sat

Suceava

153

Dorneşti

Dorneşti

Sat

Suceava

 

 

laz

Sat

Suceava

154

Frătâuţii Noi

Costişa

Sat

Suceava

 

 

Frătâuţii Noi

Sat

Suceava

155

Frătâuţii Vechi

Frătâuţii Vechi

Sat

Suceava

 

 

Măneuţî

Sat

Suceava

156

Frumosu

Deia

Sat

Suceava

 

 

Dragoşa

Sat

Suceava

 

 

Frumosu

Sat

Suceava

157

ocFundu Moldovei

Botuş

Sat

Suceava

 

 

Botuşel

Sat

Suceava

 

 

Braniştea

Sat

Suceava

 

 

Colacu

Sat

Suceava

 

 

Delniţa

Sat

Suceava

 

 

Deluţ

Sat

Suceava

 

 

Fundu Moldovei

Sat

Suceava

 

 

Obcina

Sat

Suceava

 

 

Plai

Sat

Suceava

 

 

Smida Ungurenilor

Sat

Suceava

158

Gălăneşti

Gălăneşti

Sat

Suceava

 

 

Hurjuieni

Sat

Suceava

159

Grămeşti

Bălineşti

Sat

Suceava

 

 

Botoşaniţa Mică

Sat

Suceava