MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 02/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 2         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 5 ianuarie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

166/2014. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale

 

849/2014. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.359/2014. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei. Indicativ GP 127-2014”

 

4.024/2014. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 11 decembrie 2014.

Nr. 166.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale

 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părţi,

dorind îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă în zona transfrontalieră România - Republica Moldova prin creşterea capacităţii de intervenţie a serviciilor de urgenţă, reanimare şi descarcerare şi, respectiv, prin creşterea nivelului de siguranţă şi sănătate a locuitorilor,

contribuind la identificarea soluţiilor pe termen lung la problemele întâlnite în ceea ce priveşte capacitatea de intervenţie a serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă,

luând în considerare necesitatea de a consolida cooperarea şi colaborarea serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă pentru îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şi protecţia vieţii umane,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scopul şi obiectul Acordului

 

(1) Scopul prezentului acord este crearea cadrului pentru cooperarea şi intervenţia comună în cazul urgenţelor medicale cu mijloace terestre şi aeriene, în situaţii care pun în pericol viaţa şi sănătatea omului şi care necesită participarea unor categorii de forţe şi mijloace aparţinând statului vecin.

(2) Părţile îşi acordă, la cerere, ajutor reciproc de urgenţă în condiţiile stabilite în prezentul acord.

 

ARTICOLUL 2

Definirea noţiunilor

 

Noţiunile folosite în prezentul acord au următorul înţeles: Administratorul SNUAU 112 - organul central de specialitate, care administrează, exploatează, întreţine şi dezvoltă SNUAU

Asistenţă medicală de urgenţă - ansamblul de măsuri diagnostice şi terapeutice întreprinse, în cazuri de urgenţă medicală, de către personal medical calificat

Bun/Bunuri - mijloacele de transport, echipamentele şi mijloacele materiale aflate în dotarea acestora, precum şi cele din dotarea echipajelor de intervenţie sau folosite de către acestea, precum şi bunurile de uz personal ale pacientului

Centrul unic pentru apeluri de urgenţă - structură specializată de preluare şi transfer a apelurilor de urgenţă primite la 112

Dispecerat-structură specializată a fiecărei părţi cu atribuţii de alocare şi coordonare a forţelor şi mijloacelor de intervenţie la alertarea prin apel unic de urgenţă primit direct sau prin centrele unice pentru apeluri de urgenţă

Document de călătorie-orice tip de document de identitate valabil (buletin/carte de identitate, buletin pentru apatrizi, paşaport, paşaport pentru apatrizi, permis de şedere pentru străini, permis de şedere pentru apatrizi, permis de şedere în scop de muncă, carte albastră a Uniunii Europene), precum şi documentele de însoţire ale mijloacelor de transport care vor primi dreptul de trecere a frontierei de stat

Echipaj de intervenţie - grup constituit din personal medical, paramedical, de deblocare-salvare şi personal care asigură operarea mijloacelor de intervenţie, cu pregătire profesională corespunzătoare, aparţinând autorităţilor competente ale părţilor, care desfăşoară intervenţiile medicale de urgenţă

Echipament - mijloace tehnice şi de transport aflate la dispoziţie şi necesare pentru intervenţie, echipamentul de salvare al echipelor de intervenţie, precum şi materialele necesare funcţionării acestora

Echipament medical - orice instrument, aparat, dispozitiv sau material, folosite ca atare sau în combinaţie, împreună cu orice accesorii sau programe informatice necesare funcţionării sale corespunzătoare, destinat de către fabricant în scopul utilizării pentru fiinţele umane

Intervenţie - acţiunea transfrontalieră desfăşurată în scopul salvării, acordării de asistenţă medicală de urgenţă şi efectuării transportului pacientului/pacienţilor la cel mai apropiat spital competent pentru cazul respectiv

Misiuni de intervenţie aeromedicală - intervenţii primare sau secundare ce se desfăşoară utilizând aeronavele special dotate, respectând standardele europene în vigoare, în vederea salvării unor vieţi aflate în pericol din cauza unor accidentări sau îmbolnăviri acute ori care se află într-un mediu ostil vieţii

Operator medical - unitate sanitară care organizează şi răspunde de desfăşurarea asistenţei medicale acordate prin utilizarea aeronavelor echipate medical şi destinate executării misiunilor de salvare aeriană

Pacient - persoană fizică, indiferent de cetăţenie sau naţionalitate, care solicită să primească sau primeşte asistenţă medicală în unul din statele părţi prin intervenţie

Parte solicitantă - autoritatea aparţinând părţilor abilitată să solicite intervenţia

Parte solicitată - autoritatea aparţinând părţilor abilitată să răspundă solicitării şi să desfăşoare intervenţia

Personal paramedical - personalul fără pregătire medicală. instruit special la diferite niveluri în acordarea primului ajutor calificat medical, utilizând echipamente specifice, inclusiv defibrilatoarele semiautomate externe, activând în echipe, într-un cadru instituţionalizat

Primul ajutor calificat - efectuarea unor acţiuni salvatoare de viaţă unor persoane care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută, de către personal paramedical

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă (SNUAU) 112- ansamblu integrat de aplicaţii, echipamente şi reţele de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, care realizează puncte publice de acces al cetăţeanului la agenţiile specializate de intervenţie şi care permite răspunsul adecvat urgenţei semnalate

TETRA (Terrestrial Trunked Radio) - standard de comunicaţii radio digitale, destinat comunicaţiilor de urgenţă, elaborat de către Institutul European de Standarde de Telecomunicaţii

Urgenţă medicală - accidentarea sau îmbolnăvirea acută, care necesită acordarea primului ajutor calificat şi/sau a asistenţei medicale de urgenţă, la unul sau mai multe niveluri de competenţă, după caz. Ea poate fi urgenţă cu pericol vital, unde sunt necesare una sau mai multe resurse de intervenţie în faza prespital, continuând îngrijirile într-un spital local, judeţean ori regional, sau urgenţă fără pericol vital, unde îngrijirile pot fi efectuate, după caz, cu sau fără utilizarea unor resurse

prespitaliceşti, la un centru ori cabinet medical autorizat sau, după caz, la un spital.

 

ARTICOLUL 3

Autorităţi competente

 

(1) Autorităţile competente pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului acord, denumite în continuare autorităţi competente, sunt:

- pentru Guvernul României: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne (prin instituţiile abilitate conform legii) şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;

- pentru Guvernul Republicii Moldova: Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne (prin instituţiile abilitate conform legii).

(2) Autorităţile competente ale părţilor stabilesc punctele de contact privind coordonarea şi executarea intervenţiilor transfrontaliere.

 

ARTICOLUL 4

Solicitarea intervenţiei medicale de urgenţă şi schimbul de informaţii

 

(1) în cazul urgenţelor medicale, intervenţia cu mijloace aeriene şi/sau terestre va fi iniţiată în baza solicitării comunicate de dispeceratul părţii solicitante către dispeceratul părţii solicitate.

(2) în solicitare vor fi precizate următoarele;

a) locul urgenţei medicale, data şi ora producerii acesteia, caracterul, amploarea şi parametrii de stare la momentul solicitării;

b) măsurile deja întreprinse;

c) volumul şi natura ajutorului solicitat, tipul de tehnică necesară şi aspectele prioritare ale intervenţiei;

d) oricare alte detalii necesare.

(3) Partea solicitată decide fără întârziere asupra posibilităţii desfăşurării intervenţiei şi informează partea solicitantă despre posibilităţile sale imediate, despre natura/tipul de tehnică, volumul şi condiţiile specifice intervenţiei.

(4) Dispeceratul părţii solicitate informează dispeceratul părţii solicitante asupra posibilităţii utilizării mijloacelor aeriene, specificând componenţa echipajului, destinaţia, ora şi locul probabile de aterizare, precum şi orice alte date relevante.

(5) Dispeceratele părţilor vor comunica informaţiile cu privire la situaţia de fapt şi parametrii intervenţiei către toate autorităţile competente.

 

ARTICOLUL 5

Solicitarea intervenţiei

 

(1) în cazul urgenţei medicale, echipa de intervenţie careva ajunge prima la faţa locului va transmite în mod operativ informaţii către medicul din propriul dispecerat/medicul coordonator despre situaţia medicală a persoanelor afectate.

(2) Solicitarea mijlocului de intervenţie medicală de urgenţă se va realiza de către dispeceratul desemnat de autorităţile din partea solicitantă către centrul unic pentru apeluri de urgenţă/dispeceratul desemnat de autorităţile din partea solicitată, conform art. 12 alin. (1) al prezentului acord.

(3) în funcţie de starea medicală a pacientului/pacienţilor se va asigura schimbul de date şi informaţii cu caracter medical dintre dispecerate stabilite de către autorităţile competente, în vederea solicitării mijloacelor de intervenţie aeriană/terestră.

(4) Autorităţile competente vor asigura infrastructura necesară operării aeronavelor, precum şi personal de specialitate pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă la primirea pacientului.

 

ARTICOLUL 6

Recunoaşterea competenţelor

 

(1) Pe durata intervenţiei, personalul medical al echipajului de intervenţie va acţiona în limita competenţelor profesionale însuşite şi pe baza dreptului de liberă practică dobândit într-unui din statele semnatare.

(2) Paramedicii şi personalul de salvare vor acţiona potrivit competenţelor obţinute în ţara de origine.

(3) Personalului aeronautic din cadrul echipajului de intervenţie îi sunt recunoscute competenţele şi calificările deţinute în ţara de origine.

 

ARTICOLUL 7

Trecerea frontierei de stat şi reguli de şedere pe teritoriul statului celeilalte părţi a membrilor echipajelor de intervenţie în caz de urgenţe medicale

 

 

 (1) Mijloacele de transport şi membrii echipelor terestre şi de intervenţie pot trece frontiera comună de stat prin punctele de control la trecerea frontierei de stat în baza documentelor de călătorie valabile şi pot staţiona pe teritoriul statului celeilalte părţi până la finalizarea intervenţiei, fără a fi necesară îndeplinirea altor condiţii privind intrarea şi şederea străinilor.

(2) Membrii echipelor aeromedicale de intervenţie în caz de urgenţe medicale ale unei părţi pot trece frontiera comună de stat în baza documentelor de călătorie valabile şi pot staţiona pe teritoriul statului celeilalte părţi până la finalizarea intervenţiei, fără a fi necesară îndeplinirea altor condiţii privind intrarea şi şederea străinilor. Controlul la trecerea frontierei se va efectua de către autorităţile competente ale fiecărei părţi, în locurile de decolare/aterizare a aeronavei.

(3) Părţile îşi pun reciproc la dispoziţie specimene ale documentelor de călătorie.

(4) Procedura tehnică de efectuare a controlului la trecerea frontierei de stat va fi stabilită între autorităţile competente ale fiecărei părţi, conform legislaţiei interne, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 8

Trecerea frontierei de stat şi reguli de şedere pe teritoriul statului celeilalte părţi a pacienţilor

 

(1) În cazul în care transportul pacienţilor se efectuează cu echipele terestre de intervenţie în caz de urgenţe medicale, controlul la trecerea frontierei de stat se va efectua în punctele de trecere a frontierei comune de stat, cu prioritate, de către autorităţile competente ale fiecărei părţi.

(2) în cazul în care transportul pacienţilor se efectuează cu echipele aeromedicale de intervenţie în caz de urgenţe medicale, controlul la trecerea frontierei de stat se va efectua în locurile de decolare/aterizare a aeronavei, de către autorităţile competente ale fiecărei părţi.

(3) Prevederile generale şi speciale privind controlul la trecerea frontierei de stat sunt cuprinse în anexa la prezentul acord.

 

ARTICOLUL 9

Reprimirea pacienţilor

 

            Partea solicitantă se obligă să reprimească în cel mai scurt timp posibil pacientul care a primit îngrijirile medicale pe teritoriul statului părţii solicitate, după finalizarea procedurilor medicale de urgenţă şi stabilizarea pacientului.

 

ARTICOLUL 10

Operarea aeriană

 

(1) Pentru utilizarea spaţiului aerian al Republicii Moldova de către aeronavele folosite în intervenţii de salvare aeromedicală, autorităţile competente în acest sens din Republica Moldova vor acorda permisiunile şi avizele necesare, conform legislaţiei în vigoare, pentru perioade succesive de un an de zile.

(2) Pentru survolarea spaţiului aerian al municipiului Chişinău, autorităţile competente în acest sens vor acorda permisiunea necesară, conform legislaţiei în vigoare, pentru perioade succesive de un an de zile.

(3) Permisiunea acordată conform alin. (1) va include şi aterizarea/decolarea în/din teritoriul Republicii Moldova.

(4) Pentru a permite intervenţia în cel mai scurt timp la locul solicitării, traiectul de zbor al aeronavei poate fi stabilit şi în afara punctelor obligatorii de intrare în spaţiul aerian al Republicii Moldova.

(5) Informarea autorităţilor competente cu privire la desfăşurarea misiunii de zbor se va realiza cu cel puţin 10 minute înainte de intrarea în spaţiul aerian al Republicii Moldova.

(6) Aeronava folosită la misiunile de intervenţie aeromedicală este exceptată de la plata taxelor de navigaţie aeriană şi a taxelor aeroportuare. Exceptarea se aplică şi asupra taxelor de handling.

(7) Pe timpul staţionării la sol pe teritoriul Republicii Moldova/României, securitatea şi siguranţa aeronavei de intervenţie şi a echipajului vor fi asigurate de autorităţile desemnate de statul solicitant.

 

ARTICOLUL 11

Trecerea bunurilor materiale peste frontiera de stat

 

(1) Interdicţiile şi restricţiile referitoare la circulaţia mărfurilor nu se aplică în cazul bunurilor şi materialelor care intră în dotarea echipelor de intervenţie.

(2) Controlul bunurilor va fi efectuat într-o manieră simplificată, pe bază de prioritate, conform listelor furnizate de autorităţile competente, în care sunt specificate echipamentele necesare îndeplinirii atribuţiilor şi lista bunurilor transportate, exportate sau importate. Pentru aceste bunuri nu este necesară depunerea declaraţiei vamale în detaliu.

(3) Bunurile exportate şi importate în cadrul prezentului acord de asistenţă sunt scutite de plata taxelor vamale, a accizelor şi a celorlalte impuneri financiare pentru import/export, potrivit legislaţiei naţionale a statelor părţilor, numai cu respectarea următoarelor condiţii:

a) să nu facă obiectul unei comercializări ulterioare; şi

b) să nu fie utilizate pentru prestări de servicii către terţi, aducătoare de venituri.

(4) Facilităţile enumerate la alin. (2) şi (3) devin aplicabile dacă persoana responsabilă din cadrul dispeceratului/echipei de intervenţie terestră prezintă autorităţilor vamale ale părţii solicitante lista cuprinzând echipamentele din dotarea echipei de intervenţie, întocmită conform dispoziţiilor stabilite la alin. (5).

(5) Autorităţile competente ale părţilor vor stabili o machetă comună standard pentru întocmirea listei menţionate la alin. (7).

(6) Lista ce cuprinde bunurile din dotarea echipei de intervenţie va fi vizată de autoritatea competentă. Autoritatea vamală va confirma trecerea bunurilor peste frontieră.

(7) în cazul în care în listele de bunuri sunt medicamente ce au în compoziţia lor şi substanţe stupefiante şi psihotrope, acestea vor fi menţionate într-o listă separată detaliată a materialelor sanitare şi a medicamentelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope indicând denumirea acestora şi cantităţile lor. Echipele de intervenţie pot avea asupra lor aceste medicamente numai în cantităţile prevăzute de necesităţile medicale de urgenţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi le pot administra numai prin personalul medical calificat. Autorităţile specializate ale părţii solicitante pot controla folosirea şi înmagazinarea materialelor şi a substanţelor menţionate mai sus. Introducerea sau retragerea acestor produse nu este considerată de părţi drept act de comerţ conform obligaţiilor asumate prin acorduri internaţionale privind substanţele narcotice şi psihotrope.

(8) în cazul echipamentelor şi bunurilor care s-au distrus, s-au consumat pe teritoriul statului părţii solicitante, acest fapt se va comunica organelor vamale ale părţii solicitante, specificându-se cantitatea, tipul, locul folosirii acestora, şi concomitent se vor informa şi autorităţile competente ale părţii solicitante prevăzute la art. 3 alin. (1). Asupra bunurilor consumate sau distruse pe teritoriul statului părţii solicitante se vor extinde scutirile prevăzute la alin. (3), dacă li se justifică destinaţia.

(9) Prevederile alin. (3) şi (8) trebuie aplicate în mod corespunzător şi în cazul medicamentelor, care au în compoziţia lor substanţe stupefiante şi psihotrope.

(10) în cursul aplicării prezentului acord, este interzisă introducerea de arme, muniţii sau substanţe explozive, toxice, radioactive, substanţe stupefiante şi psihotrope.

(11)în ceea ce priveşte substanţele stupefiante şi psihotrope, fac excepţie medicamentele care fac parte din dotarea standard a echipelor de intervenţie medicale şi care au în compoziţie asemenea substanţe. Lista acestor medicamente şi cantitatea acestora, din dotarea echipelor de intervenţie, va fi comunicată autorităţilor competente să efectueze controlul la trecerea frontierei, conform alin. (7).

 

ARTICOLUL 12

Asigurarea comunicaţiilor

 

(1) Legătura de comunicaţii între dispeceratele desemnate la nivelul fiecărui stat se va realiza în conformitate cu o procedură de apelare stabilită prin protocol interinstituţional încheiat între administratorul SNUAU 112 din România şi instituţia desemnată din Republica Moldova.

(2) Pentru asigurarea comunicaţiilor radio TETRA în cadrul cooperării transfrontaliere, administratorul Platformei comune TETRA din România şi administratorul sistemului TETRA din Republica Moldova vor încheia un protocol interinstituţional, prin care vor fi stabilite condiţiile tehnice şi procedurile necesare derulării activităţilor, inclusiv resursele tehnice implicate din partea ambelor părţi.

(3) După implementarea sistemului 112 în Republica Moldova, protocolul menţionat la alin. (1) va fi încheiat cu administratorul sistemului 112 din Republica Moldova.

(4) Protocoalele interinstituţionale menţionate în prezentul articol vor fi încheiate în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord şi desemnarea instituţiilor abilitate. Desemnarea se va realiza în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 13

Despăgubiri

 

(1) Părţile renunţă una faţă de cealaltă la orice pretenţie de despăgubire în cazul unor pagube materiale, incluzând şi daunele aduse mediului, cauzate de un membru al echipajului de intervenţie în timpul îndeplinirii misiunii sale legate de aplicarea prevederilor prezentului acord, respectiv la orice pretenţie de despăgubire rezultată din vătămarea sănătăţii sau moartea unui membru al (1) echipajului de intervenţie, dacă aceasta s-a produs în cadrul îndeplinirii sarcinilor ce decurg din prezentul acord sau în legătură cu acestea.

(2) în cazul în care un membru al echipajului de intervenţie a părţii solicitate, în timpul intervenţiei desfăşurate conform prezentului acord, produce o pagubă materială pe teritoriul statului părţii solicitante în dauna unei terţe persoane, atunci răspunderea îi revine părţii solicitante.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu pot fi aplicate în cazul în care dauna a fost produsă cu intenţie sau din neglijenţă gravă, stabilită de o instanţă judecătorească a statului părţii solicitante.

 

ARTICOLUL 14

Cheltuieli

 

            Dacă părţile nu convin altfel, acordarea de ajutor, conform prevederilor prezentului acord, este gratuită.

 

ARTICOLUL 15

Soluţionarea diferendelor

 

            Eventualele diferende care pot apărea ca urmare a interpretării sau aplicării prezentului acord se soluţionează prin negocieri în cadrul unei comisii mixte, formată din reprezentanţii părţilor semnatare. În cazul în care acestea nu dau rezultate, părţile le vor rezolva pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 16

Dispoziţii finale

 

(1) Prezentul acord intră în vigoare în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii ultimei notificări diplomatice prin care părţile şi-au comunicat reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(2) Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de cinci ani şi se prelungeşte, automat, pentru noi perioade de câte cinci ani, dacă niciuna dintre părţi nu va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin şase luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, intenţia sa privind denunţarea acordului.

(3) Părţile, de comun acord, pot modifica sau completa prezentul acord. Modificarea sau completarea prezentului acord intră în vigoare, potrivit procedurii menţionate Sa alin. (1).

(4) Anexa la prezentul acord face parte integrantă din acesta.

(5) încetarea valabilităţii prezentului acord nu afectează răspunderea în privinţa obligaţiilor asumate valabil pe perioada cât acesta a fost în vigoare.

 

Semnat la Chişinău la 21 februarie 2014, în două exemplare originale.

 

Pentru Guvernul României,

Raed Arafat,

secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne

Pentru Guvernul Republicii Moldova,

Dorin Recean,

ministrul afacerilor interne

 

 

ANEXĂ

 

Prevederi generale şi speciale privind controlul la trecerea frontierei

 

A. În cazul pacienţilor transportaţi de echipele terestre de intervenţie în caz de urgenţe medicale

1. În cazul în care pacientul este în posesia unui document de călătorie valabil, trecerea frontierei comune de stat se va face în baza acestuia, iar pacientul poate staţiona pe teritoriul statului celeilalte părţi fără a fi necesară îndeplinirea altor condiţii privind intrarea şi şederea străinilor.

2. În cazul apatrizilor, prin document de călătorie se înţelege unul din următoarele: document de călătorie pentru refugiaţi în baza Convenţiei privind statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951, document de călătorie pentru apatrizi în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954, document de călătorie pentru refugiaţi în baza Convenţiei din 15 octombrie 1946.

3. În cazul în care pacientul nu deţine un document de călătorie valabil, însă identitatea acestuia este cunoscută sau stabilită de către partea solicitantă, autoritatea competentă responsabilă pentru controlul trecerii frontierei de stat a părţii solicitante va comunica datele de identitate deţinute autorităţii competente responsabile pentru controlul trecerii frontierei de stata părţii solicitate, prin intermediul unui formular tipizat.

4. Acest formular va certifica identitatea persoanei şi va autoriza trecerea frontierei comune de stat.

5. Transmiterea documentului se va face în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore de la înregistrarea solicitării, prin intermediul Centrului Comun de Contact Galaţi sau folosind alte canale de comunicare existente între autorităţile competente pentru controlul trecerii frontierei de stat a celor două părţi.

6. Forma şi conţinutul formularului vor fi stabilite de comun acord la nivelul ministerelor afacerilor interne ale celor două părţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

7. În cazul în care pacientul nu deţine un document de călătorie valabil, iar identitatea acestuia nu este cunoscută de către partea solicitantă, se va permite pacientului trecerea frontierei comune de stat.

8. Ulterior, autorităţile competente în aplicarea prezentului acord de pe teritoriul statului părţii solicitate vor efectua demersurile necesare stabilirii identităţii pacientului, comunicând părţii solicitante, prin autorităţile competente responsabile pentru controlul trecerii frontierei de stat, rezultatul verificărilor efectuate, prin intermediul Centrului Comun de Contact Galaţi sau folosind alte canale de comunicare existente.

9. Procedura de stabilire a identităţii pacientului va fi reglementată de fiecare parte, conform legislaţiei interne, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

B. În cazul pacienţilor transportaţi de echipele aeromedicale de Intervenţie în caz de urgenţe medicale

1. Controlul la trecerea frontierei de stat se va realiza în mod similar ca la lit. A, cu menţiunea că locul de efectuare a controlului de frontieră va fi cel de decolare/aterizare a aeronavei.

2. Controlul la trecerea frontierei de stat pentru direcţia de intrare în ţară, în situaţiile în care aceasta nu poate fi realizată în timp util la locul preluării pacientului, se va face la unitatea medicală de pe teritoriul statului părţii unde este transportat pacientul. Datele despre echipaj şi pacient vor fi transmise în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 24 de ore de la aterizare, autorităţii responsabile de controlul la trecerea frontierei de stat a părţii care s-a aflat în imposibilitate de efectuare a controlului la preluarea pacientului.

C. Ieşirea de pe teritoriul statului părţii solicitate a pacientului după ce acestuia i s-au acordat îngrijirile medicale

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 9 din prezentul acord, ieşirea de pe teritoriul statului părţii solicitate şi intrarea pe teritoriul statului părţii solicitante se vor face în condiţiile prevăzute la lit. A.

D. Trecerea frontierei de stat în cazul decesului pacientului pe teritoriul statului părţii solicitate

1. În cazul decesului unui pacient pe teritoriul statului părţii solicitate, autorităţile competente ale acesteia vor întreprinde măsurile necesare pentru repatrierea cadavrului pe teritoriul statului părţi solicitante.

2. Procedura de repatriere a cadavrului va fi reglementată de fiecare parte, conform legislaţiei interne, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

E. Controlul trecerii frontierei de stat în cazul pacienţilor împotriva cărora sunt dispuse măsuri restrictive sau preventive

În cazul în care pacienţii sunt semnalaţi în bazele naţionale de semnalări ca fiind dispuse împotriva lor măsuri restrictive sau preventive, se va permite ieşirea, respectiv intrarea de pe/pe teritoriul statului părţii solicitante/solicitate, iar autorităţile competente ale părţilor vor iniţia demersuri pe canalele de cooperare existente ca, după stabilizarea pacientului, să fie puse în aplicare măsurile respective.

F. Controlul trecerii frontierei de stat în cazul pacienţilor minori neînsoţiţi

În cazul în care pacienţii minori sunt neînsoţiţi, se va permite ieşirea, respectiv intrarea de pe/pe teritoriul statului părţii solicitante/solicitate, cu respectarea legislaţiei interne a părţilor, iar autorităţile competente ale părţilor vor iniţia demersuri pe canalele de cooperare existente ca, după stabilizarea pacientului, acesta să fie reprimit pe teritoriul statului părţii solicitante.

G. Controlul trecerii frontierei de stat în cazul pacienţilor nou-născuţi şi sugari

În cazul pacienţilor nou-născuţi şi sugari, aceştia vor putea fi însoţiţi de mamă la bordul mijloacelor de intervenţie. În acest caz, regimul de control la trecerea frontierei de stat aplicabil pentru mamă este regimul aplicabil pacientului, aşa cum a fost stabilit în prezenta anexă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014

În temeiul prevederilor ari 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 decembrie 2014.

Nr. 849.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei. Indicativ GP 127-2014

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 3/2014 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 7 - Construcţii hidrotehnice şi hidroedilitare şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2014 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei. Indicativ GP 127-2014”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2014.

Nr. 2.359.


*) Anexa se publică În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

1) Ordinul şi anexa se publică şi în Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare În Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă .URBAN - ÎNCERC”.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 

Având în vedere prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

2. Anexa nr. 6 “Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” se modifică după cum urmează:

a) La capitolul I “Depunerea declaraţiei”, punctul 1 “Termenul de depunere a declaraţiei”:

- la subpunctul 1.1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;”:

- la subpunctul 1.3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“d) până la data de 25 a celei de-a două luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuţiile, pentru obligaţiile de plată reprezentând contribuţiile trimestriale datorate de persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3) şi art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;”.

b) La capitolul II “Completarea declaraţiei” secţiunea B “Date privind creanţa fiscală” punctul 3.2, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe şi alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic» se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 15,28-30, 32, 34-82, 84 şi 85 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin.”

c) La capitolul II secţiunea B, punctul 3.2.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3.2.5. Obligaţiile prevăzute la poziţiile 77, 84 şi 85 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară de către plătitorii de contribuţii, prevăzuţi la art. 4 alin. (3) şi art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

Rândul 1 «Suma datorată» - se înscrie suma reprezentând contribuţiile trimestriale datorate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

În funcţie de rezultatul regularizărilor efectuate potrivit art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţele rezultate, aferente perioadei de raportare anterioare, se înscriu, după caz, la rândul 1 «Suma datorată», majorând obligaţia datorată în perioada de raportare curentă, sau la rândul 2 «Suma deductibilă».

Rândul 3 «Suma de plată» - se înscrie, după caz, suma de la rândul 1 sau diferenţa dintre suma înscrisă la rândul 1 şi suma înscrisă la rândul 2, în funcţie de rezultatul regularizării.

Rândul 4 «Suma de restituit» - se completează, dacă este cazul, în funcţie de rezultatul regularizării, înscriindu-se diferenţa dintre suma înscrisă la rândul 2 şi suma înscrisă la rândul 1.”

3. Anexa nr. 7 “Instrucţiuni de completare a formularului 101 «Declaraţie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

4. Anexa nr. 11 “Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat” se modifică şi se completează după cum urmează: a) poziţia 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea creanţei fiscale

Temeiul legal

„15

Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

Art. 771 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare”

 

            b) După poziţia 83 “Impozit pe veniturile realizate din beneficiarul nerezident” se introduc două noi poziţii, poziţiile 84 transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la şi 85, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea creanţei fiscale

Temeiul legal

„84

Contribuţie trimestrială datorată pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat

Art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările şi completările ulterioare

85

Contribuţie datorată pentru volume de medicamente consumate care depăşesc volumele stabilite prin contracte

Art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările şi completările ulterioare”.

 

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prevederile art. I pct. 1 şi 3 se aplică începând cu declararea obligaţiilor anuale privind impozitul pe profit, aferente anului fiscal 2014.

Art. IV. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei,

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2014.

Nr. 4.024.

 

ANEXA Nr. 1 *)

(Anexa nr. 2las Ordinul nr. 1.950/2012)

 

DECLARAŢIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 1.950/2012)

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04

 

I. Depunerea declaraţiei

1. Declaraţia privind impozitul pe profit se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor.

Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să depună declaraţia privind impozitul pe profit până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolva fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile, definită prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil.

În cazul în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind “X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.

La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice.

2. Declaraţia privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă,

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

II. Completarea declaraţiei

1. Perioada de raportare

În rubrica “Anul” se înscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completează declaraţia (de exemplu: 2014).

Rubricile privind “Perioada” se completează astfel:

- perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii au început să desfăşoare activităţile prevăzute la art. 1122 a|in. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi sfârşitul anului de raportare, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care în cursul anului încep să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art. 1122 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit (de exemplu, 01.07.14-31.12.14);

- perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. Pentru primul an fiscal modificat se va include şi perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între

1 ianuarie şi ziua anterioară primei zile a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal.

2. Secţiunea A “Date de identificare a plătitorului”

În caseta “Cod de identificare fiscală” se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica “Funcţia/Calitatea” din formular se înscrie “Împuternicit”.

În prima căsuţă se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

În rubrica “Denumire” se înscrie denumirea plătitorului.

Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului.

3. Secţiunea B “Date privind impozitul pe profit” Rândurile 1-10 - se completează cu datele corespunzătoare, înregistrate în evidenţa contabilă a contribuabililor. La rândul 2 “Cheltuieli de exploatare” se înscrie şi cheltuiala cu impozitul pe profit.

În cazul în care se înregistrează un rezultat negativ (pierdere), acesta se va înregistra cu semnul “-” (minus).

Rândul 11 - se completează cu sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul “Rezultatul reportat”, ca urmare a retratării sau transpunerii, care devin impozabile la data încasării/plăţii acestora, pentru perioada retratată ori transpusă. De asemenea se completează şi cu sumele reprezentând rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5), (51), (52) şi (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, acest rând se completează şi cu sumele reprezentând veniturile care se iau în calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.

Acest rând se completează şi cu sumele reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, care devin impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiţii imobiliare, după caz, potrivit art. 20 lit. g) din Legea nr. 571f2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 11.1 - se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele înregistrate în soldul creditor al contului “Rezultatul reportat din provizioane specifice”, potrivit art. 193 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând rezervele devenite impozabile în conformitate cu art. 22 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 11.2 - se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din alte ajustări, care se impozitează potrivit art. 193 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele înregistrate la rândul 11.1.

Rândul 11.3 - se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele reprezentând reducerea sau anularea filtrelor prudenţiale care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. di) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 12 - se completează cu sumele reprezentând diferenţe nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul “Rezultatul reportat”, ca urmare a retratării sau transpunerii la data încasării/plăţii acestora, pentru perioada retratată ori transpusă. Se completează şi cu cheltuielile de administrare capitalizate în valoarea stocurilor (la data scăderii din gestiune a stocului respectiv), valoarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare şi valoarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar rămase de recuperat, corespunzător duratei iniţiale de amortizare, după caz. De asemenea, acest rând se completează cu sumele reprezentând cheltuielile care se iau în calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv. Acest rând se completează şi cu sumele care se deduc la calculul profitului impozabil potrivit art. 21 alin. (4) lit. ţ) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 12.1 - se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele înregistrate în soldul debitor al contului “Rezultatul reportat din provizioane specifice”, potrivit art. 193 lit. a) pct. 2 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând sumele devenite deductibile, în mod eşalonat, în tranşe egale, pe o perioadă de 3 ani.

Rândul 12.2 - se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din alte ajustări, care se deduc la calculul profitului impozabil potrivit art. 193 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele înregistrate la rândul 12.1.

Rândul 14 - se completează cu suma reprezentând amortizarea fiscală determinată conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi amortizarea fiscală determinată potrivit art. 191 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ. Acest rând se completează şi cu sumele reprezentând valoarea fiscală rămasă neamortizată, potrivit art. 24 alin. (15) din Codul fiscal, în cazul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe.

Rândul 15 - se completează cu suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul 34 din “Declaraţia privind impozitul pe profit” depusă pentru anii anteriori.

Acest rând se completează în cazul operaţiunilor de reorganizare şi cu următoarele valori:

- persoana juridică beneficiară înscrie şi suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate din perioada precedentă de contribuabilul cedent şi transmise de acesta, proporţional cu activele şi pasivele transferate, potrivit art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- persoana juridică cedentă înscrie partea din suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate din perioada precedentă pe care continuă să o recupereze, recalculată proporţional cu activele şi pasivele menţinute, potrivit art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 16 - se completează cu valoarea reprezentând constituirea sau creşterea netă a rezervei legale în perioada de raportare, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 17 - se înscriu din punct de vedere fiscal provizioanele constituite potrivit art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele care sunt înregistrate pe cheltuieli de exploatare la rândul 2 din formular.

Rândul 17.1 - se completează cu sumele reprezentând filtrele prudenţiale care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. d1) din Codul fiscal.

Rândul 18 - se completează cu valoarea altor deduceri la calculul profitului impozabil, conform dispoziţiilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 18.1 - se completează cu suma reprezentând deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil a cheltuielilor eligibile pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 191 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 20.1 - se completează cu veniturile reprezentând dividende primite de la o persoană juridică română, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende, potrivit art. 20 lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 20.2 - se completează cu veniturile din dividende primite de la o persoană juridică străină situată într-un stat terţ, astfel cum acesta este definit la art. 201 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende, potrivit art. 20 lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 20.3 - se completează cu veniturile din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru UE, în condiţiile prevăzute la art. 20^ din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 21 - se completează cu veniturile financiare reprezentând veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare, potrivit art. 20 lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 22 - se completează cu sumele reprezentând veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare, potrivit art. 20 lit. h) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 23 - se completează cu valorile corespunzătoare veniturilor neimpozabile, altele decât cele înregistrate la rândurile 20-22, prevăzute la art. 20 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 26 - se completează cu sumele reprezentând cheltuielile cu impozitul pe profit datorat, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrate de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară.

Rândul 27 - se completează cu cheltuielile cu impozitul pe profitul/venitul realizat în străinătate, reflectate drept cheltuială în evidenţa contabilă.

Rândul 28 - se înscriu valorile reprezentând cheltuielile reglementate de art. 21 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 29 - se înscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depăşeşte limita prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 30 - se înscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare şi/sau mecenat şi cu bursele private, efectuate potrivit legii şi înregistrate în contabilitate.

Rândul 31 - se înscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea înregistrată în contabilitate. Acest rând se completează şi cu sumele reprezentând valoarea contabilă rămasă neamortizată, în cazul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe.

Rândul 32 - se înscriu sumele înregistrate drept cheltuieli în contabilitate, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor şi a rezervelor, peste limitele ori în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 33 - reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada următoare, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 34 - reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile şi CU diferenţele de curs valutar aferente anului fiscal de raportare, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada următoare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 35 - se completează cu valoarea cheltuielilor aferente veniturilor neimpozabile, cu excepţia celor prevăzute la art. 20 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 36 - se completează cu sumele reprezentând alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt:

- depăşirile limitelor admisibile, stabilite prin dispoziţiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor menţionate la lit. a), g), h)şi i);

- cheltuielile prevăzute la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor menţionate la lit. a), b), i) şi p);

- alte cheltuieli care nu sunt efectuate În scopul realizării de venituri impozabile.

Rândul 39 - se completează cu sumele reprezentând pierderile înregistrate în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare, conform prevederilor art. 32 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 40 - se completează de persoana juridică cedentă cu valoarea pierderii fiscale înregistrate în perioada curentă, transferată persoanei juridice beneficiare, şi care nu se recuperează de persoana juridică cedentă, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 41 - se completează de persoana juridică beneficiară cu valoarea pierderilor fiscale înregistrate de contribuabilul cedent în perioada din anul curent cuprinsă între 1 ianuarie şi data la care operaţiunea respectivă produce efecte şi transferată de persoana juridică cedentă persoanei juridice beneficiare, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 42 - se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atât din activităţile din România, cât şi din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 32 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.

Acest rând se completează în cazul operaţiunilor de reorganizare şi cu următoarele valori:

- persoana juridică beneficiară înscrie şi valoarea pierderilor fiscale nerecuperate din anii precedenţi de contribuabilul cedent şi transmise de acesta, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- persoana juridică cedentă înscrie partea din pierderea fiscală de recuperat din anii precedenţi pe care continuă să o recupereze, recalculată proporţional cu activele şi pasivele menţinute, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 44.1 - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu această cotă.

Rândul 44.2 - se completează cu suma reprezentând impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, în condiţiile reglementate de art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 45.1 - impozitul plătit unui stat străin este dedus dacă se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin şi dacă persoana juridică română prezintă documentaţia corespunzătoare, conform prevederilor legale, din care Să rezulte faptul că impozitul a fost plătit statului străin.

Rândul se completează cu valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori, pe fiecare stat din care se obţin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reţinere la sursă, venituri impuse atât în România, cât şi în statul străin, respectiv:

1. suma impozitelor plătite direct sau indirect prin reţinere la sursă şi virate de o altă persoană către acel stat străin, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat confirmate de documentele ce atestă plata acestora;

2. suma egală cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la:

- profiturile impozabile obţinute de sediile permanente din acel stat străin, profituri calculate în conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- celelalte venituri obţinute în acel stat străin.

Dacă o persoană juridică străină rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spaţiul Economic European îşi desfăşoară activitatea în România printr-un sediu permanent şi acel sediu permanent obţine venituri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori dintr-un alt stat din Spaţiul Economic European, iar acele venituri sunt impozitate atât în România, cât şi în statul unde au fost obţinute veniturile, atunci impozitul plătit în statul de unde au fost obţinute veniturile, fie direct, fie indirect prin reţinerea şi virarea de o altă persoană, se deduce din impozitul pe profit ce se determină potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (31) şi (32) din acelaşi act normativ.

Rândul 45.2.1 - se înscrie suma ce reprezintă scutirea de la plată a impozitului pe profitul reinvestit, în conformitate cu prevederile art. 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 45.3 - se înscriu sumele ce reprezintă reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislaţiei în vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea şi/sau mecenatul şi bursele private, efectuate potrivit legii.

Rândul 47.1 - se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea şi/sau mecenatul, precum şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din anul curent.

Rândul 47.2 - se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea şi/sau mecenatul, precum şi cheltuielile privind bursele private, reportate din perioada precedentă, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 49 - se înscrie suma reprezentând diferenţa de impozit pe profit stabilită de organele de inspecţie fiscală pentru anul fiscal de raportare şi care se regăseşte în indicatorii din formular.

Rândul 50 - se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând impozit pe profit sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100.

Rândul 51 - se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 de către microîntreprinderile care în cursul anului fiscal devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art. 1126 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.